Sermons in Telugu
ద్వారా చదువవచ్చు

DR. యెషయా 53పై హైమర్స్ యొక్క అద్భుతమైన ప్రసంగాలు ఇప్పుడు PDF
బుక్ ఫార్మాట్‌లో అందుబాటులో ఉన్నాయి!

వాటిని చదవడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

వాటిని డౌన్‌లోడ్ చేయడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

కాపీరైట్ లేదు. మీరు వాటిని ప్రింట్ చేయవచ్చు, బోధించవచ్చు లేదా
ఇతరులకు ఇమెయిల్ చేయవచ్చు.

డాక్టర్ హైమర్స్ గారి 2022 క్రిస్టమస్ లెటర్ కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

వీడియోలో జాన్ సామ్యూల్ కాగన్ గారు భారతదేశంలో ప్రసంగిస్తున్నారు
(Video of Mr. John Cagan Preaching in India)

TITLE DATE
మూడవ ప్రపంచములో పెంతెకోస్తలత్వము
(Pentecostalism in the Third World)
11 - 21 - 2021 PM
ఉజ్జీవముపై ఏ. డబ్లూ. టోజర్
(A. W. Tozer on Revival)
05 - 09 - 2021 PM
బైబిలు పర పరిచారకులు
(Biblical Deacons)
01 - 10 - 2021 AM
ప్రశ్నలకు జవాబిచ్చుట
(Answering Questions)
10 - 04 - 2020 PM
అధిగమించు వానిగా ఎలా ఉండాలి!
(How to Be an Overcomer!)
07 - 26 - 2020 PM
యోనా - ఉజ్జీవపు ప్రవక్త!
(Jonah the Prophet of Revival!)
06 - 14 - 2020 PM
క్రీస్తుతో సిలువ వేయబడితిని
(Crucified With Christ!)
05 - 17 - 2020 PM
కరోనా వైరస్ మనలను ఆపగలదా?
(Shall the Coronavirus Stop Us?)
05 - 10 - 2020 PM
మిస్సెనరీలుగా ఉండడానికి మన పిలుపు!
(Our Call to Be Missionaries!)
03 - 08 - 2020 PM
రాబోవు విషయాలు – నూతన సంవత్సరపు ప్రసంగము
(Things to Come - A New Year's Sermon)
01 - 05 - 2020 PM
సువార్తీకరణ విస్పోటము
(The Evangelism Explosion)
11 - 03 - 2019 PM
బైబిలు ప్రవచనములో తప్పిపోయిన భాగము ఈనాడు మనకు ప్రత్యక్ష పరచబడియున్నది
(A Missing Piece of Bible Prophecy Illuminated for Us Today)
09 - 22 - 2019 PM
పేతురు ఎలా శిష్యుడు అయ్యాడు
(How Peter Became a Disciple)
09 - 01 - 2019 PM
అబద్దపు క్రైస్తవుడు కనుగొనబడ్డాడు!
(The False Christian Discovered!)
07 - 07 - 2019 AM
ప్రార్ధనలో కన్నీళ్లు
(Tears in Prayer)
06 - 02 - 2019 PM
శ్రమలో ప్రోత్సాహము మరియు హెచ్చరిక - ఇప్పుడు మరియు భవిష్యత్తులో
(Encouragement and Warning in Tribulation - Now and in the Future)
05 - 19 - 2019 PM
పిలాతు మరియు ప్రొక్యులా
(Pilate and Procula)
02 - 28 - 2010 PM
ఒక క్రైస్తవ శిష్యుడు అవడానికి వెల ఎంత అవుతుంది
(What It Costs to Become a Christian)
02 - 17 - 2019 PM
భూలోక రాజ్యాన్ని క్రీస్తు ఎలా ఏర్పాటు చేస్తాడు
(How Christ Will Set Up His Earthly Kingdom)
01 - 13 - 2019 PM
బైబిలు మరియు స్థానిక సంఘమునకు ద్రోహులు
(The Bible and Traitors to a Local Church)
11 - 04 - 2018 AM
మనము చేసేది ఎందుకు చేస్తాము – సువార్త సేవలో
(Why We Do What We Do in Evangelism)
10 - 28 - 2018 AM
చైనాలో విజయానికి రహస్యము
(The Secret of Success in China)
09 - 30 - 2018 PM
డాక్టర్ జాన్ సంగ్ యొక్క నిజమైన మార్పు
(The Real Conversion of Dr. John Sung)
09 - 23 - 2018 AM
మీరు విడిచి పెట్టబడతారా?
(Will You Be Left Behind?)
09 - 16 - 2018 PM
అంత్య దినములకు సూచనలు
(Signs of the Last Days)
09 - 09 - 2018 PM
మనష్యులు చెట్ల వలే ఉండి నడుచుచున్నట్టు అతడు చూచెను!
(He Saw Men as Trees Walking!)
08 - 26 - 2018 PM
ఒక ఆత్మను క్రీస్తు నొద్దకు నడిపించుట ఎలా – మార్పిడిల కొరకు ఉపదేశము!
(How to Lead a Soul to Christ - Counseling for Conversions!)
08 - 26 - 2018 AM
ఆదిమ సంఘాలలో సువార్త సేవ
(Evangelism in the Early Churches)
08 - 19 - 2018 PM
మంగళవారము నాటి మన ఉపవాస దినముపై తెలుసుకొనుట
(Notes on Our Fast Day)
08 - 12 - 2018 PM
మనలను బలహీన పరిచే దయ్యములను జయించుట – “ఈవిధమైనది”!
(Overcoming the Demons that Weaken Us - This Kind!)
08 - 05 - 2018 PM
క్రీస్తు యొక్క శోధన మరియు సాతాను పడిపోవుట!
(The Temptation of Christ and the Fall of Satan!)
07 - 28 - 2018 AM
శిష్యులు మరియు దెయ్యములు
(Disciples and Demons)
07 - 22 - 2018 AM
శిష్యులను తయారు చేయడంలో క్రీస్తు యొక్క పద్ధతి
(Christ's Method of Making Disciples)
07 - 15 - 2018 PM
"నరకపు ద్వారాలపై దాడి చేయుట!
(Storming the Gates of Hell!)
07 - 08 - 2018 AM
శిష్యరికమునకు పిలుపు!
(The Call to Discipleship)
07 - 01 - 2018 PM
గిద్యోను సైన్యము!
(Gideon's Army!)
06 - 24 - 2018 PM
బైబిలు మరియు నేటి స్వధర్మత!
(The Bible and Today's Apostasy!)
06 - 17 - 2018 PM
క్రీస్తు రక్తములో కడుగబడుట!
(Washed in Christ's Blood!)
06 - 03 - 2018 AM
సిలువను గూర్చిన బోధ
(The Preaching of the Cross)
05 - 27 - 2018 AM
బైబిలు ప్రవచనము మిమ్ములను పురికొల్పనివ్వండి!
(Let Bible Prophecy Motivate You!)
05 - 20 - 2018 PM
తృణీకరింపబడెను కాని సుందరుడు!
(Despised But Lovely!)
05 - 13 - 2018 AM
స్పర్జన్ యొక్క "వేదాంతమంతటి యొక్క సారంశము"
(Spurgeon’s “Substance of All Theology”)
05 - 06 - 2018 PM
మానవుని పతనము
(The Fall of Man)
04 - 28 - 2018 PM
క్రీస్తులో మాత్రమే!
(In Christ Alone!)
04 - 22 - 2018 PM
తన్ను ఎందరంగీకరించిరో!
(As Many As Received Him!)
04 - 15 - 2018 PM
డాక్టర్ హైమర్స్ గారు పరిచర్యలో తన 60 వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా మాట్లాడుతున్నారు
"నా జీవితంలోని ఆశీర్వాదములు"

(Dr. Hymers Speaks on His 60th Anniversary in Ministry
"The Blessings of My Life" )
04 - 08 - 2018 PM
క్రీస్తు పునరుత్థానమును గూర్చిన మూడు ఋజువులు
(Three Proofs of Christ's Resurrection)
04 - 01 - 2018 PM
కొట్టబడుట, పెరికి వేయబడుట, అవమానము మరియు ఉమ్మివేయబడుట
(The Smiting, Plucking, Shame and Spitting)
03 - 25 - 2018 PM
సామాజిక మాధ్యమము, విడియో ఆటలు మరియు అశ్లీల చిత్రములు మీ జీవితాన్ని నాశనము చేస్తాయి!
(Social Media, Video Games and Pornography Will Ruin Your Life!)
03 - 18 - 2018 PM
వారు ఆయనను విడిచి పారిపోయిరి
(They Forsook Him and Fled)
03 - 04 - 2018 PM
క్రీస్తును అప్పగించుట బంధించుట
(The Betrayal and Arrest of Christ)
02 - 25 - 2018 PM
చూచుట లేక నమ్ముటయా?
(Seeing or Believing?)
02 - 04 - 2018 PM
ఆయన రక్తము ద్వారా మనము కడుగబడ్డాము!
(By His Blood We Are Cleansed!)
01 - 28 - 2018 PM
రక్తముతో లేక రక్తము లేకుండా!
(With or Without Blood)
01 - 21 - 2018 PM
పోరాడే క్రైస్తవునిగా ఉండడానికి ధైర్యము చెయ్యండి!
(Dare to Be a Fighting Christian!)
12 - 10 - 2017 PM
"అలా అవక పోయినను కాని" – బబులోనులో దేవుని మనష్యులు
(“But If Not” – God’s Men In Babylon)
12 - 03 - 2017 PM
హేరోదు మరియు యోహాను
(Herod and John)
11 - 12 - 2017 PM
మూల పాపము దాని నివారణపై లూథర్
(Luther On Original Sin And Its Cure)
10 - 29 - 2017 PM
ఎలా ప్రార్ధించాలి ఒక ప్రార్ధనా కూటమును ఎలా జరిగించాలి (డాక్టర్
(How to Pray and How to Conduct A Prayer Meeting)
10 - 15 - 2017 PM
కడుగుకొని శుద్ధుడవుకమ్ము! – మార్పు యొక్క విధానము
(Wash and Be Clean! - The Typology of Conversion)
10 - 15 - 2017 AM
సువార్తిక ప్రసంగమును సిద్ధ పరచుట ఎలా – నిజ మార్పిడులకు మరచిపోబడిన సత్యములు అవసరము
How to Prepare An Evangelistic Sermon – Forgotten Truths Needed For Real Conversions)
10 - 14 - 2017 PM
కొత్తగా మారిన వారి కొరకు ఏడు విషయాలు
(Seven Points for New Converts)
10 - 07 - 2017 PM
ఉజ్జీవము ఎంపిక కాదు!
(Revival Is No Option!)
10 - 01 - 2017 PM
ప్రతి వ్యక్తి సువార్త చెప్పుచున్నప్పుడు!
(Every Person Evangelizing!)
09 - 17 - 2017 PM
మనుగడ కోసము ఉజ్జీవము
(Revival for Survival)
08 - 31 - 2017 PM
మీరు క్రీస్తు నొద్దకు వచ్చారా?
(Have You Come to Christ?)
11 - 09 - 2003 PM
దేవుడు రక్తమును చూచునప్పుడు
(When God Sees The Blood)
08 - 27 - 2017 PM
కృప యొక్క పద్దతి" జార్జి వైట్ ఫీల్డ్ చే, ఆధునిక ఆంగ్లమునకు కుదింపబడి మార్చబడినది
("The Method of Grace" by George Whitefield, Condensed and Adapted to Modern English)
01 - 08 - 2017 PM
మీ మహిమను నాకు చూపుము
(Show Me Thy Glory)
08 - 12 - 2017 PM
ఉజ్జీవము తిరస్కారమును బాగు చేస్తుంది
(Revival Cures Rejection)
08 - 09 - 2017 PM
ఉజ్జీవము కొరకు హృదయము మోర!
(Heartcry for Revival!)
07 - 16 - 2017 AM
ఉజ్జీవంలో ప్రార్ధన యొక్క పోరాటము!
(The Battle of Prayer in Revival!)
07 - 09 - 2017 PM
"నూతన" నూతన బాప్టిస్టు మందిరము!
(The “New” New Baptist Tabernacle!)
07 - 02 - 2017 AM
నోవాహు కృపను కనుగొన్నాడు!
(Noah Found Grace)
06 - 24 - 2017 PM
నోవాహు ఓడచే చిత్రీకరింపబడిన సువార్త
(The Gospel Pictures by the Ark of Noah)
06 - 18 - 2017 PM
యేసు వైపు చూచుట
(Looking Unto Jesus)
06 - 11 - 2017 AM
నిస్సహాయులకు రక్షణ
(Salvation for the Helpless)
06 - 03 - 2017 PM
మరియు తలుపు మూయబడెను
(And the Door Was Shut)
05 - 28 - 2017 AM
విడుదల కేవలము అసంతృప్తి దారులకు మాత్రమే
(Deliverance Is Only for the Dissatisfied)
05 - 14 - 2017 AM
ఎత్తబడుట (ప్రసంగము #3 బైబిలు ప్రవచనముపై)
(The Rapture – Sermon #3 on Bible Prophecy)
05 - 07 - 2017 PM
సున్నితమైన విపరీతమైన విచారము
(A Soft and Violent Sadness)
04 - 30 - 2017 PM
పాపుల కొరకు రొట్టెను అడుగుట – నూతన తలంపు!
(Asking Bread for Sinners - A New Thought!)
04 - 22 - 2017 PM
క్రీస్తు కుమారత్వమును గూర్చిన ఋజువు!
(The Proof of Christ's Sonship!)
04 - 15 - 2017 PM
కయప - క్రీస్తు హత్యను రూపొందించిన వ్యక్తి!
(Caiaphas - The Man Who Planned the Murder of Christ!)
04 - 09 - 2017 AM
యూదా యొక్క తప్పుడు పశ్చాత్తాపము
(The False Repentance of Judas)
04 - 02 - 2017 PM
శిక్షించుట, అవమానపరచుట మరియు ఉమ్మివేయుట
(The Scourging, Shame and Spitting)
03 - 26 - 2017 PM
గేత్సమనేలో క్రీస్తు యొక్క ఆవేదన
(Christ's Agony in Gethsemane)
03 - 19 - 2017 PM
కనుమరుగవుతున్న దేవుని ఆత్మ కార్యము
(The Withering Work of God's Spirit)
03 - 12 - 2017 PM
మంచి వ్యక్తి నశించిపోయాడు చెడ్డ వ్యక్తి రక్షింపబడ్డాడు!
(A Good Man Lost and a Bad Man Saved!)
03 - 05 - 2017 PM
మీరు లోకమునకు ఉప్పయి ఉన్నారు
(You Are the Salt of the Earth and the Light of the World!)
02 - 26 - 2017 PM
క్షమింప రాని పాపము – పాఠం సంఖ్య 1 క్రమ పద్దతి వేదాంతములో
(The Unpardonable Sin - Lesson #1 in Systematic Theology)
02 - 25 - 2017 PM
రక్షణా లేక నరకమా – ఏది?
(Salvation or Damnation - Which?)
02 - 19 - 2017 AM
ఇప్పుడు మిమ్ములను మీరు పరీక్షించుకోండి!
(Examine Yourselves Now!)
02 - 05 - 2017 AM
సాండేమేనియనిజం తెగపై పోరాటము (పోరాట కేకలను గూర్చిన మూడవ సంచిక)
(The Battle Against Sandemanianism - Number Three in a Series of Battle Cries)
01 - 22 - 2017 AM
ఆదివారము రాత్రి కొరకు పోరాటము (పోరాట కేకల కొనసాగింపులో మొదటిది)
(The Battle for Sunday Night - Number One in a Series of Battle Cries)
01 - 15 - 2017 AM
మన యుద్ధోపకరణములు
(The Weapons of Our Warfare)
01 - 07 - 2017 PM
నరక పూరిత సంవత్సరము – ఉజ్జీవ సంవత్సరము!
(A year of Hell - A Year of Revival!)
01 - 01 - 2017 PM
నరకంలో క్రిస్మస్ – 2016
(Christmas in Hell - 2016)
12 - 18 - 2016 AM
ఇద్దరు ఆదాములు (ఆదికాండముపై #90 వ ప్రసంగము)
(The Two Adams - Sermon #90 on the Book of Genesis)
12 - 04 - 2016 PM
ఆదామా, నీవు ఎక్కడ ఉన్నావు?
(ఆదికాండముపై 89 వ ప్రసంగము)
(Adam, Where Art Thou? - Sermon #89 on the Book of Genesis)
11 - 27 - 2016 PM
వారి మధ్య నుండి బయలు వెడలుడి!
(Come Out From Among Them!)
11 - 13 - 2016 PM
అపవాదిని జయించుట ఎలా
(How to Overcome the Devil)
11 - 06 - 2016 PM
ఈనాడు దయ్యములు
(Demons Today)
10 - 23 - 2016 AM
వాతవేయబడిన మనస్సాక్షి
(The Seared Conscience)
10 - 16 - 2016 AM
ఒక యవ్వన సువార్తికుని మార్పులోవాడబడిన ఐదు ప్రసంగాలు
(Five Sermons Used in the Conversion of a Young Evangelist)
10 - 09 - 2016 PM
అమెరికా మరియు పాశ్చాత్య దేశాల సంఘాలు ఉజ్జీవము అనుభవించకపోవడానికి గల రెండు కారణాలు
(The Two Reasons Why the Churches in America and the West Don't Experience Revival )
09 - 25 - 2016 PM
సాతాను మరియు ఉజ్జీవము
(Satan and Revival)
09 - 15 - 2016 PM
క్రమము మరియు ప్రార్ధనలో వాదము – II భాగము  జాన్ సామ్యూల్ కాగన్ గారిచే
(Order and Argument in Prayer - Part II - by Mr. John Samuel Cagan)
09 - 03 - 2016 PM
క్రమము మరియు ప్రార్ధనలో వాదము – మొదటి భాగము  జాన్ సామ్యూల్ కాగన్ గారిచే
(Order and Argument in Prayer - Part I - by Mr. John Samuel Cagan)
09 - 02 - 2016 PM
ఉజ్జీవము కొరకు ప్రార్ధించుట
(Praying for Revival)
08 - 19 - 2016 PM
పాపపు ప్రదేశాల నుండి వారిని లోపలి తీసుకొని రండి!
(Bring Them in From the Fields of Sin!)
08 - 07 - 2016 PM
అనేక శ్రమల ద్వారా రాజ్యములో ప్రవేశించుట
(Entering the Kingdom Through Much Tribulation)
04 - 24 - 2016 AM
ఉజ్జీవము యొక్క దర్శనము
(A Vision of Revival)
07 - 03 - 2016 PM
క్రీస్తు యొక్క గాయములు
(The Wounds of Christ)
06 - 26 - 2016 AM
మంచి విషయాలు ప్రార్ధన ద్వారా వస్తాయి
(Good Things Come Through Prayer)
06 - 05 - 2016 PM
యోనా – మరణము నుండి జీవములోనికి!
(Jonah - From Death to Life!)
06 - 05 - 2016 AM
ప్రార్ధన మరియు ప్రార్ధన కూటాలపై డాక్టర్ లిన్ గారి బోధలు
(Dr. Lin's Teachings on Prayer and Prayer Meetings)
05 - 29 - 2016 PM
దేవుడు జవాబిచ్చే ప్రార్ధనలు
(The Prayers God Answers)
05 - 22 - 2016 PM
దేవుని చిత్తమును తెలుసుకొనుట ఎలా
(How to Know the Will of God)
05 - 15 - 2016 AM
మీరు నరకము యొక్క దండన నుండి ఎలా తప్పించుకోగలరు?
(How Can You Escape the Damnation of Hell?)
05 - 08 - 2016 AM
నీ హృదయము ముండ్ల పొదనా?
(Is Your Heart Thorny Ground?)
05 - 01 - 2016 AM
ఆఖరి దినాలలో ఉపవాసము మరియు ప్రార్ధన
(Fasting and Prayer in the Last Days)
04 - 24 - 2016 PM
దేమా నన్ను విడిచిపెట్టెను!
(Demas Has Forsaken Me!)
04 - 17 - 2016 AM
ఒక వ్యక్తి గుణశీలత యొక్క శక్తి - డాక్టర్ హైమర్స్ కు ఆయన 75 వ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా నివాళి డాక్టర్ సి.ఎల్. కాగన్ గారిచే
(The Strength of a Man's Character - A Tribute to Dr. Hymers on His 75th Birthday by Dr. C. L. Cagan)
04 - 10 - 2016 PM
సంఘర్షణతో కూడిన జీవితం
(A Life of Conflict)
04 - 03 - 2016 PM
రాత్రిలో దర్శనములు – పునరుత్థాన దిన సందేశము
(Visions in the Night - An Easter Sermon)
03 - 27 - 2016 PM
సిలువపై యేసు యొక్క చివరి ఏడూ మాటలు
(The Seven Last Words of Jesus on the Cross)
03 - 20 - 2016 PM
ఎలా యూదా ఇస్కరి యోతు సాతానుచే నాశనము చేయబడ్డాడు
(How Judas Iscariot Was Destroyed by Satan)
03 - 13 - 2016 PM
రక్తమయమయిన చెమట
(The Bloody Sweat)
03 - 06 - 2016 PM
యేసు – తోటలో శ్రమపడుట
(Jesus - Suffering in the Garden)
02 - 28 - 2016 AM
నశించు వారిని తప్పించుట
(Rescue the Perishing)
02 - 14 - 2016 PM
పేతురు – పిలువబడి, నొచ్చుకొని మార్పిడి చేయబడ్డాడు
(Peter - Called, Convicted and Converted)
02 - 14 - 2016 AM
చైనా ఎలా ప్రపంచ శక్తి అయింది! డాక్టర్ సి.యల్. కాగన్
(ఆదికాండముపై #88 వ ప్రసంగము)
(How China Became a World Power! - Sermon #88 on the Book of Genesis by Dr. C. L. Cagan)
02 - 07 - 2016 AM
క్రీస్తు యొక్క శ్రమలు!
(The Suferings of Christ!)
01 - 31 - 2016 PM
దేవునిచే విడువబడిన క్రీస్తు!
(The God-Forsaken Christ!)
01 - 24 - 2016 AM
గర్భ స్రావము మరియు క్రీస్తు రెండవ రాకడ! డాక్టర్ సి.ఎల్. కాగన్ గారిచే
(Abortion and the Second Coming of Christ! by Dr. C. L. Cagan)
01 - 17 - 2016 AM
అంతమునకు సూచనలు – నవీకరించబడింది విస్తరించబడింది
(Signs of the End - Updated and Expanded)
01 - 03 - 2016 AM
దెస్సలొనీకయ క్రైస్తవులను మీకు ఉదాహరణగా చేసుకోండి
(Make the Thessalonian Christians Your Example!)
12 - 27 - 2015 PM
కాలముల సూచనలు
(Signs of the Times)
12 - 27 - 2015 AM
కన్యకు జననము గూర్చిన ఋజువులు
(Proofs of the Virgin Birth)
12 - 13 - 2015 PM
యోసేపు మరియు యేసు
(ఆదికాండముపై #86 వ ప్రసంగము)
(Joseph and Jesus - Sermon #86 on the Book of Genesis)
12 - 06 - 2015 PM
అబ్రహాము ఇస్సాకుల నుండి జీవిత పాఠాలు
(ఆదికాండముపై 85వ # ప్రసంగము)
(Life Lessons from Abraham and Isaac - Sermon #85 on the Book of Genesis)
11 - 29 - 2015 PM
మార్గము సత్యము మరియు జీవము
(The Way, The Truth, and The Life)
11 - 15 - 2015 AM
విత్తు వాని గూర్చిన ఉపమానము
(The Parable of the Sower)
11 - 08 - 2015 PM
యెషయా యొక్క మార్పు మరియు పిలుపు
(The Conversion and Call of Isaiah)
11 - 01 - 2015 AM
లూథర్ యొక్క మార్పు
(Luther's Conversion)
10 - 25 - 2015 AM
మీ పూర్తి దుర్మార్గతి డాక్టర్ సి. ఎల్. కాగన్ గారిచే
(Your Total Depravity by Dr. C. L. Cagan)
10 - 17 - 2015 PM
అగ్నిపై సహేతుకత
(Logic on Fire!)
10 - 11 - 2015 AM
శుద్ధి చేసే రక్తము
(The Cleansing Blood)
10 - 04 - 2015 PM
రక్షకుని కన్నీళ్లు
(The Tears of the Saviour)
10 - 04 - 2015 AM
ఉజ్జీవము కొరకు ఎలా ప్రార్ధించాలి
(ఉజ్జీవముపై 22 వ ప్రసంగము)
(How to Pray for Revival - Sermon #22 on Revival)
09 - 27 - 2015 PM
నీరు మరియు రక్తము
(The Water and the Blood)
09 - 20 - 2015 AM
కలిషితం కాని మరియు విమోచించే యేసు క్రీస్తు రక్తము
(The Incorruptible and Redeeming Blood of Jesus)
09 - 13 - 2015 PM
ఉజ్జీవమును గూర్చిన గొప్ప సిద్ధాంతాలు
(ఉజ్జీవముపై 20 వ ప్రసంగము)
(The Great Doctrines of Revival - Sermon #20 on Revival)
09 - 06 - 2015 AM
స్థానిక సంఘము యొక్క ప్రాముఖ్యత
(The Importance of the Local Church)
08 - 30 - 2015 AM
అడిగినది పొందుకునే వరకు – ‘ప్రార్ధిస్తూ ఉండుట!
(Praying Through - 'Till You Get What You Ask For!)
08 - 23 - 2015 PM
ఎప్పుడు మీరు ఉపవాసము చేతురు
(When You Fast)
08 - 16 - 2015 PM
ఈనాటి పోరాటానికి ప్రార్ధనా యోధులు
(Prayer Warriors for Today's Battle!)
08 - 09 - 2015 PM
పాపుల కొరకు రొట్టెనడుగుట
(Asking Bread for Sinners)
08 - 02 - 2015 PM
స్వధర్మ కాలములో ఉపవాసము మరియు ప్రార్ధన
(Fasting and Prayer in a Time of Apostasy)
07 - 26 - 2015 PM
ఎందుకు సాతాను మార్పుల నిమిత్తము మిమ్ములను ఉపవాసముండనివ్వదు!
(Why Satan Doesn't Want You to Fast for Conversions!)
07 - 19 - 2015 PM
ఒబామా కాలములో ప్రార్ధన మరియు ఉపవాసము
(Prayer and Fasting in the Age of Obama)
07 - 12 - 2015 PM
శిష్యులను తయారు చేయడం ఎలా! వాస్తవంగా పనిచేసే ఒక ప్రణాళిక!
(How to Make Disciples! A Plan That Actually Works!)
07 - 05 - 2015 PM
ఆయన నిన్ను సిద్ధంగా పట్టుకుంటాడు!
(He Will Hold You Fast!)
06 - 28 - 2015 AM
కలిసికట్టుగా మనము బలవంతులం! ఒంటరిగా మనం బలహీనులం!
(Together We Are Strong! Alone We Are Weak!)
06 - 21 - 2015 AM
అంత్య దినములలో అపహాసకులు
(II పేతురుపై 6 వ ప్రసంగము)
(Scoffers in the Last Days - Sermon #6 on II Peter)
06 - 14 - 2015 AM
అలెగ్జేమోనోస్ మరియు అతని దేవు
(Alexamenos and His God)
06 - 07 - 2015 PM
ఆఖరి దినాలలో మారని సంఘ సభ్యులు
(II పేతురుపై 5 వ ప్రసంగము)
(Unconverted Church Members in the Last Days - Sermon #5 on II Peter)
05 - 31 - 2015 PM
పడిపోయిన దేవదూతలు - పడిపోయిన మనుష్యులకు హెచ్చరిక
(II పేతురుపై 4 వ ప్రసంగము)
(Fallen Angels - A Warning to Fallen Men - Sermon #4 on II Peter)
05 - 17 - 2015 PM
క్రీస్తు రెండవ రాకడ సూచనలు
(Signs of Christ's Second Coming)
05 - 17 - 2015 AM
అధ్యక్షుడు రీగన్ తల్లి – తల్లుల దినము ప్రసంగము
(President Reagan's Mother - A Mother's Day Sermon)
05 - 10 - 2015 AM
విడుదల లేక దండన
(Deliverance or Damnation)
05 - 03 - 2015 AM
స్వధర్మ కాలములో జీవించుట
(Living in a Time of Apostasy)
04 - 26 - 2015 PM
జీవమునిచ్చు రక్షకుడు!
(The Life-Giving Saviour!)
04 - 19 - 2015 AM
యేసు క్రీస్తే
(Jesus Christ Himself )
04 - 12 - 2015 AM
పేతురు యొక్క మార్పు
(The Conversion of Peter)
04 - 03 - 2015 PM
గెత్సమనేలో క్రీస్తు ప్రార్ధన
(Christ's Prayer in Gethsemane)
03 - 29 - 2015 PM
ఈ సంగతి వారికి మరుగు చేయబడెను
(This Saying Was Hid From Them)
03 - 22 - 2015 PM
పునర్ణిర్మాణము-క్రైస్తవ ప్రేమకు లంకె
(Regeneration - The Link to Christian Love)
03 - 15 - 2015 AM
సర్పములు మరియు రక్షకుడు
(The Serpents and the Saviour)
03 - 08 - 2015 AM
నా కిష్టమే – నీవు శుద్దుడవు కమ్ము
(I Will - Be Thou Clean!)
03 - 01 - 2015 AM
సాతానీయ అంధత్వము
(Satanic Blinding)
02 - 22 - 2015 AM
ఎన్నిక
(Election)
02 - 01 - 2015 AM
చెప్పన శక్యము కాని వరము
(The Unspeakable Gift)
01 - 25 - 2015 PM
పుస్తకాలు మరియు పుస్తకము
(ఆఖరి తీర్పుపై ప్రసంగము)
(The Book and the Books - A Sermon on the Last Judgment)
01 - 25 - 2015 AM
పరిశుద్ధాత్మకు వ్యతిరేకంగా దేవదూషణ
(Blasphemy Against the Holy Spirit)
01 - 18 - 2015 PM
బైబిలు ప్రవచనంలో అమెరికా ఎందుకు లేదు
(బోధింపబడిన ప్రసంగము "కుడి నుండి ఎడమకు" ఆదివారముపై)
Why America Is Not in Bible Prophecy - A Sermon Preached on "Right to Life" Sunday) 
01 - 18 - 2015 AM
గొప్ప దేవుడు – శక్తిగలవాడు భయంకరుడు!
(A Great God - Mighty and Terrible!)
01 - 11 - 2015 AM
నిజ మార్పిడి – 2015 ముద్రణ
(Real Conversion - 2015 Edition)
01 - 04 - 2015 AM
కొత్త 'నిర్గమకాండము' సినిమాకు నా జవాబు మరియు బైబిలుపై దాని దాడి!
(My Answer to the New "Exodus" Movie and Its Attack on the Bible!)
12 - 28 - 2014 PM
జ్ఞానుల బహుమతులు
(The Gifts of the Wise Men)
12 - 14 - 2014 AM
నా బోధకుల కంటే ఎక్కువ అవగాహన!
(More Understanding Than my Teachers)
12 - 07 - 2014 AM
దేవునిచే ఊదబడిన గ్రంథము
(The God-Breathed Book)
11 - 30 - 2014 PM
క్రిస్మస్ సెలవు వెర్రితనము!
(Christmas Holiday Madness!)
11 - 30 - 2014 AM
ఉజ్జీవమును గూర్చి ఆరు ఆధునిక పొరపాట్లు
(ఉజ్జీవముపై 15వ ప్రసంగము)
(Six Modern Errors About Revival - Sermon #15 on Revival)
11 - 16 - 2014 PM
ఉజ్జీవము యొక్క దేవుడు
(ఉజ్జీవముపై 14వ ప్రసంగము)
(The God of Revival - Sermon #14 on Revival)
11 - 02 - 2014 PM
ఉజ్జీవము కొరకు ఒక ప్రార్ధన
(ఉజ్జీవముపై 13వ ప్రసంగము)
(A Prayer for Revival - Sermon #13 on Revival)
11 - 02 - 2014 AM
లూథర్ యొక్క పాఠ్యము
(Luther's Text)
10 - 26 - 2014 PM
ఉజ్జీవంలో దేవుడు వాడే ప్రజలు
(ఉజ్జీవముపై 12 వ ప్రసంగము)
(The People God Uses in Revival - Sermon #12 on Revival)
10 - 19 - 2014 PM
ఎందుకు ఉజ్జీవము లేదు? నిజమైన జవాబు!
(ఉజ్జీవముపై 10 వ ప్రసంగము)
(Why no Revival? The True Answer! - Sermon #10 on Revival)
10 - 05 - 2014 PM
నిజ ఉజ్జీవములోని ముఖ్య లక్షణాలు
(ఉజ్జీవముపై 8 వ ప్రసంగము)
(The Main Features of True Revival - Sermon #9 on Revival)
09 - 28 - 2014 PM
ఉజ్జీవములో అదే జరుగుతుంది!
(ఉజ్జీవముపై 8 వ ప్రసంగము)
(This is What Happens in Revival! - Sermon #8 on Revival)
09 - 21 - 2014 PM
ఒక వాక్యములో సువార్త
(The Gospel in One Sentence)
09 - 14 - 2014 AM
ఇవి ఆఖరి దినాలు!
(సంఖ్య 4 బైబిలు ప్రవచనముపై)
(These are the Last Days! - Sermon #4 on Bible Prophecy)
08 - 31 - 2014 AM
ఉజ్జీవములో పరిశుద్దాత్మ యేసును మహిమ పరుచును!
(ఉజ్జీవముపై 6వ ప్రసంగము)
(The Holy Spirit Glorifying Jesus in Revival! - Sermon #6 on Revival)
08 - 24 - 2014 PM
ఆయన నన్ను మహిమ పరుస్తాడు
(ఉజ్జీవముపై 5వ ప్రసంగము)
(He Shall Glorify Me - Sermon #5 on Revival)
08 - 17 - 2014 PM
ఒంటరి తనము యొక్క అనుభవము!
(The Experience of Loneliness!)
08 - 17 - 2014 AM
అప్పుడు వారు ఉపవాసము చేతురు
(ఉజ్జీవముపై 4వ ప్రసంగము)
(Then Shall They Fast - Sermon #4 on Revival)
08 - 10 - 2014 PM
ఈ శక్తిని నాకిమ్ము
(ఉజ్జీవముపై 2వ ప్రసంగము)
(Give Me This Power - Sermon #2 on Revival)
07 - 27 - 2014 PM
ఈ విధమైనది
(ఉజ్జీవముపై మొదటి ప్రసంగము)
(This Kind - Sermon #1 on Revival)
07 - 20 - 2014 PM
ఒంటరి తనము సంకెళ్ళు విరుగగొట్టుట
(Breaking the Chains of Loneliness)
07 - 13 - 2014 AM
పరలోకము నరకము
(Heaven and Hell)
07 - 03 - 2014 PM
డాక్టర్ కాగన్ వచనము
(Dr. Cagan's Verse)
06 - 29 - 2014 AM
నిద్ర పోవద్దు – ఇతరులు చేస్తున్నట్టు!
(Don't Sleep - As Others Do!)
06 - 22 - 2014 AM
కావాలి – పోరాడు పురుషులు
(తండ్రుల దినోత్సవ ప్రసంగము)
(Needed - Fighting Men! - A Father's Day Sermon)
06 - 15 - 2014 AM
మతభ్రష్టత్వము – 2014
(The Apostasy - 2014)
06 - 08 - 2014 AM
నోవహు ఓడ
(ఆదికాండము పై 81 వ ప్రసంగము)
(Noah's Ark - Sermon #81 on the Book of Genesis)
06 - 01 - 2014 AM
ఈ దినాల్లో లోకంలోని దయ్యాలు
(ఆదికాండము పై 79 వ ప్రసంగము)
(Demons in the World Today - Sermon #79 on the Book of Genesis)
05 - 25 - 2014 AM
నోవాహు దినములు లోతు దినములు
(ఆదికాండముపై 877 వ ప్రసంగము)
(The Days of Noah and the Days of Lot - Sermon #77 on the Book of Genesis)
05 - 18 - 2014 AM
శోధింప శక్యము కాని క్రీస్తు ఐశ్వర్యమును ప్రకటించుట
(Preaching the Unsearchable Riches of Christ)
05 - 04 - 2014 AM
నాకు కావలసింది యేసే
(All I Need is Jesus)
05 - 03 - 2014 PM
నిజమైన నోవాహు నిజమైన తీర్పు!
(The Real Noah and the Real Judgment!)
04 - 27 - 2014 AM
యేసు మరణించిన రోజు
(The Day Jesus Died)
04 - 13 - 2014 PM
మీరు సిలువను చూసేటప్పుడు ఏమి చూస్తారు?
(What do You See When You Look at the Cross)
04 - 13 - 2014 AM
మూడు వనములు కథ చెప్తున్నాయి
(Three Gardens Tell the Story)
04 - 06 - 2014 PM
రక్షకుని అవమానము
(The Saviour's Shame)
03 - 30 - 2014 PM
మత భ్రష్టత్వానికి విరుగుడు
(The Antidote for Apostasy)
03 - 23 - 2014 PM
మూడవ మార్గము - క్లిష్టములో మార్పు
(The Third Way - Crisis Conversion)
03 - 09 - 2014 PM
సమూహంలో స్త్రీ
(The Woman in the Crowd)
03 - 02 - 2014 AM
పరలోకము యొక్క నమూనా
(A Glimpse of Heaven)
02 - 23 - 2014 PM
ఎక్కువ దిగ్బ్రాంతి పరచే యవనస్థులకు ప్రసంగము – పాల్ వాషర్ కు నా జవాబు!
(An Even More Shocking Youth Message - My Answer to Paul Washer!)
02 - 16 - 2014 PM
నీ స్వంత రక్షణ
(Your Own Salvation)
02 - 09 - 2014 AM
క్రీస్తు ప్రశస్త మైన వాడు నిజంగా మారిన వారికీ మాత్రమే!
(Christ Precious to Real Converts Only!)
02 - 02 - 2014 AM
ఎందుకు ఈ రోజుల్లో తక్కువ సువార్త ప్రకటింప బడుతుంది?
(Why So Little Gospel Preaching Today?)
01 - 26 - 2014 AM
తిరుగుబాటు చేసే ప్రజలకు బోధించుట
(Preaching to a Rebellious People)
01 - 19 - 2014 PM
దేవుడు పాపులను ఎక్కడికి చేర్చుతాడు
(Where God Draws Sinners)
01 - 12 - 2014 AM
పడగొట్టువాడు
(The Breaker)
01 - 05 - 2014 AM
దేవుని కుమారునితో అగ్ని ద్వారా నడుచుట!
(Walking Through the Fire With the Son of God!)
12 - 29 - 2013 AM
ఇమ్మాను యేలు - దేవుడు మనకు తోడు!
(Emmanuel - God with Us!)
12 - 22 - 2013 AM
త్రిత్వము ద్వారా రక్షణ – క్రిస్మస్ సందేశము
(Salvation Through the Trinity - a Christmas Sermon)
12 - 15 - 2013 PM
ఆఖరి దినాల్లో సాతాను ఉగ్రత
(The Wrath of Satan in the Last Days)
12 - 08 - 2013 AM
దేవుని తీర్పు – భయము పుట్టించేది
(God's Judgment - A Fearful Thing)
11 - 17 - 2013 PM
రక్తము - సామాన్యమా లేక ఫ్రశస్తమా?
(The Blood - Common or Precious?)
11 - 17 - 2013 AM
కావాలి వాడు, రాత్రిని గూర్చిన విషయమేంటి?
(Watchman, What of the Night?)
11 - 10 - 2013 AM
దత్తత!
(Adoption!)
11 - 03 - 2013 AM
ప్రెస్బిటేరియన్లు భాప్టిస్టుల మధ్య ప్రఖ్యాత పాటను గూర్చి సంఘర్షణ
(Presbyterians and Baptists Fight Over Popular Hymn)
10 - 27 - 2013 PM
సిలువ యొక్క క్రీస్తు
(The Christ of the Cross)
10 - 20 - 2013 AM
తప్పిపొయిన సంఘస్తులు గొర్రెలను దొంగిలించే బోధకులు
(ఆఖరి దినాల్లో సంఘాలు – భాగము 11)
(Lost Church Members and Sheep Stealing Preachers - The Churches of The Last Days, Part II)
10 - 19 - 2013 PM
ఎందుకు సంఘాలు చచ్చుబడి చల్లారిపోతున్నాయి
(ఆఖరి దినాల్లో సంఘాలు – భాగము I)
(Why Churches Are Slumbering and Cold - The Churches of the Last Days - Part I)
10 - 13 - 2013 PM
సమకూర్పబడిన తుఫాను
(The Gathering Storm)
10 - 06 - 2013 AM
శ్రమపడుట ఏలుట
(Suffering and Reigning)
09 - 29 - 2013 AM
చైనాలో ఉజ్జీవానికి రహస్యం
(The Secret of Revival in China)
09 - 22 - 2013 AM
నీ సిలువ నెత్తుకో
(Take Up Your Cross)
09 - 15 - 2013 PM
ఇటలీలో మతదూరత
(Antinomianism in Italy)
09 - 08 - 2013 PM
తప్పిపోయిన కుమారుని తప్పుగా చూపించుట
(ప్రసంగము నంబరు 2 తప్పిపోయిన కుమారుడు)
(Misinterpreting the Prodigal Son)
08 - 25 - 2013 PM
మార్పిడి యొక్క ఆది మూలము
(ప్రసంగము నంబరు 1 తప్పిపోయిన కుమారుడు)
(The Archetype of Conversion)
08 - 25 - 2013 AM
యేసు నందు సామాన్య విశ్వాసము
(యెషయా 53 పై 15 వ ప్రసంగము)
(Simple Faith in Jesus - Sermon #15 on Isaiah 53)
07 - 21 - 2013 AM
క్రీస్తు మహిమకు మూలము
(ప్రసంగము సంఖ్య 14 యెషయా 53)
(The Source of Christ's Glory - Sermon #14 on Isaiah 53)
04 - 21 - 2013 AM
సంతృప్తి మరియు సమర్ధన– క్రీస్తుచే పొందబడినవి
(ప్రసంగము సంఖ్య 13 యెషయా 53)
(Satisfaction and Justification - Obtained by Christ -
Sermon #13 on Isaiah 53)
04 - 14 - 2013 PM
రక్షకుని జయోత్సాహము!
(ప్రసంగము సంఖ్య 12 యెషయా 53)
(The Saviour's Triumph! - Sermon #12 on Isaiah 53)
04 - 14 - 2013 AM
అనుగ్రహము!
(ప్రసంగము సంఖ్య 11 యెషయా 53)
(Propitiation! - Sermon #11 on Isaiah 53)
04 - 13 - 2013 PM
క్రీస్తు సమాధిని గూర్చిన వైరుధ్యము
(ప్రసంగము సంఖ్య 10 యెషయా 53)
(The Paradox of Christ's Burial - Sermon #10 on Isaiah 53)
04 - 07 - 2013 PM
ప్రాయశ్చిత్తం విషదీకరణ
(ప్రసంగము సంఖ్య 9 యెషయా 53)
(A Description of the Atonement - Sermon #9 on Isaiah 53)
04 - 07 - 2013 AM
గొర్రె పిల్ల యొక్క మౌనము
(ప్రసంగము సంఖ్య 8 యెషయా 53)
(The Silence of the Lamb - Sermon #8 on Isaiah 53)
03 - 24 - 2013 PM
విశ్వ పాపము, ప్రత్యేక పాపము, పాపానికి విరుగుడు
(ప్రసంగము సంఖ్య 7 యెషయా 53)
(Universal Sin, Particular Sin, and the Cure for Sin - Sermon #7 on Isaiah 53)
03 - 24 - 2013 AM
యేసు గాయ పర్చబడి, నలుగగొట్టబడి, కొట్టబడెను
(ప్రసంగము సంఖ్య 6 యెషయా 53)
(Jesus Wounded, Bruised and Beaten - Sermon #6 on Isaiah 53)
03 - 23 - 2013 PM
క్రీస్తు శ్రమ - సత్యము అసత్యము
(ప్రసంగము సంఖ్య 5 యెషయా 53)
(Christ's Suffering - The True and the False - Sermon #5 on Isaiah 53)
03 - 17 - 2013 AM
క్రీస్తు - మానవాలిచే అవీల్యుడు
(ప్రసంగము సంఖ్య 4 యెషయా 53)
(Christ - Universally Devalued - Sermon #4 on Isaiah 53)
03 - 16 - 2013 PM
ప్రజలచే తిరస్కరించబడిన క్రీస్తు
(ప్రసంగము సంఖ్య 3 యెషయా 53)
(Christ - Rejected by the Masses - Sermon #3 on Isaiah 53)
03 - 10 - 2013 AM
నిరాకరింపబడిన నివేదిక
(ప్రసంగము సంఖ్య 2 యెషయా 53)
(The Rejected Report - Sermon #2 on Isaiah 53)
03 - 03 - 2013 AM
దైవ సేవకుని శ్రమలు విజయము!
(యెషయా 53 పై ఒకటవ ప్రసంగము)
(The Suffering and Triumph of God's Servant! - Sermon #1 on Isaiah 53)
02 - 24 - 2013 AM
యేసు కార్చిన కన్నీళ్లు
(The Tears of Jesus)
03 - 11 - 2012 PM
నేను క్రిస్మస్ ను ప్రేమిస్తాను - డాక్టర్ జాన్ ఆర్. రైస్ నుండి తీసుకొనబడినది
(I Love Christmas - Adapted from Dr. John R. Rice)
12 - 18 - 2011 PM
నిజమైన మార్పు 2010 ప్రతి
(Real Conversion - 2010 Edition)
05 - 30 - 2010 AM
HAVE YOU ORDERED YOUR COPY OF THE CHURCH THAT WILL BE LEFT BEHIND?  SEND $15.95 AND ORDER IT TODAY!  MANY HAVE SAID THAT IT IS ONE OF THE MOST IMPORTANT BOOKS IN PRINT.  IT WILL HELP YOUR PREACHING.  YOU CAN ORDER IT BY WRITING TO DR. HYMERS P.O. BOX 15308, LOS ANGELES, CA 90015. OR YOU CAN ORDER IT MORE QUICKLY BY TELEPHONE (818) 352-0452. 

Home   Books    Articles