Print Sermon

Objektif sitwèb sa a se founi maniskri mesaj gratis ak videyo mesaj yo bay pastè yo ak misyonè yo atravè mond lan, espesyalman nan peyi soudevlope yo, kote ki pa gen kèk seminè teyolojik oswa lekòl Biblik.

Maniskri mesaj sa yo ak videyo yo ale kounye a nan anviwon 1,500,000 òdinatè nan plis pase 215 peyi chak ane nan www.sermonsfortheworld.com Dè santèn lòt moun gade videyo yo sou YouTube, men byento yo kite YouTube epi vini sou sit entènèt nou an.YouTube alimante moun yo nan sit entènèt nou an. Maniskri mesaj yo difize nan 46 lang a anviwon 120,000 òdinatè chak mwa. Maniskri mesaj yo pa gen dwadotè, konsa predikatè yo ka itilize yo san pèmisyon nou. Tanpri klike isit la pou aprann kijan ou ka fè yon don chak mwa pou ede nou nan gwo travay sa a pou preche Levanjil la nan lemonn antye.

Chak fwa ou ekri Doktè Hymers, toujou di l nan ki peyi ou rete, oswa li pa ka reponn ou. Imel Doktè Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net.
BAY KOU, RACHE, LAWONT AK KRACHE

THE SMITING, PLUCKING, SHAME AND SPITTING
(Creole)

pa Doktè R. L. Hymers, Jr.

Yon mesaj ki te preche nan Tabènak Batis Los Angeles
Jou Aswè Senyè a, 25 Mas 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, March 25, 2018

“Mwen te pare do m bay moun kap bat mwen yo. Mwen lonje figi m bay moun k ap rache bab mwen yo. Mwen pa kache figi m lè y ap joure m, lè y ap krache sou mwen” (Ezayi 50:6).


Sa a te twazyèm lan nan pasaj yo Sèvitè nan Ezayi ki te pwofetize konsa soufrans yo nan Kris la. Se te nan tèks sa a, nan mitan lòt moun, Jezi te fè referans lè li te di Disip Li yo,

“Tande, men n ap monte Jerizalem kote tou sa pwofèt yo te ekri sou Moun Bondye voye nan lachè a pral rive. Yo pral lage l nan men moun lòt nasyon yo, y a pase l nan rizib, y a joure l, y a krache sou li. Apre sa, y a bat li byen bat, y a touye l. Men sou twa jou l a leve sòti vivan nan lanmo.” (Lik 18:31-33).

Pwofesi remakab la nan Ezayi 50:6 la pa ka refere a nenpòt moun, men a Jezi. Li te literalman rive vre pa Senyè Jezi Kris la.

“Mwen te pare do m bay moun kap bat mwen yo. Mwen lonje figi m bay moun k ap rache bab mwen yo. Mwen pa kache figi m lè y ap joure m, lè y ap krache sou mwen.” (Ezayi 50:6).

Mwen pral fè sòti twa gwo verite nan tèks sa a aswè a.

I. Premyèman, Jezi “te bay” tèt Li pou tòti sa yo!

Doktè Strong (nimewo 5414) di nou ke mo Ebre a “nâthan” vle di “bay” Annefè, Jezi “te bay” do l ak moun k ap bat yo. Li “te ba” yo machwè l yo a moun ki te rache cheve l. Li “te bay” figi l ak “lawont epi krache.” Jezi te di,

“M ap bay lavi m…Pèsòn pa ka retire lavi m, se mwen menm ki bay li” (Jan 10:17-18).

Ankò, nan Jaden Jetsemani an, lè yo te arete Li, Jezi te di Pyè,

“Ou pa konnen mwen ta ka rele Papa mwen vin ede mwen. Menm lè a, li ta voye depase douz lame zanj ban mwen? Men lè sa a, kijan sa ki te ekri nan liv la ta ka rive vre?” (Matye 26:53-54).

Menm jan sòlda yo te vin trennen l mennen l ale a, Jezi ta ka rele 72,000 zanj yo pou anpeche li. Men, li te fè eksprè refize sa. Wi, Sovè a te “bay” do li ak machwè li yo ak figi li a “moun k ap bat li yo.” Li “te bay” tèt Li pou soufrans sa yo te reyalize objektif li pou vini sou tè sa a, pou sove pèp li a, rachte tout moun ki vini jwenn Li.

Li,

te aksepte mouri pou tout moun ka sove” (I Timote 2:6).

Li,

te bay tèt li pou peche nou yo, pou l te ka delivre nou anba move tan mechan ki sou latè kounye a” (Galat 1:4).

Li,

te aksepte mouri pou nou pou li te ka delivre nou anba mechanste” (Tit 2:14).

Li te di,

“M ap bay lavi m…Pèsòn pa ka retire lavi m, se mwen menm ki bay li” (Jan 10:17-18).

Li te bay tèt li pou tòtire, li te imiye epi te krisifye paske Li renmen nou! Li te di,

“Pa gen pi bon jan pou ou montre jan ou renmen zanmi ou pase lè ou bay lavi ou pou yo” (Jan 15:13).

Jezi te desann sòti sou twòn li nan Syèl la pou objektif sa a: pou bay lavi li pou tòti sa yo ak lawont sa a pou nou ka viv! Oh, Gadon panse! Li di, Mwen te bay do m a moun k ap bat yo paske mwen renmen ou. Mwen te ba yo machwè mwen yo ki rachte cheve mwen paske mwen te konnen se te sèl fason mwen te kapab rachte ou. Mwen te bay figi mwen ak lawont epi krache pou sove ou nan Dènye Jijman an!” Li te depose lavi li sou laterè sa yo paske Li renmen ou e Li se zanmi ou! “Jezi se Zanmi Pechè yo!” Kanpe epi chante li!

Jezi se zanmi pechè yo,
   Zanmi pechè yo, zanmi pechè yo;
Jezi se zanmi pechè yo,
   Li kapab libere ou!
(“Jezi se Zanmi Pechè yo,” pa John W. Peterson, 1921-2006).

“Mwen te pare do m bay moun kap bat mwen yo. Mwen lonje figi m bay moun k ap rache bab mwen yo. Mwen pa kache figi m lè y ap joure m, lè y ap krache sou mwen.” (Ezayi 50:6).

II. Dezyèmman, Jezi te “bay”tèt li pou tòti sa yo geri nanm ou nan peche!

Li“te bay do [Li] a moun k ap bat li yo.” Pa pran sa alalejè! Bib la di,

“Se konsa Pilat bay lòd pran Jezi, bat li byen bat” (Jan 19: 1).

Spurgeon te di,

Pilat, gouvènè a, te livre l a pwosesis kriyèl flajelasyon an… kout frèt la… te fèt ak venn bèf …ladan l yo te trese zo mouton, avèk ekla zo yo, afen chak kou kapab dechire pi efikasman chemen l nan pòv chè fremisan an, ki te mitile pa kou tèrib li yo. Flajelasyon an se te yon pinisyon kit e tèlman konsidere pi mal ke lanmò li menm, e annefè, anpil peri nan andire l, oswa ti kras aprè. Redanmtè beni nou an te bay do li a moun k ap bat yo, epi [yo] te fè blesi pwofon la. O espektak lamizè! How can we bear to look thereon? (C. H. Spurgeon, “Lawont ak krache a,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pibikasyon Pèleren, 1972 reenprime, volim XXV, p. 422).

“Mwen te pare do m bay moun kap bat mwen yo. Mwen lonje figi m bay moun k ap rache bab mwen yo. Mwen pa kache figi m lè y ap joure m, lè y ap krache sou mwen.” (Ezayi 50:6).

Poukisa ou te bay do w a moun k ap bat yo, Jezi? Ankò, se Ezayi ki ban nou repons lan,

“avèk tout kou li te resevwa yo, li ban nou gerizon” (Ezayi 53:5).

Avèk “ kou” sou do l yo nanm nou yo geri nan peche! Apòt Pyè te fè sa trè klè lè li te di,

“Kris la te pote peche nou yo nan kò li sou bwa a, pou nou te kapab mouri annegad peche, pou nou te ka viv dwat devan Bondye. Li te kite yo maltrete l pou l te ka geri nou” (I Pyè 2:24).

Nanm nou yo, ki mitile epi ruine pa peche, ka geri pa kou yo Jezi te pote!

Gran foul yo te vini jwenn Li pandan Li te nan lanmè Tiberyad,

“e li te geri yo tout” (Matye 12:15).

Kòm Li te geri yo, afen pou yo te ka geri nan kè peche ou a,“dezespereman mechan” menm si li dwe (Jeremi 17:9). Charles Wesley, nan gwo kantik Nwèl la “Hark, Herald Zanj yo chante,” li te di ke Kris la te “Resisite avèk gerizon nan zèl Li yo…Li te fèt pou leve pitit tè a, li te fèt pou bay yon dezyèm nesans.” Vini jwenn Jezi ak blesi peche nan nanm ou yo pral geri pa kou Li yo, epi ou pral fèt yon dezyèm fwa!

III. Twazyèmman, Jezi “te bay” tèt Li a tòti sa yo kòm yon ranplasan pou ou, yon pechè!

“Mwen te pare do m bay moun kap bat mwen yo. Mwen lonje figi m bay moun k ap rache bab mwen yo. Mwen pa kache figi m lè y ap joure m, lè y ap krache sou mwen.” (Ezayi 50:6).

Pa gen anyen ki ta ka pi klè ke sa a:

“Avèk tout kou li te resevwa yo, li ban nou gerizon. Men, chatiman ki pou te tonbe sou nou an, Senyè a fè l tonbe sou li; e se avek kou li yo nou te geri. Nou te tankou mouton ki te pèdi bann, chak moun bò pa yo. E Senyè a inikite l yo tonbe sou nou tout” (Ezayi 53:5-6).

Jezi te pase nan tout tòti sa yo nan plas ou, pou sove ou de tòti lanfè yo!

“Lè sa a yo pran krache nan figi l, e yo te ba l kout pwen; ak lòt moun ki te ba l souflèt ak plamen yo” (Matye 26:67).

“E kèk ladan yo tonbe krache sou li, yo bouche je l, yo pran ba l kout pwen. Lèfini yo di li: Pwofesi: epi gad yo pran bay jezi souflèt” (Mak 14:65).

“E yo krache sou li, epi yo te pran wozo a, yo ba kou nan tèt” (Matye 27:30).

“E yo ba l kou nan tèt ak yon baton wozo, epi yo krache sou li, ak yo mete ajenou , yo bese tèt yo devan li” (Mak 15:19).

“E mesye ki t ap veye Jezi yo t ap pase l rizib. Yo t ap ba l kou. Yo te bouche je l, yo t ap mande li: Ki moun ki ba ou kou sa a? Devinen? Epi yo t ap di l anpil lot jouman ankò” (Lik 22:63-65).

“Se konsa Pilat bay lòd pran Jezi, bat li byen bat” (Jan 19:1).

“Mwen te pare do m bay moun kap bat mwen yo. Mwen lonje figi m bay moun k ap rache bab mwen yo. Mwen pa kache figi m lè y ap joure m, lè y ap krache sou mwen.” (Ezayi 50:6).

Jozèf Hart te di li byen,

Gase kijan Jezi pasyan kanpe,
   Ensilte [nan plas rèrib sa a]!
Pechè yo te mare men Bondye Toupwisan an,
   Epi krache nan figi l.
(“Pasyon Li” pa Jozèf Hart, 1712-1768; modifye pa Doktè Hymers).

Jezi te pase nan tout soufrans sa a. Lè sa a, yo kloure men l ak pye l yo nan yon kwa! Li te ale nan tout laterè sa a ak doulè kòm ranplasan ou. Li te soufri epi li te mouri sou kwa a nan plas ou, yo peye penalite a pou peche ou yo ak pote ou, geri epi pwòp, nan Bondye!

“Paske, Kris la menm yon sèl fwa mouri pou peche nou yo. Li p ap janm mouri ankò. Li menm ki t ap mache dwat devan Bondye, li mouri pou moun ki pa t ap mache dwat yo, pou l te ka mennen nou bay Bondye” (I Pyè 3:18).

Doktè Isaac Watts te di,

Gade, tèt li, men l yo, pye l yo,
   Lapenn ak lanmou melanje k ap koule;
Èske tout santiman lanmou sa y ak chagren rankontre?
   Oswa pikan yo konpoze yon kouwòn si rich?

Se te wayòm antye lanati,
   Sa se te yon kado twò piti anpil;
Lanmou si enkwayab, si diven,
   Egzije nanm mwen, lavi mwen, tout mwen.
(“Lè mwen etidye lakwa mèveye” pa Isaac Watts, D.D., 1674-1748)

Epi William Williams te di,

Chay kilpabilite imèn lan enòm,
   Te sou Sovè a,
Avèk malè li tankou yon rad,
   Pou moun k ap fè peche yo te abiye.
Pou moun k ap fè peche yo te abiye.
   (“Lanmou Nan Agoni” pa William Williams, 1759).

Emi Zabalaga te fèt nan legliz nou an. Li te vini nan tout sèvis yo. Men, sa pa t fè l yon kretyen. Li te yon pechè pa nati tankou tout lòt moun. Li te lite ak peche l epi ak li menm. Men, yon jou li te vini pi devan nan fen mesaj mwen an. Li mete ajenou epi li te fè Kris la konfyans! Koute sa li te di,

“Peche mwen etanni tankou yon lanmè san fon. Mwen pa t kapab sipòte li ankò. Mwen te dwe gen Kris la! Mwen te dwe gen san li! Mwen te desann sou jenou m epi mwen f te fè Jezi konfyans li menm. Bondye te libere m nan zidòl move santiman mwen yo, nan psikanaliz, ak dezi a pou asirans lan. Mwen te kite yo ale e tonbe nan bra Sovè a. Olye pou yo pè yon lòt konvèsyon fo, oswa gade nan mwen menm epi verifye santiman m yo tankou m te toujou fè yo anvan, mwen gade Kris la pa lafwa. Kris vivan an sove mwen. Li lave peche m nan san presye li a. Li te pran gwo chay peche a. Jezi absòbe kòlè Bondye a ki ta dwe voye m nan lanfè. Li te padone epi li te padone tout peche m yo. Dosye mwen an make "pa koupab" ak pwòp san li. Li se defansè mwen, redanmtè mwen, ewo mwen, ak Seyè mwen! Mwen ka sèlman di ak Apot Pòl, "Mèsi pou Bondye pou kado inseparab li a - Jezi.”

Kris la se ranplasan ou li ye. Li te mouri nan plas ou – pou peye pou peche ou. Gran Spurgeon te di, “gen lòt moun ki ka preche lòt bagay, menm kanta chè sa a, li pral rezone toujou pou sibstitisyon Kris la!”

Jezi te peye dèt peche ou pa soufrans li a ak lanmò li sou kwa a! Vini jwenn Jezi epi Li ap padone peche ou yo e sove nanm ou! Èske ou ka di tout kè ou,

M ap vini, Senyè!
   Vini jwenn ou kounye a!
Lave m, netwaye m nan san an
   Ki te koule sou Kalvè a.
(“M ap vini, Segnè” pa Lewis Hartsough, 1828-1919).


LÈ OU EKRI DR. HYMERS OU DWE DI LI NAN KI PEYI W AP EKRI OSWA LI PA KA REPONN IMEL OU A. SI MESAJ SA YO BENI OU VOYE YON IMEL BAY Dr. Hymers. Imel Dr. Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net (klike isi). Ou ka ekri Dr. Hymers in nenpòt lang, men ekri an anglè si ou kapab. Si ou vle ekri Dr. Hymers pa lapòs, adrès li se P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Ou ka telefone l nan (818)352-0452.

(FEN MESAJ LA)
Ou ka li mesaj Doktè Hymers yo chak semèn sou entènèt la
nan www.sermonsfortheworld.com.
Klike sou “Mesaj an Kreyòl.”

Maniskri mesaj sa yo pa pwoteje pa dwadotè. Ou ka itilize yo san pèmisyon Dr. Hymers.
Sepandan, tout videyo mesaj Dr. Hymers yo, ak tout lòt mesaj yo sou videyo nan legliz nou
an, yo pwoteje pa dwadotè e yo kapab itilize sèlman ak pèmisyon.

Chante Solo Anvan Mesaj la pa Mesye Benjamin Kincaid Griffith:
“Jezi mwen, Mwen renmen ou” (pa William R. Featherstone, 1842-1878).


CHEMA DE

BAY KOU, RACHE, LAWONT AK KRACHE

THE SMITING, PLUCKING, SHAME AND SPITTING

pa Doktè R. L. Hymers, Jr.

“Mwen te pare do m bay moun kap bat mwen yo. Mwen lonje figi m bay moun k ap rache bab mwen yo. Mwen pa kache figi m lè y ap joure m, lè y ap krache sou mwen” (Ezayi 50:6).

(Lik 18:31-33)

I.   Premyèman, Jezi “te bay” tèt Li pou tòti sa yo! Jan 10:17-18;
Matye 26:53-54; I Timote 2:6; Galat 1:4; Tit 2:14; Jan 15:13.

II.  Dezyèmman, Jezi te “bay”tèt li pou tòti sa yo geri nanm ou nan peche!
Jan 19:1; Ezayi 53:5; I Pyè 2:24; Matye 12:15; Jeremi 17:9.

III. Twazyèmman, Jezi “te bay” tèt Li a tòti sa yo kòm yon ranplasan pou
ou, yon pechè! Ezayi 53:5-6; Matye 26:67; Mak 14:65;
Matye 27:30; Mak 15:19; Lik 22:63-65; Jan 19:1; I Pyè 3:18.