Print Sermon

เป้าหมายของเว็ปไซต์นี้คือจัดเตรียมบทเทศนาที่เขียนจากต้นฉบับ และในรูปแบบวีดีโอให้กับผู้รับใช้ และมิชชั่นนารีที่ไปรับใช้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในโลกที่สามที่ขาดแคลนพระคริสตธรรมหรือโรงเรียนอบรมพระคัมภีร์

ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ถูกอ่านในคอมพิวเตอร์ประมาณ 1,500,000 เครื่อง และมากกว่า 221 ประเทศในแต่ละปี โปรดไปอ่านได้ที www.sermonsfortheworld.com ในขณะเดียวกันมีหลายร้อยคนดูวิดีโอบน YouTube และหลังจากนั้นคนเหล่านั้นก็จะย้ายจากดู YouTube มาอ่านเว็บไซต์ของเรา YouTube นำคนมาที่เว็บไซต์ของเรา บทเทศนาต้นฉบับนี้ถูกแปลออกเป็น 46 ภาษา และมีคนอ่านในคอมพิวเตอร์มากถึง 120,000 ทุก ๆ เดือน บทเทศนาต้นฉบับนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ อนุญาตให้นักเทศนาสามารถนำไปใช้เทศน์ได้ นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบวีดีโอเป็นร้อย ๆ ซึ่งเทศน์โดย ดร. ไฮเมอร์ส และนักศึกษาของท่าน บทเทศนาต้นฉบับไม่สงวน แต่จะสงวนเฉพาะในรูปแบบวีดีโอ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ว่าจะสนับสนุนการประกาศพระกิตติคุณไปทั่วโลกได้อย่างไร

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ อีเมล์ของ ดร. ไฮเมอร์ส คือ rlhymersjr@sbcglobal.net
พระคริสต์จะก่อตั้งอาณาจักรของพระองค์ในโลกอย่างไร

HOW CHRIST WILL SET UP HIS EARTHLY KINGDOM
(Thai)

โดย ดร. อาร์ เอล ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

บทเทศนาที่คริสตจักรแบ็บติสต์เทโบนาเคล แห่งนครลอสแอนเจลิส
วันของพระเป็นเจ้าภาคเช้า 13 มกราคม 2019
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, January 13, 2019

“ในวันนั้นพระบาทของพระองค์จะยืนอยู่ที่ภูเขามะกอก ซึ่งอยู่หน้าเมืองเยรูซาเล็มด้านทิศตะวันออก และภูเขามะกอกนั้นจะแยกออกตรงกลางจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก โดยมีหุบเขากว้างมากคั่นอยู่ ภูเขาครึ่งหนึ่งจึงจะถอยไปทางทิศเหนือ และอีกครึ่งหนึ่งจะถอยไปทางทิศใต้ และท่านทั้งหลายจะหนีไปยังหุบเขาแห่งบรรดาภูเขา เพราะว่าหุบเขาแห่งบรรดาภูเขาจะมาจดอาซาลและท่านทั้งหลายจะต้องหนีไป อย่างที่หนีจากแผ่นดินไหวสมัยอุสซียาห์กษัตริย์ประเทศยูดาห์ แล้วพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าจะเสด็จมา และพวกวิสุทธิชนทั้งสิ้นจะมากับพระองค์ และพระเยโฮวาห์จะทรงเป็นกษัตริย์เหนือพิภพทั้งสิ้น ในวันนั้นพระเยโฮวาห์จ ะทรงเป็นเอก และพระนามของพระองค์ก็เป็นเอก” (เศคาริยาห์ 14:4-5, 9)


เกือบทุกคนในโลกเคยได้ยินเกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งแรกของพระคริสต์ โดยพระเจ้าที่ส่งไปบังเกิดยังครรภ์ของมารีย์ และบังเกิดที่คอกม้าในเมืองเบธเลเฮม ใช่คุณเคยได้ยินเกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งแรกของพระคริสต์ แต่ถึงกระนั้นการอ้างอิงในพระคัมภีร์เกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งที่สองของเขาก็มีจำนวนมากกว่าการอ้างอิงถึงการเสด็จมาครั้งแรกของพระองค์ด้วยปัจจัยหนึ่งในแปด ดร. เดวิด เยเรมีย์ กล่าวว่า

นักวิชาการได้มีการนับพระคัมภีร์ที่อ้างอิงถึงการเสด็จมาครั้งที่สองนั้นมีมากถึง 1,845 ครั้ง รวมถึง 318 ที่กล่าวในพันธสัญญาใหม่ การเสด็จกลับมาของพระองค์ถูกเน้นในหนังสือพันธสัญญาเดิมไม่น้อยกว่าสิบเจ็ดเล่ม และเจ็ดในทุกสิบบทในพันธสัญญาใหม่ [พระเยซูคริสต์] เองก็ตรัสถึงการเสด็จกลับมาของพระองค์เองถึงยี่สิบเอ็ดครั้ง การเสด็จมาครั้งที่สองนั้นเป็นเรื่องรองจากความเชื่อในฐานะหัวข้อสำคัญที่สุดของพระคัมภีร์ใหม่ (David Jeremiah, D.D., What in the World is Going On?, Thomas Nelson Publishers, 2008, p. 217)

หนึ่งในข้อพระคัมภีร์ที่ชัดเจนที่สุดเกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์คือข้อความของเราที่พบในเศคาริยาห์ 14: 4-5, 9 เราเรียนรู้บทเรียนที่ยอดเยี่ยมนี้ในสามประการดังต่อไปนี้

I. ประการแรก พระคริสต์จะเสด็จกลับมาที่ภูเขามะกอกเทศ

ผมเองเชื่อว่าพระคัมภีร์)ฉบับ the Scofield กล่าวได้ชัดเจนที่สุด

เศคาริยาห์ 14 ได้สรุปเนื้อหาทั้งหมด มีเนื้อหา [เหตุการณ์] เรียงตามลำดับขั้นตอนดังนี้ คือ: (1) การรวมตัวของประชาชาติ ข้อ 2 (ดู “Armageddon” วิวรณ์ 16:14; (2) การปลดปล่อย ข้อ 3; (3) การกลับมาของพระคริสต์ที่ภูเขามะกอกเทศ และการเปลี่ยนแปลงของโลก 4-8 (4) การจัดตั้งอาณาจักรและการอวยพรโลก ข้อ 9-21 (The Scofield Study Bible, 1917 edition, p. 978; note on Zechariah 13:8)

มหาอำนาจโลกของคนต่างชาติที่นำโดยกลุ่มต่อต้านพระเจ้าจะส่งกองทัพของพวกเขามาต่อสู้กับอิสราเอลในหุบเขาเมกิดโดหรือที่เรียกว่าอาร์มาเก็ดดอน กองทัพของกลุ่มต่อต้านพระเจ้าจะบุกลุกเยรูซาเล็ม แต่พระคริสต์จะเสด็จกลับมาจากฟ้าสวรรค์ในทันใดนั้น และพิชิตกองทัพเหล่านั้น กรุณายืนขึ้นและอ่านเศคาริยาห์ 14: 3-4

“แล้วพระเยโฮวาห์จะเสด็จออกไปต่อสู้กับ ประชาชาติเหล่านั้น เหมือนเมื่อพระองค์ทรงต่อสู้ในวันสงคราม ในวันนั้นพระบาทของพระองค์จะยืนอยู่ที่ภูเขามะกอก ซึ่งอยู่หน้าเมืองเยรูซาเล็มด้านทิศตะวันออก และภูเขามะกอกนั้นจะแยกออกตรงกลางจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก โดยมีหุบเขากว้างมากคั่นอยู่ ภูเขาครึ่งหนึ่งจึงจะถอยไปทางทิศเหนือ และอีกครึ่งหนึ่งจะถอยไปทางทิศใต้“ (เศคาริยาห์ 14:3-4)

พวกคุณนั่งลงได้

“ในวันนั้นพระบาทของพระองค์จะยืนอยู่ที่ภูเขามะกอก” (เศคาริยาห์ 14:4) ภูเขามะกอกเทศอยู่ทางตะวันออกของกรุงเยรูซาเล็ม นี่เป็นภูเขามะกอกเทศเดียวกันกับที่พระเยซูเสด็จไปเพื่ออธิษฐานในคืนที่พระองค์ถูกจับกุม นี่เป็นภูเขามะกอกเทศเดียวกันกับที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ ดังที่มีการบันทึกในกิจการ 1: 9-12

“เมื่อพระองค์ตรัสเช่นนั้นแล้ว ในขณะที่เขาทั้งหลายกำลังพินิจดู พระองค์ก็ถูกรับขึ้นไป และมีเมฆคลุมพระองค์ให้พ้นสายตาของเขาการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์ เมื่อเขากำลังเขม้นดูฟ้าเวลาที่พระองค์เสด็จขึ้นไปนั้น ดูเถิด มีชายสองคนสวมเสื้อขาวมายืนอยู่ข้าง ๆ เขาสองคนนั้นกล่าวว่า ชาวกาลิลีเอ๋ย เหตุไฉนท่านจึงยืนเขม้นดูฟ้าสวรรค์ พระเยซูองค์นี้ซึ่งทรงรับไปจากท่านขึ้นไปยังสวรรค์นั้น จะเสด็จมาอีกเหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั้น แล้วอัครสาวกจึงลงจากภูเขามะกอก ซึ่งอยู่ใกล้กรุงเยรูซาเล็มระยะทางเท่ากับระยะที่อนุญาตให้คนเดินในวันสะบาโต กลับไปกรุงเยรูซาเล็ม” (กิจการ 1:9-12)

ภูเขามะกอกเทศอยู่ทางตะวันออกของกรุงเยรูซาเล็ม นี่เป็นภูเขามะกอกเทศเดียวกันกับที่พระเยซูเสด็จไปเพื่ออธิษฐานในคืนที่พระองค์ถูกจับกุม นี่เป็นภูเขามะกอกเทศเดียวกันกับที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ ดังบันทึกในกิจการ 1: 9-12

“และภูเขามะกอกเทศนั้นจะแยกออกจากกัน ดานหนึ่งจะไปทางตะวันออกและอีกด้านจะไปทางตะวันตกและจะมีหุบเขาใหญ่มาก ภูเขาครึ่งหนึ่งจะหันไปทางเหนือและอีกครึ่งหนึ่งจะหันไปทางใต้” (เศคาริยาห์ 14: 4) ดร. แมคกี้กล่าวว่า

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้กล่าวให้เราในที่นี่ จะมีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่และภูเขามะกอกเทศจะถูกแบ่งลงตรงกลาง ส่วนหนึ่งจะไปทางเหนือและอีกครึ่งหนึ่งจะไปทางใต้ “และจะมีหุบเขาที่ใหญ่มาก” (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1982, vol. III, p. 986)

นั่นคือจุดแรก - พระคริสต์จะเสด็จกลับมาบนท้องฟ้าสู่ภูเขามะกอกเทศ

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ตอนนี้บทเทศนาของเรามีไว้สำหรับใช้ในมือถือแล้ว
ไปที่ WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
คลิกไปที่ปุ่มสีเขียวที่ค่า “APP” จากนั้น
ให้ทำตามข้อแนะนำในนั้น

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

II. ประการที่สอง พระคริสต์จะเสด็จกลับมาพร้อมกับคริสตชนทั้งหลาย

ดูตอนท้ายของข้อที่ห้า

“แล้วพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าจะเสด็จมา และพวกวิสุทธิชนทั้งสิ้นจะมากับพระองค์” (เศคาริยาห์ 14:5)

นี่หมายความว่าวิสุทธิชนที่ถูกรับไปก่อนหน้านี้จะลงมาจากท้องฟ้าตามพระคริสต์ไปยังภูเขามะกอกเทศ เหตุการณ์นี้ถูกทำนายไว้เป็นครั้งแรกโดย เอโนค

“เอโนคคนที่เจ็ดนับแต่อาดัมได้พยากรณ์ถึงคนเหล่านี้ด้วยว่า “ดูเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้าได้เสด็จมาพร้อมกับพวกวิสุทธิชนของพระองค์หลายหมื่น” (ยูดาส 14)

และอัครสาวกpอห์นพูดถึงเหตุการณืนี้ในวิวรณ์ 19:14 “และกองทัพซึ่งอยู่ในสวรรค์ตามพระองค์มา” เมื่อพระองค์เสด็จลงไปที่ภูเขามะกอกเทศเพื่อทำลายกองทัพของมาร ดร. เยเรมีย์ กล่าวว่า

กองทัพแห่งสวรรค์มาพร้อมกับพระคริสต์ในตอนการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ และนั่นก็จะประกอบด้วยวิสุทธิชนและเหล่าทูคสวรรค์ - ผู้คนอย่างคุณและผมยืนเคียงข้างกับคนเหล่านั้นที่ลงมาจากสวรรค์และมีพลังมหาศาล…พวกเขาจะไม่ต่อสู้ด้วยตัวเอง แต่พระเยซูต่างหากที่จะสังหารพวกกบฏเหล่านั้นด้วยพระองค์เอง (David Jeremiah, ibid., p. 224)

“แล้วพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าจะเสด็จมา และพวกวิสุทธิชนทั้งสิ้นจะมากับพระองค์” (เศคาริยาห์ 14:5)

ดร.แมคกี้ ยังกล่าวว่า

นี่เป็นข้อพระคัมภีร์ที่น่าสนใจมาก ๆ มันเป็นภาพขององค์พระเยซูคริสต์ที่เสด็จกลับมาสู่โลก เราพบเหตุการณ์นี้ในวิวรณ์ 19 ซึ่งบอกเราว่ากองทัพแห่งสวรรค์จะติดตามพระองค์ลงมา (J. Vernon McGee, ibid.)

นั่นคือประเด็นสำคัญที่สองในคำพยากรณ์ของเศคาริยาห์ - พระคริสต์จะเสด็จกลับมาเพื่อพิชิตกองทัพของผู้ที่ต่อต้านพระองค์พร้อมกับวิสุทธิชนทั้งหมด คนกลับใจใหม่ที่แท้จริงทุกยุคทุกสมัยจะกลับมาพร้อมกับพระคริสต์บนแผ่นดินโลกในเวลานั้น

หนึ่งหมื่นครั้ง
   ในเสื้อผ้าสดใสส่องประกาย
กองทัพของธรรมิกชน
   แหงนที่สูงชันของแสง
สำเร็จแล้วทุกอย่างเสร็จสิ้นลง
   การต่อสู้กับความตายและบาป
เปิดประตูทองกว้าง
   และให้ผู้ชนะเข้าไป
(“Ten Thousand Times Ten Thousand,” Henry Alford, 1810-1871)

จอห์น เซนนิกและชาร์ลส์ เวสลีย์ เขียน

แท้จริง พระองค์เสด็จมาพร้อมกับหมู่เมฆ
   ครั้งหนึ่งเพื่อความรอดของเรา
ผู้เชื่อทั้งหลายจะเข้าร่วม
   เสียงแห่งชัยชนะของพระองค์
ฮาเลยา! ฮาเลลูยา!
   พระเจ้าะเสด็จมาปกครองโลก
(“Lo! He Comes,” John Cennick, 1718-1755;
      alt. Charles Wesley, 1707-1788)

III. ประการที่สาม พระคริสต์จะเสด็จกลับมาเพื่อสร้างอาณาจักรของพระองค์

กรุณายืนขึ้นและอ่านออกเสียงเศคาริยาห์ 14: 9

“และพระเยโฮวาห์จะทรงเป็นกษัตริย์เหนือพิภพทั้งสิ้น ในวันนั้นพระเยโฮวาห์จะทรงเป็นเอก และพระนามของพระองค์ก็เป็นเอก” (เศคาริยาห์ 14:9)

พวกคุณนั่งได้ พระคริสต์จะทรงเป็นกษัตริย์เหนือแผ่นดินโลกในวันนั้น ในที่สุดคำอธิษฐานที่คริสเตียนได้ทูลขอเมื่อสองพันปีจะได้รับคำตอบ

“ขอให้อาณาจักรของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไร ก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก” (มัทธิว 6:10)

และอาณาจักรในโลกของพระองค์จะดำรงอยู่เป็นพันปี โปรดดูวิวรณ์บทที่ 20 ข้อ 4 ถึง 6 อ่านออกเสียงพร้อมกัน

“ข้าพเจ้าได้เห็นบัลลังก์หลายบัลลังก์ และผู้ที่นั่งบนบัลลังก์นั้น ทรงมอบให้เป็นผู้ที่จะพิพากษา และข้าพเจ้ายังได้เห็นดวงวิญญาณของคนทั้งปวงที่ถูกตัดศีรษะ เพราะเป็นพยานของพระเยซู และเพราะพระวจนะของพระเจ้า และเป็นผู้ที่ไม่ได้บูชาสัตว์ร้ายนั้นหรือรูปของมัน และไม่ได้รับเครื่องหมายของมันไว้ที่หน้าผากหรือที่มือของเขา คนเหล่านั้นกลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่ และได้ครอบครองร่วมกับพระคริสต์เป็นเวลาหนึ่งพันปี แต่คนอื่น ๆ ที่ตายแล้วไม่ได้กลับมีชีวิตอีกจนกว่าจะครบกำหนดหนึ่งพันปี นี่แหละคือการฟื้นจากความตายครั้งแรก (วิวรณ์ 20:4-6)

พยานพระยะโฮวาเชื่อในราชอาณาจักร 1,000 ปี แต่พวกเขาไม่รู้วิธีว่าจะเข้าไปในนั้นได้อย่างไร! ผมมีภาพที่วาดถึงพวกพยานพระยะโฮวาที่สำนักงานของผมและภาพนั้นชื่อ “ทุกคนต้องทนทุกข์ทรมานจนถึงจุดสุดท้าย!” ในตอนท้ายของเภาพกล่าวว่า“ เมื่อวาระสุดท้ายมาถึงใครจะมีชีวิตรอดได้บ้าง…ผู้ที่เรียนถึงพระยะโฮวาเท่านั้นและรอดได้” (“All Suffering Soon to End!,” Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2005, p. 6) ดังนั้นพยานพระยะโฮวาสอนว่าวิธีที่จะเข้าไปในพระราชอาณาจักรนั้นได้คือ "การเรียนรู้" ความจริงของพระเจ้า "และทำตามนั้น" นั่นเป็นคำสอนที่ผิดพลาดมาก มันผิดตรงที่สอนว่าได้รับความรอดโดยการทำงาน - ความรอดโดย "การเรียนรู้" บางสิ่งและ "ทำตาม" มัน! น่าแปลกที่ความผิดพลาดของพยานพระยะโฮวานั้นค่อนข้างคล้ายกับของนิกายโรมันคาทอลิกที่พวกเขาพูดบ่อยๆ ชาวคาทอลิกและพยานพระยะโฮวาสอนว่าความรอดได้รับผมโดยการทำงาน ได้รับความรอดจากการเรียนรู้และการกระทำ!

แต่พระคัมภีร์เองสอนว่าได้รับความรอดโดยพระคุณ ไม่ใช่โดยการเรียนรู้และการกระทำ ไม่ใช่โดยความพยายามของมนุษย์ แต่โดยพระคุณของพระเจ้าเท่านั้น

“ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายเอง ความรอดนั้นเป็นของประทานจากพระเจ้า ไม่ใช่โดยการกระทำใด ๆ ด้วยเกรงว่าคนหนึ่งคนใดจะอวดได้” (เอเฟซัส 2:8-9)

จอห์น นิวตัน กล่าวว่า

พระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจ
   ช่วยได้คนชั่วอย่างฉัน
ครั้งนั้นฉันหลงพระองค์ตามหา
   ตาบอดแต่ฉันเห็นแล้ว
บ่วงมารวางไว้ทุกข์ภัยหลายอย่าง
   ตามทางฉันพ้นมาแล้ว
ต่เพราะพระคุณฉันจึงคลาดแคล้ว
   พระองค์น าฉันกลับบ้าน
(“Amazing Grace,” John Newton, 1725-1807)

ขอพระเจ้าเมตตาคุณ

“จงเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้า และท่านจะรอดได้ทั้งครอบครัวของท่านด้วย” (กิจการ 16:31).

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ หากคุณได้รับพระพรจากบทเทศนานี้ ดร. ไฮเมอร์ส อยากจะได้ยินจากคุณ ตอนที่เขียนจดหมายถึง ดร. ไฮเมอร์ส กรุณาบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือหากท่านไม่อาจตอบอีเมลล์ของท่าน หากบทเทศนานี้เป็นพระพรให้กับคุณ กรุณาเขียนอีเมล์ส่งไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส และบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร และนี่คืออีเมล์ของดร.ไฮเมอร์ส – rlhymersjr@sbcglobal.net (คลิกที่นี่) คุณสามารถเขียนถึง ดร. ไฮเมอร์ส ในภาษาของคุณ แต่หากเป็นไปได้ก็ขอให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเขียนส่งจดหมายส่ง ดร. ไฮเมอร์ส ทางไปรษณีตามที่อยู่นี้ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. คุณสามารถโทรศัพท์ไปท่านได้ที่ (818)352-0452

(จบการเทศนา)
คุณสามารถอ่านบทเทศนาของ ดร.ไฮเมอร์ส ในแต่ละสัปดาห์ทางอินเทอร์เน็ทได้ที่
at www.sermonsfortheworld.com.
คลิกที่นี่) “บทเทศนาในภาษาไทย”

หมายเหตุ: ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์
คุณสามารถนำไปใช้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจาก ดร. ไฮเมอร์ส
แต่อย่างไรก็ตามข้อความทั้งหมดของ ดร. ไฮเมอร์ส
ที่อยู่ในรูปวิดีโอนั้นมีการสงวนลิขสิทธิ์และต้องได้รับการอนุญาตเท่านั้นถึงจะสามารถนำมาใช้ได้

ร้องเพลงพิเศษก่อนเทศนาโดย ฝป. Jack Ngann:
“He is Coming Again” (Mabel Johnston Camp, 1871-1937)


โครงร่างของ

พระคริสต์จะก่อตั้งอาณาจักรของพระองค์ในโลกอย่างไร

HOW CHRIST WILL SET UP HIS EARTHLY KINGDOM

โดย คร. อาร์ เอล ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“ในวันนั้นพระบาทของพระองค์จะยืนอยู่ที่ภูเขามะกอก ซึ่งอยู่หน้าเมืองเยรูซาเล็มด้านทิศตะวันออก และภูเขามะกอกนั้นจะแยกออกตรงกลางจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก โดยมีหุบเขากว้างมากคั่นอยู่ ภูเขาครึ่งหนึ่งจึงจะถอยไปทางทิศเหนือ และอีกครึ่งหนึ่งจะถอยไปทางทิศใต้ และท่านทั้งหลายจะหนีไปยังหุบเขาแห่งบรรดาภูเขา เพราะว่าหุบเขาแห่งบรรดาภูเขาจะมาจดอาซาลและท่านทั้งหลายจะต้องหนีไป อย่างที่หนีจากแผ่นดินไหวสมัยอุสซียาห์กษัตริย์ประเทศยูดาห์ แล้วพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าจะเสด็จมา และพวกวิสุทธิชนทั้งสิ้นจะมากับพระองค์ และพระเยโฮวาห์จะทรงเป็นกษัตริย์เหนือพิภพทั้งสิ้น ในวันนั้นพระเยโฮวาห์จะทรงเป็นเอก และพระนามของพระองค์ก็เป็นเอก” (เศคาริยาห์ 14:4-5, 9)

I.   ประการแรก พระคริสต์จะเสด็จมาบนภูเขามะกอกเทศ
เศคาลิยาห์ 14:3-4; กิจการ 1:9-12.

II.  ประการที่สอง พระคริสต์จะเสด็จมาพร้อมกับวิสุทธิชนทั้งหลาย เศคาลิยาห์ 14:5;
ยูดาส 14; วิวรณ์ 19:14.

III. ประการที่สาม พระคริสต์จะเสด็จมาสร้างอาณาจักรของพระองค์ในโลก
เศคาลิยาห์ 14:9; มัทธิว 6:10: วิวรณ์ 20:4-6;
เอเฟซัส 2:8-9; กิจการ 16:31.