Print Sermon

ఈ వెబ్ సైట్ యొక్క ఉద్దేశము ఉచిత ప్రసంగ ప్రతులు ప్రసంగపు విడియోలు ప్రపంచమంతటా ఉన్న సంఘ కాపరులకు మిస్సెనరీలకు ఉచితంగా అందచేయడం, ప్రత్యేకంగా మూడవ ప్రపంచ దేశాలకు, అక్కడ చాలా తక్కువ వేదాంత విద్యా కళాశాలలు లేక బైబిలు పాఠశాలలు ఉన్నాయి.

ఈ ప్రసంగ ప్రతులు వీడియోలు ప్రతీ ఏటా 221 దేశాలకు సుమారు 1,500,000 కంప్యూటర్ల ద్వారా www.sermonsfortheworld.com ద్వారా వెళ్ళుచున్నాయి. వందల మంది యుట్యూబ్ లో విడియోలు చూస్తారు, కాని వారు వెంటనే యూట్యుబ్ విడిచిపెడుతున్నారు ఎందుకంటే ప్రతి వీడియో ప్రసంగము వారిని మా వెబ్ సైట్ కు నడిపిస్తుంది. ప్రజలను మా వెబ్ సైట్ కు యూట్యుబ్ తీసుకొని వస్తుంది. ప్రసంగ ప్రతులు ప్రతినెలా 46 భాషలలో 120,000 కంప్యూటర్ ల ద్వారా వేలమందికి ఇవ్వబడుతున్నాయి. ప్రసంగ ప్రతులు కాపీ రైట్ చెయ్యబడలేదు, కనుక ప్రసంగీకులు వాటిని మా అనుమతి లేకుండా వాడవచ్చును. మీరు నెల విరాళాలు ఎలా ఇవ్వవచ్చో ఈ గొప్ప పని చేయడానికి ప్రపంచమంతటికి సువార్తను వ్యాపింప చేయడంలో మాకు సహాయ పడడానికి తెలుసుకోవడానికి దయచేసి ఇక్కడ క్లిక్ చెయ్యండి.

మీరు డాక్టర్ హైమర్స్ వ్రాసేటప్పుడు మీరు ఏ దేశంలో నివసిస్తున్నారో వ్రాయండి, లేకపోతే వారు సమాధానం చెప్పరు. డాక్టర్ హైమర్స్ గారి మెయిల్ rlhymersjr@sbcglobal.net.
ప్రార్ధన మరియు ప్రార్ధన కూటాలపై
డాక్టర్ లిన్ గారి బోధలు

DR. LIN’S TEACHINGS ON PRAYER
AND PRAYER MEETINGS
(Telugu)

డాక్టర్ ఆర్. యల్. హైమర్స్, జూనియర్ గారిచే
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

బోధింపబడిన ప్రసంగము బాప్టిస్టు టేబర్నేకల్ ఆఫ్ లాస్ ఏంజలిస్ నందు ప్రభువు దినము సాయంకాలము, మే 29, 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, May 29, 2016

"అయినను మనష్యు కుమారుడు వచ్చునప్పుడు, ఆయన భూమి మీద విశ్వాసమును కనుగొనునా?" (లూకా (18:8).


చాలా వ్యాఖ్యానాలు ఈ వచనాన్ని గూర్చి సరిగ్గా చెప్పవు. ఉదాహరణకు, ఒక ప్రముఖ వ్యాఖ్యానము చెప్తుంది, "భూమి అంతటిలో అవిశ్వాసము అనే స్థితి ఉంటుంది." కాని ఈ పాఠ్యభాగములో యేసు దీనిని గూర్చి మాట్లాడుట లేదు. అంత్య దినాలలో ఉండే మత భ్రష్టత్వమును గూర్చి ఆయన ఇక్కడ మాట్లాడడం లేదు, ఆయన తిరిగి వచ్చేసరికి నిజ క్రైస్తవులు ఉంటారా అని ఆయన ప్రశ్నించడం లేదు. నిజానికి, పేతురు చెప్పిన దానికి వ్యతిరేకంగా యేసు చెప్పాడు,

"ఈబండ మీద నా సంఘమును కట్టుదును; పాతాళ లోక ద్వారములు దాని యెదుట నిలువ నేరవు" (మత్తయి 16:18).

లేచి పాడండి "కిరీటాలు ముళ్ళు నశించి పోతాయి"! పాటల కాగితంలో 4 వ పాట, నాల్గవ వచనము కిరీటాలు ముళ్ళు నశించిపోతాయి.

రాజ్యాలు లేస్తాయి, అంతరించి పోతాయి,
   కాని యేసు సంఘము నిశ్చలంగా నిలిచిపోతుంది;
పాతాళ ద్వారములు సంఘానికి వ్యతిరేకంగా నిలువనేరవు;
   క్రీస్తు స్వంత వాగ్ధానము మనకుంది, అది విఫలము కానేరదు.
క్రైస్తవ సైనికులు, యుద్ధానికి ముందుకు, కొనసాగుతారు,
   యేసు సిలువ వారిముందు వెళ్ళుచుండగా.
("క్రైస్తవ సైనికులు, కదులుతారు" సబీనే బేరింగ్ గౌల్డ్ చే, 1834-1924).
(“Onward, Christian Soldiers” by Sabine Baring-Gould, 1834-1924).

కూర్చోండి.

మత్తయి 16:18 చూపిస్తుంది, గొప్ప మత భ్రష్టత్వము ఎంతో లోతుగా భయంకరంగా ఉన్నప్పటికినీ, క్రీస్తు తిరిగి వచ్చునప్పుడు రక్షింపబడిన విశ్వాసముతో ఇంకా చాలామంది క్రైస్తవులు ఉంటారు. చాలామంది నిజ క్రైస్తవులు ఎత్తబడతారు, ప్రత్యేకంగా చైనా మరియు మూడవ ప్రపంచ ప్రాంతాల నుండి, ఈనాడు అక్కడ ఉజ్జీవము ఉంది.

"ఆర్భాటముతోనూ ప్రధాన దూత శబ్ధముతోను, దేవుని బూరతోను పరలోకము నుండి, ప్రభువు దిగి వచ్చును: క్రీస్తు నందు మృతులైన వారు మొదట లేతురు: ఆ మీదట సజీవమై నిలిచి యుండు మనము వారితో కూడ ఏకముగా ప్రభువును ఎదుర్కొనటకు, ఆకాశ మండలమునకు మేఘముల మీద కొనిపోబడుదుము: కాగా మనము సదాకాలము ప్రభువుతో కూడ ఉందుము" (I దెస్సలోనీకయులకు 4:16-17).

గొప్ప శ్రమల కాలములో కూడ అనేక మంది జన సమూహము రక్షింప బడుదురు.

"ఎవడును, లెక్కింప జాలనంత, గొప్ప సమూహము" (ప్రకటన 7:9).

"వీరు మహా శ్రమల నుండి వచ్చినవారు, గొర్రె పిల్ల రక్తములో తమ వస్త్రములను ఉదుకుకొని, వాటిని తెలుపు చేసుకొనిరి" (ప్రకటన 7:14).

అలా, యేసు తన రాకడ సమయంలో రక్షింపబడిన విశ్వాసులు కనబడరు అని చెప్పడం లేదు, ఆయన ఇలా అన్నాడు,

"అయినను మనష్యు కుమారుడు వచ్చునప్పుడు, ఆయన భూమి మీద విశ్వాసమును కనుగొనునా?" (లూకా (18:8).

నా చిరకాలపు సంఘ కాపరి, డాక్టర్ తిమోతి లిన్ గారు (1911-2009), బైబిలును గూర్చి గొప్ప అవగాహన కలిగిన వారు. ఆయన హెబ్రీ భాషలో పిహెచ్.డి. పట్టభద్రులు. 1950 లో, పట్టభద్ర బాచ్ జోన్స్ విశ్వ విద్యాలయములో, ఆయన సరియైన వేదాంతము, బైబిలు పరవేదాంతము, హెబ్రీ పాత నిబంధన, బైబిలు పర అరమైక్, కళాత్మక అరబిక్, పెస్సీటా సిరియాక్ బోధించారు. తరువాత ఆయన చైనా సువార్తిక సెమినరీకి, డాక్టర్ జేమ్స్ హేడ్ సన్ టేలర్ III తరువాత అధ్యక్షులుగా ఉన్నాడు.

డాక్టర్ లిన్ పాఠ్యభాగపు నిజ అనువాదము ఇచ్చియున్నారు,

"అయినను మనష్యు కుమారుడు వచ్చునప్పుడు, ఆయన భూమి మీద విశ్వాసమును కనుగొనునా?" (లూకా (18:8).

I. మొదటిది, పట్టుదలతో కూడిన ప్రార్ధన యొక్క ప్రాముఖ్యత.

డాక్టర్ తిమోతి లిన్ గొప్ప బైబిలు వేత్త ఆయన అనేక అమెరికా సెమినరీలలో బోధించాడు, మరియు తైవాన్ లో చైనా సువార్తిక సెమినరీకి అధ్యక్షునిగా ఉండి యున్నాడు. ఆయన పాత నిబంధనను కొత్త అమెరికాను ప్రామాణిక బైబిలు (ఎన్ఏఎస్ బి) (NASB) లోనికి అనువదించిన వారిలో ఒకరు. డాక్టర్ లిన్ ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు నా సంఘ కాపరి. నేను నిస్సందేహంగా, చెప్పగలను, డాక్టర్ లిన్ నాకు తెలిసిన వారిలో చాలా ప్రముఖ సంఘ కాపరి. నేను ఆయన సంఘములో సభ్యునిగా ఉన్నప్పుడు అనేకమంది దేవుడు ఉజ్జీవము పంపినప్పుడు చాలామంది రక్షింపబడి గుడికి రావడం చూసాను. డాక్టర్ లిన్ అన్నాడు,

"విశ్వాసము" అనే పదము బైబిలులో చాలా విరివిగా వాడబడింది. దాని సరియైన అర్ధము నిర్వచింప బడగలదు సందర్భాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా పరిశీలించడం ద్వారా. ఈ వచనమునకు ముందు ఒక ఉపమానము ఉంది, అది చెప్తుంది మనము విసుకక నిత్యమూ ప్రార్ధన చేయుచుండవలెనని [లూకా 18:1-8ఎ], తరువాత భాగము [లూకా 18:9-14] పరిసయ్యాడు సున్కరుల ప్రార్ధనను గూర్చిన ఉపమానము. అలా, ఈ వచనము యొక్క సందర్భము [లూకా 18:8] తేటగా చూపిస్తుంది పదము "విశ్వాసము" ప్రార్ధనలో విశ్వాసాన్ని తెలియ చేస్తుంది. మన ప్రభువు యొక్క మాటలలో విలాపము కనిపిస్తుంది ఆయన రెండవ రాకడ సమయంలో ఆయన సంఘము విశ్వాసముతో కూడిన ప్రార్ధన కోల్పోతారని (Timothy Lin, Ph.D., The Secret of Church Growth, First Chinese Baptist Church of Los Angeles, 1992, pp. 94-95).

డాక్టర్ లిన్ అన్నాడు లూకా 18:1-8 లోని ఉపమానములోని విషయము క్రైస్తవులు అలసి పోకుండా ప్రార్ధిస్తూ ఉండాలి. ఎనిమిదవ వచనము చెప్తుంది క్రైస్తవులు ఆఖరి దినాలలో, మనం జీవిస్తున్న ఈ దినాలలో క్రైస్తవులు ప్రార్ధనలో పట్టుదలతో కూడిన విశ్వాసము కలిగి యుండరు. కాబట్టి పాఠ్య భాగముపై ఇలా వ్యాఖ్యానించవచ్చు,

"అయినను మనష్యు కుమారుడు వచ్చునప్పుడు, ఆయన భూమి మీద [ప్రార్ధన] విశ్వాసమును కనుగొనునా?" (లూకా 18:1, 8).

డాక్టర్ లిన్ ఇంకా ఇలా చెప్పారు,

ఈనాటి సంఘాలలో ప్రార్ధనా కూటాలు అంతరించి పోయాయి [అయి వారము మధ్య బైబిలు పఠనాలుగా మారిపోయాయి, ఒకటి రెండు ప్రార్ధనలతో]. అలాంటి విషాద పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటూ, చాలా సంఘాలు పూర్తిగా ఈ ప్రాముఖ్య హెచ్చరికను నిర్లక్ష్యము చేసి స్వనీతి మునిగి పోయి, [తరుచు] ప్రార్ధనా కూటాలు రద్దు చేస్తున్నారు. ఇవి నిజం [ఒక] గురుతు ప్రభువు రెండవ రాకడ సమీపంగా ఉందనడానికి! ఈ దినాలలో, చాలా మంది [సంఘ సభ్యులు] ప్రభువు కంటే ఎక్కువగా టెలివిజన్లు ఆరాదిస్తున్నారు... అది నిజంగా విచారము!... ఆఖరి దినాలలోని సంఘాలు కనుపరుస్తున్నాయి... సానుభూతి [ఆసక్తి లేకపోవడం] ప్రార్ధనా కూటాల పట్ల (Timothy Lin, Ph.D., ibid., p. 95).

అలా లూకా 18:8 ఒక సూచన చూపిస్తుంది క్రీస్తు రెండవ రాకడ ముందు సంఘాలలో ప్రార్ధన లేని స్థితిని చూపిస్తుంది, ఈ సూచన మనం జీవిస్తున్న ఈ రోజులలో, ప్రార్ధనా రహిత సూచన, పూర్తిగా రక్షించే విశ్వాసము లేకపోవడం కాదు. సంఘాలలో ప్రార్ధన లేకపోవడం అనేది మనం ఆఖరి దినాలలో జీవిస్తున్నాం అనడానికి ఒక సూచన, మన ప్రభువు రెండవ రాకడముందు.

"అయినను మనష్యు కుమారుడు వచ్చునప్పుడు, ఆయన భూమి మీద [ప్రార్ధన] విశ్వాసమును కనుగొనునా?" (లూకా (18:8).

"ప్రార్ధించుట నేర్పుము" పాడండి.

ప్రార్ధించుట నేర్పు, ప్రభు, ప్రార్ధించుట నాకు నేర్పు;
   ఇది నా హృదయ మోర, పగలు రాత్రి;
మీ చిత్తాన్ని మీ మార్గాన్ని తెలుసుకోవాలని నిరీక్షిస్తున్నాను;
   ప్రార్ధించుట నేర్పు, ప్రభు, ప్రార్ధించుట నాకు నేర్పు.
("ప్రార్ధించుట నేర్పు" ఆల్ బెర్ట్ ఎస్. రిడ్జ్ చే, 1879-1966).
(“Teach Me to Pray” by Albert S. Reitz, 1879-1966).

II. రెండవది, ప్రార్ధనా కూటముల యొక్క ప్రాముఖ్యత.

డాక్టర్ లిన్ ఇంకా ఏమి చెప్పాడంటే కేవలము వ్యక్తిగత ప్రార్ధనకు కలిసి ప్రార్ధించడంలో ఉన్నంత అధికారము, శక్తి ఉండవు. ఆయన అన్నాడు,

ప్రజలు తరుచు చెప్తారు నీవు వ్యక్తిగతంగా ప్రార్ధించినా గుంపులుగా ప్రార్ధించినా పెద్ద వ్యత్యాసము ఉండదు, నీవు ఒంటరిగా ఇంటిలో ప్రార్ధించినా సహోదరీ సహోదరులు సంఘములో కలిసి ప్రార్ధించినా ఒక్కటే. అది సోమరులు సంతృప్తి కొరకు చెప్పే మాటలు, ప్రార్ధనా శక్తిని నిర్లక్ష్యము చేసేవారు చెప్పమాటలు అవి! ప్రార్ధనా అంశములు గూర్చి మన ప్రభువు ఏమి చెప్పాడో చూద్దాం:

"మరియు మీలో ఇద్దరు తాము వేడుకొను, దేనిని గూర్చియైనను భూమి [సంఘములో] మీద ఏకీభవించిన యెడల, అవి పరలోకమందున్న నా తండ్రి వలన వారికి దొరుకునని మీతో చెప్పుచున్నాను. ఏలయనగా ఇద్దరు ముగ్గురు నానామమున ఎక్కడ కూడి యుందులో అక్కడ, నేను వారి మధ్యను ఉందునని చెప్పెను" (మత్తయి 18:19-20).

     మన ప్రభువు కచ్చితంగా మనకు జ్ఞాపకము చేస్తున్నాడు ఈ దైవిక అధికారాన్ని ఉపయోగించుకోవడం ఒక వ్యక్తి ప్రయత్నము ద్వారా వీలుపడదు, కాని మొత్తము సంఘము సమిష్టి ప్రయత్నము [ద్వారా] వీలవుతుంది. ఇంకొక మాటల్లో చెప్పాలంటే, ఎప్పుడైతే... సంఘమంతా ఏకకంఠముతో [ప్రార్దిస్తేనే]... సంఘము అలాంటి దైవిక అధికారాన్ని [పొందుకోగలదు].
     ఆఖరి దినాలలోని, సంఘము, ఈ సత్యము యొక్క నిజత్వాన్ని చూడరు, దేవుని శక్తిని [పొందుకొనే] సరియైన విధానాన్ని జ్ఞాపకము ఉంచుకొనదు. ఎంత గొప్ప నష్టము ఇది! [సంఘము] ఆకాశము నుండి పొందుకునే దైవిక అధికారము, దానిని గుర్తించడం కాదు, అయినను అది సాతాను క్రియలు బాధించడానికి, అణగద్రోక్కబడిన వారిని విడిపించడానికి, దేవుని సన్నిధి యొక్క నిజత్వాన్ని అనుభవించడానికి. అది, జరగనేరదు! (Timothy Lin, Ph.D., ibid., pp. 92-93).

కనుక, డాక్టర్ లిన్ విశ్వాసముతో కూడిన ప్రార్ధన ప్రాముఖ్యతను, సంఘ ప్రార్ధనా కూటాల యొక్క ప్రాముఖ్యతను బోధించాడు. లేచి పాడండి "ప్రార్ధింప నేర్పుము."

ప్రార్ధించుట నేర్పు, ప్రభు, ప్రార్ధించుట నాకు నేర్పు;
   ఇది నా హృదయ మోర, పగలు రాత్రి;
మీ చిత్తాన్ని మీ మార్గాన్ని తెలుసుకోవాలని నిరీక్షిస్తున్నాను;
   ప్రార్ధించుట నేర్పు, ప్రభు, ప్రార్ధించుట నాకు నేర్పు.

కూర్చోండి.

III. మూడవది, "ఏకగ్రీవంగా" ప్రార్ధించుట యొక్క ప్రాముఖ్యత.

దయచేసి అపోస్తలుల కార్యములు 1:14 తీసి, గట్టిగా చదవండి.

"వీరందరును వీరితో కూడా, కొందరు స్త్రీలను, యేసు తల్లియైన మరియా, ఆయన సహోదరులును ఏకామనస్సుతో ఎడతెగక ప్రార్ధన చేయుచుండిరి" (అపోస్తలుల కార్యములు 1:14).

"వీరందరూ ఏకామనస్సుతో ఎడతెగక ప్రార్ధన చేయుచుండిరి...". డాక్టర్ లిన్ అన్నాడు,

చైనీయ బైబిలు "ఏకమనస్సు" అనే పదాన్ని "ఒక హృదయముతో ఒకే మనసుతో అని అనువదిస్తుంది." కాబట్టి, ఒక ప్రార్ధనా కూటములో దేవుని సన్నిధి కావాలంటే, పాల్గొని వారందరూ ప్రార్ధనా స్థిరత్వాన్ని తెలుసుకోవడం మాత్రమే కాకుండా, వారు [ప్రార్ధనా కూటాలకు] రావాలి యదార్ధ కోరికతో... మానవులు ప్రార్ధనలు, విజ్ఞాపనలు, కృతజ్ఞతలు దేవునికి ఏక మనస్సుతో అర్పించాలి. ప్రార్ధనా కూటాలు అప్పుడు జయ ప్రదమవుతాయి ఇతర పరిచర్యలు జయవంతమవుతాయి (Timothy Lin, Ph.D., ibid., pp. 93-94).

"ఏక మనస్సుతో" ప్రార్ధించడానికి మనమందరము "ఆమెన్" అని చెప్పాలి. ఒక సహోదరుడు ప్రార్ధనలో నడిపించినప్పుడు. మనమందరము "ఆమెన్" అని చెబితే మనమందరము "ఏక మనస్సుతో" ప్రార్చించినట్టు.

మీరు విన్నారు డాక్టర్ లిన్ బోధ విశ్వాసపు ప్రార్ధన ప్రాముఖ్యత విషయంలో, సంఘ ప్రార్ధనా కూటముల ప్రాముఖ్యత, ఐకమత్యము యొక్క ప్రాముఖ్యత, "ఏక మనస్సుతో ప్రార్ధించుట." అయినను ఈ రాత్రి మీలో కొందరు మన ప్రార్ధనా కూటాలకు హాజరు అవడం లేదు. మీ ఆత్మీయ జీవితము నీరసంగా ఉండడంలో ఆశ్చర్యము లేదు! ఇక్కడ ఇలా చెప్పే వారు ఎవరైనా ఉన్నారా, "కాపరి గారు, ఇప్పటి నుండి కనీసం ఒక్క ప్రార్ధనా కూటానికైనా నేను హాజరు అవుతాను"? దయచేసి కళ్ళు మూసుకోండి. మీరలా చేస్తే, దయచేసి మీ చెయ్యి చూపించండి. ప్రతి ఒక్కరు ప్రార్ధించండి దేవునికి ప్రతి ఒక్కరు వారి వాగ్ధానము నిలబెట్టుగొనగలుగునట్లు! (అందరు ప్రార్ధించండి).

మీరు ఇంకా మార్పు నొందకపోతే, నేను గట్టిగా బలవంత పెట్టుచున్నాను కనీసం శనివారం సాయంత్రము ప్రార్ధనా కూటానికి హాజరు అవండి. దయచేసి మీకళ్ళు మూసుకోండి. ఎవరు చెపుతారు, "అవును, కాపరి గారు, నేను ప్రతి శనివారము రాత్రి ప్రార్ధన కూటానికి రావడం ప్రారంభిస్తాను"? దయచేసి చేతులు ఎత్తండి. ప్రతి ఒక్కరు ప్రార్ధించండి వారి వాగ్ధానము నిలబెట్టు కునేటట్టు! (అందరు ప్రార్ధించండి). క్రీస్తు మీ పాపల నిమిత్తము సిలువపై మరణించాడు. మీ పాపాలను కడిగి వేయడానికి ఆయన రక్తము కార్చాడు. భయంకరమైన వేదన ద్వారా వెళ్ళాడు, సిలువకు మేకులచే కొట్టబడ్డాడు, మీ పాపాల ప్రాయశ్చిత్తము నిమిత్తము. మూడవ దినాన్న ఆయన తిరిగి లేచాడు. దేవుని కుడి పార్శ్వాన్న సజీవుడుగా ఉన్నాడు. క్రీస్తు నొద్దకు రండి మీ పాపముల నుండి రక్షింప బడండి.

ఈ రాత్రి మనలో ఎవరు ఇంకా రక్షింపబడకుండా ఉన్నారు మీమార్పు కొరకు ఎవరు మేము ప్రార్ధించాలని ఆశ పడుచున్నారు? మళ్ళీ మీ కళ్ళు మూసుకోండి. మీ మార్పు నిమిత్తము మేము ప్రార్ధన చేస్తుండగా దయచేసి మీ చేతులు ఎత్తండి. ప్రతి ఒక్కరు ప్రార్ధించండి వారు వారి పాపాల నిమిత్తము పశ్చాత్తాపపడి (క్రీస్తు నొద్దకు వచ్చునట్లు, ఆయన రక్తములో కడుగబడేటట్లు! (అందరు ప్రార్ధించండి). దయచేసి నిలబడి పాటల కాగితంలో 7 వ పాట పాడండి, "ప్రార్ధింప నేర్పుమా," మూడు చరణాలు!

ప్రార్ధించుట నేర్పు, ప్రభు, ప్రార్చించుట నాకు నేర్పు;
   ఇది నా హృదయ మోర, పగలు రాత్రి;
మీ చిత్తాన్ని మీ మార్గాన్ని తెలుసుకోవాలని నిరీక్షిస్తున్నాను;
   ప్రార్ధించుట నేర్పు, ప్రభు, ప్రార్చించుట నాకు నేర్పు.

ప్రార్ధనలో శక్తి, ప్రభు, ప్రార్ధనలో శక్తి,
   ఇక్కడ భూసంబంధ పాపము విచారము చింతలలో ఉన్నాను,
మనష్యులు నశించి చనిపోతున్నారు, ఆత్మలు నిరుత్సాహములో ఉన్నాయి;
   ఓ నాకు శక్తి నిమ్ము, ప్రార్ధనలో శక్తి!

నా బలహీన చిత్తము, ప్రభు, మీరు పునరుద్ధరించ లేరు;
   నా పాపపు స్వభావము మీరు అణచి వేయలేరు;
ఇప్పుడే నూతన శక్తితో నన్ను నింపు;
   ప్రార్ధించుటకు శక్తి చేయడానికి శక్తి!
("ప్రార్ధించుట నేర్పుము" ఆల్ బెర్ట్ ఎస్. రిట్జ్ చే, 1879-1966).
(“Teach Me to Pray” by Albert S. Reitz, 1879-1966).

డాక్టర్ చాన్ గారు, ఈ రాత్రి కొందరు రక్షింపబడునట్లు ప్రార్ధనలో నడిపించండి. నిజ క్రైస్తవుడు అవడం విషయము మీరు నాతో మాట్లాడాలనుకుంటే, దయచేసి డాక్టర్ కాగన్ ను, జాన్ కాగన్ ను నోవాహు సాంగ్ ను వెంబడించండి ఆవరణము వెనుక భాగానికి. వారు మిమ్మును ప్రశాంత స్థలానికి తీసుకొని వెళ్లి మీతో మాట్లాడి మీ మార్పును గూర్చి ప్రార్ధిస్తారు.

ఈ ప్రసంగము మిమ్ములను ఆశీర్వదిస్తే మీ దగ్గర నుండి వినాలని డాక్టర్ హైమర్స్ గారు ఇష్టపడుచున్నారు. మీరు డాక్టర్ హైమర్స్ కు మెయిల్ వ్రాసేటప్పుడు మీరు ఏ దేశము నుండి రాస్తున్నారో ఆయనకు చెప్పండి లేకపోతె మీ ప్రశ్నకు ఆయన జవాబు ఇవ్వలేరు. ఈ ప్రసంగము మిమ్ములను ఆశీర్వదిస్తే దయచేసి మీరు ఈ మెయిల్ డాక్టర్ హైమర్స్ కు పంపి ఆ విషయము చెప్పండి, దయచేసి మీరు ఏ దేశం నుండి వ్రాస్తున్నారో చెప్పండి. డాక్టర్ హైమర్స్ గారి ఇమెయిల్ rlhymersjr@sbcglobal.net (క్లిక్ చెయ్యండి). (క్లిక్ చెయ్యండి). మీరు డాక్టర్ హైమర్స్ కు ఏ భాషలోనైనా వ్రాయవచ్చు, వ్రాయగలిగితే ఆంగ్లములో వ్రాయండి. ఒకవేళ డాక్టర్ హైమర్స్ కు పోస్ట్ ద్వారా వ్రాయాలనుకుంటే, ఆయన చిరునామా పి.ఓ. బాక్స్ 15308, లాస్ ఎంజిలాస్, సిఏ 90015. మీరు ఆయనకు (818) 352-0452 ద్వారా ఫోను చెయ్యవచ్చు.

(ప్రసంగము ముగింపు)
మీరు డాక్టర్ హైమర్స్ గారి “ప్రసంగములు ప్రతీవారము అంతర్జాలములో
www.sermonsfortheworld.com. ద్వారా చదువవచ్చు. “సర్ మన్ మెన్యు స్క్రిపు”
మీద క్లిక్ చెయ్యాలి.

సర్ మన్ మెన్యు స్క్రిపు మీద క్లిక్ చెయ్యాలి. మీరు ఇమెయిల్ ద్వారా డాక్టర్ హైమర్
గారిని సంప్రదింపవచ్చు. rlhymersjr@sbcglobal.net లేదా ఆయనకు ఈక్రింది అడ్రసులో
సంప్రదింపవచ్చును. పి.వొ. బాక్సు 15308 లాస్ ఏంజలెస్ సిఎ 90015. ఫొను నెంబర్ (818) 352-0452.

ఈ ప్రసంగపు మాన్యు స్క్రిప్టులకు కాపి రైట్ లేదు. మీర్ వాటిని డాక్టర్
హైమర్స్ గారి అనుమతి లేకుండా వాడవచ్చు. కాని, డాక్టర్ హైమర్స్ గారి
విడియో ప్రసంగాలకు కాపీ రైట్ ఉంది కాబట్టి వాటిని అనుమతి తీసుకొని
మాత్రమే వాడాలి.

ప్రసంగమునకు ముందు వాక్య పఠనము ఎబెల్ ప్రుదోమ్: యాకోబు 18:1-8.
ప్రసంగము ముందు పాట బెంజమెన్ కినీకెయిడ్ గ్రిఫిత్ గారు:
"ప్రార్ధించుట నేర్పుము" (ఆల్ బెర్ట్ ఎస్ రిట్జ్ చే, 1879-1966).
“Teach Me to Pray” (by Albert S. Reitz, 1879-1966).


ద అవుట్ లైన్ ఆఫ్

ప్రార్ధన మరియు ప్రార్ధన కూటాలపై
డాక్టర్ లిన్ గారి బోధలు

DR. LIN’S TEACHINGS ON PRAYER
AND PRAYER MEETINGS

డాక్టర్ ఆర్. యల్. హైమర్స్, జూనియర్ గారిచే
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

"అయినను మనష్యు కుమారుడు వచ్చునప్పుడు, ఆయన భూమి మీద విశ్వాసమును కనుగొనునా?" (లూకా (18:8).

(మత్తయి 16:18; I దెస్సలోనీకయులకు 4:16-17; ప్రకటన 7:9, 14)

I.    మొదటిది, పట్టుదలతో కూడిన ప్రార్ధన యొక్క ప్రాముఖ్యత,
లూకా 18:8.

II.   రెండవది, ప్రార్ధనా కూటముల యొక్క ప్రాముఖ్యత,
మత్తయి 18:19-20.

III.  మూడవది, "ఏకగ్రీవంగా" ప్రార్ధించుట యొక్క ప్రాముఖ్యత,
అపోస్తలుల కార్యములు 1:14.