Sermons in Lao
ການເທດສະຫນາໃນລາວ

YOU MUST HAVE THE LAO FONT TO VIEW THE LAOTIAN CHARACTERS.

ເຄືອຂ່າຍຄໍາພີໄບເບິນສະສປປລາວ
CLICK HERE TO WATCH MANY SERMON VIDEOS IN LAOTIAN

TITLE DATE
ນໍ້າຕາໃນການອະທິຖານ
(Tears in Prayer)
06 - 02 - 2019 PM
ການໜຸນໃຈ ແລະຄໍາເຕືອນໃນຄວາມທຸກລໍາບາກໃຫຍ່-ໃນປັດຈຸບັນນີ້ແລະໃນອະນາຄົດ
(Encouragement and Warning in Tribulation - Now and in the Future)
05 - 19 - 2019 PM
ການຟື້ນຄືນມາຈາກຕາຍດຽວນີ້!
(Resurrection Now!)
05 - 02 - 2010 PM
ຄວາມໂສກເສົ້າແຫ່ງເກັດເສມານີ
(The Sorrow of Gethsemane)
03 - 18 - 2017 PM
ຈະສູນເສຍຫຍັງແດ່ເພື່ອມາເປັນຄຣິສຕຽນສາວົກ
(What It Costs to Become a Christian)
02 - 17 - 2019 PM
ພຣະຄຣິດຈະຕັ້ງອານາຈັກຂອງພຣະອົງຂຶ້ນມາໃນໂລກແນວໃດ
(How Christ Will Set Up His Earthly Kingdom)
01 - 13 - 2019 PM
ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈື່ງເຮັດໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຮັດ-ໃນການປະກາດຂ່າວປະເສີດ
(Why We Do What We Do in Evangelism)
10 - 28 - 2018 AM
ຄວາມລັບຂອງຄວາມສໍາເລັດໃນປະເທດຈີນ!
(The Secret of Success in China)
09 - 30 - 2018 PM
ກັບດຣ.ຈອນ ຊວງທີ່ໂຮງຮຽນສະສະໜາສາດສາຍເສລີ
(With Dr. John Sung at a Liberal Seminary)
09 - 23 - 2018 PM
ການກັບໃຈໃໝ່ທີ່ແທ້ຈິງຂອງດຣ.ຈອນ ຊວງ
(The Real Conversion of Dr. John Sung)
09 - 23 - 2018 AM
ທ່ານຈະຖືກຖີ້ມໄວ້ຢູ່ທາງຫຼັງບໍ?
(Will You Be Left Behind?)
09 - 16 - 2018 PM
ໝາຍສໍາຄັນຕ່າງໆແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ
(Signs of the Last Days)
09 - 09 - 2018 PM
ລາວເຫັນຄົນຄືກັບຕົ້ນໄມ້ຍ່າງໄປຍ່າງມາ!
(He Saw Men as Trees Walking!)
08 - 26 - 2018 PM
ວິທີນໍາວິນຍານໄປຫາພຣະຄຣິດ-ການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການກັບໃຈໃໝ່!
(How to Lead a Soul to Christ - Counseling for Conversions!)
08 - 26 - 2018 AM
ການປະກາດຂ່າວປະເສີດຢູ່ຄຣິສຕະຈັກຍຸກຕົ້ນໆ
(Evangelism in the Early Churches)
08 - 19 - 2018 PM
ໝາຍເຫດເລື່ອງວັນອົດອາຫານຂອງພວກເຮົາໃນວັນອັງຄານ
(Notes on Our Fast-Day on Tuesday)
08 - 12 - 2018 PM
ການເອົາຊະນະພວກຜີມານທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາອ່ອນແອ - ຜີຊະນິດນີ້!
(Overcoming the Demons that Weaken Us - "This Kind"!)
08 - 05 - 2018 PM
ການທົດລອງຂອງພຣະຄຣິດແລະການລົ້ມລົງຂອງຊາຕານ!
(The Temptation of Christ and the Fall of Satan!)
07 - 28 - 2018 AM
ພວກສາວົກກັບພວກຜີມານ
(Disciples and Demons)
07 - 22 - 2018 AM
ວິທີການສ້າງສາວົກຂອງພຣະຄຣິດ
(Christ's Method of Making Disciples)
07 - 15 - 2018 PM
ການທໍາລາຍປະຕູນາລົກ!
(Storming the Gates of Hell!)
07 - 08 - 2018 AM
ການຊົງເອີ້ນເພື່ອເປັນສາວົກ
(The Call to Discipleship)
07 - 01 - 2018 PM
ທະຫານຂອງກິເດໂອນ!
(Gideon's Army!)
06 - 24 - 2018 PM
ພຣະຄໍາພີກັບການປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອຂອງປັດຈຸບັນນີ້!
(The Bible and Today's Apostasy!)
06 - 17 - 2018 PM
ຖືກຊໍາລະໃນພຣະໂລຫິດຂອງພຣະຄຣິດ!
(Washed in Christ's Blood!)
06 - 03 - 2018 AM
ການເທດສະໜາເລື່ອງໄມ້ກາງແຂນ
(The Preaching of the Cross)
05 - 27 - 2018 AM
ຈົ່ງໃຫ້ຄໍາທໍານາຍໃນພຣະຄໍາພີກະຕຸ້ນທ່ານ!
(Let Bible Prophecy Motivate You!)
05 - 20 - 2018 PM
ຖືກດູໝິ່ນແຕ່ກໍໜ້າຮັກ!
(Despised But Lovely!)
05 - 13 - 2018 AM
“ສາສະໜາສາດແກ່ນແທ້”ຂອງສະເປີໂຈນ
(Spurgeon’s "Substance of All Theology")
05 - 06 - 2018 PM
ການລົ້ມລົງຂອງມະນຸດ
(The Fall of Man)
04 - 28 - 2018 PM
ໃນພຣະຄຣິດເທົ່ານັ້ນ!
(In Christ Alone!)
04 - 22 - 2018 PM
ບັນດາຄົນທີ່ຕ້ອນຮັບພຣະອົງ!
(As Many As Received Him!)
04 - 15 - 2018 PM
ພຣະພອນຕ່າງໆຂອງຊີວິດຂ້າພະເຈົ້າ
(The Blessings of My Life)
04 - 08 - 2018 PM
ຂໍ້ພິສູດສາມປະການກ່ຽວກັບການຄືນຈາກຕາຍຂອງພຣະຄຣິດ
(Three Proofs of Christ's Resurrection)
04 - 01 - 2018 PM
ການຕີ, ການດຶງ, ຄວາມອາຍ ແລະການຖົ່ມນໍ້າລາຍ
(The Smiting, Plucking, Shame and Spitting)
03 - 25 - 2018 PM
ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ, ວິດີໂອເກມ ແລະສື່ລາມົກຈະທໍາລາຍຊີວິດຂອງທ່ານ
(Peter – Called, Convicted and Converted)
03 - 18 - 2018 PM
ຈົ່ງຕັດສິນໃຈທີ່ຈະທຸກທໍລະມານ
(Determined to Suffer)
03 - 10 - 2018 PM
ພວກເຂົາໄດ້ປະຖີ້ມພຣະອົງແລ້ວພາກັນໜີໄປ
(They Forsook Him and Fled)
03 - 04 - 2018 PM
ການທໍລະຍົດ ແລະການຖືກຈັບຂອງພຣະຄຣິດ
(The Betrayal and Arrest of Christ)
02 - 25 - 2018 PM
ຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງພຣະຄຣິດໃນສວນເກັດເສມານີ
(Christ's Agony in Gethsemane)
02 - 17 - 2018 PM
ການເຫັນຫຼືການເຊື່ອ?
(Seeing or Believing?)
02 - 04 - 2018 PM
ໂດຍພຣະໂລຫິດຂອງພຣະອົງພວກເຮົາຈື່ງສະອາດ
(By His Blood We Are Cleansed!)
01 - 28 - 2018 PM
ດ້ວຍພຣະໂລຫິດຫຼືບໍ່ມີພຣະໂລຫິດ
(With or Without Blood)
01 - 21 - 2018 PM
ຈົ່ງກ້າທີ່ຈະເປັນຄຣິສຕຽນທີ່ຕໍ່ສູ້
(Dare to Be a Fighting Christian!)
12 - 10 - 2017 PM
“ແຕ່ຖ້າບໍ່ເປັນເຊັ່ນນັ້ນ”-ຄົນຂອງພຣະເຈົ້າໃນບາບິໂລນ
(“But If Not” – God’s Men In Babylon)
12 - 03 - 2017 PM
ບອກເລົ່າຄວາມລັບສາມຢ່າງຂອງຄຣິສຕະຈັກຍຸກຕົ້ນ
(Three Words Give the Secret of the Early Church!)
11 - 19 - 2017 PM
ເຮໂຣດກັບໂຢຮັນ
(Herod and John)
11 - 12 - 2017 PM
ຄວາມບາບດັ່ງເດີມຂອງລູເທີກັບການຢຽວຢາຮັກສາຂອງມັນ
(Luther On Original Sin And Its Cure)
10 - 29 - 2017 PM
ວິທີອະທິຖານ ແລະວິທີດໍາເນີນການການປະຊຸມອະທິຖານ
(How to Pray and How to Conduct A Prayer Meeting)
10 - 15 - 2017 PM
ຈົ່ງໄປລ້າງແລະສະອາດເຖີດ! - ປະເພດຂອງການກັບໃຈໃໝ່
(Wash and Be Clean! - The Typology of Conversion)
10 - 15 - 2017 AM
ວິທີຕຽມຄຳເທດສະໜາຂ່າວປະເສີດ-ຄວາມຈິງທີ່ຖືກລືມຊື່ງເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນສຳຫຼັບການກັບໃຈໃໝ່ທີ່ແທ້ຈິງ
How to Prepare An Evangelistic Sermon – Forgotten Truths Needed For Real Conversions)
10 - 14 - 2017 PM
ເຈັດຈຸດສຳຫລັບຄົນທີ່ກັບໃຈໃໝ່
(Seven Points for New Converts)
10 - 07 - 2017 PM
ການຟື້ນຟູທີ່ບໍ່ມີທາງເລືອກ!
(Revival Is No Option!)
10 - 01 - 2017 PM
ການປະກາດຂ່າວປະເສີດຂອງທຸກຄົນ
(Every Person Evangelizing!)
09 - 17 - 2017 PM
ທ່ານໄດ້ມາຫາພຣະຄຣິດແລ້ວຫຼືຫຍັງ?
(Have You Come to Christ?)
11 - 03 - 2003 PM
ການຟື້ນຟູເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດ
(Revival for Survival)
08 - 31 - 2017 PM
“ວິທີແຫ່ງພຣະຄຸນ”ໂດຍ ຈອຊວິດຟິວ ຫຍໍ້ແລະດັດແປງໃຫ້ເຂົ້າກັບພາສາອັງກິດສະໄໝໃໝ່
("The Method of Grace" by George Whitefield, Condensed and Adapted to Modern English)
01 - 08 - 2017 PM
ເມື່ອພຣະເຈົ້າເຫັນເລືອດ
(When God Sees the Blood)
08 - 27 - 2017 PM
ຂໍໂຜດສໍາແດງສະຫງ່າລາສີຂອງພຣະອົງແກ່ຂ້ານ້ອຍ
(Show Me Thy Glory)
08 - 12 - 2017 PM
ການຟື້ນຟູຢຽວຢາຮັກສາການປະຕິເສດ
(Revival Cures Rejection)
08 - 09 - 2017 PM
ຫົວໃຈຮ້ອງຫາການຟື້ນຟູ
(Heartcry for Revival!)
07 - 16 - 2017 AM
ການສູ້ຮົບເລື່ອງຄໍາອະທິຖານໃນການຟື້ນຟູ!
(The Battle of Prayer in Revival!)
07 - 09 - 2017 PM
ແບັບຕິດເທເບີນາໂຄໃໝ່“ໃໝ່”
(The “New” New Baptist Tabernacle!)
07 - 02 - 2017 AM
ໂນອາໄດ້ພົບພຣະຄຸນ
(Noah Found Grace!)
06 - 24 - 2017 PM
ພາບຂອງຂ່າວປະເສີດໂດຍເຮືອຂອງໂນອາ
( The Gospel Pictured by the Ark of Noah)
06 - 18 - 2017 PM
ຈົ່ງເບິ່ງພຣະເຢຊູ
(Looking Unto Jesus)
06 - 11 - 2017 AM
ຄວາມລອດສໍາຫຼັບຄົນທີ່ຊ່ວຍຕົນເອງບໍ່ໄດ້
(Salvation for the Helpless)
06 - 03 - 2017 PM
ແລ້ວປະຕູກໍປິດ
(And the Door Was Shut)
05 - 28 -2017 AM
ການຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນແມ່ນສໍາຫຼັບຄົນທີ່ບໍ່ພໍໃຈເທົ່ານັ້ນ
(Deliverance Is Only for the Dissatisfied)
05 - 14 - 2017 AM
ການຖືກຮັບຂື້ນ
(ຄໍາເທດສະໜາຕອນທີ 3 ເລື່ອງຄໍາທໍານວາຍໃນພຣະຄໍາພີ)
(The Rapture)
05 - 07 - 2017 PM
ຄວາມເສົ້າທີ່ອ່ອນໂຍນແລະຮຸນແຮງ
(A Soft and Violent Sadness by Mr. John S. Cagan)
04 - 30 - 2017 PM
ການຂໍເຂົ້າຈີ່ເພື່ອຄົນບາບ - ວາມຄິດໃໝ່ອັນໜື່ງ!
(Asking Bread for Sinners - A New Thought!)
04 - 22 - 2017 PM
ຂໍ້ພິສູດເລື່ອງຄວາມເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະຄຣິດ!
(The Proof of Christ's Sonship!)
04 - 15 - 2017 PM
ຄາຢາຟາສ - ຊາຍຜູ້ວາງແຜນຂ້າພຣະເຢຊູ!
(Caiaphas - The Man Who Planned the Murder of Christ!)
04 - 09 - 2017 AM
ການກັບໃຈເສຍໃໝ່ແບບຜິດໆຂອງຢູດາ
(The False Repentance of Judas)
04 - 02 - 2017 PM
ການຂຽ້ນຕີ,ຄວາມອາຍແລະການຖົ່ມນໍ້າລາຍ
(The Scourging, Shame and Spitting)
03 - 26 - 2017 PM
ຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງພຣະຄຣິດໃນເກັດເສມານີ
(Christ's Agony in Gethsemane)
03 - 19 - 2017 PM
ການເຮັດວຽກທີ່ແຫ່ວລົງຂອງພຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົ້
(The Withering Work of God’s Spirit)
03 - 12 - 2017 PM
ຄົນດີຫຼົງຫາຍແລະຄົນຊົ່ວລອດ!
( A Good Man Lost and a Bad Man Saved!)
03 - 05 - 2017 PM
ທ່ານທັງຫຼາຍເປັນເກືອແຫ່ງໂລກແລະ ເປັນຄວາມສະຫວ່າງຂອງໂລກ!
(You Are the Salt of the Earth and the Light of the World!)
02 - 26 - 2017 PM
ຄວາມລອດຫຼືການລົງໂທດ-ອັນໃດ?
Salvation or Damnation - Which?
02 - 19 - 2017 AM
ເປັນຫຍັງພວກນັກປະກາດຈື່ງເພີ່ມຈໍານວນຄົນ ເຂົ້າມາໃນຄຣິສຕະຈັກຕ່າງໆຂອງເຮົາບໍ່ໄດ້
(Why Evangelists Don't Add People to Our Churches)
02 - 11 - 2017 PM
ຈົ່ງກວດສອບໂຕຂອງທ່ານເອງດຽວນີ້!
(Examine Yourselves Now!)
02 - 05 - 2017 AM
ການຕໍ່ສູ້ຕໍ່ຕ້ານລັດທິແຊນດີເມນຽນ
(ຕອນທີ່ 3 ໃນເລື່ອງສຽງຮ້ອງຂອງການຕໍ່ສູ້)
(The Battle Against Sandemanianism - Number Three in a Series of Battle Cries)
01 -22 - 2017 AM
ການຕໍ່ສູ້ສໍາຫຼັບຄືນວັນອາທິດ
(The Battle for Sunday Night)
01 - 15 - 2017 AM
ຄຣິສມາດໃນນາຮົກ - 2016
(Christmas in Hell - 2016)
12 - 18 - 2016 AM
ອາດໍາສອງຄົນ - ປະເພດບົດເທດທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການໄດ້ຍິນ ຢູ່ໃນຄຣິສຕະຈັກທັງຫຼາຍທີ່ກໍາລັງຕາຍຂອງເຮົາໃນປະຈຸບັນນີ້!
(ບົດເທດສະໜາຕອນທີ່ 90 ໃນໜັງສືປະຖົມມະການ)
(The Two Adams - The Kind of Sermon We Need to Hear in Our Dying Churches Today! - Sermon #90 on the Book of Genesis)
12 - 04 - 2016 PM
ອາດໍາເຈົ້າຢູ່ໃສ?
(ບົດເທດສະໜາຕອນທີ່ 89 ໃນໜັງສືປະຖົມມະການ)
(Adam, Where Art Thou? - Sermon #89 on the Book Of Genesis)
11 - 27 - 2016 PM 
ຈົ່ງອອກຈາກຖ້າມກາງພວກເຂົາ
(Come Out From Among Them!)
11 - 13 - 2016 PM
ວິທີເອົາຊະນະພະຍາມານ
(How to Overcome the Devil)
11 - 06 - 2016 PM
ພວກຜີມານໃນປັດຈຸບັນ
(Demons Today)
10 - 23 - 2016 AM
ແທງຈິດສໍານຶກຜິດຖືກ
(The Seared Conscience)
10 - 16 - 2016 AM
ບົດເທດສະໜາຫ້າບົດທີ່ໃຊ້ໃນກາ ນກັບໃຈຂອງນັກປະກາດຂ່າວປະເສີດໜຸ່ມຄົນໜື່ງ
(Five Sermons Used in the Conversion of a Young Evangelist)
10 - 09 - 2016 PM
ເຫດຜົນສອງຂໍ້ທີ່ວ່າເປັນຫຍັງຄຣິສຕະຈັກຫຼາຍແຫ່ງໃນປະເທດອາເມລິກາ ແລະຕາເວັນຕົກບໍ່ປະສົບກັບການຟື້ນຟູ
(The Two Reasons Why the Churches in America and the West Don't Experience Revival)
09 - 25 - 2016 PM
ຊາຕານແລະການຟື້ນຟູ
(Satan and Revival)
09 - 15 - 2016 PM
ລະບຽບແລະຂໍ້ໂຕ້ແຍງໃນຄໍາອະທິຖານ - ຕອນທີ່ II
(Order and Argument in Prayer - Part II - by Mr. John Samuel Cagan)
09 - 03 - 2016 PM
ລະບຽບແລະຂໍ້ໂຕ້ແຍງໃນຄໍາອະທິຖານ - ຕອນທີ່ I
(Order and Argument in Prayer - Part I - by Mr. John Samuel Cagan)
09 - 02 - 2016 PM
ການອະທິຖານເພື່ອການຟື້ນຟູ
(Praying for Revival)
08 - 19 - 2016 PM
ພາເຂົາເຂົ້າມາຈາກທົ່ງແຫ່ງຄວາມບາບ!
(Bring Them in From the Fields of Sin!)
08 - 07 - 2016 PM
ນິມິດແຫ່ງການຟື້ນຟູ
(A Vision of Revival)
07 - 03 - 2016 PM
ຊາຍໜຸ່ມທັງຫຼາຍຈົ່ງລຸກຂື້ນ
(Rise Up, Young Men!)
06 - 19 - 2016 PM
ການເຂົ້າສູ່ອານາຈັກຜ່ານທາງ ຄວາມທຸກລໍາບາກຫຼາຍຢ່າງ
(Entering the Kingdom Through Much Tribulation)
04 - 24 - 2016 AM
ຢູດາດອິດສະຄາຣິໂອດຖືກທໍາລາຍ ໂດຍພະຍາມານແນວໃດ
(How Judas Iscariot was Destroyed by Satan)
03 - 13 - 2016 PM
ບາດແຜຕ່າງໆຂອງພຣະຄຣິດ
(The Wounds of Christ)
06 - 26 - 2016 AM
ສິ່ງດີຕ່າງໆທີ່ມາຜ່ານທາງຄໍາອະທິຖານ
(Good Things Come Through Prayer)
06 - 05 - 2016 PM
ໂຢນາ - ຈາກຄວາມຕາຍສູ່ຊີວິດ!
(Jonah - From Death to Life!)
06 - 05 - 2016 AM
ຄໍາສອນຂອງດຣ.ລິນໃນເລື່ອງການອະທິຖານແລະການປະຊຸມອະທິຖານຕ່າງໆ
( Dr. Lin’s Teachings on Prayer andPrayer Meetings)
05 - 29 - 2016 PM
ຄໍາອະທິຖານທີ່ພຣະເຈົ້າຕອບ
(The Prayers God Answers)
05 - 22 - 2016 PM
ວິທີຮູ້ຈັກນໍ້າພຣະໄທຂອງພຣະເຈົ້າ
(How to Know the Will of God)
05 - 15 - 2016 AM
ທ່ານຈະໜີການລົງໂທດ ໃນນາຮົກໄດ້ຢ່າງໃດ
(How Can You Escape the Damnation of Hell?)
05 - 08 - 2016 AM
ໃຈຂອງທ່ານເປັນພື້ນໜາມບໍ?
(Is Your Heart Thorny Ground?)
05 - 01 - 2016 AM
ການອົດອາຫານແລະອະທິຖານໃນຍຸກສຸດທ້າຍ
(Fasting and Prayer in the Last Days)
04 - 24 - 2016 PM
ເດມາດໄດ້ປະຖີ້ມຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ
(Demas Has Forsaken Me!)
04 - 17 - 2016 AM
ກໍາລັງແຫ່ງບຸກຄະລິກຂອງຊາຍຄົນໜື່ງ - ຂອງຂວັນແດ່ດຣ.ໄຮເມີໃນວັນຄ້າຍວັນເກີດຄົບຮອບ 75 ປີຂອງທ່ານ ໂດຍ:ດຣ. ຊີ. ແອວ. ເຄແກນ
(The Strength of a Man's Character - A Tribute to Dr. Hymers on His 75th Birthday by Dr. C. L. Cagan)
04 - 10 - 2016 PM
ຊີວິດແຫ່ງການຕໍ່ສູ້
(A Life of Conflict)
04 - 03 - 2016 PM
ນິມິດໃນຍາມຄໍ່າຄືນ - ບົດເທດສະໜາ ວັນຄືນພຣະຊົນ
(Visions in the Night - An Easter Sermon)
03 - 27 - 2016 PM
ເຈັດຄໍາສຸດທ້າຍຂອງພຣະເຢຊູເທິງໄມ້ກາງແຂນ
(The Seven Last Words of Jesus on the Cross)
03 - 20 - 2016 PM
ເຫື່ອເປັນເລືອດ
(The Bloody Sweat)
03 - 06 - 2016 PM
ພຣະເຢຊູ - ທຸກທໍລະມານຢູ່ໃນສວນ
(Jesus - Suffering in the Garden)
02 - 28 - 2016 AM
ຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນຈາກຕາຍ
(Rescue the Perishing)
02 - 14 - 2016 PM
ເປໂຕ - ຊົງເອີ້ນ,ໃຫ້ສໍານຶກແລະກັບໃຈໃໝ່
( Peter – Called, Convicted And Converted)
02 - 14 - 2016 AM
ປະເທດຈີນກາຍເປັນມະຫາອໍານາດໂລກໄດ້ແນວໃດ!
(ບົດເທດສະໜາຕອນທີ່ 88 ໃນໜັງສືປະຖົມມະການ)
(How China Became a World Power! - Sermon #88 on the Book of Genesis by Dr. C. L. Cagan)
02 - 07 - 2016 AM
ຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງພຣະຄຣິດ
(The Sufferings of Christ)
01 - 31 - 2016 PM
ພຣະເຈົ້າຊົງປະຖີ້ມພຣະຄຣິດ!
(The God-Forsaken Christ!)
01 - 24 - 2016 AM
ການເອົາລູກອອກແລະການສະເດັດກັບມາເທື່ອທີ່ສອງຂອງພຣະຄຣິດ! ໂດຍ:ດຣ. ຊີ.ແອວ.ເຄແກນ
(Abortion and the Second Coming of Christ! by Dr. C. L. Cagan)
01 - 17 - 2016 AM
ເຄື່ອງໝາຍແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ - ອັບເດດແລະຂະຫຍາຍອອກ
(Signs of the End - Updated and Expanded)
01 - 03 - 2016 AM
ຈົ່ງໃຫ້ພວກຄຣິສຕຽນຊາວເທສະໂລນິກາເປັນຕົວຢ່າງຂອງທ່ານ!
(Make the Thessalonian Christians Your Example!)
12 - 27 - 2015 PM
ໝາຍສໍາຄັນແຫ່ງການເວລາ
(Signs of the Times)
12 - 27 - 2015 AM
ຂໍ້ພິສູດຕ່າງໆເລື່ອງການເກີດທີ່ບໍລິສຸດ
(Proofs of the Virgin Birth)
12 - 13 - 2015 PM
ໂຢເຊບກັບພຣະເຢຊູ
(ບົດເທດສະໜາຕອນທີ່ 86 ໃນໜັງສືປະຖົມມະການ)
(Joseph and Jesus - Sermon #86 on the Book of Genesis)
12 - 06 - 2015 PM
ທາງນັ້ນ,ຄວາມຈິງແລະຊີວິດ
(The Way, The Truth, and The Life)
11 - 15 - 2015 AM
ຄໍາອຸປະມາເລື່ອງຜູ້ຫວ່ານພືດ
(The Parable of the Sower)
11 - 08 - 2015 PM
ການກັບໃຈໃໝ່ຂອງລູເທີ
(Luther's Conversion)
10 - 25 - 2015 AM
ຄວາມເສື່ອມຊາມລົງຢ່າງສິ້ນເຊີງຂອງທ່ານ ໂດຍ:ດຣ.ຊີ.ແອວ.ເຄແກນ
(Your Total Depravity by Dr. C. L. Cagan)
10 - 17 - 2015 PM
ເຫດຜົນເລື່ອງໄຟ
(Logic on Fire!)
10 - 11 - 2015 AM
ພຣະໂລຫິດທີ່ຊໍາລະ
(The Cleansing Blood)
10 - 04 - 2015 PM
ນໍ້າຕາຂອງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ
(The Tears of the Saviour)
10 - 04 - 2015 AM
ວິທີອະທິຖານເພື່ອການຟື້ນຟູ
(ບົດເທດສະໜາຕອນທີ່ 22 ເລື່ອງການຟື້ນຟູ)
(How to Pray for Revival - Sermon #22 on Revival)
09 - 27 - 2015 PM
ນໍ້າແລະພຣະໂລຫິດ
(The Water and the Blood)
09 - 20 - 2015 AM
ພຣະວິຫານໃນສະຫວັນແລະພັບພາຂອງໂມເສດ
(The Temple in Heaven and the Tabernacle of Moses)
09 - 19 - 2015 PM
ພຣະໂລຫິດແຫ່ງການໄຖ່ແລະເປື່ອຍເນົ່າບໍ່ໄດ້ຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ
(The Incorruptible and Redeeming Blood of Jesus Christ)
09 - 13 - 2015 PM
ຫຼັກຄໍາສອນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແຫ່ງການຟື້ນຟູ
(ບົດເທດສະໜາຕອນທີ່ 20 ເລື່ອງການຟື້ນຟູ)
(The Great Doctrines of Revival - Sermon #20 on Revival)
09 - 06 - 2015 AM
ຄວາມສໍາຄັນຂອງຄຣິສຕະຈັກທ້ອງຖີ່ນ
(The Importance of the Local Church)
08 - 30 - 2015 AM
ການອະທິຖານຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ-ຈົນກວ່າທ່ານໄດ້ຮັບໃນສິ່ງທີ່ທ່ານຂໍ!
(Praying Through - 'Till You Get What You Ask For!)
08 - 23 - 2015 PM
ເມື່ອທ່ານອົດອາຫານ
(When You Fast)
08 - 16 - 2015 PM
ນັກຮົບອະທິຖານເພື່ອການສູ້ຮົບຂອງປະຈຸບັນນີ້
(Prayer Warriors for Today's Battle!)
08 - 09 - 2015 PM
ຈົ່ງຂໍເຂົ້າຈີ່ເພື່ອຄົນບາບ
(Asking Bread for Sinners)
08 - 02 - 2015 PM
ການອົດອາຫານແລະອະທິຖານໃນຍຸກແຫ່ງການປະຖີ້ມຄວາມເຊື່ອ.
(Fasting and Prayer in a Time of Apostasy)
07 - 26 - 2015 PM
ເປັນຫຍັງຊາຕານຈື່ງບໍ່ຢາກໃຫ້ທ່ານອົດອາຫານເພື່ອການກັບໃຈໃໝ່
(Why Satan Doesn't Want You to Fast for Conversions!)
07 - 19 - 2015 PM
ການອະທິຖານແລະການອົດອາຫານໃນສະໄໝຂອງໂອບາມາ
(Prayer and Fasting in the Age of Obama)
07 - 12 - 2015 PM
ວິທີສ້າງສາວົກ! ແຜນທີ່ໄດ້ຜົນຈິງ!
(How to Make Disciples! A Plan That Actually Works!)
07 - 05 - 2015 PM
ພຣະອົງຈະຊົງຖືທ່ານໄວ້ຢ່າງໝັ້ນຄົງ
(He Will Hold You Fast!)
06 - 28 - 2015 AM
ພ້ອມກັນພວກເຮົາເຂັ້ມແຂງ! ໂດດດ່ຽວພວກເຮົາອ່ອນແອ!
(Together We Are Strong! Alone We Are Weak!)
06 - 21 - 2015 AM
ພວກຄົນເຍາະເຍີ້ຍໃນຍຸກສຸດທ້າຍ
(ບົດເທດສະໜາຕອນທີ່ 6 ໃນ 2 ເປໂຕ)
(Scoffers in the Last Days - Sermon #6 on II Peter)
06 - 14 - 2015 AM
ອາເລັກຊາເມນອສກັບພຣະເຈົ້າຂອງລາວ
(Alexamenos and His God)
06 - 07 - 2015 AM
ພວກສະມາຊິກຄຣິສຕະຈັກທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ກັບໃຈໃໝ່ຢູ່ໃນຍຸກສຸດທ້າຍ
(ບົດເທດສະໜາຕອນທີ່ 5 ໃນໜັງສື 2 ເປໂຕ)
(Unconverted Church Members in the Last Days - Sermon #5 on II Peter)
05 - 31 - 2015 PM
ພວກທູດສະຫວັນທີ່ລົ້ມລົງ - ຄໍາເຕືອນຕໍ່ຄົນທີ່ລົ້ມລົງ
(ບົດເທດສະໜາຕອນທີ່ 4 ໃນ 2 ເປໂຕ)
(Fallen Angels - A Warming to Fallen Men - Sermon #4 on II Peter)
05 - 17 - 2015 PM
ໝາຍສໍາຄັນຕ່າງໆແຫ່ງການສະເດັດກັບມາຄັ້ງທີ່ສອງຂອງພຣະຄຣິດ
(Signs of Christ's Second Coming)
05 - 17 - 2015 AM
ແມ່ຂອງປະທານາທິບໍດີເຣແກນ - ບົດເທດສະໜາໃນວັນແມ່
(President Reagan's Mother - A Mother's Day Sermon)
05 - 10 - 2015 AM
ການຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນຫຼືການລົງໂທດ
(Deliverance or Damnation)
05 - 03 - 2015 AM
ການຊີວິດໃນຍຸກແຫ່ງການປະຖີ້ມຄວາມເຊື່ອ
(Living in a Time of Apostasy)
04 - 26 - 2015 AM
ຊີວິດ-ປະທານໂດຍພຣະຜູ້ຊ່ວຍ
(The Life-Giving Saviour!)
04 - 19 - 2015 AM
ພຣະເຢຊູຄຣິດເອງ
(Jesus Christ Himself)
04 - 12 - 2015 AM
ການກັບໃຈໃໝ່ຂອງເປໂຕ
(The Conversion of Peter)
04 - 03 - 2015 PM
ຄໍາອະທິຖານຂອງພຣະຄຣິດໃນສວນເກັດເສມາເນ
(Christ's Prayers in Gethsemane)
03 - 29 - 2015 PM
ຄຳນີ້ກໍຖືກປິດປັງໄວ້ຈາກພວກເຂົາ
(This Saying Was Hid From Them)
03 - 22 - 2015 PM
ການເກີດໃໝ່ - ເຊື່ອມຕໍ່ຄວາມຮັກຂອງຄຣິສຕຽນ
(Regeneration - The Link to Christian Love)
03 - 15 - 2015 AM
ງູແລະພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນ
(The Serpents and the Saviour)
03 - 08 - 2015 AM
ເຮົາພໍໃຈແລ້ວ - ເຈົ້າຈົ່ງສະອາດເຖີດ
(I Will - Be Thou Clean!)
03 - 01 - 2015 AM
ຊາຕານເຮັດໃຫ້ຕາບອດ
(Satanic Blinding)
02 - 22 - 2015 AM
ການຊົງເລືອກ
(Election)
02 - 01 - 2015 AM
ຂອງປະທານທີ່ເຫຼືອຈະພັນລະນາໄດ້
(The Unspeakable Gift)
01 - 25 - 2015 PM
ໜັງສືຕ່າງໆແລະໜັງສືເຫຼັ້ມໜື່ງ
(ບົດເທດສະໜາເລື່ອງການພິພາກສາຄັ້ງສຸດທ້າຍ)
(The Books and the Book - A Sermon on the Last Judgment)
01 - 25 - 2015 AM
ການໝີ່ນປະໝາດພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ
(Blasphemy Against the Holy Spirit)
01 - 18 - 2015 PM
ເປັນຫຍັງປະເທດອາເມລິກາຈື່ງບໍ່ຢູ່ໃນຄໍາທໍານາຍຂອງພຣະຄໍາພີ
(ບົດເທດສະໜາໃນເລື່ອງວັນອາທິດ “ສິດທິໃນຊີວິດ”)
 (Why America Is not in Bible Prophecy - A Sermon Preached on "Right to Life" Sunday)
01 - 18 - 2015 AM
ພຣະເຈົ້າຍິ່ງໃຫຍ່ - ຊົງລິດແລະໜ້າຢ້ານ
(A Great God - Mighty and Terrible!)
01 - 11 - 2015 AM
ການກັບໃຈແທ້ - ສະບັບປີ 2015
(Real Conversion - 2015 Edition)
01 - 04 - 2015 AM
ຄໍາຕອບຂອງຂ້າພະເຈົ້າຕໍ່ໜັງ“ເອັກຊ໌ໂຊດັສ” ແລະການໂຈມຕີພຣະຄໍາພີຂອງມັນ
(My Answer to the New "Exodus" Movie and its Attack on the Bible!)
12 - 28 - 2014 PM
ຂອງຂວັນຂອງພວກນັກປາດ
(The Gifts of the Wise Men)
12 - 14 - 2014 AM
ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍກວ່າພວກຄູຂອງຂ້າພະອົງ
(More Understanding Than My Teachers!)
12 - 07 - 2014 AM
ໜັງສືລົມຫາຍໃຈຂອງພຣະເຈົ້າ
(The God-Breathed Book)
11 - 30 - 2014 PM
ຄວາມບ້າໆບໍໆຂອງວັນພັກຄຣິສມາດ
(Christmas Holiday Madness!)
11 - 30 - 2014 AM
ຂໍ້ຜິດພາດສະໄໝໃໝ່ຫົກຢ່າງກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູ
(ຄໍາເທດສະໜາຕອນທີ່ 15 ເລື່ອງການຟື້ນຟູ)
(Six Modern Errors About Revival - Sermon #15 on Revival)
11 - 16 - 2014 PM
ຄວາມເຊື່ອງ່າຍໆໃນພຣະເຢຊູ
(ບົດເທດສະໜາຕອນທີ່ 15 ໃນອິດສະຢາ 53)
(Simple Faith in Jesus)
07 - 21 - 2013 AM
ພຣະເຈົ້າແຫ່ງການຟື້ນຟູ
(ຄໍາເທດສະໜາຕອນທີ່ 14 ເລື່ອງການຟື້ນຟູ)
(The God of Revival - Sermon #14 on Revival)
11 - 02 - 2014 PM
ຄໍາອະທິຖານເພື່ອການຟື້ນຟູ
(ບົດເທດສະໜາຕອນທີ່ 13 ເລື່ອງການຟື້ນຟູ)
(A Prayer for Revival - Sermon #13 on Revival)
11 - 02 - 2014 AM
ຂໍ້ພຣະຄໍາພີຂອງລູເທີ
(Luther's Text)
10 - 26 - 2014 PM
ຄົນທີ່ພຣະເຈົ້າໃຊ້ຢູ່ໃນການຟື້ນຟ
(ບົດເທດສະໜາຕອນທີ່ 12 ເລື່ອງການຟື້ນຟູ)
(The People God Uses in Revival - Sermon #12 on Revival)
10 - 19 - 2014 PM
ຄວາມບໍ່ເຊື່ອ - ທີ່ຂັດຂວາງການຟື້ນຟູ
(ບົດເທດສະໜາຕອນທີ່ 11 ເລື່ອງການຟື້ນຟູ)
(Unbelief - A Hindrance to Revival - Sermon #11 on Revival)
10 - 12 - 2014 PM
ເປັນຫຍັງຈື່ງບໍ່ມີການຟື້ນຟູ?ຄໍາຕອບທີ່ແທ້ຈິງ!
(ບົດເທດສະໜາຕອນທີ່ 10 ເລື່ອງການຟື້ນຟູ)
(Why No Revival? The True Answer! - Sermon #10 on Revival)
10 - 05 - 2014 PM
ຈົ່ງເບິ່ງລູກແກະຂອງພຣະເຈົ້າ
(Behold the Lamb of God)
10 - 05 - 2014 AM
ລັກສະນະພິເສດຫຼັກໆຂອງການຟື້ນຟູທີ່ແທ້ຈິງ
(ບົດເທດສະໜາຕອນທີ່ 9 ເລື່ອງການຟື້ນຟູ)
(The Main Features of True Revival - Sermon #9 on Revival)
09 - 28 - 2014 PM
ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ເກີດຂື້ນໃນການຟື້ນຟູ
(ບົດເທດສະໜາຕອນທີ່ 8 ເລື່ອງການຟື້ນຟູ)
This is What Happens in Revival! - Sermon #8 on Revival)
09 - 21 - 2014 PM
ໝາຍສໍາຄັນແຫ່ງການກັບໃຈໃຫມ່ແທ້
(ບົດເທດສະໜາຕອນທີ່ 7 ເລື່ອງການຟື້ນຟູ)
(A True Sign of Real Conversion - Sermon #7 on Revival)
09 - 14 - 2014 PM
ຂ່າວປະເສີດໃນປະໂຫຍກໜື່ງ
(The Gospel in One Sentence)
09 - 14 - 2014 AM
ນີ້ຄືຍຸກສຸດທ້າຍ
(ຕອນທີ່ 4 ເລື່ອງຄໍາທໍານາຍໃນພຣະຄໍາພີ)
These are the Last Days! - Sermon #4 on Bible Prophecy)
08 - 31 - 2014 AM
ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດໄດ້ຖະວາຍກຽດພຣະເຢຊູໃນການຟື້ນຟູ
 (ບົດເທດສະໜາຕອນທີ່ 6 ເລື່ອງການຟື້ນຟູ)
(The Holy Spirit Glorifying Jesus in Revival! - Sermon #6 on Revival)
08 - 24 - 2014 PM
ພຣະອົງຈະຊົງໃຫ້ເຮົາໄ ດ້ຮັບກຽດ
(ບົດເທດສະໜາຕອນທີ່ 5 ເລື່ອງການຟື້ນຟູ)
(He Shall Glorify Me - Sermon #5 on Revival)
08 - 17 - 2014 PM
ປະສົບການແຫ່ງຄວາມໂດດດ່ຽວ
(The Experience of Loneliness!)
08 - 17 - 2014 AM
ໃນວັນນັ້ນເຂົາຈະອົດອາຫານ
(ບົດເທດສະໜາຕອນທີ່ 4 ເລື່ອງການຟື້ນຟູ)
(Then Shall They Fast - Sermon #4 on Revival)
08 - 10 - 2014 PM
ອະທິຖານແລະອົດອາຫານເພື່ອການຊົງໄຖ່ໃນສະໄໝຂອງພວກເຮົາ
(ບົດເທດສະໜາຕອນທີ່ 3 ເລື່ອງການຟື້ນຟູ)
(Prayer and Fasting for Deliverance in Our Time - Sermon #3 on Revival)
08 - 03 - 2014 PM
ຂໍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າມີລິດແບບນີ້ແດ່
(ບົດເທດສະໜາຕອນທີ່ 2 ໃນຫົວຂໍ້ການຟື້ນຟູ)
(Give Me This Power - Sermon #2 on Revival)
07 - 27 - 2014 PM
ຜີຊະນິດນີ້
(ບົດເທດສະໜາຕອນທີ່ 1 ໃນຫົວຂໍ້ການຟື້ນຟູ)
(This Kind - Sermon #1 on Revival)
07 - 20 - 2014 PM
ຫັກທໍາລາຍໂສ້ແຫ່ງຄວາມໂດດດ່ຽວ
(Breaking the Chains of Loneliness)
07 - 13 - 2014 AM
ສະຫວັນແລະນາຮົກ
(Heaven ad Hell)
07 - 03 - 2014 PM
ຂໍ້ພຣະຄໍາພີຂອງດຣ.ເຄແກນ
(Dr. Cagan's Verse)
06 - 29 - 2014 AM
ຢ່າຫລັບຄືກັບຄົນອື່ນ
(Don't Sleep - As Others Do!)
06 - 22 - 2014 AM
ຕ້ອງການ-ຜູ້ຊາຍທີ່ສູ້
(ບົດເທດສະໜາເນື່ອງໃນວັນພໍ່ແຫ່ງຊາດ)
(Needed - Fighting Men! - A Father's Day Sermon)
06 - 15 - 2014 AM
ເຮືອໂນອາ
(ບົດເທດສະໜາຕອນທີ່ 81 ໃນໜັງສືປະຖົມມະການ)
(Noah's Ark - Sermon #81 on the Book of Genesis)
06 - 01 - 2014 AM
ພວກພະຍາມານໃນໂລກປະຈຸບັນ
(ບົດເທດສະໜາຕອນທີ່ 79 ໃນໜັງສືປະຖົມມະການ)
(Demons in the World Today - Sermon #79 on the Book of Genesis)
05 - 25 - 2014 AM
ສະໄໝຂອງໂນອາແລະສະໄໝຂອງໂລດ
(ບົດເທດສະໜາຕອນທີ່ 77 ໃນໜັງສືປະຖົມມະການ)
(The Days of Noah and the Days of Lot - Sermon #77 on the Book of Genesis)
05 - 18 - 2014 AM
ເທດສະໜາເຖິງຄວາມບໍລິບູນຂອງພຣະຄຣິສອັນຫາທີ່ປຽບບໍ່ໄດ້
(Preaching the Unsearchable Riches of Christ)
05 - 04 - 2014 AM
ສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຕ້ອງການທັງໝົດຄືພຣະເຢຊູ
(All I Need is Jesus)
05 - 03 - 2014 PM
ໂນອາມີຈິງແລະການພິພາກສາກໍມີຈິງ
(The Real Noah and the Real Judgment!)
04 - 27 - 2014 AM
ທ່ານເຫັນຫຍັງແດ່ເມື່ອແນມເບິ່ງໄມ້ກາງແຂນ
(What do You See When You Look at the Cross)
04 - 13 - 2014 AM
ວັນທີ່ພຣະເຢຊູສິ້ນພຣະຊົນ
(The Day Jesus Died)
04 - 13 - 2014 PM
ສວນສາມແຫ່ງບອກເລົ່າເລື່ອງລາວ
(Three Gardens Tell the Story)
04 - 06 - 2014 PM
ຄວາມຮັກຂອງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ
(The Saviour's Shame)
03 - 30 - 2014 PM
ຢາແກ້ສໍາຫຼັບການປະຖີ້ມຄວາມເຊື່ອ
(The Antidote for Apostasy)
03 - 23 - 2014 PM
ຫົນທາງທີ່ສາມ - ວິກິດການຂອງການກັບໃຈໃຫມ່
(The Third Way - Crisis Conversion)
03 - 09 - 2014 PM
ຜູ້ຍິງຖ້າມກາງຝູງຊົນ
(The Woman in the Crowd)
03 - 02 - 2014 AM
ເຫັນແວບໜື່ງຂອງເມືອງສະຫວັນ
(A Glimpse of Heaven)
02 - 23 - 2014 PM
ມີການຕົກໃຈຫຼາຍກັບຂໍ້ຄວາມຂອງຄົນໜຸ່ມ - ຄໍາຕອບຂອງຂ້າພະເຈົ້າຕໍ່ພໍວອສເຊີ!
(An Even More Shocking Youth Message - My Answer to Paul Washer!)
02 - 16 - 2014 PM
ຄວາມລອດຂອງຕົນເອງ
(Your Own Salvation)
02 - 09 - 2014 AM
ພຣະຄຣິສຊົງປະເສີດຕໍ່ຄົນທັງຫຼາຍທີ່ກັບໃຈໃຫມ່ແທ້ເທົ່ານັ້ນ
(Christ Precious to Real Converts Only!)
02 - 02 - 2014 AM
ເປັນຫຍັງການເທດສະໜາຂ່າວປະເສີດຈື່ງມີໜ້ອຍໃນປະຈຸບັນນີ້?
(Why So Little Gospel Preaching Today?)
01 - 26 - 2014 AM
ຄໍາເທດສະໜາຕໍ່ຜູ້ທີ່ກະບົດ
(Preaching to a Rebellious People)
01 - 19 - 2014 PM
ບ່ອນທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງຊັກນໍາຄົນບາບທັງຫຼາຍ
(Where God Draws Sinners)
01 - 12 - 2014 AM
ຜູ້ທໍາລາຍ
(The Breaker)
01 - 05 - 2014 AM
ຍ່າງຜ່ານເຕົາໄຟກັບພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ
(Walking Through the Fire with the Son of God!)
12 - 29 - 2013 AM
ອິມມານູເອນ - ພຣະເຈົ້າຊົງຢູ່ກັບພວກເຮົາ
(Emmanuel - God with Us!)
12 - 22 - 2013 AM
ຄວາມລອດຜ່ານທາງສາມພຣະເຈົ້າສາມພຣະພາກ- ບົດເທດສະໜາວັນຄຣິສມາດ
(Salvation Through the Trinity - a Christmas Sermon)
12 -15 - 2013 PM
ຄວາມຢາກຮ້າຍຂອງຊາຕານໃນຍຸກສຸດທ້າຍ
(The Wrath of Satan in the Last Days)
12- 08 - 2013 AM
ການພິພາກສາຂອງພຣະເຈົ້າ-ສິ່ງທີ່ເປັນຕາຢ້ານ
(God's Judgment - A Fearful Thing)
11 - 17 - 2013 PM
ພຣະໂລຫິດ - ທໍາມະດາຫຼືປະເສີດ?
(The Blood - Common or recious?)
11 - 17 - 2013 AM
ຄົນຍາມ ເດິກປານໃດແລ້ວ?
(Watchman, What of the Night?)
11 - 10 - 2013 AM
ພວກເພຣສໄບທິຣຽນແລະພວກແບ໊ບຕິດຕໍ່ ສູ້ກັນເລື່ອງເພງທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ
(ບົດເທດສະໜາໃນຫົວຂໍ້ການປະຕິຮູບວັນອາທິດ)
(Presbyterians and Baptists Fight Over a Popular Hymn - A Sermon Preached on Reformation Sunday)
10 - 27 - 2013 PM
ພຣະຄຣິດແຫ່ງໄມ້ກາງແຂນ
(The Christ of the Cross)
10 - 20 - 2013 AM
ສະມາຊິກຄຣິສຕະຈັກທີ່ຫລົງຫາຍແລະນັກເທດທີ່ລັກລູກແກະ
(ຄຣິສຕະຈັກແຫ່ງຍຸກສຸດທ້າຍ - ພາກ II)
(Lost Church Members and Sheep Stealing Preachers - The Churches of the Last Days, Part II)
10 - 19 - 2013 PM
ເປັນຫຍັງຄຣິສຕະຈັກທັງຫຼາຍກໍາລັງນອນຫຼັບແລະເຢັນຊ່າ
(ຄຣິສຕະຈັກທັງຫຼາຍຂອງຍຸກສຸດທ້າຍ-ພາກ 1)
(Why the Churches are Slumbering and Cold - The Churches of the Last Days, Part 1)
10 - 13 - 2013 PM
ການກໍ່ໂຕຂອງພາຍຸ
(The Gathering Storm)
10 - 06 - 2013 AM
ຄວາມທຸກທໍລະມານແລະການຄອບຄອງ
(Suffering and Reigning)
09 - 29 - 2013 AM
ຄວາມລັບແຫ່ງການຟື້ນຟູໃນປະເທດຈີນ
(The Secret of Revival in China)
09 - 22 - 2013 AM
ຈົ່ງຮັບແບກກາງແຂນຂອງທ່ານ
(Take Up Your Cross)
09 - 15 - 2013 PM
ລັດທິແອນໄທນໍມຽນໃນປະເທດອີຕາລີ
(Antinomianism in Italy)
09 - 08 - 2013 PM
ການແປຜິດເລື່ອງລູກຊາຍນ້ອຍຜູ້ຫລົງຫາຍ
(ຄໍາເທດສະໜາທີ່ 2 ເລື່ອງລູກຊາຍນ້ອຍຜູ້ຫລົງຫາຍ)
(Misinterpreting the Prodigal Son - Sermon #2 on the Prodigal Son)
08 - 25 - 2013 PM
ຮູບແບບຂອງການກັບໃຈໃຫມ່
(ບົດເທດສະໜາຕອນທີ່ 1 ເລື່ອງລູກຄົນນ້ອຍຜູ້ຫຫລົງຫາຍ)  
(The Archetype of Conversion - Sermon #1 on the Prodigal Son)
08 - 25 - 2013 AM
ລັດທິແຊນດີເມນຽນ
(Sandemanianism)
07 - 07 - 2013 AM
ແຫຼ່ງແຫ່ງສະຫງ່າລາສີຂອງພຣະຄຣິດ
(ບົດເທດສະໜາຕອນທີ່ 14 ໃນອິດສະຢາ 53)
(The Source of Christ's Glory - Sermon #14 on Isaiah 53)
04 - 21 - 2013 AM
ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈແລະການໃຫ້ເປັນຜູ້ຊອບທຳ - ໄດ້ຮັບໂດຍທາງພຣະຄຣິດ
(ບົດເທດສະໜາຕອນທີ່ 13 ໃນອິດສະຢາ 53)
(Satisfaction and Justification - Obtained by Christ - Sermon #13 on Isaiah 53)
04 - 14 - 2013 PM
ໄຊຊະນະຂອງພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ
(ບົດເທດສະໜາຕອນທີ່ 12 ໃນອິດສະຢາ 53)
(The Saviour's Triumph! - Sermon #12 on Isaiah 53)
04 - 14 - 2013 AM
ການລຶບລ້າງພຣະອາດຊະຍາ
(ຄຳເທດສະໜາຕອນທີ່ 11 ໃນອິດສະຢາ 53)
(Propitiation - Sermon #11 on Isaiah 53)
04 - 13 - 2013 PM
ຂໍ້ຂັດແຍ້ງເຖິງການຝັງພຣະສົບຂອງພຣະຄຣິດ
(ບົດເທດສະໜາ ຕອນທີ່ 10 ໃນອິດສະຢາ 53)
The Paradox of Christ's Burial - Sermon #10 on Isaiah 53)
04 - 07 - 2013 PM
ການອະທິບາຍແຫ່ງການຊົງໄຖ່
(ບົດເທດສະໜາ ຕອນທີ່ 9 ໃນອິດສະຢາ 53)
(A Description of the Atonement - Sermon #9 on Isaiah 53)
04 - 07 - 2013 AM
ລູກແກະທີ່ບໍ່ເປີດປາກ
(ຄຳເທດສະໜາ ຕອນທີ 8 ໃນອິດສະຢາ 53)
(The Silence of the Lamb - Sermon #8 on Isaiah 53)
03 - 24 - 2013 PM
ບາບສາກົນ,ບາບສະເພາະເຈາະຈົງ ແລະການຮັກສາບາບ
(ບົດເທດສະໜາຕອນທີ່ 7 ໃນອິດສະຢາ 53)
(Universal Sin, Particular Sin, and the Cure for Sin - Sermon #7 on Isaiah 53)
03 - 24 - 2013 AM
ບາດແຜ,ຮອຍຊ້ຳແລະການຖືກຕີຂອງພຣະເຢຊູ
(ບົດເທດສະໜາ ຕອນທີ່ 6 ໃນອິດສະຢາ 53)
(Jesus Wounded, Bruised and Beaten - Sermon #6 on Isaiah 53)
03 - 23 - 2013 PM
ຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງພຣະຄຣິດ-ແທ້ແລະທຽມ
(ຄຳເທດສະໜາຕອນທີ່ 5 ໃນອິດສະຢາ 53)
(Christ's Suffering - The True and The False - Sermon #5 on Isaiah 53)
03 - 17 - 2013 AM
ພຣະຄຣິດ - ຜູ້ທີ່ໂລກຖືວ່າໄຮ້ຄ່າ
(ບົດເທດສະໜາ ຕອນທີ່ 4 ໃນອິດສະຢາ 53)
(Christ - Universally Devalued - Sermon #4 on Isaiah 53)
03 - 16 - 2013 PM
ພຣະຄຣິດ - ປະຕິເສດໂດຍຝູງຊົນ
(ບົດເທດສະໜາ ຕອນທີ່ 3 ໃນອິດສະຢາ 53)
(Christ Rejected by the Masses - Sermon #3 on Isaiah 53)
03 - 10 - 2013 AM
ປະຕິເສດຂ່າວປະເສີດ
(ບົດເທດສະໜາ ຕອນທີ່ 2 ໃນອິດສະຢາ 53)
(The Rejected Report - Sermon #2 on Isaiah 53)
03 - 03 - 2013 AM
ຄວາມທຸກແລະໄຊຊະນະຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ
(ຄຳເທດສະໜາຕອນທີ່ 1 ໃນອິດສະຢາ 53)
(The Suffering and Triumph of God's Servant - Sermon #1 on Isaiah 53) 
02 - 24 - 2013 AM
ນ້ຳຕາຂອງພຣະເຢຊູ
(The Tears of Jesus)
03 - 11 - 2012 PM
ຂ້ອຍຮັກຄຣິສມາດ - ດັດແປງຈາກດຣ.ຈອນອາໄຣສ໌
(I Love Christmas - Adapted from Dr. John R. Rice)
12 - 18 - 2011 PM
HAVE YOU ORDERED YOUR COPY OF THE CHURCH THAT WILL BE LEFT BEHIND?  SEND $15.95 AND ORDER IT TODAY!  MANY HAVE SAID THAT IT IS ONE OF THE MOST IMPORTANT BOOKS IN PRINT.  IT WILL HELP YOUR PREACHING.  YOU CAN ORDER IT BY WRITING TO DR. HYMERS P.O. BOX 15308, LOS ANGELES, CA 90015. OR YOU CAN ORDER IT MORE QUICKLY BY TELEPHONE (818) 352-0452. 

Home   Books    Articles