Print Sermon

เป้าหมายของเว็ปไซต์นี้คือจัดเตรียมบทเทศนาที่เขียนจากต้นฉบับ และในรูปแบบวีดีโอให้กับผู้รับใช้ และมิชชั่นนารีที่ไปรับใช้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในโลกที่สามที่ขาดแคลนพระคริสตธรรมหรือโรงเรียนอบรมพระคัมภีร์

ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ถูกอ่านในคอมพิวเตอร์ประมาณ 1,500,000 เครื่อง และมากกว่า 221 ประเทศในแต่ละปี โปรดไปอ่านได้ที www.sermonsfortheworld.com ในขณะเดียวกันมีหลายร้อยคนดูวิดีโอบน YouTube และหลังจากนั้นคนเหล่านั้นก็จะย้ายจากดู YouTube มาอ่านเว็บไซต์ของเรา YouTube นำคนมาที่เว็บไซต์ของเรา บทเทศนาต้นฉบับนี้ถูกแปลออกเป็น 46 ภาษา และมีคนอ่านในคอมพิวเตอร์มากถึง 120,000 ทุก ๆ เดือน บทเทศนาต้นฉบับนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ อนุญาตให้นักเทศนาสามารถนำไปใช้เทศน์ได้ นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบวีดีโอเป็นร้อย ๆ ซึ่งเทศน์โดย ดร. ไฮเมอร์ส และนักศึกษาของท่าน บทเทศนาต้นฉบับไม่สงวน แต่จะสงวนเฉพาะในรูปแบบวีดีโอ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ว่าจะสนับสนุนการประกาศพระกิตติคุณไปทั่วโลกได้อย่างไร

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ อีเมล์ของ ดร. ไฮเมอร์ส คือ rlhymersjr@sbcglobal.net
ชัยชนะของพระผู้ช่วยให้รอด

(บทเทศนาตอนที่ 12 ในอิสยาห์ 53)
THE SAVIOUR’S TRIUMPH!
(SERMON NUMBER 12 ON ISAIAH 53)
(Thai)

โดย ดร. อาร์ เอล์ ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

เทศนาในตอนเช้าวันของพระเป็นเจ้าวันที่ 14 เดือน เมษายน ค.ศ. 2013 ณ
คริสตจักรแบ๊บติสต์แห่งนครลอสแอนเจลิส
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, April 14, 2013

“ท่านจะเห็นเชื้อสายของท่าน ท่านจะยืดวันทั้งหลายของท่าน น้ำพระทัยของพระเยโฮวาห์จะเจริญขึ้นในมือของท่าน” (อิสยาห์ 53:10).


ในตอนแรกของอิสยาห์ 53:10 เป็นการพูดถึงการถวายพระคริสต์เป็นจนถึงสิ้นพระชนม์เพื่อเป็นเครื่องไถ่บาป ในอาทิตย์ที่แล้วผมได้เทศนาในตอนแรกนี้ ซึ่งเป็นการบอกว่าพระเจ้าพระบิดาคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังของการถวายพระบุตรของพระองค์ ดร. เมอเรลล์ เฮช อันเกอร์ กล่าวว่า “พระเจ้าทรงตีพระเยซูโดยทำให้ระทนทุกข์” (Merrill F. Unger, Ph.D., Unger’s Commentary on the Old Testament, Moody Press, 1981, volume II, p. 1299) ตอนแรกของอิสยาห์ 53:10 กล่าวว่า

“แต่ก็ยังเป็นน้ำพระทัยของพระเยโฮวาห์ที่จะให้ท่านฟกช้ำด้วยความระทมทุกข์: เมื่อพระองค์ทรงกระทำให้วิญญาณของท่านเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป….” (อิสยาห์ 53:10ก).

หนังสืออรรถธิบายพระคัมภีร์ของท่าน คิวล์และดิวลิทช์ที่ชื่อว่า Commentary on the Old Testament กล่าวเอาไว้ดังนี้

นั่นเป็นเพราะมนุษย์ผู้ทำให้ [พระคริสต์] ถูกตีและระทนทุกข์ ช่างเป็นการทนทุกขที่แสนสาหากเหลือเกิน แต่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังใหญ่ [คือสาเหตุ] ที่แท้จริงคือพระเจ้า ทำให้บาปที่มนุษย์ (ตกเป็นทาสรับใช้) ตกที่พระองค์ และเป็นการลดล้างอาชญาของพระเจ้า (Eerdmans, 1973 reprint, vol. VII, part II, p. 330).

ตอนมาตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่า ในตอนที่สองของอิสยาห์ 53:10 แสดงให้เราเห็นถึงผลที่ออกมาขากการทนทุกข์ของพระคริสต์ การทนทุกข์และความตายของพระองค์นี้นำมาซึ่งชัยชนะนั่นคือการฟื้นคืนพระชนม์ และเป็นชัยนะของคนของพระองค์ในโลกนี้ด้วย! กรุณายืนขึ้นและอ่านในตอนที่สองของข้อนี้ด้วยกัน เริ่มต้นอ่านที่คำว่า “ท่านจะเห็น”

“…ท่านจะเห็นเชื้อสายของท่าน ท่านจะยืดวันทั้งหลายของท่าน น้ำพระทัยของพระเยโฮวาห์จะเจริญขึ้นในมือของท่าน” (อิสยาห์ 53:10ข)

พวกท่านนั่งลงได้ โปรดจำไว้สามประกานที่สำคัญต่อไปนี้มาจากผลของการทนทุกข์ของพระคริสต์!

I. ประการแรก ท่านจะเห็นเชื้อสายของท่าน!

“ท่านจะเห็นเชื้อสายของท่าน” (อิสยาห์ 53:10)

นั่งคือผลลัพธ์แรกจากการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์ “ท่านจะเห็นเชื้อสายของท่าน” นั่งเป็นการพูดถึงเชื้อสายในฝ่ายวิญญาณของพระคริสต์ ลูกหลานของพระองค์ ที่เป็นล้านๆคนที่เข้ามาที่พระคริสต์และกลายเป็น “เชื้อสายของพระองค์” พระเยซูได้ตรัสไว้ล่วงหน้าแล้วว่า

“มีคนมาจากทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ ทิศใต้ จะมาเอนกายลงในอาณาจักรของพระเจ้า” (ลูกา 13:29)

เริ่มจากวันเพ็นเทคอสเป็นต้นไป ผู้คนจำนวนมากมายมาจากทุกมุมโลกมาที่พระคริสต์ จนกระทั่งวันสุดท้ายคือวันที่พระคริสต์เสด็จจากสวรรค์ลงมายังโลกนี้

“เชื้อสายของเขาจะได้แผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์” (สดุดี 25:13)

แต่พระคริสต์ไม่จำเป็นต้องรอจนกว่าการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์เพื่อที่จะมามาเห็นเชื้อสายของพระองค์ แต่เป็นพระองค์ทรงเห็นในขณะที่ฟื้นขึ้นมาจากความตาย ในขณะเดียวกันพวกเขาก็เห็นพระองค์ด้วย! อาจารย์เปาโลกล่าวว่า

“”พระองค์ทรงปรากฏแก่เคฟาส แล้วแก่อัครสาวกสิบสองคนภายหลังพระองค์ทรงปรากฏแก่พวกพี่น้องกว่าห้าร้อยคนในคราวภายหลังพระองค์ทรงปรากฏแก่ยากอบ แล้วแก่อัครสาวก…ทั้งหมด ครั้งหลังสุดพระองค์ทรงปรากฏแก่ข้าพเจ้าด้วย” (1 โครินธ์ 15:5-8)

เชื้อสายของพระเยซูก็เห็นพระองค์ ท่านอัครทูตยอห์นเขียนเอาไว้ว่า

“ซึ่งเราทั้งหลายได้ยิน ซึ่งเราได้เห็นกับตา ซึ่งเราได้พินิจดู และจับต้องด้วยมือของเรา เกี่ยวกับพระวาทะแห่งชีวิต” (I ยอห์น 1:1)

และเชื้อสายของพระเยซูก็เห็นพระองค์ ตอนที่พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย

“และแล้ว…พระเยซูได้เสด็จเข้ามาประทับยืนอยู่ท่ามกลางเขา และตรัสกับเขาว่า สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด ครั้นพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้ว พระองค์ทรงให้เขาดูพระหัตถ์และสีข้างของพระองค์ เมื่อพวกสาวกเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว เขาก็มีความยินดี” (ยอห์น 20”19-20).

“ท่านจะเห็นเชื้อสายของท่าน”.

พวกเขาเห็นพระองค์และพระองค์ก็เห็นพวกเขา – และพวกเขาคือเชื้อสายของพระองค์ เป็นลูกหลานในฝ่ายวิญญาฯของพระองค์! ตอนที่พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย พระองค์ทรงเห็นเชื้อสายของพระองค์!

หลังจากที่พระองค์เสด็จสู่สวรรค์แล้ว พระวิญญาณของพระเจ้าได้เคลื่อนไหวและจำนวนสามพันคนได้กลับใจใหม่ และสิ่งที่ทำนายในอิสยาห์ก็สำเร็จ ทรงมองลงมาจากสวรรค์ พระเยซูทรงเห็นเชื้อสายของพระองค์ และสิ่งเหล่านี้ก็ถูกบันทึกตลอดในพระธรรมกิจการ พระคริสตืผู้ฟื้นคืนพระชนม์ทรงมองลงมาจากบังลังก์ทรงทอดพระเนตรเห็นคนมากมายที่วางใจและกลายเป็นเชื้อสายของพระองค์

และสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นทั่สทุกยุคทุกสมัย พระคริสตืผู้ฟื้นคืนพระชนม์ทรงมองลงมาจากบังลังก์ทรงทอดพระเนตรเห็นคนมากมายจากทั่วโลกที่ได้สำเร็จตามที่อิสยาห์ทำนายเอาไว้ ว่าพวกเขาจะมา “จากทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ ทิศใต้ จะมาเอนกายลงในอาณาจักรของพระเจ้า” (ลูกา 13:29)

แน่นอน พระสัญญานั้นได้ก็เกิดขึ้นตามนั้นเป็นล้านๆครั้งในประวัติศาสตร์ และทั่วทุกมุมโลก

“ท่านจะเห็นเชื้อสายของท่าน”

เมื่อคุณมาที่พระคริสต์โดยความเชื่อ พระองค์ก็จะเห็นคุณด้วย! ณ เวลาที่คุณกลับใจใหม่ และคุณก็จะเข้าร่วมกับคนที่เรียกว่าเชื้อสายของพระคริสต์ - บนโลกนี้และในสวรรค์

“ท่านจะเห็นเชื้อสายของท่าน”

ทำไมเราถึงได้ปฏิเสธพระคริสต์ผู้ฟื้นคืนชนม์ที่เต็มด้วยพระคุณและสง่าราศี – ทั้งชายและหญิงทุกเผ่าพันธุ์และทุกชาติได้มาเชื่อในพระองค์ และสามัคคีธรรมด้วยกันไปชั่วนิรันดร์! แน่นอนที่เดียว

“ท่านจะเห็นเชื้อสายของท่าน”

ในคืนที่ผ่านมานั้นผมและภรรยาได้ดูดีวีดีเรื่องหนึ่งซึ่งดีมากๆ ซึ่งเป็นการกล่าวถึงชาวมุสลิมในประเทศอีหร่านคนแล้วคนเล่าได้มารับเชื่อพระเยซู กลายมาเป็นคริสเตียน มีหญิงชาวอีหร่านคนหนึ่งกล่าวว่า “ดิฉันเคยสูญสิ้นในทุกความหวัง” แต่แล้วเธอก็มาวางใจในพระคริสต์ ยังมีชายหนุ่มอีกคนบอกว่า “ผมไม่อยากเป็นมุสลิมอีกต่อไป” เขาก็เช่นเดียวกันได้มาวางใจในพระคริสต์และเป็นคริสเตียน ตอนนี้มีคนในประเทศอีหร่านมารับเชื่อในพระคริสต์มากเป็นประวัติศาสตร์ในช่วงระยะเวลา 1,500 ปีที่ผ่านมา! มีคนหนุ่มคนสาวในประเทศมุสลิมจำนวนพันๆคนมาเป็นคริสเตียน! พระเยซูกำลังทอดพระเนตรเห็น “เชื้อสายของพระองค์” จากโลกของชาวมุสลิม ณ เวลานี้! และบทเทศนาของเราที่เป็นภาษาอาหรับที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ก็ไปถึงนั่นด้วย!

และนั่นคือชัยชนะครั้งสุดท้าย คือตอนที่พระเยซูเสด็จากสวรรค์ลงมายังโลกนี้ด้วยสง่าราศี คือเวลาที่พระคริสต์เสด็จมาอีกครั้งหนึ่งอย่างกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งหลาย

“และเชื้อสายของเขาจะได้แผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์” (สดุดี 25:13)

และ ท่านจะเห็นเชื้อสายของท่าน” เพราะนั่นคือคำตรัสที่มาจากพระโอกฐ์ของพระเป็นเจ้า! “พระเยซูทรงสมควรที่จะครอบครอง” จงร้องเพลงนี้!

พระเยซูพระบุตราทรงสมควรที่จะครอบครอง
   ขอให้การเสด็จมาของพระองค์นี้จงสำเร็จ
อาณาจักรของพระองค์แพร่กระจายไปทั้วทุกแห่งหน
   จนกระทั่งดวงจันทร์นี้กลายเป็นขี้ผึ้งและจางหายไป
(“Jesus Shall Reign” by Isaac Watts, D.D., 1674-1748).

II. ประการที่สอง พระองค์จะยืดวันทั้งหลายของพระองค์!

กลับมาดูเนื้อหาของเราในอิสยาห์ 53:10 ในที่นี้คืออีกหนึ่งผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่จากการทนทุกข์และการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์

“ท่านจะเห็นเชื้อสายของท่าน ท่านจะยืดวันทั้งหลายของท่าน…” (อิสยาห์ 53:10).

ผลลัพธ์ประการที่สองจากการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์คือ “ท่านจะยืดวันทั้งหลายของท่าน” เพราะว่าพระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนแต่ตัวของพระองค์ไม่ได้สิ้นสุดอยู่ที่นั่น พระองค์ก็อยู่ในถ้ำฝังศพเพียงแค่เวลาสั้นๆ ในวันที่สามพระองค์ก็ออกจากที่นั่น และนั่นคือพระคริสต์ทรงฟื้นคืนพระชนม์ พระองค์ทรงทำลายโซ่ตรวนแหง่ความตาย พระองค์เป็นขึ้นมาและจะไม่สิ้นพระชนม์อีก! “ด้วยว่าซึ่งพระองค์ได้ทรงตายนั้น พระองค์ได้ทรงตายต่อบาปหนเดียว แต่ซึ่งพระองค์ทรงมีชีวิตอยู่นั้น พระองค์ทรงมีชีวิตเพื่อพระเจ้า”! (โรม6:10)

“เราทั้งหลายรู้อยู่ว่า พระคริสต์ที่ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากตายแล้วนั้นจะหาตายอีกไม่ ความตายหาครอบงำพระองค์ต่อไปไม่” (โรม 6:9).

“สามวันแห่งความโศกเศร้า” จงร้องเพลงนี้!

สามวันนี้ก็ผ่านเลยไปอย่างฉับพลัง
พระองค์ฟื้นคืนมาด้วยสง่าราสี
ทุกสิ่งจงถวายเกียรติแด่พระองค์! ฮาเลลูยา!
ฮาเลลูยา!ฮาเลลูยา!ฮาเลลูยา!
   (“The Strife is O’er,” translated by Francis Pott, 1832-1909).

“ท่านจะยืดวันทั้งหลายของท่าน…”

“ด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงทรงสามารถเป็นนิตย์ที่จะช่วยคนทั้งปวงที่ได้เข้ามาถึงพระเจ้าโดยทางพระองค์นั้นให้ [เรา] ได้รับความรอด” (ฮีบรู 7:24, 25).

สเปอร์เจียนกล่าวว่า “พระองค์ทรงมองเชื้อสายของพระองค์ที่อยู่บนโลกนี้จากบนที่สูงคือสวรรค์ [ลงมา] …เหมือนกับดวงดาวทั้งหลาย เหมือนฝุ่นที่ไม่สามารถนับได้ในช่วงฤดูร้อน นั่นคือเชื้อสายของพระคริสต์พระเป็นเจ้าของเรา” (C. H. Spurgeon, The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1978 reprint, volume 51, p. 565)

“ท่านจะเห็นเชื้อสายของท่าน ท่านจะยืดวันทั้งหลายของท่าน…” (อิสยาห์ 53:10).

III. ประการที่สาม พระราชกิจของพระองค์จะเจริญขึ้น!

กรุณายืนขึ้นและอ่านข้อนี้ทั้งหมด แต่โปรดให้ความสนใจในประโยคสุดท้ายที่เริ่มต้นด้วยคำว่า “น้ำพระทัย”

“ท่านจะเห็นเชื้อสายของท่าน ท่านจะยืดวันทั้งหลายของท่าน น้ำพระทัยของพระเยโฮวาห์จะเจริญขึ้นในมือของท่าน” (อิสยาห์ 53:10).

นั่นผลลัพธ์อย่างที่สามแห่งการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ “น้ำพระทัยของพระเยโฮวาห์จะเจริญขึ้นในมือของท่าน” สเปอร์เจียนกล่าวไว้ว่า

มากกว่า [สิบเก้า] ร้อยปีผ่านไปนับจากที่พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายสู่ชีวิตใหม่ พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ และเรารู้ว่าวันของพระองค์จะยืนหยัดต่อไปตราบใดที่โลกนี้ยังมีอยู่จนกระทั่งโลกนี่สลายไป เวลานั้นพระองค์จะยกแผ่นดินของพระองค์ให้กับพระเจ้า พระบิดา ผู้ทรงพระชนม์ “บังลังก์ของพระองค์ โอ้พระเจ้า จะอยู่สืบๆไปเป็นนิสต์” พระองค์ทรงอยู่นิรันดร์กาล แม้ว่าภูเขาจะสูญหายไป และฟ้าจะม้วมออกเหมือนเสื่อ (Spurgeon, ibid.).

“น้ำพระทัยของพระเยโฮวาห์จะเจริญขึ้นในมือของท่าน” (อิสยาห์ 53:10).

ความพอพระทัย น้ำพระทัย พระประสงค์ของพระองค์ “จะเจริญในพระหัตถ์ของพระองค์” พระเจ้าพระบิดาตรัสให้กับพระเยซูว่า

“เราจะมอบให้เจ้าเป็นความสว่างแก่บรรดาประชาชาติ เพื่อความรอดของเราจะถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกทางเจ้า”” (อิสยาห์ 49:6).

และบรรดาประชาชาติจะมายังความสว่างของเจ้า… ความมั่งคั่งของบรรดาประชาชาติจะมายังเจ้า (อิสยาห์ 60:3, 5)

“ดูเถิด พวกเหล่านี้จะมาจากเมืองไกล และดูเถิด บ้างมาจากเหนือและจากตะวันตก และบ้างมาจากแผ่นดินสเวเน [จีน]” (อิสยาห์ 49:12).

“น้ำพระทัยของพระเยโฮวาห์จะเจริญขึ้นในมือของท่าน” (อิสยาห์ 53:10)

สองสามเดือนที่ผ่านนี้เราได้วิดีโอที่แสดงถึงผู้เชื่อที่ยอมสละชีวิตของพวกเขาเหตุความเชื่อ ซึ่งกล่าวถึงชายชราคนจีนที่มีนามว่า โมเสส ซี (เชย์) ใชช่วงเวลาที่มี “การปฏิวัติด้านวัฒนาธรรม” ท่านถูกจับกุมและถูกขังไว้ในคุกมากยี่สิบปีโดยพวกคอมมิวนิสต์ เหตุเพราะว่าท่านประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์ เป็นเรื่องที่เลวร้ายที่สุดและทำให้ใจของท่านเป็นทุกข์อย่างมาก และแล้วท่านก็บอกว่า เสียงของพระเยซูตรัสให้กับใจของท่านว่า “บุตรน้อยของเราพระคุณของเรานั้นมีมากเพียงพอสำหรับเจ้า” ท่านซีบอกว่าใจของท่านได้ยินเสียงนั้นถึงสามครั้ง และท่านก็ร้องไห้ออกมาตอนที่ได้ยินในครั้งที่สามว่า “บุตรน้อยของเราพระคุณของเรานั้นมีมากเพียงพอสำหรับเจ้า” น้ำตาแห่งความปลึ้มปิติได้หลั่งออกมาตอนที่ท่านกล่าวถึงฤทธิ์อำนาจของพระคริสต์ที่ได้ช่วยเหลือท่านพ้นจากคุกของพวกคอมมิวนิสต์

หลังจากนั้นวีดีโอนี้ยังฉายให้เห็นถึงชาวจีนที่เป็นคอมมิวนิสต์นับหมื่นๆคนกำลังกราบไหว้เหมาเจ๋อตุง ผู้ที่ฆ่าคนมากกว่าฮิตเลอร์เสียอีก การกราบไหว้เหมาเจ๋อตุงของพวกเขา ผมคิดว่า “เรา ที่เป็นคริสเตียนจะไปอยู่ที่นั่นในขณะที่พวกคุณที่เป็นคอมมิวนิสต์จะสูญหายหมด!” ตอนนั้นพรรคคอมมิวนิสต์ของชาวจีนก็จะกลายเป็นแค่ตำนานในประวัติศาสตร์ แต่คริสเตียนก็ยังคงอยู่ที่นั่นและเข้มแข็งอยู่ต่อไป เพราะว่าทุกวันนี้ต่างก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว “เรา ที่เป็นคริสเตียนจะไปอยู่ที่นั่นในขณะที่พวกคุณที่เป็นคอมมิวนิสต์จะสูญหายหมด!” และทั่วโลกพวกที่เป็นศัตรูของพระคริสต์ไมว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม เราจะพูดอย่างภาคภูมิใจว่า “เรา ที่เป็นคริสเตียนจะไปอยู่ที่นั่นในขณะที่พวกคุณที่เป็นคอมมิวนิสต์จะสูญหายหมด!” สำหรับ “น้ำพระทัยของพระเยโฮวาห์จะเจริญขึ้นในมือของท่าน”!

ในสายตาของคนโลกนี้แล้วคริสเตียนดูจะน้อยนิดและไร้ประสิทธิภาพ เหมือนอย่างคนมองพระเยซูในขณะที่พระองค์ยังอยู่ในโลกนี้ แต่พระคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว และ“น้ำพระทัยของพระเยโฮวาห์จะเจริญขึ้นในมือของท่าน”! ดังนั้นในยุคสุดท้าย

“ราชอาณาจักรทั้งหลายแห่งพิภพนี้ได้กลับเป็นราชอาณาจักรทั้งหลายขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา และเป็นของพระคริสต์ของพระองค์ และพระองค์จะทรงครอบครองตลอดไปเป็นนิตย์” (วิวรณ์ 11:15).

พี่น้องของผม เราจะเห็นว่าการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์นั้นสำเร็จแล้ว สำหรับ“น้ำพระทัยของพระเยโฮวาห์จะเจริญขึ้นในมือของท่าน” พระเยซูจะเสด็จมาครอบครองโลกนี้อีกครั้งหนึ่ง!

พระเยซูพระบุตราทรงสมควรที่จะครอบครอง
   ขอให้การเสด็จมาของพระองค์นี้จงสำเร็จ
อาณาจักรของพระองค์แพร่กระจายไปทั้วทุกแห่งหน
   จนกระทั่งดวงจันทร์นี้กลายเป็นขี้ผึ้งและจางหายไป
(“Jesus Shall Reign” by Isaac Watts, D.D., 1674-1748).

พระองค์จะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่ง พระองค์จะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่ง
   คือพระคริสต์ที่ถูกปฏิเสธโดบมนุษย์
พระองค์จะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่ง พระองค์จะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่ง
   ด้วยฤทธิ์อำนาจและสง่าราสี พระองค์จะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่ง!
   (“He Is Coming Again” by Mabel Johnston Camp, 1871-1937).

ตอนนี้มีบางคนในพวกคุณอาจรู้สึกว่าทำไมพวกเราถึงตื่นเต้นมากขณะนี้ คุณกำลังคิดว่า “คนพวกนี้กำลังมีความสุขกับเรื่องอะไรกัน?” ทำไมพวกเขาถึงปรบมือให้กับสิ่งเหล่านี้?” ผมแน่ใจว่าสำหรับคนที่มาที่คริสตจักรนี้นานแล้วก็มีความรู้สึกอย่างนี้เช่นกัน คุณคิดว่า “จำเป็นที่เราจะต้องทำตามนั้นอีกครั้งมั้ย? เราเคยได้ยินมาแล้ว ทำไมถึงต้องตื่นเต้นด้วย? ทำไมถึงมัสันติสุขเช่นนั้น? คูณไม่อาจที่จะปฏิเสธมัน? ผมรู้ว่าบางคนรู้สึกอย่างนั้น “ทำไมถึงต้องตื่นเต้นด้วย?” มันเป็นเรื่องเหลือเชื่อให้กับคุณ และคุณไม่อาจที่จะไปยังอารมณ์นั้นได้!

ผมรู้ดีถึงความรู้สึกของคุณ คุณก็เห็นแล้วว่า ผมไม่ใช่แฟนของกีฬาบาสเก็ตบอล สำหรับผมแล้วกีฬาชนิดนี้ไม่ตื่นเต้นอะไรเลย! และเป็นกีฬาที่น่าเบื่อที่สุดในโลก แต่สำหรับบางคนแล้วช่างน่าตื่นเต้นมาก อะไรคือความแตกต่าง? เรื่องของความแตกต่างนั้นง่ายนิดเดียว เพราะคุณเป็นเฟนของกีฬาบาสเก็ตบอล! มันง่ายมากใช่มั้ย คุณรู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นมากแต่สำหรับผมแล้วเปล่าเลย ผมจะไม่กล่าวถึงเหตุผลของความแตกต่างนี้ อะไรบางอย่างที่อยู่กับคุณทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นเมื่อคุณชมทีมบาสเก็ตบอลของทีมเลเกอร์ส ผมไม่อาจไปร่วมชมกับคุณที่นั่น นั่นคือการเปลี่ยนแปลงทางด้านธรรมชาติของผมที่ทำให้ผมรู้สึกไม่เหมือนอย่างที่คุณมี

และนั่นก็คือความหมายเดียวกันกับชัยชนะของพระคริสต์ เรารู้สึกตื่นเต้นกับการเป็นขึ้นมาและการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ แต่กับคุณแล้วกลับไม่รู้สึกใดๆเลย เพราะเราเป็นแฟนของพระคริสต์ แต่กับคุณไม่ใช่! ดังนั้นธรรมชาติของคุณต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณจะได้มีความรู้สึกอย่างที่เรามีถึงชัยชนะของพระคริสต์ พระวัจนะได้กล่าวเอาไว้ว่า “แต่มนุษย์ธรรมดาจะรับสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าไม่ได้ เพราะเขาเห็นว่าเป็นสิ่งโง่เขลา และเขาไม่สามารถเข้าใจได้ เพราะว่าจะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้ก็ต้องสังเกตด้วยจิตวิญญาณ” (1 โครินธ์ 2:14) ตรัสใดที่ธรรมชาติของคุณยังอยู่ใน “ฝ่ายโลก” ชัยชนะของพระคริสต์ก็ไม่ความสำคัญใดๆให้กับคุณ และคุณก็ไม่อาจตื่นเต้นกับเรื่องนี้ ดังนั้นธรรมชาติของคุณต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณจะได้มีความรู้สึกอย่างที่เรามีถึงชัยชนะของพระคริสต์! คุณจะต้องกลับใจใหม่ถึงจะมีความรู้สึกอย่างที่เรามี!

คุณรู้หรือเปล่าว่าคุณควรมีความรู้สึกอย่างที่เรามี แต่คุณไม่อาจที่จะทำให้ตัวคุณมีความรู้สึกเช่นนั้น! ไม่ว่าคุณจะพยายามแค่ไหนก็ตาม คุณไม่อาจเป็นคนที่คุณควรจะเป็น นั่นหมายความว่าคุณต้องยอมรับเรื่องของบาป!

คุณต้องมาที่พระคริสต์และบอกว่า “พระเจ้า ข้าพระองค์ไม่สามารถเป็นอย่างดังที่พระองค์ต้องการ! ข้าพระองค์หลงหายไป! ข้าพระองค์ทำไม่ได้ ข้าพระองค์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้! พระเยซูโปรดช่วยด้วย!” ถ้าคุณรู้สึกเช่นนั้นแล้ว คุณกำลังเข้าใกล้การช่วยกู้ จงละทิ้งบาปและกลับใจมาหาพระคริสต์!

สำหรับคนที่ยังไม่ได้กลับใจใหม่ เราขอเชิญชวนคุณให้วางใจในพระคริสต์ผู้ฟื้นคืนพระชนม์ เราอยากให้คุณเข้ารับการชำระบาปโดยพระโลหิตอันประเสริฐของพระองค์ เราอยากให้คุณมากับพวกเราและติดตามพระผู้ช่วยให้รอดไม่ว่าจะต้องเสียเท่าไหรก็ตาม! เราอยู่ในฝ่ายชนะ น้ำพระทัยของพระเยโฮวาห์จะเจริญขึ้นในมือของท่าน” ดังนั้นผมขอหนุนใจคุณให้วางใจในพระคริสต์ จงกลับใหม่ และเข้ามาอยู่ในฝ่ายที่รับชัยชนะ!

มาเถิดจงมาร่วมร้องเพลงด้วยกัน
   และเพื่อสง่าราสีก้าวเดินออกไป
ประทับในดินแดนของมวลมนุษย์
   วางใจในพระองค์เท่านั้น วางใจในพระองค์เท่านั้น

   วางใจในพระองค์เดี่ยวนี้
พระเยซูทรงช่วยคุณ พระเยซูทรงช่วยคุณ
   [พระคริสต์]ทรงช่วยคุณเดี่ยวนี้
(“Only Trust Him” by John H. Stockton, 1813-1877).

ร้องท่านรับอีกครั้งหนึ่ง ในบทเพลงที่เราจะร้องต่อไปนี้คือ “วางในพระองค์เท่านั้น” ถ้าคุณยังไม่รอด ผมอยากให้คุณลุกจากที่นั่งแล้วเดินออกไปข้างหลังของห้องนมัสการนี้ ดร. คาเกน จะนำพวกท่านไปยังอีกห้องหนึ่ง ที่สามารถพูดเคยและอธิษฐานเผื่อ ออกไปในขณะที่เราร้องเพลงนี้

วางใจในพระองค์เท่านั้น วางใจในพระองค์เท่านั้น
   วางใจในพระองค์เดี่ยวนี้
พระเยซูทรงช่วยคุณ พระเยซูทรงช่วยคุณ
   พระองค์ทรงช่วยคุณเดี่ยวนี้

ท่านลี กรุณานำเราอธิษฐานเผื่อคนที่ตอบสนองนี้

(จบการเทศนา)
คุณสามารถอ่านบทเทศนาของ ดร. ฮิวเมอร์ ได้ในแต่ละอาทิตย์ทางอินเตอร์เนทได้ที่
www.realconversion.com. (กดที่นี่) “บทเทศนาในภาษาไทย”

คุณสามารถส่งอีเมล์ถึง ดร. ไฮเมอร์ส ที่ rlhymersjr@sbcglobal.net
– หรือเขียนจดหมายส่งไปให้เขาที่ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
หรือโทรศัพท์ถึงเขาที (818) 352-0452.

อ่านพระคัมภีร์ก่อนเทศนาโดย ดร. กรีนตัน เอลล์ ชาน : อิสยาห์ 53:1-10
ร้องเพลงเดี่ยวพิเศษโดย มร. เบนจามิน คินเคด กริฟฟิท์:
“The Strife is O’er” (translated โดย Francis Pott, 1832-1909)


โครงร่างของ

ชัยชนะของพระผู้ช่วยให้รอด

(บทเทศนาตอนที่ 12 ในอิสยาห์ 53)

โดย ดร. อาร์ เอล์ ไฮเมอร์ส จูเนียร์

“ท่านจะเห็นเชื้อสายของท่าน ท่านจะยืดวันทั้งหลายของท่าน น้ำพระทัยของพระเยโฮวาห์จะเจริญขึ้นในมือของท่าน” (อิสยาห์ 53:10)

I.   ประการแรก ท่านจะเห็นเชื้อสายของท่าน! อิสยาห์ 53:10a; ลูกา 13:29;
สดุดี 25:13; I โครินธ์ 15:5-8; I ยอห์น 1:1; ยอห์น 20:19-20

II.  ประการที่สอง พระองค์จะยืดวันทั้งหลายของพระองค์! อิสยาห์ 53:10ข;
โรม 6:10, 9; ฮีบรู 7:24, 25

III. ประการที่สาม พระราชกิจของพระองค์จะเจริญขึ้น!
อิสยาห์ 53:10ค; 49:6; 60:3, 5; 49:12; วิวรณ์ 11:15; I โครินธ์ 2:14.