Print Sermon

เป้าหมายของเว็ปไซต์นี้คือจัดเตรียมบทเทศนาที่เขียนจากต้นฉบับ และในรูปแบบวีดีโอให้กับผู้รับใช้ และมิชชั่นนารีที่ไปรับใช้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในโลกที่สามที่ขาดแคลนพระคริสตธรรมหรือโรงเรียนอบรมพระคัมภีร์

ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ถูกอ่านในคอมพิวเตอร์ประมาณ 1,500,000 เครื่อง และมากกว่า 221 ประเทศในแต่ละปี โปรดไปอ่านได้ที www.sermonsfortheworld.com ในขณะเดียวกันมีหลายร้อยคนดูวิดีโอบน YouTube และหลังจากนั้นคนเหล่านั้นก็จะย้ายจากดู YouTube มาอ่านเว็บไซต์ของเรา YouTube นำคนมาที่เว็บไซต์ของเรา บทเทศนาต้นฉบับนี้ถูกแปลออกเป็น 46 ภาษา และมีคนอ่านในคอมพิวเตอร์มากถึง 120,000 ทุก ๆ เดือน บทเทศนาต้นฉบับนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ อนุญาตให้นักเทศนาสามารถนำไปใช้เทศน์ได้ นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบวีดีโอเป็นร้อย ๆ ซึ่งเทศน์โดย ดร. ไฮเมอร์ส และนักศึกษาของท่าน บทเทศนาต้นฉบับไม่สงวน แต่จะสงวนเฉพาะในรูปแบบวีดีโอ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ว่าจะสนับสนุนการประกาศพระกิตติคุณไปทั่วโลกได้อย่างไร

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ อีเมล์ของ ดร. ไฮเมอร์ส คือ rlhymersjr@sbcglobal.net
การรับขึ้นไป

(บทเทศนา # 3 ในพระธรรมผู้เผยพระวจนะ)
THE RAPTURE
(SERMON #3 ON BIBLE PROPHECY)
(Thai)

โดย ดร. อาร์ เอล ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

บทเทศนาที่คริสตจักรแบ๊บติสต์เทเบอร์นาเคลในนคร ลอสแอนเจลิส
เช้าวันของพระเป็นเจ้า 7 พฤษภาคม ค.ศ. 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, May 7, 2017

“ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเองจะเสด็จมาจากสวรรค์ ด้วยเสียงกู่ก้อง ด้วยสำเนียงของเทพบดี และด้วยเสียงแตรของพระเจ้า และคนทั้งปวงที่ตายแล้วในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมาก่อน หลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่และเหลืออยู่ จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้น เพื่อจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศ…” (1 เธสะโลนิเก 4:16-17)


นั่นเป็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมในพระคัมภีร์! พระเยซูกำลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง! คริสเตียนทุกคนควรจะเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านั้นว่า "พระเยซูกำลังจะเสด็จกลับมาอีก"! โปรดเปิดคัมภีร์ของคุณไว้ที่พระธรรมตอนนี้

พระเยซูถูกตรึงบนกางเขนเป็นเวลาหลายชั่วโมง ในที่สุดพระองค์ก็ร้องไห้ออกมาด้วยเสียงอันดังว่า "พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ฝากจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์" (ลูกา 23:46) พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์ พวกเขาวางพระศพของพระองค์ไว้ในอุโมงค์ พวกเขาปิดผนึกและสั่งทหารโรมันเพื่อรักษาหลุมฝังศพของพระองค์

ในวันที่สามพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย แต่ตอนที่พระองค์ปรากฏให้กับสาวกของพระองค์

“ฝ่ายเขาทั้งหลายสะดุ้งตกใจกลัวคิดว่าเห็นผี” (ลูกา 24:37)

แล้วพระองค์ตรัสให้กับเขาว่า

“จงดูมือของเราและเท้าของเราว่า เป็นเราเอง จงคลำตัวเราดู เพราะว่าผีไม่มีเนื้อและกระดูกเหมือนท่านเห็นเรามีอยู่นั้น” (ลูกา 24:39)

พระองค์ทรงนำพวกเขาออกจากกรุงเยรูซาเร็มไปที่ภูเขามะกอดเทศ พระองค์ตรัสให้พวกเขาให้ไปประกาศให้แก่โลก

“เมื่อพระองค์ตรัสเช่นนั้นแล้ว ในขณะที่เขาทั้งหลายกำลังพินิจดู พระองค์ก็ถูกรับขึ้นไป และมีเมฆคลุมพระองค์ให้พ้นสายตาของเขา มื่อเขากำลังเขม้นดูฟ้าเวลาที่พระองค์เสด็จขึ้นไปนั้น ดูเถิด มีชายสองคนสวมเสื้อขาวมายืนอยู่ข้าง ๆ เขา สองคนนั้นกล่าวว่า “ชาวกาลิลีเอ๋ย เหตุไฉนท่านจึงยืนเขม้นดูฟ้าสวรรค์ พระเยซูองค์นี้ซึ่งทรงรับไปจากท่านขึ้นไปยังสวรรค์นั้น จะเสด็จมาอีกเหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั้น” (กิจการ 1:9-11)

“พระเยซูผู้เดียวนี้” ที่ถูกนำขึ้น “ไปบนสาววรค์” จะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง พระองค์เสด็จขึ้นไป! พระองค์จะเสด็จมาอีกครั้ง! พระองค์จะเสด็จมาอีกครั้ง!

พระองค์จะเสด็จมาอีกครั้ง พระองค์จะเสด็จมาอีกครั้ง
พระองค์เดียวที่ถูกปฏิเสธโดยมนุษย์
พระองค์จะ
เสด็จมาอีกครั้ง พระองค์จะเสด็จมาอีกครั้ง
พระองค์จะเสด็จมาอีกครั้ง ด้วยสง่าราศีและฤทธิ์อำนาจ!
   (“He is Coming Again,” Mabel Johnston Camp, 1871-1937)

พระคัมภีร์บอกเราว่าการกลับมาของพระองค์นั้นมีอยู่สองส่วน ส่วนที่สองของการกลับมาของพระองค์นี้คือตอนพระองค์เสด็จลงมาที่ภูเขามะกอกเทศเพื่อสถาปนาราชอาณาจักรของพระองค์บนแผ่นดินโลกเป็นเวลาพันปี แต่พระธรรมของเราในข้อนี้คือส่วนแรกของการกลับมาของพระองค์ ให้ดูข้อ 1 เธสะโลนิกา 4: 16-17 ขอให้สังเกตสามสิ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้จากพระคัมภีร์ในตอนนี้

I. ประการแรก พระเยซูจะเสด็จมาอยู่ที่ท้องฟ้าอากาศอยู่เหนือโลก

1 เธสะโลนิกา 4:16 กล่าวว่า

“ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเองจะเสด็จมาจากสวรรค์ ด้วยเสียงกู่ก้อง…” (1 เธสะโลนิกา 4:16)

ด้วยว่าองค์ “พระผู้เป็นเจ้าเอง” จะเสด็จมา “จากสวรรค์” ซึ่งไม่ใช่พระวิญญาณบริสุทธิ์ และเป็น “พระคริสต์ผู้เดียว ซึ่ง [อยู่] ถูกรับขึ้นไป...ในสวรรค์ (กิจการ 1:11) ด้วยว่าองค์ “พระผู้เป็นเจ้าเอง” จะเสด็จมา “จากสวรรค์”

“ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเองจะเสด็จมาจากสวรรค์…” (1 เธสะโลนิกา 4:16)

พระคริสต์ผู้เป็นขันมาจากความตายตรัสว่า

“จงดูมือของเราและเท้าของเราว่า เป็นเราเอง จงคลำตัวเราดู เพราะว่าผีไม่มีเนื้อและกระดูกเหมือนท่านเห็นเรามีอยู่นั้น” (ลูกา 24:39)

พระองค์จะเสด็จมาอีกครั้ง พระองค์จะเสด็จมาอีกครั้ง
พระองค์เดียวที่ถูกปฏิเสธโดยมนุษย์
พระองค์จะเสด็จมาอีกครั้ง พระองค์จะเสด็จมาอีกครั้ง
พระองค์จะเสด็จมาอีกครั้ง ด้วยสง่าราศีและฤทธิ์อำนาจ!
   (“He is Coming Again,” Mabel Johnston Camp, 1871-1937)

พระเยซูตรัสใน ยอห์น 14:3 ว่า

“เราจะกลับมาอีกครั้ง” (ยอห์น 14:3)

ผมอยากให้พวกคุณทราบว่าในพระธรรมตอนนี้พระองค์ยังไม่เสด็จมาในโลก การกลับมาที่แผ่นดินโลกนั้นเป็นเหตุการณ์ที่แยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภายหลัง แต่ผมต้องการให้คุณสังเกตว่าพระองค์ไม่ได้กลับมายังโลกในพระธรรมข้อของเรานี้ ให้ดูข้อ 17 ยืนขึ้นและอ่าน

“หลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่และเหลืออยู่ จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้น เพื่อจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศ …” (1 เธสะโลนิกา 4:17)

พวกคุณนั่งลงได้

พระคริสต์เสด็จมาในอากาศและประทับที่ๆผู้เชื่อถูก "รับขึ้นไป" พระองค์จะเสด็จมาที่แผ่นดินโลกในภายหลัง จากการอ่านพระคัมภีร์จะเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นสองเหตุการณ์ที่แยกออกจากกัน พระเยซูคริสต์จะเสด็จลงมาจากสวรรค์ แต่จะสถิตอยู่เหนือแผ่นดิน "ในอากาศ" คำว่า "รับขึ้น" หมายถึงการขนส่ง -การรับขึ้นไปอย่างมีสันติสุข! ไม่มีอากาศในชั้นอวกาศ ดังนั้นนี่แสดงให้เห็นว่าพระองค์จะทรงประทับในชั้นบรรยากาศเหนือแผ่นดิน

“หลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่และเหลืออยู่ จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อม... เพื่อจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศ” (1 เธสะโลนิกา 4:17)

II. ประการที่สอง ผู้ที่ตายในพระคริสต์จะฟื้นคืนมา

ในข้อ 16 กลล่าวว่า

“ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเองจะเสด็จมาจากสวรรค์ ด้วยเสียงกู่ก้อง ด้วยสำเนียงของเทพบดี และด้วยเสียงแตรของพระเจ้า และคนทั้งปวงที่ตายแล้วในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมาก่อน …” (1 เธสะโลนิกา 4:16)

พวกคุณนั่งลงได้ “คนทั้งปวงที่ตายแล้วในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมาก่อน” ดร. แมคกี้ กล่าวว่า

เราจะเสด็กจากสวรรค์ “พร้อมเสียงตะโกน” นี่คือเสียงแห่งคำสั่ง เป็นเสียวเดียวกันที่ร้องตะโกนที่ปากถ้ำของลาซาลัส โดยตรัสว่า .ลสซาลัส จงออกมา” (J. Vernon McGee, Th.D,. Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1983, volume V, p. 398)

พระเยซูเสด็จมาที่ถ้ำเก็บศพของลาซาลัส และตรัสว่า

“จงเอาศิลาออกเสีย” มารธาพี่สาวของผู้ตายจึงทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า ป่านนี้ศพมีกลิ่นเหม็นแล้ว เพราะว่าเขาตายมาสี่วันแล้ว” (ยอห์น 11:39)

แต่จงเชื่อฟังพระถเยซู พวกเขาเอาศิลาที่ปิดปากถ้ำออกจากถ้ำ และพระเยซู

จึงเปล่งพระสุรเสียงตรัสว่า ลาซารัสเอ๋ย จงออกมาเถิด จงแก้แล้วปล่อยเขาไปเถิด” (ยอห์น 11:43-44)

นั่นคือสิ่งที่พระเยซูคริสต์จะทรงอย่างเดียวกันในช่วงรับขึ้นไป พระองค์จะตะโกนด้วยคำสั่งดัง ๆ ด้วยเสียงเหมือนเสียงแห่งสวรรค์ และเหมือนเสียงทรัมเป็ต (McGee, ibid) ตอนพระคริสร์ร้องออกมาเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงทำที่หลุมฝังศพของลาซารัสผู้ที่ "สิ้นพระชนม์ในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมาก่อน

ตอนที่ จอห์น คาเกน เป็นเด็กอยู่นั้น เขารู้ว่าตัวเองยังไม่ได้รับความรอด แต่พ่อแม่ของเขาเป็นคริสเตียนที่แท้จริง ตอนที่ผมเทศนาในหัวข้อการรับขึ้นของคืนวันนั้น เขาบอกผมว่าเขาได้ลุกขึ้นจากเตียงและไปที่ห้องนอนของพ่อและแม่ของเขาเพื่อดูว่าพวกเขาจะถูกได้รับขึ้นไปอย่างไร และต้องปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวในบ้าน นั่นเป็นความกลัวที่ดี เป็นเรื่องน่ากลัวที่คุณจะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง จงวางใจในพระเยซูตอนนี้และกลัวว่าจะหายไป! พระคัมภีร์กล่าวว่า "

“คนตายของพระองค์จะมีชีวิต ศพของเขาทั้งหลายจะลุกขึ้นพร้อมกับศพของข้าพระองค์ ผู้อาศัยอยู่ในผงคลีเอ๋ย จงตื่นเถิดและร้องเพลง เพราะน้ำค้างของเจ้าเป็นเหมือนน้ำค้างบนผัก และแผ่นดินโลกจะให้ชาวแดนคนตายเป็นขึ้น” (อิสยาห์ 26:19)

พระธรรมโยบเป็นหนึ่งในพระคัมภีร์เดิมเก่าแก่ และถูกเขียนก่อนที่โมเสส จะเขรยนพระธรรมปฐมกาล โยบกล่าวถึงการถูกรับขึ้นไปว่า

“และหลังจากตัวหนอนแห่งผิวหนังทำลายร่างกายนี้แล้ว ในเนื้อหนังของข้า ข้าจะเห็นพระเจ้า ผู้ซึ่งข้าจะได้เห็นเอง และนัยน์ตาของข้าจะได้เห็น ไม่ใช่คนอื่น แม้ว่าจิตใจในตัวข้าก็ถูกเผาผลาญ” (โยบ 19:26-27)

การถูกรับนั้นก็ถูกกล่าวไว้โดย อาจารย์เปาโล ท่านกล่าวว่า

“นชั่วขณะเดียว ในพริบตาเดียว เมื่อเป่าแตรครั้งสุดท้าย เพราะว่าจะมีเสียงแตร และคนที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาปราศจากเปื่อยเน่า …” (1 โครินธ์ 15:52).

พระธรรมของเรากล่าวว่า

“และคนทั้งปวงที่ตายแล้วในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมาก่อน” (1 เธสะโลนิกา 4:16)

ตอนนี้คุณอาจสงสัยว่าร่างกายที่ตายไปนานแล้วร่างของผู้เชื่อที่แท้จริงซึ่งตายไปแล้วกว่า 3,520 ปีอย่างในกรณีของโยบจะเป็นขึ้นมาได้อย่างไร? อัครทูตเปาโลเรียกว่า "ความลึกลับ" ใน 1 โครินธ์ 15:51 เป็น "ความซับซ้อม" ในภาษากรีกดั้งเดิมคือสิ่งที่จิตใจมนุษย์อย่างเราไม่สามารถเข้าใจได้ จะค่อนข้างตรงไปตรงมาและเป็นความมหัศจรรย์ คุณเชื่อในพระเจ้าใช่ไหม? ในอีกมุมหนึ่งของพระคัมภีร์ที่อื่น ๆ พระเจ้าทรงทำการอัศจรรย์ นี่เป็นหนึ่งในการอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

“และคนทั้งปวงที่ตายแล้วในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมาก่อน” (1 เธสะโลนิกา 4:16)

เราไม่อาจเข้าใจสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด แต่เป็นความจริง

“และคนทั้งปวงที่ตายแล้วในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมาก่อน” (1 เธสะโลนิกา 4:16)

III. ประการที่สาม คริสเตียนที่ยังมีชีวิตอยู่จะถูกรับไปพบกับพวกเขา

ให้ดูในข้อ 17

“หลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่และเหลืออยู่ จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้น เพื่อจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศ …” (1 เธสะโลนิกา 4:17)

คริสเตียนที่แท้จริงที่อาศัยอยู่บนโลกในเวลานั้นจะถูก "รับ" ไปกับคริสเตียนที่ตายแล้ว "เพื่อไปพบพระเจ้าในอากาศ" อันดับแรกคริสเตียนที่ตายแล้วจะถูก "รับ" และจากนั้น อันดับที่สองคริสเตียนที่แท้จริงและที่ยังมีชีวิตอยู่จะถูก "รับขึ้น" เพื่อไปพบพระเจ้าในอากาศ พระคัมภีร์บอกเราว่าทั้งหมดนี้ว่าจะเกิดขึ้นแบบ

“ในชั่วขณะเดียว ในพริบตาเดียว!” (1 โครินธ์ 15:52)

ทุกอย่างจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนที่คุณพริบตาเดียว! คริสเตียนที่ตายแล้วและคริสเตียนผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่จะถูก "รับไปอยู่ด้วยกัน ... เพื่อพบกับพระเจ้าในอากาศ" เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ในพระคัมภีร์! เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับคริสเตียน!

โอ้สันติสุข! โอ้ความสุข! เราควรไปที่ไร้ความตาย
ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ไม่มีความโศกเศร้าเสียใจ
นำไปผ่านทางเมฆพร้อมกับสง่าราศีของพระเจ้า
ตอนที่พระเยซูทรงรับ “พระองค์เอง”
   (“Christ Returneth,” H. L. Turner, 1878)

ดร. แมคกี้ กล่าวว่า “การรับขึ้น” ตามภาษากรีก มาจากคำว่า “harpazō” หมายถึง “การจับขึ้นไป นำขึ้น ยกขึ้น หรือ การรับขึ้น” (เล่มเดียว หน้า 399). จากนั้น ดร. เจ แมคกี้ กล่าวว่า

ช่างเป็นสิ่งที่มีเกียรติและยอดเยี่ยมเช่นนี้! ร่างกายของคนตาย [คริสเตียน] จะถูกยกขึ้น แล้วผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ในเวลานั้นจะถูกรับขึ้นไปร่วมกับพวกเขาเพื่อจะได้พบกับพระเจ้าในอากาศ เราจะอยู่กับพระเจ้าเสมอไป ในความเป็นจริงเราจะกลับมากับพระองค์ยังแผ่นดินโลกเพื่อครองราชย์ร่วมกับพระองค์ในเวลาที่พระองค์ทรงสถาปนาราชอาณาจักรของพระองค์ (ibid.)

ช่างเป็นอนาคตที่สดสวยงามถึงการที่พระคริสต์จะเสด็จมาอีกครั้งในอากาศ เพื่อรับเราไปที่สวรรค์!

คุณพร้อมแล้วหรือยังกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น? คุณพร้อมแล้วหรือยัง? เฉพาะผู้ที่ได้รับความรอดไว้ในขณะนี้ถึงจะถูกรับไปพบพระองค์พระผู้เป็นเจ้าในอากาศ คุณได้รับความรอดแล้วหรือยัง? พระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อชำระบาปของคุณ พระองค์ทรงเป็นขึ้นจากความตายและทรงเอาโลหิตของพระองค์ในสวรรค์ชำระล้างบาปทั้งหมดของคุณให้สะอาด แต่คุณต้องยอมจำนนต่อพระคริสต์และวางใจในพระองค์เท่านั้น ถ้าท่านวางใจในพระเยซูคริสต์ด้วยความเชื่ออย่างเรียบง่าย พระองค์จะทรงชำระท่านทั้งหลายออกจากบาปทุกอย่างด้วยพระโลหิตของพระองค์เองและท่านทั้งหลายจะได้รับความรอด พร้อมที่จะ

“รับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้น เพื่อจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศ” (1 เธสะโลนิกา 4:17)

ร้องกับเราอีกครั้งหนึ่ง

โอ้พระเยซูอีกนานเท่าไหร่ อีกนานเท่าไหร่
เราตะโกนด้วยบทเพลงสรรเสริญ
พระคริสต์เสด็จมา ฮาเลลูยา!
ฮาเลลูยา! อาเมน ฮาเลลูยา! อาเมน
   (“Christ Returneth,” H. L. Turner, 1878)

โปรดกลับมาที่คริสตจักรแห่งนี้ในสุดสัปดาห์ถัดไปนี้อีกครั้ง เพื่อมาฟังพระกิตติคุณอีกครั้ง พระเยซูทรงรักคุณ! จงอธิษฐานต่อพระองค์และพระองค์จะทรงล้างบาปทั้งหมดของท่านด้วยโลหิตที่หลั่งออกบนไม้กางเขน! อาเมน!

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ หากคุณได้รับพระพรจากบทเทศนานี้ ดร. ไฮเมอร์ส อยากจะได้ยินจากคุณ ตอนที่เขียนจดหมายถึง ดร. ไฮเมอร์ส กรุณาบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือหากท่านไม่อาจตอบอีเมลล์ของท่าน หากบทเทศนานี้เป็นพระพรให้กับคุณ กรุณาเขียนอีเมล์ส่งไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส และบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร และนี่คืออีเมล์ของดร.ไฮเมอร์ส – rlhymersjr@sbcglobal.net (คลิกที่นี่) คุณสามารถเขียนถึง ดร. ไฮเมอร์ส ในภาษาของคุณ แต่หากเป็นไปได้ก็ขอให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเขียนส่งจดหมายส่ง ดร. ไฮเมอร์ส ทางไปรษณีตามที่อยู่นี้ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. คุณสามารถโทรศัพท์ไปท่านได้ที่ (818)352-0452

(จบการเทศนา)
คุณสามารถอ่านบทเทศนาของ ดร.ไฮเมอร์ส ในแต่ละสัปดาห์ทางอินเทอร์เน็ทได้ที่
at www.sermonsfortheworld.com.
คลิกที่นี่) “บทเทศนาในภาษาไทย”

หมายเหตุ: ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์
คุณสามารถนำไปใช้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจาก ดร. ไฮเมอร์ส
แต่อย่างไรก็ตามข้อความทั้งหมดของ ดร. ไฮเมอร์ส
ที่อยู่ในรูปวิดีโอนั้นมีการสงวนลิขสิทธิ์และต้องได้รับการอนุญาตเท่านั้นถึงจะสามารถนำมาใช้ได้

อ่านพระคัมภีร์ก่อนเทศนาโดย ท่าน โนอาห์ ซอง: 1 โครินธ์ 15:51-54.
ร้องเพลงเดี่ยวพิเศษโดยท่าน เบนจามิน คินเคท กรี่ฟฟี่:
“Jesus is Coming Again” (John W. Peterson, 1921-2006).


โครงร่างของ

การรับขึ้นไป

(บทเทศนา # 3 ในพระธรรมผู้เผยพระวจนะ)
THE RAPTURE
(SERMON #3 ON BIBLE PROPHECY)

โดย ดร. อาร์ เอล ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเองจะเสด็จมาจากสวรรค์ ด้วยเสียงกู่ก้อง ด้วยสำเนียงของเทพบดี และด้วยเสียงแตรของพระเจ้า และคนทั้งปวงที่ตายแล้วในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมาก่อน หลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่และเหลืออยู่ จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้น เพื่อจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศ…” (1 เธสะโลนิเก 4:16-17)

(ลูกา 24:37, 39; กิจการ 1:9-11)

I.     ประการแรก พระเยซูจะเสด็จมาอยู่ที่ท้องฟ้าอากาศอยู่เหนือโลก 1 เธสะโลนิกา 4: 16ก; กิจการ 1:11;
ลูกา 24:39; ยอห์น 14: 3; วิวรณ์ 19: 11-16;
มัทธิว 24: 27-31; เศคาริยาห์ 14: 4-5;
1 เธสะโลนิกา 4: 17

II.   ประการที่สอง ผู้ที่ตายในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมา 1 เธสะโลนิกา 4: 16ข; ยอห์น 11:39, 43-44;
อิสยาห์ 26:19; โยบ 19: 26-27; 1 โครินธ์ 15:52, 51

III. ประการที่สาม คริสเตียนที่ยังมีชีวิตอยู่จะถูกรับไปพบกับพวกเขา 1 เธสะโลนิกา 4:17; 1 โครินธ์ 15:52