Sermons in Creole (Haiti)
MESAJ AN KREYÒL

Vous avez la liberté d'imprimer les prédications du Dr. R. L. Hymers, Jr. à partir de n'importe quel navigateur web. Les prédications ne sont pas soumises à des droits d'auteur ou de reproduction. De la même manière, vous avez l'autorisation de les copier pour votre usage. Nous vous demandons simplement de porter la mention www.sermonsfortheworld.com à la fin de chaque prédication copiée.

KLIKE LA A POU LÈT NWÈL 2022 DR. HYMERS LA

TITLE DATE
A. W. TOZER SOU REVÈY LA
(A. W. Tozer on Revival)
05 - 09 - 2021 PM
REPONN KESYON YO
(Answering Questions)
10 - 04 - 2020 PM
JONAS – PWOFÈT REVÈY LA!
(Jonah the Prophet of Revival!)
06 - 14 - 2020 PM
KRISIFYE AVÈK KRIS!
(Crucified With Christ!)
05 - 17 - 2020 PM
ÈSKE VIRIS KOWONA A PRAL SISPANN NOU?
(Shall the Coronavirus Stop Us?)
05 - 10 - 2020 PM
PECHE ORIJINÈL AK DEPRAVITE TOTAL
(Original Sin and Total Depravity #1)
03 - 22 - 2020 PM
APÈL NOU POU W VIN MISYONÈ!
(Our Call to Be Missionaries!)
03 - 08 - 2020 PM
KÒMAN ECHAPE LANFÈ AN DE VÈSÈ!!!
(How to Keep Out of Hell in Two Verses)
01 - 26 - 2020 AM
BAGAY KI GEN POU VINI– YON MESAJ NOUVÈL AN
(Things to Come - A New Year's Sermon)
01 - 05 - 2020 PM
EXPLOZYON EVANJELIZASYON AN
(The Evangelism Explosion)
03 - 11 - 2019 PM
YON MOSO KI MANKE NAN PWOFESI BIBLIK LA
(A Missing Piece of Bible Prophecy Illuminated for Us Today)
22 - 09 - 2019 PM
KIJAN PYÈ TE VIN YON DISIP
(How Peter Became a Disciple)
01 - 09 - 2019 PM
YO TE DEKOUVRI FO KRETYEN AN!
(The False Christian Discovered!)
07 - 07 - 2019 AM
DLO NAN JE NAN LAPRIYÈ
(Tears in Prayer)
02 - 06 - 2019 PM
ANKOURAJMAN AK AVÈTISMAN NAN TRIBILASYON – KOUNYE A AK NAN LAVNI
(Encouragement and Warning in Tribulation - Now and in the Future)
19 - 05 - 2019 PM
TWA PRÈV DE REZIRÈKSYON KRIS LA
(Three Proofs of Christ's Resurrection)
04 - 21 - 2019 PM
KIJAN KRIS LA PRAL ETABLI WAYÒM TÈRÈS LI A
(How Christ Will Set Up His Earthly Kingdom)
01 - 13 - 2019 PM
POUKISA NOU FÈ SA NOU FÈ A – NAN EVANJELIZASYON A
(Why We Do What We Do in Evangelism)
10 - 28 - 2018 AM
SEKRÈ SIKSÈ A NAN PEYI LACHIN
(The Secret of Success in China)
09 - 30 - 2018 PM
KONVÈSYON REYÈL DE DOKTÈ JAN SUNG
(The Real Conversion of Dr. John Sung)
09 - 23 - 2018 AM
ÈSKE W PRAL RETE DÈYÈ?
(Will You Be Left Behind?)
09 - 16 - 2018 PM
SIY NAN DÈNYE JOU YO
(Signs of the Last Days)
09 - 09 - 2018 PM
LI WÈ LÒM TANKOU PYEBWA K AP MACHE!
(He Saw Men as Trees Walking!)
08 - 26 - 2018 PM
KÒMAN POU MENNEN YON NANM POU KRIS – KONSÈY POU KONVÈSYON!
(How to Lead a Soul to Christ - Counseling for Conversions!)
08 - 26 - 2018 AM
EVANJELIZASYON NAN LEGLIZ PRIMITIV YO
(Evangelism in the Early Churches)
08 - 19 - 2018 PM
NÒT SOU JOU JÈN NOU AN LÈ MADI
(Notes on Our Fast-Day on Tuesday)
08 - 12 - 2018 PM
SIMONTE MOVE LESPRI YO KI FEBLI NOU – “KALITE SA A”!
(Overcoming the Demons that Weaken Us - "This Kind"!)
08 - 05 - 2018 PM
TANTASYON KRIS LA AK CHIT SATAN!
(The Temptation of Christ and the Fall of Satan!)
07 - 28 - 2018 AM
DISIP YO AK DEMON YO
(Disciples and Demons)
07 - 22 - 2018 AM
METÒD KRIS LA POU FÈ DISIP
(Christ's Method of Making Disciples)
07 - 15 - 2018 PM
PRAN PÒT LANFÈ YO DASO!
(Storming the Gates of Hell!)
07 - 08 - 2018 AM
APÈL LA POU VIN YON DISIP
(The Call to Discipleship)
07 - 01 - 2018 PM
LAME JEDEYON AN!
(Gideon's Army!)
06 - 24 - 2018 PM
BIB LA AK APOSTAZI JODI A!
(The Bible and Today's Apostasy!)
06 - 17 - 2018 PM
DOKTÈ HYMERS PALE SOU 60yèm ANIVÈSÈ LI NAN MINISTÈ "BENEDIKSYON YO NAN LAVI MWEN"
(Dr. Hymers Speaks on His 60th Anniversary in Ministry "The Blessings of My Life")
04 - 08 - 2018 PM
BAY KOU, RACHE, LAWONT AK KRACHE
(The Smiting, Plucking, Shame and Spitting)
03 - 25 - 2018 PM
YO TE RELE PYÈ – KONDANE EPI KONVÈTI
(Peter – Called, Convicted and Converted)
03 - 18 - 2018 PM
PAWÒL SA A TE KACHE NAN MITAN YO
(This Saying Was Hid From Them)
03 - 11 - 2018 PM
TRAYIZON AK ARESTASYON KRIS LA
(The Betrayal and Arrest of Christ)
02 - 25 - 2018 PM
TRANSPIRASYON SAN AN
(The Bloody Sweat)
02 - 18 - 2018 PM
PA SAN LI NOU NETWAYE!
(By His Blood We Are Cleansed!)
02 - 10 - 2018 PM
WÈ OSWA KWÈ?
(Seeing or Believing?)
02 - 04 - 2018 PM
OZE POU W SE YON KRETYEN KONBATAN!
(Dare to Be a Fighting Christian!)
10 - 12 - 2017 PM
“MEN SI SE PA” – LÒM BONDYE YO NAN BABILÒN
(“But If Not” – God’s Men In Babylon)
03 - 12 - 2017 PM
EWÒD AK JAN
(Herod and John)
12 - 11 - 2017 PM
LUTHER SOU PECHE ORIJINÈL AK GERIZON LI
(Luther On Original Sin And Its Cure)
29 - 10 - 2017 PM
KÒMAN LAPRIYÈ AK KÒMAN DIRIJE YON REYINYON LAPRIYÈ
(How to Pray and How to Conduct A Prayer Meeting)
15 - 10 - 2017 PM
LAVE EPI VIN PWÒP! – TIPOLOJI DE KONVÈSYON AN
(Wash and Be Clean! - The Typology of Conversion)
15 - 10 - 2017 AM
KIJAN POU PREPARE YON MESAJ EVANJELIK – KÈK VERITE BLIYE NESESÈ POU KONVÈSYON REYÈL
How to Prepare An Evangelistic Sermon – Forgotten Truths Needed For Real Conversions)
14 - 10 - 2017 PM
REVÈY LA SE PA YON OPSYON!
(Revival Is No Option!)
01 - 10 - 2017 PM
CHAK MOUN EVANJELIZE!
(Every Person Evangelizing!)
17 - 09 - 2017 PM
ÈSKE OU TE VIN JWENN KRIS?
(Have You Come to Christ?)
17 - 09 - 2017 AM
LÈ BONDYE WÈ SAN AN
(When God Sees the Blood)
27 - 08 - 2017 PM
"METÒD LAGRAS LA" PA GEORGE WHITEFIELD, KONDANSE EPI ADAPTE A ANGLÈ MODÈN LAN
("The Method of Grace" by George Whitefield, Condenced and Adapted to Modern English)
01 - 08 - 2017 PM
JEZI KRIS LI MENM
(Jesus Christ Himself)
04 - 12 - 2015 AM
KONVÈSYON REYÈL – EDISYON 2015
(Real Conversion - 2015 Edition)
01 - 04 - 2015 AM

Avez-vous commandé votre copie de: THE CHURCH THAT WILL BE LEFT BEHIND? [EN ANGLAIS SEULEMENT]?  SI VOUS VOULEZ passer votre commande aujourd'hui, VEUILLEZ joindre $15.95.  beaucoup considÈrent ce livre comme l'un des plus importantS publiÉS ACTUELLEMENT.  il se RÉVèLEra une aide prÉcieuse pour vos prÉdications.  Vous pouvez le commander en Écrivant au DR. HYMERS P.O. BOX 15308, LOS ANGELES, CA 90015, U.S.A., OU par tÉlÉphone au 001 (818) 352-0452 pour le recevoir plus rapidement. MAIS DR. HYMERS PARLE L'ANGLAIS SEULEMENT.

 

Home   Books    Articles