Print Sermon

เป้าหมายของเว็ปไซต์นี้คือจัดเตรียมบทเทศนาที่เขียนจากต้นฉบับ และในรูปแบบวีดีโอให้กับผู้รับใช้ และมิชชั่นนารีที่ไปรับใช้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในโลกที่สามที่ขาดแคลนพระคริสตธรรมหรือโรงเรียนอบรมพระคัมภีร์

ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ถูกอ่านในคอมพิวเตอร์ประมาณ 1,500,000 เครื่อง และมากกว่า 221 ประเทศในแต่ละปี โปรดไปอ่านได้ที www.sermonsfortheworld.com ในขณะเดียวกันมีหลายร้อยคนดูวิดีโอบน YouTube และหลังจากนั้นคนเหล่านั้นก็จะย้ายจากดู YouTube มาอ่านเว็บไซต์ของเรา YouTube นำคนมาที่เว็บไซต์ของเรา บทเทศนาต้นฉบับนี้ถูกแปลออกเป็น 46 ภาษา และมีคนอ่านในคอมพิวเตอร์มากถึง 120,000 ทุก ๆ เดือน บทเทศนาต้นฉบับนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ อนุญาตให้นักเทศนาสามารถนำไปใช้เทศน์ได้ นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบวีดีโอเป็นร้อย ๆ ซึ่งเทศน์โดย ดร. ไฮเมอร์ส และนักศึกษาของท่าน บทเทศนาต้นฉบับไม่สงวน แต่จะสงวนเฉพาะในรูปแบบวีดีโอ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ว่าจะสนับสนุนการประกาศพระกิตติคุณไปทั่วโลกได้อย่างไร

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ อีเมล์ของ ดร. ไฮเมอร์ส คือ rlhymersjr@sbcglobal.net
จะนำคนบาปมาที่พระคริสต์ได้อย่างไร –
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการกลับใจใหม่!

HOW TO LEAD A SOUL TO CHRIST –
COUNSELING FOR CONVERSIONS!
(Thai)

เขียนบทเทศนาโดย คริสโตเฟอร์ เอล คาเกน Ph.D. (UCLA),
M.Div. (Talbot Seminary), Ph.D. (the Claremont Graduate School),
และเทศนา โดย จอห์น ซามูเอล คาเกน ที่แบ๊บติสต์เทโบนาเคลแห่ลอสแอนเจลิสต์
ภาคเช้าวันที่ 26 สิงหาคม 26, 2018
A sermon written by Christopher L. Cagan, Ph.D. (UCLA),
M.Div. (Talbot Seminary), Ph.D. (the Claremont Graduate School),
and preached by Rev. John Samuel Cagan
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, August 26, 2018

“ถ้าพวกท่านไม่กลับใจ...ท่านจะเข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์ไม่ได้เลย”
(มัทธิว 18:3).


พระเยซูตรัสว่าคนจะต้องกลับใจใหม่ - หรือบังเกิดใหม่ - ไม่งั้นจะไม่สามารถไปสวรรค์ได้ คำภาษากรีกที่แปลคำว่า "กลับใจใหม่" เป็น "epistrepho" แปลว่า "การหันกลับ" นี่ไม่ใช่บทอธิษฐานของคนบาปหรือเพียงแค่ยกมือขึ้น นี่คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจที่พระเจ้าทรงให้คนบาปบังเกิดใหม่ พระเยซูตรัสกับนิโคเดมัสว่า "นอกจากชายคนหนึ่งที่บังเกิดใหม่แล้วเขาก็ไม่สามารถเห็นอาณาจักรของพระเจ้าได้" (ยอห์น 3: 3) พระเยซูคริสต์ตรัสอีกว่า "พวกท่านจะต้องบังเกิดใหม่" (ยอห์น 3: 7) นี่คือการเปลี่ยนแปลงสำคัญทางด้านภายใน พระคัมภีร์กล่าวว่า "ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็ถูกสร้างใหม่: สิ่งเก่า ๆ จะล่วงลับไป ดูเถิดทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นสิ่งใหม่" (2 โครินธ์ 5:17) นี่ไม่ใช่แค่การอธิษฐานของคนบาปเท่านั้น นี่คือการกลับใจใหม่! เช้านี้ผมต้องการพูดเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาเพื่อนำคนบาปไปสู่การกลับใจใหม่ในพระคริสต์

การกลับใจใหม่คืออะไร? เราต้องการให้เกิดอะไรขึ้น? คนบาปต้องการการกลับใจใหม่ไม่ใช่การตัดสินใจ นับตั้งแต่ ชาร์ลส์ ฟินเนย์ (2335-2418) นำหลักการเกี่ยวกับ "การตัดสินใจนิยม" มาใช้สอนในคริสตจักรทั่วโลก ผู้คนนับล้านได้ตัดสินใจ แต่ยังไม่ได้บังเกิดใหม่

“การตัดสินใจนิยม” คืออะไร? การกลับใจใหม่คืออะไร? นี่คือคำจำกัดความจาก หนังสือที่ใช้ชื่อว่า Today’s Apostasy, เขียนโดย ดร. ไฮเมอร์ส และคุณพ่อของผมคือ ดร. คาเกน

     การตัดสินใจ คือความเชื่อที่ว่าคนจะได้รับความรอดโดยการออกมาข้างหน้า หรือยกมือตามคำเชื้อเชิญ หรือพูดตามหลักคำสอนตามคำแนะนำหรือการนำของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งถือเป็นการเทียบเท่าและพิสูจน์ ความมหัศจรรย์ของการเปลี่ยนแปลงภายใน มันเป็นความเชื่อที่ว่าคนได้รับความรอด ผ่านทางหน่วยงานของการตัดสินใจภายนอก นั่นเป็นเพียงความเชื่อที่ว่าการกระทำของมนุษย์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าบุคคลหนึ่งได้รับการช่วยกู้ชีวิต

     การกลับใจใหม่ เป็นผลมาจากการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งนำพาคนบาปที่หลงหายไปยังพระเยซูคริสต์เพื่อให้เหตุผลและการฟื้นฟู และเปลี่ยนแปลงการนำคนบาปมาอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าจากการสูญหายไปสู่ความรอด พระเจ้าประทาชีวิตใหม่ให้กับคนบาป เพื่อบุคคลเหล่านั้นกลับมามีชีวิตใหม่ ชีวิตของผู้เปลี่ยนใจใหม่ ด้านวัตถุประสงค์ของความรอดคือเหตุผล ด้านอัตนัยของความรอดคือการฟื้นฟู ผลลัพธ์คือการกลับใจใหม่ (Today’s Apostasy, pp. 17, 18)

การตัดสินใจคืองานของมนุษย์ที่ทุกคนสามารถทำได้ตลอดเวลา การกลับใจใหม่คือการกระทำเหนือธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของบุคคลและรับชีวิตนิรันดร์ตลอดไป

การตัดสินใจจะง่ายกว่าการนำจิตวิญญาณไปสู่การกลับใจใหม่ นักเทศน์สามารถนำคนจำนวนมากมาสู่ระบบ "การตัดสินใจนิยม" คุณสามารถตัดสินใจได้ทุกที่ทุกเวลา คุณสามารถนำบทภาวนาอธิษฐานกับคนบาปกับคนไม่ว่าจะเป็นที่ประตูหน้าบ้านของพวกเขาบนเครื่องบินหรือที่ใดก็ได้ คุณสามารถทำได้ แต่คุณอาจจะไม่เคยเห็นพวกเขาอีก พวกเขาตัดสินใจ แต่ไม่มีประสบกับการกลับใจใหม่

สำหรับการกลับใจใหม่สามารถทำให้คนส่วนใหญ่เข้ามาที่คริสตจักรและฟังพระกิตติคุณหลายครั้งก่อนที่พวกเขาจะเข้าใจและวางใจในพระคริสต์ บางคนมาโบสถ์เป็นเวลาหลายเดือนและหลายปีก่อนที่พวกเขาจะกลับใจใหม่

เพื่อนำพาผู้คนสู่พระคริสต์คุณได้ คุณต้องพูดกับพวกเขาเป็นรายบุคคลด้วยตัวเอง หลังจากที่พวกเขาตอบคำเชิญของคุณ พาพวกเขาไปยังที่อื่นที่คุณจะพูดกับพวกเขา อย่านำพวกเขาเข้าสู่การอธิษฐานอย่างรวดเร็ว บทอธิษฐานของคนบาปไม่เหมือนกันกับการวางใจในพระเยซู การยกมือเดินไปข้างหน้าหรือรับบัพติศมาก็ไม่เหมือนกับการไว้วางใจพระเยซู การทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้พิสูจน์ว่าคนเชื่อพระเยซู การวางใจในพระเยซูคือสิ่งที่แตกต่างไม่เหมือนใครและมีความพิเศษในตัวเอง การวางใจพระเยซูคือการวางใจพระเยซู

เพื่อนำพาคนที่ไว้วางใจพระคริสต์ และประสบกับการกลับใจใหม่ที่แท้จริงต้องใช้เวลาความพยายามความเข้าใจการอธิษฐานและพระคุณของพระเจ้า ดร. ไฮเมอร์ส และ ดร. คาแกน ได้ให้คำปรึกษาผู้คนถึงการกลับใจใหม่มาเป็นเวลานานกว่าสามสิบปี นี่คือบางสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้

1. หนึ่ง ศิษยาภิบาลต้องรับฟังคนบาป

อย่าถือว่า – เหมือนที่นักเทศน์อีเวนเจลิคอลทำกัน - เพื่อให้คนบาปเข้าใจพระกิตติคุณแล้ว คุณต้องฟังเขาและหาสิ่งที่เขาเชื่อ ภูมิหลังทางศาสนาของเขาคืออะไร? เขาเชื่อพระเยซูอย่างไร? เขาคิดว่าพระเยซูคริสต์เป็นวิญญาณหรือไม่? เขาคิดว่าพระคริสต์อยู่ในใจของเขาหรือไม่? เขาคิดว่าพระเยซูกำลังโกรธเขาไหม? เขาคิดว่าเขากำลังจะไปสวรรค์หรือไม่? เรียนรู้สิ่งที่เขาคิด จากนั้นจงแสดงความจริงและนำพาเขาไปสู่พระคริสต์ที่แท้จริง

คนบาปอยู่อย่างไร? มีอะไรที่จะทำให้เขากลับจากการใช้ชีวิตคริสเตียน - สื่อลามกการล่วงประเวณีหรือความขัดแย้งของสมาชิกในครอบครัวได้หรือไม่? คนบาปไม่จำเป็นต้องทำให้ตัวเองสมบูรณ์แบบเพื่อจะได้รับความรอด - ไม่สามารถทำได้ แต่คนที่จงใจและยึดมั่นต่อบาปใหญ่ ๆ ไม่เชื่อวางใจในพระคริสต์ แต่เขาเชื่อใจตัวเอง

ถ้าคุณไม่ฟังคนบาป คุณจะไม่สามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ ค้นหาสาเหตุที่คนบาปมาพูดกับคุณ เขาต้องการให้พระเยซูทำอะไรให้เขา? เขามาทำไม? มีคนคนหนึ่งกล่าวว่าเขาต้องการให้พระเยซูช่วยหางานให้เขา แต่นั่นไม่ใช่ความรอด! แม้ว่าพระเยซูจะทรงประทานงานให้เขา แต่ก็คงจะสูญเสียไป บุคคลต้องต้องรับโทษบาปของตนผ่านพระโลหิตของพระเยซู

2. สอง คนบาปเข้าใจผิดถึงพระคริสต์

คนบาปคิดถึงพระเยซูอย่างไร? ถามเขาว่า "ตอนนี้พระเยซูทรงอยู่ที่ไหน?" พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูทรงประทับในสวรรค์ "ทางพระหัตถ์ขวาของพระเจ้า" พระบิดา (โรม 8:34) แต่คนแบ็บติสต์ส่วนใหญ่ที่หลงหายคิดว่าพระเยซูอยู่ในใจของพวกเขาหรือว่าพระองค์ทรงเป็นวิญญาณลอยอยู่ในอากาศ คุณไม่สามารถมาหาพระเยซูได้หากคุณไม่รู้ว่าพระองค์ทรงประทับที่ไหน

ถามคนบาปว่า "พระเยซูคือใคร" หลายคนคิดว่าพระองค์เป็นเพียงแค่ผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในศาสตราจารย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ แต่ "พระเยซู" ไม่สามารถช่วยใครได้ บางคนคิดว่าพระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณหรือพระเยซูทรงเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่พระเยซูไม่ใช่วิญญาณ หลังจากที่พระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนม์จากความตายพระคัมภีร์กล่าวว่า

“ฝ่ายเขาทั้งหลายสะดุ้งตกใจกลัวคิดว่าเห็นผี พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า ท่านทั้งหลายวุ่นวายใจทำไม เหตุไฉนความคิดลังเลจึงบังเกิดขึ้นในใจของท่านทั้งหลายเล่า จงดูมือของเราและเท้าของเราว่า เป็นเราเอง จงคลำตัวเราดู เพราะว่าผีไม่มีเนื้อและกระดูกเหมือนท่านเห็นเรามีอยู่นั้น เมื่อตรัสอย่างนั้นแล้ว พระองค์ทรงสำแดงพระหัตถ์และพระบาทให้เขาเห็น เมื่อเขาทั้งหลายยังไม่ปลงใจเชื่อ เพราะเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างเหลือเชื่อ และกำลังประหลาดใจอยู่ พระองค์จึงตรัสถามเขาว่า “พวกท่านมีอาหารกินที่นี่บ้างไหม เขาก็เอาปลาย่างชิ้นหนึ่งกับรวงผึ้งชิ้นหนึ่งมาถวายพระองค์ พระองค์ทรงรับมาเสวยต่อหน้าเขาทั้งหลาย” (ลูกา 24:37-43)

หลังจากที่พระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนม์ พระเยซูทรงรับประทานอาหาร ส่วนผีนั้นไม่รับประทานอาหาร วิญญาณไม่มีเนื้อหนังและกระดูกเหมือนพระคริสต์ และวิญญาณ - แม้แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ - ไม่มีเลือดเพื่อล้างบาปออกไป!

ถามคนบาปว่า "พระเยซูทรงพระพิโรธต่อคณไหม?" คนคาทอลิกหลายคนและคนอื่น ๆ คิดว่าพระองค์เป็นเช่นนั้น พวกเขาเชื่อใน "พระเยซูคริสต์" ที่โกรธให้คนบาป ซึ่งไม่ใช่พระเยซูในพระคัมภีร์ใหม่ พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูทรงรักคนบาป เขายกโทษให้กับโจรบนไม้กางเขนและหญิงที่ถูกล่วงประเวณี คนบาปสามารถเชื่อถือคนที่โกรธได้อย่างไร? แก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านี้และชี้คนบาปไปยังพระเยซูที่แท้จริง

3. สาม คนบาปคิดผิดเกี่ยวกับความรอด

มีข้อผิดพลาดหลักสามประการเกี่ยวกับความรอดคือ คนบาปหลายคนคิดว่าถ้าพวกเขาทำอย่างหนึ่งอย่างใดพวกเขาจะรอดพ้นหรือถ้าพวกเขาได้กระทำสิ่งเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อพิสูจน์ว่าได้รับการช่วยให้รอด นี่คือสามสิ่งที่คนบาปใช้แทนการวางใจในพระคริสต์

การกระทำภายนอก: การบัพติศมา การก้าวไปข้างหน้า ยกมือขึ้นทำให้เกิดการยอมจำนนต่อพระคริสต์ (นี่ไม่ใช่การกลับใจตามหลักพระคัมภีร์ซึ่งเป็นการเปลี่ยนความคิด) หรือการอธิษฐานของคนบาป นี่เป็นงานของมนุษย์ซึ่งไม่สามารถช่วยใครได้ พระคัมภีร์กล่าวว่า "ไม่ใช่ด้วยความชอบธรรมที่เราได้กระทำ แต่ตามความเมตตาของพระองค์ผู้ทรงช่วยเราให้รอด" (ติตัส 3: 5)

การกระทำด้านจิตใจ: มีความคิดที่ถูกต้องหรือเชื่อข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซูหรือเกี่ยวกับความรอด คนบาปมักกล่าวว่า "ฉันเชื่อว่าพระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนสำหรับฉัน" แต่คนนับล้านเชื่อว่าเป็นความจริง แม้ว่ามารก็เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและลุกขึ้นอีกครั้ง เขาเห็นมัน พระคัมภีร์กล่าวว่า "มาร [วิญญาณ] ยังเชื่อและตัวสั่น" (ยากอบ 2:19) คนบาปต้องวางใจในพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เชื่อในความเป็นจริงเกี่ยวกับพระองค์

การกระทำทางอารมณ์: ความรู้สึกและประสบการณ์มองหา "การประกัน" มากกว่าสำหรับพระคริสต์หรือรู้สึกดีขึ้นในชีวิต ความรู้สึกขึ้นและลง ทุกคนมีความคิดและความรู้สึกที่ดี ทุกคนมีความคิดและความรู้สึกที่ไม่ดี คนบาปรู้เรื่องนี้ เขามีความรู้สึกเหล่านั้นด้วยตัวเอง ถ้าคุณเชื่อใจในความรู้สึกของคุณคุณจะคิดว่าคุณได้รับการช่วยชีวิตแล้วหายสูญหายและช่วยชีวิตคุณไว้ได้นาน ความรอดคือเฉพาะในพระคริสต์ไม่ได้อยู่ในความรู้สึก เพลงนมัสการเก่ากล่าวว่า

ความหวังของฉันสร้างขึ้นจากอะไรน้อย
   โลหิตและความชอบธรรมของพระเยซูมากกว่า
ฉันไม่กล้าไว้ใจในกรอบความหอมหวาน [กรอบความคิดความรู้สึก]
   แต่พึ่งพาพระนามของพระเยซู
เกี่ยวกับพระคริสต์ หินแข็ง ฉันยืนอยู่
   พื้นดินอื่น ๆ ทั้งหมดกำลังจมทราย
บริเวณอื่น ๆ ทั้งหมดคือการจมทราย
   (“The Solid Rock,” Edward Mote, 1797-1874)

แก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านี้และนำคนบาปมาที่พระเยซูโดยตรงว่าทรอภัยบาปด้วยพระโลหิตของพระองค์เอ

ความคิดผิดจำนวนมากที่พูดถึงพระเยซูคริสต์ แต่พวกเขา "วางพระองค์ไว้ใต้" หรือ "นำพระองค์ไปสู่" สิ่งอื่น บางคนคิดว่าถ้าคุณรับบัพติศมาคุณจะได้รับความรอดในพระคริสต์ เรื่องนี้ทำให้พระคริสต์ "ใต้" และ "ผ่าน" น้ำแห่งการบัพติศมา หลายคนคิดว่าถ้าคุณพูดคำอธิษฐานของคนบาปคุณจะได้รับการช่วยชีวิตและการอธิษฐานก็เหมือนกับการไว้วางใจพระเยซู ดังนั้นพวกเขาจึงขอร้องให้ผู้คนสวดภาวนาและนับพวกเขาเมื่อมีน้อยคนที่วางใจในพระเยซูและได้รับการกลับใจใหม่ นั่นคือการวางใจพระคริสต์ "ใต้" และ "ผ่าน" คำอธิษฐาน พระคัมภีร์กล่าวว่า "พระเยซูคริสต์เอง" เป็นศิลามุมเอกสำคัญ (เอเฟซัส 2:20) ไม่ใช่คำอธิษฐานของคนบาป ชี้คนบาปวางใจในพระเยซูคริสต์

ผมได้เห็นคนวิ่งจากข้อผิดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ พวกเขาสามารถเริ่มต้นด้วยการมองหาความรู้สึก ครั้งต่อไปที่พวกเขากล่าวว่า "ฉันไม่มีความรู้สึก ฉันเชื่อว่าพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อฉัน" คนบาปย้ายจากความผิดพลาดในการมองหาความรู้สึกผิดมาวาไว้ใจความจริงเกี่ยวกับพระคริสต์ นำคนบาปออกจากการมุสาและชี้เขาไปหาพระคริสต์

4. สี่ ใจคนบาปต้อการเชื่อในบาป

คนบาปต้อเชื่อว่ามีบาป ทุกคนยอมรับว่าพวกเขาเป็นคนบาปอย่างใดอย่างหนึ่ง ทุกคนยอมรับว่าพวกเขาไม่สมบูรณ์แบบที่พวกเขาได้ทำบางสิ่งบางอย่างผิด ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้

ผมไม่ได้พูดถึงความตระหนักในความผิดบาปที่แท้จริงหรือเฉพาะเจาะจง ใช่คนบาปทำบาปหลายอย่าง แต่การคิดถึงบาปเหล่านั้นจะไม่ช่วยเขาให้รอด ถ้าคุณผ่านรายการบาปที่เฉพาะเจาะจงคนบาปอาจคิดว่า "ฉันไม่ได้ทำสิ่งเหล่านั้นดังนั้นฉันต้องได้รับการช่วยชีวิต" หรือเขาอาจคิดว่า "ฉันจะหยุดทำสิ่งเหล่านั้นและนั่นจะแสดงให้ฉันเห็นฉันรอดแล้ว"

บาปยิ่งลึกซึ้งยิ่งกว่านั้น ทุกคนเป็นคนบาปที่อยู่ภายในมีลักษณะบาปที่สืบเชื้อสายมาจากอาดัม ทุกคนมีใจที่ไม่ดี พระคัมภีร์กล่าวว่า "จิตใจก็เป็นตัวล่อลวงเหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมด มันเสื่อมทรามอย่างร้ายทีเดียว ผู้ใดจะรู้จักใจนั้นเล่า" (เยเรมีย์ 17: 9) คนบาปทุกคนเห็นแก่ตัว คนบาปทุกคนเป็นปฏิปักษ์ต่อพระเจ้าอยู่ในใจ นี่เป็นเรื่องลึกซึ้งกว่าบาปเฉพาะบุคคลเท่านั้นที่ทำ สิ่งที่พวกเขาทำคือพวกเขาเป็นคนบาปและผิด คนบาปต้องรู้สึกถึงบาปในใจของตนเอง บอกความบาปของหัวใจของเขาในการเทศนาของคุณและเมื่อคุณพูดกับเขาหลังจากพระธรรมเทศนา

คนบาปไม่สามารถเปลี่ยนใจของตัวเองได้เหมือนแพะไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองให้เป็นแกะได้ นั่นหมายความว่าเขาหลงหายและไม่สามารถช่วยตัวเองได้ เขาไม่สามารถเชื่อพระคริสต์ได้ด้วยตัวเอง เฉพาะพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถดึงเขามายังพระเยซูได้ พระคริสต์ได้ตรัสว่า "ไม่มีผู้ใดมาถึงเราได้นอกจากพระบิดาผู้ทรงใช้เรามา" (ยอห์น 6:44) สิ่งนี้เรียกว่า "พระกิตติคุณ" - คนบาปต้องมาหาพระคริสต์ แต่เขาไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ เขาไม่สามารถทำอะไรเพื่อช่วยตัวเองได้ ดังที่พระคัมภีร์กล่าวว่า "ความรอดเป็นของพระเจ้า" (โยนาห์ 2: 9) คนบาปจะต้องเป็นเหมือนอิสยาห์ผู้กล่าวว่า "วิบัติแก่เรา! “ข้าพเจ้าพินาศแล้ว เพราะข้าพเจ้าเป็นคนริมฝีปากไม่สะอาด" (อิสยาห์ 6: 5) แสดงความผิดบาปในใจของเขา แสดงให้เขาเห็นว่าเขาไม่สามารถช่วยตัวเองได้ แสดงให้เขาเห็นว่าเขาต้องการความเมตตา แล้วเขาจะมาหาพระคริสต์

5. ห้า ถ้าคนบาปเชื่อในบาปของตน ก็พยายามนำคนนั้นมาที่พระองค์

ผมไม่ได้นำคนที่มาคุยกับไปหาพระคริสต์! บางคนก็แค่อยากรู้อยากเห็น พวกเขาไม่ต้องการให้อภัยบาปของตน บางคนมาเพียงเพราะเห็นคนอื่นมา บางคนไม่มีความรู้สึกถึงความบาปของตนและไม่ได้รับการกระตุ้นจากพระเจ้า การนำคนอธิษฐานเพื่อไว้วางใจพระคริสต์นั้นเป็นอะไรที่โง่ ๆ ที่กำลังหลอกลวงอยู่จะนำพวกเขาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ผิดพลาด เมื่อไหร่ที่ดูเหมือนว่าคน ๆ หนึ่งสามารถเชื่อพระคริสต์ได้?

คนบาปจะต้อง "เบื่อหน่ายกับตัวเอง" เหมือนผู้หญิงคนหนึ่งในคริสตจักรของเรากล่าวว่า เธอต้อง "ยอมแพ้ตัวเอง" อิสยาห์ได้มาถึงจุดจบของตนเองเมื่อเขากล่าวว่า "วิบัติแก่เรา! เพราะข้าพเจ้าถูกยกเลิก" (อิสยาห์ 6: 5) จากนั้นง่ายกว่าคือไว้วางใจพระคริสต์ เขาไม่ได้พยายามที่จะเรียนรู้บางสิ่งบางอย่าง เขาต้องการพระคริสต์เพื่อช่วยเขา

คนบาปต้องวางใจในพระคริสต์ นำคนบาปมาหาพระเยซูคริสต์โดยตรงและเพื่อได้รับการให้อภัยฯบาปด้วยพระโลหิตของพระองค์ คุณสามารถวางใจ คุณคำอธิษฐานง่ายๆเช่น "พระเยซูข้าฯไว้ใจพระองค์ บาปของข้าฯได้รับการยกโทษด้วยพระโลหิตของพระองค์" หรือไม่ก็ไม่มีการอธิษฐานเลย นำคนนั้นมาที่พระคริสต์โดยตรงเพื่อรับการอภัยผ่านพระโลหิตของพระองค์ คนบาปไม่จำเป็นต้องอธิษฐานตามบทอธิษฐาน คนบาปไม่จำเป็นต้องสร้างภาพของพระเยซูในใจของเขา บางคนท่องจำ - และทวนซ้ำ - คำที่ "ถูกต้อง" แต่ไม่วางใจในพระคริสต์ โจรบนไม้กางเขนไม่ได้ใช้คำพูดที่สวยเลิศ เขาเพียงแค่พูดว่า "ข้า แต่พระเจ้าขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในราชอาณาจักรของพระองค์" (ลูกา 23:42) แต่เขารู้ว่าเป็นคนบาป ก่อนที่จะตายและเขาหันมาหาพระคริสต์ แค่นั้นและง่ายมาก! พระองค์ตรัสกับเขาว่า "วันนี้เจ้าอยู่กับเราในสวรรค์" (ลูกา 23:43) ความเชื่อในพระคริสต์เองนั้นมีความสำคัญมากกว่าการพูดคำต่าง ๆ!

6. หก หลังจากที่คุณคุยกับคนบาป ถามคนั้นด้วยคำถามง่าย ๆ

ถามคนนั้นว่า "คุณเชื่อถือพระเยซูหรือไม่" ถ้าเขาพูดว่า "ไม่" ให้พูดกับเขาอีกครั้ง ถ้าเขาพูดว่า "ใช่" ถามเขาว่า เขาเชื่อพระเยซูตอนไหน ถ้าเขาพูดว่า "ฉันไว้ใจพระองค์ตลอดชีวิตของฉัน" หรือ "ฉันเคยอยู่ในพระองค์มานานแล้ว" แสดงว่าคนนั้นเขาไม่ได้กลับใจใหม่

ถ้าเขาพูดว่า "ผมเชื่อในพระคริสต์ตอนนี้" ถามเขาว่าที่ผ่านมาเขาทำอะไร ลองใช้คำพูดของเขาเองเพื่ออธิบายคำพูดของตัวเอง ผู้คนสามารถจดจำ "คำพูดของคริสตจักร" ที่พวกเขาได้ยินและจะทำซ้ำแม้ว่าจะไม่ได้กลับใจก็ตาม แล้วคนบาปทำอย่างไรกับกางวางใจของเขานี้? เขาเชื่อในพระคริสต์หรือไม่? เขาเชื่อความรู้สึกหรือไม่? หรือเขาเชื่อพระเยซูคริสต์โดยตรง?

ถามเขาว่า "พระเยซูคริสต์ได้ทรงทำอะไรแก่เขา" ถ้าเขาไม่พูดถึงพระคริสต์ชำระเขาด้วยโลหิตแต่เป็นเพียงความคิดความรู้สึกหรือความดีงามของเขาเอง เขายังไม่ได้รับความรอด!

ถามเขาว่า "ถ้าคุณตายในวันนี้คุณจะไปสวรรค์หรือนรก?" ถ้าเขาพูดว่า "สวรรค์" ถามเขาว่าทำไม เขาจะพูดอะไรกับพระเจ้าถ้าพระเจ้าถามเขาว่าทำไมเขาควรจะเข้าสวรรค์? ถ้าคนพูดถึงผลงานที่ดีหรืออะไรนอกเหนือจากพระคริสต์และพระโลหิตของพระองค์เขาจะไม่รอด! แล้วถามเขาว่า "ปีนี้ถ้าคุณมีความคิดที่ไม่ดีและเสียชีวิตแล้วคุณจะไปที่ไหน?" ถ้าเขาพูดว่า "นรก" เขาเป็นคนดีไม่ใช่ในพระคริสต์ จากนั้นคุณสามารถถามได้ว่า "นับจากนี้ไปถ้าคุณออกจากโบสถ์และไม่เคยกลับมาและอาศัยอยู่กับผู้หญิง (หรือผู้ชาย) โดยไม่ได้แต่งงานมีเพศสัมพันธ์กับเธอและคุณกำลังเสพยาทุกวัน เป็นคริสเตียนหรือไม่? "ถ้าเขาบอกว่า" ใช่ "เขาไม่เคยต้องรับมือกับปัญหาบาปและยังหลงหายอยู่

เป็นสิ่งสำคัญที่จะขอให้เขาไม่ใช่แค่พูดว่า "ฉันไว้ใจพระเยซู" แต่ให้วางใจในสิ่งที่เขาทำกับคำอธิบายของเขา คุณต้องการฟังเกี่ยวกับเวลาที่เขาไว้ใจไม่ใช่เรื่องราวชีวิตทั้งหมดของเขาหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้น ผมไม่ได้มองหาความคิดหรือความรู้สึกที่เฉพาะเจาะจง แต่องค์ประกอบของความบาปและการให้อภัยบาปนั้นผ่านทางพระโลหิตของพระคริสต์โดยการวางใจพระเยซูคริสต์จะต้องอยู่ที่นั่น รายละเอียดของประสบการณ์อาจแตกต่างกันสำหรับคนที่แตกต่างกัน ผมมองหาความจริงใจสำหรับสิ่งที่คนพูด

ถ้าบุคคลนั้นทำผิดพลาดให้แก้ไขข้อผิดพลาดและพูดคุยกับเขาอีกครั้ง แต่คนที่ทำผิดเหมือนกันดูเหมือนจะไม่จริงจังกับการกลับใจใหม่ บรรดาผู้ที่มาหาพระเจ้าทรงนำมาถึงความรอดนั้นสามารถฟังคำสอนและคำแนะนำของคุณได้ บรรดาผู้ที่ไม่ฟังจะไม่ถูกทำให้กลับใจใหม่

อย่าผิดหวังถ้าคนที่คุณประกาศให่ไม่ยอมกลับใจใหม่หลังจาที่พูดคุยกับคนนั้นแล้ว มีบางคนที่ทำให้กลับใจใหม่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้ยินพระกิตติคุณแต่ส่วนมากก็ไม่ได้เป็นไปอย่างนั้น คนส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาก่อนที่จะเช้ามาวางใจในพระคริสต์

ตรวจสอบทุกคนมากกว่าหนึ่งครั้ง อย่าให้บัพติศมากับผู้คนในทันที ขอให้พวกเขารออย่างน้อยหนึ่งปีและอาจจะสองปีจะดีกว่าอย่างที่ริสตจักรในปัจจุบันนี้ทำกัน สองหรือสามปีจะดีกว่า นั่นจะทำให้คุณมีเวลาตรวจสอบดูว่าคนนั้นกลับใจใหม่จริง ๆ หรือไม่ คุณสามารถตรวจสอบบุคคลได้หลายวิธีในช่วงเวลานั้น คุณสามารถขอให้เขาเป็นพยาน - นอกโบสถ์ คุณสามารถขอให้เขาทำสัปดาห์หรือเดือนต่อมาก็ได้ บรรดาผู้ที่ไม่เชื่อวางใจในพระคริสต์จะลืมสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและทำผิดหลังจากผ่านไปหนึ่งปีแล้ว พวกเขาต้องการเพียงแค่ "ผ่าน" และได้รับการอนุมัติ แต่พวกเขาไม่เชื่อพระเยซู คนอื่น ๆ สามารถท่องจำคำบางคำและทำซ้ำได้ แต่เมื่อคุณถามด้วยวิธีต่าง ๆ พวกเขาไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเพราะพวกเขาไม่มีประสบการณ์ส่วนตัวในการวางใจในพระเยซู

มองไปที่ทัศนคติและพฤติกรรมของเขา คนที่ออกจากโบสถ์ของคุณและปฏิเสธที่จะฟังคุณแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้เลิกยุ่งเกี่ยวกับบาปและไม่ไว้วางใจพระคริสต์ คนที่มีทัศนคติที่ไม่ดีเกี่ยวกับคริสตจักรและชีวิตคริสเตียนแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้กลับใจจากบาปและไม่ไว้วางใจพระคริสต์

7. เจ็ด โปรดจำไว้ว่าพันธกิจแห่การให้คำปรึกษา

การทดสอบที่แท้จริงของพันธกิจเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา: คุณสามารถบอกได้ว่าคนใดที่เชื่อพระเยซูคริสต์และไม่ได้กลับใจในวันนั้น? คุณสามารถบอกได้ว่าคนใดจะกลับมาและพูดกับคุณอีกครั้งเกี่ยวกับการช่วยกู้ชีวิตของเขา? ผมไม่รู้เรื่องว่าศิษยาภิบาลต่าง ๆ ทำอย่างไรกับจุดนี้ นั่นเป็นเหตุให้คริสตจักรของเราเต็มไปด้วยคนที่ยังหลงทางรวมทั้งครูสอนระวีวาระศึกษา พวกมัคนายก แม้แต่ภรรยาของศิษยาภิบาลและตัวของศิษยาภิบาลเอง บรรดาศิษยาภิบาลที่ได้รับการเชื้อเชิญให้เข้าร่วมการอธิษฐานกับทุกคนที่ พวกเขาทำเช่นนี้เพื่อให้พวกเขาสามารถนับจำนวนผู้จะรับบัพติศมา เกือบจะไม่มีใครได้รับบัพติศมา พวกเขาไม่ซื่อสัตย์ต่อคริสตจักรเนื่องจากไม่ได้บังเกิดใหม่ คนเหล่านี้ไม่ได้ "กลับเนื้อกลับตัว" พวกเขาหลงทางเพราะนักเทศน์ไม่เคยใช้เวลาเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับการกลับใจใหม่แล้วอย่างแท้จริง ไม่ว่าคุณจะบอกใครว่าเขายังหลงหายอยู่และเป็นการทดสอบที่แท้จริงของพันธกิจของคุณ คุณชอบคนที่ “รักการสรรเสริญพระเจ้าหรือไม่? (ยอห์น 12:43) หรือคุณจะพูดว่าไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หมด?

นี่เป็นวิธีที่จะบอกว่า: คุณเชื่อและกลับใจใหม่แล้วหรือยัง - ความเชื่อที่แท้จริงในพระคริสต์ซึ่งส่งผลให้เกิดชีวิตคริสเตียนที่แท้จริง? ถ้าคุณยืนยันที่จะนำทุกคนอธิษฐานหรือยกมือขึ้นหรือลงนามในการ์ด หากเป็นเช่านนี้คุณเป็นแค่ "ผู้ตัดสินใจ" คุณไม่ใช่คนที่ห่วงใยจิตวิญญาณของมนุษยอย่างแท้จริง

ผมหวังว่าพวกคุณบางคนจะเชื่อในการกลับใจใหม่ ผมหวังว่าบางคนอาจต้องใช้เวลากับแต่ละคนเพื่อให้แน่ใจว่าเขาวางใจในพระคริสต์และได้รับการกลับใจใหม่ นี่คือสิ่งที่ศิษยาภิบาลที่ซื่อสัตย์ควรทำ คนเลี้ยงแกะที่ซื่อสัตย์ใส่ใจเรื่องแกะ ผมหวังว่าคุณจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อทำให้คนของคุณวางใจพระคริสต์และได้รับการกลับใจใหม่

คุณอาจคิดว่าผมเน้นรายละเอียดมากเกินไปกับเรื่องนี้ การกลับใจใหม่นั้นง่ายๆ ละไม่ต้องคิดอะไรมากนัก แต่ถ้าแพทย์ไม่ต้องการทราบรายละเอียดว่าจะคลอดลูกอย่างไร? ถ้าพวกเขาทั้งหมดทำสิ่งเดียวกันหรือไม่ได้ล้างมือหรือไม่ทราบว่าจะทำคลอดอย่างไร? ถ้าเราปฏิบัติดูต่อการทำคลอดเหมือนกับการปฏิบัติต่อดูแลฝ่ายจิตวิญญาณเด็กหลายล้านคนจะตายโดยไม่จำเป็น เพราะตอนนี้เราคนมากมายเสียชีวิตโดยไม่จำเป็นและต้องลงไปที่นรกเพราะเราไม่ใช้เวลามากพอในการดูแลเอาใจใส่ วิธีการทำเช่นนี้ในพระคริสตธรรมพระคัมภีร์และการสัมมนาของเรา - ที่นี้ไม่ได้เป็นที่รู้จักเลย !!!

จะอ่านคำว่า "Then Jesus go" โดย ออสวอร์ด เจ สมิต และดนตรีโดย โฮเมอร์ โรดีฮีเวอร์ ตอนที่พระเยซูทรงเข้ามาในชีวิตของคุณ พระโลหิตของพระองค์ได้ทรงชำระล้างคุณจากบาปทั้งหมด โลหิตที่หลั่งบนไม้กางเขนยังสามารถล้างบาปของคุณได้ พระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนม์เพื่อจะทรงประทานชีวิตนิรันดร์ให้แก่ท่าน วางใจในพระเยซูและพระองค์จะทรงอภัยบาปของคุณและประทานชีวิตนิรันดร์ให้คุณ ผมหวังว่าคุณจะกลับมาทานอาหารเย็นกับเราตอนเย็นนี้ ในเวลา 6:15 น. ดร. ไฮเมอร์จะเทศนาเรื่องการประกาศพระกิตติ ในหัวข้อ "คนตาบอดได้รับการรักษาหายโดยพระเยซู" โปรดกลับมาอีกครั้งในคืนนี้และร่วมรับประทานอาหารเย็นหลังจากฟัง ดร. ไฮเมอร์เทศนาเสร็จ

หนึ่งนั่งอยู่คนเดียวข้างทางหลวงขอทาน,
ตาของเขาตาบอดแสงที่เขามองไม่เห็น
เขากอดผ้าขี้ริ้วและสั่นอยู่ในเงามืด
แล้วพระเยซูคริสต์ก็เสด็จมาและบังเกิดความมืดของพระองค์ไว้
เมื่อพระเยซูเสด็จมาอำนาจของผู้พยากรณ์ก็แตกสลาย
เมื่อพระเยซูเสด็จมาน้ำตาจะถูกล้างออก
เขาใช้เวลาความเศร้าโศกและเติมชีวิตด้วยพระสิริ,
เพราะว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปเมื่อพระเยซูเสด็จมาพัก

จากบ้านและเพื่อนวิญญาณชั่วร้ายขับไล่เขา,
ท่ามกลางหลุมฝังศพที่เขาอาศัยอยู่ในความทุกข์ยาก;
เขาตัดตัวเองเป็นอำนาจปีศาจครอบครองเขา,
แล้วพระเยซูก็เสด็จมาและทรงให้เป็นเชลยฟรี
เมื่อพระเยซูเสด็จมาอำนาจของผู้พยากรณ์ก็แตกสลาย
เมื่อพระเยซูเสด็จมาน้ำตาจะถูกล้างออก
เขาใช้เวลาความเศร้าโศกและเติมชีวิตด้วยพระสิริ,
เพราะว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปเมื่อพระเยซูเสด็จมาพัก

ดังนั้นวันนี้มนุษย์จึงได้พบพระผู้ช่วยให้รอด
พวกเขาไม่สามารถพิชิตความปรารถนาตัณหาและบาป;
หัวใจที่แตกสลายของพวกเขาทำให้พวกเขาเศร้าและเหงา
พระเยซูเสด็จมาและประทับตราอยู่ภายใน
เมื่อพระเยซูเสด็จมาอำนาจของผู้พยากรณ์ก็แตกสลาย
เมื่อพระเยซูเสด็จมาน้ำตาจะถูกล้างออก
เขาใช้เวลาความเศร้าโศกและเติมชีวิตด้วยพระสิริ,
เพราะว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปเมื่อพระเยซูเสด็จมาพัก
   (“Then Jesus Came” by Dr. Oswald J. Smith, 1889-1986;
      music by Homer Rodeheaver, 1880-1955)

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ หากคุณได้รับพระพรจากบทเทศนานี้ ดร. ไฮเมอร์ส อยากจะได้ยินจากคุณ ตอนที่เขียนจดหมายถึง ดร. ไฮเมอร์ส กรุณาบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือหากท่านไม่อาจตอบอีเมลล์ของท่าน หากบทเทศนานี้เป็นพระพรให้กับคุณ กรุณาเขียนอีเมล์ส่งไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส และบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร และนี่คืออีเมล์ของดร.ไฮเมอร์ส – rlhymersjr@sbcglobal.net (คลิกที่นี่) คุณสามารถเขียนถึง ดร. ไฮเมอร์ส ในภาษาของคุณ แต่หากเป็นไปได้ก็ขอให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเขียนส่งจดหมายส่ง ดร. ไฮเมอร์ส ทางไปรษณีตามที่อยู่นี้ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. คุณสามารถโทรศัพท์ไปท่านได้ที่ (818)352-0452

(จบการเทศนา)
คุณสามารถอ่านบทเทศนาของ ดร.ไฮเมอร์ส ในแต่ละสัปดาห์ทางอินเทอร์เน็ทได้ที่
at www.sermonsfortheworld.com.
คลิกที่นี่) “บทเทศนาในภาษาไทย”

หมายเหตุ: ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์
คุณสามารถนำไปใช้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจาก ดร. ไฮเมอร์ส
แต่อย่างไรก็ตามข้อความทั้งหมดของ ดร. ไฮเมอร์ส
ที่อยู่ในรูปวิดีโอนั้นมีการสงวนลิขสิทธิ์และต้องได้รับการอนุญาตเท่านั้นถึงจะสามารถนำมาใช้ได้

ร้องเพลงเดี่ยวก่อนเทศนาโดย ผป. เบนจามิน คินเคด กรี่ฟีทท์:
“Then Jesus Came” (by Dr. Oswald J. Smith, 1889-1986;
music by Homer Rodeheaver, 1880-1955).


โครงร่างของ

จะนำคนบาปมาที่พระคริสต์ได้อย่างไร –
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการกลับใจใหม่!

HOW TO LEAD A SOUL TO CHRIST –
COUNSELING FOR CONVERSIONS!

เขียนบทเทศนาโดย คริสโตเฟอร์ เอล คาเกน
และเทศนา โดย จอห์น ซามูเอล คาเกน

“ถ้าพวกท่านไม่กลับใจ...ท่านจะเข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์ไม่ได้เลย”
(มัทธิว 18:3).

(ยอห์น 3:3, 7; 2 โครินธ์ 5:17)

1. หนึ่ง ศิษยาภิบาลต้องรับฟังคนบาป

2. สอง คนบาปเข้าใจผิดถึงพระคริสต์ โรม 8:34
ลูกา 24:37-43

3. สาม คนบาปคิดผิดเกี่ยวกับความรอด ติตัส 3:5;
ยากอบ 2:19; เอเฟซัส 2:20

4. สี่ ใจคนบาปต้อการเชื่อในบาป เยเรมีย์ 17:9;
ยอห์น 6:44; โยนาห์ 2:9; อิสยาห์ 6:5

5. ห้า ถ้าคนบาปเชื่อในบาปของตน ก็พยายามนำคนนั้นมาที่พระองค์ อิสยาห์ 6:5; ลูกา 23:42, 43

6. หก หลังจากที่คุณคุยกับคนบาป ถามคนั้นด้วยคำถามง่าย ๆ

7. เจ็ด โปรดจำไว้ว่าพันธกิจแห่การให้คำปรึกษา
ยอห์น 12:43