Sermons in Tamil
தமிழ்ப் பிரசங்கங்கள்

டாக்டர் ஹைமர்ஸ் அவர்களின் 2022 கிறிஸ்துமஸ் கடிதத்தைப் பெற இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

நரகத்திலேகிறிஸ்துமஸ்– 2016

TITLE DATE
மூன்றாம் உலகத்தில் பெந்தேகொஸ்தேஇஷம்
(Pentecostalism in the Third World)
11 - 21 - 2021 PM
A. W. டோசர் அவர்களின் எழுப்புதல்
(A. W. Tozer on Revival)
05 - 09 - 2021 PM
வேதாகமத்தின்படியான உதவிக்காரர்கள்
(Biblical Deacons)
01 - 10 - 2021 PM
கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தல்
(Answering Questions)
10 - 04 - 2020 PM
ஜெயம் கொள்ளுபவராக மாறுவது எப்படி!
(How to Be an Overcomer!)
07 - 26 - 2020 PM
யோனா – எழுப்புதல் தீர்க்கதரிசி!
(Jonah the Prophet of Revival!)
06 - 14 - 2020 PM
கிறிஸ்துவோடுகூட சிலுவையிலறையப்பட்டேன்!
(Crucified With Christ!)
05 - 17 - 2020 PM
இந்தக் கொரோனோ வைரஸ் நம்மை நிறுத்துமா?
(Shall the Coronavirus Stop Us?)
05 - 10 - 2020 PM
மிஷனெரிகளாக இருக்க நம்முடைய அழைப்பு!
(Our Call to Be Missionaries!)
03 - 08 - 2020 PM
வரப்போகும் காரியங்கள் – ஒரு புதுவருட போதனை
(Things to Come - A New Year's Sermon)
01 - 05 - 2020 PM
சுவிசேஷத்தின் அதிரடிவெடி
(The Evangelism Explosion)
11 - 03 - 2019 PM
வேதாகமத்தில் காணப்படாமல் தவறிப்போன ஒரு தீர்க்கதரிசன பகுதி இன்று நமக்குத் தெளிவாக விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது
(A Missing Piece of Bible Prophecy Illuminated for Us Today)
09 - 22 - 2019 PM
இயேசு கிறிஸ்து தாமே
(Jesus Christ Himself)
04 - 12 - 2015 AM
பேதுரு எப்படி ஒரு சீஷனாக மாறினான்
(How Peter Became a Disciple)
09 - 01 - 2019 PM
பொய் கிறிஸ்தவன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டான்!
(The False Christian Discovered!)
07 - 07 - 2019 AM
ஜெபத்தில் கண்ணீர்
(Tears in Prayer)
06 - 02 - 2019 PM
உபத்திரவத்தில் உற்சாகப்படுத்துதல் மற்றும் எச்சரிக்கை – இப்பொழுதும் எதிர்காலத்திலும்
(Encouragement and Warning in Tribulation - Now and in the Future)
05 - 19 - 2019 PM
சிலுவையின் மீதிருந்து இயேசுவானவரின் கடைசி ஏழு வார்த்தைகள்
(The Seven Last Words of Jesus)
03 - 20 - 2016 PM
பிலாத்து மற்றும் புரோகுல்லா
(Pilate and Procula)
02 - 28 - 2010 PM
ஒரு கிறிஸ்தவ சீஷனாக மாறுவதற்கு என்ன கிரயம் செலுத்த வேண்டிதாக இருக்கும்
(What It Costs to Become a Christian)
02 - 17 - 2019 PM
கிறிஸ்து தமது பூலோக இராஜ்ஜியத்தை எப்படி அமைக்கப்போகிறார்;
(How Christ Will Set Up His Earthly Kingdom)
01 - 13 - 2019 PM
ஒரு ஸ்தல சபைக்கு வேதாகமும் மற்றும் தேவதுரோகம் செய்பவர்களும்
(The Bible and Traitors to a Local Church)
11 - 04 - 2018 AM
சுவிசேஷ ஊழியத்தை நாம் – ஏன் செய்கிறோம் அதில் என்ன செய்கிறோம்
(Why We Do What We Do in Evangelism)
10 - 28 - 2018 AM
சீனாவின் வெற்றியின் இரகசியம்
(The Secret of Success in China)
09 - 30 - 2018 PM
டாக்டர் ஜான்சங் அவர்களின் மெய்யான மனந்திரும்புதல்
(The Real Conversion of Dr. John Sung)
09 - 23 - 2018 AM
நீ பின்னால் விடப்படுவாயா?
(Will You Be Left Behind?)
09 - 16 - 2018 PM
கடைசி நாட்களின் அடையாளங்கள்
(Signs of the Last Days)
09 - 09 - 2018 PM
அவன் நடக்கிர மனிதர்களை மரங்களைப்போல கண்டான்
(He Saw Men as Trees Walking!)
08 - 26 - 2018 PM
ஒரு ஆத்துமாவை கிறிஸ்துவிடம் நடத்துவது எப்படி – மனந்திரும்புதலுக்காக கலந்தாய்வு செய்தல்!
(How to Lead a Soul to Christ - Counseling for Conversions!)
08 - 26 - 2018 AM
ஆரம்பகால சபைகளில் சுவிசேஷ ஊழியங்கள்
(Evangelism in the Early Churches)
08 - 19 - 2018 PM
செவ்வாய்க்கிழமை நமது உபவாச நாளுக்கான குறிப்புக்கள்
(Notes on Our Fast-Day on Tuesday)
08 - 12 - 2018 PM
பிசாசுகளை ஜெயங்கொள்ளுவது அது நம்மை பெலவீனப்படுத்தி உள்ளது – “இவ்வகை”!
(Overcoming The Demons That Weaken Us - "This Kind"!)
08 - 05 - 2018 PM
கிறிஸ்துவின் சோதனை மற்றும் சாத்தானின் வீழ்ச்சி!
(The Temptation of Christ and the Fall of Satan!)
07 - 28 - 2018 AM
சீஷர்கள் மற்றும் பிசாசுகள்
(Disciples and Demons)
07 - 22 - 2018 AM
சீஷர்களை உருவாக்குவதில் கிறிஸ்துவின் ஒழுங்கு
(Christ's Method of Making Disciples)
07 - 15 - 2018 PM
பாதாளத்தின் வாசற்கதவுகள்மீது முற்றுகை!
(Storming the Gates of Hell!)
07 - 08 - 2018 AM
சீஷத்துவத்துக்கு அழைப்பு
(The Call to Discipleship)
07 - 01 - 2018 PM
கிதியோனின் சேனை!
(Gideon's Army!)
06 - 24 - 2018 PM
வேதாகமமும் இன்றய தேவதுரோகமும்!
(The Bible and Today's Apostasy!)
06 - 17 - 2018 PM
சிலுவையின் கிறிஸ்து
(The Christ of the Cross)
06 - 10 - 2018 AM
கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டது
(Washed in Christ's Blood!)
06 - 03 - 2018 AM
சிலுவையை பற்றிய உபதேசம்
(The Preaching of the Cross)
05 - 27 - 2018 AM
வேதாகம தீர்க்க தரிசனம் உங்களை செயல் நோக்கம் கொள்ள செய்வதாக!
(Let Bible Prophecy Motivate You!)
05 - 20 - 2018 PM
வெறுக்கப்பட்டவர் ஆனால் அழகானவர்!
(Despised But Lovely!)
05 - 13 - 2018 AM
ஸ்பர்ஜன் அவர்களின் “எல்லா இறையியலிலும் இருந்த கருத்து”
(Spurgeon’s “Substance of All Theology”)
05 - 06 - 2018 PM
மனிதனுடைய வீழ்ச்சி
(The Fall of Man)
04 - 28 - 2018 PM
கிறிஸ்துவில் மட்டுமே!
(In Christ Alone!)
04 - 22 - 2018 PM
அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ!
(As Many As Received Him!)
04 - 15 - 2018 PM
டாக்டர் ஹைமர்ஸ் அவர்கள் தமது 60ம் திருமண நாளன்று ஊழியத்தில் பிரசங்கிக்கிறார் “எனது வாழ்க்கையின் ஆசீர்வாதங்கள்”
(Dr. Hymers Speaks on His 60th Anniversary in Ministry
"The Blessings of My Life" )
04 - 08 - 2018 PM
கிறிஸ்துவின் உயித்தெழுதலுக்கு மூன்று நிரூபணங்கள்
(Three Proofs of Christ's Resurrection)
04 - 01 - 2018 PM
அடிக்கப்படுதல், பிடுங்கப்படுதல், வெட்கப்படுதல் மற்றும் துப்பப்படுதல்
(The Smiting, Plucking, Shame and Spitting)
03 - 25 - 2018 PM
பேதுரு – அழைக்கப்பட்டார், உணர்த்தப்பட்டார் மற்றும் மாற்றப்பட்டார்
(Peter – Called, Convicted and Converted)
03 - 18 - 2018 PM
அவர்கள் அவரைவிட்டு ஓடிப்போனார்கள்
(They Forsook Him and Fled)
03 - 04 - 2018 PM
கிறிஸ்து காட்டிக்கொடுக்கப்படுதல் மற்றும் கைது செய்யப்படுதல்
(The Betrayal and Arrest of Christ)
02 - 25 - 2018 PM
இரத்த வியர்வை
(The Bloody Sweat)
02 - 18 - 2018 PM
தரிசிப்பது அல்லது விசுவாசிப்பது?
(Seeing or Believing?)
02 - 04 - 2018 PM
இரத்தத்தின் மூலமாக நாம் சுத்திகரிக்கப்பட்டோம்!
(By His Blood We Are Cleansed!)
01 - 28 - 2018 PM
இரத்தத்தோடு அல்லது இரத்தமில்லாமல்
(With or Without Blood)
01 - 21 - 2018 PM
ஒரு போராடும் கிறிஸ்தவனாக இருக்க தைரியமாக இரு!
(Dare to Be a Fighting Christian!)
12 - 10 - 2017 PM
“ஆனால் இல்லை என்றால்” – தேவனுடைய மனிதர்கள் பாபிலோனில்
(“But If Not” – God’s Men In Babylon)
12 - 03 - 2017 PM
ஆரம்பகால சபையின் இரகசியத்தைக் கொடுக்கும் மூன்று வார்த்தைகள்!
(Three Words Give the Secret of the Early Church!)
11 - 19 - 2017 PM
ஏரோது மற்றும் யோவான்
(Herod and John)
11 - 12 - 2017 PM
மூலாதாரமான பாவம் மற்றும் அதனுடைய குணமாகுதல் லூத்தர் அவர்கள் கொடுத்தது
(Luther On Original Sin And Its Cure)
10 - 29 - 2017 PM
ஜெபிப்பது எப்படி மற்றும் ஒரு ஜெபக்கூட்டத்தை நடத்துவது எப்படி
(How to Pray and How to Conduct A Prayer Meeting)
10 - 15 - 2017 PM
கழுவு மற்றம் சுத்தமாக இரு! – ஒரு மாதிரி படிவமான மாறுதல்
(Wash and Be Clean! - The Typology of Conversion)
10 - 15 - 2017 AM
ஒரு சுவிசேஷ போதனையை தயார் செய்வது எப்படி – மெய்யான மாறுதல்களுக்கு தேவையான மறக்கப்பட்ட சத்தியங்கள்
How to Prepare An Evangelistic Sermon – Forgotten Truths Needed For Real Conversions)
10 - 14 - 2017 PM
புதிதாக மாற்றப்பட்டவர்களுக்காக ஏழு கருத்துக்கள்
(Seven Points for New Converts)
10 - 07 - 2017 PM
எழுப்புதல் விரும்புதல் அல்ல!
(Revival Is No Option!)
10 - 01 - 2017 PM
பிழைப்பதற்காக எழுப்புதல்
(Revival for Survival)
08 - 31 - 2017 PM
நீ கிறிஸ்துவிடம் வந்திருக்கிறாயா?
(Have You Come to Christ?)
11 - 09 - 2003 PM
தேவன் இரத்தத்தை பார்த்தபொழுது
(When God Sees The Blood)
08 - 27 - 2017 PM
ஜார்ஜ் ஒயிட் பீல்டு அவர்களின் “கிருபையின் முறைமை”, நவீன ஆங்கிலத்தில் சுருக்கப்பட்டது மற்றும் பயன்படுத்தப்பட்டது
("The Method of Grace" by George Whitefield, Condensed and Adapted to Modern English)
01 - 08 - 2017 PM
உமது மகிமையை எனக்குக் காண்பித்தருளும்
(Show Me Thy Glory)
08 - 12 - 2017 PM
எழுப்புதல் தள்ளுதலை குணமாக்குகிறது
(Revival Cures Rejection)
08 - 09 - 2017 PM
எழுப்புதலுக்காக இருதய அழுகை!
(Heartcry for Revival!)
07 - 16 - 2017 AM
எழுப்புதலில் ஜெப போராட்டம்!
(The Battle of Prayer in Revival!)
07 - 09 - 2017 PM
இந்த “புதிய” புதிய பாப்டிஸ்டு ஆசாரிப்புக் கூடாரம்!
(The “New” New Baptist Tabernacle!)
07 - 02 - 2017 AM
நோவா கிருபை பெற்றார்!
(Noah Found Grace!)
06 - 24 - 2017 PM
நோவாவின் பேழையின் மூலமாக விவரிக்கப்பட்ட சுவிசேஷம்
(The Gospel Pictured by the Ark of Noah)
06 - 18 - 2017 PM
இயேசுவை நோக்கி
(Looking Unto Jesus)
06 - 11 - 2017 AM
உதவியற்றவர்களுக்கு இரட்சிப்பு
(Salvation for the Helpless)
06 - 03 - 2017 PM
கதவும் அடைக்கப்பட்டது
(And the Door Was Shut)
05 - 28 - 2017 AM
திருப்தியற்றவர்களுக்கு மட்டுமே விடுதலை
(Deliverance Is Only for the Dissatisfied)
05 - 14 - 2017 AM
எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல்
(The Rapture - Sermon #3 on Bible Prophecy)
05 - 07 - 2017 PM
ஒரு மென்மையான மற்றும் கொடுமையான சோகம்
(A Soft and Violent Sadness)
04 - 30 - 2017 PM
பாவிகளுக்காக அப்பம் கேட்டுக் கொண்டிருத்தல் – ஒரு புதிய சிந்தனை!
(Asking Bread for Sinners - A New Thought!)
04 - 22 - 2017 PM
கிறிஸ்துவின் குமாரத்துவத்தின் நிரூபணம்!
(The Proof of Christ's Sonship!)
04 - 15 - 2017 PM
காய்பா – கிறிஸ்துவின் மரணத்திற்குத் திட்டமிட்ட அந்த மனிதன்!
(Caiaphas - The Man Who Planned the Murder of Christ!)
04 - 09 - 2017 AM
யூதாசின் பொய்யான மனந்திரும்புதல்
(The False Repentance of Judas)
04 - 02 - 2017 PM
வாரினால் அடிக்கப்படுதல், வெட்கப்படுத்தப்படுதல் மற்றும் துப்பப்படுதல்
(The Scourging, Shame and Spitting)
03 - 26 - 2017 PM
கெத்செமனேயில் கிறிஸ்துவின் வேதனை
(Christ's Agony in Gethsemane)
03 - 19 - 2017 PM
தேவனுடைய ஆவியானவரின் தளர்த்தும் வேலை
(The Withering Work of God's Spirit)
03 - 12 - 2017 PM
ஒரு நல்ல மனிதன் இழக்கப்பட்டான் மற்றும் ஒரு கெட்ட மனிதன் இரட்சிக்கப்பட்டான்!
(A Good Man Lost and a Bad Man Saved!)
03 - 05 - 2017 PM
நீங்கள் பூமிக்கு உப்பாக இருக்கிறீர்கள் மற்றும் உலகத்துக்கு ஒளியாக இருக்கிறீர்கள்!
(You Are the Salt of the Earth and the Light of the World!)
02 - 26 - 2017 PM
இரட்சிப்பா அல்லது அழிவா – எது?
Salvation or Damnation - Which?)
02 - 19 - 2017 AM
இப்பொழுது உங்களை நீங்களே பரீட்சித்துப் பாருங்கள்!
(Examine Yourselves Now!)
02 - 05 - 2017 AM
சேன்டாமனிஸத்துக்குவிரோதமானபோராட்டம் (போராட்டஅழுகைகள்வரிசைகளில்மூன்றாவது)
(The Battle Against Sandemanianism - Number Three in a Series of Battle Cries)
01 - 22 - 2017 AM
ஞாயிறுஇரவுக்காகபோராட்டம் (போராட்ட அழுகைகள் வரிசையில் முதலாவது)
(The Battle for Sunday Night - Number One in a Series of Battle Cries)
01 - 15 - 2017 AM
நமதுயுத்தத்துக்கானபோராயுதங்கள்
(The Weapons of Our Warfare)
01 - 07 - 2017 PM
ஒரு நரகத்தின் வருடம் – ஓர் எழுப்புதலின் வருடம்!
(A Year of Hell - A Year of Revival!)
01 - 01 - 2017 PM
நரகத்திலே கிறிஸ்துமஸ் – 2016
(Christmas in Hell - 2016)
12 - 18 - 2016 AM
இரண்டுஆதாம்கள்
மரித்துக் கொண்டிருக்கும் நம்முடைய சபைகளில் நாம் கேட்க வேண்டிய போதனை!
(ஆதியாகமம்புத்தகத்தின் 90வதுபோதனை)
(The Two Adams – Sermon #90 on the Book of Genesis)
12 - 04 - 2016 PM
இரண்டு ஆதாம்கள்
(ஆதியாகமம் புத்தகத்தின் 90வது போதனை)
(Adam, Where Art Thou? – Sermon #89 on the Book of Genesis)
11 - 27 - 2016 PM
நீங்கள் அவர்கள் நடுவிலிருந்து புறப்பட்டுப் பிரிந்து வாருங்கள்!
(Come Out From Among Them!)
11 - 13 - 2016 PM
சாத்தானை வெற்றி கொள்ளுவது எப்படி
(How to Overcome the Devil)
11 - 06 - 2016 PM
இன்றையப் பிசாசுகள்
(Demons Today)
10 - 23 - 2016 AM
சூடுண்ட மனச்சாட்சி
(The Seared Conscience)
10 - 16 - 2016 AM
ஓர் இளம் சுவிசேஷகரை மாற்ற பயன்பட்ட ஐந்து போதனைகள்
(Five Sermons Used in the Conversion of a Young Evangelist)
10 - 09 - 2016 PM
அமெரிக்கா மற்றும் மேற்கத்திய நாடுகளின் சபைகள் ஏன் எழுப்புதலை அனுபவிக்காமல் இருக்கின்றன என்பதற்கு இரண்டு காரணங்கள்
(The Two Reasons Why the Churches in America and the West Don't Experience Revival )
09 - 25 - 2016 PM
சாத்தான் மற்றும் எழுப்புதல்
(Satan and Revival)
09 - 15 - 2016 PM
வரிசையாக மற்றும் வாதாடி ஜெபித்தல் - பகுதி II
திரு. ஜான் சாமுவேல் கேஹன் அவர்களால்
(Order and Argument in Prayer - Part II - by Mr. John Samuel Cagan)
09 - 03 - 2016 PM
வரிசையாக மற்றும் வாதாடி ஜெபித்தல் - பகுதி 1
திரு. ஜான் சாமுவேல் கேஹன் அவர்களால்
(Order and Argument in Prayer - Part I - by Mr. John Samuel Cagan)
09 - 02 - 2016 PM
எழுப்புதலுக்காக ஜெபித்துக் கொண்டிருத்தல்
(Praying for Revival)
08 - 19 - 2016 PM
பாவ நிலங்களில் இருந்து அவர்களை உள்ளே கொண்டு வாருங்கள்!
(Bring Them in From the Fields of Sin!)
08 - 07 - 2016 PM
ஒர் எழுப்புதலின் தரிசனம்
(A Vision of Revival)
07 - 03 - 2016 PM
கிறிஸ்துவின் காயங்கள்
(The Wounds of Christ)
06 - 26 - 2016 AM
அநேக உபத்திரவங்களின் வழியாய்த் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசித்தல்
(Entering the Kingdom Through Much Tribulation)
04 - 24 - 2016 AM
மனித குணாதிசயத்தின் பெலன் - டாக்டர் ஹைமர்ஸ் அவர்களின் 75வது பிறந்த நாள் வாழ்த்து செய்தி டாக்டர் சி. எல். கேகன் அவர்களால்
(The Strength of a Man's Character - A Tribute to Dr. Hymers on His 75th Birthday by Dr. C. L. Cagan)
04 - 10 - 2016 PM
இயேசுவில் பழங்கால நம்பிக்கை
(செய்தி எண்: 15 ஏசாயா 53)
(Primitive Faith in Jesus - Sermon #15 on Isaiah 53)
06 - 07 - 2015 PM
உண்மையான மனந்திரும்புதல் – 2015 பதிப்பு
(Real Conversion - 2015 Edition)
01 - 04 - 2015 AM
கிறிஸ்துவின் மகிமையின் உற்பத்தி ஸ்தானம்
(செய்தி எண்: 14 ஏசாயா 53)
(The Source of Christ's Glory - Sermon #14 on Isaiah 53)
04 - 21 - 2013 PM
கிறிஸ்துவின் மூலமாக கிடைத்த திருப்தி மற்றும் நீதிமானாக்குதல்
(செய்தி எண்: 13 ஏசாயா 53)
(Satisfaction and Justification- Obtained by Christ - Sermon #13 on Isaiah 53)
04 - 14 - 2013 PM
கிருபாதார பலி!
(செய்தி எண்: 11 ஏசாயா 53)
(Propitiation! - Sermon #11 on Isaiah 53)
04 - 13 - 2013 PM
கிறிஸ்துவின் அடக்கத்தின் முரண்பாடு
(பிரசங்க எண் 10 ஏசாயா 53ன் மீதானது)
(The Paradox of Christ's Burial - Sermon #10 on Isaiah 53)
04 - 07 - 2013 PM
சாந்தப் படுத்துதலின் விளக்கம்
(செய்தி எண்: 9 ஏசாயா 53)
(A Description of the Atonment - Sermon #9 on Isaiah 53)
04 - 07 - 2013 AM
ஆட்டுக்குட்டியானவரின் மௌனம்
(செய்தி எண்: 8 ஏசாயா 53)
(The Silence of the Lamb - Sermon #8 on Isaiah 53)
03 - 24 - 2013 PM
அண்டத்தின் பாவம், குறிப்பிட்ட பாவம் மற்றும் பாவத்திற்கான குணமடைவு
(பிரசங்க எண் 7 ஏசாயா 53ன் மீதானது)
(Universal Sin, Particular Sin, And the Cure for Sin - Sermon #7 on Isaiah 53)
03 - 24 - 2013 AM
காயப்பட்டு, நொறுக்கப்பட்டு, அடிக்கப்பட்ட இயேசு
(ஏசாயா 53ல் பிரசங்கம் எண் 6)
(Jesus Wounded, Bruised and Beaten - Sermon #6 on Isaiah 53)
03 - 23 - 2013 PM
கிறிஸ்துவின் பாடுகள் – உண்மையும் பொய்யும்
(செய்தி எண்: 5 ஏசாயா 53)
(Christ's Suffering - The True and the False - Sermon #5 on Isaiah 53)
03 - 17 - 2013 AM
கிறிஸ்து – அனைவராலும் குறைவாக
(செய்தி எண்: 4 ஏசாயா 53)
(Christ - Universally Devalued - Sermon #4 on Isaiah 53)
03 - 16 - 2013 PM
கிறிஸ்து – திரள் கூட்டத்தாரால் புறக்கணிக்கப்படுதல்
(செய்தி எண்: 3 ஏசாயா 53)
(Christ - Rejected by the Masses - Sermon #3 on Isaiah 53)
03 - 13 - 2013 AM
நிராகரிக்கப்பட்ட அறிக்கை
(ஏசாயா 53ன் மீதான பிரசங்க எண் 2)
(The Rejected Report - Sermon #2 on Isaiah 53)
03 - 03 - 2013 AM
கர்த்தருடைய தாசரின் பாடு மற்றும் வெற்றி!
(செய்தி எண்:1 ஏசாயா.53)
(The Suffering and Triumph of God's Servant! - Sermon #1 on Isaiah 53)
02 - 24 - 2013 AM