Print Sermon

เป้าหมายของเว็ปไซต์นี้คือจัดเตรียมบทเทศนาที่เขียนจากต้นฉบับ และในรูปแบบวีดีโอให้กับผู้รับใช้ และมิชชั่นนารีที่ไปรับใช้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในโลกที่สามที่ขาดแคลนพระคริสตธรรมหรือโรงเรียนอบรมพระคัมภีร์

ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ถูกอ่านในคอมพิวเตอร์ประมาณ 1,500,000 เครื่อง และมากกว่า 221 ประเทศในแต่ละปี โปรดไปอ่านได้ที www.sermonsfortheworld.com ในขณะเดียวกันมีหลายร้อยคนดูวิดีโอบน YouTube และหลังจากนั้นคนเหล่านั้นก็จะย้ายจากดู YouTube มาอ่านเว็บไซต์ของเรา YouTube นำคนมาที่เว็บไซต์ของเรา บทเทศนาต้นฉบับนี้ถูกแปลออกเป็น 46 ภาษา และมีคนอ่านในคอมพิวเตอร์มากถึง 120,000 ทุก ๆ เดือน บทเทศนาต้นฉบับนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ อนุญาตให้นักเทศนาสามารถนำไปใช้เทศน์ได้ นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบวีดีโอเป็นร้อย ๆ ซึ่งเทศน์โดย ดร. ไฮเมอร์ส และนักศึกษาของท่าน บทเทศนาต้นฉบับไม่สงวน แต่จะสงวนเฉพาะในรูปแบบวีดีโอ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ว่าจะสนับสนุนการประกาศพระกิตติคุณไปทั่วโลกได้อย่างไร

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ อีเมล์ของ ดร. ไฮเมอร์ส คือ rlhymersjr@sbcglobal.net
แล้วประตูก็ปิด

AND THE DOOR WAS SHUT
(Thai)

เขียนบทเทศนาโดยดร. อาร์ เอล ไฮเมอร์ส จูเนียร์
และเทศนาโดย จอห์น ซามูเอล คาเกน
บทเทศนาที่คริสตจักรแบ๊บติสต์เทเบอร์นาเคลในนคร ลอสแอนเจลิส
เช้าวันของพระเป็นเจ้า 28 พฤษภาคม ค.ศ. 2017
A sermon written by Dr. R. L. Hymers, Jr.
and preached by Mr. John Samuel Cagan
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, May 28, 2017

“แล้วประตูก็ปิด” (มัทธิว 25:10)


ดูเหมือนไกลเกินไปที่คุณจะมากลัวถึงอนาคตของคุณ คุณไม่กลัวเพราะคุณหลับอยู่ คุณนอนหลับปล่อยให้ชีวิตของคุณผ่านคุณไป คุณกำลังหลับไหลไม่สนใจในคำเทศน์ คุณหลับผ่านการให้คำปรึกษา คุณหลับอยู่ตลอดชีวิต คุณจะหลับจนกว่าคุณตื่นขึ้นมาพบกับพระพิโรธของของพระเจ้า คุณต้องตื่นขึ้นและตระหนักถึงสถานการณ์ในฝ่ายจิตวิญญาณของคุณ คุณต้องกลัว คุณต้องตอบสนองความเป็นจริงฝ่ายจิตวิญญาณของคุณ คุณต้องกลัว คุณต้องประสบกับความกลัวที่มาจากพระเจ้า คุณต้องกลัวเพราะคุณเป็นคนที่หลงหายไป พระคัมภีร์กล่าวว่า "

“ความยำเกรงพระเยโฮวาห์เป็นบ่อเกิดของความรู้” (สุภาษิต 1:7)

ตลอดประวัติศาสตร์คริสเตียนกล่าวถึงพระคริสต์เสด็จมาเพื่อคนที่ยังเป็นอยู่และคนที่ตายแล้ว นี่รเรียกว่าลึกลับ แต่ตอนนี้ถูกเปิดเผยและคุณก็ไม่กลัว

1. ลึกลับ (“musterion”) ความจริงที่ถูกซ่อนไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งได้รับการเปิดเผยในพระคัมภีร์ใหม่ มีสิ่ง 11 ที่ถือว่าลึกลับปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ใหม่ การรับขึ้นไปเป็นหนึ่งในนั้น

2. คือว่าเราจะไม่ล่วงหลับหมดทุกคน แต่เราจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่หมด (1 โครินธ์ 15:51)

3. ถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ในชั่วขณะเดียว ในพริบตาเดียว ( 1 โครินธ์ 15:52)

4. เป็นขึ้นมาปราศจากเปื่อยเน่า แล้วเราทั้งหลายจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ (1 โครินธ์ 15:52).


"และยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้าเราจะเป็นอย่างไร แต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์เสด็จมาปรากฏนั้น เราทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระองค์ เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้น” (1 ยอห์น 3:2)

พระวจนะกล่าวว่า

“ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเองจะเสด็จมาจากสวรรค์ ด้วยเสียงกู่ก้อง ด้วยสำเนียงของเทพบดี และด้วยเสียงแตรของพระเจ้า และคนทั้งปวงที่ตายแล้วในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมาก่อน”หลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่และเหลืออยู่ จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้น เพื่อจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศ อย่างนั้นแหละเราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิตย์ (1 เธสะโลนิกา 4:16-17)


1. องค์พระผู้เป็นเจ้าเองจะเสด็จมาจากสวรรค์ (1 เธสะโลนิกา 4:16)

2. พระองค์จะๆม่เสด็จลงมายังโลก “จะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศ” (1 เธสะโลนิกา 4:17)

3. แล้วจะมี ด้วย “เสียงกู่ก้อง” ด้วยสำเนียงของเทพบดี (4:16)

4. ลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่และเหลืออยู่ จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้น (4:17ก)

5. เพื่อจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศ อย่างนั้นแหละเราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิตย์ (4:17ข)


พระคัมภีร์พูดถึงคำอุปมาเรื่องหญิงพรหมจรรย์ที่โง่เขลา นี่คือความหมายและวัตถุประสงค์ของคำอุปมานี้ คำอุปมากล่าวถึงการรับขึ้นไป พระคัมภีร์กล่าวว่า "

“แล้วประตูก็ปิด” (มัทธิว 25:10)

ลองมาคิกถึงสามประการดังต่อๆปนี้


1. หากคุณเป็นคนที่ยังๆม่ได้กลับใจใหม่ คุณจะถูกทอดทิ้ง – ปล่อยไว้ข้างหลัง

2. หมายสำคัญนี้เกิดขึ้นในทุกสถานที่ทุกเวลาหลังคุณถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

3. หลังจากที่คุณถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง คุณคิดที่จะตาย


I. ประการแรก หากคุณเป็นคนที่ยังๆม่ได้กลับใจใหม่ คุณจะถูกทอดทิ้ง – ปล่อยไว้ข้างหลัง

พระคัมภีร์กล่าวว่า

“เมื่อพวกเธอกำลังไปซื้อนั้นเจ้าบ่าวก็มาถึง ผู้ที่พร้อมอยู่แล้วก็ได้เข้าไปกับท่านในพิธีสมรสนั้น แล้วประตูก็ปิด” (มัทธิว 25:10)

สิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยโนอาห์นั้นคือภาพในขณะนี้

“คือบรรดาเนื้อหนังตามที่พระเจ้าได้ทรงบัญชาแก่ท่าน และพระเยโฮวาห์ทรงปิดท่านไว้ข้างใน” (ปฐมกาล 7:16)

พระเจ้าตรัสว่า

“เพราะว่าอีกเจ็ดวัน และเราจะบันดาลให้ฝนตกบนแผ่นดินโลกสี่สิบวันและสี่สิบคืน” (ปฐมกาล 7:4)

ก่อนน้ำท่วมได้ไว้เจ็ดวันพระเจ้าทรงปิดประตูเรือ นี่คือภาพเดียวกันที่พระเจ้าทรงปิดประตูสวรรค์ในช่วงถูกรับขึ้นไป และก่อนการพิพากษาด้วยไฟจะเริ่มต้นขึ้น

“แล้วประตูก็ปิด” (มัทธิว 25:10)

คุณไม่กลับใจใหม่ ประตูจะปิดให้กับคุณ - และถูกปล่อยไว้หลังคนอื่นรับขึ้นไปสวรรค์ นั่นแหละที่คุณต้องห่วงจิตวิญญานของคุณ คุณต้องรับฟังคำเทศนาในตอนนี้ และวางใจพระเยซูคริสต์ในตอนนี้ พระเยซูตรัสว่า

“เมื่อนั้นเราจะแจ้งแก่เขาว่า ‘เราไม่เคยรู้จักเจ้าเลย เจ้าผู้กระทำความชั่วช้า จงไปเสียให้พ้นจากเรา” (มัทธิว 7:23)

“ท่านจงพิจารณาดูตัวของท่านว่า ท่านตั้งอยู่ในความเชื่อหรือไม่” (2 โครินธ์ 13:5)

ถ้าคุณไม่ได้กลับใจใหม่ ถ้าคุณไม่ไว้วางใจพระเยซูอย่างจริงๆ ถ้าคุณเชื่อในความรู้สึกหรือหลักคำสอน คุณยังไม่พร้อมสำหรับการถูกรับขึ้นไปนี้ คุณจะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง!

“แล้วประตูก็ปิด” (มัทธิว 25:10)

II. ประการที่สอง หมายสำคัญนี้เกิดขึ้นในทุกสถานที่ทุกเวลาหลังคุณถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

1. สร้างอิสราเอลใหม่ในปี 1948, ชาวยิวกลับประเทศซึ่งเป็นบ้านของพวกเขา (ลูกา 21:24; มัทธิว 24:32-34; เอเศเคียล 37:21; 38:8)

2. การข่มเหงคริสเตียนและชาวยิวนั้นมีมากขึ้นทั่วโลก (มัทธิว 24:9-10; เยเรมีย์ 30:7; ดาเนียล 12:1)

3. การเพิ่มขึ้นของความอดอยากทั่วโลกระบบนิเวศที่ไม่สมดุลย์โรคระบาดเช่นโรคเอดส์และเกิดแผ่นดินไหวเพิ่มมากขึ้น (มัทธิว 24:7)

4. ผู้เชื่อละทิ้งความเชื่อเพิ่มขึ้น (2 เธสะโลนิเก 2:3; มัทธิว 24:11-12)

5. การกลับมาของมนุษยชาติสู่สภาพเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในสมัยโนอาห์ก่อนเกิดน้ำท่วมใหญ่ (มัทธิว 24:37-40)


พระคัมภีร์เปรียบเทียบยุคของโนอาห์กับยุคของการกลับมาของพระคริสต์

1. ในสมัยของโนอาห์พวกเขาไม่สนใจเรื่องความรอด พวกเขาไม่รู้ตัว พวกเขาเป็นเหมือนคุณ - ไม่มีความกลัวและคิดว่าไม่มีความผิด

2. หมายสำคัญในยุคของโนอาห์ในที่นี่ และคุณจะถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง!

เธอได้ยินเสียงและหันศีรษะ - เขาไปแล้ว
ฉันหวังว่าทุกคนจะพร้อม
ผู้ชายสองคนเดินขึ้นเนินเขา
หนึ่งคนหายไปและอีกหนึ่งยังคงอยู่
ฉันหวังว่าทุกคนจะพร้อม ...
ไม่มีเวลาเปลี่ยนความคิดของคุณ
พระบุตรเสด็จมาและคุณถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
   (“I Wish We’d All Been Ready,” Larry Norman, 1947-2008)

“แล้วประตูก็ปิด” (มัทธิว 25:10)

แต่คุณไม่จำเป็นต้องรอจนการถูกรับขึ้นไปนั้นเสร็จสิ้นและประตูปิด คุณอาจถูกปิดโดยพระเจ้าตลอดไปเช้านี้ พระเจ้าอาจปล่อยทิ้งคุณไป พระเจ้าทรงสามารถปิดประตูแห่งความรอดจากคุณได้ คุณกระทำบาปที่ไม่สามารถลบล้างได้โดยที่ไม่เคยรู้มาก่อน คุณอาจสูญเสียโอกาสที่จะได้รับความรอด เมื่อพระเจ้าทรงปิดประตูจากคุณแล้วจะไม่มีความหวังใด ๆ ให้กับคุณอีกต่อไป ประตูจะปิดและคุณจะหลงหายไปตลอดกาล

III. ประกาศที่สาม หลังจากที่คุณถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง คุณคิดที่จะตาย

คุณอาจคิดว่านี่เป็นแค่เรื่องเล่า คุณอาจปล่อยให้ชีวิตของคุณจมไปอย่างอื่น แต่ตอนที่คุณไม่ถูกรับขึ้นไป คุณอาจคิดที่จะฆ่าตัวตาย พระวจนะกล่าวว่า

“ตลอดเวลาเหล่านั้น คนทั้งหลายจะแสวงหาความตายแต่จะไม่พบ…เขาอยากจะตาย …” (วิวรณ์ 9:6)

คุณอาจคิดที่จะฆ่าตัวตายตอนที่คุณไม่ถูกรับขึ้นไป คุณอาจคิดที่จะฆ่าตัวตายตอน ทำไมล่ะ?

1. คุณจะถูกทรมานโดยวิญญาณชั่วที่ปลดปล่อยออกมาจากหลุมลึกตามวิวรณ์ 9:1-2 ฟังคำอธิบายของเหล่าวิญญาณเหล่านี้โดย ดร. จอห์น อา ไนซ์

“เราไม่สงสัยเลยว่าตั๊กแตนอยู่ที่นี่คือวิญญาณชั่ว ... มาทรมาน 'คนเหล่านั้นที่ไม่มีตราประทับของพระเจ้าบนหน้าผากของพวกเขา' ถูกทรมานและถูกทรมานด้วย "ตั๊กแตนเหล่านี้" เหล่าปีศาจจากนรก 'ในสมัยนั้นมนุษย์จะแสวงหา ความตาย…’

…ความทุกข์ทรมานกล่าวถึงนี่คือความทุกข์ทรมานทางจิตวิญญา นั่นคือจิตใจทุกข์ทรมาน ภาพของตั๊กแตนเหล่านี้เป็นเรื่องมหัศจรรย์เช่นความฝันที่น่ากลัวเช่นข้อสรุปถึงความกลัวและความทุกข์ลำบากและความเสียใจของมนุษย์ ... พวกเขาทรมานด้านจิตวิญญาณ (จิตใจ) ... คุณสามารถจินตนาการถึงความหายนะอันยิ่งใหญ่ของจิตวิญญาณตอนที่คนถูกปล่อวให้กับวิญญาณชั่วร้าย?” (John R. Rice, Behold, He Cometh! A Commentary on Revelation, Sword of the Lord, 1977, pp. 169-171)

คุณจะถูกทรมานด้านจิตใจทั้งกลางวันและกลางคืนโดยวิญญาณชั่ว จะไม่มีใครช่วยคุณไม่มีสิ่งเสพติดหรือยาอื่น ๆ ที่จะทำให้คุณทรรเทาลง เราจะอยู่อย่างทุกข์ทรมานและสิ่งเหล่านั้นจะไม่สามารถใช้ได้กับคุณ เนื่องจากคนนับล้าน จะถูกครอบงำโดยมาร คุณจะถูครอบงำจนบ้า คุณอยากจะตาย คุณจะคิดอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย จะไม่มีใครช่วยคุณได้! คุณรอนานเกินไป คุณถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

“แล้วประตูก็ปิด” (มัทธิว 25:10)

2. คุณอาจหาข้อแก้ตัวหากคุณพยายามกลายเป็นคริสเตียนในวันนั้น พระวจนะกล่าวว่า “ข้าพเจ้าได้เห็นบัลลังก์หลายบัลลังก์ และผู้ที่นั่งบนบัลลังก์นั้น ทรงมอบให้เป็นผู้ที่จะพิพากษา และข้าพเจ้ายังได้เห็นดวงวิญญาณของคนทั้งปวงที่ถูกตัดศีรษะ” (วิวรณ์ 20:4)


คุณจะรู้ว่าคุณอยู่ในยุค Tribulation พวกเขาจะต้องการวางไมโครชิปหรือสิ่งที่คล้ายกันในผิวหนังของมือหรือหน้าผากของคุณ คุณจะจำได้ว่าเรื่องนี้จะทำให้คุณเสียโฉมในฐานะผู้นับถือศรัทธา คุณจะพูดว่า "ไม่ฉันจะไม่ใส่มันลงไปในร่างกายของฉัน" แต่คุณจะไม่สามารถซื้ออะไรได้ถ้าไม่มีมัน มือของคุณจะต้อง "สแกน" เพื่อซื้ออะไร คุณจะหิวโหย คุณไม่สามารถซื้ออาหารที่ร้านได้! ใครบางคนจะเปลี่ยนคุณเข้ามาพวกเขาจะตัดศีรษะให้เป็นคริสเตียน คุณกำลังจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปทางเดียวหรือเพราะคุณถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง!

“แล้วประตูก็ปิด” (มัทธิว 25:10)

3. คุณจะต้องรับการพิพากษาด้วยกระถางไฟ มีคนพูดว่า "ฉันแค่ปล่อยให้พวกเขาใส่ไมโครชิปลงที่ใต้ผิวของฉันเท่านั้น ฉันจะไม่เป็นอะไรหรอก พวกเขาจะไม่ตัดหัวของฉันออก "แต่ถ้าคุณหลีกเลี่ยงการตัดหัวของคุณ คุณจะยังคงต้องรับการพากษาอยู่!

(1) และทูตสวรรค์ทั้งเจ็ดองค์ที่ถือภัยพิบัติทั้งเจ็ด ได้ออกมาจากพระวิหารนั้น นุ่งห่มผ้าป่านสีขาวและบริสุทธิ์ และคาดรัดประคดทองคำ (วิวรณ์ 15:6)

(2) ทะเลก็กลายเป็นเหมือนเลือดของคนตาย และบรรดาสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในทะเลนั้นก็ตายหมดสิ้น ไม่ มีน้ำให้ดื่มอีก (วิวรณ์ 16:3-4)

(3) ทูตสวรรค์องค์ที่สี่เทขันของตนลงที่ดวงอาทิตย์ และทรงให้อำนาจแก่ดวงอาทิตย์นั้นที่จะคลอกมนุษย์ด้วยไฟ ความร้อนแรงกล้าได้คลอกคนทั้งหลาย และพวกเขาพูดหมิ่นประมาทพระนามของพระเจ้า ผู้ซึ่งมีฤทธิ์เหนือภัยพิบัติเหล่านั้น และพวกเขาไม่ได้กลับใจและไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ (วิวรณ์ 16-8-9)

(4) ไฟฟ้าจะดับ คุณจะอยู่ในความมืดตลอดไป และอยู่ด้วยทุกข์ทรมาน (วิวรณ์ 16:10-11)

(5) ทำให้น้ำในแม่น้ำนั้นแห้งไป เพื่อเตรียมมรรคาไว้สำหรับบรรดากษัตริย์ที่มาจากทิศตะวันออก - และออกจากปากสัตว์ร้ายนั้น และออกจากปากของผู้พยากรณ์เท็จ - สิ่งเหล่านั้นเหมือนกองทำทหารทำลายจิตใจคุณ (วิวรณ์ 16:12-16)

(6) และเกิดมีเสียงต่าง ๆ มีฟ้าร้อง มีฟ้าแลบ และเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่? มนุษย์เกิดมาบนแผ่นดินโลก ไม่เคยมีแผ่นดินไหวร้ายแรงและยิ่งใหญ่เช่นนี้เลย เพราะภัยพิบัติที่เกิดจากลูกเห็บนั้น เพราะว่าภัยพิบัติจากลูกเห็บนั้นร้ายแรงยิ่งนัก (วิวรณ์ 16:17-21)


และโปรดจำไว้ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับคุณ เนื่องจากคุณไม่ยอมกลับใจใหม่ ทั้งที่คุณรู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อชำระบาปของคุณ คุณรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายและเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ประทับทางด้านพระหัตถ์ขวาของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ คุณรู้ว่าคุณต้องการพระบุตรของพระเจ้าให้อภัยบาปของคุณ และล้างบาปทั้งหมดด้วยพระโลหิตของพระองค์ คุณรู้เรื่องเหล่านี้ แต่คุณก็เฉยเมย คุณเล่นและหัวเราะและหาแก้ตัว คุณจะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง!

“แล้วประตูก็ปิด” (มัทธิว 25:10)

ดร. ไฮเมอร์ส กรุณาออกมาอธิษฐานปิดการนมัสการ

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ หากคุณได้รับพระพรจากบทเทศนานี้ ดร. ไฮเมอร์ส อยากจะได้ยินจากคุณ ตอนที่เขียนจดหมายถึง ดร. ไฮเมอร์ส กรุณาบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือหากท่านไม่อาจตอบอีเมลล์ของท่าน หากบทเทศนานี้เป็นพระพรให้กับคุณ กรุณาเขียนอีเมล์ส่งไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส และบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร และนี่คืออีเมล์ของดร.ไฮเมอร์ส – rlhymersjr@sbcglobal.net (คลิกที่นี่) คุณสามารถเขียนถึง ดร. ไฮเมอร์ส ในภาษาของคุณ แต่หากเป็นไปได้ก็ขอให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเขียนส่งจดหมายส่ง ดร. ไฮเมอร์ส ทางไปรษณีตามที่อยู่นี้ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. คุณสามารถโทรศัพท์ไปท่านได้ที่ (818)352-0452

(จบการเทศนา)
คุณสามารถอ่านบทเทศนาของ ดร.ไฮเมอร์ส ในแต่ละสัปดาห์ทางอินเทอร์เน็ทได้ที่
at www.sermonsfortheworld.com.
คลิกที่นี่) “บทเทศนาในภาษาไทย”

หมายเหตุ: ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์
คุณสามารถนำไปใช้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจาก ดร. ไฮเมอร์ส
แต่อย่างไรก็ตามข้อความทั้งหมดของ ดร. ไฮเมอร์ส
ที่อยู่ในรูปวิดีโอนั้นมีการสงวนลิขสิทธิ์และต้องได้รับการอนุญาตเท่านั้นถึงจะสามารถนำมาใช้ได้

อ่านพระคัมภีร์ก่อนเทศนาโดย ท่าน โนอาห์ ซอง: มัทธิว 25:1-10.
ร้องเพลงเดี่ยวพิเศษโดยท่าน เบนจามิน คินเคท กรี่ฟฟี่:
“I Wish We’d All Been Ready” (Larry Norman, 1947-2008).


โครงร่างของ

แล้วประตูก็ปิด

AND THE DOOR WAS SHUT

เขียนบทเทศนาโดย ดร. อาร์ เอล ไฮเมอร์ส จูเนียร์
และเทศนาโดย จอห์น ซามูเอล คาเกน
A sermon written by Dr. R. L. Hymers, Jr.
and preached by Mr. John Samuel Cagan
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, May 28, 2017

“แล้วประตูก็ปิด” (มัทธิว 25:10)

I.      ประการแรก หากคุณเป็นคนที่ยังๆม่ได้กลับใจใหม่ คุณจะถูกทอดทิ้ง – ปล่อยไว้ข้างหลัง, มัทธิว 13:5.มัทธิว 25: 10-13; มัทธิว 7: 21-23; 2
โครินธ์ 13: 5

II.    ประการที่สอง หมายสำคัญนี้เกิดขึ้นในทุกสถานที่ทุกเวลาหลังคุณถูกทิ้งไว้ข้างหลัง มัทธิว 24:37-41

III.  ประกาศที่สาม หลังจากที่คุณถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง คุณคิดที่จะตาย วิวรณ์ 9:6; 9:1-12; 20:4; 16:1-21.