Print Sermon

เป้าหมายของเว็ปไซต์นี้คือจัดเตรียมบทเทศนาที่เขียนจากต้นฉบับ และในรูปแบบวีดีโอให้กับผู้รับใช้ และมิชชั่นนารีที่ไปรับใช้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในโลกที่สามที่ขาดแคลนพระคริสตธรรมหรือโรงเรียนอบรมพระคัมภีร์

ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ถูกอ่านในคอมพิวเตอร์ประมาณ 1,500,000 เครื่อง และมากกว่า 221 ประเทศในแต่ละปี โปรดไปอ่านได้ที www.sermonsfortheworld.com ในขณะเดียวกันมีหลายร้อยคนดูวิดีโอบน YouTube และหลังจากนั้นคนเหล่านั้นก็จะย้ายจากดู YouTube มาอ่านเว็บไซต์ของเรา YouTube นำคนมาที่เว็บไซต์ของเรา บทเทศนาต้นฉบับนี้ถูกแปลออกเป็น 46 ภาษา และมีคนอ่านในคอมพิวเตอร์มากถึง 120,000 ทุก ๆ เดือน บทเทศนาต้นฉบับนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ อนุญาตให้นักเทศนาสามารถนำไปใช้เทศน์ได้ นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบวีดีโอเป็นร้อย ๆ ซึ่งเทศน์โดย ดร. ไฮเมอร์ส และนักศึกษาของท่าน บทเทศนาต้นฉบับไม่สงวน แต่จะสงวนเฉพาะในรูปแบบวีดีโอ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ว่าจะสนับสนุนการประกาศพระกิตติคุณไปทั่วโลกได้อย่างไร

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ อีเมล์ของ ดร. ไฮเมอร์ส คือ rlhymersjr@sbcglobal.net
พระวิญญาณบริสุทธิ์ถวายเกียรติแด่พระเยซูในงานฟื้นฟู!

(บทเทศนาครั้งที่ 6 ในงานฟื้นฟู)
THE HOLY SPIRIT GLORIFYING JESUS IN REVIVAL!
(SERMON NUMBER 6 ON REVIVAL)
(Thai)

โดย ดร. อาร์ เอล์ ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

เทศนาในตอนเย็นวันของพระเป็นเจ้าที่ 24 เดือนสิงหาคม ค.ศ. 2014 ณ
คริสตจักรแบ๊บติสต์แห่งนครลอสแอนเจลิส
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, August 24, 2014

“พระองค์จะทรงให้เราได้รับเกียรติ เพราะว่าพระองค์จะทรงเอาสิ่งที่เป็นของเรามาสำแดงแก่ท่านทั้งหลาย” (ยอห์น 16:14)


บางครั้งคนก็ถามผมว่าคุณสามารถบอกได้อย่างไรว่าคริสตจักรหรือศาสนากลุ่มไหนถูกหรือผิด ผมจะให้กฎให้คุณตามที่ผมเคยใช้ตลอดชีวิตที่ผ่านมา วิญญาณที่ไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระคริสต์ไม่ใช่พระวิญญาณของพระเจ้า นี่คือกุญเจสำคัญ! นั่นคือวิธีที่คุณสามารถบอกได้ถึงความแตกต่างระหว่างวิญญาณปลอมและวิญญาณจริง! ด้วยเหตุผลบางอย่างที่ผมสามารถบอกถึงความแตกต่างระหว่างวิญญาณปลอมและวิญญาณจริง ซึ่งเป็นรากฐานที่ไม่มีเงื่อนไขแต่เลือกได้ - เพราะผมถูกเลี้ยงดูในหมู่คนนอกรีตและ กราบไหว้รูปเคารพ! ผมรู้ก่อนที่ผมจะได้รับความรอดเสียอีก การทดสอบนี้คือการพูดถึงพระเยซู ให้ดูว่าพวกเขาถวายเกียรติแด่พระเยซูหรือไม่?

พระเยซูตรัสในที่นี่ถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่า - "พระองค์จะทรงให้เราได้รับเกียรติ " แน่นอนคำว่า "ให้เกียรติ" ถูกลบออกไปจากฉบับภาษาอังกฤษ ในภาษากรีกแปลคำว่าให้เกียรติหมายถึง "การเคารพให้เกียรติและสรรเสริญ" พระเยซูตรัสถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนี้ว่า - "พระองค์จะทรงให้เราได้รับเกียรติ”

คุณไม่จำต้องเก่งในด้านการเปรียบเทียบเพื่อสามารถดูความแตกต่างของแต่ละกลุ่ม! ลัทธิต่างๆบอกว่าพระเยซูเป็นคนมีชีวิตที่สร้างหรือเป็นวิญญาณที่ต่ำต้อย คัมภีร์อัลกุรอานบอกว่าพระองค์เป็นเพียงแค่ผู้เผยพระวจนะ มอร์มอนบอกว่าพระองค์ถูกสร้างขึ้นมาเป็นพี่น้องของซาตาน กลุ่มเสรีนิยมบอกว่าพระองค์คือผู้สอนศาสนาคนหนึ่งไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ พวกที่ผมได้พูดมานี้ไม่ยอมนมัสการพระเยซูว่าเป็นพระเจ้าที่สร้างโลก และเป็นบุคคลที่สองแห่งตรีเอกานุภาพ พระผู้ช่วยให้รอดของมนุษยชาติ! ทุกศาสนาล้วนเป็นศาสนาเท็จและคริสเตียนที่สอนผิดๆ ตีค่าพระเยซูต่ำกว่าความเป็นจริง ทุก "วิญญาณ" ในโลกนี้ มีเพียงพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่ให้เกียรติแด่พระเยซูอย่างที่ทรงสมควร ผมต้องบอกอีกครั้งหนึ่ง วิญญาณที่ไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเยซูว่าเป็นพระเจ้าเหนือกาลเวลาไม่ใช่พระวิญญาณของพระเจ้า และแม้กระทั่งผู้ที่อ้างว่าพระองค์เป็นพระเจ้า แต่กลับยกย่องพระวิญญาณบริสุทธิ์มากกว่าพระเยซู ซึ่งก็อันตรายมากเพราะมีศาสนศาสตร์ที่ผิดและเป็นวิญญาณปลอม – ถูกสาปแช่ง! พระเยซูคริสต์ผู้เดียวที่ตรัสให้กับเราว่า

“พระองค์จะทรงให้เราได้รับเกียรติ เพราะว่าพระองค์จะทรงเอาสิ่งที่เป็นของเรามาสำแดงแก่ท่านทั้งหลาย” (ยอห์น 16:14)

พระเยซูเสด็จนำเราไปสู่พระบิดา แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมานำเราไปที่พระเยซู นั่นแหละทำไมคุณต้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่เชิญทุกคนไปที่พระเยซู และพระเยซูเท่านั้นที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดา ทั้งสามบุคคลในตรีเอกานุภาพล้วนมีส่วนสำคัญในความรอดของคนบาป พระบิดาตระเตรียมความรอดให้คุณ พระบุตรทรงสิ้นพระชนม์แทนคนบาปอย่างคุณบนไม้กางเขน และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปิดเผยพระบุตรให้กับคุณ และนำคุณไปที่พระองค์เพื่อรับการชำระในพระโลหิตของพระองค์!

สรรเสริญพระเจ้าจากชนทุกหมู่เหล่า
ทุกสิ่งที่ถูกสร้างจงสรรเสริญพระองค์
ทุกสิ่งที่อยู่เบื้องบนจงสรรเสริญพระองค์
สรรเสริญพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ อาเมน
(“The Doxology” by Thomas Ken, 1637-1711).

ถวายเกียรติแด่พระบิดาและพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์
เป็นจุดเริ่มต้นในเวลานี้และตลอดไปเป็นนิตย์
โลกที่ไม่มีวันสิ้นสุด อาเมน อาเมน
(“Gloria Patri,” source unknown, early 2nd century)

“พระองค์จะทรงให้เราได้รับเกียรติ เพราะว่าพระองค์จะทรงเอาสิ่งที่เป็นของเรามาสำแดงแก่ท่านทั้งหลาย” (ยอห์น 16:14)

ดูความสวยงามของทั้งสามบุคคลในตรีเอกานุภาพที่ทรงทำพันธกิจร่วมกัน! พระบิดาทรงให้เกียรติแด่พระบุตร พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ถวายเกียรติพระเยซู ทั้งพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระเยซูคริสต์ก็ถวายเกียรติแด่พระบิดา! ทั้งสามพระภาคนี้เป็นหนึ่งเดียวกัน และมีส่วนร่วมในความรอดของคนบาป!

คืนนี้เราจะดูพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์ไม่ได้เป็นเพียงแต่มีพลังอำนาจหรือมีอิทธิพล พระองค์ยังทรงเป็นพระเจ้า เราควรพูดว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ ถ้าปราศจากพระองค์แล้วไม่มีทางที่เราจะมารู้จักกับพระเยซู ผมอยากให้คุณคิดเกี่ยวกับสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกระทำ พระเยซูตรัสว่า “พระองค์จะทรงให้เราได้รับเกียรติ เพราะว่าพระองค์จะทรงเอาสิ่งที่เป็นของเรามาสำแดงแก่ท่านทั้งหลาย” (The Son of God, A Commentary on John, Sword of the Lord Publishers, 1976, p. 321; note on John 16:14)

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปิดเผยพระเยซูให้เราเห็น และนั่นคือจุดสำคัญในการเทศนาของนักเทศน์ทุกคน เราควรจะทำงานร่วมด้วยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อที่จะรู้จักพระเยซู! เราสามารถไปสวรรค์โดยรู้ในหลายสิ่งหลายอย่าง เราสามารถรับการช่วยกู้โดยไม่ต้องรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับคำทำนายในพระคัมภีร์หรือวิทยาศาสตร์หรือการเมือง แต่เราไม่อาจไปสวรรค์ได้โดยที่ไม่รู้จักกับพระเยซู! ผมชอบสิ่งที่จอห์น เวสลีย์บอกนักเทศน์ของเมทอดิสในสมัยก่อน "ปล่อยอย่างอื่นออกไปตามลำพัง คุณถูกเรียกเพื่อนำดวงวิญญาณ " อาเมน! พระวิญญาณบริสุทธิ์จะอวยพรการเทศนาของเราถ้าเนื้อหาของเรานั้นมีพระเยซูคือศูนย์กลาง! นั่นคือเหตุผลที่อัครทูตเปาโลกล่าวว่า "แต่พวกเราประกาศเรื่องพระคริสต์ผู้ทรงถูกตรึงที่กางเขนนั้น อันเป็นสิ่งที่ให้พวกยิวสะดุด และพวกกรีกถือว่าเป็นเรื่องโง่ แต่สำหรับผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกนั้น ทั้งพวกยิวและพวกกรีกต่างถือว่า พระคริสต์ทรงเป็นฤทธานุภาพและพระปัญญาของพระเจ้า (1 โครินธ์ 1:23, 24) "เขาอวดว่าให้เขามีความสุขในพระเจ้า" (โครินธ์ 1:31) ท่าน กริฟฟิท์ พึ่งร้องเพลงเยอรมันที่ไพเราะชื่อว่า “ยามท้องฟ้สเปิดออกในยามเช้า” หรือ “When Morning Gilds the Skies,”

ยามท้องฟ้าถูกเปิดในยามเช้าใจของฉันร้องว่า:
ขอให้พระเยซูคริสต์ทรงได้รับการสรรเสริญ
ไม่ว่าที่ทำงานที่อธิษฐานถึงพระเยซู
ขอให้พระเยซูคริสต์ทรงได้รับการสรรเสริญ

ในขณะนี้ชีวิตเป็นของฉัน [เพลงสรรเสริญ] พระเจ้า
ขอให้พระเยซูคริสต์ทรงได้รับการสรรเสริญ
ขอให้เพลงนี้อยู่ชั่วนิรันดร์และผ่านทุกเพศทุกวัย
ขอให้พระเยซูคริสต์ทรงได้รับการสรรเสริญ
   (“When Morning Gilds the Skies,” from the German,
      translated by Edward Caswell, 1814-1878;
      altered by the Pastor)

เช่นเดียวกันพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเผยพระเยซูให้กับคนอย่างง่ายดาย "เพราะว่าพระองค์จะทรงเอาสิ่งที่เป็นของเรามาสำแดงแก่ท่านทั้งหลาย" ใช่ "จงถึงท่าน"! พระองค์เสด็จมาหาผู้ที่ไม่เคยถูกอบรมผู้ที่ไม่เคยเข้าไปในโรงเรียนหรือพระคริสตธรรม! ผมรู้จักคนที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างมากมาย แต่กลับไม่เคยรู้จักตัวของพระเยซูเอง!

ในการกลับใจใหม่ที่แท้จริงนั้น คนยากจนและคนที่ไม่มีการศึกษาจะถูกนำไปยังพระเยซูโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในการกลับใจใหม่นั้นผู้คนจะถูกนำไปยังพระเยซูทีละคน ในงานฟื้นฟูมีคนมากมายถูกนำมาที่พระเยซูด้วยกัน และอยู่ในช่วงเวลาสั้น ๆ !

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำชาวประมงยากจนสิบสองคนและสำแดงให้เห็นพระเยซูในคราวเดียวกัน พวกเขาจึงกลายมาเป็นอัครสาวก แต่ในวันเพนเทคอส พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้นำ 3,000 คนมาที่พระเยซู! โอ้ ให้เราอธิษฐานขอสิบหรือสิบห้าคนมาที่คริสตจักรของเรา เพื่อจะถูกนำไปที่พระเยซู และพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสำแดงพระเยซูให้พวกเขาได้เห็น! ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระเยซูคริสต์ ตอนแสดงให้คุณเห็นแล้ว คุณจะสามารถร้องเพลง

ไม่ว่าที่ทำงานหรือที่อธิษฐานถึงพระเยซู
ขอให้พระเยซูคริสต์ทรงได้รับการสรรเสริญ

นอกจากนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ยังสำแดงให้เห็นว่าพระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด นั่นคือส่วนหนึ่งที่ผมมีปัญหายากต่อการเข้าใจ แต่ก่อนผมไม่เชื่อการเทศนาเกี่ยวกับความรอด ใจของผมถูกปกคลุมไปทั่ว ผมคิดว่าพระเยซูเป็นผู้พลีชีพ ผมโกรธคนที่ตรึงพระองค์ไว้ที่กางเขน ทำไมพวกเขาถึงฆ่าคนดีเช่นนี้? ผมคิดว่าพระเยซูเป็นเหมือนเช่นอับราฮัม ลิงคอล์น พระเยซูถูกฆ่าเพราะเป็นคนดี การลอบสังหารลินคอล์นในวันศุกร์ประเสริฐ คือวันที่พระเยซูถูกตรึงที่กางเขน ด้วยเหตุนี้ผมถึงคิดว่าพระเยซูก็เป็นอย่างนั้น พระองค์เป็นครูที่ดีและเป็นคนที่ปราศจากบาป ผมควรจะบอกว่าพระองค์ทรงเป็น "พระผู้ช่วย" แต่ผมไม่รู้ว่านั่นหมายถึงอะไร เช่นเดียวกับที่พวกยิวที่ไม่ยอมเชื่อ ดังที่เปาโลพูดว่ามี "ม่าน" อยู่ในใจของเรา ซ่อนตัวพระผู้ช่วยออกจากใจของฉัน (2 โครินธ์ 3:15) แต่ก่อนผมพยายามเป็นคริสเตียนโดยการทำตัวเป็นคนดีและทุ่มเทให้มากขึ้นและมากขึ้น ผมจำได้จากการให้สัมภาษณ์ของ ดร. ทอม ดูเลย์ โดยแจ็ค พาร์ ใน "รายการคืนนี้" ท่านเป็นเภชศาสตร์ และเป็นนักบวชคาทอลิก ท่านไปเป็นมิชั่นนารียังประเทศลาวและเวียดนาม ท่านเขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า "คืนที่พวกเขาเผาภูเขา" นั่นคือเรื่องราวเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์และคริสเตียนที่อาศัยตามภูเขาในเวียดนาม จำได้ว่าตอนนั้นผมคิดว่า "นั่นคือสิ่งที่ผมต้องการจะทำ ผมอยากจะเป็นมิชชันนารี ผมจะติดตามพระเยซูคริสต์โดยการเป็นมิชชันนารีและแล้วผมก็มาเป็นเป็นคริสเตียน " ผมไม่สามารถรลืมมันออกจากใจของผมได้ ผมอยากจะมาเป็นคริสเตียนติดตามพระเยซูโดยทำงานด้านมนุษยธรรม! ความจริงแล้วตาของผมบอดมองไม่เห็นพระเยซู เวลานั้นผมมั่นใจว่าผมสามารถช่วยตัวเองให้รอดโดยทำตามตัวอย่างของพระเยซูคริสต์ อัครสาวกเปาโลอธิบายผมได้อย่างแม่นยำโดยกล่าวว่า

“แต่ถ้าข่าวประเสริฐของเราถูกบังไว้จากใคร ก็จากคนเหล่านั้นที่กำลังจะพินาศ” (2 โครินธ์ 4:3)

จนถึงวันนี้ผมประหลาดใจที่ตาของผมบอด! แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเอาม่านปิดตานั้นออกไปและฉายแสงเข้ามาและทำให้ผมเห็นพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด! นั่นถูกต้องตามพระกิตติคุณ!

“พระองค์จะทรงให้เราได้รับเกียรติ เพราะว่าพระองค์จะทรงเอาสิ่งที่เป็นของเรามาสำแดงแก่ท่านทั้งหลาย” (ยอห์น 16:14)

และสุดท้าย พระวิญญาณบริสุทธิ์แสดงให้เราเห็นถึงความรักและความเมตตาของพระเยซู ผมไม่เคยคิดเลยว่าพระคริสต์ทรงรักและเมตตาต่อคนบาปอย่างผม นับตั้งแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสำแดงความรักของพระองค์ให้ผม นั่นคือครั้งแรกที่ผมเห็นความสำคัญของพระโลหิต ก่อนที่ผมจะเชื่อว่าเป็นเพียงแค่เลือดของผู้พลีชีพเหมือนเลือดของลิงคอล์นหรือเลือดของ ดร. คิง หรือเลือดของมิชชันนารีที่ยอมพลีชีพอย่างเช่น ลิงคอล์น แต่เมื่อผมรู้แจ้งเห็นจริง โดยการสำแดงผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผมจึงรู้อยู่แก่ใจว่า

“เพราะว่าเลือดเป็นที่ทำการลบมลทินบาปแห่งจิตวิญญาณ” (เลวีนิติ 17:11)

“ด้วยว่านี่เป็นโลหิตของเราอันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่ ซึ่งต้องหลั่งออกเพื่อยกบาปโทษคนเป็นอันมาก” (มัทธิว 26:28)

ตอนที่ผมได้รับความรอด ผมก็เห็นสง่าราศีแห่งพระโลหิตของพระคริสต์ ผมบัพติศมาในพระโลหิต! ทุกๆวันของผมนั้นดูเหมือนจะเป็นวันศุกร์ประเสริฐอยู่ตลอด เพราะว่าผมมีชีวิตอยู่และร้องเพลงเกี่ยวกับพระเยซู ผมร้องเพลงพระกิตติคุณจนกระทั่งคอของผมเจ็บ!

ที่กางเขนคือที่พระผู้ช่วยให้รอดของฉันสิ้นพระชนม์
ที่ๆฉันร้องไห้ขอทรงชำระบาปของฉัน
ที่ๆใจของฉันถูกชำระล้างในโลหิตนั้น
ถวายเกียรติแด่พระนาม! ถวายเกียรติแด่พระนามของพระองค์!
ที่ๆฉันร้องไห้ขอทรงชำระบาปของฉัน ถวายเกียรติพระนามพระองค์!

โอ้ ในสถานที่ทรงช่วยกู้ให้พ้นจากบาป
ฉันดีใจที่ได้เข้าไปที่นั่น
ที่ๆพระเยซูทรงช่วยกู้และชำระฉันให้สะอาด
ถวายเกียรติแด่พระนาม! ถวายเกียรติแด่พระนามของพระองค์!
ที่ๆฉันร้องไห้ขอทรงชำระบาปของฉัน ถวายเกียรติพระนามพระองค์!
   (“Glory to His Name” by Elisha A. Hoffman, 1839-1929).

“พระองค์จะทรงให้เราได้รับเกียรติ เพราะว่าพระองค์จะทรงเอาสิ่งที่เป็นของเรามาสำแดงแก่ท่านทั้งหลาย” (ยอห์น 16:14)

โอ้ผมอธิษฐานขอพระวิญญาณทรงสำแดงคุณให้เห็นพระโลหิตของพระผู้ช่วยให้รอด! ถ้าคุณได้เห็นแล้ว ไม่มีวันที่คุณจะหยุดคิดถึง! คุณจะร้องเพลงเกี่ยวกับพระโลหิตของพระเยซู ตอนที่พระวิญญาณทรงสำแดงให้คุณได้เห็น! ฮาเลลูยา! ทันใดที่คุณวางใจในพระผู้ช่วยให้รอด คุณจะสามารถร้องเพลงนี้

มีฤทธิ์เดช ฤทธิ์เดช ที่สามารถเคลื่อนที่ได้
ในพระโลหิตของพระเมษโปดก
มีฤทธิ์เดช ฤทธิ์เดช ที่สามารถเคลื่อนที่ได้
ในพระโลหิตของพระเมษโปดก
   (“There is Power in the Blood” by Lewis E. Jones, 1865-1936).

ผมรู้ว่าทั้งหมดที่พูดเกี่ยวกับโลหิตของพระเยซูนำคุณมาที่พระเยซูแล้ว ความผิดบาปของคุณจะถูกล้างออกไปโดยพระโลหิตของพระองค์ – คุณจะร้องเพลงเกี่ยวกับพระโลหิตของพระองค์ และพูดคุยเกี่ยวกับพระโลหิตของพระองค์ตลอดชีวิตของคุณ! ฮาเลลูยา!

ผมวางแผนที่จะพูดให้มากในการเทศนาครั้งนี้ แต่ผมรู้สึกว่าผมต้องหยุดเพียงแค่นี้ เราได้อธิษฐานและอดอาหารเพื่อพระเจ้าส่งคลื่นอันยิ่งใหญ่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการฟื้นฟู แต่การฟื้นฟูคืออะไร? ผมคิดว่าดร. ลอยด์ โจนส์ ได้ให้คำตอบที่ดีมาก ท่านกล่าวว่า "การฟื้นฟูอยู่เหนือสิ่งใดๆ เป็นการถวายเกียรติแด่พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้า มันเป็นการฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์กับผู้เชื่อในคริสตจักร " (Revival, Crossway Books, 1987, p. 47)

ผมคิดว่าท่านกล่าวถูกต้อง “ฟื้นฟู…เป็นการถวายเกียรติแด่พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้า” พระธรรมของเราข้อนี้ก็กล่าวเช่นเดี่ยวกัน

“พระองค์จะทรงให้เราได้รับเกียรติ เพราะว่าพระองค์จะทรงเอาสิ่งที่เป็นของเรามาสำแดงแก่ท่านทั้งหลาย” (ยอห์น 16:14)

การกลับใจของแต่ละคน พระวิญญาณจะทำให้คนๆนั้นเห็นพระเยซู และถวายเกียรติพระองค์ และ “โอ้อวด” ในพระองค์ และร้องเพลงถึงพระองค์! ในการฟื้นฟู้นั้นพระวิญญาณจะทำให้คนเห็นพระเยซู และถวายเกียรติแด่พระองค์ และ “โอ้อวด” ในพระองค์ และร้องเพลงถึงพระองค์ และอยู่ในพระองค์ – ที่พระองค์ทรงถวายตัวเองเป็นเครื่องบูชา และในพระโลหิตที่ชำระเรา ๆ จึงได้รับการให้อภัย

ในเวลาหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมานี้แทบจะไม่เพลงที่เขียนกล่าวถึงพระโลหิตของพระเยซูเลย! ทำไม? เพราะเราได้หลงผิดมากไป อยู่ในยุคมืดโดยไม่มีการฟื้นฟู นักเทศน์สมัยนี้ดูเหมือนจะคิดว่าการฟื้นฟูเป็นศูนย์กลางของพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่พวกเขาผิด พระธรรมข้อนี้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาผิด

“พระองค์จะทรงให้เราได้รับเกียรติ เพราะว่าพระองค์จะทรงเอาสิ่งที่เป็นของเรามาสำแดงแก่ท่านทั้งหลาย” (ยอห์น 16:14)

แน่นอนมีความจำเป็นที่ต้องประกาศเทศนาให้มากขึ้นเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์! แน่นอนคุณต้องคิดถึงพระเยซูคริสต์เองให้มากๆ! แน่นอนทุกคนยังไม่เชื่อควรถูกนำมาเผชิญหน้ากับพระเยซูแบบตัวต่อตัว เพราะพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถยกโทษความผิดบาปของคุณ และช่วยให้คุณให้รอดจากความทุกข์ยากในชีวิตนี้และนรกแห่งชีวิตที่กำลังจะมา! แน่นอนคริสตจักรของเราต้องการเพลงเช่นเดียวของ จอห์นอาร์ ให้มากๆ

เรามีเรื่องราวแห่งความรักเหนือสิ่งต่างที่วัดได้
เราบอกได้ว่าคนบาปสามารถรับการให้อภัยได้
เป็นการให้อภัยฟรี เพราะพระเยซูได้รับการทนทุกข์,
และสิ้นพระชนม์แทนบนไม้กางเขน
โอ้น้ำพุแห่งความเมตตาได้ไหลลงมา
ลงมาจากพระผู้ช่วยให้รอดของคนที่ถูกตรึงที่กางเขน
โลหิตอันมีค่าทำให้เรามีอิสระ
พระคุณและการให้อภัยบาปเพื่อเราทุกคน
   (“Oh, What a Fountain!” by Dr. John R. Rice, 1895-1980)

ร้องท่อนร้องรับกับผม

โอ้น้ำพุแห่งความเมตตาได้ไหลลงมา
ลงมาจากพระผู้ช่วยให้รอดของคนที่ถูกตรึงที่กางเขน
โลหิตอันมีค่าทำให้เรามีอิสระ
พระคุณและการให้อภัยบาปเพื่อเราทุกคน

หากคุณพลาดโอกาศสัมผัสความรักของพระเยซูแล้ว ไม่มีอะไรที่สามารถช่วยคุณได้อีก! หากคุณพลาดไม้กางเขนของพระเยซู ไม่มีอะไรที่สามารถช่วยคุณได้อีก! หากคุณพลาดพระโลหิตของพระคริสต์แล้ว ไม่มีอะไรที่สามารถช่วยคุณได้อีก! จงเข้ามาที่พระคริสต์ วางใจในพระองค์ ไม่มีอะไรที่สามารถช่วยคุณได้อีก! “จงเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้า และท่านจะรอดได้ทั้งครอบครัวของท่านด้วย” (กิจการ 16:31) ดร. ชาน กรุณาออกมานำเราอธิษฐาน อาเมน

(จบการเทศนา)
คุณสามารถอ่านบทเทศนาของ ดร. ฮิวเมอร์ ได้ในแต่ละอาทิตย์ทางอินเตอร์เนทได้ที่
www.realconversion.com. (กดที่นี่) “บทเทศนาในภาษาไทย”

คุณสามารถส่งอีเมล์ถึง ดร. ไฮเมอร์ส ที่ rlhymersjr@sbcglobal.net
– หรือเขียนจดหมายส่งไปให้เขาที่ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
หรือโทรศัพท์ถึงเขาที (818) 352-0452.

หมายเหตุ: ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์
คุณสามารถนำไปใช้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจาก ดร. ไฮเมอร์ส
แต่อย่างไรก็ตามข้อความทั้งหมดของ ดร. ไฮเมอร์ส
ที่อยู่ในรูปวิดีโอนั้นมีการสงวนลิขสิทธิ์และต้องได้รับการอนุญาตเท่านั้นถึงจะสามารถนำมาใช้ได้

อ่านพระคัมภีร์ก่อนเทศนาโดย นาย อาเบล พรูมโหมมี: ยอห์น 16:7-15.
ร้องเพลงเดี่ยวพิเศษโดย มร. เบนจามิน คินเคด กริฟฟิท์:
“When Morning Gilds the Skies” (translated from the German by
Edward Caswell, 1814-1878; altered by the Pastor).