Print Sermon

เป้าหมายของเว็ปไซต์นี้คือจัดเตรียมบทเทศนาที่เขียนจากต้นฉบับ และในรูปแบบวีดีโอให้กับผู้รับใช้ และมิชชั่นนารีที่ไปรับใช้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในโลกที่สามที่ขาดแคลนพระคริสตธรรมหรือโรงเรียนอบรมพระคัมภีร์

ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ถูกอ่านในคอมพิวเตอร์ประมาณ 1,500,000 เครื่อง และมากกว่า 221 ประเทศในแต่ละปี โปรดไปอ่านได้ที www.sermonsfortheworld.com ในขณะเดียวกันมีหลายร้อยคนดูวิดีโอบน YouTube และหลังจากนั้นคนเหล่านั้นก็จะย้ายจากดู YouTube มาอ่านเว็บไซต์ของเรา YouTube นำคนมาที่เว็บไซต์ของเรา บทเทศนาต้นฉบับนี้ถูกแปลออกเป็น 46 ภาษา และมีคนอ่านในคอมพิวเตอร์มากถึง 120,000 ทุก ๆ เดือน บทเทศนาต้นฉบับนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ อนุญาตให้นักเทศนาสามารถนำไปใช้เทศน์ได้ นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบวีดีโอเป็นร้อย ๆ ซึ่งเทศน์โดย ดร. ไฮเมอร์ส และนักศึกษาของท่าน บทเทศนาต้นฉบับไม่สงวน แต่จะสงวนเฉพาะในรูปแบบวีดีโอ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ว่าจะสนับสนุนการประกาศพระกิตติคุณไปทั่วโลกได้อย่างไร

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ อีเมล์ของ ดร. ไฮเมอร์ส คือ rlhymersjr@sbcglobal.net
ดร. หลิน สอนเรื่องการอธิษฐาน
และการประชุมอธิษฐาน

DR. LIN’S TEACHINGS ON PRAYER
AND PRAYER MEETINGS
(Thai)

โดย ดร. อาร์ เอล ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

บทเทศนาที่คริสตจักรแบ๊บติสต์ในนครลอสแอนเจลิส
ในตอนเช้าวันของพระเป็นเจ้าที่ 29 พฤษภาคม ค.ศ. 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, May 29, 2016

“แต่เมื่อบุตรมนุษย์มา ท่านจะพบความเชื่อในแผ่นดินโลกหรือ”? (ลูกา 18:8)


หนังสืออรรถธิบายพระคัมภีร์ส่วนใหญ่แปลคำนี้ผิดไป ยกตัวอย่างเช่น หนังสืออรรถธิบายพระคัมภีร์ที่มีชื่อเสียงกล่าวว่า "สภาพโลกทั่วไปเป็นหนึ่งที่ไม่เชื่อ" แต่นี่ไม่ได้เป็นสิ่งที่พระเยซูทรงตรัสในข้อนี้พระองค์ไม่ได้ตรัสถึงการละทิ้งความเชื่อทั่วไปในยุคสุดท้าย หรือพระเยซูไม่ได้ทรงถามว่าจะมีคริสเตียนที่แท้จริงเมื่อพระองค์เสด็จกลับมา ในความเป็นจริงพระเยซูตรัสว่าตรงข้ามกับเปโตร

“แต่เมื่อบุตรมนุษย์มา ท่านจะพบความเชื่อในแผ่นดินโลกหรือ”? (ลูกา 18:8)

ยืนขึ้นและร้องเพลง “Crowns and Thrones May Perish”! ซึ่งอยู่ในหน้า 4 ในหนังสือของท่านในข้อสี่

มงกุฎและบัลลังก์และอาณาจักรอาจพินาศไป
   แต่คริสตจักรของพระเยซูยังคงอยู่
ประตูนรกไม่สามารถ ‘ทำลายคริสตจักร’
   เรามีพระสัญญาของพระคริสต์ทืไม่มีวันหาย
ทหารแห่งคริสเตียนจงเดินเข้าสู่สงคราม
   โดยที่มีไม้กางเขนของพระเยซูนำหน้าก่อน
(“Onward, Christian Soldiers,” Sabine Baring-Gould, 1834-1924)

กรุณานั่งลง

มัทธิว 16:18 แสดงให้เราเห็นว่า ไม่ว่าจะมีคนเลิกหรือละทิ้งความเชื่อมากน้อยเพียงใดก็ตาม กลยังคงมีคริสเตียนจำนวนมากมั่นคงในความเชื่อได้รับความรอดในวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จมา คริสเตียนที่แท้จริงจำนวนมากจะถูกรับขึ้นไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีนและส่วนอื่น ๆ ของโลกที่สามที่มีการฟื้นฟูอย่างแท้จริง

“ในข้อนี้เราขอบอกให้ท่านทราบตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่า เราผู้ยังเป็นอยู่และเหลืออยู่จนถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมา จะล่วงหน้าไปก่อนคนเหล่านั้นที่ล่วงหลับไปแล้วก็หามิได้ ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเองจะเสด็จมาจากสวรรค์ ด้วยเสียงกู่ก้อง ด้วยสำเนียงของเทพบดี และด้วยเสียงแตรของพระเจ้า และคนทั้งปวงที่ตายแล้วในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมาก่อน” (1 เธสะโลนิเก 4:16-17)

แม้แต่วันแห่งกรียุคก็ยังมีผู้คนมากมายได้รับความรอด

“คนมากมาย ถ้ามีผู้ใดจะนับประมาณมิได้เลย มาจากทุกชาติ” (วิวรณ์ 7:9)

คนเหล่านี้คือคนที่มาจากความทุกข์เวทนาครั้งใหญ่ พวกเขาได้ชำระล้างเสื้อผ้าของเขาในพระโลหิตของพระเมษโปดกจนเสื้อผ้านั้นขาวสะอาด” (วิวรณ์ 7:14)

ดังนั้นพระเยซูไม่ได้ทรงตรัสเกี่ยวกับการขาดความเชื่อในวัยที่พระองค์เสด็จมา พระองค์ทรงตรัสว่า

“แต่เมื่อบุตรมนุษย์มา ท่านจะพบความเชื่อในแผ่นดินโลกหรือ”? (ลูกา 18:8)

ศิษยาภิบาลของผมที่ชื่อ ดร. ทิโมธี หลิน (1911-2009), มีความเข้าใจพระคัมภีร์เป็นอย่างดี ท่านได้รับปริญญาเอก ภาษาฮีบรูและภาษาอื่นๆ ปี 1950 ท่านสอนอยู่ที่มหาวิทยาลั บ๊อบ โจนส์ย ท่านสอนศาสนศาสตร์ระบบ ตีความพระคัมภีร์ ฮิบรูในพันธสัญญาเดิม พระคัมภีร์อาราเมก คลาสสิกอาหรับและภาษาซีเรีย ต่อมาท่านไปเป็นผู้อำนวยการที่วิทยาลัยศาสนาแห่งปรเทศจีน และผู้ประสบความสำเร็จอย่าง ดร. เจมส์ ฮัดสัน เทย์เลอร์ที่สาม

ดร. หลิน อธิบายข้อนี้ได้ถูกต้องว่า

“แต่เมื่อบุตรมนุษย์มา ท่านจะพบความเชื่อในแผ่นดินโลกหรือ”? (ลูกา 18:8)

I. ประการแรก ความสำคัญของการอธิษฐานอย่างต่อเนื่อง

ดร. ทิโมธี หลิน เป็นนักวิชาการด้านพระคัมภีร์และสอนตามพระคริสตธรรมต่างๆในอเมริกัน และเป็นผู้อำนวยการที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์จีนในไต้หวัน ท่านยังเป็นหนึ่งในนักแปลพันธสัญญาเดิมฉบับพระคัมภีร์นิวอเมริกันสแตนดาร์ด (NASB) ดร. หลินเป็นผู้ศิษยาภิบาลให้กับผมถึงยี่สิบสี่ปี ผมสามารถพูดได้อย่างไม่ต้องสงสัยเลนว่า ดร. หลินเป็นผู้รับใช้ที่มีคุณภาพมากที่สุดเท่าที่ผมเคยรู้จัก ตอนที่ผมเป็นสมาชิกที่คริสตจักรของท่าน ได้เห็นพระเจ้าส่งฟื้นฟูลงมาและมีคนจำนวนหลายร้อยคนได้รับความรอดและเข้ามาในคริสตจักร ดร. หลิน กล่าวว่า

คำว่า "ความเชื่อ" ได้ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในพระคัมภีร์ ความหมายที่แน่นอนเท่านั้น ที่สามารถกำหนดมาใช้หลังจากมีการตรวจสอบอย่างรอบคอบและเข้ากับบริบทในนั้น ข้อความก่อนหน้าข้อนี้เป็นคำอุปมาที่แสดงให้เราเห็นถึงการอธิษฐานตลอด และด้วยจิตใจที่มั่นคงแน่วแน่ [ลูกา 18: 1-8a] ส่วนเนื้อหาของคำอุปมาที่ตามมานี้ [ลูกา 18: 9-14] แสดงให้เราเห็นถึงการอธิษฐานของพวกฟารีสีและคนเก็บภาษี ดังนั้นบริบทของข้อนี้ [ลูกา 18: 8] แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนของคำว่า "ความเชื่อ" ในที่นี่หมายถึงความเชื่อมั่นในการอธิษฐาน และการคร่ำครวญขององค์พระเยซูคริสต์ว่าคริสตจักรของพระองค์จะสูญเสียความเชื่อแห่งการอธิษฐานในวันที่พระองค์เสด็จมาในครั้งที่สอง (Timothy Lin, Ph.D., The Secret of Church Growth, First Chinese Baptist Church of Los Angeles, 1992, pp. 94-95)

ดร. หลิน กล่าวว่าจุดประสงค์ของคำอุปมาในลูกา 18:1-8 นี้คือว่าคริสเตียนควรอธิษฐานอย่างไม่เหนื่อยล้า ข้อแปดแสดงให้เห็นในยุคสุดท้ายว่าคริสเตียนจะไม่มีความเชื่อในคำอธิษฐานอีกต่อๆไป วันที่เรากำลังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นเราจึงสามารถแสดงความคิดเห็นในข้อนี้โดยกล่าวว่า

“แต่เมื่อบุตรมนุษย์มา ท่านจะพบความเชื่อในแผ่นดินโลกหรือ”? (ลูกา 18:8)

ดร. หลิน กล่าวต่อว่า

การอธิษฐานของคริสตจักรจำนวนมากในทุกวันนี้จะเลิกกันไป [หรือได้กลายเป็นช่วงกลางสัปดาห์ของการศึกษาพระคัมภีร์แทน เหลือเพียงเวลาสั้นๆสำหรับอธิษฐาน] นั่ยคือสิ่งที่น่าวิตก เพราะคริสตจักรส่วนใหญ่ละทิ้งความสำคัญนี้ไป พวกเขาเอาแต่ความพอใจของตนเอง [มัก] ยกเลิกการอธิษฐานของเขาไป นั่นเป็นหมายสำคัญ [อย่างหนึ่ง] ที่บอกว่าการเสด็จมาของพระคริสต์ใกล้เข้ามาแล้ว! ปัจจุบันหลายคน [สมาชิกในโบสถ์] นมัสการโทรทัศนมากกว่านมัสการพระเจ้าของพวกเขา ... นี่เป็นเรื่องน่าเศร้ามาก! ... คริสตจักรในยุคสุดท้าย ... ไม่แยแสรุนแรง [ขาดความสนใจ] ต่อการประชุมอธิษฐาน (Timothy Lin, Ph.D., ibid., p. 95).

ดังนั้นลูกา 18: 8 ให้หมายสำคัญเกี่ยวกับขาดการอธิษฐานในโบสถ์ ก่อนการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ และเป็นสัญญาณเตือนว่าเรากำลังมีชีวิตเข้าสู่ระบบของขาดการอธิษฐาน แต่ใช่ว่าผู้เชื่อทุกคนจะสูญหายไปหมด ในคริสตจักรเป็นหนึ่งในสัญญาณที่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในวันสุดท้ายก่อนที่จะมาของพระเจ้าของเราสอง การขาดการอธิษฐานในโบสถ์เป็นเพียงหนึ่งในหมายสำคัญบ่งบอกถึงการเสด็จมาของพระคริสต์

“แต่เมื่อบุตรมนุษย์มา ท่านจะพบความเชื่อในแผ่นดินโลกหรือ”? (ลูกา 18:8)

ร้องเพลง “ทรงโปรดสอนข้าฯให้อธิษฐาน”

พระองค์ขอทรงโปรดสอนข้าฯให้อธิษฐาน
   นี่คือใจของข้าฯที่ร้องไห้อธิษฐานทุกวันเรื่อยไป
ข้าฯอยากรู้จักน้ำพระทัยของพระองค์
   พระองค์ขอทรงโปรดสอนข้าฯให้อธิษฐาน
(“Teach Me to Pray,” Albert S. Reitz, 1879-1966)

II. ประการสอง ความสำคัญของการประชุมอธิษฐาน

ดร. หลินยังชี้ให้เห็นอีกว่าการอธิษฐานเพียงลำพังนั้นไม่เพียงพอ หรือไม่มีพลังเท่ากับการอธิษฐานร่วมกันหรือเข้าร่วมประชุมอธิษฐาน ท่านพูดว่า

คนมักจะบอกว่ามันไม่แตกต่างอะไรกันเลย ระหว่างการอธิษฐานคนเดียวและการประชุมอธิษฐาน หรือคุณอธิษฐานคนเดียวที่บ้านหรือร่วมกับพี่น้องที่คริสตจักร คำพูดดังกล่าวแสดงถึงการเอาแต่ใจตัวเองและขี้เกียจเท่านั้น หรือใช้เหตุผลนี้มาเป็นข้ออ้างเพื่อหลีกเลี่ยงการไปเข้าร่วมอธิษฐานกับผู้อื่น! ดูสิ่งที่พระเยซูทรงตรัส:

“เรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายอีกว่า ถ้าในพวกท่านที่อยู่ในโลกสองคนจะร่วมใจกันขอสิ่งหนึ่งสิ่งใด พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ก็จะทรงกระทำให้ ด้วยว่ามีสองสามคนประชุมกันที่ไหน ๆ ในนามของเรา เราจะอยู่ท่ามกลางเขาที่นั่น” (มัทธิว 18:19-20)

     พระเยซูทรงตรัสอย่างชัดเจนว่า การขอฤทธิ์อำนาจของพระเจ้านั้น ไม่อาจเป็นไปได้เพียงแค่อาศัยการอธิษฐานของคนๆเดียว หรือโดยความพยายามของคนใดคนหนึ่งเท่านั้น แต่ผ่านทางความพยายามของผู้เชื่อ [โดย] ทั้งคริสตจักร หรือพูดอีกอย่างว่าก็ต่อเมื่อ ... ผู้เชื่อในคริสตจักรทั้งหมด [อธิษฐาน] พร้อมเพรียมกันอย่างต่อเนื่อง... คริสตจักรถึงจะสามารถรับ [มี] ฤทธิ์อำนาจอำนาจของพระเจ้าดังกล่าว
     คริสตจักรในยุคสุดท้าย ไม่สามารถมองเห็นความจริงนี้ หรือจำไม่ได้สิ่งสำคัญที่จะ [ได้รับ] ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า ช่างเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่! [คริสตจักร] รับฤทธิ์อำนาจจากสวรรค์เท่านั้น ไม่ใช่ความรู้ความสามารถของมนุษย์ คริสตจักรต้องผูกมัดการงานของซาตานถึงจะสัมผัสกับความเป็นจริงของพระเจ้า อนิจจามันไม่สามารถทำได้! (Timothy Lin, Ph.D., ibid., pp. 92-93)

ดังนั้น ดร. หลิน สอนถึงความสำคัญของการอธิษฐานด้วยความเชื่อและความสำคัญของการประชุมอธิษฐานร่วมกันในคริสตจักร ลุกขึ้นยืนและร้องเพลง "สอนให้เราอธิษฐาน"

พระองค์ขอทรงโปรดสอนข้าฯให้อธิษฐาน

นี่คือใจของข้าฯที่ร้องไห้อธิษฐานทุกวันเรื่อยไป
ข้าฯอยากรู้จักน้ำพระทัยของพระองค์
พระองค์ขอทรงโปรดสอนข้าฯให้อธิษฐาน

พวกคุณนั่งได้

III. ความสำคัญของการอธิษฐานในเอกภาพ

เปิดไปที่พระธรรมกิจการ 1:14 อ่านออกเสียงดังๆ

“พวกเขาร่วมใจกันอธิษฐานอ้อนวอนต่อเนื่องพร้อมกับพวกผู้หญิง และมารีย์มารดาของพระเยซูและพวกน้องชายของพระองค์ด้วย” (กิจการ 1:14).

“พวกเขาร่วมใจกันอธิษฐานอ้อนวอนต่อเนื่อง…” ดร. หลิน กล่าวว่า

พระคัมภีร์จีนแปลว่า "เป็นหนึ่งเดียวกัน" เหมือนเป็น "มีใจเดียวกันและเป็นหนึ่งเดียวกัน" ดังนั้นกลุ่มอธิษฐานจำเป็นต้องมีการทรงสถิตของพระเจ้า ไม่ใช่เพียงแต่ว่าผู้เข้าร่วมกลุ่มอธิษฐานทุกคนจะต้องเข้าใจถึงความสำคัญของความเป็นจริงของการอธิษฐาน แต่พวกเขายังต้องมาร่วม [กลุ่มอธิษฐาน] ด้วยความปรารถนาอย่างจริงใจที่จะจะร่วม ... นพคำอธิษฐานทุลขอ และการขอบพระคุณพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกัน หากเป็นเช่นนี้แล้วกลุ่มอธิษฐานนั้นๆก็จะประสบความสำเร็จและรวมถึงพันธกิจด้านอื่นๆด้วย (Timothy Lin, Ph.D., ibid., pp. 93-94)

การ "อธิษฐานในเอกภาพ" เราทุกคนจะต้องพูดว่า "อาเมน" เหมือนเป็นพี่น้องเดียวกันและนำไปสู่การอธิษฐาน เมื่อเราทุกคนพูดว่า "อาเมน" เรากำลังอธิษฐานแบบ “เป็นเอกภาพ”

คุณได้ยินคำสอนของ ดร. หลิน เกี่ยวกับความสำคัญของการอธิษฐานในความเชื่อ ความสำคัญของการประชุมอธิษฐานในคริสตจักร และความสำคัญของ "อธิษฐานเป็นเอกภาพ" แต่บางคนที่นี่ในคืนนี้ไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มอธิษฐานของเรา ไม่น่าแปลกใจที่ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของคุณเย็นชา! มีผู้ใดที่นี่ในคืนนี้พร้อมที่จะพูดว่า "อาจารย์จากนี้ไปฉันจะเข้าร่วมอย่างน้อยหนึ่งในกลุ่มอธิษฐาน"? โปรดปิดตาของคุณ หากคุณจะทำเช่นนั้นได้โปรดยกมือของคุณ ทุกคนโปรดอธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยให้พวกเขารักษาสัญญานี้ด้วย! (ทุกคนอธิษฐาน)

หากคุณยังไม่ได้กลับใจใหม่ ผมขอแนะนำให้คุณเข้าร่วมอย่างน้อยกลุ่มอธิษฐานในตอนเย็นวันเสาร์ โปรดปิดตาของคุณ มีใครจะพูดว่า "ใช่อาจารย์ฉันจะเริ่มต้นมาทุกคืนวันเสาร์เพื่ออธิษฐาน"? โปรดยกมือของคุณ ทุกคนโปรดขอพระเจ้าทรงช่วยให้พวกเขารักษาสัญญานั้น! (ทุกคนอธิษฐาน)

พระคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อชดใช้ความผิดบาปของคุณ พระองค์หลั่งโลหิตของเพื่อชำระล้างความผิดบาปของคุณออกไป พระองค์เผชิญความทุกข์ทรมานอันน่ากลัวที่กางเขนเพื่อชดเชยความผิดบาปของคุณ พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สาม ทรงพระขนม์อยู่ที่พระหัตถ์ขวาของพระเจ้า มาที่พระคริสต์และคุณจะได้รับการช่วยกู้จากความผิดบาปของคุณ

ใครในหมู่พวกเราในคืนนี้ยังไม่ได้รับความรอด และต้องการให้เราอธิษฐานสำหรับการกลับใจใหม่ของคุณหรือไม่ โปรดปิดตาของคุณอีกครั้ง โปรดยกมือของคุณเพื่อให้เราสามารถอธิษฐานขอให้คุณกลับใจใหม่ ทุกคนโปรดอธิษฐานเพื่อพวกเขาจะกลับใจจากบาปของพวกเขาและมาพระคริสต์รับการชำระให้สะอาดในพระโลหิตของพระองค์! (ทุกอธิษฐาน) โปรดยืนและร้องเพลงนมัสการบทที่ 7 ในหนังสือเพลงของคุณ "Teach Me to Pray" ทั้งสามข้อ!

พระองค์ขอทรงโปรดสอนข้าฯให้อธิษฐาน
   นี่คือใจของข้าฯที่ร้องไห้อธิษฐานทุกวันเรื่อยไป
ข้าฯอยากรู้จักน้ำพระทัยของพระองค์
   พระองค์ขอทรงโปรดสอนข้าฯให้อธิษฐาน

พลังแห่งการอธิษฐานพระเจ้าประทานอำนาจในการอธิษฐาน
   นี่คือบาปของโลกและความเศร้าโศกและการรักษา
คนหลงหายและกำลังจะตายจิตวิญญาณใร้ความสิ้นหวัง
   โอ้ประทานฤทธิ์อำนาจในการอธิษฐาน!

พระเจ้าเจ้าทรงค้ำชูความอ่อนแอของฉัน
   ธรรมชาติบาปของฉันถูกทำลาย
โปรดประทานพลังอำนาจให้ข้าฯอีกครั้ง
   อำนาจในการอธิษฐานและอำนาจที่จะทำ!
(“Teach Me to Pray,” Albert S. Reitz, 1879-1966)

ดร. ชานโปรดนำเราในการอธิษฐานสำหรับคนที่จะได้รับการข่วยกู้ในค่ำคืนนี้ หากคุณต้องการที่จะพูดคุยกับเราเกี่ยวกับการเป็นคริสเตียนที่แท้จริงโปรดลุกขึ้นเดินตาม ดร. คาเกน จอห์น คาเกน และโนอาห์ ซอง ไปทางด้านหลังของห้องนมัสการนี้ พวกเขาจะนำคุณไปยังห้อวอธิษฐานเพื่อพูดคุยและอธิษฐานเพื่อการกลับใจใหม่ของคฺณ

คลิกที่นี่ไปอ่านประวัติของ ดร. หลิน ในวิกีพิเดีย

หากคุณได้รับพระพรจากบทเทศนานี้ ดร. ไฮเมอร์ส อยากจะได้ยินจากคุณ ตอนที่เขียนจดหมายถึง ดร. ไฮเมอร์ส กรุณาบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือหากท่านไม่อาจตอบอีเมลล์ของท่าน หากบทเทศนานี้เป็นพระพรให้กับคุณ กรุณาเขียนอีเมล์ส่งไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส และบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร และนี่คืออีเมล์ของดร.ไฮเมอร์ส – rlhymersjr@sbcglobal.net (คลิกที่นี่) คุณสามารถเขียนถึง ดร. ไฮเมอร์ส ในภาษาของคุณ แต่หากเป็นไปได้ก็ขอให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเขียนส่งจดหมายส่ง ดร. ไฮเมอร์ส ทางไปรษณีตามที่อยู่นี้ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. คุณสามารถโทรศัพท์ไปท่านได้ที่ (818)352-0452

(จบการเทศนา)
คุณสามารถอ่านบทเทศนาของ ดร.ไฮเมอร์ส ในแต่ละสัปดาห์ทางอินเทอร์เน็ทได้ที่
at www.sermonsfortheworld.com.
คลิกที่นี่) “บทเทศนาในภาษาไทย”

คุณสามารถส่งอีเมล์ถึง ดร. ไฮเมอร์ส ที่ rlhymersjr@sbcglobal.net
– หรือเขียนจดหมายส่งไปให้เขาที่ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
หรือโทรศัพท์ถึงเขาที (818) 352-0452.

หมายเหตุ: ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์
คุณสามารถนำไปใช้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจาก ดร. ไฮเมอร์ส
แต่อย่างไรก็ตามข้อความทั้งหมดของ ดร. ไฮเมอร์ส
ที่อยู่ในรูปวิดีโอนั้นมีการสงวนลิขสิทธิ์และต้องได้รับการอนุญาตเท่านั้นถึงจะสามารถนำมาใช้ได้

อ่านพระคัมภีร์ก่อนเทศนาโดยท่าน อาเบล บรูดโฮมมี: ลูกา 18:1-8.
ร้องเพลงเดี่ยวพิเศษโดยท่าน เบนจามิน คินเคด กรีฟีท: “Teach Me to Pray” (Albert S. Reitz, 1879-1966).


โครงร่างของ

ดร. หลิน สอนเรื่องการอธิษฐาน
และการประชุมอธิษฐาน

DR. LIN’S TEACHINGS ON PRAYER
AND PRAYER MEETINGS

โดย ดร. อาร์ เอล ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“แต่เมื่อบุตรมนุษย์มา ท่านจะพบความเชื่อในแผ่นดินโลกหรือ”? (ลูกา 18:8)

(มัทธิว 16:18; 1 เธสะโลนิเก 4:16-17; วิวรณ์ 7:9, 14)

I.   ประการแรก ความสำคัญของการอธิษฐานอย่างต่อเนื่อง ลูกา 18:8.

II.  ประการสอง ความสำคัญของการประชุมอธิษฐาน มัทธิว 18:19-20.

III. ความสำคัญของการอธิษฐานในเอกภาพ กิจการ 1:14.