Print Sermon

ఈ వెబ్ సైట్ యొక్క ఉద్దేశము ఉచిత ప్రసంగ ప్రతులు ప్రసంగపు విడియోలు ప్రపంచమంతటా ఉన్న సంఘ కాపరులకు మిస్సెనరీలకు ఉచితంగా అందచేయడం, ప్రత్యేకంగా మూడవ ప్రపంచ దేశాలకు, అక్కడ చాలా తక్కువ వేదాంత విద్యా కళాశాలలు లేక బైబిలు పాఠశాలలు ఉన్నాయి.

ఈ ప్రసంగ ప్రతులు వీడియోలు ప్రతీ ఏటా 221 దేశాలకు సుమారు 1,500,000 కంప్యూటర్ల ద్వారా www.sermonsfortheworld.com ద్వారా వెళ్ళుచున్నాయి. వందల మంది యుట్యూబ్ లో విడియోలు చూస్తారు, కాని వారు వెంటనే యూట్యుబ్ విడిచిపెడుతున్నారు ఎందుకంటే ప్రతి వీడియో ప్రసంగము వారిని మా వెబ్ సైట్ కు నడిపిస్తుంది. ప్రజలను మా వెబ్ సైట్ కు యూట్యుబ్ తీసుకొని వస్తుంది. ప్రసంగ ప్రతులు ప్రతినెలా 46 భాషలలో 120,000 కంప్యూటర్ ల ద్వారా వేలమందికి ఇవ్వబడుతున్నాయి. ప్రసంగ ప్రతులు కాపీ రైట్ చెయ్యబడలేదు, కనుక ప్రసంగీకులు వాటిని మా అనుమతి లేకుండా వాడవచ్చును. మీరు నెల విరాళాలు ఎలా ఇవ్వవచ్చో ఈ గొప్ప పని చేయడానికి ప్రపంచమంతటికి సువార్తను వ్యాపింప చేయడంలో మాకు సహాయ పడడానికి తెలుసుకోవడానికి దయచేసి ఇక్కడ క్లిక్ చెయ్యండి.

మీరు డాక్టర్ హైమర్స్ వ్రాసేటప్పుడు మీరు ఏ దేశంలో నివసిస్తున్నారో వ్రాయండి, లేకపోతే వారు సమాధానం చెప్పరు. డాక్టర్ హైమర్స్ గారి మెయిల్ rlhymersjr@sbcglobal.net.
ప్రెస్బిటేరియన్లు భాప్టిస్టుల మధ్య
ప్రఖ్యాత పాటను గూర్చి సంఘర్షణ

(సంస్కరణ ఆదివారం బోధింపబడిన ప్రసంగము)
PRESBYTERIANS AND BAPTISTS
FIGHT OVER POPULAR HYMN
(A SERMON PREACHED ON REFORMATION SUNDAY)
(Telugu)

డాక్టర్ ఆర్.ఎల్.హైమర్స్, జూనియర్ గారిచే.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

బాప్టిష్టు టేబర్నేకల్ ఆఫ్ లాస్ ఏంజలెస్ నందు బోధింపబడిన ప్రసంగము
ప్రభువు దినము సాయంత్రము, అక్టోబర్ 27, 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, October 27, 2013

"ఏ భేదము లేదు, అందరును పాపమూ చేసి దేవుడు అనుగ్రహించు మహిమను పొందలేక పోవుచున్నారు; కాబట్టి నమ్ముతారు ఆయన కృప చేతనే క్రీస్తు యేసు నందలి విమోచనము ద్వారా ఉచితంగా నీతి మంతులని తీర్చ బడుచున్నారు: పూర్వము చేయబడిన పాపమును దేవుడు తన ఓరిమి వలన ఉపేక్షించి నందున ఆయన తన నీతిని కనుపరచ వలెనని క్రీస్తు యేసు రక్తము నందలి విశ్వాసము ద్వారా ఆయనను కరుణా దారముగా బయలు పరచెను...తానూ నీతి మంతుడను యేసు నందలి విశ్వాసము గల వారిని, నీతి మంతునిగా తీర్చువారునై యుండుతకు ఆయన ఆలాగు చేసెను" (రోమీయులకు 3:23-26).


ఇది నూతన నిబంధనలో ఒక గొప్ప పాఠ్యభాగము. మానవాళి పాపం చేసింది. దేవుని కృప చేతనే మనము నీతి మంతులుగా తీర్చబడతాం. క్రీస్తు ద్వారా నే రక్షింపబడతాం. దేవుడు ఆయనను సిలువకు పంపించాడు ఆయన న్యాయ తృప్తి కోసం, క్రీస్తు రక్తములోని విశ్వాసము ద్వారా మనం రక్షింపబడ్డాం. దేవుడు యేసును మన స్థానములో రక్తము కార్చడానికి చనిపోడానికి పంపాడు, ఆయన నీతి మంతుడై పాపులను నీతి మంతులుగా చేసాడు. అది సువార్తలో హృదయం! కాని ఆ సువార్త స్వతంత్ర క్రైస్తవ్యం వేదాంతంగా తిరస్కరిస్తుంది. ఆయన 1934 పుస్తకంలో, ద కింగ్ డమ్ ఆప్ ఇన్ అమెరికా, డాక్టర్ హెచ్. రిచార్డ్ నీబార్ వివరించాడు వేదాంత పరంగా స్వతంత్ర ప్రోటస్టేటిసం ఈ పేరు గాంచిన మాటలలో, "దేవుడు ఉగ్రత లేకుండా మనిషిని తెచ్చి తీర్పులేని రాజ్యములోనికి పాపం లేకుండా సిలువ లేకుండా క్రీస్తు పరిచర్య ద్వారా తెచ్చాడు." నీబర్ ఎక్కువగా స్వతంత్రుడు, కాని విపరీత స్వతంత్రత నిలకడ లేని స్థితిని చూచాడు అది 1930 మధ్యలోని ప్రాముఖ్య ప్రోటస్టేటిసం యొక్క గుండెను కబళించింది. డయిట్రచ్ బోన్ హఫర్ అదే విషయం చూపాడు అన్నాడు అమెరికాలో " సంస్కరణ లేని ప్రోటస్టేటిసం ఉందని"!

స్వతంత్ర ప్రోటస్టేటిలు ఆధునిక మానవుడు అంగీకరించేలా సిద్ధాంతాన్ని కుదించేసారు. వాళ్ళకు ఇష్టం లేదు మాటలు "పాపమూ," "తీర్పు," "సిలువ" ఇంకా, ఎక్కువగా, "దేవుని ఉగ్రత." వాల్లనుకుంటారు ఇలాంటి పదాలు అవిశ్వాసులను గుడులకు దూరం చేస్తాయని. రాబర్ట్ హెచ్. స్కల్లర్, స్వతంత్ర టివి కాపరి, ఇలా అన్నాడు,

మేము మాట్లాడలేం"ప్రభువు ఇలా సెలవిచ్చాడు" పూర్వలో ప్రభువు గురుండి చాలా తక్కువగా పట్టించుకునే వారితో మాట్లాడేటప్పుడు! మేము ప్రారంభించలెం "పాఠ్యభాగం ఏం చెబుతుంటంటే?" మర్యాద యివ్వి వారితో మేము మాట్లాడుతున్నాం..."పాఠ్యభాగము" (Robert H. Schuller, D.D., Self-Esteem: The New Reformation, Word Books, 1982, p. 13).

అందులో అర్ధ రహిత అవివేకం, మూర్ఖత్వం, ఉన్నాయి! గత 55 సంవత్సరాలుగా సేవలో ఉన్నాను. ఈ కాలమంతా క్రైస్తవేతరులతో మాట్లాడి, వారిని క్రీస్తు కొరకు జయిస్తున్నాను. గత సోమవారం రాత్రి ఒక హొటల్ లో నేను నా భార్య భోజనం చేస్తున్నాం. ఒక చైనీయుడు మా దగ్గరకొచ్చి 48 సంవత్సరాల క్రితం నేను తనను క్రీస్తు నోద్దకు నడిపించానని చెప్పాడు. అప్పట్లో చినటోన్ లో ఇటూ అటూ తిరిగే చిన్న బాలుడు. వాళ్ళు తనను మాచైనీ బాప్టిస్టు గుడికి తెచ్చారు. అతడు క్రైస్తవుడయ్యాడు నేను వేసవి కెంప్ లో ప్రసంగం బోధిస్తున్నప్పుడు. 1965 లో. ఇప్పుడు అతడు యాభై ఎనిమిది సంవత్సరాల వైద్యుడు. నేను ఎలా బోధించానో క్రీస్తును నమ్మి వణుకుతూ ఎలా వచ్చాడో అతడు జ్ఞాపకము చేసాడు.

ఇంకా, రెండు సంఘాలు స్థాపించాను శాన్ ప్రాన్సిస్కొ ఉత్తరంలో మారిన్ కౌంటిలో, శాన్ ప్రాన్సిస్కొలో, డౌన్ టౌన్ లాస్ ఎంజిలాస్ లోని సివిక్ సెంటర్ నడిబొడ్డున. నేనెప్పుడు బోధించే వాడిని, "ప్రభువు యిలా సెలవిచ్చాడు." బైబిలులో ఒక పాఠ్యభాగముతో నేనెప్పుడు ప్రసంగము ప్రారంభించాను. నేనెప్పుడు "దువ్వలేదు" మాటలను ఆధునిక పాపులను సంతోషపెట్టడానికి. స్కల్లర్స్ గుడి అంతటి నా గుడి కాక పోవచ్చు - కాని, తరువాత, అతనికి గుడే లేదు! అతని "క్రిస్టల్ కేదద్రల్ ఇప్పుడు రోమన్ కేధలిక్ గుడి! నాలుగు గాలులకు ఆయన సంఘస్తులు చెదిరి పోయారు! నేను స్థాపించిన రెండు సంఘాలు బలంగా ఉన్నాయి. నేనను కుంటాను పాపులతో నేరుగా మాట్లాడడమే మేలు అతని స్వతంత్ర తీర్పుకంటే.

స్వతంత్రులకు అది చూడడం, కష్టం. నూతన ప్రేస్టి టేరియన్ గుడి (యు.యస్.ఏ.) కమిటి ఒక ఆధునిక పాటను తొలగించింది, "క్రీస్తులోని మాత్రమే," ఎందుకంటే ఆ పాట రచయితలూ దేవుని ఉగ్రత మాటను మార్చడానికి నిరాకరించారు. ఆ పాటే గ్రఫిత్ గారు పాడారు. వాళ్ళకు నచ్చని మాట,

ఇంకా ఆ సిలువపై యేసు చనిపోతూ,
దేవుని ఉగ్రత తృప్తి పర్చబడింది.

కొన్ని నెలల ముందు, సదరన్ బాప్టిస్టు కన్వెన్సన్ ఈ పాటలో కొత్త పుస్తకం ప్రచురించింది. సదరన్ బాప్టిస్టులు ఆ పాటలైను మార్చేసారు "దేవుని ఉగ్రత తృప్తి పరచబడింది" నుండి "దేవుని ప్రేమ హెచ్చింపబడింది." సదరన్ బాప్టిస్టులు రచయితా అనుమతి లేకుండా మార్చారు, ప్రేస్బిటేరియన్ లు అడిగినప్పుడు నిరాకరించారు.

"దేవుని ఉగ్రత తృప్తి పరచబడింది" మార్చబడింది "దేవుని ప్రేమ హెచ్చింపబడింది." అది చదవగానే నేను ఊహించాను స్వతంత్ర స్త్రీ ప్రమేయం ఉందని. అవును, ఆమె పేరు మేరి లూయిస్ బ్రింగిల్, మత గురువు పాట కమిటి అద్యక్షురాలు. ఆమె ఆ పౌరుషపు మాటలను, "దేవుని ఉగ్రత తృప్తి పరచబడింది" నుండి మెత్తని పదాలకు "దేవుని ప్రేమ హెచ్చింపబడింది" కి మార్చింది. లియోన్ జె. పోడ్లేస్ క్రైస్తవ్యము లోని స్త్రీ తత్వమును గూర్చి తన నేరు పుస్తకంలో రాసాడు, ద చర్చ ఇమ్ పోటేంట్ (స్పెన్స్ పబ్లిషింగ్ కంపని, 1999). డేవిడ్ ముర్రే బలమైన విషయం చెప్పాడు స్త్రీ ఇత్వము ప్రధాన కారణంగా పురుషులు యవనస్తులు గుడుల నుండి వెళ్లి పోతున్నారు – అతని ప్రముఖ పుస్తకంలో, ఎందుకు పురుషులు గుడికి వెళ్ళడం అసహ్యించు కుంటారు (Thomas Nelson Publishers, 2004).

కమిటి అధ్యక్షురాలు ఆ పాటను తీసేసిన వారు మిస్ మేరీ లూయిస్ బ్లింగిల్. ఆమె అన్నారు, "అభిప్రాయం దేవుని కోపాన్ని సిలువ ద్వారా కనుపరచడం విద్యాధిక అరాదికులపై వేరే ప్రభావము చూపిస్తుంది." అది మూర్ఖత్వము! ఆ పదాలు పరిపూర్ణ సామరస్యత కలిగి ఉన్నాయి తర తరాలుగా క్రీస్తు చేసిన కార్యములను గూర్చి! ఆ పాట సరిగానే చెప్పింది,

ఇంకా ఆ సిలువపై యేసు చనిపోతూ,
దేవుని ఉగ్రత తృప్తి పర్చబడింది;
ప్రతి పాపమూ ఆయనపై మోపబడింది –
క్రీస్తు మరణంలో నేను జీవిస్తున్నాను.

మిస్ బ్రింగిల్ ఆమె కమిటిలో స్వతంత్రులు అన్నారు "తృప్తి సిద్ధాంతము" క్రీస్తు యొక్క నెరవేర్పు సిలువపై కనుగొనబడింది 11వ శతాబ్దంలో ఆన్ సేలమ్ అనే వేదాంతిచే. కాని వారు తప్పు. పాత నిబంధనలో, క్రీస్తుకు 700 సంవత్సరాల పూర్వము, ప్రవక్తయైన యెషయా అన్నాడు,

"అతడు [తండ్రి దేవుడు] తనకు కలిగిన వేదనను చూచి, తృప్తిచెందెను: నీతి మంతుడైన నా సేవకుడు [క్రీస్తు] జనుల దోషములను భరించి; తనకున్న అనుభవ జ్ఞానము చేత అనేకులను నిర్దోషులుగా చేయును" (యెషయా 53:11).

కనుక "తృప్తి" బైబిలులో బోధిమ్పబడింది 1,800 సంవత్సరాల పూర్వమే ఆన్ సెల్మ్ బోధింపక మునుపే! సంతృప్తి, తృప్తికి బదులు నామము, కొత్త నిబంధనలో బోధింపబడింది రోమా 3:25; I యోహాను 2:2; మరియు I యోహాను 4:10లలో. 5వ శతాబ్దంలో, ఆగస్టీన్ సిలువపై క్రీస్తు దేవుని న్యాయాన్ని తృప్తి పరిచాడు అనే విషయాన్ని ప్రకటించాడు. ఆన్ సెల్మ్ ని కూడా తిరస్కరించాకూడదు. క్రైస్తవ్యము ఈ రోజు చెప్పింది, "ఆన్ సెల్మ్ ఎప్పటికి సమకాలికుడే - సువార్తికులకు ఆశీర్వదకుడు." అధ్యయము "సాటిస్ఫాక్షన్ అండ్ సబ్ స్టిట్యూషన్ అవుట్ లైన్ డ్," గొప్ప పురిటాన్ వేదాంతి జాన్ ఓవెన్ (1616-1683) ఈ క్రింది వచనము చెప్పాడు,

"ఎందుకనగా మనమాయన యందు, దేవుని నీతి అగునట్లు పాప మెరుగని ఆయనను; మన కోసము పాపముగా చేసెను" (II కోరిందీయులకు 5:21).

"క్రీస్తు మన కోసము శాపమై మనలను, ధర్మ శాస్త్రము యొక్క శాపము నుండి విమోచించెను" (గలతీయులకు 3:13).

"ఏలయనగా మనలను దేవుని యొద్దకు తెచ్చుటకు అనీతిమంతుల కొరకు, నీతి మంతుడైన క్రీస్తు ఒక్కసారే శ్రమపడెను" (I పేతురు 3:18).

ఓవెన్ అన్నడు, "ఈవ్యాఖ్యనాలన్నీ తిరస్కరింపలేని రుజువులు [తేటగా ప్రదర్శిస్తున్నాయి] క్రీస్తు శ్రమలు వారికీ బదులుగా వారిని రక్షించడానికి. ఇలా, మొత్తానికి, అతని తృప్తిని చూపిస్తుంది, మనకై, ఆయన ‘పాప మయెను,’ అది, మనలను రాబోవు ఉగ్రత నుండి తప్పించుటకు...కనుక, దేవునిపై నిర్ధరింపబడింది, ‘ఆయనను విడిచిపెట్టక మన అందరి కోసం విడిచెను’ (రోమా 8:32)...[క్రీస్తు] వారి పాపములు భరించి, వారి శిక్ష బరించాడు...దేవుని న్యాయము బహిర్గతమై నెరవేర్చబడి, వారు ఉగ్రత నుండి తప్పింపబడతారు; వారి విమోచనకై ఆయన తృప్తికర వేల చెల్లించాడు, పాప నిమిత్తమై దేవునికి తృప్తి నిచ్చాడు. ఇవి ఉద్దేశాలు తృప్తి" పదంలో (John Owen, D.D., “Satisfaction and Substitution Outlined,” The Works of John Owen, vol. 2, The Banner of Truth Trust, 2004 reprint, p. 419).

నాకు తెలుసు అది కష్ట తర పాఠ్యము, అవగాహన కష్టమే. డాక్టర్ ఓవెన్ ఒక వేదాంతి, బోధకుడు కాదు. కాబట్టి నేను సామాన్య వివరణ ఇస్తాను సంతృప్తి ని గూర్చి, అది ఆ పాటలోని మాటలను వెలుగులోనికి తెస్తాయి,

ఇంకా ఆ సిలువపై యేసు చనిపోతూ,
దేవుని ఉగ్రత తృప్తి పరచబడింది.

డాక్టర్ థామస్ హెల్ అన్నాడు,

దేవుడు నీతి మంతుడు న్యాయ వంతుడు కాబట్టి, పాపాన్ని శిక్షించాలి. ఆయన న్యాయానికి నిరూపణ అది మన పాపాల నిమిత్తం దేవుడు క్రీస్తును శిక్షించాడు. మన పట్ల ఆయన కున్న ప్రేమను బట్టి మన స్థానములో క్రీస్తును శిక్షించాడు. క్రీస్తును శిక్షించుట ద్వారా, దేవుడు, నిజానికి, ఆయనే శిక్షను తీసుకుంటున్నాడు. దేవుడు లోకాన్ని ప్రేమించాడు కాబట్టి ఆయన అద్వితీయ కుమారుడ్ని ఇచ్చాడు (Thomas Hale, D.D., The Applied New Testament Commentary, Kingsway Publications, 1997, p. 538; note on Romans 3:25).

మిస్ బ్రింగిల్ అన్నారు ఆమె కమిటి వారితో పాటు, "దేవుని ఉగ్రత తృప్తి పరచబడింది" అనే మాటలు తొలగిద్దామనుకున్నారు ఎందుకంటే వారు తిరస్కరించిన వేదాంత ఉద్దేశాన్ని గూర్చి ప్రస్తావింపబడింది. అది నిజం కావచ్చు, కాని అదే సత్యమని నేననుకొను. నేననుకుంటాను పౌరుష మాటలైనా "దేవుని ఉగ్రత" ఆమెకు నచ్చి ఉండకపోవచ్చు. అందుకే మృదువైన మాటలు, "దేవుని ప్రేమ హెచ్చింపబడింది" వాటిని ఆమె బదులుగా పెట్టారు.

డేవిడ్ ముర్రో ప్రేస్టిటేరియన్ గుడి (యు.యస్.ఏ) లో ఒక పెద్ద, అదే తెగకు మిస్ బ్రింగిల్ చెందిన ఆమె. ఆమె తన కమిటి వారు తప్పక చదవాలి ముర్రో పుస్తకం, ఎందుకు పురుషులు గుడికి వెళ్ళడం అసహ్యించు కుంటారు (నెల్సన్, 2004). ముర్రో అన్నాడు, "...సంఘ నాయకత్వానికి కావాలి మగ ఆడల మధ్య సమతుల్యత" (పేజి 152). ఆయన పుస్తకము ప్రధాన అంశము మన సంఘాలు స్త్రీల విలువలు కార్యక్రమాలచే ఆధిపత్యము చూపబడుతున్నాయి. వ్యక్తిగతంగా, నేననుకుంటాను ఆయన సరియే అని. ఇది వినండి. ముర్రో అన్నాడు,

         అసాధ్య పరిస్థితులలో లోకాన్ని రక్షించాలని మగవారు ఉత్సాహ పడతారు. అధ్బుతమైన మగవానితో సంబంధం కోసం ఆడవాళ్ళు ఉత్సాహ పడతారు...
         కాని కొన్ని సంఘాలు మగవాని విలువలు: తెగింపు బహుమానము, నెరవేర్పు, నాయక త్యాగం, క్రియ సాహసం చూపిస్తాయి. ఇలాంటి విలువల కోసం ప్రయత్నించే ఏ మగాడైనా సంఘ కౌన్సిల్ ద్వారా యిబ్బందిలో పడతారు. అందుకే [మగాళ్ళు అసహ్యించుకుంటారు] గుడికి వెళ్ళడానికి (ఐబిఐడి., పేజి 15).

పాటలోని మాటల వివాదానికి నేను దూరంగా వెళ్తున్నానా, "క్రీస్తులోనే"? నేననుకోను. నేననుకుంటాను ఈ మాటలు మార్చడం సూక్ష్మత నుండి వివరణకు దారి తీసింది - చిన్న విషయం పెద్ద సమస్యకు తావిచ్చింది సంఘాలలో స్త్రీమయం. అసలు లైనులు వినండి,

ఇంకా ఆ సిలువపై యేసు చనిపోతూ,
దేవుని ఉగ్రత తృప్తి పరచబడింది.

అది మూలము, ఇద్దరు మగవారు రాసారు. ఇది మార్చబడినది, మిస్ బ్రింగిల్ ఆమె కమిటి వారు,

ఇంకా ఆ సిలువపై యేసు చనిపోతూ,
దేవుని ప్రేమ హెచ్చింప బడింది.

ఏదీ పౌరుశ వంతం? మగవారికి ఏది దగ్గరవుతుంది? సహజంగా, అసలు పాట ఇద్దరు మగవారిచే వ్రాయబడింది! "దేవుని ఉగ్రత తృప్తి పర్చబడింది." అలాంటి దేవుణ్ణి మగవారు గౌరవిస్తారు - దేవుడు నాగరికతనంతటిని ముంచేసాడు పాపం చేసి ఆయనకు అవిదేయు లైనందుకు; ఆ దేవుడు ఒక భూమిని విభాగించి తిరుగుబాటు దారులను పడద్రోసాడు నరకంలో; ఆ దేవుడు క్రూర ఫరోను అతని సైన్యమును ఎర్ర సముద్రములో నశింప చేసాడు; ఆ దేవుడు గిధ్యెను అతనితో కొంత మందిని విద్యనీయులను తుడిచి వేయడానికి ఏర్పరుచు కున్నాడు; ఆ దేవుడు ముగ్గురు హేబ్రీయులను అగ్ని గుండంలో నుండి వెలుపలికి తీసాడు దుష్టుడైన రాజుకు తన శక్తిని చూపడానికి; ఆ దేవుడు ఒకసారి కాదు, రెండుసార్లు ఆలయంలో ప్రవేశించాడు, బల్లలను తల క్రిందులు చేసి, ధన వ్యాపారులను వీధులలో నికి తరిమి కొట్టినాడు; ఆ దేవుడు చెరసాల ద్వారము తెరిచి పేతురును తప్పించాడు, ఆ దేవుడే అతనితో మత నాయకులకు చెప్పించాడు, "మనము దేవునికే లోబడాలి మనస్యులకు కాడు;" ఆ దేవుడు ఒక వ్యక్తిని అతని భార్యను పేతురుతో అబద్దము చెప్పినందుకు చనిపోయేలా మొత్తాడు; ఆ దేవుడు "[ఆయన] నిర్దిష్ట ముందస్తు జ్ఞానముతో" యేసును "పాపాత్ముల యొక్క చేతులలో" సిలువ వేయబడుటకు విడిపించాడు (అ.కార్యములు 2:23); ఆదేవుడు "ఆయనపై మన అతి క్రమములన్నియు మోపాడు" (యెషయా 53:6); ఆదేవుడు "ఆయనను చితక గొట్టడానికి [మరియు] దుఃఖా క్రాంతుని చేయడానికి [మరియు] పాప పరిహారార్ధ బలిగా చేయడానికి... తృప్తి పొందడానికి" (యెషయా 53:10, 11) – అలాంటి దేవుని గూర్చి ఆ పాట చెబుతుంది,

ఇంకా ఆ సిలువపై యేసు చనిపోతూ,
దేవుని ఉగ్రత తృప్తి పరచబడింది!!!

ఆదేవుడు, ఆ దేవుడే, మగవారు గౌరవించే దేవుడు, మగవారు వెంబడిస్తారు – బలహీనుడైన స్త్రీ సత్య దేవుణ్ణి కాదు, మిస్ బ్రింగిల్ చెప్పినట్టు కాని సీనాయి పర్వత దేవుడు, కల్వరి కొండ దేవుడు – "గొప్ప భయంకర దేవుడు" నెహెమ్యా యొక్క (నెహెమ్యా 1:5) – "గొప్ప ఉగ్రుడైన దేవుడు" దానియేలు యొక్క (దానియేలు 9:4). ఆయన అద్వితీయ కుమారుడ్ని త్యాగం చేసిన దేవుడు, ఆయన స్వహస్తాలతో" మన కోసం శాపంగా అయ్యాడు" (గలతీయులకు 3:13) – ఆ బైబిలు దేవుడు! ఆ దేవుడు క్రీస్తు తండ్రి! ఆ ప్రభువు, ఆయన నా దేవుడు! నాకు మిస్ బ్రింగిల్ దేవుడు తెలియదు – ఆయనను తెలుసుకోవాలని కూడలేదు – చాలా మంది మగవాళ్ళు కూడా అంతే! అందుకే అపిస్కొపల్ సంఘం చాలా మంది మగ వాళ్ళను పోగొట్టుకుంది. అందుకే మెథడిస్టు సంఘము చాలా మంది మగవాళ్ళను పోగొట్టుకుంది. మరియు, అవును, మిస్ బ్రింగిల్ సంఘము, ప్రెస్బిటేరియన్ (యు.యస్.ఏ.) చాలా మంది మగవారిని పోగొట్టుకుంది (Murrow, ibid., p. 55).

ఆయన పుస్తకంలో, ఎందుకు మగవారు గుడికి వెళ్ళడం అసహ్యించుకుంటారు, మూరో ఒక అధ్యాయం ఉంది, "మగవాళ్ళకు మాత్రమే కదా గుడిని తప్పించు కుంటున్నారు." ఆయన అంటాడు స్త్రీలకూ భద్రతా కావాలి, కాని మగవాళ్ళు యవనులు సవాలు కోరుకుంటారు. ఏంటో ఊహించండి? స్త్రీలు ఎప్పుడూ గుడిలో ఉండాలను కుంటారు – మగవారు యువకులు గుడిలో చాలా తక్కువగా ఉండాలనుకుంటారు! (ఐబిఐడి., పేజి 18). దీనికి కారణము అదే కావచ్చా 25 సంవత్సరాల యువకులలో 88% మంది గుడికి రాకుండా మానేయడం? ముర్రో అంటాడు మగవారు యువకులు అనుకుంటారు గుడి అనేది స్త్రీలకూ చిన్న పిల్లలకు ఉండే ఒక స్థలమని, వారికి సవాలు ఉండదు, కాబట్టి బయటికి వెళ్ళిపోతారు!

18 నుండి 25 సంవత్సరాల మధ్య ఉండే యువకులను, మగవారిని, తీసుకొని ఈ క్రింది రెండు పాటల మీద ఓటు వేయమంటే - దేనికి వారు ఓటు వేస్తారు?

ఇంకా ఆ సిలువపై యేసు చనిపోతూ,
దేవుని ఉగ్రత తృప్తి పరచ బడింది,

లేక

ఇంకా ఆ సిలువపై యేసు చనిపోతూ,
దేవుని ప్రేమ హెచ్చింపబడింది?

రెండు సరియైన, నేననుకుంటాను ఎక్కువమంది మగవారు యువకులు అసలు మాటల పాటకే ఓటు వేస్తారు, మగవారు ఇద్దరిచే వ్రాయబడింది, కాని మిస్ బ్రింగిల్ రాసిన మార్చిన పాటకు కాదు!

మగవారు యువకులు గొప్ప శక్తి గల, భయంకర దేవుని పట్ల, మొగ్గు చూపుతారు – బైబిలు దేవుడు! మధ్య-వయస్సు స్త్రీలు, నిజంగా మారని వారు, మృదువైన, సంరక్షించే, దేవుని వైపే, ప్రాధాన్యత చూపుతారు. కనుక మన సంఘాలలో అత్యదికులు వృద్ధ స్త్రీలు ఉన్నారు, మగ వాడిని కోల్పోతున్నాం, 88% యువకులను కూడా పోగొట్టుకుంటున్నాము.

మన సంఘములో మగవాళ్ళదే ఆధిపత్యము. ఎందుకు? చాలా కారణాలున్నాయి. మొదటిది, గొప్ప భయంకర దేవునిపై నా ప్రసంగాలు దృష్టి పెడతాయి, శక్తి గల క్రీస్తుపై, ఆయన లోకాన్ని జయించడానికి మనస్యులను నడిపించాడు. నేను కచ్చితంగా ధైర్యవంతులైన స్త్రీ పురుషుల ఉదాహరణ లిస్తాను దేవుని మహిమార్ధం వారి జీవితాలు దారపోశారు. మనం గోడలపై పొటోలు పెయింటింగ్ లు పెడతాం అవి విశ్వాస వీరులను చూపిస్తాయి – స్పర్జన్, ఎడ్వర్డ్, బన్యన్, నాక్ష్, వైడ్ ఫీల్డ్, వేస్ల్రీ, విలియం జెన్నింగ్స్ బ్రెయిన్, తదితరులు. ఈ రాత్రి సంస్కరణ ఆదివారము. మాములుగా, మనం లూథర్ సినిమా నలుపు తెలుపులో చూస్తాం, ఆరాధన తరువాత భోజనం చేస్తాం. లూథర్ మన వీరులలో ఒకడు. ముందు , ఆరాధనలో, లూథర్ శక్తి వంతమైన పాట, "మన ఆశ్రమ దుర్గం మన దేవుడు" పాడాం.

మన మగాళ్ళకు "మగ అల్పాహారము" లేదు. యువకులకు "సామాజిక ఐస్ క్రీమ్" లేదు! లేదు! బయటకు పంపెస్తాం – రాత్రి లాంజెలెస్ వీధుల్లోకి – రెండు రేడు ఆత్మల రక్షణకు. భయంగా ఉందా? ఇది మిస్ బ్రింగిల్ కి! ఆమెను ఇది చిత్తం చేస్తుంది! ఇది ఒక సవాలు మన మగ వారికీ యువకులకు – ఇలాంటి సవాలు వారికీ అవసరం – సిలువ నిజ వీరులుగా ఉండడానికి!!!

బైబిలు చెబుతుంది,

"క్రీస్తు యేసు యొక్క మంచి సైనికుల వలే, నాతో కూడా శ్రమను అనుభవించుము" (II తిమోతి 2:3).

"సహించిన వారమైతే, ఆయనతో కూడా ఏలుదుము" (II తిమోతి 2:12).

"ఎవడైనను నన్ను వెంబడింపగోరిన యెడల, తన్ను తానూ ఉపేక్షించుకొని, ప్రతి దినము తన సిలువను ఎత్తుకొని, నన్ను వెంబడింపవలెను" (లూకా 9:23).

"నా ఇల్లు నిండునట్లు నీవు రాజ మార్గములోనికి కంచేల లోనికిని వెళ్లి, లోపలి వచ్చుటకు అక్కడ వారిని బలవంతము చేయుము" (లూకా 14:23).

ఇవి ఉత్సాహ బరిత సవాలుతో కూడిన లేఖనాలు మన మగ వారికి, యువకులకు – స్త్రీలకూ – క్రీస్తుకు ఆయన సంఘమునకు అంకితము చేసుకొని జీవించడానికి!

మన మార్పు సంగతేంటి? మనకు, మార్పు, నీకు హాని చేయదు, నష్ట పెట్టదు. మనిషిగా మారడంలో అది ఒక పెద్ద మెట్టు, దేవుడు అలాంటి మనిషిగా నిన్ను కోరుకుంటున్నాడు! నేను రూడిగా చెప్తాను నేను మారి ఉండక పొతే నేను నా జీవితంలో ఓటమి చవి చూసే వాడిని. నేను క్రీస్తు నోద్దకు వచ్చినప్పుడు, ఎలా ఉండాలో దానికి శక్తి నిచ్చాడు, ఏమి చెయ్యాలో అది చేయించాడు! నా జీవిత వచనము ఇది:

"నన్ను బలపరుచు వాణి ముందే నేను సమస్తమును చేయగలను" (ఫిలిప్పియులకు 4:13).

“ఏది నన్ను బలపరుస్తుంది.”

లూథర్ ను చూడండి. ఆయన బలహీనుడు, భయస్తుడు, ఓడిపోయినవాడు, పతన స్థితిలో మునిగిన వాడు. అప్పుడు క్రీస్తును నమ్మాడు! అప్పుడు సిలువ కొరకు గొప్ప సైనికుడయ్యాడు! స్పర్జన్ అన్నాడు లూథర్ "సైన్యాన్ని ఆజ్ఞాపించి ఉండేవాడు."

నీ పాప స్థితిని నువ్వు ఒప్పుకుంటే, సిలువ పదాల చెంత పడితే, నీవు లేస్తావు, డాక్టర్ జాన్ సంగ్ వలే, దేవుడు ఆశించే అద్భుత క్రైస్తవునిగా! పెతురును చూడు! ఆగస్టీన్ చూడు! బన్యన్ ను చూడు! వాళ్ళంతా క్రీస్తు నోద్దకు వచ్చారు భయముతో బలహీనతతో, గాని క్రీస్తును నమ్మినప్పుడు వారు దేవుని కోసం శక్తి మంతులుగా ఎదిగారు! వేస్లిని చూడు – జార్జియాలో మిస్సన్ ఫీల్డ్ నుండి పారిపోయి, బలహీనతలో క్రీస్తు నొద్దపడి – దేవుని కొరకు ఇంగ్లాండ్ నే కుదిపేసిన గొప్ప వ్యక్తిగా ఎదిగాడు! వైట్ ఫీల్డ్ ను చూడు, పడకపై పడుకొని "దాహం! దాహం!" కాని పాప బలహీనత నుండి లేచి రెండు ఖండాలకు సువార్త ప్రకటించాడు! నీ జీవితంతో దేవుడు ఏమి చేస్తాడో చెప్పడం కాదు యేసు క్రీస్తుకు సమర్పించుకో, ఆయన సిలువకు వెళ్లి శ్రమ పడి శక్తి గల దేవుని ఉగ్రతను పొందాడు ఎందుకంటే ఎలాంటి పురుషునిగా – స్త్రీగా – ఎలా ఉండాలో తెలుసుకొనే అవకాశము నీకు కల్పించడానికి! – లూథర్ తో కలిసి పాడడానికి,

గొప్ప ఆ శ్రయ దుర్గము మన దేవుడు,
         విఫలము కాని కేడెము;
మన సహాయకుడు, జల ప్రళయంలో
         భౌతిక బలహీనతలున్నప్పుడు...
వస్తువులు సామాగ్రి పోయినప్పటికీ,
         ఈ ఇహ జీవితమూ కూడా;
ఈ దేయాన్ని వారు చంపవచ్చు:
         దేవుని సత్యము నిత్యమూ నిలుచును,
ఆయన రాజ్యము నిరంతరముండును!
("గొప్ప ఆశ్రయ దుర్గము మన దేవుడు" మార్టిన్ లూథర్ చే, 1483-1546).

ఖచ్చితం లూథర్ ఈ లైనులే ఎన్నిక చేసికొన్నాడు,

ఇంకా ఆ సిలువపై యేసు చనిపోతూ,
దేవుని ఉగ్రత తృప్తి పరచ బడింది.

క్రీస్తు నోద్దకు రండి, ఇప్పుడే చేయండి, ఈ రాత్రే. ఆయన నీ పాపాన్ని క్షమించి దేవుని కొరకు జీవించడానికి శక్తి నిస్తాడు!

(ప్రసంగము ముగింపు)
మీరు డాక్టర్ హైమర్స్ గారి “ప్రసగాలు ప్రతీవారము”
అంతర్జాలములో www.realconversion.com ద్వారా చదువవచ్చు.

సర్ మన్ మెన్యు స్క్రిపు మీద క్లిక్ చెయ్యాలి. మీరు ఇమెయిల్ ద్వారా డాక్టర్ హైమర్
గారిని సంప్రదింపవచ్చు. rlhymersjr@sbcglobal.net లేదా ఆయనకు ఈక్రింది అడ్రసులో
సంప్రదింపవచ్చును. పి.వొ. బాక్సు 15308 లాస్ ఏంజలెస్ సిఎ 90015. ఫొను నెంబర్ (818) 352-0452.

ఈ ప్రసంగపు మాన్యు స్క్రిప్టులకు కాపి రైట్ లేదు. మీర్ వాటిని డాక్టర్
హైమర్స్ గారి అనుమతి లేకుండా వాడవచ్చు. కాని, డాక్టర్ హైమర్స్ గారి
విడియో ప్రసంగాలకు కాపీ రైట్ ఉంది కాబట్టి వాటిని అనుమతి తీసుకొని
మాత్రమే వాడాలి.

ప్రసంగమునకు ముందు వాక్య పఠనము ఏబెల్ ప్రదోమేచే: రోమా 3:20-26.
ప్రసంగమునకు ముందు పాట బెంజమన్ కిన్ కెయిడ్ గ్రిఫిత్ గారిచే:
"క్రీస్తులో మాత్రమే" (కిత్ గెట్టి మరియు స్టివార్ట్ టౌన్ ఎన్ద్ లచే, 2001)
“In Christ Alone” (by Keith Getty and Stewart Townend, 2001).