Sermons in Hmong
HMONG LUS QHUAB QHIA

TITLE DATE
THAWJ COJ RAWS LI VAJLUSKUB
(Biblical Deacons)
01 - 10 - 2021 PM
UA TUS KOV YEEJ TAU LICAS!
(How to Be an Overcomer!)
07 - 26 - 2020 PM
YAUNAS – TUS QHUAB QHIA TXOG KEV TXHAWB SIAB
(Jonah the Prophet of Revival!)
06 - 14 - 2020 PM
TUG KAB KHAUMVIM NO PUAS TXWV TAU PEB?
(Shall the Coronavirus Stop Us?)
05 - 10 - 2020 PM
PEB RAUG HAU MUS TSHAJ TXOJ MOO ZOO
(Our Call to Be Missionaries!)
03 - 08 - 2020 PM
YAM YUAV LOS – QHUA QHIA RAU XYOO TSHIAB
(Things to Come - A New Year's Sermon)
01 - 05 - 2020 PM
TUG QAUV QHIA TXOG KEV TSHAJ TAWM
(The Evangelism Explosion)
11 - 03 - 2019 PM
YAM TSIS TAU QHIA HAUV VAJLUSKUB RAU PEB COV NEEG TIAM TAM SIM NO
(A Missing Piece of Bible Prophecy Illuminated for Us Today)
09 - 22 - 2019 PM
PETER UA THWJTIM TAU LICAS
(How Peter Became a Disciple)
09 - 01 - 2019 PM
TSHAWB NRHIAV COV NTSEEG CUAV!
(The False Christian Discovered!)
07 - 07 - 2019 AM
QUAJ RAU KEV THOV VAJTSWV
(Tears in Prayer)
06 - 02 - 2019 PM
KEV TXHAWB DAG ZOG THIAB CEEB TOOM TXOG KEV TXOM NYEM LOJ – TAM SIM NO THIAB YAV TOM NTEJ
(Encouragement and Warning in Tribulation - Now and in the Future)
05 - 19 - 2019 PM
SAWV QHOV TUAG TAM SIM NO!
(Resurrection Now!)
05 - 02 - 2010 PM
KEV TXOM NYEM HAUV KEBXEMANES
(The Sorrow of Gethsemane)
03 - 18 - 2017 PM
YUAV PLAM DAB TSI LOS NTAWM KEV UA THWJTIM
(What It Costs to Become a Christian)
02 - 17 - 2019 PM
TSWV YEXUS YUAV LOS TSIM NWS LUB NROOG RAU NTIAJTEB
(How Christ Will Set Up His Earthly Kingdom)
01 - 13 - 2019 PM
VAJLUSKUB THIAB COV NEEG TUAJ KOOM PAWG NTSEEG
(The Bible and Traitors to a Local Church)
11 - 04 - 2018 AM
YOG VIM LICAS PEB UA LI PEB UA – KEV TSHAJ TAWM
(Why We Do What We Do in Evangelism)
10 - 28 - 2018 AM
YAM TSIS PAUB TXOG NYOB SUAV TEB
(The Secret of Success in China)
09 - 30 - 2018 PM
NROG DR. SUNG HAUV TSEV KAWM NTAWV
(With Dr. John Sung at a Liberal Seminary)
09 - 23 - 2018 PM
KOJ PUAS YUAV RAUG TSO RAU TOM QAB?
(Will You Be Left Behind?)
09 - 16 - 2018 PM
XWM TXHEEJ QHIA TXOG HNUB NTIAJ TEB KAWG
(Signs of the Last Days)
09 - 09 - 2018 PM
NWS POM NEEG ZOO LI NTOO MUS KEV!
(He Saw Men as Trees Walking!)
08 - 26 - 2018 PM
COJ NEEG LOS CUAG YEXUS TAU LICAS – QHIA TXOG KEV HLOOV DUA SIAB TSHIA!
(How to Lead a Soul to Christ - Counseling for Conversions!)
08 - 26 - 2018 AM
KEV TSHAJ TAWM NTAWM COV NTSEEG TIAM THAU UB
(Evangelism in the Early Churches)
08 - 19 - 2018 PM
LUS QHIA TXOG PEB QHOV KEV YOO MOV-HNUB ZWJ QUAG
(Notes on Our Fast-Day on Tuesday)
08 - 12 - 2018 PM
KEV KOV YEEJ NTSUJPLIG PHEM UA RHUAV TSHEM PHEM – “HOM NO”!
(Overcoming the Demons that Weaken Us - This Kind!)
08 - 05 - 2018 PM
YEXUS QHOV KEV SIM SIAB THIAB NTXWNYOOG SWB!
(The Temptation of Christ and the Fall of Satan!)
07 - 28 - 2018 AM
THWJTIM LOS SIS NTSUJPLIG PHEM
(Disciples and Demons)
07 - 22 - 2018 AM
YEXUS TAUG QAUV TXOG KEV TSIM TSA THWJTIM
(Christ's Method of Making Disciples)
07 - 15 - 2018 PM
RHUAV TSHEM TUB TUAG TEB LUB QHOV ROOJ!
(Storming the Gates of Hell!)
07 - 08 - 2018 AM
KEV HU UA THWJTIM
(The Call to Discipleship)
07 - 01 - 2018 PM
KIDISOOS COV TUB ROG!
(Gideon's Army!)
06 - 24 - 2018 PM
VAJLUSKUB THIAB KEV TSO VAJTSWV TSEG!
(The Bible and Today's Apostasy!)
06 - 17 - 2018 PM
NTXUAV HAUV YEXUS COV NTSHAV
(Washed in Christ's Blood!)
06 - 03 - 2018 AM
KEV QHIA TXOG NTOO KHAUB LIG
(The Preaching of the Cross)
05 - 27 - 2018 AM
CIA VAJLUSKUB UA QHOV TXHAWB KOJ!
(Let Bible Prophecy Motivate You!)
05 - 20 - 2018 PM
RAUG NTXUB TIAM SIS NTXIM HLUB TSHAJ!
(Despised But Lovely!)
05 - 13 - 2018 AM
SPURGEON “ZAJ LUS QHUAB QHIA”
(Spurgeon’s “Substance of All Theology”)
05 - 06 - 2018 PM
NEEG UA KEV TXHAUM
(The Fall of Man)
04 - 28 - 2018 PM
HAUV YEXUS XWB!
(In Christ Alone!)
04 - 22 - 2018 PM
DR. HYMERS QHIA NYOB RAU UA KEV CAI NCO TXOG NWS UA VAJTSWV NUM TAU 60 XYOO
“KOOB HMOOV NTAWM KUV LUB NEEJ”
(Dr. Hymers Speaks on His 60th Anniversary in Ministry
"The Blessings of My Life" )
04 - 08 - 2018 PM
ZOO LI COV NEEG UAS TXHAIS YUAV NWS!
(As Many as Received Him!)
04 - 15 - 2018 PM
KEV TUA, KEV NTAU, KEV TXAJ MUAG THIAB KEV NPLAWM
(The Smiting, Plucking, Shame and Spitting)
03 - 25 - 2018 PM
KHOOPITAWJ KEV UA SI THIAB DUAB LIAB QAB YUAV TSWJ KOJ LUB NEEJ
(Social Media, Video Games and Pornography Will Ruin Your Life!)
03 - 18 - 2018 PM
TXAUS SIAB TIV KEV TXOM NYEM
(Determined to Suffer)
03 - 10 - 2018 PM
LAWV TSO NWS POV TSEG THIAB KHIAV TAG LAWM
(They Forsook Him and Fled)
03 - 04 - 2018 PM
KEV NTXEEV SIAB THIAB KEV NTES YEXUS
(The Betrayal and Arrest of Christ)
02 - 25 - 2018 PM
YEXUS QHOV KEV NYUAJ SIAB HAUV KEBXAMAMES
(Christ's Agony in Gethsemane)
02 - 17 - 2018 PM
KEV POM LOS YOG KEV NTSEEG?
(Seeing or Believing?)
02 - 04 - 2018 PM
PEB RAUG NTXUAV LOS NTAWM NWS COV NTSHAV
(By His Blood We Are Cleansed!)
01 - 28 - 2018 PM
MUAJ LOS SIS TSIS MUAJ NTSHAV
(With or Without Blood)
01 - 21 - 2018 PM
MUAJ CUAB KAV UA TUG NTSEEG TAWM TSAM!
(Dare to Be a Fighting Christian!)
12 - 10 - 2017 PM
“TIAM SIS TSIS YOG” – VAJTSWV COV NEEG NYOB NPANPISLOOS
(“But If Not” – God’s Men In Babylon)
12 - 03 - 2017 PM
PEB LO LUS QHIA TXOG COV NTSEEG THAWJ PHAUM HAUV VAJLUSKUB!
(Three Words Give the Secret of the Early Church!)
11 - 19 - 2017 PM
HELAUJ THIAB YAUHAS
(Herod and John)
11 - 12 - 2017 PM
LUTHER QHIA TXOG KEV TXHAUM THAUM PIB THIAB KEV KHO
(Luther On Original Sin And Its Cure)
10 - 29 - 2017 PM
YUAV THOV VAJTSWV LICAS RAU ROOJ THOV VAJTSWV
(How to Pray and How to Conduct A Prayer Meeting)
10 - 15 - 2017 PM
NTXUAV THIAB DAWB HUV! – YAM QHIA TXOG KEV HLOOV DUA SIAB TSHIAB
(Wash and Be Clean! - The Typology of Conversion)
10 - 15 - 2017 AM
NPAJ COV LUS QHIA TSHAJ TAWM LICAS – CHEEM TSUM RAU KEV HLOOV DUA SIAB TSHIAB
(How to Prepare An Evangelistic Sermon – Forgotten Truths Needed For Real Conversions)
10 - 14 - 2017 PM
XYA YAM RAU TUG NTSEEG TSHIAB
(Seven Points for New Converts)
10 - 07 - 2017 PM
YUAV TSUM MUAJ ROOJ TXHAWB SIAB XWB
(Revival Is No Option!)
10 - 01 - 2017 PM
TXHUA TUG YUAV TSUM MUS TSHAJTAWM!
(Every Person Evangelizing!)
09 - 17 - 2017 PM
ROOJ TXHAWB SIAB RAU KEV CAWMMDIM
(Revival for Survival)
08 - 31 - 2017 PM
KOJ PUA TAU LOS CUAG YEXUS?
(Have You Come to Christ?)
11 - 09 - 2003 PM
THAUM VAJTSWV POM NTSHAV
(When God Sees the Blood)
08 - 27 - 2017 PM
“HAU KEV NTAWM KUV HLUB” LOS NTAWM GEORGE WHITEFIELD, COV LUS QHUAB RAUG KHO TSHIAB”
("The Method of Grace" by George Whitefield, Condensed and Adapted to Modern English)
01 - 08 - 2017 PM
QHIA KOJ TUG CHWJCHIM RAU KUV
(Show Me Thy Glory)
08 - 12 - 2017 PM
ROOJ TXHAWB SIAB KHO TAU KEV NTSHAI
(Revival Cures Rejection)
08 - 09 - 2017 PM
KEV THOV VAJTSWV THIAB TSOV ROG SEEM NTSUJPLIG
(The Battle of Prayer in Revival!)
07 - 09 - 2017 PM
PAWG NTSEEG NPAVTIV THENPAWNAKAUS TSHIAB!
(The “New” New Baptist Tabernacle!)
07 - 02 - 2017 AM
NAU-EES NTSIB KEV HLUB!
(Noah Found Grace!)
06 - 24 - 2017 PM
VAJLUSKUB THIAB NAU-EES LUB NKOJ
(The Gospel Pictured by the Ark)
06 - 18 - 2017 PM
NTSIA RAU TUG TSWV YEXUS
(Looking Unto Jesus)
06 - 11 - 2017 AM
KEV CAWMDIM RAU TUG NEEG TAG KEV CIA SIAB
(Salvation for the Helpless)
06 - 03 - 2017 PM
THIAB QHOV ROOJ KAW LAWM
(And the Door Was Shut)
05 - 28 - 2017 AM
YEXUS LOS YOG RAU TUG NEEG TXHAUM
(Deliverance Is Only for the Dissatisfied)
05 - 14 - 2017 AM
RAUG COJ YA MUS (COV LUS QHIA #3 HAUV VAJLUSKUB)
(The Rapture - Sermon #3 on Bible Prophecy)
05 - 07 - 2017 PM
KEV MOB NKEEG VIM YOG KEV TXHAUM
(A Soft and Violent Sadness by Mr. John Samuel Cagan)
04 - 30 - 2017 PM
THOV MOV RAU COV NEEG TXHAUM – QHIA DUA TSHIAB
(Asking Bread for Sinners - A New Thought!)
04 - 22 - 2017 PM
YAM QHIA TXOG YEXUS YOG VAJTSWV TUG TUB
(The Proof of Christ's Sonship!)
04 - 15 - 2017 PM
KHAIYAFA – TUG NEEG NPAJ TUA YEXUS!
(Caiaphas - The Man Who Planned the Murder of Christ!)
04 - 09 - 2017 AM
YUDAS QHOV KEV HLOOV SIAB CUAV
(The False Repentance of Judas)
04 - 02 - 2017 PM
NPLAWM, TXAJ MUAG THIAB NTO QAUB NCAUG
(The Scourging, Shame and Spitting)
03 - 26 - 2017 PM
YEXUS QHOV KEV TXOM NYEM HAUV KEBXAMANES
(Christ's Agony in Gethsemane)
03 - 19 - 2017 PM
VAJNTSUJPLIG TES DEJ NUM UA KOM QHUAV
(The Withering Work of God’s Spirit)
03 - 12 - 2017 PM
NEJ YOG NTSEV RAU LUB NTIAJTEB THIAB YOG TEEB RAU LUB NTIAJTEB!
(You Are the Salt of the Earth and the Light of the World!)
02 - 26 - 2017 PM
KEV TXHAUM UA TSIS ZAM TXIM RAU – PWM#1 YOG COV LUS QHIA TXOG VAJTSWV
(The Unpardonable Sin - Lesson #1 in Systematic Theology)
02 - 25 - 2017 PM
KEV CAWMDIM LOS KEV PUAS TSUAJ – YAM TWG?
(Salvation or Damnation - Which?)
02 - 19 - 2017 AM
YOG VIM LICAS COJ TSIS TAU NEEG LOS TXHAB RAU HAUV PEB TEJ PAWG NTSEEG (ZAUM PLAUB QHIA TXOG KEV TAWM TSAM)
(Why Evangelists Don't Add People to Our Churches - Number Four in a Series of Battle Cries)
02 - 15 - 2017 PM
SOJ NTSUAM KOJ TUG KHEEJ RAU TAM SIM NO!
(Examine Yourselves Now!)
02 - 05 - 2017 AM
SAWV TAWM TSAM SANDEMANIANISM (ZAJ LUS ZAUM PEB QHIA TXOG KEV TAWM TSAM)
(The Battle Against Sandemanianism - Number Three in a Series of Battle Cries)
01 - 22 - 2017 AM
KEV TAWM TSAM TXOG HMO ZWJ HNUB (ZAUM IB QHIA TXOG KEV SIB TAWM TSAM)
(The Battle for Sunday Night - Number one in a Series of Battle Cries)
01 - 15 - 2017 AM
XYOO UAS YOG TUB TUAG TEB – XYOO UAS YOG KEV TXHAWB SIAB!
(A Year of Hell - A Year of Revival!)
01 - 01 - 2017 PM
OB TUG ADAS (ZAJ LUS QHIA #90 HAUV CHIVKEEB)
(The Two Adams - Sermon #90 on the Book of Genesis)
12 - 04 - 2016 PM
ADAS, KOJ NYOB QHOV TWG? (ZAJ LUS QHIA #89 NYOB CHIVKEEB)
(Adam, Where Art Thou? - Sermon #89 on the Book of Genesis)
11 - 27 - 2016 PM
TAWM HAUV LAWV LOS!
(Come Out From Among Them!)
11 - 13 - 2016 PM
NTSUJ PLIG PHEM NIAJ HNUB NIM NO
(Demons Today)
10 - 23 - 2016 AM
LUB SIAB UAS RAUG RHUAV TSHEM
(The Seared Conscience)
10 - 16 - 2016 AM
TSIB ZAJ LUS QHUAB QHIA TXOG KEV HLOOV DUA SIAB TSHIAB NTAWM TUG TUB HLUAS
(Five Sermons Used in the Conversion of a Young Evangelist)
10 - 09 - 2016 PM
OB LUB NTSIAB LUS TXOG UACAS COV NTSEEG HAUV AMELIKAS THIAB SAB HNUB POOB TSIS MUAJ ROOJ TXHAWB SIAB
(The Two Reasons Why the Churches in America and the West Don't Experience Revival )
09 - 25 - 2016 PM
NTXWNYOOG THIAB ROOJ TXHAWB SIAB
(Satan and Revival)
09 - 15 - 2016 PM
COV LUS THOV NYOB RAU QHOV YOG THIAB TSEEB - PWM I
Tug qhia: Kl. John Samuel Cagan
(Order and Argument in Prayer - Part I)
09 - 02 - 2016 PM
THOV VAJTSWV RAU KEV TXHAWB SIAB
(Praying for Revival)
08 - 19 - 2016 PM
COJ LAWV TAWM HAUV KEV TXHAUM TUAJ RAU HAUV!
(Bring Them in From the Fields of Sin!)
08 - 07 - 2016 PM
ZEEM MUAG TXOG ROOJ TXHAWB SIAB
(Entering the Kingdom Through Much Tribulation)
04 - 24 - 2016 AM
ZEEM MUAG TXOG ROOJ TXHAWB SIAB
(A Vision of Revival)
07 - 03 - 2016 PM
YEXUS COV KEV TXHAB
(The Wounds of Christ)
06 - 26 - 2016 AM
YAM ZOO LOS NTAWM KEV THOV VAJTSWV
(Good Things Come Through Prayer)
06 - 05 - 2016 PM
YAUNAS – NTAWM KEV TUAG CIAJ ROV QAB LOS!
(Jonah - From Death to Life!)
06 - 05 - 2016 AM
DR. LIN QHIA TXOG KEV THOV VAJTSWV THIAB KEV THOV VAJTSWV UAKE
( Dr. Lin’s Teachings on Prayer and Prayer Meetings)
05 - 29 - 2016 PM
COV LUS THOV UAS VAJTSWV TEB
(The Prayers God Answers)
05 - 22 - 2016 PM
YUAV PAUB VAJTSWV DEJ SIAB TAU LICAS
(How to Know the Will of God)
05 - 15 - 2016 AM
KOJ YUAV DIM TUB TUAG TEB TAU LICAS?
(How Can You Escape the Damnation of Hell?)
05 - 08 - 2016 AM
KOJ LUB SIAB PUAS NYOB HAUV HAV POS?
(Is Your Heart Thorny Ground?)
05 - 01 - 2016 AM
KEV YOO MOV THIAB KEV THOV VAJTSWV TIAM KAWG
(Fasting and Prayer in the Last Days)
04 - 24 - 2016 PM
DIMAS HNOV QAB KUV LAWM!
(Demas Has Forsaken Me!)
04 - 17 - 2016 AM
TUG NEEG RUAJ KHOV TUG XEEB CEEM – UA KEV CAI NCO TXOG DR. HYMERS MUAJ 75TH XYOO Tug qhia Dr. C. L. Cagan
(The Strength of a Man’s Character – A Tribute to Dr. Hymers on His 75th Birthday by Dr. C. L. Cagan)
04 - 10 - 2016 PM
LUB NEEJ SIB TAWM TSAM
(A Life of Conflict)
04 - 03 - 2016 PM
ZEEM MUAG HMO NTAWD – QHIA TXOG YEXUS SAWV QHOV TUAG
(Visions in the Night - An Easter Sermon)
03 - 27 - 2016 PM
YEXUS XYA LO LUS KAWG SAUM NTOO KHAUBLIG
(The Seven Last Words of Jesus on the Cross)
03 - 20 - 2016 PM
YUDAS IXAKHALI-AU NTXEEV SIAB RAU YEXUS TAU LICAS
(How Judas Iscariot Was Destroyed by Satan)
03 - 13 - 2016 PM
HWS NTWS UA NTSHAV
(The Bloody Sweat)
03 - 06 - 2016 PM
YEXUS – KEV TXOM NYEM HAUV LUB VAJ
(Jesus - Suffering in the Garden)
02 - 28 - 2016 AM
CAWM TUG NEEG PUAS TSUAJ
(Rescue the Perishing)
02 - 14 - 2016 PM
PETUS-RAUG HU, NTSEEG THIAB HLOOV SIAB TSHIAB
(Peter - Called, Convicted and Converted)
02 - 14 - 2016 AM
YOG VIM LICAS TEBCHAW SUAV THIAJ LI MUAJ WJCHIM! Tug qhia Dr. C. L. Cagan
(ZAJ QHUAB QHIA # 88 HAUV CHIVKEEB)
(How China Became a World Power! - Sermon #88 on the Book of Genesis by Dr. C. L. Cagan)
02 - 07 - 2016 AM
YEXUS RAUG TXOM NYEM
(The Sufferings of Christ)
01 - 31 - 2016 PM
TUG VAJTSWV- TSO YEXUS TSEG!
(The God-Forsaken Christ!)
01 - 24 - 2016 AM
KEV TUA MENYUAM HAUV PLAB THIAB YEXUS LOS ZAUM OB Tug qhia Dr. C. L. Cagan
(Abortion and the Second Coming of Christ! by Dr. C. L. Cagan)
01 - 17 - 2016 AM
COV XWM TXHEEJ NTIAJ TEB KAWG – QHIA TXHAB NTXIV
(Signs of the End - Updated and Expanded)
01 - 03 - 2016 AM
MUAB PAWG NTSEEG THEXALAUNIKE LOS UA NEJ TUG QAUV
(Make the Thessalonian Christians Your Example!)
12 - 27 - 2015 PM
XWM TXHEEJ TXOG COV CAIJ NYOOG
(Signs of the Times)
12 - 27 - 2015 AM
QHOV TSEEB NTAWM TUG MENYUAM DAWB HUV
(Proofs of the Virgin Birth)
12 - 13 - 2015 PM
YAUXEJ THIAB YEXUS
(ZAJ LUS QHUAB QHIA # 86 HAUV CHIVKEEB)
(Joseph and Jesus - Sermon #86 on the Book of Genesis)
12 - 06 - 2015 PM
KAWM TXOG APLAHAS THIAB IXAJ LUB NEEJ
(ZAJ LUS QHIA # 85 HAUV CHIVKEEB)
(Life Lessons from Abraham and Isaac - Sermon #85 on the Book of Genesis)
11 - 29 - 2015 PM
TXOJ KEV, QHOV TSEEB, THIAB TXOJ SIA
(The Way, The Truth, and The Life)
11 - 15 - 2015 AM
LUS PIV TXWV TXOG TUG NEEG MUS TSEB NOOB ZAUB
(The Parable of the Sower)
11 - 08 - 2015 PM
KEV HLOOV DUA SIAB TSHIAB THIAB KEV HU YAXAYAS
(The Conversion and Call of Isaiah)
11 - 01 - 2015 AM
LUTHAWJ HLOOV DUA SIAB TSHIAB
(Luther's Conversion)
10 - 25 - 2015 AM
KOJ QHOV KEV TXHAUM LOJ Tug qhia Dr. C. L. Cagan
(Your Total Depravity by Dr. C. L. Cagan)
10 - 17 - 2015 PM
TUG NEEG UAS RAUG XAIV LAWM!
(Logic on Fire!)
10 - 11 - 2015 AM
COV NTSHAV NTXUAV
(The Cleansing Blood)
10 - 04 - 2015 PM
TUG CAWMSEEJ COV KUA MUAG
(The Tears of the Saviour)
10 - 04 - 2015 AM
YUAV THOV VAJTSWV LICAS RAU ROOJ TXHAWB SIAB
(ZAJ LUS QHIA TXOG ROO TXHAWB SIAB 22)
(How to Pray for Revival  - Sermon #22 on Revival)
09 - 27 - 2015 PM
DEJ THIAB NTSHAV
(The Water and the Blood)
09 - 20 - 2015 AM
YAM TSIS MUAJ HNUB PLOJ THIAB KEV CAWMDIM UAS YOG YEXUS COV NTSHAV
(The Incorruptible and Redeeming Blood of Jesus Christ)
09 - 13 - 2015 PM
COV LUS QHUAB QHIA TSEEMCEEB RAU ROOJ TXAWB SIAB
(ZAJ LUS QHIAS THIJ 20 TXOG ROOJ TXAWB SIAB)
(The Great Doctrines of Revival - Sermon #20 on Revival)
09 - 06 - 2015 AM
QHOV TSEEMCEEB NTAWM TEJ PAWG NTSEEG
(The Importance of the Local Church)
08 - 30 - 2015 AM
RAU SIAB NTSO THOV – TXOG THAUM TAU TXAIS LAWM!
(Praying Through - 'Till You Get What You Ask For!)
08 - 23 - 2015 PM
THAUM NEJ YOO MOV
(When You Fast)
08 - 16 - 2015 PM
COV NEEG THOV VAJTSWV RAU TXOJ KEV SIB TAWM TSAM!
(Prayer Warriors for Today's Battle!)
08 - 09 - 2015 PM
THOV MOV RAU COV NEEG TXHAUM
(Asking Bread for Sinners)
08 - 02 - 2015 PM
YOOMOV THIAB THOV VAJTSWV RAU LUB SIJHAWM UAS NEEG TSO KEV NTSEEG TSEG
(Fasting and Prayer in a Time of Apostasy)
07 - 26 - 2015 PM
YOG VIM LICAS NTXWNYOOG THIAJ TSIS KAM KOM KOJ YOOVMOV RAU QHOV HLOOV DUA SIAB TSHIA!
(Why Satan Doesn't Want You to Fast for Conversions!)
07 - 19 - 2015 PM
THOV VAJTSWV THIAB YOOMOV NYOB RAU OBAMA TIAM
(Prayer and Fasting in the Age of Obama)
07 - 12 - 2015 PM
YUAV TSIM TSA THWJTIM TAU LICAS QHOV UAS COJ TAU NEEG LOS CUAG VAJTSWV!
(How to Make Disciples! A Plan That Actually Works!)
07 - 05 - 2015 PM
NWS YOG TUG CAWM KUV!
(He Will Hold You Fast!)
06 - 28 - 2015 AM
KOOM UAKE PEB MUAJ ZOG! IB LEEG XWB TSIS MUAJ ZOG!
(Together We Are Strong! Alone We Are Weak!)
06 - 21 - 2015 AM
COV NEEG THUAM VAJTSWV RAU TIAM NTIAJTEB KAWG
(ZAJ LUS QHUAB QHIA # 6 HAUV 2 PETUS)
(Scoffers in the Last Days - Sermon #6 on II Peter)
06 - 14 - 2015 AM
ALEXAMINOS THIAB NWS TUG VAJTSWV
(Alexamenos and His God)
06 - 07 - 2015 AM
COV TSWVCUAB HAUV PAWG NTSEEG UAS TSIS TAU HLOOV SIAB TSHIAB NYOB RAU TIAM NTIAJTEB KAWG
(ZAJ LUS QHIA # 5 2 PETUS)
(Unconverted Church Members in the Last Days - Sermon #5 on II Peter)
05 - 31 - 2015 PM
COV TUB TXIB YUAM KEV – LO LUS CEEB TOOM RAU COV NEEG TXHAUM
(ZAJ LUB QHUAB QHIA # 4 HAUV 2 PETUS)
(Fallen Angels - A Warning to Fallen Men - Sermon #4 on II Peter)
05 - 17 - 2015 PM
COV XWM TXHEEJ QHIA TXOG YEXUS LOS ZAUM OB
(Signs of Christ's Second Coming)
05 - 17 - 2015 AM
TUG NOM LOJ UAS YOG RONALD REAGAN LEEJ NIAM – QHIA NYOB RAU NIAM HNU
(President Reagan's Mother - A Mother's Day Sermon)
05 - 10 - 2015 AM
KEV CAWM LOS SIS RAUG RHUAV TSHEM
(Deliverance or Damnation)
05 - 03 - 2015 AM
UA NEEJ NYOB TIAM NEEG TSO KEV NTSEEG TSEG
(Living in a Time of Apostasy)
04 - 26 - 2015 PM
CIAJ SIA – MUAB RAU TUG CAWMSEEJ
(The Life-Giving Saviour!)
04 - 19 - 2015 AM
TSWV YEXUS TUG KHEEJ
(Jesus Christ Himself)
04 - 12 - 2015 AM
PETUS QHOV KEV HLOOV DUA SIAB TSHIAB
(The Conversion of Peter)
04 - 03 - 2015 PM
YEXUS QHOV KEV THOV VAJTSWV HAU KEBXEMANES
(Christ's Prayer in Gethsemane)
03 - 29 - 2015 PM
COV LUS HAIS NO RAUG ZAIS NTAWM LAWV
(This Saying Was Hid From Them)
03 - 22 - 2015 AM
TUG NEEG TSHIAB – TXUAS RAU COV NTSEEG TXOJ KEV HLUB
(Regeneration - The Link to Christian Love)
03 - 15 - 2015 AM
COV NAB MUAJ TAUG THIAB TUG CAWMSEEJ
(The Serpents and the Saviour)
03 - 08 - 2015 AM
KUV YUAV – TSUM DAWB HUV!
(I Will - Be Thou Clean!)
03 - 01 - 2015 AM
NTXWNYOOG UA KOM NEEG QHOV MUAG DIG
(Satanic Blinding)
02 - 22 - 2015 AM
KEV XAIV
(Election)
02 - 01 - 2015 AM
YAM KOOB HMOOV UAS PIAV TSIS TAU
(The Unspeakable Gift)
01 - 25 - 2015 PM
NTAU PHAU NTAWV THIAB IB PHAU NTAWV
(ZAJ LUS QHIAS TXOG KEV TXIAV TXIM ZAUM KAWG)
(The Book and the Books - A Sermon on the Last Judgment)
01 - 25 - 2015 AM
HAIS LUS SAIB TSIS TAUS VAJNTSUJPLIG
(Blasphemy Against the Holy Spirit)
01 - 18 - 2015 PM
YOG VIM LICAS VAJLUSKUB THIAJ TSIS HAIS TXOG AMELIKAS
(COV LUS QHUA TXOG “LUB NEEJ TIAG”)
(Why America Is Not in Bible Prophecy - A Sermon Preached on "Right to Life" Sunday)
01 - 18 - 2015 AM
IB TUG VAJTSWV LOJ – MUAJ HWJCHIM THIAB TXAUS NTSHAI!
(A Great God - Mighty and Terrible!)
01 - 11 - 2015 AM
KEV HLOOV DUA SIAB TSHIAB TIAG – NTHUAV TAWM 2015
(Real Conversion - 2015 Edition)
01 - 04 - 2015 AM
KUV COV LUS TEB HAUV ZAJ YEEBYAJKIAB TSHIAB TXOG “KHIAVDIM” THIAB COV NEEG TAWM TSAM VAJLUSKUB!
(My Answer to The New “Exodus” Movie And Its Attack on The Bible!)
12 - 28 - 2014 PM
COV NEEG TXAWJ NTSE TEJ KHOOM PLIG
(The Gifts of the Wise Men)
12 - 14 - 2014 AM
TOTAUB NTAU TSHAJ KUV COV XIBHWB
(More Understanding Than My Teachers)
12 - 07 - 2014 AM
PHAU NTAWV UAS YOG VAJTSWV UA PA
(The God-Breathed Book)
11 - 30 - 2014 PM
VWM RAU TEJ LUB CAIJ SO!
(Christmas Holiday Madness!)
11 - 30 - 2014 AM
QHOV KEV NTSEEG UAS YOOJYIM
(QHIA ZAUM 15 HAUV YAXAYAS 53)
(Simple Faith in Jesus - Sermon #15 on Isaiah 53)
07 - 21 - 2013 AM
RAU YAM QHIA TXOG COV NEEG NIM NOM QHIA YUAM KEV TXOG ROOJ TXHAWB SIAB
(COV LUS QHIA TXOG ROOJ TXHAWB SIAB ZAUM 15)
(Six Modern Errors About Revival - Sermon #15 on Revival)
11 - 16 - 2014 PM
TUG VAJTSWV UAS YOG KEV TXHAWB SIAB
(COV LUS QHIA TXOG ROOJ TXHAWB SIAB ZAUM 14)
(The God of Revival - Sermon #14 on Revival)
11 - 02 - 2014 PM
THOV VAJTSWV RAU ROOJ TXHAWB SIAB
(COV LUS QHIA ZAUM 13 TXOG ROOJ TXHAWB SIAB)
(A Prayer for Revival - Sermon #13 on Revival)
11 - 02 - 2014 AM
LUTHAWJ COV LUS QHUAB QHIA
(Luther's Text)
10 - 26 - 2014 PM
COV NEEG VAJTSWV SIV HAUV ROOJ TXHAWB SIAB
(COV LUS QHIA TXOG KEV TXHAWB SIAB ZAUM 12)
(The People God Uses in Revival - Sermon #12 on Revival)
10 - 19 - 2014 PM
TSIS NTSEEG – YOG TEEBMEEM RAU KEV TXHAWB SIAB
(QHIA TXOG KEV TXHAWB SIAB ZAUM 11)
(Unbelief - A Hindrance to Revival - Sermon #11 on Revival)
10 - 12 - 2014 PM
YOG LI CAS THIAJ YOG ROOJ TXHAWB SIAB? COV LUS TEB UAS YOG QHOV TSEEB
(QHIA TXOG KEV TXHAWB SIAB ZAUM 10)
(Why No Revival? The True Answer! - Sermon #10 on Revival)
10 - 05 - 2014 PM
TUG QAUV NTAWM ROOJ TXHAWB SIAB TSEEB
(COV LUS QHUAB QHIA TXOG ROOJ TXHAWB SIAB ZAUM 9)
(The Main Features of True Revival - Sermon #9 on Revival)
09 - 28 - 2014 PM
NOV YOG YAM TSHWM SIM RAU ROOJ TXHAWB SIAB
(COV LUS QHIA ZAUM 8 TXOG ROOJ TXHAWB SIAB)
(This is What Happens in Revival! - Sermon #8 on Revival)
09 - 21 - 2014 PM
IB LO LUS QHIA TXOG TXOJ XOV ZOO
(The Gospel in One Sentence)
09 - 14 - 2014 AM
TIAM NTIAJTEB KAWG
(QHUAB QHIA ZAUM 4 TXOG KEV HAIS TXOG YAV TOM NTEJ)
(These are the Last Days! - Sermon #4 on Bible Prophecy)
08 - 31 - 2014 AM
VAJNTSUJPLIG QHUAS YEXUS
(QHIA ZAUM 6 HAUV ROOJ TXAWB SIAB)
(The Holy Spirit Glorifying Jesus in Revival! - Sermon #6 on Revival)
08 - 24 - 2014 PM
NYOB IB LEEG NTSIAG TO!
(The Experience of Loneliness!)
08 - 17 - 2014 AM
TOM QAB NTAWD LAWV YUAV YOO MOV
(QHIA HAUV ROOJ TXHAWB SIAB ZAUM 4)
(Then Shall They Fast - Sermon #4 on Revival)
08 - 10 - 2014 PM
THOV VAJTSWV THIAB YOOMOV NYOB RAU TIAM NO
(COV LUS QHIA ROOJ TXAHAWB SIAB ZAUM 3)
(Prayer and Fasting for Deliverance in Our Time - Sermon #3 on Revival)
08 - 03 - 2014 PM
MUAB LUB HWJCHIM NO RAU KUV
(QHIA HAUV ROOJ TXHAWB SIAB ZAUM 2)
(Give Me This Power -
Sermon #2 on Revival)
07 - 27 - 2014 PM
HOM DAB NO
(QHIA ZAUM 1 HAUV ROOJ TXHAWB SIAB)
(This Kind - Sermon #1 on Revival)
07 - 20 - 2014 PM
RHUAV TSHEM TXOJ SIA HLUA NYOB IB LEEG
(Breaking the Chains of Loneliness)
07 - 13 - 2014 AM
NTUJ CEEBTSHEEJ THIAB TUB TUAG TEB
(Heaven and Hell)
07 - 03 - 2014 PM
DR. CAGAN NQE VAJLUSKUB
(Dr. Cagan's Verse)
06 - 29 - 2014 AM
TSIS TXHOB TSAUG ZOG – ZOO LI LWM TUG!
(Don't Sleep - As Others Do!)
06 - 22 - 2014 AM
CHEEM TSUM – COV TXIV NEEJ MUS NTAUS ROG
(Needed - Fighting Men!)
06 - 15 - 2014 AM
TSO KEV NTSEEG TSEG – 2014
(The Apostasy - 2014)
06 - 08 - 2014 AM
NAU-EES LUB NKOJ
(COV LUS QHUA # 81 HAUV CHIVKEEB)
(Noah's Ark - Sermon #81 on the Book of Genesis)
06 - 01 - 2014 AM
TIAM DABNTXWNYOOG KAV NTIAJTEB
(SERMON #79 ON THE BOOK OF GENESIS)
(Demons in the World Today - Sermon #79 on the Book of Genesis)
05 - 25 - 2014 AM
NAU-EES TIAM THIAB LAUJ TIAM
(COV LUS QHUAB QHIA # 77 NYOB RAU CHIV KEEB)
(The Days of Noah and the Days of Lot - Sermon #77 on the Book of Genesis)
05 - 18 - 2014 AM
COV LUS QHIA TXOG TSWV YEXUS
(Preaching the Unsearchable Riches of Christ)
05 - 04 - 2014 AM
TXHUA YAM KUV XA TAU YOG YEXUS
(All I Need is Jesus)
05 - 03 - 2014 PM
TUG NAU-EES TSEEB THIAB KEV TXIAV TXIM TSEEB!
(The Real Noah and the Real Judgment!) 
04 - 27 - 2014 AM
HNUB YEXUS TUAG
(The Day Jesus Died)
04 - 13 - 2014 PM
KOJ POM DABTSI THAUM KOJ NTSIA NTOO KHAUB LIG?
(What Do You See When You Look at the Cross?)
04 - 13 - 2014 AM
COV LUS QHIA TXOG PEB LUB VAJ
(Three Gardens Tell the Stroy)
04 - 06 - 2014 PM
TUG CAWMSEEJ POOB NTSEJ MUAG
(The Saviour's Shame)
03 - 30 - 2014 PM
TIVTHAIV COS LUS QHIA TSEEB
(The Antidote for Apostasy)
03 - 23 - 2014 PM
TXOJ KEV PEB – HLOOV DUAS SIAB TSHIAB LOS NTAWM NTSIB KEV TXOM NYEM
(The Third Way - Crisis Conversion)
03 - 09 - 2014 PM
TUG POJ NIAM NTAWM COV NEEG COOB
(The Woman in The Crowd)
03 - 02 - 2014 AM
SAUM NTUJ CEEJNTSEEJ
(A Glimpse of Heaven)
02 - 23 - 2014 PM
POOB SIAB COV LUS QHUAB QHIA RAU COV HLUAS –
KUV TEB PAU WASHER COV LUS!

(An Even More Shocking Youth Message! My Answer to Paul Washer!)
02 - 16 - 2014 PM
KOJ QHOV KEV CAWMDIM
(Your Own Salvation)
02 - 09 - 2014 AM
YEXUS MUAJ NQIS RAU COV NTSEEG TSEEB XWB!
(Christ Precious to Real Converts Only!)
02 - 02 - 2014 AM
YOG VIM LICAS TIAM NO TSIS QHIA TXOG YEXUS LI?
(Why So Little Gospel Preaching Today?)
01 - 26 - 2014 AM
QHIA VAJTSWV LUS RAU HAIV NEEG NTXEEV SIAB
(Preaching to a Rebellious People)
01 - 19 - 2014 PM
VAJTSWV COJ COV NEEG TXHAUM MUS QHOV TWG
(Where God Draws Sinners)
01 - 12 - 2014 AM
TUG RHUAV TSHEM
(The Breaker)
01 - 05 - 2014 AM
NROG VAJTSWV LEEJTUB MUS RAU HAUV LUB CUB TAWG
(Walking Through the Fire with the Son of God!)
12 - 29 - 2013 AM
EMMANU-EES – VAJTSWV NROG PEB NYOB
(Emmanuel - God with Us!)
12 - 22 - 2013 AM
KEV CAWMDIM NTAWM VAJTSWV – QHIA TXOG YEXUS YUG
(Salvation Through The Trinity - A Christmas Sermon)
12 - 15 - 2013 AM
DABNTXWNYOOG CHIM NYOB RAU TIAM NTIAJTEB KAWG
(The Wrath of Satan of the Last Days)
12 - 08 - 2013 AM
COV TSWVCUAB UAS PLOJ LAWM – COV XIBHWB UAS UA TUBSAB
(COV NTSEEG TIAM NTIAJTEB KAWG – ZAUM 2)
(Lost Church Members and Sheep Stealing Preachers - The Churches of the Last Days - Part II)
10 - 19 - 2013 PM
VAJTSWV QHOV KEV TXAIV TXIM – IB YAM TXAUS NTSHAI
(God's Judgment - A Fearful Thing)
11 - 17 - 2013 PM
NTSHAV – TSIS TSEEM CEEB LOSSIS TSEEM CEEB?
(The  Blood - Common or Precious?)
11 - 17 - 2013 AM
TUG NEEG FAJXWM, PUAS TAU KAJ NTUG?
(Watchman, What of the Night?)
11 - 10 - 2013 AM
TXAIS YUAV LOS UA MENYUAM!
(Adoption!)
11 - 03 - 2013 AM
PLHEBPAISTILIAS THIAB NPAVTIV SIB TAWMTSAM TXOG ZAJ NKAUJ QHUAS VAJTSWV
(LUB QHUAB QHIA TXOG COV REFORM)
(Presbyterians and Baptists Fight Over Popular Hymn)
10 - 27 - 2013 PM
TUG YEXUS SAUM NTOO KHAUBLIG
(The Christ of the Cross)
10 - 20 - 2013 AM
YOG VIM LICAS COV NTSEEG QAUG ZOG THIAB TSUAG
(COV NTSEEG UAS NYOB RAU TIAM KAWG-ZAUM I)
Why Churches are Slumbering and Cold (The Churches of the Last Days - Part I)
10 - 13 - 2013 PM
LUB SIJHAWM YEXUS ROV QAB LOS
(The Gathering Storm)
10 - 06 - 2013 AM
KEV TXOM NYEM THIAB KEV KAV TEBCHAWS
(Suffering and Reigning)
09 - 29 - 2013 AM
VAJTSWV LUB HWJCHIM NYOB RAU SUAV TEB
(The Secret of Revival in China)
09 - 22 - 2013 AM
KWS KOJ TUG NTOO KHAUBLIG
(Take Up Your Cross)
09 - 15 - 2013 PM
COV NEEG ATINAUMIAS HAUV TEBCHAWS ITALIJ
(Antinomianism in Italy)
09 - 08 - 2013 PM
TXHAI YUAMKEV TXOG ZAJ LUS PIVTXWV NTAWM TUG TUB YAU UAS TAU PLOJ LAAWM
(QHIA ZAUM 2 NYOB RAU ZAJ LUS PIVTXWV TUG TUB YAU UAS PLOJ LAWM)
(Misinterpreting the Prodigal Son)
08 - 25 - 2013 PM
TUG QAUV NTAWM KEV HLOOV DUA SIAB TSHIAB
(QHIA ZAUM IB TXOG TUG TUB UAS PLOJ LAWM)
(The Archetype of Conversion)
08 - 25 - 2013 AM
HOMPHIAJ! TOMNTEJ! TUG NEEG!
(The Target! The Object! The Person!)
08 - 18 - 2013 AM
TSHAWB NRHIAV THIAB NTSIB YEXUS
(On Seeking and Finding Christ)
08 - 11 - 2013 PM
TUG VAJNTXWV UAS TSEEM YUAV LOS
(The Coming King)
08 - 04 - 2013 AM
TUG NEEG COJ RAWS LUB SIAB QUB THIAB TUG NTSEEG TIAG
(The Carnal Man and the Real Christian)
07 - 28 - 2013 PM
LUB TEBCHAWS UAS TSIS MUAJ NTSUJPLIG
(The Island of Lost Souls)
07 - 21 - 2013 PM
YEXUS COV LUS LOS NTSWJ
(The Gospel Vise)
07 - 14 - 2013 PM
NEEG XADISMENIAS
(Sandemanianism)
07 - 07 - 2013 AM
COOB LEEJ NTAU TUG TUB TXHAIS TSIS TAU NTSEEG–
TIAM SIS COV NPAVTIV DUA TWG TAG LAWM

(Millions of College Students - But Where Are the Baptists?)
06 - 30 - 2013 AM
COV LUS QHIA TXOG YEXUS TAU TXAIS MEEJMOM
(QHIA ZAUM 14 HAUV YAXAYAS 53)
(The Source of Christ's Glory - Sermon #14 on Isaiah 53)
04 - 21 - 2013 AM
KEV TXAUS SIAB THIAB UA TAU TUG NEEG NCAJNCEES – TXAIS LOS NTAWM YEXUS
(QHIA ZAUM 13 HAUV YAXAYAS 53)
(Satisfaction and Justification - Obtained by Christ - Sermon #13 on Isaiah 53)
04 - 14 - 2013 PM
KEV KOVYEEJ NTAWM TUG CAWMSEEJ
(QHIA ZAUM 12 HAUV YAXAYAS 53)
(The Saviour's Triumph! - Sermon #12 on Isaiah 53)
04 - 14 - 2013 AM
YUAV TSUM RAUG FIJ THIAJ CAWM TAU
(QHIA ZAUM 11 HAUV YAXAYAS 53)
(Propitiation! - Sermon #11 on Isaiah 53)
04 - 13 - 2013 PM
COV NTSIAB QHIA TXAWS TXOG QHOV FAUS YEXUS
(QHIA ZAUM 10 HAUV YAXAYAS 53)
(The Paradox of Christ's Burial - Sermon #10 on Isaiah 53)
04 - 07 - 2013 PM
QHIA TXOG KEV TUAG THEEJ
(QHIA ZAUM 9 HAUV YAXAYAS 53)
(A Description of the Atonement - Sermon #9 on Isaiah 53)
04 - 07 - 2013 AM
TUG YAJ UAS TSIS QUAJ IB SUAB LI
(QHIA ZAUM 8 HAUV YAXAYAS 53)
(The Silence of the Lamb - Sermon #8 on Isaiah 53)
03 - 24 - 2013 PM
SAWVDAWS THIAB IB TUG TWG LI KEV TXHAUM THIAB KEV KHO KEV TXHAUM
(QHIA ZAUM 7 HAUV YAXAYAS 53)
(Universal Sin, Particular Sin, and the Cure for Sin - Sermon #7 on Isaiah 53)
03 - 24 - 2013 AM
YEXUS RAUG NTAU THIAB NQAIJ NTUAG
(QHIA NYOB RAU ZUM 6 HAUV YAXAYAS 53)
(Jesus Wounded, Bruised and Beaten - Sermon #6 on Isaiah 53)
03 - 23 - 2013 PM
YEXUS QHOV KEV TXOMNYEM – QHOV TSEEB THIAB CUAV
(QHIA ZAUM 5 NYOB RAU YAXAYAS)
(Christ's Suffering - The True and the False - Sermon #5 on Isaiah 53)
03 - 17 - 2013 AM
YEXUS – TUG UAS NEEG SAIB TSIS MUAJ NQIS
(QHIA ZAUM 4 NYOB RAU YAXAYAS)
(Christ - Universally Devalued - Sermon #4 on Isaiah 53)
03 - 16 - 2013 PM
YEXUS – RAUG NEEG TSIS LEES PAUB
(QHIA ZAUM 3 HAUV YAXAYAS)
(Christ - Rejected by the Masses - Sermon #3 on Isaiah 53)
03 - 10 - 2013 AM
TSIS LEES YUAV COV LUS QHIA
(QHIA ZAUM 2 PHAU NTAWV YAXAYAS 53)
(The Rejected Report - Sermon #2 on Isaiah 53)
03 - 03 - 2013 AM
KEV TXOMNYEM THIAB KEV KOVYEEJ NTAWM VAJTSWV TUG QHEV
(QHIA ZAUM 1 NYOB HAUV YAXAYAS)
(The Suffering and Triumph of God's Servant! - Sermon #1 on Isaiah 53)
02 - 24 - 2013 AM
TSIM NTUJ TSIM TEB TXOG RAU HAUV HLEB
(COV LUS QHIA PWM 75 HAUV CHIVKEEB)
(From Creation to a Coffin - Sermon #75 on the Book of Genesis)
03 - 17 - 2013 PM
YAUXEJ THIAB NWS COV KWVTIJ
(COV LUS QHIA PWM 74 HAUV CHIVKEEB)
(Joseph and his Brothers - Sermon #74 on the Book of Genesis)
03 - 10 - 2013 PM
YAKHAUJ TSIV MUS RAU IYIM
(QHOV NYOB RAU PWM 73 HAUV CHVKEEB)
(Jacob's Pilgrimage to Egypt - Sermon #73 on the Book of Genesis)
03 - 03 - 2013 PM
YAUXEJ YOG TUG QAUV
(COV LUS QHIA PWM 70 HAUV CHIVKEEB)
(Joseph - A Type of Christ - Sermon #71 on the Book of Genesis)
02 - 17 - 2013 PM
KEV FIJ IXAJ  (QHIA NYOB RAU PWM 70 HUAV CHIVKEEB)
(The Offering of Isaac - Sermon #70 on the Book of Genesis)
02 - 17 - 2013 AM
YEXUS ROV MUS QAUM NTUJ
(The Ascension of Christ)
02 - 10 - 2013 AM
KEV TSHAIB NQHIS VAJTSWV TXOJ LUS
(A Famine of the Word!)
02 - 03 - 2013 AM
LUS QHUAB QHIA TXOG TSHUAV QEE LEEJ KOM DIM
(The Doctrine of the Remnant)
01 - 27 - 2013 PM
LAWV COV DAV NPOJ KOM YA TAWM NTAWM QHOV CHAW FIJ
(COV LUS QHUAB QHIA ZAUM 68 HAUV PHAU CHIVKEEB)
(Driving the Vultures Away From the Sacrifice - Sermon #68 on the Book of Genesis)
01 - 20 - 2013 PM
KEV QHUAB QHIA NTAWM NAU-EES
(The Preaching of Noah)
01 - 13 - 2013 PM
NAU-EES TXOJ KEV NTSEEG
(The Faith of Noah)
01 - 06 - 2013 PM
KEV THIM VAJTSWV
(The Apostasy)
12 - 29 - 2012 PM
TSHAWB NRHIAV YEXUS RAU HNUB NWS YUG
(Seeking Christ at Christmas)
12 - 23 - 2012 AM
TSWV YEXUS COV NPE
(The Names of Jesus)
12 - 16 - 2012 PM
KEV KUB NTXHOV NYOB RAU HNUB YEXUS YUG
(COV LUS QHUA # 66 NYOB RAU CHIVKEEB)
(The Christmas Conflict - Sermon #66 on the Book of Genesis)
12 - 09 - 2012 AM
TUG NEEG HNOV VAJTSWV TXOJ LUS TIAMSIS TSIS RAUG CAWMDIM!
(He Heard the Sermons but was Never Saved!)
12 - 02 - 2012 PM
TES DEJ NUM NTAWM TUG QHIA TXOJ MOO ZOO
(The Work of an Evangelist)
11 - 25 - 2012 PM
TUG NEEG UAS HNOV QAB UA TSAUG - COV LUS QHUA QHIA TXOG KEV UA TSAUG
(The Man Who Forgot to be Thankful - A Thanksgiving Sermon)
11 - 18 - 2012 AM
KOJ TAU TEEM NTSIB TXOJ KEV TUAG
(Your Appointment With Death)
11 - 11 - 2012 AM
PHAU NTAWV UAS RHUAV TSHEM TSIS TAU
(The Indestructible Book)
11 - 04 - 2012 PM
MASTIS LUTHAWJ THIAB DABNTXWNYOOG
(Martin Luther and the Devil)
10 - 28 - 2012 PM
KOJ MUAJ PEEVXWM NTSIB VAJTSWV NEEG COMMUNIEST TSEEM TSIS TAU TUA NWS
(You Can Find God! The Communists Have Not Killed Him!)
10 - 21 - 2012 AM
THOV MOV RAU TUG NEEG TXHAUM NOJ
(Asking Bread for Sinners)
10 - 14 - 2012 AM
YOG VIM LICAS THIAJ YOO MOV
(Why We Fast)
10 - 07 - 2012 AM
TUG VAJTSWV UAS TSIS MUAJ NEEG PAUB  (Qhia nyob rau sauv lub cai pe lu hli)
(The Unknown God)
09 - 29 - 2012 PM
COV LUS QHUAB QHIA PEB CHEEMTSUM TAU
(The Preaching we Need)
09 - 23 - 2012 PM
VAJTSWV KHO NEEG QHOV KEV KHOSIAB
(God's Cure for Man's Loneliness)
09 - 16 - 2012 AM
PAWG NTSEEG UAS LOJ HLOB
(An Exploding Church!)
09 - 09 - 2012 AM
YAM KUV TAU NTAWM DR. JOHN R. RICE
(Things I Learned From Dr. John R. Rice)
09 - 02 - 2012 PM
YOO MOV KOM YEEJ DABNTXWNYOOG
(Fasting to Overcome Satan)
08 - 26 - 2012 PM
KEV SIB TAWM TSAM LOJ NTAWM COV NTSEEG VAJTSWV
(The Christian's Greatest Battle)
08 - 19 - 2012 AM
PlAU LUB SUAB QUAJ HAUV TUBTUAG TEB
(Four Cries From Hell)
08 - 05 - 2012 PM
TIAV LAWM LAUJ!
(Tetelestai!)
08 - 05 - 2012 AM
LUB SIAB UAS TAWG
(The Broken Heart)
07 - 29 - 2012 PM
YAM TSEEB UAS QHIA TXOG KEV CAWDIM
(An Infallible Proof of Salvation)
07 - 22 - 2012 PM
NTUAG THIAB KHO
(Torn and Healed)
07 - 15 - 2012 PM
COV QAUV LUS COJ QHIA
(The Tears of Jesus)
03 - 11 - 2012 PM
KUV NYIAM KHIBXAMAJ – TUG QHIA DR. JOHN R. RICE
(I Love Christmas - Adapted from Dr. John R. Rice)
12 - 18 - 2011 PM
KEV HLOOV DUA SIAB TSHIAB TIAG – NTHUAV TAWM 2010
(Real Conversion - 2010 Edition)
05 - 30 - 2010 AM
PAWG NTSEEG UAS MUAJ TSHAJTAWM!
(Church Centered Evangelism!)
01 - 25 - 2009 AM
HAVE YOU ORDERED YOUR COPY OF THE CHURCH THAT WILL BE LEFT BEHIND?  SEND $15.95 AND ORDER IT TODAY!  MANY HAVE SAID THAT IT IS ONE OF THE MOST IMPORTANT BOOKS IN PRINT.  IT WILL HELP YOUR PREACHING.  YOU CAN ORDER IT BY WRITING TO DR. HYMERS P.O. BOX 15308, LOS ANGELES, CA 90015. OR YOU CAN ORDER IT MORE QUICKLY BY TELEPHONE (818) 352-0452. 

Home   Books    Articles