Print Sermon

ఈ వెబ్ సైట్ యొక్క ఉద్దేశము ఉచిత ప్రసంగ ప్రతులు ప్రసంగపు విడియోలు ప్రపంచమంతటా ఉన్న సంఘ కాపరులకు మిస్సెనరీలకు ఉచితంగా అందచేయడం, ప్రత్యేకంగా మూడవ ప్రపంచ దేశాలకు, అక్కడ చాలా తక్కువ వేదాంత విద్యా కళాశాలలు లేక బైబిలు పాఠశాలలు ఉన్నాయి.

ఈ ప్రసంగ ప్రతులు వీడియోలు ప్రతీ ఏటా 221 దేశాలకు సుమారు 1,500,000 కంప్యూటర్ల ద్వారా www.sermonsfortheworld.com ద్వారా వెళ్ళుచున్నాయి. వందల మంది యుట్యూబ్ లో విడియోలు చూస్తారు, కాని వారు వెంటనే యూట్యుబ్ విడిచిపెడుతున్నారు ఎందుకంటే ప్రతి వీడియో ప్రసంగము వారిని మా వెబ్ సైట్ కు నడిపిస్తుంది. ప్రజలను మా వెబ్ సైట్ కు యూట్యుబ్ తీసుకొని వస్తుంది. ప్రసంగ ప్రతులు ప్రతినెలా 46 భాషలలో 120,000 కంప్యూటర్ ల ద్వారా వేలమందికి ఇవ్వబడుతున్నాయి. ప్రసంగ ప్రతులు కాపీ రైట్ చెయ్యబడలేదు, కనుక ప్రసంగీకులు వాటిని మా అనుమతి లేకుండా వాడవచ్చును. మీరు నెల విరాళాలు ఎలా ఇవ్వవచ్చో ఈ గొప్ప పని చేయడానికి ప్రపంచమంతటికి సువార్తను వ్యాపింప చేయడంలో మాకు సహాయ పడడానికి తెలుసుకోవడానికి దయచేసి ఇక్కడ క్లిక్ చెయ్యండి.

మీరు డాక్టర్ హైమర్స్ వ్రాసేటప్పుడు మీరు ఏ దేశంలో నివసిస్తున్నారో వ్రాయండి, లేకపోతే వారు సమాధానం చెప్పరు. డాక్టర్ హైమర్స్ గారి మెయిల్ rlhymersjr@sbcglobal.net.
క్షమింప రాని పాపము –
పాఠం సంఖ్య 1 క్రమ పద్దతి వేదాంతములో

THE UNPARDONABLE SIN –
LESSON #1 IN SYSTEMATIC THEOLOGY
(Telugu)

డాక్టర్ ఆర్. ఎల్. హైమర్స్ జూనియర్, గారిచే
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

బోధింపబడిన పాఠము బాప్టిస్టు టేబర్నేకల్ ఆఫ్ లాస్ ఏంజలిస్ నందు
శనివారము సాయంకాలము, ఫిబ్రవరి 25, 2017
A lesson given at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, February 25, 2017


"కాబట్టి నేను మీతో చెప్పున దేమనగా, మనష్యులు చేయు ప్రతి పాపమును దూషణము వారికి క్షమింపబడును: కాని ఆత్మ విషయమైన దూషణకు పాప క్షమాపణ లేదు. మనష్యు కుమారునికి విరోధముగా మాటలాడు వానికి, పాప క్షమాపణ కలదు: కాని పరిశుద్ధాత్మకు విరోధంగా మాటలాడు వానికి, ఈ యుగ మందైనను, రాబోవు యుగమందైనను, పాప క్షమాపణ లేదు" (మత్తయి 12:31-32).

I. మొదటిది, క్షమింప రాని పాపము అనగా నేమి?

సంస్కరణ పఠన బైబిలు (లిగోనీర్ మినిస్ట్రీస్, 2005) చెప్తుంది,

"క్షమింప రాని పాపము... ‘ఆత్మను దూషించుట.’ ఈ దూషణ మాట్లాడుట ద్వారా జరిగే ప్రక్రియ, హృదయ తలంపుల వ్యక్తీకరణ, ద్వారా వస్తుంది. ఈ సందర్భంలో యేసు విరోధులు చెప్తున్నారు మంచి పనులు చేసే శక్తి దేవుని నుండి కాదు సాతాను నుండి వచ్చునది. యేసు దేవ దూషణకు ఇతర పాపాలకు తేడా చెప్తున్నాడు, మాట్లాడుట ద్వారా పాపము మిగిలిన పాపములు. బైబిలు బోధిస్తున్నట్టు, దేవుడు అపవిత్రత, హత్య, అబద్ధములాడుట, పౌలు సంఘమును హింసించుట లాంటి పాపాలు క్షమించాడు, పౌలు ‘దేవుని ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా భయపెట్టడం హత్యలు జరిగించాడు’ (అపోస్తలుల కార్యములు 9:1).

క్షమించరాని పాపానికి ఇతర పాపాలకు తేడా పరిశుద్ధత్మకు సంబందించినది. పాపుల మనస్సును ఉత్తేజ పరచుట పరిశుద్దాత్మ పని (ఎఫెస్సీయులకు 1:17-18), సువార్త బయలు పరచుట బోధించుట (యోహాను 14:26), ఆత్మలను సంధించి పశ్చాత్తాప బడి [క్రీస్తును] నమ్మేటట్టు చేయుట. ఆత్మ దేవుని వాక్యాన్ని వివరించుట మాత్రమే కాదు, అతడు దాని పొందేటట్టుగా మనసును విప్పుతాడు...అతని ప్రభావాన్ని బుద్ధి పూర్వకంగా తెలిసీ తిరస్కరిస్తే, వెలుగుకు వ్యతిరేకంగా, క్షమించరాని పాపము చేయబడవచ్చు స్వచ్చంద ప్రక్రియ ద్వారా. దానికి జవాబుగా హృదయ కాఠిన్యము ఉంటుంది పశ్చాత్తాపము విశ్వాసమునకు తావుండదు (హెబ్రీయులకు 3:12, 13). దేవుడు మానవ చిత్త నిర్ణయానికి అనుమతిస్తాడు. దేవుడు దీవిని తెలికపాటిగా లేక కారణము లేకుండా చెయ్యడు, ఆయన ప్రేమకు వ్యతిరేకంగా జరుగుతుంది.

క్షమింపరాని పాపమును గూర్చి హెబ్రీయులకు 6:4-6; 10:26-29; మరియు I యోహాను 5:16, 17లలో చెప్పబడింది. ఇవి ఈ పాప అవకాశమును గూర్చి చూపిస్తున్నాయి...యేసు చెప్పాడు, ‘అన్ని పాపములు’ మరియు ‘ఏదేవ దూషణ అయినను’ క్షమింపబడును, గాని ఈ పాపము క్షమింపబడదు" – క్షమింప రాని పాపము!

డాక్టర్ హెన్రీ సి. తీస్ఫన్, తన పుస్తకము క్రమ పద్దతి వేదాంతము పరిచయ ప్రసంగాలలో (ఎర్డ్ మాన్స్, 1949 లో) ఇలా అన్నారు,

"[కఠిన] సంబందిత పాపములు. ఆత్మ కఠిన పరచబడడం దేవుని కృప ద్వారా ఇవ్వబడే అనేక అవకాశాలకు ప్రతి స్పందన లేకపోవడం, ఇక్కడ నేరారోపణ పరిమితి నిర్ణయింపబడుతుంది. [కఠినత్వము] పరిశుద్ధత్మకు విరోధంగా ఉండేది క్షమింప బడనేరనిది, ఎందుకంటే దాని ద్వారా ఆత్మ దైవిక ప్రభావానికి స్పందించడం లేదు" (పేజి 270).

II. రెండవది, క్షమింప రాని పాపమునకు ఉదాహరణలు.

1. కయీను, ఆదికాండము 4:3-7, 11-12, 16.

2. నోవాహు దినములలో ప్రజలు, ఆదికాండము 7:16 – "ప్రభువు మూయించాడు."
(చూడండి మత్తయి 24:37-38; చూడండి II పేతురు 2:5).

3. సోదొమో ప్రజలు, ఆదికాండము 19:12-15, 24, 26.

4. ఫరో, నిర్గమకాండము 7:14; 7:22; 8:15; 8:19; 8:32; 9:35; 10:17-20; 11:10.

5. ఏశావు, హెబ్రీయులకు 12:16-17.

6. కాదేషు బర్నియాలో ఇశ్రాయేలు, హెబ్రీయులకు 3:7, 8, 10-12.

7. ఉత్తేజింప బడిన ప్రజలు, హెబ్రీయులకు 6:4-6.

8. గొప్ప యవ్వన అధికారి, మత్తయి 19:22; రోమా 1:28-32.

9. యూదా, మత్తయి 27:3-5.


మనకు తప్పిపోయిన కుమారుడు కాని కుమార్తె కాని లేరు వచ్చి మార్పు నొంద లేదు. ఇంకా, మన గుడిని వదిలిన ఏఒక్కరు, తరువాత మార్పు నొందలేదు. కచ్చితంగా కాదు, కాని వారిలో చాలామంది క్షమించరాని పాపము చేసారు, హెబ్రీయులకు 6:4-6.

ఈ ప్రసంగము మిమ్ములను ఆశీర్వదిస్తే మీ దగ్గర నుండి వినాలని డాక్టర్ హైమర్స్ గారు ఇష్టపడుచున్నారు. మీరు డాక్టర్ హైమర్స్ కు మెయిల్ వ్రాసేటప్పుడు మీరు ఏ దేశము నుండి రాస్తున్నారో ఆయనకు చెప్పండి లేకపోతె మీ ప్రశ్నకు ఆయన జవాబు ఇవ్వలేరు. ఈ ప్రసంగము మిమ్ములను ఆశీర్వదిస్తే దయచేసి మీరు ఈ మెయిల్ డాక్టర్ హైమర్స్ కు పంపి ఆ విషయము చెప్పండి, దయచేసి మీరు ఏ దేశం నుండి వ్రాస్తున్నారో చెప్పండి. డాక్టర్ హైమర్స్ గారి ఇమెయిల్ rlhymersjr@sbcglobal.net (క్లిక్ చెయ్యండి). (క్లిక్ చెయ్యండి). మీరు డాక్టర్ హైమర్స్ కు ఏ భాషలోనైనా వ్రాయవచ్చు, వ్రాయగలిగితే ఆంగ్లములో వ్రాయండి. ఒకవేళ డాక్టర్ హైమర్స్ కు పోస్ట్ ద్వారా వ్రాయాలనుకుంటే, ఆయన చిరునామా పి.ఓ. బాక్స్ 15308, లాస్ ఎంజిలాస్, సిఏ 90015. మీరు ఆయనకు (818) 352-0452 ద్వారా ఫోను చెయ్యవచ్చు.

(ప్రసంగము ముగింపు)
మీరు డాక్టర్ హైమర్స్ గారి “ప్రసంగములు ప్రతీవారము అంతర్జాలములో
www.sermonsfortheworld.com. ద్వారా చదువవచ్చు. “సర్ మన్ మెన్యు స్క్రిపు”
మీద క్లిక్ చెయ్యాలి.

ఈ ప్రసంగపు మాన్యు స్క్రిప్టులకు కాపి రైట్ లేదు. మీర్ వాటిని డాక్టర్
హైమర్స్ గారి అనుమతి లేకుండా వాడవచ్చు. కాని, డాక్టర్ హైమర్స్ గారి
విడియో ప్రసంగాలకు కాపీ రైట్ ఉంది కాబట్టి వాటిని అనుమతి తీసుకొని
మాత్రమే వాడాలి.

READING AND SOLO


ద అవుట్ లైన్ ఆఫ్

OUTLINE