Sermons in Thai
บทเทศนาในภาษาไทย

TITLE DATE
มัคนายกตามหลักพระคัมภีร์
(Biblical Deacons)
01 - 10 - 2021 PM
จะเป็นผู้ชนะได้อย่างไร!
(How to Be an Overcomer!)
07 - 26 - 2020 PM
โยนาห์ – ผู้เผยพระวจนะแห่งการฟื้นฟู
(Jonah the Prophet of Revival!)
06 - 14 - 2020 PM
ถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว
(Crucified With Christ!)
05 - 17 - 2020 PM
เชื้อโรคโคโรนาไวรัสจะหยุดเราอย่างนั้นหรือ?
(Shall the Coronavirus Stop Us?)
05 - 10 - 2020 PM
การทรงเรียกเพื่อเป็นมิชชั่นนารี
(Our Call to Be Missionaries!)
03 - 08 - 2020 PM
สิ่งที่จะมา – บทเทศนาช่วงปีใหม่
(Things to Come - A New Year's Sermon)
01 - 05 - 2020 PM
การประกาศพระกิตติคุณ
(The Evangelism Explosion)
11 - 03 - 2019 PM
ข้อความในคำพยากรณ์ที่ไม่ได้บอกไว้ในพระคัมภีร์เพื่อแสดงให้เราเห็นในทุกวันนี้
(A Missing Piece of Bible Prophecy Illuminated for Us Today)
09 - 22 - 2019 PM
เปโตรกลายเป็นสาวกได้อย่างไร
(How Peter Became a Disciple)
09 - 01 - 2019 PM
การค้นพบคริสเตียนจอมปลอม!
(The False Christian Discovered!)
07 - 07 - 2019 AM
น้ำตาและการอธิษฐาน
(Tears in Prayer)
06 - 02 - 2019 PM
การเสริมกำลังและการเตือนภัยในการแข่งขัน - ตอนนี้และในอนาคต
(Encouragement and Warning in Tribulation - Now and in the Future)
05 - 19 - 2019 PM
ฟื้นคืนมา ณ เวลานี้!
(Resurrection Now!)
05 - 02 - 2010 PM
ความโศกเศร้าในสวนเกทเสมเน
(The Sorrow of Gethsemane)
03 - 18 - 2017 PM
จะสูญเสียอะไรต่อการเป็นสาวกของคริสเตียน
(What It Costs to Become a Christian)
02 - 17 - 2019 PM
พระคริสต์จะก่อตั้งอาณาจักรของพระองค์ในโลกอย่างไร
(How Christ Will Set Up His Earthly Kingdom)
01 - 13 - 2019 PM
พระคัมภีร์และคนที่เข้าร่วมคริสตจักรท้องถิ่น
(The Bible and Traitors to a Local Church)
11 - 04 - 2018 AM
ทำไมเราทำอย่างที่เราทำ - ในการประกาศ
(Why We Do What We Do in Evangelism)
10 - 28 - 2018 AM
เคล็ดลับของความสำเร็จในประเทศจีน
(The Secret of Success in China)
09 - 30 - 2018 PM
กับ ดร. ซุง ในพระคริสตธรรมเสรีนิยม
(With Dr. John Sung at a Liberal Seminary)
09 - 23 - 2018 PM
ถูกปล่อยไว้ข้างหลังหรือเปล่า
(Will You Be Left Behind?)
09 - 16 - 2018 PM
หมาบสำคัญวันสุดท้าย
(Signs of the Last Days)
09 - 09 - 2018 PM
เขาเห็นคนเหมือนต้นไม้เดิน!
(He Saw Men as Trees Walking!)
08 - 26 - 2018 PM
จะนำคนบาปมาที่พระคริสต์ได้อย่างไร – ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการกลับใจใหม่!
(How to Lead a Soul to Christ - Counseling for Conversions!)
08 - 26 - 2018 AM
การประกาศของคริสตจักรในยุคแรก
(Evangelism in the Early Churches)
08 - 19 - 2018 PM
คำแนะนำการอดอาหารของเรา - ในวันอังคาร์
(Notes on Our Fast-Day on Tuesday)
08 - 12 - 2018 PM
ชัยชนะเหนือวิญญาณชั่วที่ทำลายเรา – “ชนิดนี้”!
(Overcoming the Demons that Weaken Us - This Kind!)
08 - 05 - 2018 PM
การถูกทดลองของพระคริสต์และความล้มเหวของซาตาน
(The Temptation of Christ and the Fall of Satan!)
07 - 28 - 2018 AM
สาวกและวิญญาณชั่ว
(Disciples and Demons)
07 - 22 - 2018 AM
วิธีการสร้างสาวกของพระคริสต์
(Christ's Method of Making Disciples)
07 - 15 - 2018 PM
ทำลายประตูนรก!
(Storming the Gates of Hell!)
07 - 08 - 2018 AM
การเรียกให้เป็นสาวก
(The Call to Discipleship)
07 - 01 - 2018 PM
กองทัพของกิเดโอน
(Gideon's Army!)
06 - 24 - 2018 PM
พระคัมภีร์และยุคแห่งการละทิ้งความเชื่อ!
(The Bible and Today's Apostasy!)
06 - 18 - 2018 PM
ชำระในพระโลหิตของพระคริสต์
(Washed in Christ's Blood!)
06 - 03 - 2018 AM
จงให้การพยากรณ์ของพระคัมภีร์หนุนใจคุณ
(Let Bible Prophecy Motivate You!)
05 - 20 - 2018 PM
การเทศนาเกี่ยวกับกางเขน
(The Preaching of the Cross)
05 - 20 - 2018 AM
ถูกรังเกียจแต่น่ารัก
(Despised But Lovely!)
05 - 13 - 2018 AM
“ศาสนศาสตร์” ของสเปอร์เจียน
(Spurgeon’s “Substance of All Theology”)
05 - 06 - 2018 PM
กางหลงผิดของมนุษย์
(The Fall of Man)
04 - 28 - 2018 PM
ในพระคริสต์เท่านั้น!
(In Christ Alone!)
04 - 22 - 2018 PM
เหมือนคนมากมายต้อนรับพระองค์
(As many as Received Him!)
04 - 15 - 2018 PM
ดร. ไฮเมอร์ส เทศนาเนื่องในโอกาสระลึกถึง 60 ปี แห่งการทำพันธกิจ
“พระพรในชีวิตของผม”

(Dr. Hymers Speaks on His 60th Anniversary in Ministry
"The Blessings of My Life")
04 - 08 - 2018 PM
สามอย่างที่พิสูจน์ถึงการเป็นขึ้นมาของพระเยซูคริสต์
(Three Proofs of Christ's Resurrection)
04 - 01 - 2018 PM
การฆ่า การดึง ความอัปยศและการทำร้าย
(The Smiting, Plucking, Shame and Spitting)
03 - 25 - 2018 PM
สื่อมีเดีย วีดีโอเกมส์ และภาพลามกจะทำลายชีวิตของคุณ
(Social Media, Video Games and Pornography Will Ruin Your Life!)
03 - 18 - 2018 PM
พอพระทัยที่จะทนทุกข์
(Determined to Suffer)
03 - 10 - 2018 PM
ละทิ้งพระองค์ไว้และพากันหนีไป
(They Forsook Him and Fled)
03 - 04 - 2018 PM
การทรยศและการจับกุมพระเยซู
(The Betrayal and Arrest of Christ)
02 - 25 - 2018 PM
การทนทุกข์ของพระคริสต์ในเกทเสมเน
(Christ's Agony in Gethsemane)
02 - 17 - 2018 PM
การเห็นไม่ใช่การเชื่อ
(Seeing or Believing?)
02 - 04 - 2018 PM
โดยพระโลหิตของพระองค์เราจึงสะอาด
(By His Blood We Are Cleansed!)
01 - 28 - 2018 PM
มีหรือไม่มีโลหิต
(With or Without Blood)
01 - 21 - 2018 PM
เป็นคริสเตียนที่กล้าต่อสู้
(Dare to Be a Fighting Christian!)
12 - 10 - 2017 PM
“แต่ถ้าไม่” – คนของพระเจ้าในบาบิโลน
(“But If Not” – God’s Men In Babylon)
12 - 03 - 2017 PM
สามคำที่กล่าวถึงคริสตจักรในยุกแรก
(Three Words Give the Secret of the Early Church!)
11 - 19 - 2017 PM
เฮโรดแลยอห์น
(Herod and John)
11 - 12 - 2017 PM
ลูเธอร์สอนถึงบาปดั้งเดิมและการรักษา
(Luther On Original Sin And Its Cure)
10 - 29 - 2017 PM
จะอธิษฐานและจัดการประชุมอธิษฐานอย่างไร
(How to Pray and How to Conduct A Prayer Meeting)
10 - 15 - 2017 PM
ชำระและสะอาด – ประเภทของการกลับใจใหม่
(Wash and Be Clean! - The Typology of Conversion)
10 - 15 - 2017 AM
จะเตรียมบทเทศนาประกาศได้อย่างไร – ขึ้นอยู่กับความจริงและการกลับใจใหม่
How to Prepare An Evangelistic Sermon – Forgotten Truths Needed For Real Conversions)
10 - 14 - 2017 PM
เจ็ดอย่างเพื่อคนที่กลับใจใหม่
(Seven Points for New Converts)
10 - 07 - 2017 PM
การฟื้นฟูเท่านั้น!
(Revival Is No Option!)
10 - 01 - 2017 PM
ทุกคนต้องไปประกาศข่าวประเสริฐ!
(Every Person Evangelizing!)
09 - 17 - 2017 PM
การฟื้นฟูเพื่อความอยู่รอด
(Revival for Survival)
08 - 31 - 2017 PM
คุณมาที่พระคริสต์หรือยัง?
(Have You Come to Christ?)
11 - 09 - 2003 PM
เมื่อพระเจ้าเห็นเลือด
(When God Sees the Blood)
08 - 27 -  2017 PM
“วิธีการแห่งพระคุณ” โดย จอร์จ ไวท์ฟิลด์ ดัดแปลงเป็นภาษาอังกฤษสมัยใหม่
("The Method of Grace" by George Whitefield, Condensed and Adapted to Modern English)
01 - 08 - 2017 PM
โปรดสำแดงสง่าราศีของพระองค์
(Show Me Thy Glory)
08 - 12 - 2017 PM
การฟื้นฟูช่วยรักษาการปฏิเสธ
(Revival Cures Rejection)
08 - 09 - 2017 PM
การอธิษฐานต่อสู้เพื่อการฟื้นฟู
(The Battle of Prayer in Revival!)
07 - 09 - 2017 PM
แบ็บติสต์เทเบอร์นาเคล “ใหม่”
(The “New” New Baptist Tabernacle!)
07 - 02 - 2017 AM
โนอาห์พบกับระคุณ
(Noah Found Grace!)
06 - 24 - 2017 PM
พระกิตติคุณกับนาวาของโนอาห์
(The Gospel Pictured by the Ark of Noah)
06 - 18 - 2017 PM
มองไปที่พระเยซู
(Looking Unto Jesus)
06 - 11 - 2017 AM
ดร. อาร์ เอล ไฮเมอร์ส จูเนียร์
(Salvation for the Helpless)
06 - 03 - 2017 PM
แล้วประตูก็ปิด
(And the Door Was Shut)
05 - 28 - 2017 AM
การเสด็จมาก็เพื่อคนบาป
(Deliverance Is Only for the Dissatisfied)
05 - 14 - 2017 AM
การรับขึ้นไป
(บทเทศนา # 3 ในพระธรรมผู้เผยพระวจนะ)
(The Rapture)
05 - 07 - 2017 PM
โรคบาปที่น่าเศร้า
(A Soft and Violent Sadness by Mr. John Samuel Cagan)
04 - 30 - 2017 PM
การขออาหารให้คนบาป – ความคิดใหม่!
(Asking Bread for Sinners - A New Thought!)
04 - 22 - 2017 PM
ข้อพิสูจน์การเป็นพระบุตรของพระคริสต์!
(The Proof Christ's Sonship!)
04 - 15 - 2017 PM
คายาฟาส - ชายผู้ที่วางแผนฆ่าพระคริสต์!
( Caiaphas – The Man Who Planned the Murder of Christ!)
04 - 09 - 2017 AM
การกลับจอมปลอมของยูดาส
(The False Repentance of Judas)
04 - 02 - 2017 PM
การโบยตี ความอับอาย และการถ่มน้ำลายรด
(The Scourging, Shame and Spitting)
03 - 26 - 2017 PM
การทนทุกข์ของพระคริสต์ในสวนเกทเสมเน
(Christ's Agony in Gethsemane)
03 - 19 - 2017 PM
ความเหี่ยวแห้งจากผลงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
(The Withering Work of God’s Spirit)
03 - 12 - 2017 PM
ท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งแผ่นดินโลก และเป็นความสว่างของโลก!
(You Are the Salt of the Earth and the Light of the World!)
02 - 26 - 2017 PM
บาปที่ไม่ทรงอภัยให้-บทเรียน # 1 ในศาสนศาสตร์ระบบ
(The Unpardonable Sin - Lesson #1 in Systematic Theology)
02 - 25 - 2017 PM
ความรอดหรือหายนะ- อย่างไหน?
(Salvation or Damnation - Which?)
02 - 19 - 2017 AM
ทำไมนักประกาศทั้งหลายไม่อาจเพิ่มผู้เชื่อ ให้กับคริสตจักรของเรา
(Why Evangelists Don't Add People to Our Churches)
02 - 11 - 2017 PM
จงพิจารณาดูตัวเองในตอนนี้
(Examine Yourselves Now!)
02 - 05 - 2017 AM
การต่อสู้พวกเซนดีเมเนียนิยม (บทเทศนาครั้งที่สามกล่าวถึงการต่อสู้)
(The Battle Against Sandemanianism - Number three in a Series of Battle Cries)
01 - 22 - 2017 AM
การต่อสู้เพื่อคืนวันอาทิตย์ (บทเทศนาถึงการต่อสู้ครั้งที่หนึ่ง)
(The Battle for Sunday Night - Number one in a Series of Battle Cries)
01 - 15 - 2017 AM
ปีแห่งนรก – ปีแห่งการฟื้นฟู
(A Year of Hell – A Year of Revival!)
01 - 01 - 2017 PM
อาดัมทั้งสองคน (บทเทชศนาในปฐมกาล # 90)
(The Two Adams - Sermon #90 on the Book of Genesis)
12 - 04 - 2016 PM
ดาดัม เจ้าอยู่ที่ไหน?
(Adam, Where Art Thou? - Sermon #89 on the Book of Genesis)
11 - 27 - 2016 PM
ออกจากหมู่พวกเขาเหล่านั้น
(Come Out From Among Them!)
11 - 13 - 2016 PM
จิตใต้สำ นึกที่ถูกทำ ลาย
(The Seared Conscience)
10 - 16 - 2016 AM
ห้าบทเทศนาที่ทำ ให้นักประกาศหนุ่มได้กลับใจใหม่
(Five Sermons Used in the Conversion of a Young Evangelist)
10 - 09 - 2016 PM
สองเหตุผลหลักว่าทำ ไมคริสตจักรในอเมริกาและประเทศตะวันตก ไม่ได้รับประสบการณ์ของการฟื้นฟู
(The Two Reasons Why the Churches in America and the West Don't Experience Revival )
09 - 25 - 2016 PM
ซๅตานและการฟ้ืนฟู
(Satan and Revival)
09 - 15 - 2016 PM
ระเบียบและการโต้แย้งในการอธิษฐาน - ตอนที่ 1 โดย จอห์น ซามูเอล คาเกน
(Order and Argument in Prayer - Part I - by Mr. John Samuel Cagan)
09 - 02 - 2016 PM
อธิษฐานสำาหรับการฟื้นฟู
(Praying for Revival)
08 - 19 - 2016 PM
นำ พวกเขาออกจากบาปมาข้างใน!
(Bring Them in From the Fields of Sin!)
08 - 07 - 2016 PM
การเข้าแผ่นดินสวรรค์ ผ่านทางการทนทุกข์อย่างมาก
(Entering the Kingdom Through Much Tribulation)
04 - 24 - 2016 AM
นิมิตแห่งการฟื้นฟู
(A Vision of Revival)
07 - 03 - 2016 PM
บาดแผลของพระคริสต์
(The Wounds of Christ)
06 - 26 - 2016 AM
สิ่งดีผ่านมาทางการอธิษฐาน
(Good Things Come Through Prayer)
06 - 05 - 2016 PM
ดร. หลิน สอนเรื่องการอธิษฐานและการประชุมอธิษฐาน
(Dr. Lin's Teachings on Prayer and Prayer Meetings)
05 - 29 - 2016 PM
คำอธิษฐานที่พระเจ้าทรงตอบ
(The Prayers God Answers)
05 - 22 - 2016 PM
จะทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไร
(How to Know the Will of God)
05 - 15 - 2016 AM
คุณจะรอดพ้นจากนรกได้อย่างไร?
(How Can You Escape the Damnation of Hell?)
05 - 08 - 2016 AM
ใจของคุณอยู่ในกลางหนามหรือเปล่า?
(Is Your Heart Thorny Ground?)
05 - 01 - 2016 AM
การอดอาหารและการอธิษฐานในยุคสุดท้าย
(Fasting and Prayer in the Last Days)
04 - 24 - 2016 PM
เดมัสลืมเราไปเสียแล้ว
(Demas Has Forsaken Me!)
04 - 17 - 2016 AM
ความแข็งแกร่งของชายคนหนึ่ง - ขอสดุดี ดร. ไฮเมอร์สเนื่องในวันครอบรอบวันเกิด 75 ปีของท่าน โดย ดร.ซี เอล คาเกน
(The Strength of a Man's Character - A Tribute to Dr. Hymers on His 75th Birthday by Dr. C. L. Cagan)
04 - 10 - 2016 PM
ชีวิตที่ต้องต่อสู้
(A Life of Conflict)
04 - 03 - 2016 PM
นิมิตในคืนนั้นบทเทศนาวันอิสเตอร์
(Visions in the Night - An Easter Sermon)
03 - 27 - 2016 PM
เจ็ดคำตรัสสุดท้ายของพระคริสต์ที่กางเขน
(The Seven Last Words of Jesus on the Cross)
03 - 20 - 2016 PM
ยูดาส อิสคาริโอถูกทำลายโดยซาตานได้อย่างไร
(How Judas Iscariot Was Destroyed by Satan)
03 - 13 - 2016 PM
เหงื่อเลือด
(The Bloody Sweat)
03 - 06 - 2016 PM
พระเยซู - กับการทนทุกข์ในสวน
(Jesus - Sufering in the Garden)
02 - 28 - 2016 AM
กู้คนที่กำลังพินาศ
(Rescue the Perishing)
02 - 14 - 2016 PM
เปโตร-ถูกเรียก-เชื่อ-และกลับใจใหม่
(Peter - Called, Convicted and Converted)
02 - 14 - 2016 AM
จีนกลายมาเป็นมหาอำนาจของโลกได้อย่างไร โดย ดร. ไฮเมอร์ส จูเนียร์
(บทเทศนา # 88 ในปฐมกาล)
(How China Became a World Power! - Sermon #88 on the Book of Genesis by Dr. C. L. Cagan)
02 - 07 - 2016 AM
ความทุกข์ทรมานของพระเยซูคริสต์"
(The Sufferings of Christ)
01 - 31 - 2016 PM
พระเจ้าผู้-ทอดทิ้งพระคริสต์!
(The God-Forsaken Christ!)
01 - 24 - 2016 AM
การทำแท้งและการเสด็จมาของพระคริสต์! โดย ดร.ซี เอล คาเกน
(Abortion and the Second Coming of Christ! by Dr. C. L. Cagan)
01 - 17 - 2016 AM
หมายสำคัญแห่งยุคสุดท้าย - กล่าวเพิ่มเติม
(Signs of the End - Updated and Expanded)
01 - 03 - 2016 AM
จงนำคริสเตียนในเธสะโลนิกามาเป็นแบบอย่างให้คุณ
(Make the Thessalonian Christians Your Example!)
12 - 27 - 2015 PM
หมายสำคัญของกาลเวลา
(Signs of the Times)
12 - 27 - 2015 AM
พิสูจน์การประสูติของพระคริสต์โดยพระวิญญาณ
(Proofs of the Virgin Birth)
12 - 13 - 2015 PM
โยเซฟและพระเยซู
(บทเทศนา # 86 ในพระธรรมปฐมกาล)
(Joseph and Jesus - Sermon #86 on the Book of Genesis)
12 - 06 - 2015 PM
บทเรียนจากอับราฮัมและอิสอัค
(บทเทศนา # 85 ในปฐมกาล)
(Life Lessons from Abraham and Isaac - Sermon #85 on the Book of Genesis)
11 - 29 - 2015 PM
ทางนั้น ความจริง และชีวิต
(The Way, The Truth, and The Life)
11 - 15 - 2015 AM
คำอุปมาเรื่องผู้หว่านเมล็ดพืช
(The Parable of the Sower)
11 - 08 - 2015 PM
การกลับใจใหม่และการทรงเรียกอิสยาห์
(The Conversion and Call of Isaiah)
11 - 01 - 2015 AM
การกลับใจใหม่ของลูเทอร์
(Luther's Conversion)
10 - 25 - 2015 AM
ความชั่วที่ร้ายแรงของคุณ โดย ดร. ซี เอล คาเกน
(Your Total Depravity by Dr. C. L. Cagan)
10 - 17 - 2015 PM
ตรรกะแห่งไฟ!
(Logic on Fire!)
10 - 11 - 2015 AM
ชำระด้วยโลหิต
(The Cleansing Blood)
10 - 04 - 2015 PM
น้ำตาของพระผู้ช่วยให้รอด
(The Tears of the Saviour)
10 - 04 - 2015 AM
อธิษฐานอย่างไรเพื่อการฟื้นฟู
(บทเทศนาที่ 22 เกี่ยวกับการอัศจรรย์)
(How to Pray for Revival - Sermon #22 on Revival)
09 - 27 - 2015 PM
น้ำและโลหิต
(The Water and the Blood)
09 - 20 - 2015 AM
ไม่มีวันสลายและการทรงไถ่
(The Incorruptible and Redeeming Blood of Jesus Christ)
09 - 13 - 2015 PM
หลักคำสอนของการฟื้นฟู
(บทเทศนาที่ 20 ถึงการฟื้นฟู)
(The Great Doctrines of Revival - Sermon #20 on Revival)
09 - 06 - 2015 AM
ความสำคัญของคริสตจักรท้องถิ่น
(The Importance of the Local Church)
08 - 30 - 2015 AM
อธิษฐานอย่างจริงจัง – จนกว่าพระเจ้าจะทรงตอบคำอธิษฐานนั้น!
(Praying Through - 'Till You Get What You Ask For!)
08 - 23 - 2015 PM
ตอนที่คุณอดอาหาร
(When You Fast)
08 - 16 - 2015 PM
นักอธิษฐานให้กับการต่อสู้ในทุกวันนี้!
(Prayer Warriors for Today's Battle!)
08 - 09 - 2015 PM
การให้ขนมปังให้กับคนบาป
(Asking Bread for Sinners)
08 - 02 - 2015 PM
การอดอาหารและการอธิษฐานในช่วงที่มีการละทิ้งความเชื่อ
(Fasting and Prayer in a Time of Apostasy)
07 - 26 - 2015 PM
ทำไมซาตานไม่อยากให้คุณ อดอาหารให้กับการกลับใจใหม่
(Why Satan Doesn't Want You to Fast for Conversions!)
07 - 19 - 2015 PM
การอธิษฐานและการอดอาหารในยุคของโอบามา
(Prayer and Fasting in the Age of Obama)
07 - 12 - 2015 PM
จะสร้างสาวกได้อย่างไร วิธีการที่ใช้ได้ผลมากที่สุด
(How to Make Disciples! A Plan That Actually Works!)
07 - 05 - 2015 PM
พระองค์ทรงช่วยกู้คุณอย่างทันทีทันใด!
(He Will Hold You Fast!)
06 - 28 - 2015 AM
ร่วมกันเราเข้มแข็ง อยู่คนเดียวเราอ่อนแอ!
(Together We Are Strong! Alone We Are Weak!)
06 - 21 - 2015 AM
คนที่ชอบเยาะเย้ยในยุคสุดท้าย
(บทเทษนา # 6 ใน 2 เปโตร)
(Scoffers in the Last Days)
06 - 14 - 2015 AM
อาเล็กซามินอสและพระเจ้าของเขา
(Alexamenos and His God)
06 - 07 - 2015 AM
สมาชิกในคริสตจักรที่ไม่ได้กลับใจใหม่ในยุคสุดท้าย
(บทเทศนา # 5 ใน 2 เปโตร)
(Unconverted Church Members in the Last Days - Sermon #5 on II Peter)
05 - 31 - 2015 PM
ทูตสวรรค์ที่ทำบาป – คำตัดเตือนสำหรับคนที่ทำบาป
(Fallen Angels - A Warning to Fallen Men)
05 - 17 - 2015 PM
หมายสำคัญต่างๆถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์
(Signs of Christ's Second Coming)
05 - 17 - 2015 AM
คุณแม่ของประธานาธิบดี โรนัลด์ เรแกน บทเทศนาเนื่องในวันแม่
(President Reagan's Mother - A Mother's Day Sermon)
05 - 10 - 2015 AM
การกอบกู้และการทำลาย
(Deliverance or Damnation)
05 - 03 - 2015 AM
มีขีวิตอยู่ในช่วงเวลาของการละทิ้งความเชื่อ
(Living in a Time of Apostasy)
04 - 26 - 2015 AM
ชีวิต – ประทานให้พระผู้ช่วยให้รอด
(The Life-Giving Saviour!)
04 - 19 - 2015 AM
ตัวของพระเยซูคริสต์เอง
(Jesus Christ Himself)
04 - 12 - 2015 AM
การกลับใจใหม่ของเปโตร
(The Conversion of Peter)
04 - 03 - 2015 PM
คำอธิษฐานของพระคริสต์ในสวนเกทเสมเน
(Christ's Prayer in Gethsemane)
03 - 29 - 2015 PM
คำนั้นก็ถูกซ่อนไว้จากเขา
(This Saying Was Hidden From Them)
03 - 22 - 2015 PM
ชีวิตใหม่ – เชื่อมกับความรักของคริสเตียน
(Regeneration - The Link to Christian Love)
03 - 15 - 2015 AM
งูเหล่านั้นและพระผู้ช่วยให้รอด
(The Serpents and the Saviour)
03 - 08 - 2015 AM
ข้าพระองค์ – สะอาดได้
(I Will - Be Thou Clean!)
03 - 01 - 2015 AM
ซาตานทำให้คนตาบอด
(Satanic Blinding)
02 - 22 - 2015 AM
การทรงเลือก
(Election)
02 - 01 - 2015 AM
ของประทานที่เหลือจะพรรณนา
(The Unspeakable Gift)
01 - 25 - 2015 PM
หนังสือหลายเล่มและเล่มเดียว
(บทเทศนาถึงการพิพากษาครั้งสุดท้าย)
(The Books and the Book - A Sermon on the Last Judgment)
01 - 25 - 2015 AM
กล่าวร้ายต่อต้านพระวิญญาณบริสุทธิ์
(Blasphemy Against the Holy Spirit)
01 - 18 - 2015 PM
ทำไมอเมริกาถึงไม่อยู่ในการทำนายของพระคัมภีร์
(บทเทศนาในวันอาทิตย์ตอน “ชีวิตที่ถูกต้อง)
(Why America Is Not in Bible Prophecy - A Sermon Preached on "Right to Life" Sunday)
01 - 18 - 2015 AM
พระเจ้ายิ่งใหญ่ - ทรงฤทธิ์และน่ากลัว
(A Great God -Mighty and Terrible!)
01 - 11 - 2015 AM
การกลับใจใหม่ที่แท้จริง – ฉบับปี 2015
(Real Conversion - 2015 Edition)
01 - 04 - 2015 AM
คำตอบของผมให้กับภาพยนตร์ใหม่เรื่อง “อพยพ” และพวกโจมตีพระคัมภีร์!
(My Answer to The New "Exodus" Movie And Its Attack On The Bible!)
12 - 28 - 2014 PM
ของขวัญของนักปราชญ์
(The Gifts of the Wise Men)
12 - 14 - 2014 AM
เข้าใจมากกว่าอาจารย์ของผม
(More Understanding Than My Teachers)
12 - 07 - 2014 AM
หนังสือแห่งลมหายใจของพระเจ้า
(The God-Breathed Book)
11 - 30 - 2014 PM
บ้าวันหยุดในวันคริสตมาส
(Christmas Holiday Madness!)
11 - 30 - 2014 AM
หกข้อผิดพลาดของคนปัจจุบันเกี่ยวกับการฟื้นฟู
(บทเทศนาถึงการฟื้นฟูครั้งที่ 15)
(Six Errors About Revival - Sermon #15 on Revival)
11 - 16 - 2014 PM
พระเจ้าแห่งการฟื้นฟู
(บทเทศนาถึงการฟื้นฟูครั้งที่ 14)
(The God of Revival - Sermon #14 on Revival)
11 - 02 - 2014 PM
อธิษฐานเพื่อการฟื้นฟู
(บทเทศน์ถึงการฟื้นฟูครั้งที่ 13)
(A Prayer for Revival - Sermon #13 on Revival)
11 - 02 - 2014 AM
คำสอนของลูเทอร์
(Luther's Text)
10 - 26 - 2014 PM
คนที่พระเจ้าทรงใช้ในงานฟื้นฟู
(บทเทศนาฟื้นฟูครั้งที่ 12)
(The People God Uses in Revival - Sermon #12 on Revival)
10 - 19 - 2014 PM
ความไม่เชื่อ – อุปสรรคต่อการฟื้นฟู
(บทเทศนาเกี่ยวกับการฟื้นฟูครั้งที่ 11)
(Unbelief A Hindrance to Revival - Sermon #11 on Revival)
10 - 12 - 2014 PM
ทำไมถึงฟื้นฟู? คำตอบที่แท้จริง!
(บทเทศนาถึงการฟื้นฟูครั้งที่ 10)
(Why No Revival? The True Answer! - Sermon #10 on Revival)
10 - 05 - 2014 PM
รูปแบบการฟื้นฟูที่แท้จริง
(บทเทศนาครั้งที่ 9 เรื่องการฟื้นฟู)
(The Main Features of True Revival - Sermon #9 on Revival)
09 - 28 - 2014 PM
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันฟื้นฟู
(บทเทศนาที่ 8 ของการฟื้นฟู)
(This is What Happens in Revival! - Sermon #8 on Revival)
09 - 21 - 2014 PM
พระกิตติคุณในประโยคเดียว
(The Gospel in One Sentence)
09 - 14 - 2014 AM
หมายสำคัญแห่งวันสุดท้าย
(ครั้งที่ 4 พระคัมภีร์เกี่ยวกับการทำนาย)
(These are the Last Days! - Sermon #4 on Bible Prophency)
08 - 31 - 2014 AM
พระวิญญาณบริสุทธิ์ถวายเกียรติแด่พระเยซูในงานฟื้นฟู!
(บทเทศนาครั้งที่ 6 ในงานฟื้นฟู)
(The Holy Spirit Glorifying Jesus in Revival! - Sermon #6 on Revival)
08 - 24 - 2014 PM
พระองค์จะทรงให้เราได้รับเกียรติ
(บทเทศนาที่ 5 ในงานฟื้นฟู)
(He Shall Glorify Me - Sermon #5 on Revival)
08 - 17 - 2014 PM
ประสบการณ์แห่งความเหงา
(The Experience of Loneliness!)
08 - 17 - 2014 AM
หลังจากนั้นพวกเขาจะอดอาหาร
(บทเทศนาครั้งที่ 4 ในงานฟื้นฟู)
(Then Shall They Fast - Sermon #4 on Revival)
08 - 10 - 2014 PM
อดอาหารและอธิษฐาน ปลดปล่อยในยุคของเรา
(เทศนาครั้งที่ 3 ในงานฟื้นฟู)
(Prayer and Fasting for Deliverance in Our Time - Sermon #3 on Revival)
08 - 03 - 2014 PM
ขอให้ข้าพเจ้ามีฤทธิ์อย่างนี้ด้วย
(บทอธิษฐานครั้งที่ 2 ในงานฟื้นฟู)
(Give Me This Power - Sermon #2 on Revival)
07 - 27 - 2014 PM
ชนิดนี้
(เทศนาครั้งที่ 1 ในงานฟื้นฟู)
(This Kind - Sermon #1 on Revival)
07 - 20 - 2014 PM
ทำลายห่วงโซ่แห่งความเหงา
(Breaking the Chains of Loneliness)
07 - 13 - 2014 AM
สวรรค์และนรก
(Heaven and Hell)
07 - 03 - 2014 PM
ข้อพระธรรมของ ดร. คาเกน
(Dr. Cagan's Verse)
06 - 29 - 2014 AM
อย่าหลับ - เหมือนกับคนอื่นทำกัน
Don't Sleep - As Others Do!
06 - 22 - 2014 AM
ต้องการ – ผู้ชายเข้าร่วมต่อสู้!
(Needed - Fighting Men!)
06 - 15 - 2014 AM
การละทิ้งความเชื่อ - 2014
(The Apostasy - 2014)
06 - 08 - 2014 AM
นาวาของโนอาห์
(บทเทศนา # 81 ในปฐมกาล)
(Noah's Ark - Sermon #81 on the Book of Genesis)
06 - 01 - 2014 AM
วิญญาณชั่วในโลกแห่งยุคนี้
(บทเทศนา # 79 จากพระธรรมปฐมกาล)
(Demons in the World Today - Sermon #79 on the Book of Genesis)
05 - 25 - 2014 AM
ยุคของโนอาห์และวันของโลท
บทเทศนา # 77 จากพระธรรมปฐมกาล
(The Days of Noah and the Days of Lot - Sermon #77 on the Book of Genesis)
05 - 18 - 2014 AM
เทศนาถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์
(Preaching the Unsearchable Riches of Christ) 
05 - 04 - 2014 AM
ทั้งหมดที่ฉันต้องการคือพระเยซู
(All I Need is Jesus)
05 - 03 - 2014 PM
โนอาห์มีจริงการพิพากษาก็มีจริง!
(The Real Noah and the Real Judgment!)
04 - 13 - 2014 AM
วันสิ้นพระชนม์ของพระเยซู
(The Day Jesus Died) 
04 - 13 - 2014 PM
คุณเห็นอะไรตอนมองไปที่ไม้กางเขน?
(What Do You See When You Look at the Cross?) 
04 - 13 - 2014 AM
เรื่องเล่าสอนความจริงแห่งสวนสามแห่ง
(Three Gardens Tell the Story)
04 - 06 - 2014 PM
ความละอายของพระผู้ช่วยให้รอด
(The Saviour's Shame)
03 - 30 - 2014 PM
ยาต่อต้านการละทิ้งความจริง
(The Antidote for Apostasy)
03 - 23 - 2014 PM
ทางที่สาม – วิกฤตแห่งการกลับใจใหม่
(The Third Way - Crisis Conversion)
03 - 09 - 2014 PM
ผู้หญิงคนที่อยู่ท่ามกลางฝูงชน
(The Woman in the Crowd)
03 - 02 - 2014 AM
แผ่นดินสวรรค์
(A Glimpse of Heaven)
02 - 23 - 2014 PM
ช๊อกกับคำเทศนาให้พวกอนุชน -ผมตอบคำถามของพอล วอเชอร์!
(An Even More Shocking Youth Message - My Answer to Paul Washer!)
02 - 16 - 2014 PM
ความรอดของตน
(Your Own Salvation)
02 - 09 - 2014 AM
พระคริสต์ทรงมีค่าอันประเสริฐสำหรับผู้ที่กลับใจใหม่เท่านั้น
(Christ Precious to Converts Only!)
02 - 02 - 2014 AM
ทำไมการเทศนาสมัยนี้กล่าวถึงพระกิตติคุณน้อยมาก?
(Why So Little Gospel Preaching Today?)
01 - 26 - 2014 AM
เทศนาให้กับพวกกบฏ
(Preaching to a Rebellious People)
01 - 19 - 2014 AM
พระเจ้าทรงนำคนบาปไปที่ไหน
(Where God Draws Sinners)
01 - 12 - 2014 AM
ผู้ทรงทำลาย
(The Breaker)
01 - 05 - 2014 AM
เดินผ่านเปลิวไฟกับพระบุตรของพระเจ้า!
(Walking Through the Fire with the Son of God!)
12 - 29 - 2013 AM
อิมมานูเอล – พระเจ้าทรงอยุ่กับเรา
(Emmanuel - God with Us!)
12 - 22 - 2013 AM
ความรอดผ่านทางตรีเอกานุภาพ – บทเทศนาในวันคริสต์มาส
(Salvation Through The Trinity - A Christmas Sermon)
12 - 15 - 2013 AM
ความโกรธของซาตานในยุคสุดท้าย
(The Wrath of Satan in the Last Days)
12 - 08 - 2013 AM
สมาชิกคริสตจักรที่หลงหาย และผู้รับที่ขโมยแกะ
(คริสตจักรในยุคสุด้ทาย – ตอนที่ 2)
(Lost Church Members and Sheep Stealing Preachers -
The Churches of the Last Days - Part II)
10 - 19 - 2013 PM
การพิพากษาของพระเจ้า – สิ่งหนึ่งที่น่ากลัว
(God's Judgment - A Fearful Thing)
11 - 17 - 2013 PM
โลหิต – ธรรมดาหรือศักดิ์สิทธิ์?
(The  Blood - Common or Precious?)
11 - 17 - 2013 AM
คนยามเอ๋ย ดึกเท่าไรแล้ว?
(Watchman, What of the Night?)
11 - 10 - 2013 AM
การเป็นลูกบุญธรรม
(Adoption!)
11 - 03 - 2013 AM
เพรสไปทีเรียนและแบ๊บติสต์ขัดแย้งกันในบทเพลงนมัสการที่ยอดนิยม
(บทเทศนาวันอาทิตย์รำลึกถึงการปฎิรูป)
(Presbyterians and Baptists Fight Over Popular Hymn - A Sermon Preachned on Reformation Sunday)
10 - 27 - 2013 PM
การก่อตัวของพายุ
(The Christ of the Cross)
10 - 20 - 2013 AM
ทำไมคริสตจักรต้องเยือกเย็นลง
(คริสตจักรในยุคสุดท้าย – ตอนที่ I)
(Why Churches are Slumbering and Cold)
(The Churches of the Last Days - Part I)
10 - 13 - 2013 PM
การก่อตัวของพายุ
(The Gathering Storm)
10 - 06 - 2013 AM
การทนทุกข์และการครอบครอง
(Sufferiing and Reigning)
09 - 29 - 2013 AM
ความลับแห่งการฟื้นฟูในประเทศจีน
(The Secret of Revival in China)
09 - 22 - 2013 AM
แบกกางเขนของคุณ
(Take Up Your Cross)
09 - 15 - 2013 PM
แอนตีโนเมียนนิยมในอิตาลี
(Antinomianism in Italy)
09 - 08 - 2013 PM
การอธิบายผิดเกี่ยวกับคำอุปมาเรื่องบุตรน้อยหลงหาย
(เทศนาครั้งที่ 2 ในอุปมาเรื่องบุตรน้อยหลงหาย)
(Misinterpreting the Prodigal Son)
08 - 25 - 2013 PM
แม่แบบของการกลับใจใหม่
(บทเทศนาครั้งที่ 1 ในอุปมาเรื่องบุตรน้อยหลงหาย)
(The Archetype of Conversion)
08 - 25 - 2013 AM
เป้าหมาย! วัตถุประสงค์! ตัวบุคคล!
(The Target! The Object! The Person!)
08 - 18 - 2013 AM
การแสวงหาและพบกับพระคริสต์
(On Seeking and Finding Christ)
08 - 11 - 2013 PM
กษัตริย์ผู้ที่จะเสด็จมา
(The Coming King)
08 - 04 - 2013 AM
คนในฝ่ายเนื้อหนังและคริสเตียนที่แท้จริง
(The Carnal Man and the Real Christian)
07 - 28 - 2013 PM
ดินแดนที่ไร้ซึ่งวิญญาณ
 (The Island of Lost Souls)
07 - 21 - 2013 PM
ความเชื่อแบบง่ายๆในพระเยซู
(บทเทศนาที่ 15 ในอิสยาห์ 53)
(Simple Faith in Jesus - Sermon #15 on Isaiah)
07 - 21 - 2013 AM
การบีบของพระกิตตุณ
(The Gospel Vise)
07 - 14 - 2013 PM
เซนดีเมเนียนนิยม
(Sandemanianism)
07 - 07 - 2013 AM
นักศึกษาล้านๆคนตามโรงเรียนยังหลงหายอยู่- แต่พวกแบ๊บติสต์ไปไหนกันหมด
(Millions of Lost College Students - But Where are the Baptists?)
06 - 30 - 2013 PM
แหล่งที่มาที่ทำให้พระคริสต์ได้รับเกียรติ
(บทเทศนาตอนที่ 14 นิสยาห์ 53)
(The Source of Christ's Glory - Sermon #14 on Isaiah 53)
04 - 21 - 2013 AM
ความพึงพอใจและการทำให้ชอบธรรม - ที่ได้รับโดยทางพระคริสต์
(บทเทศนาตอนที่ 13 นิสยาห์ 53)
(Satisfaction and Justification - Obtained by Christ - Sermon #13 on Isaiah)
04 - 14 - 2013 PM
ชัยชนะของพระผู้ช่วยให้รอด
(เทศนาครั้งที่ 12 ในอิสยาห์ 53)
(The Saviour's Triumph! - Sermon #12 on Isaiah 53)
04 - 14 - 2013 AM
ต้องมีการบูชาถึงจะมีการช่วยกู้!
(เทศนาครั้งที่ 11 ในอิสยาห์ 53)
(Propitiation! - Sermon #11 on Isaiah 53)
04 - 13 - 2013 PM
ข้อขัดแย้งถึงการฝังพระศพของพระคริสต์
(เทศนาตอนที่ 10 ในอิสยาห์ 53)
(The Paradox of Christ's Burial - Sermon #10 on Isaiah 53)
04 - 07 - 2013 PM
การอธิบายถึงการทรงไถ่
(เทศนาตอนที่ 9 ในอิสยาห์ 53)
(A Description of the Atonement - Sermon #9 on Isaiah 53)
04 - 07 - 2013 AM
ลูกแกะที่ไม่ปริปาก
(บทเทศนาตอนที่ 8 ในพระธรรมอิสยาห์)
(The Silence of the Lamb - Sermon #8 on Isaiah 53)
03 - 24 - 2013 PM
บาปสากลบาปเฉพาะและการรักษาบาป
(บทเทศนาตอนที่ 7 จากพระธรรมอิสยาห์ 53)
(Universal Sin, Particular Sin, and the Cure for Sin - Sermon #7 on Isaiah 53)
03 - 24 - 2013 AM
รอยฟกช้ำ การถูกโบยตี และแผลของพระคริสต์
(บทเทศนาตอนที่ 6 จากพระธรรมอิสยาห์)
(Jesus Wounded, Bruised and Beaten - Sermon #6 on Isaiah 53)
03 - 23 - 2013 PM
การทนทุกข์ของพระคริสต์ – จริงและเท็จ
(บทเทศนาตอนที่ 5 พระธรรมอิสยาห์)
(Christ's Suffering - The True and the False - Sermon #5 on Isaiah 53)
03 - 17 - 2013 AM
พระคริสต์ – ผู้ที่โลกเห็นว่าไร้ค่า
(บทเทศนาตอนที่ 4 ในพระธรรมอิสยาห์ 53)
(Christ - Universally Devalued - Sermon #4 on Isaiah 53)
03 - 16 - 2013 PM
พระคริสต์ – ถูกฝูงชนต่อต้าน
(บทเทศนาตอนที่ 3 พระธรรมอิสยาห์ 10, 2013)
(Christ - Rejected by the Masses
- Sermon #3 on Isaiah 53)
03 - 10 - 2013 AM
ปฏิเสธข่าวประเสริฐ
(บทเทศนาตอนที่ 2 ในพระธรรมอิสยาห์ 53)
(The Rejected Report - Sermon #2 on Isaiah 53)
03 - 03 - 2013 AM
การทนทุกข์ และชัยชนะของผู้รับใช้ของพระเจ้า
(บทเทศนาตอนที่ 1 ในพระธรรมอิสยาห์)
(The Suffering and Triumph of God's Servant! - Sermon #1 on Isaiah 53)
02 - 24 - 2013 AM
จากการทรงสร้างจนถึงที่โลงศพ
(บทเทศนาตอนที่ 75 พระธรรมปฐมกาล)
(From Creation to a Coffin - Sermon #75 on the Book of Genesis)
03 - 17 - 2013 PM
โยเซฟและพี่น้องของท่าน
(บทเทศนาตอนที่ 74 ในพระธรรมปฐมกาล)
(Joseph and his Brothers - Sermon #74 on the Book of Genesis)
03 - 10 - 2013 PM
การเดินทางของยาโคบไปที่อียิปต์
(บทเศศนาตอนที่ 73 ในพระธรรมปฐมกาล)
(Jacob's Pilgrimage to Egypt - Sermon #73 on the Book of Genesis)
03 - 03 - 2013 PM
โยเซฟ –แบบของพระคริสต์
(บทเทศนาตอนที่ 71 จากพระธรรมปฐมกาล)
(Joseph - A Type of Christ - Sermon #71 on the Book of Genesis)
02 - 17 - 2013 PM
การถวายอิสอัคเป็นเครื่องบูชา
(บทเทศนาตอนที่ 70 จากพระธรรมปฐมกาล)
(The Offering of Isaac - Sermon #70 on the Book of Genesis)
02 - 17 - 2013 AM
การเสด็จสู่สววรค์ของพระคริสต์
(The Ascension of Christ)
02 - 10 - 2013 AM
การอดอยากพระวัจนะ
(A Famine of the Word!)
02 - 03 - 2013 PM
หลักคำสอนเรื่องเหลือคนไว้เล็กน้อยสำหรับความรอด
(The Doctrine of the Remnant)
01 - 27 - 2013 PM
จงไล่ฝูงเหยี่ยวให้ออกจากที่บูชา
(บทเทศนาตอนที่ 68 ในพระธรรมปฐมกาล)
(Driving the Vultures Away From the Sacrifice - Sermon #68 on the Book of Genesis)
01 - 20 - 2013 PM
การเทศนาของโนอาห์
(The Preaching of Noah)
01 - 13 - 2013 PM
ความเชื่อของโนอาห์
(The Faith of Noah)
01 - 06 - 2013 PM
การละทิ้งความเชื่อ
(The Apostasy)
12 - 29 - 2012 PM
แสวงหาพระเจ้าในวันคริสต์มาส
(Seeking Christ at Christmas)
12 - 23 - 2012 AM
พระนามต่างๆของพระเยซู
(The Names of Jesus)
12 - 16 - 2012 PM
ความวุ่นวายในวันคริสตมาส (บทเทศนาที่ 66 จากพระธรรมปฐมกาล)
(The Christmas Conflict - Sermon #66 on the Book of Genesis)
12 - 09 - 2012 AM
เขาได้ฟังคำเทศนา แต่ไม่ได้รับการช่วยกู้!
(He Heard the Sermons but was Never Saved!)
12 - 02 - 2012 PM
พันธกิจของนักประกาศ
(The Work of an Evangelist)
11 - 25 - 2012 PM
บุคคลที่มักจะลืมขอบคุณ-บทเทศนาเกี่ยวการขอบคุณ
(บทเทศนาที่ 65 จากพระธรรมปฐมกาล)
(The Man Who Forgot to be Thankful - A Thanksgiving Sermon)
11 - 18 - 2012 AM
คุณได้นัดหมายกับความตาย
(Your Appointment With Death)
11 - 11 - 2012 AM
หนังสือที่ทำลายไม่ได้
(The Indestructible Book)
11 - 04 - 2012 PM
มาร์ติน ลูเทอร์ และ ซาตาน
(Martin Luther and the Devil)
10 - 28 - 2012 PM
คุณสามารถพบพระเจ้าได้ คอมมิวนิสต์ไม่ได้ฆ่าพระองค์
(You Can Find God! The Communists Have Not Killed Him!)
10 - 21 - 2012 AM
ขอขนมปังให้คนบาป
(Asking Bread for Sinners)
10 - 14 - 2012 AM
ทำไมเราต้องอดอาหาร
(Why we Fast)
10 - 07 - 2012 AM
พระเจ้าที่ไม่รู้จัก
(เทศนาที่เทศกาลไหว้พระจันทร์ของคนจีน)
(The Unknown God)
09 - 29 - 2012 PM
การเทศนาตามที่เราต้องการ
(The Preaching we Need)
09 - 23 - 2012 PM
พระเจ้าทรงรักษาความโดดเดี่ยวอ้างว้างของมนุษย์
(God's Cure for Man's Loneliness)
09 - 16 - 2012 AM
คริสตจักรที่เจริญเติบโต!
(An Exploding Church!)
09 - 09 - 2012 AM
สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จาก ดร. จอหน์ อาร์ ไรซ์
(Things I Learned From Dr. John R. Rice)
09 - 02 - 2012 PM
อดอาหารเพื่อเอาชนะซาตาน
(Fasting to Overcome Satan)
08 - 26 - 2012 PM
สี่เสียงคร่ำครวญจากนรก
(Four Cries From Hell)
08 - 05 - 2012 PM
การต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ของคริสเตียน
(The Christian's Greatest Battle)
08 - 19 - 2012 AM
สำเร็จแล้ว!
(Tetelestai!)
08 - 05 - 2012 AM
ใจที่แตกสลาย
(The Broken Heart)
07 - 29 - 2012 PM
ข้อเท็จจริงของการพิสูจน์ความรอด
(An Infallible Proof of Salvation)
07 - 22 - 2012 PM
การฉีกและรักษา
(Torn and Healed)
07 - 15 - 2012 PM
น้ำตาของพระเยซู
(The Tears of Jesus)
03 - 11 - 2012 PM
ผมรักคริสต์มาส – ดัดแปลงจาก ดร. จอห์น อา ไรซ์
(I Love Christmas - Adapted from Dr. John R. Rice)
12 - 18 - 2011 PM
ศูนย์กลางการประกาศข่าวประเสริฐแห่งคริสตจักรท้องถิ่น!
(Church Centered Evangelism!)
01 - 25 - 2009 AM
การกลับใจใหม่ที่แท้จริง-พิมพ์ปี 2010
(Real Conversion - 2010 Edition)
05 - 30 - 2010 AM
HAVE YOU ORDERED YOUR COPY OF THE CHURCH THAT WILL BE LEFT BEHIND?  SEND $15.95 AND ORDER IT TODAY!  MANY HAVE SAID THAT IT IS ONE OF THE MOST IMPORTANT BOOKS IN PRINT.  IT WILL HELP YOUR PREACHING.  YOU CAN ORDER IT BY WRITING TO DR. HYMERS P.O. BOX 15308, LOS ANGELES, CA 90015. OR YOU CAN ORDER IT MORE QUICKLY BY TELEPHONE (818) 352-0452. 

Home   Books    Articles