Print Sermon

Энэ вебсайт нь дэлхий даяар буй пастор болон мишионерууд, ялангуяа Теологийн сургууль эсвэл Библийн сургууль тун цөөн байдаг гурав дахь ертөнцийнхэнд зориулан үнэгүйгээр хангаж буй номлолын бичвэр хийгээд видео файлууд юм.

Эдгээр номлолын орчуулга болон видео www.sermonsfortheworld.com . сайтаар дамжин жил бүр дэлхийн 221 гаруй улсын 1,500,000 орчим компьютерт хүрч байна. Хэдэн зуун хүн YouTube-ээр бичлэгийг үзэж байгаа ч тэд удалгүй YouTube-ээ орхиод, манай сайт руу ханддаг болсон. YouTube хүмүүсийг манай сайт руу дагуулж байна. Сар бүр номлолууд 46 улсын хэл дээр орчуулагдан сар бүр 120,000 компьютерт хүргэгдэж буй. Номлолын бичвэрүүд нь зохиогчийн эрхгүй тул номлогчид эдгээрийг зөвшөөрөлгүйгээр ашиглаж болно. Бүх дэлхийд Сайнмэдээ тараах энэ агуу ажилд хэрхэн сар бүрийн хандив өргөснөөр бидэнд туслах зааварчилгааг энд дараад орж үзээрэй.

Та Др Химерст хандах бүрдээ аль улсад амьдардаг талаараа үргэлж дурьдаж байгаарай, эс бөгөөс тэр та бүхэнд хариу бичих боломжгүй юм. Др Химерсын цахим хаяг нь rlhymersjr@sbcglobal.net .
ЗАМ, ҮНЭН, АМЬ

THE WAY, THE TRUTH, AND THE LIFE
(Mongolian)

Доктор Р.Л.Химерс, Жр
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Лос Анжелос хотын Баптист сүмд заагдсан номлол.
Эзэний өдрийн өглөө. 2015 оны 11 дүгээр сарын сарын 15-ны өдөр
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Morning, November 15, 2015

“Есүс -Би бол зам, үнэн, амь мөн. Хэн ч Надаар дамжилгүйгээр Эцэгт хүрэхгүй.” (Иохан 14:6).


Бид Иохан 13, 14 бүлгийг уншихдаа Дагалдагчид ямар харалган байсаныг хардаг. Тэд Есүстэй гурван жилийн турш хамт байсан боловч харалган хэвээр байсан. Тэд өвчтөнийг эдгээж, чөтгөрийг зайлуулж байсан бөгөөд харалган хэвээр л байсан. Хүмүүс эхний дөрвөн Сайнмэдээний номыг уншиж чадах бөгөөд үүнийг харахгүй байгаад би их гайхдаг! Есүс тэдэнд Тэр цовдлогдох гэж байгаагаа, Тэр үхэх гэж байгаагаа, Тэр үхлээс дахин амилах гэж байгаагаа удаа дараа тэдэнд хэлж байсан.

“Тэр арван хоёрыгоо дэргэдээ авч, тэдэнд -Харагтун, бид Иерусалим уруу явж байна. Хүний Хүүгийн тухай эш үзүүлэгчдээр бичүүлсэн бүхэн биелэгдэх болно. Хүний Хүү харь үндэстэнд тушаагдахад, тэд Түүнийг доромжлон элэглэж, нулимж, ташуурдсаны дараа ална. Гурав дахь өдөр нь Тэр амилах болно гэж айлдав. Шавь нар нь юу ч ойлгосонгүй. Айлдсан үг нь тэднээс нууцлагдсан байсан тул тэд ойлгоогүй ажээ.” (Лук 18:31-34; мєн Матай 12:38-42; 16:21-23; 17:22-23; 20:17-19; Марк 10:32-34 їзээрэй).

Тїїний дагалдагчид энгийн энэ їнэнийг ойлгоогїй байсан. “Тэдэнд хэлэгдсэн зїйлийг тэд ерєєсєє ойлгоогїй.” Тэд Сайнмэдээг ойлгохгїй байсан! Энд бид Есїсийг Дагалдагч нартайгаа Сїїлчийн зоог барьж байгааг харж байна. Ердєє маргааш нь Тэр загалмайд цовлуулахаар байгаа. Гэсэн хэдийч Тїїний дагалдагч нар нь Сайнмэдээний хамгийн энгийн їнэнийг ухаарахгїй харалган байсан!

Зоог барьсаны дараа Есїс шавь нарынхаа хєлийг угааж байсан. Петр тїїнд ийнхїї хэлдэг, “Та миний хєлийг хэзээч угаахгїй шїї.” Есїс хариуд нь “Хэрэв Би чамайг угаахгїй бол чи Надад хамаагїй болно.” гэхэд Петр “Эзэн, зєвхєн хєлийг минь ч биш, бас гар, толгойг минь угаагаач” гэсэн. (Иохан 13:8, 9). Тэд тєлєв даруу байх хэрэгтэйг ойлгохгїй байсан. (13:14-17). Тэгээд Иудас Есїсийг барьж єгєхийн тулд бусад Дагалдагч нараасаа салан явсан (13:30). Тэгээд Петр ийнхїї хэлдэг, “Эзэн, Та хаашаа явах юм бэ?” (Иохан 13:36). Есїс Петрт яг одоо Тїїнийг даган яву чадахгїй, харин хожим бол тэгэх болно гэж хэлсэн. (Иохан 13:36). Есїс Тэнгэр єєд єргєгдєх тухай ярьж байгаа талаар Петрт ямарч тєсєєлєл байгаагїй. Петр ямарч бодлоггїйгээр “Би Таны тєлєє амиа зориулья” (Иохан 13:37) гэж хэлсэн. Есїс тїїнд “Тахиа донгодохоос ємнє чи Намайг гурван удаа їгїйсгэх болно.” (Иохан 13:38) гэж хэлээд цааш нь Есїс “Би та нарт орон байр бэлдэхээр явна.” (Иохан 14:2) Тїїнийг Тэнгэрийн улс руу буцан явах гэж байгаа талаар Дагалдагчид ямарч тєсєєлєл байгаагїй. Томас ямарч тєсєєлєлгїйгээр “Эзэн, бид Таны хаашаа явахыг мэдэхгїй. Бид тэр замыг яаж мэдэх вэ?” (Иохан 14:5) гэсэн. Миний дээр хэлсэн шиг Есїсийн Дагалдагчид энэ энгийн їнэний талаар ямарч ойлголтгїй їнэхээр харалган байсан. Скотфилд тайлбарт Иохан 3:3-ын талаар тэдний ямархуу харалган байсаныг ийнхїї тайлбарласан,

Шинэ тєрєлтийн чухал зїйл нь Бурханы хаанчлалыг “харах” эсвэл “нэвтрэн орох” тєрєлх хїний чадваргїй байдлыг єсгєх явдал юм. Тєрєлх хїн хичнээн бэлэг авьяастай, ёс зїйтэй, цэвэр цэмцгэр ч гэсэн сїнслэг їнэнд харалган, хаанчлалд ороход хїчин мєхєс байх нь гарцаагїй; тїїний хувьд Бурханд таалагдах хийгээд хїндэтгэх, ойлгох нь огт їгїй юм.

Би энэ зїйлтэй бїрэн санал нэг байгаа. Єєрчлєгдєєгїй хїн гэдэг бол “хууль бус явдал хийгээд гэм нїгэлдээ їхсэн” (Ефес 2:1) байдаг. Скотфилд тайлбарт ийнхїї дурьдсан, “Тєрєлх хїн сїнслэг їнэнд харалган байдаг” Энэ байдал бол Есїс цовдлогдохоос ємнєх оройн Дагалдагч нарын нєхцєл байдал байсаар л байсан. Тэд Тїїнийг гурван жилийн турш дагасан ч гэсэн сїнслэг байдлаараа їхмэл хэвээр л байсан! Тэдний хувьд,

“Харин төрөлх хүн Бурханы Сүнсний зүйлсийг хүлээж авдаггүй. Учир нь тийм хүнд эдгээр нь мунхаг явдал бөгөөд эдгээрийг ойлгож чадахгүй. Яагаад гэвэл эдгээр нь сүнслэгээр үзэгддэг.” (I Коринт 2:14).

Есїс їхлээс амилж, Дахин амилсаны Ням гарагт Дагалдагч нарт ирэх хїртэл тэд сїнлэг байдлын хувьд їхмэл, єєрчлєгдєєгїй хэвээр їлдсэн! Хэн нэгэн нь “Їїний талаар хаана тэгж хэлсэн бэ?” гэдэг. Єнєєгийн энэ хорон муу їед єєрчлєлтийн талаар бид хичнээн харалган байнаа! Їїний талаар Сайнмэдээний дєрвєн номын тєгсгєлд єгїїлсэн байдаг! (Иохан 20:19-22; Лук 24:36-45 їзээрэй; гэх мэт.). Иймэрхїї энгийн зїйлийг сїїлчийн єдрїїд дэх олон номлогчид мэдэхгїй байгааг хараад би їнэхээр шоконд ордог! Тэд Сайнмэдээг ерєєс тунхаглахгїй байгаад гайхах зїйл їгїй! Хатуугаар хэлэхэд єнєєдєр Сайнмэдээг номлож байгаа пасторыг ерєєс сонсохгїй байгаа! Бид тэднийг сонсодог байсан. Гэвч хамгийн багадаа л Америкт бид тэднийг сонсодгїй! Энэ надад єнєєгийн олон номлогчид дагалдагч Томас “Тїїний гар дахь хадаасны сорвийг їзэж, хадаасны ормонд нь хуруугаа хийн, Тїїний хажуу уруу нь гараа хийж їзэхээс нааш би итгэхгїй” (Иохан 20:25) гэж байгаатай адил санагддаг. Томас бол їлдсэн хэдтэйгээ адилхан байсан. Тэр бол їл итгэгч, аврал їгїй хїн, орхигдсон нэгэн байсан. Томас бол Есїсээс “Эзэн, бид Таны хаашаа явахыг мэдэхгїй. Бид тэр замыг яаж мэдэх вэ?” (Иохан 14:5) хэмээн асууж байсан орхигдсон нэгэн байсан.

Есїс Томас болон бусад шавь нартаа уурлаагїй. Томас Тэнгэрийн улсын талаар хийгээд тэнд хэрхэн хїрэх талаар асуусан. Есїс тїїнд ийнхїї хариулдаг,

“Есүс -Би бол зам, үнэн, амь мөн. Хэн ч Надаар дамжилгүйгээр Эцэгт хүрэхгүй.” (Иохан 14:6).

Єнєєдрийн їгийн дараагийн хэсгийг би ердєє 29 насандаа нас барахынхаа ємнєхєн Бурхан чуулганд нь сэргэлтийг илгээхийг харсан Шотландын агуу номлогч Роберт Муррэй МсКейнийгээс (1813-1843) аваад тунхаглаж байна. Тэрээр ийнхїї хэлсэн, “Авралын Сайнмэдээний бїрэн тайлбарыг [Иохан 14:6]-д тэмдэглэснийг бїгдээрээ хэсэг бїрээр нь їзье.”

I. Нэгдїгээрт, Христ бол Бурханд хїрэх ганц зам.

Есїс Єєрєє бол Тэнгэрийн улсад хїрэх ганц зам юм. Энэ зїйл нь тэмдэг нэрэээр “Би бол ганц зам” хэмээн тодотгосон байдаг. Есїс бол Бурханд хїрэх зам гэж зєвхєн хэлээгїй – Тэр бол Бурханд хїрэх ганц зам гэсэн. Єєр зам гэж байхгїй! Зєвхєн Есїс чамайг Бурханд хїргэж чадна!

Намайг арван хоёр настай байхад ээж маань биднийг Аризонагын Поениксээс хєтлєєд Канадын Торонто руу явсан. Бид Чикаго хїрэхэд манай ээж цагдаагаас аль хурдны замаар явахыг асуусан. Тэр тїїнд Ю-Тойрог замаар гэж хэлсэн. Тэр ингэж хэлэхдээ энэ бол тэнд хїрэх ганц зам гэсэн. Бид цаг хиртэй явсаны дараа би ємнє нь явсан газраараа дахиад яваад байгааг анзаарсан. Би “Ээжээ, бид ирсэн газар руугаа буцаад байгаа юм биш її” гэсэн. Тэр зам дагуу зогсож буй такины хажууд зогссон. Тэгээд ийнхїї хэлсэн, “Бид Чикагогын зїїнээс гараад Торонто руу явж байна. Бид зєв замаар явж байна уу?” Таксины жолооч амандаа янжуур зуусан байсан. Тэрээр, “Хадагтай, та бїр тєєрсєн байнаа! Чи тэр замаар яв!” Тэр бид ємнє ирсэн газрын зїг заан хэлсэн. Тиймээс бид замаасаа эргэж, анх байсан газар руугаа буцан явсан! Цагдаа бид нарт замыг буруу зааж єгсєн! Есїс бидэн дээр буцан ирэх хїртэл бид бїгдээрээ буруу замаар явж байна. Хуучны нэгэн їгэнд “Бїх зам Ром руу хєтєлнє” гэдэг. Єнєєгийн дэлхийд бид “Бїх зам Там руу хєтєлнє” хэмээн хэлж болно. Есїс зєвхєн Бурханд хїрэх “ганц зам” юм.

Роберт МсКейни ийнхїї хэлсэн, “Есїс Бурханы диваажинд хїрэх замыг олохоор мунгинан тєєрч буй Адамын єрєвдєм хїїхдїїдэд тусалсан. Тэр їїнийг хэрхэн хийсэн бэ?... Тэр бидний оронд хїн болсон. Тэр бидний гэмийг загалмай дээр їїрсэн. Одоо хамгийн их нїгэлтэн ч гэсэн Тїїний биеэс асгарсан цусаар Бурханы диваажинг олох хийгээд орох боломжтой бєгєєд їїрд мєнхєд амьдрах болсон. Эргэлзэхгїйгээр Есїс рїї хурдан ир; Тїїний хувьд Тэрээр “Би бол ганц зам” гэж байна.

Чи Эцэгтээ ирэхдээ “гэмтнїїдийн залбирал” їйлдсэнээр болдог зїйл биш. Энэ бас илїї сайн амьдралаар амьдарсанаар болдоггїй. Энэ нь хэдэн гэмээ орхисноор болдог зїйл биш. Тэр бїї хэл Есїсийн талаархи зїйлсэд итгэснээр болдог ч зїйл биш.

Роберт МсКейни ийнхїї хэлсэн, “Тиймээс одоо найзуудаа, Эцэгтээ ирэх нь чиний зам уу? Христ ийнхїї хэлдэг, ‘Би бол ганц зам... Надгїйгээр хэн ч Эцэгт хїрч чадахгїй.’ Тэгээд хэрвээ чи єєрийнхєє аргаар зїтгэсээр байвал – єєрийгєє єєрчилєх ганц зам байлаач гэсэн, эсвэл Бурхан бол тийм хатуу биш гэж найдлаач гэсэн – Хэрвээ чи сэрэмжлїїлэг авахгїй бол чи шийтгэлийн єдєртэй нїїр тулах болно, тэгээд чи Тамын галд унах болно.”

Чи Эцэг рїї Христэд ирсэнээр л очих ёстой. Аврагдахад їїнээс єєр зам гэж їгїй бєгєєд “хїмїїс хийгээд Бурханы дунд Есїс Христ хэмээх зєвхєн нэг л зуучлагч байдаг” (I Тимот 2:5).

II. Хоёрдугаарт, Христ бол ганц їнэн.

Роберт Муррэй МсКейни ийнхїї хэлсэн, “Дахин тєрєєгїй хїн ганц їнэнийг мэддэг хэмээн хэлэх боломжгїй. Дахин тєрєєгїй хїний мэддэг олон їнэнїїд байдаг гэдэгт эргэлзэх хэрэггїй. Тэр математикийн їнэнийг мэдэж болох юм – тэр магад олон чухал їнэнїїдийг мэдэж болно; гэвч Христ бол ганц їнэн гэсэн цорын їнэнийг дахин тєрєєгїй хїн мэддэг гэж хэлэх боломжгїй хэвээр байдаг”

Надад маш их ном уншидаг хоёр авга ах байсан. Дэлхийн хоёрдугаар дайнаас хойш, телевиз їїсэхээс ємнє хїмїїс маш их ном уншидаг байсан. Тэр їед хїмїїсийн хувьд ном унших гэдэг бол тїгээмэл зїйл байсан. Тухайн їеийн хїмїїс одоогийн хїмїїсээс илїї их ном уншидаг байсан ч гэсэн манай хоёр нагац тэднээс их уншидаг хїмїїс байсан.

Тэдний нэгийг нь Портер гэдэг байсан – Роберт Портер Еллиот. Гэхдээ хїн бїр тїїнийг Портер хэмээн дууддаг байсан. Энэ авга ахын минь гарт їргэлж ном байдаг байсан. Тэр Армид алба хааж байсан бєгєєд харин тэр тухайн їедээ Санта Моникад авто засварын газар механикаар ажиллаж байсан. Тэр їргэлж л уншиж байдаг байсан. Цайны цаг, ажлын дараа, тэр бїї хэл телевиз їзэж байхдаа ном уншисаар л байдаг байсан. Тэр ном уншиж байхдаа дээшээ харан телевиз їзэж, доошоо тонгойн ном уншиж байх байсан. Тэр Агата Кристигийн хїн амины нууц хэргийн тєрлийн номыг голдуу уншидаг байсан. Гэхдээ тїїний сонирходог ном нь шинжлэх ухаан хийгээд тийм тєрлийн зєгнєлт зохиолууд байсан. Тїїнд їнэндээ шинжлэх ухаан болон уран зєгнєлт тєрлийн маш олон ном байдаг байсан. Тэр бол Дарвины онолд їнэн голоосоо итгэдэг нэгэн байсан. Тэр їїний талаар нэг цаг ч ярьж чадах нэгэн байсан.

Тэр нэгэн Ням гарагт манай цуглаанд хїрээд ирсэнд би маш их гайхсан. Тэр арын эгнээнд ирж суугаад маш чимээгїйгээр миний номлохыг сонсоод сууж байсан. Їїний дараа би тїїнийг ирсэнд нь талархасан. Тэр миний номлол маш сонирхолтой байсан хэмээн хэлсэн. Їїний дараа тэр Ням гараг бїр ирэх болсон. Эцэст нь хэдэн долоо хоногийн дараа би тїїнийг Христэд итгэх талаар ярилцсан. Тэр намайг маш анхааралтай сонсож, би тїїнийг Есїст итгэхэд нь хєтлєн дагуулах боломжтой болсон. Би ингэж чадна гэдэгтээ баттай итгэж байсан! Намайг хїїхэд байхад тэр их л хїйтэн хєндий, оюунлаг, ярилцахад эмээх сэтгэл тєрдєг нэгэн байсан. Тэр нарийхан харааны шил зїїсэн Хампреи Богарт шиг харагддаг байсан. Харин тэр дахин тєрсєний дараа манай залуустай ярилцаж, инээмсэглэсэн хїн болон тэр чигээрээ єєрчлєгдсєн. Тэгээд надаас Христ итгэлийн тухай ном асууж эхэлсэн. Тэгээд би тїїнд евалюцийн онолын эсрэг маш зузаан том ном єгсєн. Тэр їїнийг тэр дор нь уншисан. Дараагийн Ням гарагт тэр надаас єшєє илїї ном нэхсэн. Би тїїнд дєч эсвэл тавь орчим номыг тїїнд єгсєн. Тэр энэ бїгдийг уншаад, бїр заримыг нь хоёроос гурван удаа уншисан. Тэр цаашид ерєєсєє шинжлэх ухаан хийгээд уран зєгнєлт ном уншихаа болисон. Би тїїнд усан баталгаа хийж, улмаар тэр манай итгэмжит гишїїн болсон. Хатагтай Салли Кїїк авга Портерыг маш сайн санадаг. Тэр гэнэт зїрхний євчнєєр гэнэт нас барсан.

Роберт Портер Елиотэд юу тохиолдсон бэ? Тэр яагаад шинжлэх ухааны уран зєгнєл хийгээд евалюцийн онолоосоо татгалзах болсон бэ? Энэ бол маш энгийн байсан – Тэр Эзэн Есїс Христийг олсон учраас юм! Тїїнд цаашид ямар нэг зохиол унших шаардлаггїй болсон. Тэр ганц їнэнийг олсон – “Би бол зам, үнэн, амь мөн” хэмээн хэлсэн Есїсийг. Би Тэнгэрийн улсад очоод миний эрэн хайж уулзах хїний эхнийх нь тэр байх болно! Тэр бїх л їнэний гол тїлхїїр болсон Есїсээр аврагдсан!

Нєгєє авга ах маань ээжийн маань хамгийн том ах Лойд В.Фловерс Жр юм. Тэр Дэлхийн хоёрдугаар дайнд АНУ-ын тэнгисийн цэрэгт байсан. Портер ах шиг минь Лойд авга маань ном их уншидаг байсан. Тэр онцгойлон метафизик болон Барууны шашин судлалыг сонирходог байсан. Тэр хаана ч байсан иймэрхїї тєрлийн номоо авч явдаг байсан. Тэр лэндшэп цэцэрлэгч байсан ч гэсэн тїїнд їргэлж л пирамидууд эсвэл эртний дїрс їсэг судлал, эсвэл Дорны шашны тєрлийн номууд їргэлж байдаг байсан. Тэр миний найз байсан бєгєєд би тїїний пирамидууд хийгээд Барууны шашны талаар цаг гаруй ярихыг нь сонсох дуртай байсан. Хэдийгээр би тїїнийг библи уншаач хэмээн ятгасан ч тэр ерєєсєє энэ талаар сонирхоогїй. Тэр ч гэсэн гэнэт зїрхний шигдээсээр нас барсан. Гэвч авга ах Лойд маань Портер ах шиг минь бус, Христийг мэдэхгїйгээр хорвоог орхисон. Тэр їргэлж л надад їнэнийг хайж байгаа хэмээн хэлдэг байсан. Гэвч тэр тїїнийгээ хэзээч олоогїй. Тэр бїх їнэний биелэл болох Есїсийг хэзээч олоогїй! Харамсалтай нь би Тэнгэрийн улсад очоод авга Лойдыг хэзээч хайхгїй – учир нь тэр тэнд байхгїйг би мэднэ, Есїс ийнхїї хэлсэн “Би бол... үнэн,... Хэн ч Надаар дамжилгүйгээр Эцэгт хүрэхгүй.” (Иохан 14:6) Авга Лойд маань Тамд байгаа.

Манай авга ах нарын алинтай нь та адилхан байна бэ? Та ганц їнэн Есїсийг олсон Портертой адилхан уу? Эсвэл Аврагчийг хэзээч олоогїй Лойдтой адилхан байна уу?

III. Гуравдугаарт, Христ бол ганц амь.

Роберт МсКейни ийнхїї хэлсэн, “Бичээс хийгээд туршлага хоёулаа адилхан бид бол тєрєлх байдлынхаа хувьд хууль бус явдал болон гэм нїгэлдээ їхсэн гэдгийг гэрчилдэг... Гэм нїгэлдээ їхсэн тэдгээр хїмїїс нь єєрсдийгєє їхсэн гэдгийг мэддэггїй гэдэг нь єєрєє їнэн юм. Хэрвээ Ариун Сїнс чиний гэм нїгэл, їхмэл байдал зэргийг илчлэх їед л чи їїнийг мэдэх болдог... Хэрвээ чи Бурханы бїх л тушаалуудыг сахихаар хичээж їзсэн бол, хэрвээ чи гэмт бодолд автахгїйн тулд хичээж їзсэн бол, хэрвээ чи зїрх сэтгэлээ шунал тачаал хийгээд гэм нїглээс хол байлгахаар хичээж їзсэн бол – хэрвээ чи їїнийг оролдож їзсэн бол эдгээр нь боломжгїй гэдгийг олж мэдэхгїй гэж її? Энэ бол яг л їхлээ єсгєхтэй адилхан зїйл байсан! Єє, чи їхмэл гэдэг нь їнэхээр ойлгомжтой зїйл юм – дахин тєрєєгїй! Чи заавал дахин тєрєх ёстой. Ганц амь болсон Христтэй чи заавал нэгдэх ёстой.”

Чиний сїнс яг л хатсан мєчир шиг – хуурай, їр жимсгїй, їхмэл байна уу? Есїс рїї ирээрэй! Тїїнд итгэ. Тїїний цусаар угаагдан ариус. Тїїний дахин амилалтаар амьтай бол. Тэгээд чи Христ дотор єєртєє амийг олох болно! Тэгээд чи Элч Паул шиг “Эдїгээ би махан биедээ амьд байгаа нь намайг хайрлаж, миний тєлєє Єєрийгєє тушаасан Бурханы Хїїд итгэх итгэлээр амьдарч буй хэрэг юм.” (Галат 2:20 NKJV) хэмээн хэлэх боломжтой болно. Есїс ийнхїї хэлсэн,

“Би бол зам, үнэн, амь мөн: Хэн ч Надаар дамжилгүйгээр Эцэгт хүрэхгүй” (Иохан 14:6).

Тэр яаж ийнхїї хэлж чадсан бэ? Учир нь энэ їнэн юм. Христ бол Бурханы цорын ганц Хїї. Тэр бол бидний гэмийг тєлхийн тєлєє Загалмай дээр їхэж чадах цорын ганц нэгэн юм. Тэр їхлээс биеэр амилсан цорын ганц нэгэн. Тиймучраас “єєр хэн ч [Тїїгээр] дамжилгүйгээр Эцэгт хүрэхгүй.” Энэ єглєє би таныг Есїст итгэж, Тїїний ариун Цусаар гэм нїглээ угаалгахын тєлєє залбирч байна!

“Уй гашууны хїн” ямар нэр вэ
   Ирсэн Бурханы Хїїгийнх
Орхигдсон гэмтнїїд сэргээгдэхийн тулд!
   Халлелїяа! Ямар агуу Аврагч вэ!

Ичгїїр хийгээд доромжлол гутамшгийг їїрсэн,
   Миний оронд шийтгэгдэхээр зогссон;
Єєрийнхєє цусаар уучлалыг минь тамгалсан;
   Халлелїяа! Ямар агуу Аврагч вэ!
(“Халлелїяа! Ямар агуу Аврагч вэ!” Philip P. Bliss, 1838-1876).

Др Чан та биднийг тєлєєлж залбирна уу.


ТА ДР ХИМЕРС РҮҮ ХАНДАХДАА ӨӨРИЙНХӨӨ АЛЬ УЛСААС БИЧИЖ БАЙГААГАА ЗААВАЛ ХЭЛЭЭРЭЙ ЭС БӨГӨӨС ТЭР ТАНЫ Е-МЭЙЛД ХАРИУ ӨГЧ ЧАДАХГҮЙ. Хэрвээ эдгээр номлолууд таньд хайр ивээлтэй байсан бол Др Химерс рүү е-мэйл бичих болон сэтгэгдэлээ түүнд хэлээрэй, гэхдээ үргэлж аль улсаас бичиж буйгаа дурьдаарай. Др Химерсийн е-мэйл хаяг rlhymersjr@sbcglobal.net, (дараад ор) Та Др Химерс рүү ямарч хэлээр бичиж болох хэдийч аль болох англиар бичвэл илүү сайн. Хэрвээ та Др Химерс рүү шуудангаар захиа явуулах бол P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015 гэсэн хаягаар илгээгээрэй. Мөн та (818)352-0452 дугаар луу залгаад түүнтэй ярьж болно.

(НОМЛОЛЫН ТӨГСГӨЛ)
Та доктор Химерсийн номлолыг долоо хоног бүр
www.sermonsfortheworld.com. сайтаас уншиж болно.
Та “Монгол номлолууд.” цэс рүү хандаарай.

Эдгээр номлолын гар бичмэлүүдийг Др Химерсын зөвшөөрөлгүйгээр
чөлөөтэй ашиглаж болох хэдийч видео номлолыг бол зөвхөн
зөвшөөрөлтэйгээр ашиглана.

Номлолоос өмнө ноён Абэл Прудхомме Иохан 14:1-6 уншина.
Номлолоос өмнө ноён Бенжамин Кинкайд Гриффит гоцлол дуулна:
“Миний бїх гэмийн тєлєє” (Norman Clayton, 1943).


үндэс

ЗАМ, ҮНЭН, АМЬ

THE WAY, THE TRUTH, AND THE LIFE

Доктор Р.Л.Химерс, Жр

“Есүс -Би бол зам, үнэн, амь мөн. Хэн ч Надаар дамжилгүйгээр Эцэгт хүрэхгүй.” (Иохан 14:6).

(Лук 18:31-34; Иохан 13:8, 9, 14-17, 30, 36, 37, 38;
Иохан 14:2, 5; Ефес 2:1; I Коринт 2:14;
Иохан 20:19-22; Лук 24:36-45; Иохан 20:25; 14:5)

I.    Нэгдїгээрт, Христ бол Бурханд хїрэх ганц зам,
Иохан 14:6a; I Тимот 2:5.

II.   Хоёрдугаарт, Христ бол ганц їнэн, Иохан 14:6b.

III.  Гуравдугаарт, Христ бол ганц амь, Иохан 14:6c;
Галат 2:20.