Sermons in Mongolian
Монгол номлолууд

гарчиг ОГНОО
A. W. ТОЗЕР СЭРГЭЛТИЙН ТАЛААР
(A. W. Tozer on Revival)
05 - 09 - 2021 PM
БИБЛИЙН ДАГУУХ ҮЙЛЧЛЭГЧИД
(Biblical Deacons)
01 - 10 - 2021 PM
АСУУЛТУУДАД ХАРИУЛАХ НЬ
(Answering Questions)
10 - 04 - 2020 PM
ИОНА – СЭРГЭЛТИЙН ЭШ ҮЗҮҮЛЭГЧ!
(Jonah the Prophet of Revival!)
06 - 14 - 2020 PM
ХЭРХЭН ЯЛАГЧ БАЙХ ВЭ!
(How to Be an Overcomer!)
07 - 26 - 2020 PM
ХРИСТТЭЙ ХАМТ ЦОВДЛОГДСОН!
(Crucified With Christ!)

05 - 17 - 2020 PM
КОРОНАВИРУС БИДНИЙГ ЗОГСООХ УУ?
(Shall the Coronavirus Stop Us?)
05 - 10 - 2020 PM
МИШИОНЕРУУД БАЙХ БИДНИЙ ДУУДЛАГА!
(Our Call to Be Missionaries!)
03 - 08 - 2020 PM
ИРЭХ ЮМС – ШИНЭ ЖИЛИЙН НОМЛОЛ
(Things to Come - A New Year's Sermon)
01 - 05 - 2020 PM
ХЯТАДЫН МАРИА МОНСЕН БҮСГҮЙН СУРГАМЖ
(Lessons From Miss Marie Monsel in China)
12 - 08 - 2019 PM
ЕВАНГЕЛИЗМИЙН ТЭСРЭЛТ
(The Evangelism Explosion)
11 - 03 - 2019 PM
ӨНӨӨДӨР БИДЭНД ИЛЭРХИЙЛЭГДСЭН БИБЛИЙН ЭШ ҮЗҮҮЛЛЭГЭЭС ОРХИГДСОН ХЭСЭГ
(A Missing Piece of Bible Prophecy Illuminated for Us Today)
09 - 22 - 2019 PM
ПЕТР ХЭРХЭН ДАГАЛДАГЧ БОЛСОН БЭ
(How Peter Became a Disciple)
09- 01 - 2019 PM
ХУУРАМЧ ХРИСТ ИТГЭГЧИД ИЛЧЛЭГДСЭН!
(The False Christian Discovered!)
07 - 07 - 2019 AM
НУЛИМАСТАЙ ЗАЛБИРАЛ
(Tears in Prayer)
06 - 02 - 2019 PM
ЗОВЛОНГИЙН ҮЕ ДЭХ УРАМШУУЛАЛТ БОЛОН АНХААРУУЛГА – ОДОО БОЛОН ИРЭЭДҮЙД
(Encouragement and Warning in Tribulation - Now and in the Future)
05 - 19 - 2019 PM
ДАХИН АМИЛАЛТ ОДОО!
(Resurrection Now!)
05 - 02 - 2010 PM
ГЕТСЕМАНИ ДАХЬ ШАНАЛАЛ
(The Sorrow of Gethsemane)
03 - 18 - 2017 PM
ХРИСТИЙН ДАГАЛДАГЧ БОЛОХОД ЯМАР ТӨЛӨӨС ГАРАХ ВЭ
(What It Costs to Become a Christian)
02 - 17 - 2019 PM
ХЯТАДЫН АМЖИЛТЫН НУУЦ
(The Secret of Success in China)
09 - 30 - 2018 PM
ДР ЖОН САНГТАЙ ЛИБЕРАЛ СУРГУУЛЬД
(With Dr. John Sung at a Liberal Seminary)
09 - 23 - 2018 PM
ДР ЖОН САНГЫН ЖИНХЭНЭ ӨӨРЧЛӨЛТ
(The Real Conversion of Dr. John Sung)
09 - 23 - 2018 AM
ЧИ ХОЦОРЧ ҮЛДЭХ ҮҮ?
(Will You Be Left Behind?)
09 - 16 - 2018 PM
ЭЦСИЙН ӨДРҮҮДИЙН ТЭМДГҮҮД
(Signs of the Last Days)
09 - 09 - 2018 PM
ТЭР ХҮМҮҮСИЙГ ЯВЖ БУЙ МОД МЭТ ХАРСАН!
(He Saw Men as Trees Walking!)
08 - 26 - 2018 PM
АМИЙГ ХЭРХЭН ХРИСТ РҮҮ ДАГУУЛАХ ВЭ - ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЛААР ЗӨВЛӨГӨӨ!
(How to Lead a Soul to Christ - Counseling for Conversions!)
08 - 26 - 2018 AM
АНХНЫ ЧУУЛГАН ДАХЬ САЙНМЭДЭЭ ТАРААЛТ
(Evangelism in the Early Churches)
08 - 19 - 2018 PM
МЯГМАР ГАРАГИЙН БИДНИЙ МАЦАГ БАРИЛТ-ӨДРИЙН ЗӨВЛӨМЖ
(Notes on Our Fast-Day on Tuesday)
08 - 12 - 2018 PM
БИДНИЙГ ДОРОЙТУУЛАГЧ ЧӨТГӨРҮҮДИЙГ ЯЛАХ НЬ – “ЭНЭ ТӨРӨЛ”!
(Overcoming the Demons that Weaken Us - This Kind!)
08 - 05 - 2018 PM
ХРИСТИЙН СОРИЛТ БОЛОН САТАНЫ УНАЛТ!
(The Temptation of Christ and the Fall of Satan)
07 - 28 - 2018 AM
ДАГАЛДАГЧИД БОЛОН ЧӨТГӨРҮҮД
(Disciples and Demons)
07 - 22 - 2018 AM
ДАГАЛДАГЧ БОСГОХ ХРИСТИЙН АРГА
(Christ's Method of Making Disciples)
07 - 15 - 2018 PM
ДОВТОЛЖ БУЙ ҮХЭГСДИЙН ОРНЫ ХААЛГА!
(Storming the Gates of Hell!)
07 - 08 - 2018 AM
ДАГАЛДАГЧИЙН ДУУДЛАГА
(The Call to Discipleship)
07 - 01 - 2018 PM
ГИДЕОНЫ АРМИ!
(Gideon's Army!)
06 - 24 - 2018 PM
ХРИСТИЙН ЗАГАЛМАЙ
(The Christ of the Cross)
06 - 10 - 2018 AM
ХРИСТИЙН ЦУСАНД УГААГДСАН!
(Washed in Christ's Blood!)
06 - 03 - 2018 AM
ЗАГАЛМАЙН ТУХАЙ ҮГ
(The Preaching of the Cross)
05 - 27 - 2018 AM
БИБЛИЙН ЭШ ҮЗҮҮЛЛЭГ ЧАМАЙГ СЭРГЭЭГ!
(Let Bible Prophecy Motivate You!)
05 - 20 - 2018 PM
СПИРЖЕОНИЙ “БҮХ ТЕОЛОГИЙН ГОЛ УТГА”NI SPURGEON
(Spurgeon’s “Substance of All Theology”)
05 - 06 - 2018 PM
ХҮНИЙ УНАЛТ
(The Fall of Man)
04 - 28 - 2018 PM
ЗӨВХӨН ХРИСТ ДОТОР!
(In Christ Alone!)
04 - 22 - 2018 PM
ДР ХИМЕРСИЙН ҮЙЛЧЛЭЛИЙН 60 ЖИЛИЙН ОЙ ДЭЭРХ ГЭРЧЛЭЛ
“МИНИЙ АМЬДРАЛЫН ИВЭЭЛ”

(Dr. Hymers Speaks on His 60th Anniversary in Ministry
"The Blessings of My Life")
04 - 08 - 2018 PM
ХАРИН ӨӨРИЙГ НЬ ХҮЛЭЭН АВСАН БОЛГОНД
(As Many as Received Him!)
04 - 15 - 2018 PM
ХРИСТИЙН ДАХИН АМИЛАЛТЫН ГУРВАН БАТАЛГАА
(Three Proofs of Christ's Resurrection)
04 - 01 - 2018 PM
ЦОХИУЛТ, ЗУЛГААЛТ, ДОРОМЖЛОЛ, НУЛИМАЛТ
(The Smiting, Plucking, Shame and Spitting)
03 - 25 - 2018 PM
СОШИАЛ МЕДИА, ВИДЕО ТОГЛООМ, ПОРНО НЬ ТА НАРЫН АМЬДРАЛЫГ СҮЙДЛЭХ БОЛНО!
(Social Media, Video Games and Pornography Will Ruin Your Life!)
03 - 18 - 2018 PM
ШАВЬ НАР ТҮҮНИЙГ ОРХИН ЗУГТАВ
(They Forsook Him and Fled)
03 - 04 - 2018 PM
УРВАЛТ ХИЙГЭЭД ХРИСТИЙН БАРИВЧИЛГАА
(The Betrayal and Arrest of Christ)
02 - 25 - 2018 PM
АМЬДРАЛЫН ТӨЛӨӨХ СЭРГЭЛТ
(Revival for Survival)
08 - 31 - 2017 PM
ГЕТСЕМАН ДАХЬ ХРИСТИЙН ШАНАЛАЛ
(Christ's Agony in Gethsemane)
02 - 17 - 2018 PM
ХАРЖ БАЙНА УУ ЭСВЭЛ ИТГЭЖ БАЙНА УУ?
(Seeing or Believing?)
02 - 04 - 2018 PM
ТҮҮНИЙ ЦУСААР БИД ЦЭВЭРЛЭГДДЭГ!
(By His Blood We Are Cleansed)
01 - 28 - 2018 PM
ЦУСТАЙ ЭСВЭЛ ЦУСГҮЙ
(With or Without Blood)
01 - 21 - 2018 PM
ТЭМЦЭГЧ ХРИСТЧИН БАЙХЫН ТӨЛӨӨ ЗОРИГЛО
(Dare to Be a Fighting Christian!)
12 - 10 - 2017 PM
“ТЭГЭХГҮЙ БАЙСАН Ч” – ВАВИЛОН ДАХЬ БУРХАНЫ ХҮМҮҮС
(“But If Not” – God’s Men In Babylon)
12 - 03 - 2017 PM
ТА НАР ХРИСТ УРУУ ИРСЭН ҮҮ?
(Have You Come to Christ?)
11 - 09 - 2003 PM
ХЕРОД ИОХАН ХОЁР
(Herod and John)
11 - 12 - 2017 PM
ЛҮҮТРИЙН ТӨРӨЛХ ГЭМ ХИЙГЭЭД ҮҮНИЙ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ
(Luther On Original Sin And Its Cure)
10 - 29 - 2017 PM
ЗАЛБИРЛЫН ЦУГЛААНЫГ ХЭРХЭН УДИРДАХ ХИЙГЭЭД ХЭРХЭН ЗАЛБИРАХ ТАЛААР
(How to Pray and How to Conduct A Prayer Meeting)
10 - 15 - 2017 PM
УГААЖ ЦЭВЭР БОЛ! – ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ХЭВ ШИНЖ СУДЛАЛ
(Wash and Be Clean! - The Typology of Conversion)
10 - 15 - 2017 AM
САЙН МЭДЭЭНИЙ НОМЛОЛЫГ ХЭРХЭН БЭЛДЭХ - ЖИНХЭНЭ ӨӨРЧЛӨЛТӨД ХЭРЭГТЭЙ МАРТАГДСАН ҮНЭНҮҮД
How to Prepare An Evangelistic Sermon – Forgotten Truths Needed For Real Conversions)
10 - 14 - 2017 PM
ШИНЭ ИТГЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН ДОЛООН ЧИГЛҮҮЛЭГ
(Seven Points For New Converts)
10 - 07 - 2017 PM
БУРХАН ЦУСЫГ ХАРААД
(When God Sees the Blood)
08 - 27 - 2017 PM
ӨӨРИЙНХӨӨ ЦОГ ЖАВХЛАНГ НАДАД ҮЗҮҮЛЭЭЧ
(Show Me Thy Glory)
08 - 12 - 2017 PM
СЭРГЭЛТ ҮЛ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ИЛААРШУУЛДАГ
(Revival Cures Rejection)
08 - 09 - 2017 PM
ЖОРЖ ВАЙТФИЛД “НИГҮҮСЛИЙН АРГА ЗАМ,” ОРЧИН ЦАГИЙН ХЭЛЭНД ТОВЧЛОН НАЙРУУЛСАН
("The Method of Grace" by George Whitefield, Condensed and Adapted to Modern English)
01 - 08 - 2017 PM
СЭРГЭЛТИЙН ТӨЛӨӨХ ДУУДЛАГА!
(Heartcry for Revival!)
07 - 16 - 2017 AM
СЭРГЭЛТ ДЭХ ЗАЛБИРАЛЫН ТУЛААН
(The Battle of Prayer in Revival!)
07 - 09 - 2017 PM
“ШИНЭ” ШИНЭ БАПТИСТ СҮМ!
(The "New" New Baptist Tabernacle!)
07 - 02 - 2017 AM
НОА ТААЛЛЫГ ОЛСОН!
(Noah Found Grace!)
06 - 24 - 2017 PM
НОАГЫН ХӨВӨГЧ АВДАРААР ДҮРСЛЭГДСЭН САЙНМЭДЭЭ
(The Gospel Pictured by the Ark of Noah)
06 - 18 - 2017 PM
ЕСҮС РҮҮ ХАРААГАА ЧИГЛҮҮЛЬЕ
(Looking Unto Jesus)
06 - 11 - 2017 AM
ХЭРЭГЦЭЭГҮЙ ХҮМҮҮСИЙН ТӨЛӨӨХ АВРАЛ
(Salvation for the Helpless)
06 - 03 - 2017 PM
ТЭГЭЭД ҮҮДЭЭ ХААЖЭЭ
(And the Door Was Shut)
05 - 28 - 2017 AM
ЗӨВХӨН СЭТГЭЛ ХАНГАЛУУН БУС ХҮМҮҮСТ Л ЧӨЛӨӨЛӨЛТ БАЙДАГ
(Deliverance Is Only for the Dissatisfied)
05 - 14 - 2017 AM
ӨРГӨГДӨХ
(БИБЛИЙН ЭШ ҮЗҮҮЛЛЭГ НОМЛОЛ #3)
(The Rapture - Sermon #3 on Bible Prophecy)
05 - 07 - 2017 PM
ХӨНГӨН ХИЙГЭЭД ГҮН ГУНИГ
(A Soft and Violent Sadness by Mr. John L. Cagan)
04 - 30 - 2017 PM
НҮГЭЛТНҮҮДИЙН ТӨЛӨӨХ ТАЛХНЫ ЗАЛБИРАЛ – ШИНЭ БОДРОЛ!
(Asking Bread for Sinners – A New Thought!)
04 - 22 - 2017 PM
БУРХАНЫ ХҮҮ ХРИСТИЙН БАТАЛГАА
(The Proof of Christ's Sonship!)
04 - 15 - 2017 PM
ХРИСТИЙГ АЛАХААР ТӨЛӨВЛӨСӨН ХҮН –КАЙАФ!
(Caiaphas - The Man Who Planned the Murder of Christ!)
04 - 09 - 2017 AM
ИУДАСЫН ХУДАЛ ГЭМШИЛ
(The False Repentance of Judas)
04 - 02 - 2017 PM
ТАШУУРДАЛТ, ДОРОМЖЛОЛ, НУЛИМАЛТ
(The Scourging, Shame and Spitting)
03 - 26 - 2017 PM
ГЕТСЕМЕН ДЭХ ХРИСТИЙН ЗОВЛОН ШАНАЛАЛ
(Christ's Agony in Gethsemane)
03 - 19 - 2017 PM
БУРХАНЫ СҮНСНИЙ ХАТААДАГ АЖИЛ
(The Withering work of God's Spirit)
03 - 12 - 2017 PM
ОРХИГДСОН САЙН ХҮН БОЛОН АВРАГДСАН МУУ ХҮН!
(A Good Man Lost and a Bad Man Saved!)
03 - 05 - 2017 PM
ТА НАР БОЛ ГАЗРЫН ДАВС БОЛОН ДЭЛХИЙН ГЭРЭЛ МӨН!
(You Are the Salt of the Earth and the Light of the World!)
02 - 26 - 2017 PM
УУЧЛАГДАХГҮЙ ГЭМ-СИСТЕМЧЛЭГДСЭН ТЕОЛОГИ ХИЧЭЭЛ #1
(The Unpardonable sin - Lesson #1 in Systematic Theology)
02 - 25 - 2017 PM
АВРАЛ ЭСВЭЛ ХАРААЛ – АЛЬ НЬ ВЭ?
(Salvation or Damnation - Which?)
02 - 19 - 2017 AM
МАНАЙ ЧУУЛГАНУУДАД ЕВАНГЕЛИСТУУД ЯАГААД ХҮМҮҮСИЙГ НЭМЭГДҮҮЛДЭГГҮЙ ВЭ?
(ТУЛАЛДААНЫ ХАШХИРААН ЦУВРАЛЫН ДУГААР ГУРРАВ)
(Why Evangelists Don't Add People to Our Churches? - Number Four in a Series of Battle Cries)
02 - 11 - 2017 PM
ОДОО ӨӨРИЙГӨӨ ШАЛГА!
(Examine Yourselves Now!)
02 - 05 - 2017 AM
САНДЕМАНИЗМЫН ЭСРЭГ ТУЛААН (ТУЛАЛДААНЫ ХАШХИРААН ЦУВРАЛЫН ДУГААР ГУРРАВ)
(The Battle Against Sandemanianism - Number Three in a Series of Battle Cries )
01 - 22 - 2017 AM
НЯМ ГАРАГИЙН ОРОЙН ТӨЛӨӨХ ТУЛАЛДААН (ТУЛАЛДААНЫ ХАШХИРААН ЦУВРАЛЫН ДУГААР НЭГ)
(The Battle for Sunday Night - Number one in a Series of Battle Cries)
01 - 15 - 2017 AM
БИДНИЙ ТУЛААНЫ ЗЭВСГҮҮД
(The Weapons of Our Warfare)
01 - 07 - 2017 PM
АМЫН ЖИЛ – СЭРГЭЛТИЙН ЖИЛ!
(A Year of Hell - A Year of Revival!)
01 - 01 - 2017 PM
ТАМ ДАХЬ ХРИСТМАС – 2016
(Christmas in Hell – 2016)
12 - 18 - 2016 AM
ХОЁР АДАМ - ӨНӨӨГИЙН МАНАЙ МӨХӨЖ БУЙ ЧУУЛГАНУУД СОНСОХ ХЭРЭГТЭЙ НОМЛОЛ (ЭХЛЭЛ БИБЛИЙН #90 ДЭХ НОМЛОЛ)
(The Two Adams - Sermon #90 on the Book of Genesis)
12 - 04 - 2016 PM
АДАМ, ЧИ ХААНА БАЙНА? (ЭХЛЭЛ БИБЛИЙН #89 ДЭХ НОМЛОЛ)
(Adam Where Art Thou? - Sermon #89 on the Book of Genesis)
11 - 27 - 2016 PM
ТЭДНИЙ ДУНДААС ГАРЧ ТУСГААР БАЙ!
(Come Out From Among Them!)
11 - 13 - 2016 PM
ЧӨТГӨРИЙГ ХЭРХЭН ЯЛАН ДИЙЛЭХ ТАЛААР
(How to Overcome the Devil)
11 - 06 - 2016 PM
ӨНӨӨГИЙН ЧӨТГӨРҮҮД
(Demons Today)
10 - 23 - 2016 AM
МӨС ЧАНАР НЬ ТАМГАЛАГДСАН
(The Seared conscience)
10 - 16 - 2016 AM
САЙН МЭДЭЭ ТАРААГЧ ЗАЛУУГ ӨӨРЧЛӨХӨД ХЭРЭГЛЭГДСЭН ТАВАН НОМЛОЛ
(Five Sermons Used in the Conversion of a Young Evangelist)
10 - 09 - 2016 PM
БАРУУНЫ БОЛОН АМЕРИКИЙН ЧУУЛГАНУУД СЭРГЭЛТ ҮГҮЙ НЬ ХОЁР ШАЛТГААН
(The Two Reasons Why the Churches in America and the West Don't Experience Revival)
09 - 25 - 2016 PM
САТАН БОЛОН СЭРГЭЛТ
(Satan and Revival)
09 - 15 - 2016 PM
ЭМХ ЦЭГЦ ХИЙГЭЭД НОТОЛГООТОЙ ЗАЛБИРАЛ – II ХЭСЭГ Эрхэм Жон Самуел Каган
(Order and Argument in Prayer - Part II - by Mr. John Samuel Cagan)
09 - 03 - 2016 PM
ЭМХ ЦЭГЦ ХИЙГЭЭД НОТОЛГООТОЙ ЗАЛБИРАЛ – I ХЭСЭГ Эрхэм Жон Самуел Каган
(Order and Argument in Prayer - Part I
- by Mr. John Samuel Cagan)
08 - 19 - 2016 PM
СЭРГЭЛТИЙН ТӨЛӨӨХ ЗАЛБИРАЛ
(Praying for Revival)
08 - 19 - 2016 PM
ГЭМИЙН ТАЛБАРААС ТЭДНИЙГ АЛБАДАН АВЧИР!
(Bring Them in From the Fields of Sin!)
08 - 07 - 2016 PM
ОЛОН ЗОВЛОН ТУУЛЖ БАЙЖ БУРХАНЫ ХААНЧЛАЛД ОРОХ
(Entering the Kingdom Through Much Tribulation)
04 - 24 - 2016 AM
СЭРГЭЛТИЙН АЛСЫН ХАРАА
(A Vision of Revival)
07 - 03 - 2016 PM
ХРИСТИЙН ШАРХ
(The Wounds of Christ)
06 - 26 - 2016 AM
САЙН ЗҮЙЛС ЗАЛБИРЛААР ИРДЭГ
(Good Things Come Through Prayer)
06 - 05 - 2016 PM
ИОНА – ҮХЛЭЭС АМЬ РУУ!
(Jonah - From Death to Life!)
06 - 05 - 2016 AM
ДР ЛИНИЙ ЗАЛБИРАЛ ХИЙГЭЭД ЗАЛБИРЛЫН ЦУГЛААНЫ ТАЛААРХИ ХИЧЭЭЛ
(Dr. Lin's Teachings on Prayer and Prayer Meetings)
05 - 29 - 2016 PM
БУРХАНЫ ХАРИУЛДАГ ЗАЛБИРАЛУУД
(The Prayers God Answers)
05 - 22 - 2016 PM
БУРХАНЫ ХЇСЛИЙГ ХЭРХЭН МЭДЭХ ВЭ?
(How to Know the Will of God)
05 - 15 - 2016 AM
ТАМЫН ШИЙТГЭЛЭЭС ТА НАР ЯАЖ ЗУГТААХ ВЭ?
(How Can You Escape the Damnation of Hell?)
05 - 08 - 2016 AM
ЧИНИЙ ЗҮРХ СЭТГЭЛ ХОГИЙН УРГАМАЛ УУ?
(Is Your Heart Thorny Ground?)
05 - 01 - 2016 AM
ЭЦСИЙН ӨДРҮҮД ДЭХ МАЦАГ БАРИЛТ ХИЙГЭЭД ЗАЛБИРАЛ
(Fasting and Prayer in the Last Days)
04 - 24 - 2016 PM
ДЕМ НАМАЙГ ОРХИОД ЯВСАН
(Demas Has Forsaken Me!)
04 - 17 - 2016 AM
ХЇЧ ЧАДАЛТАЙ ХЇНИЙ ЗАН ЧАНАР - ДР ХИМЕРСИЙН 75 НАСНЫ ОЙН ХЇНДЭТГЭЛД ЗОРИУЛАВ
(The Strength of a Man's Character - A Tribute to Dr. Hymers on His 75th Birthday by Dr. C. L. Cagan)
04 - 10 - 2016 PM
АМЬДРАЛЫН ТЭМЦЭЛ
(A Life of Conflict)
04 - 03 - 2016 PM
ШӨНӨ ДУНД ДАХЬ АЛСЫН ХАРАА – АМИЛСАН БАЯРЫН НОМЛОЛ
(Visions in the Night - An Easter Sermon)
03 - 27 - 2016 PM
ЗАГАЛМАЙ ДЭЭРХИ ЕСҮСИЙН СҮҮЛЧИЙН ДОЛООН ҮГС
(The Seven Last Words of Jesus on the Cross)
03 - 20 - 2016 PM
ИСКАРИОТЫН ИУДАС ХЭРХЭН САТАНААР СҮЙТГЭГДСЭН БЭ
(How Judas Iscariot Was Destroyed by Satan)
03 - 13 - 2016 PM
ХӨЛСТЭЙ ЦУС
(The Bloody Sweat)
03 - 06 - 2016 PM
ЕСҮС – ЦЭЦЭРЛЭГ ДЭХ ЗОВЛОН
(Jesus - Suffering in the Garden)
02 - 28 - 2016 AM
МӨХӨЖ БУЙГ АВАР
(Rescue the Perishing)
02 - 14 - 2016 PM
ПЕТР – ДУУДАГДСАН, ЯЛЛАГДСАН, ШИНЭЧЛЭГДСЭН!
(Peter - Called, Convicted and Converted)
02 - 14 - 2016 AM
ХЯТАД ХЭРХЭН ДЭЛХИЙД ХҮЧИРХЭГ БОЛСОН БЭ!
(ЭХЛЭЛ НОМООР НОМЛОЛ #88)
(How China Became a World Power! - Sermon #88 on the Book of Genesis by Dr. C. L. Cagan)
02 - 07 - 2016 AM
ХРИСТИЙН ЗОВЛОНГУУД
(The Sufferings of Christ)
01 - 31 - 2016 PM
ХРИСТИЙГ ОРХИСОН-БУРХАН!
(The God-Forsaken Christ!)
01 - 24 - 2016 AM
ҮР ХӨНДӨЛТ БОЛОН ХРИСТИЙН ДАХИН ИРЭЛТ! Доктор С.Л Каган
(Abortion and the Second Coming of Christ! by Dr. C. L. Cagan)
01 - 17 - 2016 AM
ТӨГСГӨЛИЙН ШИНЖ ТЭМДЭГҮҮД-ШИНЭЧИЛЖ САЙЖРУУЛСАН
(Signs of the End - Updated and Expanded)
01 - 03 - 2016 AM
ТЕСАЛОНИКИЙН ХРИСТЭД ИТГЭГЧДИЙГ ӨӨРИЙНХӨӨ ҮЛГЭР ДУУРИАЛ БОЛГО!
(Make the Thessalonian Christians Your Example!)
12 - 27 - 2015 PM
ЦАГ ҮЕИЙН ТЭМДЭГҮҮД
(Signs of the Times)
12 - 27 - 2015 AM
ОНГОН ТӨРӨЛТИЙН БАТАЛГААНУУД
(Proofs of the Virgin Birth)
12 - 13 - 2015 PM
ИОСЕФ БОЛОН ЕСҮС
(НОМЛОЛ #86 ЭХЛЭЛ БИБЛИ)
(Joseph and Jesus - Sermon #86 on the Book of Genesis)
12 - 06 - 2015 PM
АБРАХАМ БОЛОН ИСААКИЙН АМЬДРАЛЫН СУРГАМЖ
(ЭХЛЭЛ НОМЫН НОМЛОЛ #85)
(Life Lessons From Abraham and Isaac - Sermon #85 on the Book of Genesis)
11 - 29 - 2015 PM
ЗАМ, ҮНЭН, АМЬ
(The Way, the Truth, and the Life)
11 - 15 - 2015 AM
ТАРИАЧНЫ СУРГААЛТ ЗҮЙРЛЭЛ
(The Parable of the Sower)
11 - 08 - 2015 PM
ИСАИАГИЙН ӨӨРЧЛӨЛТ ХИЙГЭЭД ДУУДЛАГА
(The Conversion and Call of Isaiah)
11 - 01 - 2015 AM
ЛҮҮТЭРИЙН ӨӨРЧЛӨЛТ
(Luther’s Conversion)
10 - 25 - 2015 AM
ЧИНИЙ БҮРЭН ГАЖУУДАЛ Доктор С.Л.Каган
(Your Total Depravity by Dr. C. L. Cagan)
10 - 17 - 2015 PM
ГАЛ ЦОГТОЙ БАЙДЛЫН ШАЛТГААН
(Logic on Fire!)
10 - 11 - 2015 AM
АРИУСГАХ ЦУС
(The Cleansing Blood)
10 - 04 - 2015 PM
АВРАГЧИЙН НУЛИМС
(The Tears of the Saviour)
10 - 04 - 2015 AM
СЭРГЭЛТИЙН ТӨЛӨӨ ХЭРХЭН ЗАЛБИРАХ ВЭ
(СЭРГЭЛТИЙН НОМЛОЛ 22)
(How to Pray for Revival - Sermon #22 on Revival)
09 - 27 - 2015 PM
УС БА ЦУС
(The Water and the Blood)
09 - 20 - 2015 AM
ЕСҮС ХРИСТИЙН УСТАШГҮЙ ЗОЛИЛТЫН ЦУС
(The Incorruptible and Redeeming Blood of Jesus Christ)
09 - 13 - 2015 PM
СЭРГЭЛТИЙН АГУУ СУРГААЛИУД
(СЭРГЭЛТИЙН ТАЛААРХИ НОМЛОЛ 20)
(The Great Doctrines of Revival - Sermon #20 on Revival)
09 - 06 - 2015 AM
НУТГИЙН ЧУУЛГАНЫ АЧ ТУС
(The Importance of the Local Church)
08 - 30 - 2015 AM
БИЕЛЭХ ХҮРТЭЛ ЗАЛБИРАХ – ЮУ ГУЙСНАА АВАХ ХҮРТЭЛ!
(Praying Through - 'Till You Get What You Ask For!)
08 - 23 - 2015 PM
ЧИ МАЦАГ БАРИХДАА
(When You Fast)
08 - 16 - 2015 PM
ӨНӨӨГИЙН ТУЛААН ДАХЬ ЗАЛБИРЛЫН ДАЙЧИД
(Prayer Warriors for Today's Battle!)
08 - 09 - 2015 PM
ГЭМТНҮҮДИЙН ТӨЛӨӨХ ТАЛХ ГУЙЛТ
(Asking Bread for Sinners)
08 - 02 - 2015 PM
УРВАЛТЫН ҮЕ ДЭХ МАЦАГ БАРИЛТ БОЛОН ЗАЛБИРАЛ
(Fasting and Prayer in a Time of Apostasy)
07 - 26 - 2015 PM
САТАН ЯАГААД ТА НАРЫГ ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТӨЛӨӨ МАЦАГ БАРИУЛАХЫГ ХҮСДЭГГҮЙ ВЭ!
(Why Satan Doesn't Want You to Fast for Conversions!)
07 - 19 - 2015 PM
ОБАМАГЫН ҮЕ ДЭХ ЗАЛБИРАЛ ХИЙГЭЭД МАЦАГ БАРИЛТ
(Prayer and Fasting in the Age of Obama)
07 - 12 - 2015 PM
ХЭРХЭН ДАГАЛДАГЧДЫГ БОСГОХ ВЭ! ЖИНХЭНЭ ХЭРЭГЖИХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
(How to Make Disciples! A Plan That Actually Works!)
07 - 05 - 2015 PM
ТЭР ЧАМАЙГ БАТЛАН ДААНА!
(He Will Hold You Fast!)
06 - 28 - 2015 AM
ХАМТДАА БОЛ ХҮЧТЭЙ! ГАНЦААР БОЛ СУЛ!
(Together We Are Strong! Alone We Are Weak!)
06 - 21 - 2015 AM
ЭЦСИЙН ӨДРҮҮД ДЭХ ЭЛЭГЛЭН ДООГЛОГЧИД
(II ПЕТР НОМЛОЛ #6)
(Scoffers in the Last Days - Sermon #6 on II Peter)
06 - 14 - 2015 AM
АЛЕКСЕМЕНУС БОЛОН ТҮҮНИЙ БУРХАН
(Alexamenos and His God)
06 - 07 - 2015 AM
ЭЦСИЙН ӨДРҮҮД ДЭХ ӨӨРЧЛӨГДӨӨГҮЙ СҮМИЙН ГИШҮҮД
(II ПЕТР НОМЛОЛ #5)
(Unconverted Church Members in the Last Days - Sermon #5 on II Peter)
05 - 31 - 2015 PM
УНАСАН ТЭНГЭРЭЛЧҮҮД – УНАСАН ХҮМҮҮСИЙН ТӨЛӨӨХ САНУУЛГА
(II ПЕТР НОМЛОЛ #4)
(Fallen Angels - A Warning to Fallen Men - Sermon #4 on II Peter)
05 - 17 - 2015 PM
ХРИСТИЙН ДАХИН ИРЭЛТИЙН ШИНЖ ТЭМДГҮҮД
(Signs of Christ's Second Coming)
05 - 17 - 2015 AM
MЕРӨНХИЙЛӨГЧ РЕЙГАНЫ ЭЭЖ-ЭЭЖИЙН ӨДРИЙН НОМЛОЛ
(President Reagan's Mother - A Mother's Day Sermon)
05 - 10 - 2015 AM
АВРАЛ ЭСВЭЛ ХАРААЛ
(Deliverance or Damnation)
05 - 03 - 2015 AM
УРВАЛТЫН ЦАГ ҮЕД АМЬДРАХ НЬ
(Living in a Time of Apostasy)
04 - 26 - 2015 PM
АМЬ –ӨГДӨГ АВРАГЧ!
(The Life-Giving Saviour!)
04 - 19 - 2015 AM
ХРИСТ ЕСҮС ӨӨРӨӨ
(Jesus Christ Himself)
04 - 12 - 2015 AM
ПЕТРИЙН ӨӨРЧЛӨЛТ
(The Conversion of Peter)
04 - 03 - 2015 PM
ГЕТСЕМЭН ДЭХ ХРИСТИЙН ЗАЛБИРАЛ
(Christ's Prayer in Gethsemane)
03 - 29 - 2015 PM
АЙЛДСАН ҮГС НЬ НУУЦЛАГДСАН
(This Saying Was Hid From Them)
03 - 22 -2015 PM
СЭРГЭН МАНДАЛТ – ХРИСТИЙН ХАЙРЫН БАРИЛДЛАГА
(Regeneration - The Link to Christian Love)
03 - 15 - 2015 AM
МОГОЙНУУД БА АВРАГЧ
(The Serpents and the Saviour)
03 - 08 - 2015 AM
БИ ХҮСЭЖ БАЙНА - ЦЭВЭРШ
(I Will - Be Thou Clean!)
03 - 01 - 2015 AM
САТАНЫ СОХЛОЛТ
(Satanic Blinding)
02 - 22 - 2015 AM
СОНГОЛТ
(Election)
02 - 01 - 2015 AM
ЗҮЙРЛЭШГҮЙ БЭЛЭГ
(The Unspeakable Gift)
01 - 25 - 2015 PM
НОМУУД БА НОМ
(ЭЦСИЙН ШҮҮЛТИЙН ТАЛААР НОМЛОЛ)
(The Books and the Book - A Sermon on the Last Judgment)
01 - 25 - 2015 AM
АРИУН СҮНСНИЙ ЭСРЭГ ДОРОМЖЛОЛ
(Blasphemy Against the Holy Spirit)
01 - 18 - 2015 PM
АМЕРИК БИБЛИЙН ЭШ ҮЗҮҮЛЭГТ БАЙДАГГҮЙН УЧИР
(“AМЬД ЯВАХ ЭРХ”-ИЙН ТУХАЙ НОМЛОЛ НЯМ ГАРАГ)
(Why America Is Not in Bible Prophecy - A Sermon Preached on "Right to Life" Sunday)
01 - 18 - 2015 AM
АГУУ БУРХАН- ХҮЧИРХЭГ БОЛОН АЙМШИГТАЙ!
(A Great God - Mighty and Terrible!)
01 - 11 - 2015 PM
ЖИНХЭНЭ ӨӨРЧЛӨЛТ – 2015 ХУВИЛБАР
(Real Conversion - 2015 Edition)
01 - 04 - 2015 AM
ШИНЭ “ЧӨЛӨӨЛӨГДСӨН НЬ” КИНОН ДАХЬ МИНИЙ ХАРИУЛТ БОЛОН БИБЛИ РҮҮ ДАЙРАЛТ!
(My Answer to the New "Exodus" Movie and its Attack on the Bible!)
12 - 28 - 2014 PM
МЭРГЭДИЙН ӨРГӨСӨН БЭЛЭГ
(The Gifts of the Wise Men)
12 - 14 - 2014 AM
БАГШ НАРААСАА ИЛҮҮ УХААЛАГ
(More Understanding Than My Teachers!)
12 - 07 - 2014 AM
БУРХАНЫ АМЬСГАЛААРХИ СУДАР
(The God-Breathed Book)
11 - 30 - 2014 PM
ХРИСТМАС БАЯРЫН СОЛИОРОЛ
(Christmas Holiday Madness!)
11 - 30 - 2014 AM
СЭРГЭЛТИЙН ТАЛААРХИ ОРЧИН ҮЕИЙН ЗУРГААН БУРУУ ТӨСӨӨЛӨЛ
(НОМЛОЛ СЭРГЭЛТ 15)
(Six Modern Errors About Revival - Sermon #15 on Revival)
11 - 16 - 2014 PM
СЭРГЭЛТИЙН БУРХАН
(НОМЛОЛ СЭРГЭЛТ 14)
(The God of Revival - Sermon #14 on Revival)
11 - 02 - 2014 PM
СЭРГЭЛТИЙН ТӨЛӨӨХ ЗАЛБИРАЛ
(НОМЛОЛ СЭРГЭЛТ 13)
(A Prayer For Revival - Sermon #13 on Revival)  
11 - 02 - 2014 AM
ЛҮҮТРИЙН ИШЛЭЛ
(Luther's Text)
10 - 26 - 2014 PM
СЭРГЭЛТЭД БУРХАНЫ ХЭРЭГЛЭДЭГ ХҮМҮҮС
(НОМЛОЛ СЭРГЭЛТ 12)
(The People God Uses in Revival - Sermon #12 on Revival)
10 - 19 - 2014 PM
ҮЛ ИТГЭЛ – СЭРГЭЛТИЙН СААД
(НОМЛОЛ СЭРГЭЛТ 11)
(Unbelief - A Hindrance to Revival - Sermon #11 on Revival)
10 - 12 - 2014 PM
ЯАГААД СЭРГЭЛТГҮЙ БАЙНА ВЭ? ЖИНХЭНЭ ХАРИУЛТ
(НОМЛОЛ СЭРГЭЛТ 10)
(Why No Revival? The True Answer! - Sermon #10 on Revival)
10 - 05 - 2014 PM
ЖИНХЭНЭ СЭРГЭЛТ ДЭХ ҮНДСЭН ШИНЖҮҮД
(НОМЛОЛ СЭРГЭЛТ 9)
(The Main Features of True Revival - Sermon #9 on Revival)
09 - 28 - 2014 PM
ЭНЭ БОЛ СЭРГЭЛТИЙН ҮЕД БОЛДОГ ЗҮЙЛ
(НОМЛОЛ СЭРГЭЛТ 8)
(This is What Happens in Revival! - Sermon #8 on Revival)
09 - 21 - 2014 PM
САЙН МЭДЭЭГ ГАНЦ ӨГҮҮЛБЭРЭЭР
(The Gospel in One Sentence)
09 - 14 - 2014 AM
ЭДГЭЭР НЬ ЭЦСИЙН ӨДРҮҮД ЮМ!
(НОМЛОЛ 4 БИБЛИЙН ЗӨН)
(These are the Last Days! – Sermon #4 on Bible Prophecy)  
08 - 31 - 2014 AM
СЭРГЭЛТЭД АРИУН СҮНС ЕСҮСИЙГ АЛДАРШУУЛНА
(НОМЛОЛ 6 СЭРГЭЛТ)
(The Holy Spirit Glorifying Jesus in Revival! - Sermon #6 on Revival)
08 - 24 - 2014 PM
ТЭР НАМАЙГ АЛДАРШУУЛНА
(НОМЛОЛ 5 СЭРГЭЛТ)
(He Shall Glorify Me - Sermon #5 on Revival)
08 - 17 - 2014 PM
ГАНЦААРДСАН СЭТГЭЛ!
(The Experience of Loneliness!)
08 - 17 - 2014 AM
ТЭГЭЭД ТЭД МАЦАГ БАРИНА
(НОМЛОЛ 4 СЭРГЭЛТ)
(Then Shall They Fast - Sermon #4 on Revival)
08 - 10 - 2014 PM
ӨНӨӨ ЦАГ ҮЕ ДЭХЬ ЧӨЛӨӨЛӨЛТИЙН ТӨЛӨӨХ ЗАЛБИРАЛ БОЛОН МАЦАГ БАРИЛТ
(НОМЛОЛ 3 СЭРГЭЛТ)
Prayer and Fasting for Deliverance in Our Time - Sermon #3 on Revival)
08 - 03 - 2014 PM
ЭНЭ ЭРХ МЭДЛЭЭ НАДАД ӨГӨӨЧ
(НОМЛОЛ 2 СЭРГЭЛТ)
(Give Me This Power - Sermon #2 on Revival)
07 - 27 - 2014 PM
ЭНЭ ТӨРӨЛ НЬ
(НОМЛОЛ 1 СЭРГЭЛТ)
(This Kind - Sermon #1 on Revival)
07 - 20 - 2014 PM
ГАНЦААРДЛЫН ГИНЖИЙГ ТАСЛАХУЙ
(Breaking the Chains of Loneliness)
07 - 13 - 2014 AM
ТЭНГЭР УЛС БА ТАМ
(Heaven and Hell)
07 - 03 - 2014 PM
НОАГИЙН ХӨВӨГЧ АВДАР
(НОМЛОЛ #81 ЭХЛЭЛ БИБЛИ)
(Noah's Ark - Sermon #81 on the Book of Genesis)
06 - 01 - 2014 AM
ТАНЫ ХУВИЙН АВРАЛ
(Your Own Salvation)
02 - 09 - 2014 AM
ЭВДЭГЧ
(The Breaker)
01 - 05 - 2014 AM
ЕСҮСТ ИТГЭХ ЖИРИЙН ИТГЭЛ
(НОМЛОЛ 15 ИСАИА 53)
(Simple Faith in Jesus - Sermon #15 on Isaiah 53)
07 - 21 - 2013 AM
ХРИСТИЙН АЛДАРЫН ЭХ СУРВАЛЖ
(НОМЛОЛ 13 ИСАИА 53)
(The Source of Christ's Glory - Sermon #14 on Isaiah 53)
04 - 21 - 2013 AM
СЭТГЭЛ ХАНАМЖ БОЛОН ЗӨВТГӨЛ - ХРИСТЭЭР ИРСЭН
(НОМЛОЛ 13 ИСАИА 53)
(Satisfaction and Justification - Obtained by Christ - Sermon #13 on Isaiah 53)
04 - 14 - 2013 PM
АВРАГЧИЙН ЯЛАЛТ!
(НОМЛОЛ 12 ИСАИА 53)
(The Saviour's Triumph! - Sermon #12 on Isaiah 53)
04 - 14 - 2013 AM
ЭВЛЭРҮҮЛЭЛ
(НОМЛОЛ 11 ИСАИА 53)
(Propitiation! - Sermon #11 on Isaiah 53)
04 - 13 - 2013 PM
ХРИСТИЙН БУЛШНЫ ТАЛААРХИ ҮЛ ОЙЛГОГДОХ ЗҮЙЛС
(НОМЛОЛ 10 ИСАИА 53)
(The Paradox of Christ's Burial - Sermon #10 on Isaiah 53)
04 - 07 - 2013 PM
ЗОЛИЛТЫН ДҮРСЛЭЛ
(НОМЛОЛ 9 ИСАИА 53)
(A Description of the Atonement - Sermon #9 on Isaiah 53)
04 - 07 - 2013 AM
ДУУГАРАХГҮЙ ХОНЬ
(НОМЛОЛ 8 ИСАИА 53)
(The Silence of the Lamb - Sermon#8 on Isaiah 53)
03 - 24 - 2013 PM
НИЙТЛЭГ ГЭМ, ТУХАЙЛСАН ГЭМ БА ГЭМИЙН ЭДГЭРЭЛ
(НОМЛОЛ 7 ИСАИА 53)
(Universal Sin, Particular Sin, and the Cure for Sin - Sermon #7 on Isaiah 53)
03 - 24- 2013 AM
ХРИСТ ХАТГАГДАН, БЯЦАРЧ, ГЭСГЭЭГДСЭН
(НОМЛОЛ 5 ИСАИА 53)
(Jesus Wounded, Bruised and Beaten - Sermon #6 on Isaiah 53)
03 - 23 - 2013 PM
ХРИСТИЙН ЗОВЛОН-ҮНЭН БА ХУДАЛ
(НОМЛОЛ 5 ИСАИА 53)
(Christ's Suffering - The True and the False - Sermon #5 on Isaiah 53)
03 - 17 - 2013 AM
ХРИСТ-ГАЗАР САЙГҮЙ ДУТУУ ҮНЭЛЭГДСЭН
(НОМЛОЛ 4 ИСАИА 53)
(Christ - Universally Devalued - Sermon #4 on Isaiah 53)
03 - 16 - 2013 PM
ОЛОНХИД ГОЛОГДСОН ХРИСТ
(НОМЛОЛ 3 ИСАИА 53)
(Christ - Rejected by the Masses - Sermon #3 on Isaiah 53)
03 - 10 - 2013 AM
гологдсон мэдээ
(НОМЛОЛ 2 ИСАИА 53)
(The Rejected Report - Sermon #2 on Isaiah 53)
03 - 03 - 2013 AM
БУРХАНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН ЗОВЛОН ШАНАЛАЛ ХИЙГЭЭД ЯЛАЛТ
(ИСАИА 53 НОМЛОЛ 1)
(The Suffering and Triumph of God's Servant - Sermon #1 on Isaiah 53)
02 - 24 - 2013 AM
ЕСҮСИЙН НУЛИМС
(The Tears of Jesus)
03 - 11 - 2012 PM
БИ ХРИСТМАСД ДУРТАЙ – ДР ЖОН Р.РАЙСЫН НОМЛОЛЫГ
(I Love Christmas – Adapted From Dr. John R. Rice)
12 - 18 - 2011 PM
ЖИНХЭНЭ ӨӨРЧЛӨЛТ-2010 ХУВИЛБАР
(Real Conversion - 2010 Edition)
05 - 30 - 2010 AM
HAVE YOU ORDERED YOUR COPY OF THE CHURCH THAT WILL BE LEFT BEHIND?  SEND $15.95 AND ORDER IT TODAY!  MANY HAVE SAID THAT IT IS ONE OF THE MOST IMPORTANT BOOKS IN PRINT.  IT WILL HELP YOUR PREACHING.  YOU CAN ORDER IT BY WRITING TO DR. HYMERS P.O. BOX 15308, LOS ANGELES, CA 90015. OR YOU CAN ORDER IT MORE QUICKLY BY TELEPHONE (818) 352-0452. 

Home   Books    Articles