Sermons in Tagalog
MGA PANGARAL SA TAGALOG

ANG MGA MAHUHUSAY NA
PANGARAL NI DR. HYMERS SA
ISAIAS 53 NGAYON AY
MAARING MAKUHA NA SA
ANYONG PDF NA AKLAT!

I-KLIK ITO UPANG MABASA ANG MGA ITO.

I-KLIK ITO UPANG MAI-DOWNLOAD ANG MGA ITO.

WALANG KARAPATANG
MAGPALATHALA. MAARI MONG
IPRINTA, IPANGARAL, O IPADALA
SA IBA ANG MGA ITO.

Maari ninyong mailimbag o kopyahin ang mga aral na ito ni Dr. R. L. Hymers, Jr. sa kahit anong "web browser"  Ang mga pangaral na ito ay hindi saklaw ng batas na nagbabawal kopyain.  Kayo ay binigyan ng pahintulot upang kopyahin ang mga ito para sa pansariling gamit.  Pakilagay ang www.realconversion.com  sa dulo ng bawat nakopyang aral.

I-KLIK ITO PARA SA 2022 NA PASKONG SULAT NI DR. HYMERS

TITLE DATE
BIBLIKAL NA MGA DIAKONO
(Biblical Deacons)
01 - 10 - 2021 PM
MAHIHINTO BA TAYO NG CORONAVIRUS?
(Shall the Coronavirus Stop Us?)
05 - 10 - 2020 PM
ANG ATING PAGTATAWAG NATIN UPANG MAGING MGA MISYONARYO!
(Our Call to Be Missionaries!)
03 - 08 - 2020 PM
MGA LUHA SA PANALANGIN
(Tears in Prayer)
06 - 02 - 2019 PM
PAGHIHIKAYAT AT BABALA SA KAPIGHATIAN – NGAYON AT SA HINAHARAP
(Encouragement and Warning in Tribulation - Now and in the Future)
05 - 19 - 2019 PM
SIYA AY BUMANGON – AYON SA SINABI NIYA!
(He is Risen - As He Said!)
09 - 15 - 2018 PM
MGA TALA PATUNGKOL SA ATING PAG-AAYUNO SA MARTES
(Notes on Our Fast-Day on Tuesday)
08 - 12 - 2018 PM
PANANAIG SA MGA DEMONYO NA NAGPAPAHINA SA ATIN – “ANG GANITO”!
(Overcoming the Demons that Weaken Us - This Kind!)
08 - 05 - 2018 PM
ANG PAGTUTUKSO NI KRISTO AT PAGBAGSAK NI SATANAS!
(The Temptation of Christ and the Fall of Satan!)
07 - 28 - 2018 AM
MGA DISIPOLO AT MGA DEMONYO
(Disciples and Demons)
07 - 22 - 2018 AM
ANG HUKBO NI GEDEON!
(Gideon's Army!)
06 - 24 - 2018 PM
ANG PANGANGARAL NG KRUS
(The Preaching of the Cross)
05 - 27 - 2018 AM
HAYAAN NA ANG PROPESIYA NG BIBLIYA ANG MAGPALAKAS SA IYO NG LOOB!
(Let Bible Prophecy Motivate You!)
05 - 20 - 2018 PM
HINAMAK NGUNIT KAIBIGIBIG!
(Despised But Lovely!)
05 - 13 - 2018 AM
ANG “LAMAN NG LAHAT NG TEYOLOHIYA” NI SPURGEON
(Spurgeon’s “Substance of All Theology”)
05 - 06 - 2018 PM
ANG PAGBAGSAK NG TAO
(The Fall of Man)
04 - 28 - 2018 PM
SI DR. HYMERS NAGSALITA SA KANYANG IKA-60 NA ANIBERSARYO SA PANGANGASIWA
“MGA PAGPAPALA NG AKING BUHAY”
(Dr. Hymers Speaks on His 60th Anniversary in the Ministry -
"The Blessings of My Life")
04 - 08 - 2018 PM
SOSYAL MEDIYA, MGA PALARONG VIDEYO AT PORNOGRAPIYA AY SISIRA SA IYONG BUHAY!
(Social Media, Video Games and Pornography Will Ruin Your Life!)
03 - 18 - 2018 PM
INIWAN NILA SIYA AT NAGSITAKAS
(They Forsook Him and Fled)
03 - 04 - 2018 PM
ANG PAGKAKANULO AT PAGKA-ARESTO NI KRISTO
(The Betrayal and Arrest of Christ)
02 - 25 - 2018 PM
SI KRISTO SA GETHSEMANE
(Christ's Agony in Gethsemane)
02 - 17 - 2018 PM
SA PAMAMAGITAN NG KANYANG DUGO TAYO AY NALILINIS!
(By His Blood We Are Cleansed!)
02 - 10 - 2018 PM
PAGKAKITA O PANINIWALA?
(Seeing or Believing?)
02 - 04 - 2018 PM
MANGAHAS NA MAGING NAKIKIPAGLABANG KRISTIYANO!
(Dare to be a Fighting Christian!)
12 - 10 - 2017 PM
MAHUGASAN AT MAGING MALINIS! – ISANG TIPOLOHIYO NG PAGBABAGONG LOOB
(Wash and Be Clean! - The Typology of Conversion)
10 - 15 - 2017 AM
PAANO MAGHANDA NG ISANG EBANGHELISTIKONG PANGARAL – MGA NALIMUTANG MGA KATOTOHANAN NA KINAKAILANGAN PARA SA TUNAY NA PAGBABAGONG LOOB
(How to Prepare An Evangelistic Sermon – Forgotten Truths Needed For Real Conversions)
10 - 14 - 2017 PM
PITONG MGA PUNTO PARA SA MGA BAGONG NAPAGBAGONG BUHAY
(Seven Points for New Converts)
10 - 07 - 2017 PM
MULING PAGKABUHAY PARA SA PAGKABUHAY
(Revival for Survival)
08 - 31 - 2017 PM
PAGKA NAKITA NG DIYOS ANG DUGO
(When God Sees the Blood)
08 - 27 - 2017 PM
ANG KALIGTASAN AY PARA SA WALA NANG LUNAS
(Salvation for the Helpless)
06 - 03 - 2017 PM
AT NILAPAT ANG PINTUAN
(And the Door Was Shut)
05 - 28 - 2017 AM
ANG PAGLILIGTAS AY PARA LAMANG SA DI KONTENTO
(Deliverance Is Only for the Dissatisfied)
05 - 14 - 2017 AM
ANG PAGDADAGIT
(The Rapture)
05 - 07 - 2017 PM
HUMIHINGI NG TINAPY PARA SA MGA MAKASALANAN – ISANG BAGONG PAG-IISIP!
(Asking Bread for Sinners - A New Thought!)
04 - 22 - 2017 PM
HUWAG MATUTULOG MULI!
(Don't Go to Sleep!)
03 - 26 - 2017 AM
KAYO ANG ASIN NG LUPA AT ILAW NG SANGLIBUTAN!
(You Are the Salt of the Earth and the Light of the World!)
02 - 26 - 2017 PM
ANG DI KAPATA-PATAWAD NA KASALANAN ARAL BILANG 1 SA SISTEMATIKONG TEYOLOHIYA
(The Unpardonable Sin - Lesson No. 1 in Systematic Theology)
02 - 25 - 2017 PM
BAKIT ANG MGA EBANGHELISTA AY HINDI NAGDARAGDAG NG MGA TAO SA ATING MGA SIMBAHAN
(Why Evangelists Don't Add People to Our Churches)
02 - 11 - 2017 PM
SIYASATIN NINYO ANG INYONG SARILI NGAYON!
(Examine Yourselves Now!)
02 - 05 - 2017 AM
ANG DIGMAAN PARA SA GABI NG LINGGO
(The Battle for Sunday Night)
01 - 15 - 2017 AM
ANG MGA SANDATA NG ATING DIGMAAN
(The Weapons of Our Warfare)
01 - 07 - 2017 PM
ISANG TAON NG IMPIYERNO ISANG TAON NG MULING PAGKABUHAY!
(A Year of Hell - A Year of Revival)
01 - 01 - 2017 PM
ANG DALAWANG MGA ADAM (Pangaral Bilang 90 sa Aklat ng Genesis)
(The Two Adams - Sermon #90 on the Book of Genesis)
12 - 04 - 2016 PM
LUMABAS MULA SA KANILA!
(Come Out From Among Them!)
11 - 13 - 2016 PM
PAANO MADADAIG ANG DIABLO
(How to Overcome the Devil)
11 - 06 - 2016 PM
MGA DEMONYO NGAYON
(Demons Today)
10 - 23 - 2016 AM
ANG NAHEROHANG KONSENSYA
(The Seared Conscience)
10 - 16 - 2016 AM
LIMANG MGA PANGARAL NA GINAMIT SA PAGBABAGONG LOOB NG ISANG BATANG EBANGHELISTA
(Five Sermons Used in the Conversion of a Young Evangelist)
10 - 09 - 2016 PM
ANG DALAWANG DAHILAN BAKIT ANG MGA SIMBAHAN SA AMERIKA AT SA KANLURAN AT HINDI NARARANASAN ANG MULING PAGKABUHAY
(The Two Reasons Why the Churches in America and the West Don't Experience Revival )
09 - 25 - 2016 PM
SI SATANAS AT ANG MULING PAGKABUHAY
(Satan and Revival)
09 - 15 - 2016 PM
DI PANINIWALA AT MULING PAGKABUHAY – ISANG BAGONG PANANAW
(Unbelief and Revival - A New Insight)
07 - 17 - 2016 PM
 ISANG PANANAW NG MULING PAGKABUHAY
(A Vision of Revival)
07 - 03 - 2016 PM
 ISANG PANANAW NG MULING PAGKABUHAY
(A Vision of Revival)
07 - 03 - 2016 PM
ANG MGA SUGAT NI KRISTO
(The Wounds of Christ)
06 - 26 - 2016 AM
BUMANGON MGA KABATAANG KALALAKIHAN!
(Rise Up, Young Men!)
06 - 19 - 2016 PM
MABUBUTING MGA BAGAY AY DUMARATING SA PAMAMAGITAN NG PANALANGIN
(Good Things Come Through Prayer)
06 - 05 - 2016 PM
JONAS – MULA SA KAMATAYAN TUNGO SA BUHAY!
(|Jonah - From Death to Life!)
06 - 05 - 2016 AM
ANG MGA TURO NI DR. LIN SA PANALANGIN AT PANALANGING PAGPUPULONG
(Dr. Lin’s Teachings on Prayer and Prayer Meetings)
05 - 29 - 2016 PM
 ANG MGA PANALANGIN NA SINASAGOT NG DIYOS
(The Prayers God Answers)
05 - 22 - 2016 PM
PAANO MALALAMAN ANG KAGUSTUHAN NG DIYOS
(How to Know the Will of God)
05 - 15 - 2016 AM
PAANO MO MATATAKASAN ANG KAHATULAN NG IMPIYERNO?
(How Can You Escape the Damnation of Hell?)
05 - 08 - 2016 AM
ANG IYONG PUSO BA AY MATINIK NA LUPA?
(Is Your Heart Thorny Ground?)
05 - 01 - 2016 AM
PAG-AAYUNO AT PANANALANGIN SA HULING MGA ARAW
(Fasting and Prayer in the Last Days)
04 - 24 - 2016 PM
AKO’Y PINABAYAAN NI DEMAS!
(Demas Has Forsaken Me!)
04 - 17 - 2016 AM
ANG LAKAS NG KATANGIAN NG ISANG TAO - ISANG PARANGAL KAY DR. HYMERS SA KANYANG IKA-75 NA KAARAWAN
(The Strength of a Man's Character - A Tribute to Dr. Hymers on His 75th Birthday by Dr. C. L. Cagan)
04 - 10 - 2016 PM
INIIWANAN ANG ATING LUGAR NG KAGINHAWAAN –
ISANG PANGARAL NA IBINIGAY SA IKA-75 NA TAON NG AKING KAARAWAN
(Leaving Our Comfort Zone - A Sermon Delivered on my 75th Birthday)
04 - 10 - 2016 AM
ISANG BUHAY NG KAGULUHAN
(A Life of Conflict)
04 - 03 - 2016 PM
MGA PANANAW SA GABI – ISANG ARAW NG PAGKABUHAY NA PANGARAL
(Visions in the Night - An Easter Sermon)
03 - 27 - 2016 PM
ANG PITONG MGA HULING MGA SALITA NI HESUS SA KRUS
(The Seven Last Words of Jesus on the Cross)
03 - 20 - 2016 PM
PAANO SINIRA NI SATANAS SI HUDAS ESKARYOTE
(How Judas Iscariot Was Destroyed by Satana)
03 - 13 - 2016 PM
ANG MADUGONG PAWIS
(The Bloody Sweat)
03 - 06 - 2016 PM
SI HESUS – NAGDURUSA SA HARDIN
(Jesus - Suffering in the Garden)
02 - 28 - 2016 AM
ILIGTAS ANG NASASAWI
(Rescue the Perishing)
02 - 14 - 2016 PM
SI PEDRO – TINAWAG, NAHATULAN AT NAPAGBAGONG LOOB
(Peter - Called, Convicted and Converted)
02 - 14 - 2016 AM
PAANO NAGING ISANG MAKAMUNDONG KAPANGYARIHAN ANG TSINA!
(PANGARAL BILANG 88 SA AKLAT NG GENESIS)
(How China Became a World Power! - Sermon #88 on the Book of Genesis by Dr. C. L. Cagan)
02 - 07 - 2016 AM
ANG ASAWA NI LOT
(PANGARAL BILANG 87 SA AKLAT NG GENESIS)
(Lot's Wife - Sermon #87 on the Book of Genesis)
01 - 31 - 2016 AM
ANG PINABAYAAN NG DIYOS NA KRISTO!
(The God-Forsaken Christ!)
01 - 24 - 2016 AM
ANG MGA TANDA NG KATAPUSAN – BINAGO AT PINALAWAK
(Signs of the End - Updated and Expanded)
01 - 03 - 2016 AM
GAWIN ANG MGA TAGA TESALONICANG MGA KRISTIYANONG IYONG HALIMBAWA!
(Make the Thessalonian Christians Your Example!)
12 - 27 - 2015 PM
MGA TANDA NG MGA PANAHON
(Signs of the Times)
12 - 27 - 2015 AM
MGA PATUNAY NG BIRHENG PAGKAPANGANAK
(Proofs of the Virgin Birth)
12 - 13 - 2015 PM
SI JOSE AT HESUS
(PANGARAL BILANG 86 SA AKLAT NG GENESIS)
(Joseph and Jesus - Sermon #86 on the Book of Genesis)
12 - 06 - 2015 PM
MGA ARAL MULA KAY ABRAHAM AT ISAAC
(PANGARAL BILANG 85 SA AKLAT NG GENESIS)
(Life Lessons From Abraham and Isaac - Sermon #85 on the Book of Genesis)
11 - 29 - 2015 PM
ANG BIBLIYA AT ANG APOSTASIYA!
(The Bible and the Apostasy!)
11 - 15 - 2015 PM
ANG DAAN, ANG KATOTOHANAN, AT ANG BUHAY
(The Way, The Truth, and The Life)
11 - 15 - 2015 AM
ANG PARABULA NG MANGHAHASIK
(The Parable of the Sower)
11 - 08 - 2015 PM
ANG PAGBABAGONG LOOB AT PAGKATAWAG NI ISAIAS
(The Conversion and Call of Isaiah)
11 - 01 - 2015 AM
 LUBOS NA KASAMAAN ni Dr. C. L. Cagan
(Your Total Depravity by Dr. C. L. Cagan)
10 - 17 - 2015 PM
KATUWIRANG UMAAPOY!
(Logic on Fire!)
10 - 11 - 2015 AM
ANG NAKALILINIS NA DUGO
(The Cleansing Blood)
10 - 04 - 2015 PM
ANG MGA LUHA NG TAGAPAGLIGTAS
(The Tears of the Saviour)
10 - 04 - 2015 AM
PAANO MANALANGIN PARA SA MULING PAGKABUHAY
(PANGARAL BILANG 22 SA MULING PAGKABUHAY)
(How to Pray for Revival - Sermon #22 on Revival)
09 - 27 - 2015 PM
ANG TUBIG AT DUGO
(The Water and the Blood)
09 - 20 - 2015 AM
ANG DI NANGASISIRA AT NAGTUTUBOS NA DUGO NI HESU-KRISTO
(The Incorruptible and Redeeming Blood of Jesus Christ)
09 - 13 - 2015 PM
ANG DAKILANG DOKTRINA NG MULING PAGKABUHAY
(PANGARAL BILANG 20 SA MULING PAGKABUHAY)
(The Great Doctrines of Revival - Sermon #20 on Revival)
09 - 06 - 2015 AM
ANG KAHALAGAHAN NG LOKAL NA SIMBAHAN
(The Importance of the Local Church)
08 - 30 - 2015 AM
PANANALANGIN LUBOS – HANGGANG MAKUHA MO ANG HINIHINGGI MO!
(Praying Through - 'Till You Get What You Ask For!)
08 - 23 - 2015 PM
ANG DI NAGUSTUHANG HENERASYON
(The Unwanted Generation)
08 - 16 - 2015 PM
MGA PANALANGING MANDIRIGMA PARA SA DIGMAAN NGAYON!
(Prayer Warriors for Today's Battle!)
08 - 09 - 2015 PM
PAGHINGI NG TINAPAY PARA SA MGA MAKASALANAN
(Asking Bread for Sinners)
08 - 02 - 2015 PM
PAG-AAYUNO AT PANANALANGIN SA PANAHON NG APOSTASIYA
(Prayer and Fasting in a Time of Apostasy)
07 - 26 - 2015 PM
BAKIT AYAW NI SATANAS NA MAG-AYUNO KA PARA SA MGA PAGBABAGONG LOOB!
(Why Satan Doesn't Want You to Fast for Conversions!)
07 - 19 - 2015 PM
PANALANGIN AT PAG-AAYUNO SA PANAHON NI OBAMA
(Prayer and Fasting in the Age of Obama)
07 - 12 - 2015 PM
PAANO GUMAWA NG MGA ALAGAD! ISANG PLANO NA TALAGANG UMUUBRA!
(How to Make Disciples! A Plan That Actually Works!)
07 - 05 - 2015 PM
HAHAWAKAN KA NIYANG MATATAG!
(He Will Hold You Fast!)
06 - 28 - 2015 AM
MAGKASAMA TAYO AY MALAKAS! MAG-ISA TAYO AY MAHINA!
(Together We Are Strong! Alone We Are Weak!)
06 - 21 - 2015 AM
MGA MANGUNGUTYA SA HULING MGA ARAW
(PANGARAL BILANG 6 SA II NI PEDRO)
(Scoffers in the Last Days - Sermon #6 on II Peter)
06 - 14 - 2015 AM
SI ALEXAMENOS AT ANG KANYANG DIYOS
(Alexamenos and His God)
06 - 07 - 2015 AM
 MGA DI NAPAGBAGONG LOOB NA MGA MIYEMBRO NG SIMBAHAN SA HULING MGA ARAW
(PANGARAL BILANG 5 SA II NI PEDRO)
(Unconverted Church Members in the Last Days - Sermon #5 on II Peter)
05 - 31 - 2015 PM
MGA BUMAGSAK NA MGA ANGHEL – ISANG BABALA SA MGA BUMAGSAK NA MGA TAO
(PANGARAL BILANG 4 SA II NI PEDRO)
(Fallen Angels - A Warning to Fallen Men - Sermon #4 on II Peter)
05 - 17 - 2015 PM
ANG MGA TANDA NG PANGALAWANG PAGDATING NI KRISTO
(Signs of Christ's Second Coming)
05 - 17 - 2015 AM
ANG INA NI PANGULONG REAGAN – ISANG ARAW NG MGA INANG PANGARAL
(President Reagan's Mother - A Mother's Day Sermon)
05 - 10 - 2015 AM
PAGKALIGTAS O PAGKAPAHAMAK
(Deliverance or Damnation)
05 - 03 - 2015 AM
PAMUMUHAY SA PANAHON NG APOSTASIYA
(Living in a Time of Apostasy)
04 - 26 - 2015 PM
ANG NAKABIBIGAY NA BUHAY NA TAGAPAGLIGTAS!
(The Life-Giving Saviour!)
04 - 19 - 2015 AM
SI HESU-KRISTO MISMO
(Jesus Christ Himself)
04 - 12 - 2015 AM
ANG PAGBABAGONG LOOB NI PEDRO
(The Conversion of Peter)
04 - 03 - 2015 PM
ANG TAKOT NG MGA DISIPOLO
(The Fear of the Disciples)
03 - 22 - 2015 AM
REHENERASYON – ANG NAG-UUGNAY SA KRISTIYANONG PAG-IBIG
(Regeneration - The Link to Christian Love)
03 - 15 - 2015 AM
ANG MGA AHAS AT ANG TAGAPAGLIGTAS
(The Serpents and the Saviour)
03 - 08 - 2015 AM
IBIG KO – LUMINIS KA!
(I Will - Be Thou Clean!)
03 - 01 - 2015 AM
SATANIKONG PAGBUBUBLAG
(Satanic Blinding)
02 - 22 - 2015 AM
PAGKAHIRANG
(Election)
02 - 01 - 2015 AM
ANG KALOOB NA DI MASABI
(The Unspeakable Gift)
01 - 25 - 2015 PM
ANG MGA AKLAT AT ANG AKLAT
(Isang Pangaral sa Huling Paghahatol)
(The Books and the Book - A Sermon on the Last Judgment)
01 - 25 - 2015 AM
KAPUSUNGAN LABAN SA BANAL NA ESPIRITU
(Blasphemy Against the Holy Spirit)
01 - 18 - 2015 PM
BAKIT ANG AMERIKA AY WALA SA PROPESIYA NG BIBLIYA
(ISANG PANGARA NA IPINANGARAL SA “KARAPATAN SA BUHAY” NA LINGGO)
(Why America Is Not in Bible Prophecy - A Sermon Preached on "Right to Life" Sunday)
01 - 18 - 2015 AM
ISANG DAKILANG DIYOS – MAKAPANGYARIHAN AT TERIBLE!
(A Great God - Mighty and Terrible!)
01 - 11 - 2015 AM
TUNAY NA PAGBABAGONG LOOB – TAONG 2015 NA EDISYON
(Real Conversion - 2015 Edition)
01 - 04 - 2015 AM
ANG AKING SAGOT SA BAGONG “EXODUS” NA PELIKULA AT ANG PAGSALAKAY NITO SA BIBLIYA!
(My Answer to the New "Exodus" Movie and Its Attack on the Bible!)
12 - 28 - 2014 PM
ANG MGA AGUINALDO NG MGA MADUNONG NA MGA KALALAKIHAN
(The Gifts of the Wise Men)
12 - 14 - 2014 AM
MAS HIGIT NA PAGKAKAINTINDI KAYSA AKING MGA GURO!
(More Understanding Than My Teachers!)
12 - 07 - 2014 AM
ANG HINIHANGAN NG DIYOS NA AKLAT
(The God-Breathed Book)
11 - 30 - 2014 PM
ARAW NG PASKONG PISTANG KAHANGALAN!
(Christmas Holiday Madness!)
11 - 30 - 2014 AM
ANG ANIM NA MAKABAGONG PAGKAKAMALI TUNGKOL SA MULING PAGKABUHAY
(PANGARAL BILANG 15 SA MULING PAGKABUHAY)
(Six Modern Errors About Revival - Sermon #15 on Revival)
11 - 16 - 2014 PM
ANG DIYOS NG MULING PAGKABUHAY
(PANGARAL BILANG 14 SA MULING PAGKABUHAY)
(The God of Revival - Sermon #14 on Revival)
11 - 02 - 2014 PM
ISANG PANALANGIN PARA SA MULING PAGKABUHAY
(PANGARAL BILANG 13 SA MULING PAGKABUHAY)
(A Prayer for Revival - Sermon #13 on Revival)
11 - 02 - 2014 AM
ANG TEKSTO NI LUTHER
(Luther's Text)
10 - 26 - 2014 PM
ANG MGA TAONG GINAGAMIT NG DIYOS SA MULING PAGKABUHAY
(PANGARAL BILANG 12 SA MULING PAGKABUHAY)
(The People of God Uses in Revival - Sermon #12 on Revival)
10 - 19 - 2914 PM
 DI PANANAMPALATAYA – ISANG HADLANG SA MULING PAGKABUHAY
(PANGARAL BILANG 11 SA MULING PAGKABUHAY)
(Unbelief - A Hindrance to Revival - Sermon #11 on Revival)
10 - 12 - 2014 PM
BAKIT WALANG MULING PAGKABUHAY? ANG TUNAY NA KASAGUTAN!
(PANGARAL BILANG 10 SA MULING PAGKABUHAY)
(Why No Revival? The True Answer! - Sermon #10 on Revival)
10 - 05 - 2014 PM
ANG PANGUNAHING MGA KATANGIAN NG TUNAY NG MULING PAGKABUHAY
(PANGARAL BILANG 9 SA MULING PAGKABUHAY)
(The Main Features of True Revival - Sermon #9 on Revival)
09 - 28 - 2014 PM
ITO ANG NANGYAYARI SA MULING PAGKABUHAY!
(PANGARAL BILANG 8 SA MULING PAGKBUHAY)
(This is What Happens in Revival - Sermon #8 on Revival)
09 - 21 - 2014 PM
ANG EBANGHELYO SA ISANG PANGUNGUSAP
(The Gospel in One Sentence)
09 - 14 - 2014 AM
ANG BANAL NA ESPIRITU LINULUWALHATIAN SI HESUS SA MULING PAGKABUHAY!
(PANGARAL BILANG 6 SA MULING PAGKABUHAY)
(The Holy Spirit Glorifying Jesus in Revival! - Sermon #6 on Revival)
08 - 24 - 2014 PM
LULUWALHATIAN NIYA AKO
(PANGARAL BILANG 5 SA MULING PAGKABUHAY)
(He Shall Glorify Me - Sermon #5 on Revival)
08 - 17 - 2014 PM
ANG KARANASAN NG PAGIGING MAG-ISA!
(The Experience of Loneliness!)
08 - 17 - 2014 AM
KUNG MAGKAGAYO’Y MANGAGAAYUNO SILA
(PANGARAL BILANG 4 SA MULING PAGKABUHAY)
(Then Shall They Fast - Sermon #4 on Revival)
08 - 10 - 2014 PM
PANANALANGIN AT PAG-AAYUNO PARA SA PAGPAPALAYA SA ATING PANAHON
(PANGARAL BILANG 3 SA MULING PAGKABUHAY)
(Prayer and Fasting for Deliverance in Our Time - Sermon #3 on Revival)
08 - 03 - 2014 PM
BIGYAN NAMAN NINYO AKO NG KAPANGYARIHANG ITO
(PANGARAL BILANG 2 SA MULING PAGKABUHAY)
(Give Me This Power - Sermon #2 on Revival)
07 - 27 - 2014 PM
ANG GANITO
(PANGARAL BILANG 1 SA MULING PAGKABUHAY)
(This Kind -
Sermon #1 on Revival)
07 - 20 - 2014 AM
PAGSISIRA NG MGA KADENA NG PAGIGING MAG-ISA
(Breaking the Chains of Loneliness)
07 - 13 - 2014 AM
LANGIT AT IMPIYERNO
(Heaven and Hell)
07 - 03 - 2014 PM
ANG BERSO NI DR. CAGAN
(Dr. Cagan's Verse)
06 - 29 - 2014 AM
HUWAG MATULOG – GAYA NG IBA!
(Don't Sleep - As Others Do!)
06 - 22 - 2014 AM
KINAKAILANGAN – MGA LUMALABANG KALALAKIHAN!
(ISANG ARAW NG MGA AMANG PANGARAL)
(Needed - Fighting Men! - A Father's Day Sermon)
06 - 15 - 2014 AM
ANG APOSTASIYA – 2014
(The Apostasy - 2014 )
06 - 08 - 2014 AM
ANG DAONG NI NOE
(PANGARAL BILANG 81 SA AKLAT NG GENESIS)
(Noah's Ark - Sermon #81 on the Book of Genesis)
06 - 01 - 2014 AM
MGA DEMONYO SA MUNDO NGAYON
(PANGARAL BILANG 79 SA AKLAT NG GENESIS)
(Demons in the World Today - Sermon #79 on the Book of Genesis)
05 - 25 - 2014 AM
PANGANGARAL NG DI MALIRIP NA MGA KAYAMANAN NI KRISTO
(Preaching the Unsearchable Riches of Christ)
05 - 04 - 2014 AM
ANG LAHAT NA KAILANGAN KO AY SI HESUS
(All I Need Is Jesus)
05 - 03 - 2014 PM
ANG TOTOONG NOE AT TOTOONG PAGHAHATOL!
(The Real Noah and the Real Judgment!)
04 - 27 - 2014 AM
ANG ARAW NA NAMATAY SI HESUS
(The Day Jesus Died)
04 - 13 - 2014 PM
ANONG NAKIKITA MO KAPAG TINITIGNAN MO ANG KRUS?
(What Do You See When You Look at the Cross?)
04 - 13 - 2014 AM
ANG TATLONG MGA HARDIN, NAGSASABI NG KWENTO
(Three Gardens Tell the Story)
04 - 06 - 2014 PM
ANG KAHIHIYAN NG TAPAGLIGTAS
(The Saviour's Shame)
03 - 30 - 2014 PM
ANG KILABOT NG GETHSEMANE
(The Horror of Gethsemane)
03 - 30 - 2014 AM
ANG LUNAS NG APOSTASIYA
(The Antidote for Apostasy)
03 - 22 - 2014 PM
ANG PANGATLONG PARAAN – KRISIS NA PAGBABAGONG LOOB
(The Third Way - Crisis Conversion)
03 - 09 - 2014 PM
ANG BABAE SA LIPUMPON
(The Woman in the Crowd)
03 - 02 - 2014 AM
ISANG SULYAP NG LANGIT
(A Glimpse of Heaven)
02 - 23 - 2014 PM
ISANG MAS NAKAGUGULAT NA PANGKABATAANG MENSAHE – ANG SAGOT KO KAY PAUL WASHER!
(An Even More Shocking Youth Message - My Answer to Paul Washer!)
02 - 16 - 2014 PM
ANG IYONG SARILING KALIGTASAN
(Your Own Salvation)
02 - 09 - 2014 AM
SI KRISTO MAHALAGA SA MGA TUNAY NA NAPAGBAGONG LOOB LAMANG!
(Christ Precious to Real Converts Only!)
02 - 02 - 2014 AM
BAKIT NAPAKA KAUNTING PANGANGARAL NG EBANGHELYO NGAYON?
(Why So Little Gospel Preaching Today?)
01 - 26 - 2014 AM
PANGANGARAL SA ISANG MAPAHIMAGSIK NA MGA TAO
(Preaching to a Rebellious People)
01 - 19 - 2014 PM
KUNG SAAN DINADALA NG DIYOS ANG MGA MAKASALANAN
(Where God Draws Sinners)
01 - 12 - 2014 AM
NAGBUBUKAS NG DAAN
(The Breaker)
01 - 05 - 2014 AM
NAGLALAKAD SA GITNA NG APOY KASAMA ANG ANAK NG DIYOS!
(Walking Through the Fire With the Son of God!)
12 - 29 - 2013 AM
EMANUEL – SUMASA ATIN ANG DIOS!
(Emmanuel - God with Us!)
12 - 22 - 2013 AM
KALIGTASAN SA PAMAMAGITAN NG TRINIDAD – ISANG PASKONG PANGARAL
(Salvation Through the Trinity - A Christmas Sermon)
12 - 15 - 2013 PM
ANG POOT NI SATANAS SA HULING MGA ARAW
(The Wrath of Satan in the Last Days)
12 - 08 - 2013 AM
ANG PAGHAHATOL NG DIYOS – ISANG NAKATATAKOT NA BAGAY
(God's Judgment - A Fearful Thing)
11 - 17 - 2013 PM
ANG DUGO – KARANIWAN O MAHALAGA?
(The  Blood - Common or Precious?)
11 - 17 - 2013 AM
BANTAY, ANONG NANGYARI SA GABI?
(Watchman, What of the Night?)
11 - 10 - 2013 AM
PAGKUKUPKOP! 
(Adoption!)
11 - 03 - 2013 AM
ANG MGA PREBYTERIYANO AT MGA BAUTISTA NAGTATALO DAHIL SA POPULAR NA HIMNO
(ISANG PANGARAL NA IPINANGARAL NG LINGGO NG REPORMASYON)
(Presbyterians and Baptists Fight Over a Popular Hymn - A Sermon Preached on Reformation Sunday)
10 - 27 - 2013 PM
ANG KRISTO NG KRUS
(The Christ of the Cross)
10 - 20 - 2013 AM
MGA NAWAWALANG MIYEMBRO NG SIMBAHAN AT MGA
NAGNANAKAW NG TUPANG MGA MANGANGARAL

(ANG MGA SIMBAHAN NG HULING MGA ARAW – BAHAGI II)
(Lost Church Members and Sheep Stealing Preachers -
The Churches of the Last Days - Part II)
10 - 19 - 2013 PM
BAKIT ANG MGA SIMBAHAN AY NATUTULOG AT MALAMIG
(ANG MGA SIMBAHAN NG MGA HULING ARAW – BAHAGI I)
(Why Churches are Slumbering and Cold -
The Churches of the Last Days - Part I)
10 - 13 - 2013 PM
ANG NAGTITIPONG BAGYO
(The Gathering Storm)
10 - 06 - 2013 AM
PAGUDRUSA AT PAGHAHARI
(Suffering and Reigning)
09 - 29 - 2013 AM
ANG SEKRETO NG MULING PAGKABUHAY SA TSINA
(The Secret of Revival in China)
09 - 22 - 2013 AM
PASANIN ANG KANIYANG KRUS
(Take Up Your Cross)
09 - 15 - 2013 PM
ANTINOMIYANISMO SA ITALIA
(Antinomianism in Italy)
09 - 08 - 2013 PM
MALING PAGKAKAHULUGAN NG MAPAGLUSTAY NA ANAK
(PANGARAL BILANG 2 SA MAPAGLUSTAY NA ANAK)
(Misinterpreting the Prodigal Son)
08 - 25 - 2013 PM
ANG MODELO NG PAGBABAGONG LOOB
(PANGARAL BILANG 1 SA MAPAGLUSTAY NA ANAK)
(The Archetype of Conversion)
08 - 25 - 2013 AM
ANG TARGET! ANG BAGAY! ANG TAO!
(The Target!  The Object!  The Person!)
08 - 18 - 2013 AM
SA PAGHAHANAP AT PAGSUSUMPUNGAN KAY KRISTO
(On Seeking and Finding Christ)
08 - 11 - 2013 PM
ANG PADATING NA HARI
(The Coming King)
08 - 04 - 2013 AM
ANG TAONG AYON SA LAMAN AT ANG TUNAY NA KRISTIYANO
(The Carnal Man and the Real Christian)
07 - 28 - 2013 PM
ANG ISLA NG MGA NAWAWALANG KALULUWA
(The Island of Lost Souls)
07 - 21 - 2013 PM
SIMPLENG PANANAMPALATAYA KAY HESUS
(PANGARAL BILANG 15 SA ISAIAS 53)
(Simple Faith in Jesus - Sermon #15 on Isaiah 53)
07 - 21 - 2013 AM
ANG EBANGHELYONG GATO
(The Gospel Vise)
07 - 14 - 2013 AM
SANDEMANIYANISMO
(Sandemanianism)
07 - 07 - 2013 AM
MILYON-MILYONG MGA NAWAWALANG KOLEHIYONG ESTUDYANTE –
NGUNIT NASAAN ANG MGA BAUTISTA?

(Millions of College Students - But Where Are the Baptists?)
06 - 30 - 2013 AM
NAHUGASAN SA DUGO NI KRISTO!
(Washed in Christ's Blood!)
06 - 23 - 2013 AM
ANG HALAGA NG PAGIGING DISIPOLO
(The Cost of Discipleship)
06 - 02 - 2013 AM
DEMONIKONG GUSOT AT PAGBABAGONG LOOB
(Demonic Conflict and Conversion)
05 - 26 - 2013 AM
MAKIPAGBAKA KA NG MABUTING PAKIKIPAGBAKA NG PANANAMPALATAYA
(Fight the Good Fight of Faith)
05 - 19 - 2013 AM
MGA SAGOT NG BIBLIYA SA MGA TANONG TUNGKOL SA LANGIT
(Bible Answers to Questions About Heaven)
05 - 12 - 2013 AM
ANG PINANGGAGALINGAN NG LUWALHATI NI KRISTO
(PANGARA; BILANG 14 SA ISAIAS 53)
(The Source of Christ's Glory - Sermon #14 on Isaiah 53)
04 - 21 - 2013 AM
PAGKASAYA AT PAG-AARING GANAP – NAKUHA NI KRISTO
(PANGARA; BILANG 13 SA ISAIAS 53)
(Satisfaction and Justification - Obtained by Christ - Sermon #13 on Isaiah 53)
04 - 14 - 2013 PM
ANG TAGUMPAY NG TAGAPAGLIGATAS!
(PANGARA; BILANG 12 SA ISAIAS 53)
(The Saviour's Triumph! - Sermon #12 on Isaiah 53)
04 - 14 - 2013 AM
PAMPAGLUBAG LOOB!
(PANGARAL BILANG 11 SA ISAIAS 53)
(Propitiation! - Sermon #11 on Isaiah 53)
04 - 13 - 2013 PM
ANG KABALINTUNAAN NG LIBING NI KRISTO
(PANGARAL BILANG 10 SA ISAIAS 53)
(The Paradox of Christ's Burial - Sermon #10 on Isaiah 53)
04 - 07 - 2013 PM
ISANG PAGLALARAWAN NG PAGBABAYAD
(PANGARAL BILANG 9 SA ISAIAS 53)
(A Description of the Atonement - Sermon #9 on Isaiah 53)
04 - 07 - 2013 AM
ANG KATAHIMIKAN NG TUPA
(PANGARAL BILANG 8 SA ISAIAS 53)
(The Silence of the Lamb - Sermon #8 on Isaiah 53)
03 - 24 - 2013 PM
ANG PANGKARANIWANG KASALANAN, ANG TANGING KASALANAN, AT ANG GAMOT SA KASALANAN
(PANGARAL BILANG 7 SA ISAIAS 53)
(Universal Sin, Particular Sin, and the Cure for Sin - Sermon #7 on Isaiah 53)
03 - 24 - 2013 AM
HESUS NASUGATAN, NABUGBOG AT PINALO
PANGARAL BILANG 6 SA ISAIAS 53)
(Jesus Wounded, Bruised and Beaten - Sermon #6 on Isaiah 53)
03 - 23 - 2013 PM
ANG PAGHIHIRAP NI KRISTO – ANG TUNAY AT ANG HUWAD
PANGARAL BILANG 5 SA ISAIAS 53)
(Christ's Suffering - The True and the False - Sermon #5 on Isaiah 53)
03 - 17 - 2013 AM
SI KRISTO – PANDAIGDIGANG HINDI PINAHAHALAGAHAN
PANGARAL BILANG 4 SA ISAIAS 53)
(Christ - Universally Devalued - Sermon #4 on Isaiah 53)
03 - 16 - 2013 PM
SI KRISTO – TINANGGIHAN NG MASA
(PANGARAL BILANG 3 SA ISAIAS 53)
(Christ - Rejected by the Masses - Sermon #3 on Isaiah 53)
03 - 10 - 2013 AM
ANG TINANGGIHANG BALITA
(PANGARAL BILANG 2 SA ISAIAS 53)
(The Rejected Report - Sermon #2 on Isaiah 53)
03 - 03 - 2013 AM
ANG PAGHIHIRAP AT TAGUMPAY NG LINGKOD NG DIYOS!
(PANGARAL BILANG 1 MULA SA ISAIAS 53)
(The Suffering and Triumph of God's Servant! - Sermon #1 on Isaiah 53)
02 - 24 - 2013 AM
MULA SA PAGLILIKHA SA ISANG KABAONG  (PANGARAL BILANG 75 SA AKLAT NG GENESIS)
(From Creation to a Coffin - Sermon #75 on the Book of Genesis)
03 - 17 - 2013 PM
SI JOSE AT ANG KANYANG MGA KAPATID  (PANGARAL BILANG 74 SA AKLAT NG GENESIS)
(Joseph and his Brothers - Sermon #74 on the Book of Genesis)
03 - 10 - 2013 PM
ANG PAMAMAKAY NI JACOB  (PANGARAL BILANG 73 SA AKLAT NG GENESIS)
(Jacob's Pilgrimage to Egypt - Sermon #73 on the Book of Genesis)
03 - 03 - 2013 PM
JOSE – ISANG TIPO NI KRISTO  (PANGARAL BILANG 71 SA AKLAT NG GENESIS)
(Joseph - A Type of Christ - Sermon #71 on the Book of Genesis)
02 - 17 - 2013 PM
ANG PAG-AALAY NI ISAAC  (PANGARAL BILANG 70 SA AKLAT NG GENESIS)
(The Offering of Isaac - Sermon #70 on the Book of Genesis)
02 - 17 - 2013 AM
ANG PAGPAITAAS NI KRISTO
(The Ascension of Christ )
02 - 10 - 2013 AM
ISANG PAGKAGUTOM NG SALITA!
(A Famine of the Word!)
02 - 03 - 2013 PM
ANG DOKTRINA NG LABI
(The Doctrine of the Remnant)
01 - 27 - 2013 PM
PAGTATABOY NG MGA BUWITRE MULA SA ALAY
(Driving the Vultures Away From the Sacrifice - Sermon #68 on the Book of Genesis)
01 - 20 - 2013 PM
ANG PANGANGARAL NI NOE
(The Preaching of Noah)
01 - 13 - 2013 PM
ANG PANANAMPALATAYA NI NOE
(The Faith of Noah)
01 - 06 - 2013 PM
ANG APOSTASIYA
(The Apostasy)
12 - 29 - 2012 PM
PAGHAHANAP KAY KRISTO SA PASKO
(Seeking Christ at Christmas)
12 - 23 - 2012 AM
ANG MGA PANGALAN NI HESUS
(The Names of Jesus)
12 - 16 - 2012 PM
ANG PASKONG KAGULUHAN  (PANGARAL BILANG 66 SA AKLAT NG GENESIS)
(The Christmas Conflict - Sermon #66 on the Book of Genesis)
12 - 09 - 2012 AM
NADINIG NIYA ANG MGA PANGARAL NGUNIT HINDI SIYA KAILAN MAN NALIGTAS!
(He Heard the Sermons but was Never Saved!)
12 - 02 - 2012 PM
ANG GAWAIN NG ISANG EVANGELISTA
(The Work of an Evangelist)
11 - 25 - 2012 PM
ANG TAONG NAKALIMOT MAGPASALAMAT – ISANG PAGBIBIGAY PASASALAMAT NA PANGARAL   (PANGARAL BILANG 65 SA AKLAT NG GENESIS)
(The Man Who Forgot to be Thankful - A Thanksgiving Sermon)
11 - 18 - 2012 AM
ANG IYONG PAGKAKATAKDA SA KAMATAYAN
(Your Appointment With Death)
11 - 11 - 2012 AM
ANG HINDI NAWAWASAK NA AKLAT
(The Indestructible Book)
11 - 04 - 2012 PM
ANG DIYOS NA NAGKUKUBLI AT NAGLALANTAD NG SARILI
(The God Who Hides and Reveals Himself)
10 - 28 - 2012 AM
MAARI MONG MAHANAP ANG DIYOS! HINDI SIYA PINATAY NG MGA KOMUNISTA!
(You Can Find God! The Communists Have Not Killed Him!)
10 - 21 - 2012 AM
PAGHINGI NG TINAPAY PARA SA MGA MAKASALANAN
(Asking Bread for Sinners)
10 - 14 - 2012 AM
BAKIT TAYO NAG-AAYUNO
(Why We Fast)
10 - 07 - 2012 AM
ANG DIYOS NA DI KILALA
(Isang Pangaral na Ibinigay sa Tsinong Gitnang-Taglagas na Pista)
(The Unknown God)
09 - 29 - 2012 PM
ANG PANGANGARAL NA KAILANGAN NATIN
(The Preaching we Need)
09 - 23 - 2012 PM
ANG GAMOT NG DIYOS PARA SA PAGIGING MAG-ISA
(God's Cure for Man's Loneliness)
09 - 16 - 2012 AM
ISANG SUMASABOG NG SIMBAHAN!
(An Exploding Church!)
09 - 09 - 2012 AM
ANG MGA BAGAY NA NATUTUNAN KO MULA KAY DR. JOHN R. RICE
(Things I Learned From Dr. John R. Rice)
09 - 02 - 2012 PM
PAG-AAYUNO UPANG MADAIG SI SATANAS
(Fasting to Overcome Satan)
08 - 26 - 2012 PM
APAT NA SIGAW MULA SA IMPIYERNO
(Four Cries From Hell)
08 - 05 - 2012 PM
TETELESTAI!
(Tetelestai!)
08 - 05 - 2012 AM
ANG BAGBAG NA PUSO
(The Broken Heart)
07 - 29 - 2012 PM
ISANG TIYAK NA PATUNAY NG KALIGTASAN
(An Infallible Proof of Salvation)
07 - 22 - 2012 PM
NILAPA AT NAPAGALING
(Torn and Healed)
07 - 15 - 2012 PM
HINAMAK NGUNIT KAIBIGIBIG!
(Despised but Lovely)
07 - 08 - 2012 AM
MGA DOKTRINA AT LALANG NG DEMONYO
(Demonic Doctrines and Devices)
06 - 03 - 2012 AM
BAKIT SI NOE AY NALIGTAS AT ANG NATIRA’Y NAWAWALA
(Why Noah was Saved and the Rest Were Lost)
06 - 17 - 2012 PM
MASASAMANG MIYEMBRO NG SIMBAHAN SA HULING MGA ARAW
(Evil Church Members in the Last Days)
05 - 27 - 2012 AM
ANG ISA’Y KUKUNIN AT ANG ISA’Y IIWAN
(One Taken and One Left)
05 - 20 - 2012 AM
TITANIC
(Titanic)
05 - 13 - 2012 AM
ANG NAG-IINIT NG KALULUWANG PANGANGARAL BA’Y ISA NANG NAWAWALANG SINING?
(Is Soul-Hot Preaching a Lost Art?)
05 - 06 - 2012 AM
HIGIT NA PAG-IBIG MULA SA MGA NAPATAWAD NA MGA MAKASALANAN
(Much Love From Pardoned Sinners)
04 - 29 - 2012 PM
ANG PINABAYAAN NG DIYOS NA TAGA-PAGLIGTAS
(The God-Forsaken Saviour)
04 - 01 - 2012 AM
ANG PAGSASA-AYOS NG WALANG KRISTONG KRISTIYANISMO!
(Correcting Christless Christianity)
03 - 25 - 2012 AM
ANG PAGLULUMO NI KRISTO SA GETHSEMANI
(Christ's Agony in Gethsemane)
03 - 18 - 2012 PM
ANG MGA LUHA NI HESUS
(The Tears of Jesus)
03 - 11 - 2012 PM
ANG DAKILANG PUTING LUKLUKANG PAGHAHATOL
(The Great White Throne Judgment)
03 - 11 - 2012 AM
ANG PAGLILINIS NI NAAMAN
(The Cleansing of Naaman)
03 - 04 - 2012 PM
ANG AHAS NA TANSO
(The Serpent of Brass)
02 - 26 - 2012 PM
ILA’Y HINDI NANGAKAPASOK DAHIL SA KAWALAN NG PANANAMPALATAYA
(They Could Not Enter in Because of Unbelief)
02 - 19 - 2012 AM
ANG DAKILA AT KAKILAKILABOT NA DIYOS – PANG-APAT NA BAHAGI
(The Great and Terrible God - Part IV)
02 - 12 - 2012 PM
ANG DAKILA AT KAKILAKILABOT NA DIYOS – PANGATLONG BAHAGI
(The Great and Terrible God - Part III)
02 - 12 - 2012 AM
ANG DAKILA AT KAKILAKILABOT NA DIYOS – PANGALAWANG BAHAGI
(The Great and Terrible God - Part II)
02 - 05 - 2012 PM
ANG DAKILA AT KAKILAKILABOT NA DIYOS – UNANG BAHAGI
(The Great and Terrible God - Part I)
02 - 05 - 2012 AM
ANG PAGKAKASUMPA SA MGA ANAK NI ELI, AT ANG KALIGTASAN NI SAMUEL
(The Reprobation of the Sons of Eli, and the Salvation of Samuel)
01 - 29 - 2012 AM
ANG PAGBABAGPNG LOOB NI ADONIRAM JUDSON –
ANG UNANG MISYONARYO SA BURMA

(The Conversion of Adoniram Judson - The First Missionary to Burma)
01 - 29 - 2012 PM
ISANG SERMON SA TSINONG BAGONG TAON
(A Chinese New Year's Sermon)
01 - 22 - 2012 PM
BAKIT ANG DOKTRINA NG MGA ANGHEL AY
NAKALILIMUTAN SA HULING MGA ARAW

(Why the Doctrine of Angels is Neglected in the Last Days)
01 - 15 - 2012 AM
ANG MGA ANGHEL AY KASAMA NATIN!
(The Angels Are With Us!)
01 - 08 - 2012 PM
NIIBIG KO ANG PASKO – HINANGO MULA KAY DR. JOHN R. RICE
(I love Christmas - Adapted From Dr. John R. Rice)
12 - 18 - 2011 PM
PANANAMPALATAYA KAY HESU-KRISTO
(Faith in Jesus Christ)
12 - 11 - 2011 AM
PASKO SA IMPIYERNO
(Christmas in Hell)
12 - 11 - 2011 PM
ANG NAKALILIGTAS NG HAWAK
(The Saving Touch)
12 - 04 - 2011 PM
ANG TEKSTO NI SPURGEON
(Spurgeon's Text)
11 - 27 - 2011 AM
ANG PAGBABAGONG LOOB NI LIDIA
(The Conversion of Lydia)
11 - 20 - 2011 AM
ISANG PROPETIKONG LARAWAN NG PAGBABAGONG LOOB
(A Prophetic Picture of Conversions)
11 - 13 - 2011 AM
ANG PAGBABAGONG LOOB NI RUTH
(The Conversion of Ruth)
11 - 06 - 2011 AM
SI MARTIN LUTHER AT ANG DIABLO
(Martin Luther and the Devil)
10 - 30 - 2011 PM
ANG PAGBABAGONG LOOB NI AGAR (PANGARAL BILANG 63 SA AKLAT NG GENESIS)
(The Conversion of Hagar - Sermon #63 on the Book of Genesis)
10 - 23 - 2011 AM
KASAMA NI DR. SUNG SA LIBERAL NA SEMINARYO
(PANGARAL BILANG 2 KAY DR. JOHN SUNG)
(With Dr. Sung at the Liberal Seminary - Sermon #2 on Dr. John Sung)
10 - 02 - 2011 PM
ANG TUNAY NA PAGBABAGONG LOOB NI DR. JOHN SUNG
(PANGARAL BILANG ISA KAY DR. JOHN SUNG)
(The Real Conversion of Dr. John Sung - Sermon #1 on Dr. John Sung )
10 - 02 - 2011 AM
ANG SEKRETO NG TAGUMPAY NG TSINA
(The Secret of Success in China)
09 - 18 - 2011 PM
ANG PISTA NG MOON KEYK AT ANG DIYOS  NA GUMAWA NG BUWAN
(The Moon Cake Festival and the God Who Made the Moon)
09 - 11 - 2011 AM
BAKIT PINAGPAPALA NG DIYOS ANG TSINA – NGUNIT HINAHATULAN ANG AMERIKA!  (Why God is Blessing China - But Judging America!) 09 - 11 - 2011 PM
MGA KALANGITANG GANTIMPALA PARA SA PANGANGAMIT NG MGA KALULUWA
(Heavenly Rewards for Winning Souls)
08 - 28 - 2011 PM
MAKALUPAING PAGPAPALA PARA SA MGA NAGKAKAMIT NG KALULUWA
(Earthly Blessings for Soul Winners)
08 - 21 - 2011 PM
PAGKAKAMIT NG KALULUWANG PAGKAHABAG
(Soul Winning Compassion)
08 - 14 - 2011 PM
ANG PANAHON NG ANI AY NGAYON NA!
(Harvest Time is Now!)
08 - 07 - 2011 PM
ANG SIKAP NI HESUS – ANG ATING DAKILANG HALIMBAWA!
(The Zeal of Jesus - Our Great Example!)
07 - 30 - 2011 PM
ISANG “BAGONG” PARAAN NG PAKAKAMIT NG KALULUWA!
(A "New" Method of Soul Winning!)
07 - 24 - 2011 PM
EBANGHELISMO SA SIMBAHAN NG JERUSALEM
(Evangelism in the Church at Jerusalem)
07 - 17 - 2011 PM
EBANGHELISMO SA MAAAGANG MGA SIMBAHAN – 
ISANG MODELONG HALIMBAWA NGAYON!

(Evangelism in the Early Churches - A Model for Today!)
07 - 10 - 2011 PM
ABRAHAM – ISANG URI NG TUNAY NA PAGBABAGONG LOOB
(PANGARAL BILANG 62 SA AKLAT NG GENESIS)
(Abraham - A Type of Real Conversion - Sermon #62 on the Book of Genesis)
07 - 03 - 2011 PM
SI MELQUISEDEC – ISANG URI NG KRISTO (PANGARAL BILANG 61 SA AKLAT NG GENESIS)
(Melchisedec - A Type of Christ - Sermon #61 on the Book of Genesis)
06 - 26 - 2011 PM
SI NOE – ISANG URI NG KRISTO!
(Noah - A Type of Christ!)
06 - 19 - 2011 PM
BAKIT ANG JERUSALEM AY ISANG MABIGAT NA BATO
PARA KAY PANGULONG OBAMA

(Why Jerusalem is a Burdensome Stone for President Obama)
06 - 12 - 2011 PM
ANG PAKIKIDIGMA NI OBAMA SA ISRAEL
(Obama's War on Israel)
05 - 29 - 2011 PM
SI ROB BELL AT ANG ‘TULANG GENESIS’
(Rob Bell and the 'Genesis Poem')
05 - 22 - 2011 PM
INIISIP BA NI ROB BELL NA ANG DIYOS AY MAYROON LAMANG ISANG KATANGIAN?
(Does Rob Bell Think God has Only One Attribute?)
05 - 15 - 2011 AM
BAKIT SI ROB BELL AY LUBOS NA MALI PATUNGKOL SA IMPIYERNO?
(Why is Rob Bell so Wrong About Hell?)
05 - 08 - 2011 AM
INIWANAN NILA SIYA AT TINAKASAN
(They Forsook Him and Fled)
04 - 17 - 2011 PM
ANG PANALANGIN NI KRISTO SA GETHSEMANI
(Christ's Prayer in Gethsemane)
04 - 17 - 2011 AM
ANG HUWAD NA PAGSISISI NI HUDAS
(The False Repentance of Judas)
04 - 03 - 2011 AM
SI PEDRO SA ILALIM NG PAGKAKAHATOL
(Peter Under Conviction)
04 - 03 - 2011 PM
ANG SABING ITO AY NALINGID SA KANILA
(This Saying Was Hid From Them)
03 - 27 - 2011 PM
DETERMINADONG MAGDUSA
(Determined to Suffer)
03 - 20 - 2011 AM
ANG PAGGIGITGIT SA MGA KARANIWANG BUKANG BIBIG NA MGA BAGAY
(Hammering Away at Commonplace Things)
03 - 13 - 2011 AM
SA PAGKASIRA AT REHENERASYON NG BUMAGSAK NA TAO
(On the Ruin and Regeneration of Fallen Man)
03 - 06 - 2011 AM
SI KRISTO – ANG MANGGAGAMOT NG KALULUWA
(HINANGO MULA SA ISANG PANGARAL NI REV. GEORGE WHITEFIELD)

(Christ - The Physician of the Soul)
(Adapted from a Sermon by the Rev. George Whitefield)
02 - 27 - 2011 AM
NABABAGO SA PAMAMAGITAN NG KAPIGHATIAN!
(Transformed Through Tribulation!)
02- 20 - 2011 PM
PAGLULURAY NG SARILI!
(Self-Mutilation!)
02 - 13 - 2011 PM
ANG TUNAY NA PAGSUBOK!
(The Real Test!)
02 - 13 - 2011 AM
ANG GANTIMPALA NG NANANALO NG KALULUWA
(The Soul Winner's Reward)
01 - 30 - 2011 PM
ANG MGA PAG-IISIP NG TAO LABAN SA PAG-IISIP NG DIYOS
(Man's Thoughts Versus God's Thoughts)
01 - 30 - 2011 AM
PAG-IBIG SA LOKAL NA SIMBAHAN!
(Love in the Local Church!)
01 - 09 - 2011 PM
KALUNGKUTAN, KAPIGHATIAN, AT MALALIM NA KALUMBAYAN
(Grief, Heaviness, and Deep Sorrow)
01 - 01 - 2011 PM
ANG MGA PAGHIHIRAP NI KRISTO
(The Sufferings of Christ)
12 - 26 - 2010 AM
MGA TUGON KAY KRISTO SA UNANG PASKO
(Responses to Christ on the First Christmas)
12 - 19 - 2010 AM
PASKO SA IMPIYERNO
(Christmas in Hell)
12 - 12  - 2010 PM
IPINANGANAK UPANG MAMATAY PARA SA MGA MAKASALANAN –
ISANG PASKONG PANGARAL

(Born to Die for Sinners - A Christmas Sermon)
12 - 05 - 2010 AM
ANG MOOG NG BABEL
PANGARAL BILANG 60 SA AKLAT NG GENESIS
(The Tower of Babel - Sermon #60 on the Book of Genesis)
11 - 28 - 2010 PM
TAPOS NA ANG AMERIKA!
(America is Done and Dusted!)
11 - 28 - 2010 AM
ANG HINULAANG PAGBABAGONG LOOB NG MGA HUDYO – GINAMIT SA MGA GENTIL
(The Prophesied Conversion of the Jews - Applied to Gentiles)
11 - 14 - 2010 PM
PIYESTANG KABALIWAN!
(Holiday Madness!)
11 - 07 - 2010 AM
ANG ATING KAIBIGANG SI LUTHER!
(Our Friend Luther!)
10 - 31 - 2010 PM
ANG KIROT NG PANGANGANAK NG BAGONG MUNDONG KAAYUSAN!
(Birth Pangs of the New World Order!)
10 - 24 - 2010 AM
ANG LAGING-NABUBUHAY NA SASERDOTE
(The Ever-Living Priest)
09 - 12 - 2010 PM
MGA TANDA NG KATAPUSAN
(Signs of the End)
10 - 10 - 2010 PM
ANG EKSISTENSYAL NA KALUNGKUTAN – AT ANG LOKAL NA SIMBAHAN
(Existential Loneliness - And the Local Church)
10 - 03 - 2010 AM
DESISYONISMO, KALVINISMO AT ANG APOSTASIYA NGAYON!
(Decisionism, Calvinism and Today's Apostasy!)
09 - 26 - 2010 PM
AT SI JACOB AY NAIWANG MAG-ISA
(And Jacob Was Left Alone!)
09 - 19 - 2010 AM
DALAWANG GAMOT PARA SA KALUNGKUTAN
(Two Cures for Loneliness)
09 - 12 - 2010 AM
ANG PAG-AKYAT AT PAGPAPARANGAL NG ATING PANGINOONG HESU-KRISTO
(The Ascension and Exaltation of Our Lord Jesus Christ)
08 - 29 - 2010 AM
SIYANG PANTAS AY HUMIHIKAYAT NG MGA KALULUWA
(He That Winneth Souls is Wise)
08 - 28 - 2010 PM
BAKIT ANG PAGSALALAY SA PANANALANGIN AY MAGDADALA SA IYO SA IMPIYERNO
(Why Depending on Prayer Will Send You to Hell)
08 - 22 - 2010 PM
ANG TUNAY NA PAGBABAGONG LOOB!
(The Fruit of a Real Convert!)
08 - 21 - 2010 PM
ISANG PAGSUSURI NG “ANG PUSO KO – TAHANAN NI KRISTO”
    NI DR. ROBERT BOYD MUNGER
(A Critique of Dr. Robert Boyd Munger's "My Heart - Christ's Home")
08 - 15 - 2010 PM
ISANG SUNTOK LABAN SA PAGTUTUR NI MACARTHUR SA DUGO
(A Blow Against MacArthur's Teaching on the Blood)
08 - 06 - 2010 PM
SI KRISTO-HESUS MISMO
(Jesus Christ Himself)
08 - 05 - 2010 PM
TUMAKAS MULA SA GALIT NA DARATING – HINALAW MULA SA
SERMON NG KAGALANG-GALANG NA GEORGE WHITEFIELD, M.A.

(Flee From the Wrath to Come - Adapted From a Sermon
by the Reverend George Whitefield, M. A.)
07 - 25 - 2010 PM
ANG KAMUNTIK NANG KRISTIYANO – HINALAW MULA SA ISANG SERMON
NI KAGALANG-GALANG NA GEORGE WHITEFIELD, M.A.

(The Almost Christian - Adapted From a Sermon by the Reverend George Whitefield, M. A.)
07 - 25 - 2010 AM
BAKIT BUMANGON SI HESUS MULA SA PAGKAMATAY
(Why Jesus Rose From the Dead)
07 - 11 - 2010 AM
MGA DOKTRINA NG MGA DEMONYO
(Doctrines of Demons)
07 - 04 - 2010 PM
IBANG HESUS
(Another Jesus)
07 - 04 - 2010 AM
BAKIT TINATANGGIHAN NG MGA NATURAL NA TAO ANG SA KATAWANG MULING PAGKABUHAY NI KRISTO
(Why Natural Men Reject the Bodily Resurrection of Christ)
06 - 27 - 2010 AM
TUNAY NA LAMAN! TUNAY NA MGA BUTO! TUNAY NA DUGO! – BAHAGI II
(Real Flesh! Real Bones! Real Blood! - Part II)
06 - 20 - 2010 AM
ISANG PANINGIN NG SARILI NILANG MGA PUSO –
ISANG PAKIRAMDAM NG SARILI NILANG KAHINAAN

(A Sight of their Own Hearts - A Sense of their Own Helplessness)
06 - 13 - 2010 PM
TUNAY NA LAMAN! TUNAY NA MGA BUTO! TUNAY NA DUGO! – BAHAGI I
(Real Flesh! Real Bones! Real Blood! - Part I)
06 - 13 - 2010 AM
ANG PAGBIBILANG NG HALAGA – AT PAGPUPUNYAGING MAKAPASOK!
(Counting the Cost - And Struggling to Enter In!)
06 - 06 - 2010 PM
ANG BENEPISYO NG PAGPIPILIT
(The Benefit of Striving)
05 - 30 - 2010 PM
ANG PRUWEBA NG PAGKA-ANAK NI KRISTO!
(The Proof of Christ's Sonship!)
05 - 16 - 2010 AM
ANONG GAGAWIN MO KAPAG ANG PINTUAN AY MAGSARA?
(What Will You do When the Door is Shut?)
05 - 16 - 2010 PM
ANG PAGDADALA NG DIYOS AT ANG PAGPIPILIT NG TAO
(God's Drawing and Man's Striving)
05 - 09 - 2010 PM
ANG MGA NAPAGBAGONG LOOB NA MGA SASERDOTE!
(The Converted Priests!)
05 - 09 - 2010 AM
MULING PAGKABUHAY NGAYON!
(Resurrection Now!)
05 - 02 - 2010 PM
ANG MULING PAGKABUHAY NI KRISTO SA LUMANG TIPAN
(The Resurrection of Christ in the Old Testament)
05 - 02 - 2010 AM
SI KRISTO AT ANG KANYANG KAPATID – ISANG MULING PAGKABUHAY NA PANGARAL
(Christ and His Brother - A Resurrection Sermon)
04 - 25 - 2010 AM
ANG TATLONG PATUNAY NG MULING PAGKABUHAY NI KRISTO
(Three Proofs of Christ's Resurrection)
04 - 18 - 2010 AM
ANG UNANG PAGPAPAKITA NG BUMANGONG KRISTO SA KANYANG MGA DISIPOLO
(The First Appearance of the Risen Christ to His Disciples)
04 - 11 - 2010 AM
ANG DUGO NG PASKUA
(The Blood of the Passover)
03 - 28 - 2010 PM
ANG HALIMBAWA NI ESAU – ISANG BABALA SA MGA MAKASALANAN
(The Example of Esau - A Warning to Sinners)
03 - 25 - 2010 PM
MALCO – ANG HULING TAONG NAPAGALING NI KRISTO
(Malchus - The Last Man Christ Healed)
03 - 14 - 2010 PM
ANG NAKATUTUYONG GAWA NG ESPIRITU
(The Withering Work of the Spirit)
03 - 14 - 2010 AM
MANGAGPIGHATI, MAGSIHIBIK, AT MAGSITANGIS
(Be Afflicted, Mourn, and Weep)
03 - 07 - 2010 AM
BARRABAS
(Barabbas)
02 - 21 - 2010 PM
SIMON NG CIRENE
(Simon of Cyrene)
02 - 21 - 2010 AM
ANG LAMANG NG MAGNANAKAW
(The Thief's Advantages)
02 - 14 - 2010 PM
ANG PANGUNAHING PAKSA! ANG WALANG HANGANANG PAKSA!
(The Main Subject! The Inexhaustible Subject!)
02 - 07 - 2010 AM
ANG PANANAKIT, PAGBABALTAK, KAHIHIYAN AT PAGLULURA
(The Smiting, Plucking, Shame and Spitting)
 01- 31 - 2010 PM
ANG PAGKA-UHAW NI HESUS SA KRUS
(The Thirst of Jesus on the Cross)
01 - 24 - 2010 PM
ANG HUWARANG SIMBAHAN
(The Model Church)
01 - 23 - 2010 AM
TUMAKAS PARA SA INYONG BUHAY! HUWAG TITINGIN SA LIKOD NINYO!
(Escape for Your Lives!  Look Not Behind You!)
01 - 17 - 2010 PM
ANG LUHO NI HUDAS!
(The Lust of Judas!)
01 - 10 - 2010 PM
ANG PAKSANG INIIWASAN NG KARAMIHAN NG MGA MANGANGARAL!
(The Topic Most Modern Preachers Avoid!)
01 - 03 - 2010 AM
2010 – ANONG MANGYAYARI SA SUSUNOD NA TAON?
– ISANG BAGONG TAONG PANGARAL
(2010 - What Will Happen Next Year? - A New Year's Sermon)
12 - 27 - 2009 AM
ANG PANGALAN NI HESUS – ISANG PASKONG PANGARAL
(The Name of Jesus - A Christmas Sermon)
12 - 20 - 2009 PM
ANG MGA SUGAT NI KRISTO
(The Wounds of Christ)
12 - 13 - 2009 AM
ANG AKING TESTIMONYO
(My Testimony)
12 - 06 - 2009 AM
NAGHAHARI KASAMA NI KRISTO SA KANYANG KAHARIAN
(Reigning with Christ In His Kingdom)
11 - 29 - 2009 PM
SI PABLO – ANG MODELONG NAPABAGONG LOOB
(Paul - The Model Convert)
11 - 15 - 2009 AM
ISANG PARANGAL PARA KAY DR. TIMOTHY LIN
(A Tribute to Dr. Timothy Lin)
10 - 18 - 2009 AM
SA PAG-AALALA NI DR. TIMOTHY LIN
(In Memory of Dr. Timothy Lin)
10 - 24 - 2009 PM
ANG MAPAGPANANAMPALATAYANG PAHAYAG NI PABLO
(Paul's Faithful Testimony)
11 - 08 - 2009 AM
TSINA SA PAGHUHULA SA BIBLIYA
(China in Bible Prophecy)
11 - 01 - 2009 AM
ANG MGA KALAMANGAN AT MGA BALAKID NG
PAGIGING ISANG PINALAKI SA SIMBAHAN

(The Advantages and Disadvantages of Being Raised in Church)
10 - 25 - 2009 PM
BAKIT SUMASAMBA ANG MGA KRISTIYANO NG LINGGO (ANG ARAW NG PANGINOON) AT HINDI NG SABADO (ANG SABBATH)
(Why Christians Worship on Sunday (The Lord's Day) And not on Saturday (The Sabbath))
10 - 18 - 2009 PM
ANG ISANG BAGONG KALANSAY BA’Y NAGPAPATUNAY
NG “KANUNUAN NG TAO” NI DARWIN?

(PANGARAL BILANG 59 SA AKLAT NG GENESIS)
(Does a New Skeleton Prove Darwin's "Descent of Man"?
Sermon #59 on the Book of Genesis )
10 - 11 - 2009 AM
ANG LALAKENG ITO!
(This Man!)
09 - 27 - 2009 AM
ANG PAG-UUSIG LABAN SA LOKAL NA SIMBAHAN NGAYON!
(Persecution Against the Local Church Today!)
09 - 20  - 2009 PM
ANG KAHALAGAHAN NG LOKAL NA SIMBAHAN
(The Importance of the Local Church)
09 - 20 - 2009 AM
APOY AT AZUFRE SA IMPIYERNO
(Fire and Brimstone in Hell)
09 - 04 - 2009 PM
ANIM NA MAKABAGONG PAGKAKAMALI UKOL SA MULING PAGBABANGON
(Six Modern Errors About Revival)
08 - 22 - 2009 PM
MULING PAGBABANGON LABAN SA PUTING SALAMANGKA!
(Revival vs. White Magic!)
08 - 23 - 2009 AM
PAGHIHILAHIL AT MULING PAGBABANGON
(Tribulation and Revival)
08 - 23 - 2009 PM
PAGTATANGIS AT PANGANGARAL
(Weeping and Preaching)
08 - 16 - 2009 PM
LAKAS PARA SA PAGHIHIKAYAT NG KALULUWA SA
PAMAMAGITAN NG PANALANGIN

(Strength for Soul Winning Through Prayer)
08 - 01 - 2009 PM
SIYANG HUMIHIKAYAT NG MGA KALULUWA AY PANTAS – BAHAGI II
(He That Winneth Souls is Wise - Part II)
07 - 26 - 2009 PM
SIYANG HUMIHIKAYAT NG MGA KALULUWA AY PANTAS – BAHAGI I
(He That Winneth Souls is Wise - Part I)
07 - 25 - 2009 PM
KAPAG KAYO’Y NAG-AAYUNO
(When You Fast)
07 - 19 - 2009 PM
ANG HALIMBAWA NG MGA MARTIR
(The Example of the Martyrs)
07 - 12 - 2009 PM
ANG LAMBAK NG MGA TUYONG BUTO
(The Valley of Dry Bones)
06 - 21 - 2009 AM
KASAMA NI DR. SUNG SA LIBERAL NA SEMINARYO
(PANGARAL BILANG 2 KAY DR. JOHN SUNG)
(With Dr. Sung at the Liberal Seminary - Sermon #2 on Dr. John Sung)
06 - 20 - 2009 PM
KONSYENSYA AT PAGBABAGONG LOOB
(Conscience and Conversion)
06 - 14 - 2009 PM
SA PAMAMAGITAN LAMANG NG PANANALANGIN AT
 PAGPAPALIBAN SA PAGKAIN

(Only by Prayer and Fasting)
06 - 14 - 2009 AM
ANG TUNAY NA PAGBABAGONG LOOB NI DR. JOHN SUNG
(The Real Conversion of Dr. John Sung)
06 - 06 - 2009 PM
ANG MGA NAUNANG SIMBAHAN
(The Early Churches)
05 - 30 - 2009 AM
MGA ISIPANG BINULAG NI SATANAS!
(Minds Blinded by Satan!)
05 - 17 - 2009 AM
MGA KUMENTO SA UNANG DAKILANG PAGISING
(Comments on the First Great Awakening)
05 - 16 - 2009 PM
ANG BANAL NA ESPIRITU AY NAKASENTRO KAY KRISTO
(The Holy Spirit is Christocentric)
05 - 10 - 2009 AM
ANG PANGAKO NI KRISTO SA NAPAGBAGONG LOOB NA MAGNANAKAW
(Christ's Promise to the Converted Thief)
04 - 26 - 2009 AM
PAANO NATIN MAPALILINAW ANG ATING SARILI?
(PANGARAL BILANG 58 SA AKLAT GENESIS)
(How Shall We Clear Ourselves? - Sermon #58 on the Book of Genesis)
04 - 19 - 2009 PM
ANG PANG-APAT NA PAG-IKOT AT  ANG PANGALAWANG PAGDATING
(The Fourth Turning and the Second Coming)
04 - 12 - 2009 PM
ANG MULING PAGKABUHAY NI KRISTO AT ANG
KAWALANG KABULUHAN MAKABAGONG PANGANGARAL

(The Resurrection of Christ and the Vanity of Modern Preaching)
04 - 12 - 2009 AM
GETHSEMANE – ANG TAGA-ALIS NG ALAK
(Gethsemane - The Winepress)
04 - 04 - 2009 PM
KAMANGMANGAN SA AYON SA LAMANG TAO!
(Foolishness to the Natural Man!)
03 - 22 - 2009 PM
ANG PUSO NG EBANGHELYO
(The Heart of the Gospel)
03 - 22 - 2009 AM
PAKIKIPAGALIT LABAN SA DIYOS!
(Enmity Against God!)
03 - 15 - 2009 PM
MGA MANGANGARAL NA KAKAIBANG NAIIBA!
(Preachers Who Were Strangely Different!)
03 - 01 - 2009 PM
ANG BAGONG PAGKAPANGANAK – NG MULING NABUHAY NA KRISTO!
(The New Birth - By the Resurrected Christ!)
03 - 01 - 2009 AM
BAKIT HINDI MAIIWASAN NG MGA TUNAY NA NAPAGBAGONG LOOB ANG KAPIGHATIAN!
(Why Real Converts Cannot Avoid Tribulation!)
02 - 28 - 2009 PM
ANG PAKIKIBAKA NG PAGBABAGONG LOOB
(The Struggle of Conversion)
02 - 22 - 2009 AM
SIMBAHANG NAKA-SENTRO SA PAG-EEBANGHELISMO!
(Church Centered Evangelism!)
01 - 25 - 2009 AM
ISANG SERMON SA OKASYON NG MAKASAYSAYANG INAGURASYON NI
PRESIDENTE BARACK HUSSEIN OBAMA

(A Sermon on the Occasion of the Historic Inauguration of
President Barack Hussein Obama)
01 - 24 - 2009 PM
ANG ORIHINAL NA KASALANAN – HINANGO MULA SA
PANGARAL NI REV. JOHN WESLEY, M.A.

(Original Sin - Adapted From a Sermon by the Rev. John Wesley, M.A.)
01 - 11 - 2009 PM
“ANG PAMAMARAAN NG BIYAYA” NI GEORGE WHITEFIELD,
PINAIKLI AT BINAGO SA MAKABAGONG INGLES

("The Method of Grace" by George Whitefield, Condensed and Adapted to Modern English)
01 - 04 - 2009 AM
ANG IKA-SANLIBONG TAONG KAHARIAN
(The Millennial Kingdom)
12 - 14 - 2008 PM
ANG NAKALILIGTAS NA PANANAMPALATAYA AT DESISIYONISMO PINAGKAIBA
(Saving Faith and Decisionism Contrasted)
12 - 14 - 2008 AM
ANG SA LUPANG KAHARIAN NI KRISTO
(Christ's Earthly Kingdom)
12 - 07 - 2008 PM
ANG PANGALAWANG PAGDATING NI KRISTO
(The Second Coming of Christ)
12 - 07 - 2008 AM
PAGBIBIGAY PASASALAMAT SA IRAN!
(Thanksgiving in Iran!)
11 - 23 - 2008 AM
ISANG BABALA TUNGKOL SA PAG-AAGAW
(A Warning About the Rapture)
11 - 09 - 2008 PM
ANO ANG PANINIWALA NI PRESIDENTE OBAMA TUNGKOL KAY HESU-KRISTO?
(What Does President Obama Believe About Jesus Christ?)
11 - 09 - 2008 AM
ANG PAGBAGSAK NG AMERIKA SA PREDIKSYON SA BIBLIYA
(The Fall of America in Bible Prophecy)
10 - 26 - 2008 PM
GAWAING DEMONYO SA PREDIKSYON SA BIBLIYA
(Demon Activity in Bible Prophecy)
10 - 26 - 2008 AM
BULAANG MGA KRISTO – ISANG TANDA NG KATAPUSAN – BAHAGI II
(False Christs - A Sign of the End - Part II)
10 - 19 - 2008 PM
BULAANG MGA KRISTO – ISANG TANDA NG KATAPUSAN – BAHAGI I
(False Christs - A Sign of the End - Part I)
10 - 12 - 2008 PM
ANG PAG-UUSIG NG MGA KRISTIYANO– ISANG TANDA NG KATAPUSAN!
(The Persecution of Christians - A Sign of the End!)
10 - 05 - 2008 PM
MGA TANDA NG PANAHON – MGA NANAHIMIK NA MANGANGARAL AT ANG PANINIRA NG BUHAY SA PAMAMGITAN NG PAGLALAGLAG
(Signs of the Times - Silent Preachers and the Abortion Holocaust)
09 - 21 - 2008 PM
DALAWANG DI-KAPANIPANIWALANG HULA
(Two Incredible Prophecies)
09 - 14 - 2008 PM
MGA TANDA NG MGA PANAHON
(Signs of the Times)
09 - 07 - 2008 PM
KAPAYAPAAN SA DUGO
(Peace Through the Blood)
08 - 31 - 2008 AM
NAKAPAKO SA KRUS KASAMA NI KRISTO
(Crucified With Christ)
08 - 23 - 2008 PM
TSINA – NATATAKAN NG ESPIRITU NG DIYOS!
(China - Sealed by God's Spirit!)
08 - 17 - 2008 PM
TSINA – ANG MUNDO AY NANONOOD!
(China - The World is Watching!)
08 - 10 - 2008 PM
TSINA – SILA AY DARATING MULA SA SILANGAN!
(China - They Shall Come From the East!)
08 - 10 - 2008 AM
TSINA – ANG PINTUAN AY BUKAS!
(China - The Door is Open!)
08 - 03 - 2008 AM
TAKOT – ANG NAWAWALANG BAHAGI BILANG 3
(Fear - The Missing Element #3)
07 - 13 - 2008 AM
TAKOT – ANG NAWAWALANG BAHAGI BILANG 2
(Fear - The Missing Element #2)
07 - 12 - 2008 PM
TAKOT – ANG NAWAWALANG BAHAGI BILANG 1
(Fear - The Missing Element #1)
07 - 05 - 2008 PM
СТРАХ – УПУЩЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ №1
(Are we Witnessing the Death of American Christianity? - A Fourth of July Sermon)
07 - 04 - 2008 PM
MGA PAGKAKAMALI NG MAKABAGONG EBANGHELISMO
(PANGARAL BILANG 2 SA EBANGHELISTIKONG PANGANGARAL)
(Errors of Modern Evangelism - Sermon #2 on Evangelistic Preaching)
05 - 17 - 2008 PM
WALANG EMOSIYON! ITO’Y KAGILAGILALAS!
(PANGARAL BILANG ISA SA EBANGHELISTIKONG PANGANGARAL)
(No Emotion! It's Marvelous! - Sermon #1 on Evangelistic Preaching)
05 - 11 - 2008 AM
ANG GABING ANG MGA DISIPOLO AY SA WAKAS NA  PAGBAGONG LOOB
(The Night the Disciples Were Finally Converted)
03 - 30 - 2008 PM
BUHAY MULI! ANG MGA PAGPAPAKITA NI KRISTO
PAGKATAPOS NG MULING PAGKABUHAY!

(Alive Again! - The Post-Resurrection Appearances of Jesus Christ!)
03 - 30 - 2008 AM
TUNAY NA KRISTIYANISMO –
ISANG PASKO NG PAGKABUHAY NA MENSAHE

(Real Christianity - An Easter Message)
03 - 23 - 2008 PM
ANG MADALIANG PANGANGAILANGAN NG MULING PAGBABANGON NGAYON –
HINANGO MULA KAY DR. MARTYN LLOYD-JONES

(The Urgent Need for Revival Today - Adapted From Dr. Martyn Lloyd-Jones)
01 - 20 - 2008 AM
DUMATING SILA NG MAY PAGMAMADALI – ISANG PASKONG PANGARAL
(They Came With Haste - A Christmas Sermon)
12 - 23 - 2007 AM
ANG SALITANG GINAWANG KATAWAN – ISANG PASKONG PANGARAL
(The Word Made Flesh - A Christmas Sermon)
12 - 16 - 2007 AM
ANG DI-NAGBABAGONG KRISTO – ISANG PAMASKONG PANGARAL
(The Unchangeable Christ - A Christmas Sermon)
12 - 09 - 2007 AM
TUNAY NA PAGBABAGONG LOOB
(Real Conversion)
11 - 05 - 2007 PM
PAGBIBIGAY PASASALAMAT SA TSINA
(Thanksgiving in China)
11 - 18 - 2007 AM
PANGANGARAL SA PANAHON NG PAGTALIKOD
SA DATING PANANAMPALATAYA!

(Preaching in a Time of Apostasy!)
09 - 23 - 2007 PM
ISANG TEKSTO NA DAPAT KUMAPIT NG MAHIGPIT SA IYONG PUSO!
(A Text That Must Grip Your Heart!)
03 - 04 - 2007 PM
ANG PAGBAGSAK AT ANG BAGONG PAGKAPANGANAK
(The Fall of Man and the New Birth)
11 - 28 - 2004 PM
ANG NAGGAGALANG HENERASYONG ITO
(This Wandering Generation)
09 - 05 - 2004 PM
ANONG URI ANG BATA ITO? – ISANG PAMASKONG PANGARAL
(What Child is This? - A Christmas Sermon)
12 - 21 - 2003 AM
HAVE YOU ORDERED YOUR COPY OF THE CHURCH THAT WILL BE LEFT BEHIND?  SEND $15.95 AND ORDER IT TODAY!  MANY HAVE SAID THAT IT IS ONE OF THE MOST IMPORTANT BOOKS IN PRINT.  IT WILL HELP YOUR PREACHING.  YOU CAN ORDER IT BY WRITING TO DR. HYMERS P.O. BOX 15308, LOS ANGELES, CA 90015. OR YOU CAN ORDER IT MORE QUICKLY BY TELEPHONE (818) 352-0452. 

Home   Books    Articles