MAULALIKI MCHICHEWA
SERMONS IN CHICHEWA (A Language of Malawi)

Email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net

MUTU (TITLE) TSIKU (DATE)
A. W. TOZER KUKAMBA ZA CHITSITSIMUTSO
(A. W. Tozer on Revival)
05 - 09 - 2021 PM
MA DIKONI A M’BAIBULO
(Biblical Deacons)
01 - 10 - 2021 PM
KUYANKHA MAFUNSO
(Answering Questions)
10 - 04 - 2020 PM
M’MENE TINGAKHALIRE WOGONJETSA!
(How to Be an Overcomer!)
07 - 26 - 2020 PM
YONA – MNENERI WA CHITSITSIMUTSO!
(Jonah the Prophet of Revival!)
06 - 14 - 2020 PM
KUPACHIKIDWA NDI KRISTU!
(Crucified With Christ!)
05 - 17 - 2020 PM
KODI KACHILOMBO KA LOLONA KADZATILETSA?
(Shall the Coronavirus Stop Us?)
05 - 15 - 2020 PM
MAITANIDWE ATHU KUKHALA A MISHONI!
(Our Call to Be Missionaries!)
03 - 08 - 2020 PM
ZINTHU ZIRI NKUDZA – UTHENGA WA CHAKA CHATSOPANO
(Things to Come - A New Year's Sermon)
01 - 05 - 2020 PM
KUFALITSA UTHENGA MWA MPHAMVU
(The Evangelism Explosion)
11 - 03 - 2019 PM
KUONETSEREDWA KWA CHIDUTWA CHA UNENERI WOSIIDWA MASIKU ANO
(A Missing Piece of Bible Prophecy Illuminated for Us Today)
09 - 22 - 2019 PM
M’MENE PETRO ANAKHALIRA WOPHUNZIRA
(How Peter Became a Disciple)
09 - 01 - 2019 PM
AKHRISTU ONYENGA A ZINDIKIRIKA!
(The False Christian Discovered!)
07 - 07 - 2019 AM
MISOZI MPEMPHERO
(Tears in Prayer)
06 - 02 - 2019 PM
CHILIMBIKITSO NDI CHENJEZO MU MSATSO – TSOPANOPA NDI MTSOGOLO
(Encouragement and Warning in Tribulation - Now and in the Future)
05 - 19 - 2019 PM
KRISTU YESU MWINI
(Jesus Christ Himself)
04 - 12 - 2015 AM
KUTEMBENUKA KWENI-KWENI – WOLEMBEDWA 2015
(Real Conversion - 2015 Edition)
01 - 04 - 2015 AM
“NJIRA YA CHISOMO” WOLEMBA GEORGE WHITEFIELD, WOKONZEDWA MCHIZUNGU CHATSOPANO
(“The Method of Grace” by George Whitefield,
Condensed and Adapted to Modern English)
01 - 04 - 2009 AM
HAVE YOU ORDERED YOUR COPY OF THE CHURCH THAT WILL BE LEFT BEHIND?  SEND $15.95 AND ORDER IT TODAY!  MANY HAVE SAID THAT IT IS ONE OF THE MOST IMPORTANT BOOKS IN PRINT.  IT WILL HELP YOUR PREACHING.  YOU CAN ORDER IT BY WRITING TO DR. HYMERS P.O. BOX 15308, LOS ANGELES, CA 90015. OR YOU CAN ORDER IT MORE QUICKLY BY TELEPHONE (818) 352-0452. 

Home   Books    Articles