Print Sermon

Ang mga pangaral na manuskrito at mga videyo ay ngayon lumalabas sa 1,500,000 na mga kompyupter sa lampas na 221 na mga bansa kada taon sa www.sermonsfortheworld.com . Daan-daang iba ang nanonood ng mga videyo, sa YouTube, ngunit di nagtatagal ay iniiwan ang YouTube at nagpupunta sa aming websayt, dahil bawat pangaral ay nagtuturo sa kanila papalyo mula sa YouTube tungo sa aming websayt. Ang YouTube ay nagdadala ng mga tao sa aming websayt. Ang mga pangaral na manuskrito ay ibinibigay sa 46 na mga wika sa halos 120,000 na mga kompyuter kada buwan. Ang pangaral na manuskrito ay hindi nakarapatang magpalathala, kaya nagagamit ng mga mangangaral ang mga ito na walang pahintulot. Mayroong daan-daang mga videyo ni Dr. Hymers at ng kanyang mga estudyanteng nangangaral. Ang mga manuskrito ay hindi nakarapatang magpalathala, ngunit lahat ng mga videyo nakarapatang magpalathala. Paki-klik ito upang matutunan kung paano ka maaring gumawa ng isang buwan-buwanang donasyon upang tulungan kami sa dakilang gawaing ito ng pagkakalat ng Ebanghelyo sa buong mundo, kasama ang mga Muslim at mga Hindu na mga bansa.

Tuwing nagsusulat kay Dr. Hymers, laging sabihin sa kanya kung anong bansa ka nakatira, o hindi ka niya masasagot. Ang email ni Dr. Hymers’ ay rlhymersjr@sbcglobal.net .
HINAMAK NGUNIT KAIBIGIBIG!

DESPISED BUT LOVELY!

ni Dr. R. L. Hymers, Jr.

Isang pangaral na ipinangaral sa Baptist Tabernacle ng Los Angeles
Umaga ng Araw ng Panginoon, ika-8 ng Hulyo taon 2012

“Oo, siya'y totoong kaibigibig” (Awit ni Solomon 5:16).


Hindi ako naniniwala na ako’y kailan man nangaral ng isang pangaral mula sa Awit ni Solomon. Marahil iyan ay naging isang pagkakamali. Sa pagtingin ko sa Komplikadong Indise ng mga pangaral ni Spurgeon, natagpuan ko na ang Prinsipe ng mga Mangangaral ay nagbigay ng 63 na mga pangaral sa Awit ni Solomon sa loob ng kanyang paglilingkod sa London. Kaya ako’y pumupunta sa tekstong ito ngayon. Nahanap ko ito ng aksidente dalawang linggo ang nakalipas, at hindi ko ito maialis sa aking isipan. Patuloy-tuloy ko itong iniisip, paulit-ulit,

“Oo, siya'y totoong kaibigibig.”
“Oo, siya'y totoong kaibigibig.”
“Oo, siya'y totoong kaibigibig.”

Sa wakas, mukhang ang Espiritu ng Diyos ay hindi ako iiwanan hangga’t ako’y mangaral rito.

Sinabi ni Dr. McGee, “Tinawag ng mga Hudyo ang Awit ni Solomon na ang Banal ng mga Banal ng Kasulatan. Kung gayon, hindi lahat ay pinayagan sa loob ng sagradong bakod nito. Narito ay kung saan ika’y nananatili sa lihim na lugar ng Pinaka Mataas…kung ang Panginoong Hesus ay nangangahulugang lubos sa iyo at iniibig mo Siya, gayon ang maliit na aklat ng ito ay mangangahulugang lubos sa iyo. Ang Awit ni Solomon ay isang mala-tula at praktikal. Dito ang Diyos ay nagsasalita sa Kanyang mga tao sa isang mala-tulang mga kanta na nagbubunyag ng isang kwento. Kailangan nating kunin ang ating mga espirituwal na mga sapatos mula sa ating mga paa habang tayo ay papalapit sa akalat na ito. Tayo ay nasa banal na lupa. Ang Awit ni Solomon ay tulad ng isang mahiang bulaklak na nangangailangan ng maselang paghawak. Mayroong apat na magkakaibang at mahahalagang kahulugan ang mahahanap sa aklat na ito” (isinalin mula kay J. Vernon McGee, Th.D., Sa Loob ng Bibliya [Thru the Bible], Thomas Nelson Publishers, 1982, kabuuan III, p. 143).

Una, ang Awit ni Solomon ay isang larawan ng pag-ibig sa pagitan mag-asawa. Pangalawa, ito ay isang larawan ng pag-ibig ng Diyos para sa Israel. Ibinigay ng mga matatandang rabi ang dalawang interpretasyong ito. Ngunit mayroon pang dalawang aplikasyon para sa mga Kristiyano. Pangatlo, ito’y larawan ng pag-ibig sa pagitan ni Kristo at ng Kanyang simbahan. Pang-apat, inilalarawan nito ang pag-ibig ni Kristo para sa indibidwal na Kristiyano, at ang komunyon ng kaluluwa kay Kristo. Maraming dakilang mga santo ng Diyos ay naranasan ito. Ang Awit ni Solomon ay ang paboritong aklat ni Robert Murray McCheyne, ang taga-Scotland na mangangaral na nakakita ng makakapangyarihang alon ng mga muling pagkabuhay sa loob ng kanyang paglilingkod. Si McCheyne ang nagsabing, “Nangaral siya na ang walang hanggan ay nakatatak sa kanyang noon,” kahit na 29 taong gulang lamang siya noong namatay siya. Ang Awit ni Solomon ay ang kanyang paboritong aklat sa Bibliya. Noong nangaral si Robert McCheyene mula sa Awit ni Solomon matatapang na mga kalalakihan ang bumagsak sa kanilang mga tuhod, at napatigas na mga makasalanan ay yinuko ang kanilang mga puso kay Kristo. Ito rin ang paboritong aklat ng dakilang taga-Scotlan na mangangaral na si Samuel Rutherford (1600-1661), D. L. Moody (1837-1899) at Harry Ironside (1876-1951), at gaya ng sinabi ko, nangaral si Spurgeon ng 63 na mga pangaral mula sa Awit ni Solomon. Muling pagkbuhay ay dumating sa Isla ng Lewis noong si Duncan Campbell ay nangaral mula sa Awit ni Solomon.

Ngayon, gayon, tayo’y magpupunta sa ating teksto. Sinabi ng babaing bagong kasal patungkol sa kanyang asawa, “Oo, siya’y totoong kaibigibig.” Habang aking pinag-iisipang mangaral sa bersong ito, naisip ko, gaya ni Spurgeon, “Mataas ito, hindi ko ito maabot.” Malalalim na mga tekstong tulad nito ay madalas lumalamon sa akin. Ngunit kung hindi ko mailalabas ang lahat ng kahulugan nito, susubukan ko kahit sa pinakakaunting ilabas ang ilan sa mga ito ngayong umaga. Mas mabuti nang magkaroon ng madaling tingin kay Hesus kaysa makita ang lahat ng luwalhati ng mundo sa loob ng panahon ng isang buhay, dahil Siya lamang ay “totoong kaibigibig.” Hayaan ako ng ilang sandali dalhin kayo sa dalawang sumasalungat na pananaw kay Hesus – noong sa mundo at noon sa tunay na Kristiyano.

I. Una, hindi iniisip ng nawalalng mundo na si Hesus ay kaibigibig sa anomang paraan.

Pansinin kung papaano Siya pinagsasarhan ng mundo ngayon? Mukhang hindi pa nga nila gustong marinig ang Kanyang pangalan. Nadinig ko na mga kapelyan sa Puwersa ng Himpapawid ng Estados Unidos ay hindi na pinapayagang manalangin sa ngalan ni Hesus. Kapag ang mga pastor ay hinihiling na manalangin sa mga publikong pagpupulong, sila na ngayon ay tiyak na hinihinging huwag tapusin ang kanilang mga panalangin sa ngalan ni Hesus. Ang pagkamuhi sa ngalan ni Hesus na ito ay hindi bago, ngunit mas tumitindi pa ito kada taon. Noong mga maaagang mga panahon ng mga pelikula, kapag mga Kristiyano ay pinapapel sa panalangin, ang mga mogul sa mga estudyo ay pinipigilan sila mula sa pagsasabi ng, “Sa ngalan ni Hesus, Amen.” Ipinapalagay ko na ang mga mogul na iyon ay iniisip na hindi natin mapapansin kapag kanilang inalis ang pangalan ni Hesus. Ngunit dahil parati nating tinatapos ang ating mga panalangin “Sa ngalan ni Hesus” atin itong napansin, at nagsanhi itong mapaisip tayo kung gaano kinamumuhian ng mga taong iyon si Hesus.

Ang kanilang pagkamuhi sa Tagapagligtas ay naging mas halata pa noong kanilang tumatakbong ipinalabas ang lapastangan sa Diyos na pelikula na “Ang Huling Tukso ni Kristo,” inirerepresenta ang Tagapagligtas na isang baliw sa pagtatalik na hangal. At ako’y umupo sa aking upuan sa aming sala at inisip ang pelikula noong nabasa ko na ito’y papalabas na. At sinabi sa akin ng Diyos – halos naririnig ko ang Kanyang tinig – sinabi Niya, “Roberto, hahayaan mo ba silang makawala kasama nito?” Sinabi ko, “Ama, wala akong magawa.” At sinabi Niya, “Kung hindi mo gagawin, walang gagawa nito.” At kaya kami’y nagpunta at dinepensa si Hesus. Ipinalabas nila ang aming mga demonstrasyon sa bawat tsanel sa mga panggabing balita. Inilagay nila ito sa harapan ng New York Times at Wall Street Journal. Inilagay nila ito sa Nightline, sa Tonight Show, sa Crossfire, at pati inilagay ang isang larawan at istorya tungkul sa aming demonstrasyon sa Gabay sa Telebisyon! Ito’y internasyonal na iniulat ng sa Inglatera, Pransya, Italia, Gresya, Australia, at sa Israel, kung saan isang kaibigan ang tumawog at nagsabi sa akin na ito’y nasa harapan ng Jerusalem Post. Kamakailan lang akong nakatanggap ng isang aklat na pinamagatang “Ang Hollywood sa Ilalim ng Paglusob” [“Hollywod Under Siege”] ni Thomas R. Lindlof (2008, The University Press of Kentucky). Sa harapang takip ay isang may kulay na larawan ng ating diakonong si Dr. C. L. Cagan, na may mga 125 na mga tao mula sa ating simbahan na naghahawak ng mga karatula na nagproprotesta sa marumi, at malapastangan sa Diyos na pelikula. Ang pangunahing karatula, na halos tatlong pung talampakan ang haba, ay nagsasabi, “Wasserman – Tumiwalag kay Hesus!” Si Lew Wasserman ay ang nagpalabas ng pelikula. Ako’y isinipi sa labing tatlong iba’t-ibang bahagi ng lugar sa aklat. Hindi lamang nila kinamuhian si Hesus, ngunit kinamuhian nila si Dr. Cagan at ako, at ang aming simbahan, dahil sa at kahit sa pangangahas lamang na ipagtanggol ang Tagapagligtas! Ang aklat ay tinawag na “Ang Hollywood sa Ilalim ng Paglusob.” Isipin ito, 125 na malilit na mga Bautista at ang lahat ng Hollywood “sa ilalim ng paglusob”! Ang dakila at makapangyarihang pelikula na mga mogol ay nasa “ilalim ng paglusob” mula sa ilang kakaunting dosenang maliliit na mga Bautista mula sa panloobang lungsod na simbahan! Ngunit alam ko na noon, at alam ko na ngayon, kung gaano kinamumuhian ng Hollywood, na mga elitist ng Beverly Hills, New York at Washington ang Panginoong Hesu-Kristo. Mula kay Bill Maher kay George Clooney, mula kay Anderson Cooper kay Wolf Blitzer – kanilang hinahamak at tinatanggihan ang Anak ng Diyos. Kahit si Pangulong Obama ay hindi Siya binanggit sa loob ng kanyang Pagbibigay Pasasalamat na proklamasyon noong huling taon, ngunit tumukoy lamang sa isang estatwa. At hindi ko iniisip na ito’y matatapos hanggan sa mayroong bukas na pag-uusig laban sa mga simbahan, at naniniwala ako na makikita ninyo ito sa panahon ng inyong buhay – at maaring baka makita ko rin ito sa panahon ng aking buhay.

Pinaka masaklap sa lahat, si Hesus ay inilalagay sa likuran ng marami sa ating mga simbahan ngayon. Hindi Siya binabating malugod kahit sa mga bahay ng Kanyang mga kaibigan! Nagsulat si Dr. Michael Horton tungkol riyan sa kanyang makapangyarihan at tumatagos na aklat na “Walang Kristong Kristiyanismo” [Christless Christianity (Baker Books, 2008). Sinasabi sa dyaket nito “Ipinaglalaban ni Horton na habang hindi niya pa nararating ang Walang Kristong Kristyanismo, tayo ay papunta na. Kahiat na ating tinatawag ang pangalan ni Kristo, masyadong madalas na si Kristo at ang nakasentro kay Kristong ebanghelyo ay naisasantabi.” Ngunit hindi tayo dapat nagugulat na si Hesus ay trinatrato ng nagpakasama ngayon. Sinasabi ng Bibliya,

“Walang anyo o kagandahan man; at pagka ating minamasdan siya ay walang kagandahan na mananais tayo sa kaniya. Siya'y hinamak at itinakuwil ng mga tao; isang taong sa kapanglawan, at bihasa sa karamdaman: at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, na siya'y hinamak, at hindi natin hinalagahan siya” (Isaias 53:2-3).

Ganyan ang paraan na nakikita si Hesus ng natural na tao, sa isang di ligtas na kondisyon. “Walang anyo o kagandahan man” at kaya kanila siyang “hinamak at itinakuwil” Siya. Alam ko na ganyan noon sa akin. Noong ako’y batang lalake madalas akong gumagala sa isang Katoliong simbahan halos araw araw. Pinapanatili nilang bukas ang mga pintuan sa lahat ng oras noong mga taon 1940. At ako’y pumapasok dahil ito’y tahimik at mapayapa. Mayroong kasing laki ng taong estatwa ni Hesus sa simbahang iyon, binubuhat ang Kanyang krus, na may dugong tumutulo pababa ng Kanyang mukha. Nakita ko Siya bilang isang kalunos-lunos na anyo, isang martir na kanilang binugbog at ipinako sa krus. Ang kaisipan ng Kanyang pagpapako sa krus ay sumindak sa akin na isang musmos sa simbahang iyon. Ang kaisipang iyon ay sumama sa akin hanggang sa pinaka araw na ako ay sa wakas napagbagong loob, noong ika-28 ng Setyembre taon 1961, sa edad na dalawam pu. Hanggang sa araw na iyon naisip ko si Hesus bilang isang teribleng di naiintindihan, kalunos-lunos na anyo na napako sa isang krus at namatay na walang pag-asa. Ngunit sa araw na ako’y napagbagong loob nakita ko Siya sa unang pagkakataon bilang isang nabubuhay, muling nabuhay na Tagapagligtas na nagtagumpay laban sa kamatayan, at buhay sa kanang kamay ng Diyos sa Langit, na nagligtas sa akin mula sa mga kasalanan at binago ang aking buhay. Noong nakita ko siya noong umagang iyon, 51 taon noon, Siya ay sa unang pagkakataon totoong kaibigibig!

II. Pangalawa, ang tunay na Kristiyano ay nakikita na Siya ay totoong kaibigibig.

Hesus ang pinaka matamis na ngalan na alam ko,
   At Siya’y parehas lang ng Kanyang kaibigibig na ngalan,
At iyan ang dahilan kung bakit iniibig ko Siyang lubos;
   O, Hesus ang pinaka matamis na ngalan na alam ko.
(“Hesus ang Pinaka-Matamis na Ngalan na Alam Ko.” Isinalin mula sa
     “Jesus is the Sweetest Name I Know” ni Lela Long, 1924).

Maari itong dumating sa iyo nang biglaan, gaya nito sa akin. O maarin mo itong unti-unting makita kung gaano Siya kaibigibig, hanggang sa bumagsak ka sa harap Niya at magtiwala sa Kanya bilang iyong Tagapagligtas at iyong Diyos. Sa sandaling nagtiwala ako kay Hesus aking nakakanta kasama ni Charles Wesley,

Ang aking mga kadena ay nahulog, ang aking puso ay malaya;
   Bumangon ako, umabante, at sumunod sa Iyo.
Nakamamanghang pag-ibig! paano na
   Ikaw, aking Diyos ay namatay para sa akin.
(“At Maari Ba Ito?” Isinalin mula sa “And Can It Be?”
     ni Charles Wesley, 1707-1788).

Sa katunayan aming kinanta ang pinaka kantang iyon noong umaga na iniligtas akon ni Hesus!

Matagal nang bilanggong espiritu ko nahilata,
   Nakagapos sa kasalanan at sa gabi ng kalikasan;
Nagkalat ang iyong mata ng nakagigising na ilaw,
   Nagising ako, isang piitan umaapoy ng ilaw;
Ang aking mga kadena ay nahulog, ang aking puso ay malaya;
   Bumangon ako, umabante, at sumunod sa Iyo.
Nakamamanghang pag-ibig! paano na
   Ikaw, aking Diyos ay namatay para sa akin.

Sa sandaling iyon maari kong naisigaw kasama ni McCheyne o Spurgeon, “Siya’y totoong kaibigibig!” Maarin sanang kinanta sa tuktok ng aking baga ang lumang Alemang himnong,

Pinakamagandang Panginoong Hesus, Pinuno ng lahat ng kalikasan,
   O Ikaw Diyos at tao ang Anak!
Ika’y aking ipagtatangi, Ika’y aking paparangalan,
   Ikaw, ang Luwalhati ng aking kaluluwa, Galak, at Korona!

Marikit na Tagapagligtas! Panginoon ng mga bansa!
   Anak ng Diyos at Anak ng tao!
Luwalhati at parangal, papuri, pagsasamba,
   Ngayon at magpakailan pa man sa Iyo!
(“Pinakamagandang Panginoon.” Isinalin mula sa “Fairest Lord Jesus,”
     Ika-17 siglong Alemang himno, Isinalin ni Joseph A. Seiss, 1823-1904).

“Siya’y totoong kaibigibig.”

Ito’y si Hesus,

“Na siya ang larawan ng Dios na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang: Sapagka't sa kaniya nilalang ang lahat na mga bagay, sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan; lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kaniya: At siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa kaniya. At siya ang ulo ng katawan, sa makatuwid baga'y ng iglesia; na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay; upang sa lahat ng mga bagay, ay magkaroon siya ng kadakilaan. Sapagka't minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahanan sa kaniya; At sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin sa kaniya ang lahat ng mga bagay, na pinapayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng kaniyang krus; sa pamamagitan niya, sinasabi ko, maging mga bagay sa kalupaan, o mga bagay sa sangkalangitan. At kayo, nang nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pagiisip sa inyong mga gawang masasama Gayon ma'y pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kaniyang laman, sa pamamagitan ng kamatayan, upang kayo'y iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya” (Mga Taga Colosas 1:15-22).

Aleluya! Iyan ay si Hesus! “Oo, siya’y totoong kaibigibig!” Tumitingin tayo mula sa paghahamak at pagtatakwil sa Kanya sa pagbagsak sa Kanyang paa sa pasasalamat ng papuri – dahil Siya’y namatay sa Krus upang ilagtas tayo, at bumangon mula sa pagkamatay upang bigyan tayo ng buhay! Aleluya! “Siya’y totoong kaibigibig!” “Oo, siya’y totoong kaibigibig!”

Hesus ang pinaka matamis na ngalan na alam ko,
   At Siya’y parehas lang ng Kanyang kaibigibig na ngalan,
At iyan ang dahilan kung bakit iniibig ko Siyang lubos;
   O, Hesus ang pinaka matamis na ngalan na alam ko.

Magpunta katulad noong malupit na babae na “hinahagkan ang kaniyang mga paa” (Lucas 7:38). At sinabi ni Hesus sa kanya, “Ipinatatawad ang iyong mga kasalanan” (Lucas 7:48). “Hagkan ninyo ang anak.” Sinasabi ng Bibliya na gawin ito! “Hagkan ninyo ang anak…Mapapalad ang nanganganlong sa kaniya” (Mga Awit 2:12). Hahagkan mo ba Anak ng Diyos ngayong umaga, at ilalagay ang iyong tiwala sa Kanya? “Hagkan ang Anak ng Diyos?” ang sasabihin mo. Oo! Oo! Hagkan Siya sa pamamagitan ng pananampalataya at magtiwala sa Kanya, dahil Siya’y totoong kaibigibig! Sinabi ni Spurgeon,

      Hindi mo kailangang matakot na magpunta kay Hesus, dahil “siya’y totoong kaibigibig.” Hindi sinasabi na siya ay totoong katakot-takot – iyan ay ang iyong maling kuro-kuro patungkol sa kanya; hindi nito sinasabi na siya ay kaibigbig ng kaunti, at minsan handang tumanggap ng isang tiyak na uri ng makasalanan, ngunit “siya’y totoong kaibigibig,” at kung gayon siya ay lagging handang batiing malugod ang pinakamasama [ng mga makasalanan]. Isipin ang kanyang pangalan. Ito’y Hesus, ang Tagagpagligtas. Hindi ba iyan kaibigibig na pangalan? Isipin ang kanyang gawain. Siya’y dumating upang maghanap at magligtas noong yoong nawawala. Ito ang kanyang okupasyon. Hindi ba iyan kaibigibig? Isipin kung anong nagawa niya. Kanyang iniligtas ang ating mga kaluluwa gamit ng kanyang dugo. Hindi ba iyan kaibigibig? Isipin kung anong ginagawa niya. Siya’y [nananalangin] sa harap ng trono ng Diyos para sa mga makalasanan…Hindi ba iyan kaibigibig? [Ano mang paraan mo Siya tignan] si Hesus ay kaakit-akit sa mga makasalanan na kinakailangan siya. Magpunta gayon, magpunta at batiin siyang malugod, walang bagay na pipigil sa iyo, ,mayroopng lahat-lahat [na tumatawag sa iyong] magpunta. Naway ang pinaka araw ng Sabat na ito na aking ipinangaral si Kristo, at itinaas siya, maging araw kung saan ika’y madala sa kanya, hindi kailan man na iiwan siya, kundi maging kanya magpakailan man. Amen. (isinalin mula kay C. H. Spurgeon, “Altogether Lovely,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1977 inilimbag muli, kabuuan 17, mga pahina 407-408)

“Oo, Siya’y totoong kaibigibig.” At tinatawag ka Niyang magpunta sa Kanya at magtiwala sa Kanya, at maging ligtas mula sa kasalanan sa lahat ng panahon, at lahat ng walang hanggan – dahil iniibig ka Niya ng lubos! Dahil iniibig ka Niya ng lubos! Dahil iniibig ka Niya ng lubos! Magpunta sa Kanya – dahil iniibig ka Niyang lubos! Hindi ka Niya tatanggihan – dahil iniibig ka Niyang lubos!

Palabas ng aking pagkabilanggo, pagdurusa, at gabi,
   Hesus, ako’y papunta, Hesus ako’y papunta;
Papunta sa Iyong kalayan, kagalakan, at ilaw,
   Hesus, ako’y papunta sa Iyo;
Palabas ng aking pagkasakit papunta sa Iyong kalusugan,
   Palabas ng aking kagustuhan at papunta sa Iyong kayamanan,
Palabas ng aking kasalanan papunta sa Iyo,
   Hesus, ako’y papunta sa Iyo.

Habang aking kantahin ang isa pang berso ng himno gusto kong umalis ka mula sa iyong upuan at magpunta sa likuran ng awditoryum. Kung hindi ka isang Kristiyano, magpunta at bibigyan naming kayo ng ilang panulatan upang basahin. Kung ika’y nawawala pa rin, magpunta habang aking kantahin ang isa pang taludtod. Dadalhin kayo ni Dr. Cagan sa isa pang silid, kung saan gusto kong magpunta kayo kay Hesus ngayon, ngayong umaga, dahil Siya’y totoong kaibigibig. Magpunta ka habang aking kantahin ang sunod na taludtod.

Palabas ng tako at pangamba ng puntod,
   Hesus, ako’y papunta, Hesus ako’y papunta;
Papunta sa galak at ilaw ng Iyong tahanan,
   Hesus, ako’y papunta, Hesus ako’y papunta;
Palabas ng lalim ng kasiraang di mapaliwanag,
   Papunta sa kapayapaan ng Iyong nakasisilong na pulong,
Magpakailan man Iyong luwalhating mukha upang matignan,
   Hesus, ako’y papunta, Hesus ako’y papunta.
(“Hesus, Ako’y Papunta.” Isinalin mula kay “Jesus, I Come”
     ni William T. Sleeper, 1819-1904).

(KATAPUSAN NG PANGARAL)
Maari ninyong mabasa ang mga sermon ni Dr. Hymers linggo-linggo sa Internet sa
www.realconversion.com. I-klik ang “Mga Pangaral sa Tagalog.”

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Pagbabasa ng Kasulatan Bago ng Pangaral ni Dr. Kreighton L. Chan: Awit ni Solomon 5:10-16.
Kumanta ng Solo Bago ng Pangaral si Gg. Benjamin Kincaid Griffith:
      “Pinakamagandang Panginoon.” Isinalin mula sa “Fairest Lord Jesus”
(isinalin mula sa Alemang si Joseph A. Seiss, 1823-1904).


ANG BALANGKAS NG

HINAMAK NGUNIT KAIBIGIBIG!

ni Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Oo, siya'y totoong kaibigibig” (Awit ni Solomon 5:16).

I.   Una, hindi iniisip ng nawalalng mundo na si Hesus ay
kaibigibig sa anomang paraan, Isaias 53:2-3.

II.  Pangalawa, ang tunay na Kristiyano ay nakikita na Siya
ay totoong kaibigibig, Mga Taga Colosas 1:15-22;
Lucas 7:38, 48; Mga Awit 2:12.