Sermons in Armenian
Քարոզի Հայերեն տարբերակը

ՍԵՂՄԵՔ ԱՅՍՏԵՂ ԴԿ․ ՀԱՅՄԵՐԶԻ 2021-Ի ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾՆՆԴՅԱՆ ՆԱՄԱԿԻ ՀԱՄԱՐ

TITLE DATE
Ա․ Վ․ ԹՈԶԵՐ ՎԵՐՆՈՐՈԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
(A. W. Tozer on Revival)
05 - 09 - 2021 PM
ՍՈՒՐԲ ԳՐԱՅԻՆ ՍԱՐԿԱՎԱԳՆԵՐ
(Biblical Deacons)
01 - 10 - 2021 PM
ՀԱՐՑԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆ
(Answering Questions)
10 - 04 - 2020 PM
ԻՆՉՊԵՍ՞ ՀԱՂԹԱԿԱՆ ԼԻՆԵԼ!
(How to Be an Overcomer!)
07 - 26 - 2020 PM
ՀՈՎՆԱՆ – ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՄԱՐԳԱՐԵ!
(Jonah the Prophet of Revival!)
06 - 14 - 2020 PM
ԱՐԴԵՈՔ՞ ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍԸ ՄԵԶ ՊԻՏԻ ԱՐԳԵԼՔ ԼԻՆԻ
(Shall the Coronavirus Stop Us?)
05 - 10 - 2020 PM
ՄԵՐ ԿՈՉԸ ՄԻՍԻՈՆԱՐ ԴԱՌՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ!
(Our Call to Be Missionaries!)
03 - 08 - 2020 PM
ԳԱԼԻՔ ԲԱՆԵՐԸ – ՆՈՐ ՏԱՐՎԱ ՄԻ ՊԱՏԳԱՄ
(Things to Come - A New Year's Sermon)
01 - 05 - 2020 PM
ԱՎԵՏԱՐԱՆՉՈՒԹՅԱՆ ՊՈՌԹԿՈՒՄ
(The Evangelism Explosion)
11 - 03 - 2019 PM
ՍՈՒՐԲ ԳՐՔԻ ՎՐԻՊՎԱԾ ՄԻ ՄԱՐԳԱՐԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԼՈՒՍԱԲԱՆՎԵԼ Է ՄԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՅՍՕՐ
(A Missing Piece of Bible Prophecy Illuminated for Us Today)
09 - 22 - 2019 PM
ԻՆՉՊԵՍ ՊԵՏՐՈՍԸ ԱՌԱՔՅԱԼ ԴԱՐՁԱՎ
(How Peter Became a Disciple)
11 - 15 - 2018 PM
ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՆՆԵՐԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՒՄԸ!
(The False Christian Discovered!)
07 - 07 - 2019 AM
ԱՐՑՈՒՆՔՆԵՐ ԱՂՈԹՔՈՒՄ
(Tears in Prayer)
06 - 02 - 2019 PM
ՔԱՋԱԼԵՐԱՆՔ ԵՒ ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ ՆԵՂՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՐՈՒՄ - ԱՅՍՕՐ ԵՒ ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ
(Encouragement and Warning in Tribulation - Now and in the Future)
05 - 19 - 2019 PM
ԱՅՆՈՒՀԵՏԵՎ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ!
(Resurrection Now!)
05 - 02 - 2010 PM
ԳԵԹՍԵՄԱՆԻ ՎԻՇՏԸ
(The Sorrow of Gethsemane)
03 - 18 - 2017 PM
ԻՆՉ ԳԻՆ ՊԻՏԻ ՎՃԱՐԵԼ ՔՐԻՍՏՈՆՅԱ ԱՇԱԿԵՐՏ ԴԱՌՆԱԼՈՒ ՀԱՄԵՐ
(What It Costs to Become a Christian)
02 - 17 - 2019 PM
ՔՐԻՍՏՈՍ ԻՆՉՊԵՍ Է ԻՐ ԵՐԿՐՎԱՎՈՐ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ
(How Christ Will Set Up His Earthly Kingdom)
01 - 13 - 2019 PM
ՍՈՒՐԲ ԳԻՐՔԸ ԵՒ ՏԵՂԱՅԻՆ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ԴԱՎԱՃԱՆԵՐԸ
(The Bible and Traitors to a Local Church)
11 - 04 - 2018 AM
ԱՎԵՏԱՐԱՆՉՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ – ԻՆՉՈՒ ԵՆՔ ԱՆՈՒՄ ԱՅՆ ԻՆՉ ԱՆՈՒՄ ԵՆՔ
(Why We Do What We Do in Evangelism)
10 - 28 - 2018 AM
ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔԸ ՉԻՆԱՍՏԱՆՈՒՄ
(The Secret of Success in China)
09 - 30 - 2018 PM
ԴԿ. ՋԱՆ ՍԱՆԳԻ ԻՍԿԱԿԱՆ ԱՊԱՇԽԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
(The Real Conversion of Dr. John Sung)
09 - 23 - 2018 AM
ԱՐԴՅՈՔ՞ ԴՈՒ ՏԵՂ ԵՍ ՄՆԱԼՈՒ։
(Will You Be Left Behind?)
09 - 16 - 2018 PM
ՎԵՐՋԻՆ ՕՐԵՐԻ ՆՇԱՆԵՐԸ
(Signs of the Last Days)
09 - 09 - 2018 PM
ՆԱ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՔԱՅԼՈՂ ԾԱՌԵՐ ՏԵՍԱՎ!
(He Saw Men as Trees Walking!)
08 - 26 - 2018 PM
ԻՆՉՊԵՍ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՔՐԻՍՏՈՍԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԵԼ – ԽՈՐՀՐԴԱԿՑԵԼ ԴԱՐՁԻ ԳԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ!
(How to Lead a Soul to Christ - Counseling for Conversions!)
08 - 26 - 2018 AM
ԱՎԵՏԱՐԱՆՉՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՌԱՋԻՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒՄ
(Evangelism in the Early Churches)
08 - 19 - 2018 PM
ՀԱՂԹԵԼ ՄԵԶ ՏԿԱՐԱՑՆՈՂ ԴԵՒԵՐԻՆ – “ԱՅԴ ՑԵՂԸ”!
(Overcoming the Demons that Weaken Us - This Kind!)
08 - 05 - 2018 PM
ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՓՈՐՁՎԵԼԸ և ՍԱՏԱՆԱՅԻ ՊԱՐՏՎԵԼԸ!
(The Temptation of Christ and the Fall of Satan!)
07 - 28 - 2018 AM
ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ և ԴԵՎԵՐԸ
(Disciples and Demons)
07 - 22 - 2018 AM
ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՇԱԿԵՐՏԵԼՈՒ ՄԵԹՈԴԸ
(Christ's Method of Making Disciples)
07 - 15 - 2018 PM
ՀԱՂԹԵԼ ԴԺՈԽՔԻ ԴՌՆԵՐԸ!
(Storming the Gates of Hell!)
07 - 08 - 2018 AM
ԿՈՉ ԱՇԱԿԵՐՏՈՒԹՅԱՆ
(The Call to Discipleship)
07 - 01 - 2018 PM
ԳԵԴԵՈՆԻ ԲԱՆԱԿԸ!
(Gideon's Army!)
06 - 24 - 2018 PM
ՍՈՒՐԲ ԳԻՐՔԸ և ԱՅՍՕՐՎԱ ՈՒԽՏԱԴՐՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆԸ
(The Bible and Today's Apostasy!)
06 - 17 - 2018 PM
ԽԱՉԻ ՔՐԻՍՏՈՍԸ
(The Christ of the Cross)
06 - 10 - 2018 AM

ԼՎԱՑՎԱԾ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՐՅՈՒՆՈՎ!
(Washed in Christ's Blood!)

06 - 03 - 2018 AM
ԽԱՉԻՆ ԽՈՍՔԸ
(The Preaching of the Cross)
05 - 27 - 2018 AM
ԹՈՂ ՍՈՒՐԲ ԳՐՔԻ ՄԱՐԳԱՐԵՈՒԹՅՈՒՒՆԵՐԸ ԽՐԱԽՈՒՍԵՆ ՔԵԶ!
(Let Bible Prophecy Motivate You!)
05 - 20 - 2018 PM
ԱՐՀԱՄԱՐՎԱԾ ԲԱՅՑ ՑԱՆԿԱԼԻ!
(Despised But Lovely!)
05 - 13 - 2018 AM
ՍՊՐՋԸՆԻ “ԲՈԼՈՐ ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԻՄԱՍՏԸ”
(Spurgeon’s “Substance of All Theology”)
05 - 06 - 2018 PM
ՄԱՐԴԻ ԱՆԿՈՒՄԸ
(The Fall of Man)
04 - 28 - 2018 PM
ՔՐԻՍՏՈՍՈՒՄ ՄԻԱՅՆ!
(In Christ Alone!)
04 - 22 - 2018 PM
ԻՄ ԿՅԱՆՔԻ ՕՐՀՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(The Blessings of My Life)
04 - 08 - 2018 PM
ՈՐՈՆՔ ՈՐ ՆՐԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵՑԻՆ!
(As Many as Received Him!)
11 - 15 - 2018 PM
ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՀԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԵՔ ՓԱՍՏԵՐԸ
(Three Proofs of Christ's Resurrection)
04 - 01 - 2018 PM
ՀԱՐՎԱԾ, ԿՌՓՈՒՄ, ՆԱԽԱՏՎԵԼ և ԹՔՎԵԼ
(The Smiting, Plucking, Shame and Spitting)
03 - 25 - 2018 PM
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԼՐԱՏՎԱՄԻՋՈՑՆԵՐԸ, ՎԻԴԻՈԻ ԽԱՂԵՐԸ և ՊՈՌՆՈԳՐԱՖԻԱՆ ԿՈՐԾԱՆԵԼՈՒ Է ՁԵՐ ԿՅԱՆՔԸ!
(Social Media, Video Games and Pornography Will Ruin Your Life!)
03 - 18 - 2018 PM
ԱՅՍ ԽՈՍՔԸ ԾԱԾԿՎԱԾ ԷՐ ՆՐԱՆՑԻՑ
(This Saying Was Hid From Them)
03 - 11 - 2018 PM
ՆՐԱՆՔ ՆՐԱՆ ԹՈՂԵՑԻՆ և ՓԱԽԱՆ
(They Forsook Him and Fled)
03 - 04 - 2018 PM
ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՄԱՏՆՎԵԼԸ և ՁԵՐԲԱԿԱԼՈՒՄԸ
(The Betrayal and Arrest of Christ)
02 - 25 - 2018 PM
ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՉԱՐՉԱՐԱՆՔԸ ԳԵԹՍԵՄԱՆՈՒՄ
(Christ's Agony in Gethsemane)
02 - 17 - 2018 PM
ՏԵՍՆԵԼ՞ ԿԱՄ ՀԱՎԱՏԱԼ՞
(Seeing or Believing?)
02 - 04 - 2018 PM
ՆՐԱ ԱՐՅՈՒՆՈՎ ՄԵՆՔ ՓՐԿՎԱԾ ԵՆՔ!
(By His Blood We Are Cleansed!)
01 - 28 - 2018 PM
ԱՐՅՈՒՆՈՎ ԿԱՄ ԱՌԱՆՑ ԱՐՅՈՒՆՈՎ
(With or Without Blood)
01 - 21 - 2018 PM
ՀՐԱՎԵՐ ՊԱՅՔԱՐՈՂ ՔՐԻՍՏՈՆՅԱ ԼԻՆԵԼՈՒ!
(Dare to Be a Fighting Christian!)
12 - 10 - 2017 PM
“ԲԱՅՑ ԵԹԵ ՈՉ” – ԱՍՏԾՈ ՄԱՐԴԻԿ ԲԱԲԻԼՈՆՈՒՄ
(“But If Not” – God’s Men In Babylon)
12 - 03 - 2017 PM
ԱՌԱՋԻՆ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ԳԱՂՏՆԻՔԸ ԵՐԵՔ ԲԱՌԵՐՈՒՄ!
(Three Words Give the Secret of the Early Church!)
11 - 19 - 2017 PM
ՀԵՐՈՎԴԵՍԸ և ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԸ
(Herod and John)
11 - 12 - 2017 PM
ԼՈՒԹԸՐԸ ԻՍԿԱԿԱՆ ՄԵՂՔԻ և ՆՐԱ ԲՈՒԺՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
(Luther On Original Sin And Its Cure)
10 - 29 - 2017 PM
КԻՆՉՊԵՍ ԱՂՈԹԵԼ և ԻՆՉՊԵՍ ԱՂՈԹՔԻ ԺՈՂՈՎ ԿԱՌԱՎԱՐԵԼ
(How to Pray and How to Conduct A Prayer Meeting)
10 - 15 - 2017 PM
ԼՎԱՑՎԻՐ և ՄԱՔՐՎԻՐ! – ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՏԻՊԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
(Wash and Be Clean! - The Typology of Conversion)
10 - 15 - 2017 AM
ԻՆՉՊԵՍ ԱՎԵՏԱՐԱՆՉԱԿԱՆ ՊԱՏԳԱՄ ՊԱՏՐԱՍՏԵԼ – ՄՈՌԱՑՎԱԾ ՀԱՐԿԱՎՈՐ ՃՇՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆ ՓՈՓԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ
How to Prepare An Evangelistic Sermon – Forgotten Truths Needed For Real Conversions)
10 - 14 - 2017 PM
ԵՈԹԸ ԿԵՏԵՐ ՆՈՐ ՀԱՎԱՏԱՑՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
(Seven Points for New Converts)
10 - 07 - 2017 PM
ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴԸ ՏԱՐԲԵՐԱԿ ՉԷ!
(Revival Is No Option!)
10 - 01 - 2017 PM
ԱՄԵՆ ԱՆՁ ԱՎԵՏԱՐԱՆԻՉ!
(Every Person Evangelizing!)
09 - 17 - 2017 PM
ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ ԱՊՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
(Revival for Survival)
08 - 31 - 2017 PM
ԱՐԴՅՈՔ՞ ԵԿԵԼ ԵՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻՆ
(Have You Come to Christ?)
11 - 09 - 2003 PM
ԵՐԲ ԱՍՏՎԱԾ ՏԵՍՆՈՒՄ Է ԱՐՅՈՒՆԸ
(When God Sees the Blood)
08 - 27 - 2017 PM
ԿՐՈՆԱՓՈԽ ՔԱՀԱՆԱՆԵՐԸ
(The Converted Priests!)
05 - 09 - 2010 AM
“ՇՆՈՐՔԻ ՄԵԹՈԴԸ” ԽՈՍՔ։ ՋՈՐՋ ՎԱՅԹՖԻԼԴ
("The Method of Grace" by George Whitefield, Condensed and Adapted to Modern English)
01 - 08 - 2017 PM
ՔՈ ՓԱՌՔԸ ՑՈՒՅՑ ՏՈՒՐ ԻՆՁ
(Show Me Thy Glory)
08 - 12 - 2017 PM
ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴԸ ՄԵՐԺՄԱՆ ԲՈՒԺՈՒՄ Է
(Revival Cures Rejection)
08 - 09 - 2017 PM
ՍՐՏԻ ՃԻՉ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ
(Heartcry for Revival!)
07 - 16 - 2017 AM
ԱՂՈԹՔԻ ՊԱՅՔԱՐԸ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ!
(The Battle of Prayer in Revival!)
07 - 09 - 2017 PM
ՄԻ ՛՛ՆՈՐ՛՛ ՆՈՐ ՄԿՐՏՉԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ!
(The “New” New Baptist Tabernacle!)
07 - 02 - 2017 AM
ՆՈՅԸ ՇՆՈՐՀ ԳՏԱՎ!
(Noah Found Grace!)
06 - 24 - 2017 PM
ԱՎԵՏԱՐԱՆԸ ՆԿԱՐԱԳՐՎԱԾ ՆՈՅԻ ՏԱՊԱՆԱԿԻ ՄԻՋՈՑՈՎ
(The Gospel Pictured by the Ark of Noah)
06 - 18 - 2017 PM
ՄՏԻԿ ՏԱՆՔ ՀԻՍՈՒՍԻՆ
(Looking Unto Jesus)
06 - 11 - 2017 AM
ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՕԳՆԱԿԱՆԻ ՀԱՄԱՐ
(Salvation for the Helpless)
06 - 03 - 2017 PM
ԵՒ ԴՈՒՌԸ ՓԱԿՎԵՑԱՎ
(And the Door Was Shut)
05 - 28 - 2017 AM
ԱԶԱՏԱԳՐՈՒՄԸ ՄԻԱՅՆ ԴԺԳՈՀՆԵՐԻՆՆ Է
(Deliverance Is Only for the Dissatisfied)
05 - 14 - 2017 AM
ՀԱՓՇՏԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
(The Rapture)
05 - 07 - 2017 PM
ՄԻ ՄԵՂՄ և ԿԱՏԱՂԻ ՏԽՐՈՒԹՅՈՒՆ
(A Soft and Violent Sadness)
04 - 30 - 2017 PM
ՄԵՂԱՎՈՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՑ ԽՆԴՐԵԼ – ՄԻ ՆՈՐ ԽՈՐՀՈՒՐԴ!
(Asking Bread for Sinners - A New Thought!)
04 - 22 - 2017 PM
ԽԱՐԱԶԱՆՎԵԼ, ԱՄՈԹ և ԹՔԵԼ
(The Scourging, Shame and Spitting)
03 - 26 - 2017 PM
ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՏԱԳՆԱՊՆԵՐԸ ԳԵԹՍԵՄԱՆՈՒՄ
(Christ's Agony in Gethsemane)
03 - 19 - 2017 PM
ՍՈՒՐԲ ՀՈԳՈՒ ՉՈՐԱՑՆՈՂ ԳՈՐԾԸ
(The Withering Work of God's Spirit)
03 - 12 - 2017 PM
ՄԻ ԲԱՐԻ ՄԱՐԴԻ ԿՈՐՈՒՍՏԸ ԵՒ ՄԻ ՎԱՏ ՄԱՐԴԻ ՓՐԿՈՒԹԻՒՆԸ!
(A Good Man Lost and a Bad Man Saved!)
03 - 05 - 2017 PM
ԴՈՒՔ ԵՐԿՐԻ ԱՂՆ ԷՔ ԵՒ ԱՇԽԱՐՀԻ ԼՈՒՅՍԸ!
( You Are the Salt of the Earth and the Light of the World!)
02 - 26 - 2017 PM
ԻՆՉՈՒ ԱՒԵՏԱՐԱՆՉԱԿԱՆՆԵՐԸ ՄԵՐ ԵԿԵՂԵՑԻՆՆԵՐԻՆ ՄԱՐԴ ՉԵՆ ԱՒԵԼԱՑՆՈՒՄ
(ԹԻՒ ՉՈՐՍ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ԿՈՉՄԱՆ ՍԵՐՏԱՇԱՐԻՑ)
(Why Evangelists Don't Add People to Our Churches - Number Four in a Series of Battle Cries)
02 - 11 - 2017 PM
ՔՆՆԵՑԵՔ ՁԵՐ ԱՆՁԵՐԸ ՀԻՄԱ!
(Examine Yourselves Now!)
02 -05 - 2017 AM
ՊԱՅՔԱՐ ՍԱՆԴՄԱՆԻԱՆԻԶՄԻ ԴԵՄ (ԹԻՒ ԵՐԵՔ ԿՈՉ ՊԱՐՔԱՐԻ ՍԵՐՏԱՇԱՐԸ)
(The Battle Against Sandemanianism - Number Three in a Series of Battle Cries)
01 - 22 - 2017 PM
ՊԱՏԵՐԱԶՄ ԿԻՐԱԿԻ ԳԻՇԵՐՎԱՆ ՀԱՄԱՐ
(The Battle for Sunday Night)
01 - 15 - 2017 AM
ՄԵՐ ՊԱՅՔԱՐԻ ԶԵՆՔԵՐԸ
(The Weapons of Our Warfare)
01 - 07 - 2017 PM
ԴԺՈԽԱՅԻՆ ՄԻ ՏԱՐԻ – ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒԹԵԱՆ ՄԻ ՏԱՐԻ!
(A Year of Hell - A Year of Revival!)
01 - 01 - 2017 PM
ՔՐԻՍՄԱՍԸ ԴԺՈԽՔՈՒՄ - 2016
(Christmas in Hell - 2016)
12 - 18 - 2016 AM
ԵՐԿՈՒ ԱԴԱՄՆԵՐԸ (ՔԱՐՈԶ #90 ԾՆՆԴՈՑ ԳՐՔԻՑ)
(The Two Adams - Sermon #90 on the Book of Genesis)
12 - 04 - 2016 PM
ԱԴԱՄ, Ո՞ՒՐ ԵՍ։ (ՔԱՐՈԶ # 89 ԾՆՆԴՈՑ ԳՐՔԻՑ)
(Adam, Where Art Thou? - Sermon #89 on the Book of Genesis)
11 - 27 - 2016 PM
ՆՐԱՆՑ ՄԻՋԻՑ ԴՈՒՐՍ ԳՆԱՑԵՔ!
(Come Out From Among Them!)
11 - 13 - 2016 PM
ԻՆՉՊԵՍ ՀԱՂԹԵԼ ՉԱՐԻՆ
(How to Overcome the Devil)
11 - 06 - 2016 PM
ԱՅՍՕՐՒԱՆ ՉԱՐ ՀՈԳԻՆԵՐԸ
(Demons Today)
10 - 23 - 2016 AM
ՏԱՂՈՒԱԾ ԽՂՃՄՏԱՆՔ
(The Seared Conscience)
10 - 16 - 2016 AM
ՀԻՆԳ ՊԱՏԳԱՄՆԵՐ ՈՐՈՆՔ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՉԻ ԴԱՐՁԻ ԳԱԼՈՒՆ ՊԱՏՃԱՌ ԵՂԱՆ
(Five Sermons Used in the Conversion of a Young Evangelist)
10 - 09 - 2016 PM
ՍԱՏԱՆԱՆ ԵՒ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒԹԻՒՆ
(Satan and Revival)
09 - 15 - 2016 PM
ՊԱՏՈՒԵՐ ԵՒ ՓԱՍՏ ԱՂՈԹՔԻ ՄԵՋ – ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍ Պրն. Ջան Սամուէլ Քէյգըն
(Order and Argument in Prayer - Part II - by John Samuel Cagan)
09 - 03 - 2016 PM
ԿԱՐԳ ԵՒ ՓԱՍՏ ԱՂՈԹՔԻ ՄԵՋ – ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ Պրն. Ջան Սամուէլ Քէյգըն
(Order and Argument in Prayer - Part I - by John Samuel Cagan)
09 - 02 - 2016 PM
ԱՂՈԹՔ ԱՐԹՆՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ
(Praying for Revival)
08 - 19 - 2016 PM
ՄԵՂՔԻ ԴԱՇՏԻՑ ՆՐԱՆՑ ՆԵՐՍ ԲԵՐԵՔ!
(Bring Them in From the Fields of Sin!)
08 - 07 - 2016 PM
ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԵԱՆ ՄԵՋ ՄՏՆԵԼ ՇԱՏ ՆԵՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ
(Entering the Kingdom Through Much Tribulation)
04 - 24 - 2016 AM
ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴԻ ՏԵՍԻԼՔ
(A Vision of Revival)
07 - 03 - 2016 PM
ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՎԵՐՔԵՐԸ
(The Wounds of Christ)
06 - 26 - 2016 AM
ԲԱՐԻ ԲԱՐԳԵՒՆԵՐ ԱՂՈԹՔՈՎ Կ՛ՍՏԱՑՎԻ
(Good Things Come Through Prayer)
06 - 05 - 2016 PM
ՀՈՎՆԱՆ — ՄԱՀԻՑ ԴԵՊԻ ԿԵԱՆՔ!
(Jonah - From Death to Life!)
06 - 05 - 2016 AM
ԴԿ․ ԼԻՆԻ ՈՒՍՈՒՑԱՆՈՒՄԸ ԱՂՈԹՔԻ ԵՒ ԱՂՈԹՔԻ ԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
(Dr. Lin's Teachings on Prayer and Prayer Meetings)
05 - 29 - 2016 PM
ԱՂՈԹՔՆԵՐ ՈՐ ԱՍՏՈՒԱԾ ՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒՄ Է
(The Prayers God Answers)
05 - 22 - 2016 PM
ԻՆՉՊԵՍ ԱՍՏԾՈՅ ԿԱՄՔԸ ԻՄԱՆԱԼ
(How to Know the Will of God)
05 - 15 - 2016 AM
ԱՐԴԵՈՔ՞ ՔՈ ՍԻՐՏԸ ՓՇՈՏ ԳԵՏԻՆ Է։
(Is Your Heart Thorny Ground?)
05 - 01 - 2016 AM
ԾՈՄ ՊԱՀԵԼ ԵՒ ԱՂՈԹԵԼ ՎԵՐՋԻՆ ՕՐԵՐՈՒՄ
(Fasting and Prayer in the Last Days)
04 - 24 - 2016 PM
ԴԵՄԱՍԸ ԹՈՂԵՑ ԻՆՁ!
(Demas Has Forsaken Me!)
04 - 17 - 2016 AM
ՄԻ ՄԱՐԴԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻ ԶՈՐՈՒԹԻՒՆԸ - ՁՕՆ ԴԿ․ ՀԱՅՄԵՐԶԻ 75-ՐԴ ԾՆՈՒՆԴԻՆ Դկ․Ս․Է․Քէյգան
(The Strength of a Man's Character - A Tribute to Dr. Hymers on His 75th Birthday by Dr. C. L. Cagan)
04 - 10 - 2016 PM
ՊԱՅՔԱՐԻ ԿԵԱՆՔ
(A Life of Conflict)
04 - 03 - 2016 PM
ԳԻՇԵՐԱՅԻՆ ՏԵՍԻԼՔՆԵՐ – ԶԱՏԻԿՎԱՆ ՊԱՏԳԱՄ
(Visions in the Night - An Easter Sermon)
03 - 27 - 2016 PM
ՀԻՍՈՒՍԻ ՎԵՐՋԻՆ ԵՈԹԸ ԲԱՌԵՐԸ ԽԱՉԻՆ ՎՐԱ
(The Seven Last Words of Jesus on the Cross)
03 - 20 - 2016 PM
ԱՐՅՈՒՆՈՏ ՔՐՏԻՆՔ
(The Bloody Sweat)
03 - 06 - 2016 PM
ՀԻՍՈՒՍԻ ՉԱՐՉԱՐԱՆՔԸ ՊԱՐՏԵԶՈՒՄ
(Jesus - Suffering in the Garden)
02 - 28 - 2016 AM
ԿՈՐՍՈՒԱԾՆԵՐՆ ԱԶԱՏԷ
(Rescue the Perishing)
02 - 14 - 2016 PM
ՊԵՏՐՈՍ – ԿԱՆՉՎԱԾ, ԴԱՏԱՊԱՐՏՎԱԾ ԵՒ ԴԱՐՁԻ ԵԿԱԾ
(Peter - Called, Convicted and Converted)
02 - 14 - 2016 AM
ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՉԱՐՉԱՐԱՆՔՆԵՐԸ
(The Sufferings of Christ)
01 - 31 - 2016 PM
ԱՍՏԾՈՒՑ ԼՔՎԱԾ ՔՐԻՍՏՈՍԸ!
(The God-Forsaken Christ!)
01 - 24 - 2016 AM
ՎԻԺՈՒՄ ԵՒ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԳԱԼՈՒՍՏԸ!
(Abortion and the Second Coming of Christ!)
01 - 17 - 2016 AM
ՎԵՐՋԻՆ ՕՐԵՐԻ ՆՇԱՆԵՐԸ – ՆՈՐՈԳՎԱԾ ԵՒ ԸՆԴԱՐՁԱԿՎԱԾ
(Signs of the End - Updated and Expanded) 
01 - 03 - 2016 AM
ԺԱՄԱՆԱԿՆԵՐԻ ՆՇԱՆՆԵՐԸ
(Signs of the Times)
12 - 27 - 2015 AM
Հովսեփը եւ Հիսուսը
(Պատգամ թիւ 86 Ծննդոց Գրքից)
(Joseph and Jesus - Sermon #86 on the Book of Genesis)
12 - 06 - 2015 PM
ՍԵՐՄՆԱՑԱՆԻ ԱՌԱԿԸ
(The Parable of the Sower)
11 - 08 - 2015 PM
ԼՈՒԹԸՐԻ ԴԱՒԱՆԱՓՈԽՈՒԹԻՒՆԸ
(Luther's Conversion)
10 - 25 - 2015 AM
ՍՐԲՈՂ ԱՐԻՒՆԸ
(The Cleansing Blood)
10 - 04 - 2015 PM
Փրկչին արտասուքները
(The Tears of the Saviour)
10 - 04 - 2015 AM
ՋՈՒՐԸ ԵՒ ԱՐԻՒՆԸ
(The Water and the Blood)
09 - 20 - 2015 AM
ՀԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՆԱՊԱԿԱՆԵԱԼ և ՓՐԿԱՐԱՐ ԱՐԻԻՆԸ
(The Incorruptible and Redeeming Blood of Jesus Christ)
09 - 13 - 2015 PM
Տեղային եկեղեցու կարեւորութիւնը
(The Importance of the Local Church)
08 - 30 - 2015 AM
Տերը քեզ հաստատ կպահէ!
(He Will Hold You Fast!)
06 - 28 - 2015 AM
Ալեքսամենոսը և իր Աստուածը
(Alexamenos and His God)
06 - 07 - 2015 AM
ՃՇՄԱՐԻՏ ԴԱՐՁԻ ԳԱԼԸ– ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ 2015
(Real Conversion - 2015 Edition)
01 - 04 - 2015 AM
ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՅԱՂԹԱՆԱԿԻ ԱՂԲԻՒՐԸ
(ԵՍԱՅԻ ԹԻՒ 53 ՔԱՐՈԶ ԹԻՒ 14 –Ի ՄԱՍԻՆ)
(The Source of Christ's Glory - Sermon #14 on Isaiah 53)
04 - 21 - 2013 AM
ՔՐԻՍՏՈՍ ԳՈՀԱՑՈՒՑ ԵՒ ԱՐԴԱՐԱՑՈՒՑ
(ՔԱՐՈԶ ԹԻՒ 13 ԵՍԱՅԻ 53)
(Satisfaction and Justification Obtained by Christ - Sermon #13 on Isaiah 53)
04 - 14 - 2013 PM
ՓՐԿԻՉԻՆ ՅԱՂԹԱՆԱԿԸ՜
(ՔԱՐՈԶ ԹԻՒ 12 ԵՍԱՅԻ 53-Ի ՄԱՍԻՆ)
(The Saviour’s Triumph – Sermon #12 on Isaiah 53)
04 - 14 - 2013 AM
ՔԱՒՈՒԹԻՒՆ
(ՔԱՐՈԶ ԹԻՒ 11 ԵՍԱՅԻԻ ՄԱՍԻՆ)
(Propitiation! - Sermon #11 on Isaiah 53)
04 - 13 - 2013 PM
ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԹԱՂՄԱՆ ՊԱՐԱԴՈԿՍԱՅՆՈՒԹԻՒՆԸ
 (ԵՍԱՅԻ 53-Ի ՄԱՍԻՆ ՔԱՐՈԶ ԹԻՒ 10)
(The Paradox of Christ's Burial - Sermon #10 on Isaiah 53)
04 - 07 - 2013 PM
ՔԱՒՈՒԹԵԱՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ
(ՔԱՐՈԶ ԹԻՒ 9 ԵՍԱՅԻ 53 )
(A Description of the Atonement - Sermon #9 on Isaiah 53)
04 - 07 - 2013 AM
ՈՉԽԱՐԻ ԼՌԻՒԹԻՒՆԸ
(ՔԱՐՈԶ ԹԻՒ 8 ԵՍԱՅԻ 53-Ի ՄԱՍԻՆ)
(The Silence of The Lamb - Sermon #8 on Isaiah 53)
03 - 24 - 2013 PM
ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ՄԵՂՔ, ԱՌԱՆՁՆԱՅԱՏՈՒԿ ՄԵՂՔ ՄԵՂՔԻ ԴԱՐՄԱՆՈՒՄԸ
(ՔԱՐՈԶ ԹԻՒ 7 ԵՍԱՅԻ 53-Ի ՄԱՍԻՆ)
(Universal Sin, Particular Sin, and the Cure for Sin - Sermon #7 on Isaiah 53)
03 - 24 - 2013 AM
ՅԻՍՈՒՍ ՎԻՐԱՒՈՐՈՒԵՑԱՒ, ՉԱԽՉԱՑՈՒԵՑԱՒ ԵՒ ԾԵԾՈՒԵՑԱՒ
(ՔԱՐՈԶ ԹԻՒ 6 ԵՍԱՅԻ 53-Ի ՄԱՍԻՆ)
(Jesus Wounded, Bruised and Beaten - Sermon #6 on Isaiah 53)
03 - 23 - 2013 PM
ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՏԱՌԱՊԱՆՔԸ –ՃՇՄԱՐԻՏԸ ԵՒ ՍՈՒՏԸ
(ՔԱՐՈԶ ԹԻՒ 5 ԵՍԱՅԻ 53-Ի ՄԱՍԻՆ)
(Christ's Suffering - The True and the False - Sermon #5 on Isaiah 53)
03 - 17 - 2013 AM
ՔՐԻՍՏՈՍ-ԸՆԴՀԱՆՐԱՊԷՍ ԱՐԺԷՔԱԶՐԿՈՒԱԾ
(ՔԱՐՈԶ ԹԻՒ 4 ԵՍԱՅԻ 53-ԻՄԱՍԻՆ)
(Christ Universally Devalued - Sermon #4 on Isaiah 53)
03 - 16 - 2013 PM
ՐԻՍՏՈՍ-ՄԵՐԺՈՒԵՑԱՒ ՄԱՍՍԱՆԵՐՈՒ ԿՈՂՄԷ
(ՔԱՐՈԶ ԹԻՒ 3 ԵՍԱՅԻ 53-Ի ՄԱՍԻՆ)
(Christ Rejected by the Masses - Sermon #3 on Isaiah 53)
03 - 10 - 2013 AM
ՄԵՐԺՈՒԱԾ ԼՈՒՐԸ
(ՔԱՐՈԶ ԹԻՒ 2 ԵՍԱՅԻ 53-Ի ՄԱՍԻՆ)
(The Rejected Report - Sermon #2 on Isaiah 53)
03 - 03 - 2013 AM
ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԾԱՌԱՅԻՆ ՉԱՐՉԱՐԱՆՔՆ ՈՒ ՅԱՂԹԱՆԱԿԸ
(Քարոզ թիւ 1 Եսայեայ 53-րդ Գլուխ)
(The Suffering and Triumph of God's Servant! - Sermon #1 on Isaiah 53)
02 - 24 - 2013 AM
ՓՆՏՐԵԼ ՔՐԻՍՏՈՍԻՆ ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴՅԱՆԸ
(Seeking Christ at Christmas)
12 - 23 - 2012 AM
ՍՈՒՐԲ ԾՆՈՒՆՆԴԻ ԸՆԴՀԱՐՈՒՄՆԵՐԸ
(ՔԱՐՈԶ #66 ԾՆՆԴՈՑ ԳՐՔԻՑ)
(The Christmas Conflict - Sermon #66 on the Book of Genesis)
12 - 09 - 2012 AM
ՆԱ ԼՍԵՑ ՔԱՐՈԶՆԵՐԸ ՍԱԿԱՅՆ ԵՐԲԵՔ ՉՓՐԿՎԵՑ
(He Heard the Sermons but was Never Saved!)
12 - 02 - 2012 PM
ԱՎԵՏԱՐԱՆԻՉՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ
(The Work of an Evangelist)
11 - 25 - 2012 PM
ՄԱՐԴ ՈՐ ՄՈՌԱՑԵԼ Է ՇՆՈՐՀԱԿԱԼ ԼԻՆԵԼ- ԳՈՀԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔԱՐՈԶ   (ՔԱՐՈԶ #65 ԾՆՆԴՈՑ ԳՐՔԻՑ)
(The Man Who Forgot to be Thankful - A Thanksgiving Sermon)
11 - 18 - 2012 AM
ՁԵՐ ԺԱՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՀՎԱՆ ՀԵՏ
(Your Appointment With Death)
11 - 11 - 2012 AM
ԱՆԽՈՐՏԱԿԵԼԻ ԳԻՐՔԸ
(The Indestructible Book)
11 - 11 - 2012 PM
ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ ԷՔ ԱՍՏՈՒՆ ԳՏՆԵԼ ԿՈՄՈՒՆԻՍՏՆԵՐԸ ՆՐԱՆ ՉԵՆ ՍՊԱՆԵԼ
(You Can Find God! The Communists Have Not Killed Him!)
10 - 21 - 2012 AM
Ի՞ՆՉՈՒ ԵՆՔ ՄԵՆՔ ՊԱՍ ՊԱՀՈՒՄ
(Why we Fast)
10 - 07 - 2012 AM
ՊԱՏՌՎԱԾ ԵՒ ԲՈՒԺՎԱԾ
(Torn and Healed)
07 - 15 - 2012 PM
ԱՍՏԾՈ ԲՈՒԺՈՒՄԸ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՄԵՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ
(God's Cure for Man's Loneliness)
09 - 16 - 2012 AM
ԾՈՄԱՊԱՀՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼ ՍԱՏԱՆԱՅԻՆ
(Fasting to Overcome Satan)
08 - 26 - 2012 PM
ԻՆՉՈՒ՞ ՆՈՅԸ ՓՐԿՎԵՑ ԻՍԿ ՄՆԱՑԱԾԸ ԿՈՐԾԱՆՎԵՑԻՆ
(Why Noah was Saved and the Rest Were Lost)
06 - 17 - 2012 PM
ԻՐԱԿԱՆ ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ
(Real Revival!)
06 - 24 - 2012 AM
ԴԻՎԱՅԻՆ ՈՒՍՄՈՒՆՔՆԵՐԸ Եւ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ
(Demonic Doctrines and Devices)
06 - 03 - 2012 AM
ՉԱՐ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐԸ ՎԵՋԻՆ ՕՐԵՐԻ ՄԵՋ
(Evil Church Members in the Last Days)
05 - 27 - 2012 AM
ՄԵԿԸ ԱՌՆՎԱԾ ԻՍԿ ՄՅՈՒՍԸ ԹՈՂՎԱԾ
(One Taken and One Left)
05 - 20 - 2012 AM
Տիտանիկ
(Titanic)
05 - 13 - 2012 AM
ԱՐԴՅՈՔ՞ՀՈԳՈՒ –ԿՐԱԿՈՏ ՔԱՐՈԶԵԼԸ ԿՈՐԱԾ ԱՐՎԵՍՏ Է
(Is Soul-Hot Preaching a Lost Art?)
05 - 06 - 2012 AM
Ներված Մեղավորներից Շատ Սեր
(Much Love From Pardoned Sinners)
04 - 29 - 2012 PM
Աստծու –Լքված Փրկիչը
(The God-Forsaken Saviour)
04 - 01 - 2012 AM
Հիսուսի Արցունքները
(The Tears of Jesus)
03 - 11 - 2012 PM
Կ՛ՍԻՐԵՄ ՀԻՍՈՒՍԻ ԾՆՈՒՆԴԸ (Քրիսմասը) – ՎԵՐԱՄՇԱԿՈՒԱԾ ԴԿ.ՋԱՆ Ր. ՐԱՅՍԻՑ
(I Love Christmas - Adapted from Dr. John R. Rice)
12 - 18 - 2011 PM
Ճշմարիտ Փոփոխում-2010 Հրատարակություն
(Real Conversion - 2010 Edition)
05 - 30 - 2010 AM

Home   Books    Articles