Sermons in Marathi
मराठीतील उपदेश

YOU MUST HAVE THE MARATHI FONT PACK TO VIEW THE MARATHI CHARACTERS.

डॉ. हायमर्स यांचे नाताळचे पत्र 2022 वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

TITLE DATE
तिस-या जगातील पेंटाकॉस्टवाद
(Pentecostalism in the Third World)
2021 - 11 - 21 PM
संजीवनावर ए.डब्लु. टोजर
(A. W. Tozer on Revival)
2021 - 05 - 09 PM
पवित्रशास्त्रीय सेवक
(Biblical Deacons)
2020 - 01 - 10 PM
प्रश्नांची उत्तरे देणे
(Answering Questions)
2020 - 10 - 04 PM
विजेता कसे व्हावे!
(How to Be an Overcomer!)
2020 - 07 - 26 PM
योना — संजीवन करणारा संदेष्टा !
(Jonah the Prophet of Revival!)
2020 - 06 - 14 PM
ख्रिस्ताबरोबर वधस्तंभावर खिळलेला!
(Crucified With Christ!)
2020 - 05 - 17 PM
कोरोना वायरस आपणांस थांबवू शकेल?
(Shall the Coronavirus Stop Us?)
2020 - 05 - 10 PM
आपणासं सुवार्तिक म्हणून पाचारण आहे!
(Our Call to Be Missionaries!)
2020 - 03 - 08 PM
भविष्यातील गोष्टी – नवीन वर्षाचा उपदेश
(Things to Come - A New Year's Sermon)
2020 - 01 - 05 PM
सुवार्तेचा उद्रेक
(The Evangelism Explosion)
2019 - 11 - 03 PM
पवित्रशास्त्रातील भविष्यवाणीची हरविलेली शांति आज आपणांकरिता प्रकट झाली
(A Missing Piece of Bible Prophecy Illuminated for Us Today)
2019 - 09 - 22 PM
स्वतः ख्रिस्त येशू
(Jesus Christ Himself)
2015 - 04 - 12 AM
पेत्र कसा शिष्य झाला
(How Peter Became a Disciple)
2019 - 09 - 01 PM
खोटारडे ख्रिस्ती सापडले!
(The False Christian Discovered!)
2019 - 07 - 07 AM
प्रार्थनेत गाळलेले अश्रू
(Tears in Prayer)
2019 - 06 - 02 PM
संकटकाळासंबंधी उत्तेजना व चेतावणी — आता व भविष्यात
(Encouragement and Warning in Tribulation - Now and in the Future)
2019 - 05 - 19 PM
वधस्तंभावरील येशूचे शेवटचे सात उद्गार
(The Seven Last Words of Jesus)
2016 - 03 - 16 PM
पिलात आणि प्रोक्युला
(Pilate and Procula)
2010 - 02 - 28 PM
एक ख्रिस्ती शिष्य होण्यास कोणती किंमत मोजावी लागते
(What It Costs to Become a Christian)
2019 - 02 - 17 PM
ख्रिस्त त्याचे पृथ्वीवरील राज्य कसे प्रस्थापित करील
(How Christ Will Set Up His Earthly Kingdom)
2019 - 01 - 13 PM
पवित्रशास्त्र व स्थानिक मंडळीचा विश्वासघात करणारा
(The Bible and Traitors to a Local Church)
2018 - 11 - 04 AM
सुवार्तेमध्ये — आपण जे करतो ते आपण का करतो
(Why We Do What We Do in Evangelism)
2018 - 10 - 28 AM
चीनमधील यशाचे रहस्य
(The Secret of Success in China)
2018 - 09 - 30 PM
डॉ. जॉन संग यांचे खरे परिवर्तन
(The Real Conversion of Dr. John Sung)
2018 - 09 - 23 AM
तुम्ही पाठीमागे राहणार काय?
(Will You Be Left Behind?)
2018 - 09 - 16 PM
शेवटल्या काळातील चिन्हें
(Signs of the Last Days)
2018 - 09 - 09 PM
त्याने झाडांसारखी चालणारी माणसे पाहिली
(He Saw Men as Trees Walking!)
2018 - 08 - 26 PM
एखादा आत्मा ख्रिस्ताकडे कसा न्यावा – परिवर्तनासाठी समुपदेशन!
(How to Lead a Soul to Christ - Counseling for Conversions!)
2018 - 08 - 26 AM
आरंभीच्या मंडळ्यांतील सुवार्ताप्रचार
(Evangelism in the Early Churches)
2018 - 08 - 19 PM
मंगळवारच्या आपल्या उपवास-दिनावरील टिपण्णी
(Notes on Our Fast-Day on Tuesday)
2018 - 08 - 12 PM
आपणांस दुबळे करणा-या सैतानावर विजय मिळविणे – “ही जात”!
(Overcoming the Demons that Weaken Us - This Kind!)
2018 - 08 - 05 PM
शिष्य आणि भुतें
(Disciples and Demons)
2018 - 07 - 22 AM
शिष्य बनविण्याची ख्रिस्ताची पद्धत
(Christ's Method of Making Disciples)
2018 - 07 - 15 PM
अधोलोकाचे द्वार हल्ला करीत आहे!
(Storming the Gates of Hell!)
2018 - 07 - 08 AM
शिष्यत्वासाठी पाचारण
(The Call to Discipleship)
2018 - 07 - 01 PM
गिदोनाची सेना!
(Gideon's Army!)
2018 - 06 - 24 PM
पवित्रशास्त्र व सध्याचा विश्वास त्याग!
(The Bible and Today's Apostasy!)
2018 - 06 - 17 PM
वधस्तंभावरचा ख्रिस्त
(The Christ of the Cross)
2018 - 06 - 10 AM
ख्रिस्ताच्या रक्तात धुऊन शुद्ध केले!
(Washed in Christ's Blood!)
2018 - 06 - 03 AM
वधस्तंभाविषयीचा संदेश
(The Preaching of the Cross)
2018 - 05 - 27 AM
तिरस्कारयुक्त परंतू मनोहर!
(Despised But Lovely!)
2018 - 05 - 13 AM
स्पर्जनच्या “सर्व ईश्वरविज्ञानाचे सार”
(Spurgeon’s “Substance of All Theology”)
2018 - 05 - 06 PM
मनुष्याचे पतन
(The Fall of Man)
2018 - 04 - 28 PM
केवळ ख्रिस्तामध्ये!
(In Christ Alone!)
2018 - 04 - 22 PM
जितक्यांनी त्याचा स्विकार केला!
(As Many As Received Him!)
2018 - 04 - 15 PM
डॉ. हायमर्स त्यांच्या सेवाकार्याच्या 60व्या वर्धापनदिन प्रसंगी बोलतात
“माझ्या जीवनातील आशिर्वाद”

(Dr. Hymers Speaks on His 60th Anniversary in Ministry
"The Blessings of My Life")
2018 - 04 - 08 PM
ख्रिस्ताचे पुनरुत्थान झालेचे तीन पुरावे
(Three Proofs of Christ's Resurrection)
2018 - 04 - 01 PM
फटके मारणे, केस उपठणे, उपमर्द व छिथू करणे
(The Smiting, Plucking, Shame and Spitting)
2018 - 03 - 25 PM
हे वचन त्यांच्यापासून गुप्त ठेवण्यात आले होते
(This Saying Was Hid From Them)
2018 - 03 - 11 PM
ते त्याला सोडून पळून गेले
(They Forsook Him and Fled)
2018 - 03 - 04 PM
ख्रिस्ताला धरुन देणे व अटक करणे
(The Betrayal and Arrest of Christ)
2018 - 02 - 25 PM
रक्तासारखा घाम
(The Bloody Sweat)
2018 - 02 - 18 PM
पाहणे किंवा विश्वास ठेवणे?
(Seeing or Believing?)
2018 - 02 - 04 PM
त्याच्या रक्ताने आपण शुद्ध झालो आहोत!
(By His Blood We Are Cleansed!)
2018 - 01 - 28 PM
रक्तासह किंवा रक्ताशिवाय
(With or Without Blood)
2018 - 01 - 21 PM
लढाऊ ख्रिस्ती होण्याचे धाडस करणे!
(Dare to Be a Fighting Christian!)
2017 - 12 - 10 PM
“पण जर नाही” – बाबेलमध्ये देवाची माणसे
(“But If Not” – God’s Men In Babylon)
2017 - 12 - 03 PM
तीन शब्द आरंभीच्या मंडळीचे गुपित प्रकट करते!
(Three Words Give the Secret of the Early Church!)
2017 - 11 - 19 PM
हेरोद आणि योहान
(Herod and John)
2017 - 11 - 12 PM
मूळचे पाप व त्यावर उपचार ह्याविषयी ल्युथर
(Luther On Original Sin And Its Cure)
2017 - 10 - 29 PM
प्रार्थना कशी करावी व प्रार्थना सभा कशी आयोजित करावी
(How to Pray and How to Conduct A Prayer Meeting)
2017 - 10 - 15 PM
स्नान करा व शुद्ध व्हा! - परिवर्तनाचे प्रकार
(Wash and Be Clean! - The Typology of Conversion)
2017 - 10 - 15 AM
सुवार्तिक उपदेश कसा तयार करावयाचा – ख-या परिवर्तनासाठी विसरलेल्या सत्याची गरज आहे
How to Prepare An Evangelistic Sermon – Forgotten Truths Needed For Real Conversions)
2017 - 10 - 14 PM
नवीन परिवर्तन झालेल्यांसाठी सात मुद्दे
(Seven Points for New Converts)
2017 - 10 - 07 PM
संजीवनास पर्याय नाही!
(Revival Is No Option!)
2017 - 10 - 01 PM
प्रत्येक व्यक्ति सुवार्ता प्रचार करतेय!
(Every Person Evangelizing!)
2017 - 09 - 17 PM
“कृपेची पद्धत” जॉर्ज व्हिटफिल्ड यांच्याद्वारा, आधुनिक इंग्रजीत संक्षिप्त केलेले व स्विकारलेले
("The Method of Grace" by George Whitefield, Condensed and Adapted to Modern English)
2017 - 01 - 08 PM
जिवंत राहण्यासाठी संजीवन
(Revival for Survival)
2017 - 08 - 31 PM
तुम्ही ख्रिस्ताकडे आला आहात काय?
(Have You Come to Christ?)
2003 - 09 - 03 PM
जेव्हां देव रक्त पाहातो
(When God Sees The Blood)
2017 - 08 - 27 PM
मला तुझे तेज दाखीव
(Show Me Thy Glory)
2017 - 08 - 12 PM
संजीवन नाकारलेपणा नाहीसा करते
(Revival Cures Rejection)
2017 - 08 - 09 PM
संजीवनासाठी अंत:करणातून आरोळी!
(Heartcry for Revival!)
2017 - 07 - 16 AM
संजीवनामध्ये प्रार्थनेचे युद्ध!
(The Battle of Prayer in Revival!)
2017 - 07 - 09 PM
“नवीन” नवीन बाप्टिस्ट टॅबरनिकल !
(The “New” New Baptist Tabernacle!)
2017 - 07 - 02 AM
नोहावर कृपादृष्टी झाली!
(Noah Found Grace!)
2017 - 06 - 24 PM
नोहाच्या तारु द्वारे शुभवर्तमानाचे चित्रण केले
(The Gospel Pictured by the Ark of Noah)
2017 - 06 - 18 PM
येशूकडे पाहत असावे
(Looking Unto Jesus)
2017 - 06 - 11 AM
असहाय्य लोकांसाठी तारण
(Salvation for the Helpless)
2017 - 06 - 03 PM
आणि दार बंद झाले
(And the Door Was Shut)
2017 - 05 - 28 AM
केवळ असंतुष्टांकरिता सुटका
(Deliverance Is Only for the Dissatisfied)
2017 - 05 - 14 AM
अंतराळात उचलले जाणे
(The Rapture)
2017 - 05 - 07 PM
मवाळ व हिंसक औदासिन्य (खिन्नता)
(A Soft and Violent Sadness by Mr. John Samuel Cagan)
2017 - 04 - 30 PM
पाप्यांकरिता भाकरीची मागणी करणे – एक नवीन विचार!
( Asking Bread for Sinners – A New Thought!)
2017 - 04 - 22 PM
ख्रिस्ताच्या पुत्रत्वाचा पुरावा!
(The Proof of Christ's Sonship!)
2017 - 04 - 15 PM
तूं माझा त्याग का केला ॽ
(Why Hast Thou Forsaken Me?)
2017 - 04 - 08 PM
यहुदाचा खोटा पश्चाताप
(The False Repentance of Judas)
2017 - 04 - 02 PM
फटक्याचा मार, उपमर्द आणि थूंकणे
(The Scourging, Shame and Spitting)
2017 - 03 - 26 PM
परमेश्वराच्या कार्य आत्म्याचे कोमेजविण्याचे
(The Withering Work of God's Spirit)
2017 - 03 - 12 PM
खरे परिवर्तन - 2015 प्रकाश
(Real Conversion - 2015 Edition)
2015 - 01 - 04 AM
नाकारलेली वार्ता
(यशया 53 वरील उपदेश क्रंमांक 2)
(The Rejected Report - Sermon #2 on Isaiah 53)
2013 - 03 - 03 AM
परमेश्वराच्या सेवकाचे दु:ख सहन आणि विजय !
(यशया 53 वर आधारित उपदेश क्र.1)
(The Suffering and Triumph of God's Servant! - Sermon #1 on Isaiah 53)
2013 - 02 - 24 AM
HAVE YOU ORDERED YOUR COPY OF THE CHURCH THAT WILL BE LEFT BEHIND?  SEND $15.95 AND ORDER IT TODAY!  MANY HAVE SAID THAT IT IS ONE OF THE MOST IMPORTANT BOOKS IN PRINT.  IT WILL HELP YOUR PREACHING.  YOU CAN ORDER IT BY WRITING TO DR. HYMERS P.O. BOX 15308, LOS ANGELES, CA 90015. OR YOU CAN ORDER IT MORE QUICKLY BY TELEPHONE (818) 352-0452. 

Home   Books    Articles