Print Sermon

เป้าหมายของเว็ปไซต์นี้คือจัดเตรียมบทเทศนาที่เขียนจากต้นฉบับ และในรูปแบบวีดีโอให้กับผู้รับใช้ และมิชชั่นนารีที่ไปรับใช้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในโลกที่สามที่ขาดแคลนพระคริสตธรรมหรือโรงเรียนอบรมพระคัมภีร์

ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ถูกอ่านในคอมพิวเตอร์ประมาณ 1,500,000 เครื่อง และมากกว่า 221 ประเทศในแต่ละปี โปรดไปอ่านได้ที www.sermonsfortheworld.com ในขณะเดียวกันมีหลายร้อยคนดูวิดีโอบน YouTube และหลังจากนั้นคนเหล่านั้นก็จะย้ายจากดู YouTube มาอ่านเว็บไซต์ของเรา YouTube นำคนมาที่เว็บไซต์ของเรา บทเทศนาต้นฉบับนี้ถูกแปลออกเป็น 46 ภาษา และมีคนอ่านในคอมพิวเตอร์มากถึง 120,000 ทุก ๆ เดือน บทเทศนาต้นฉบับนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ อนุญาตให้นักเทศนาสามารถนำไปใช้เทศน์ได้ นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบวีดีโอเป็นร้อย ๆ ซึ่งเทศน์โดย ดร. ไฮเมอร์ส และนักศึกษาของท่าน บทเทศนาต้นฉบับไม่สงวน แต่จะสงวนเฉพาะในรูปแบบวีดีโอ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ว่าจะสนับสนุนการประกาศพระกิตติคุณไปทั่วโลกได้อย่างไร

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ อีเมล์ของ ดร. ไฮเมอร์ส คือ rlhymersjr@sbcglobal.net
พระองค์ทรงช่วยกู้คุณอย่างทันทีทันใด

HE WILL HOLD YOU FAST!
(Thai)

โดย ดร. อาร์ เอล์ ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

เทศนาในตอนเช้าวันของพระเป็นเจ้าที่ 28 มิถุนายน ค.ศ. 2015 ณ
คริสตจักรแบ๊บติสต์แห่งนครลอสแอนเจลิส
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Morning, June 28, 2015

“เราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะนั้น และแกะนั้นจะไม่พินาศเลย และจะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือของเราได้” (ยอห์น 10:28)


ผมจำได้ว่าเคยได้ยินนักเทศน์ท่านหนึ่งบอกว่าพระสัญญานี้ไม่ควรบอกให้แก่ผู้ที่ไม่เชื่อ เขาบอกว่าคนที่ไม่เชื่อนั้นมีความเชื่อมั่นมากเกินไป นี่อาจจะนำพวกเขาไปสู่การทำบาป ไม่ควรให้พวกเขาตกใจหรือไม่สบายใจ ไม่นานพวกเขาก็จะ “รู้เอง” เมื่อถึงวันสุดท้ายนั้น มีอยู่ช่วงหนึ่งผมเองก็เชื่ออย่างนั้นด้วย ผมเชื่อว่าคริสเตียนที่แท้จริงนั้นก็ถืออย่างนั้นด้วย นั่นคือนักเทศน์ที่กลัวประกาศตามพระวจนะในข้อนี้

แต่อันดับแรกเราควรมองไปที่คนที่ได้ยินพระคริสต์ทรงเทศนา ตามข้อที่ 31 พวกเขา "พวกยิวจึงหยิบก้อนหินขึ้นมาอีกจะขว้างพระองค์ให้ตาย" (ยอห์น 10:31) พวกเขาเกลียดพระคริสต์ที่ตรัสอย่างนี้ ข้อนี้พระคริสต์ทรงเทศน์ให้ผู้ที่ไม่เชื่อ ผมมั่นใจว่ามีบางคนที่ยังไม่เชื่ออยู่ท่ามกลางพวกเราด้วย เราทำงานหนักและเราอธิษฐานอย่างหนัก เพื่อให้มีผู้ที่ไม่เชื่อมาร่วมกับพวกเราในทุกวันอาทิตย์ ผมจะนำพระธรรมข้อที่พระเยซูทรงตรัสให้กับคนที่เยาะเย้ยพระองค์

“ให้ชีวิตนิรันดร์แก่คนเหล่านั้น และแกะนั้นจะไม่พินาศเลย และจะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือของเราได้” (ยอห์น 10:28)

“ให้ชีวิตนิรันดร์แก่คนเหล่านั้น” พระธรรมข้อนี้กล่าวว่า "คนเหล่านั้น" หมายถึงแกะของพระคริสต์ "แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา และเรารู้จักแกะเหล่านั้น และแกะนั้นตามเร" (ยอห์น 10:27) “ให้ชีวิตนิรันดร์แก่คนเหล่านั้น" เราไม่สามารถอ่านใจของคนเพื่อที่จะบอกว่าพวกเขาเป็นแกะของพระคริสต์หรือไม่ แต่ข้อก่อนหน้านี้บอกเราว่าจะรู้ได้อย่างว่าใครเป็นคนของพระเจ้า "แกะเหล่านั้นเราก็ต้องพามาด้วย และแกะเหล่านั้นจะฟังเสียงของเรา แล้วจะรวมเป็นฝูงเดียว และมีผู้เลี้ยงเพียงผู้เดียว" เครื่องหมายบ่งบอกถึงคริสเตียนที่แท้จริงนั้นคืออย่างนี้ – พวกเขาได้ยินเสียงของนี่คือเครื่องหมายบ่งบอกถึงคริสเตียนที่แท้จริง และนี่คือข้อความที่พระคริสต์ทรงกล่าวถึง

“เราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะนั้น และแกะนั้นจะไม่พินาศเลย และจะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือของเราได้” (ยอห์น 10:28)

"ความเชื่อแสดงออกมาด้วยความรัก" (กาลาเทีย 5: 6) นี่คือเครื่องหมายของแกะที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์ พระเยซูทรงตรัสถึงพวกเขาดังนี้ว่า "ให้ชีวิตนิรันดร์แก่คนเหล่านั้น และคนเหล่านั้นนั้นจะไม่พินาศเลย และจะไม่มีผู้ใดแย่งชิงคนเหล่านั้นไปจากมือของเราได้” ดร. มาร์ติน ลอยด์โจนส์ กล่าวว่า "ในพระคริสต์เราไม่ได้อยู่ในสถานะถูกห้ามและไม่มีอะไรที่จะเป็นไปไม่ได้สำหรับพระคุณของพระเจ้า " (Assurance (Romans 5), The Banner of Truth Trust, 1971, p. 236)

บางคนอาจพูดว่า "ฉันรู้พระกิตติคุณเป็นอย่างดี ฉันก็รู้ว่าฉันจะต้องมาที่พระคริสต์และในเวลาเดียวกันฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถ ฉันต้องทำแต่ฉันก็ไม่สามารถทำได้ ฉันควรทำอย่างไร?" คำตอบนั้นง่ายมาก ยอมจำนนต่อพระเยซูคริสต์ ร้องหาพระองค์ แล้วพระองค์ทรงตอบคำถามทั้งหมดของคุณ โดยพระกิตติคุณนั้นพระองค์ทรงช่วยกู้คุณ คุณอาจจะพูดว่า "ฉันไม่เข้าใจเรื่องนี้" ไม่แน่นอนเป็นเช่นนั้น นี่คือความลึกลับ คำในภาษากรีกคือ "musterion" นั่นหมายความว่าเราไม่สามารถเข้าใจด้วยความคิดของมนุษย์ แต่ที่ยังคงไม่เข้าใจพระคัมภร์ อัครสาวกเปาโลกล่าวว่า "แต่เรากล่าวถึงเรื่องพระปัญญาของพระเจ้าซึ่งเป็นข้อลึกลับ คือพระปัญญาซึ่งทรงซ่อนไว้นั้น ซึ่งพระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้ก่อนสร้างโลก... " (1 โครินธ์ 2: 7) โยนตัวเองมาที่พระคริสต์ วางใจในพระองค์ ทุกคำถามขิงคุณจะพบคำตอบในพระองค์ และพระองค์ทรงช่วยให้รอดโดยพระโลหิตและความชอบธรรมของพระองค์ และพระองค์จะปกป้องคุณจะถึงวันสุดท้าย พระองค์จะช่วยให้คุณผ่านพ้นอุปสรรค คุณจะเป็นหนึ่งในแกะของพระคริสต์!

“เราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะนั้น และแกะนั้นจะไม่พินาศเลย และจะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือของเราได้” (ยอห์น 10:28)

สามประโยคในพระธรรมข้อนี้ได้ให้สามเหตุผลถึงการเชื่อในการปกป้องของพระคริสต์ให้กับลูกแกะของพระองค์

I. ประการแรก นั่นคือของประทานของพระคริสต์

อันดับแรกพระผู้ช่วยให้รอดทรงตรัสว่า "เราให้ชีวิตนิรันดร์แก่คนเหล่านั้น" ชีวิตนิรันดร์เป็นของประทานที่มาถึงแต่ละคน เราไม่ได้มีชีวิตนิรันดร์ตั้งแต่เกิด เพราะเราเกิดมาในฐานะที่เป็นลูกของอาดัม เราเกิดมาเพื่อตาย เราไม่ได้รับโดยการกระทำบางอย่าง เราไม่สามารถรับโดยการทำดี เราไม่สามารถรับความรอดโดยการเรียนรู้ข้อพระคัมภีร์ เราไม่สามารถรับโดยการพูดตามหลักการอธิษฐาน นั่นเป็นของประทาน เพราะเหตุที่มันเป็นของประทานเราจึงไม่อาจที่จะรับได้โดยตัวเราเอง ยามที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้รับชีวิตนิรันดเข้าไปในจิตวิญญาณของคนนั้นแล้ว นั่นเป็นของขวัญที่รับฟรีๆ เราไม่ได้รับมันเป็นแบบรางวัล มันเป็นของขวัญที่ให้ฟรีๆ

พระเจ้าทรงทราบตั้งแต่ต้นจนจบ ตอนที่พระองค์ประทานชีวิตนิรันดร์ให้กับมนุษย์ พระองค์ทรงทราบถึงความไม่สมบูรณ์และความล้มเหลวของมนุษย์ พระองค์ทรงรู้ก่อนหน้านั้นแล้วว่ามนุษย์ต้องหลงทำผิด พระองค์ไม่เคยคิดที่จะเอาชีวิตนิรันดร์คืนหากประทานให้กับมนุษย์แล้ว เพราะว่าบางคนหลงทำผิด – ตั้งแต่ที่พระองค์ทรงทราบว่ามนุษย์จะต้องหลงทำบาป ณ เวลานั้นพระองค์ก็ทรงประทานชีวิตนิรัดร์เป็นของขวัญให้กับมนุษย์แล้ว

ทำไมคุณได้รับชีวิตนิรันดร์แล้วยังต้องตายอีก? ตอนที่พระเยซูทรงตรัสว่า "นิรันดร์" พระองค์หมายถึง "นิรันดร์" สเปอร์เจียน กล่าวว่า "มันเป็นไปไม่ได้สำหรับผมที่จะทำบาปเหมือนกับการสูญเสียชีวิตทางฝ่ายจิตวิญญาณใดๆ" มันเป็น "ชีวิตนิรันดร์"

ตอนที่พระคริสต์ทรงตรัสให้กับผู้หญิงที่บ่อน้ำ พระองค์ตรัสดังนี้ว่า

“แต่ผู้ใดที่ดื่มน้ำซึ่งเราจะให้แก่เขานั้นจะไม่กระหายอีกเลย แต่น้ำซึ่งเราจะให้เขานั้นจะบังเกิดเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพลุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 4:14)

พระคัมภีร์ฉบับ The Reformation Study Bible กล่าวว่า “น้ำแห่งชีวิตในพระคัมภีร์เดิมนั้น [พูดถึง] แม่น้ำที่ไหล – ซึ่งแสดงถึงการทำพันธกิจอย่างต่อเนื่องของ [พระเจ้า] “บ่อน้ำพุ” แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ “ชีวิตนิรันดร์” แสดงถึงไม่มีที่สิ้นสุดและมีอยู่อย่างนั้นตลอดไป! นั่นแสดงถึงชีวิตของพระเจ้าอยู่ในจิตวิญญาณของมนุษย์! พระเยซูทรงประทานชีวิตนิรันดร์อยู่ในใจของลูกแกะ – เสมอน้ำพุ - ไม่มีวันสิ้นสุด - ไหลเสมอ! เป็นของขวัญ ที่เราไม่สามารถรับได้ด้วยวิธีการต่างๆ เป็นของขวัญจากพระคริสต์ หากพระองค์ประทานให้แล้วไม่เคยคิดเอาคืน

“ถึงแม้ว่าเมื่อเราตายไปแล้วในการบาป พระองค์ยังทรงกระทำให้เรามีชีวิตอยู่กับพระคริสต์ (ซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณ)” (เอเฟซัส 2:5)

ชีวิตนิรันดร์ที่มอบให้แก่จิตวิญญาณของคนที่ตายแล้ว ชีวิตนิรันดร์เป็นของขวัญ ที่มอบให้กับผู้ชายและผู้หญิงที่ตายอยู่ในบาป! นั่นคือข่าวดีของพระเยซู! สรรเสริญพระเจ้า! “เราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะนั้น และแกะนั้นจะไม่พินาศเลย และจะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือของเราได้” (ยอห์น 10:28)

พระองค์ไม่ละทิ้งข้าฯไป พระองค์จะจับข้าไว้แน่น
   พระองค์ทรงซื้อข้าฯด้วยราคาแพง พระองค์จะจับข้าไว้แน่น
พระองค์จะจับข้าไว้แน่น พระองค์จะจับข้าไว้แน่น
   พระผู้ทรงรักข้าฯตลอดไป พระองค์จะจับข้าไว้แน่น
(“He Will Hold Me Fast” by Ada R. Habershon, 1861-1918)

สเปอร์เจียนกล่าวว่า "เราคาดหวังว่ายึดมั่นไปจนถึงวันสุดท้าย เพราะชีวิตที่พระเจ้าทรงให้อยู่พวกเรานั้นไม่มีวันสิ้นสุด และเอาชนะในสิ่งที่ชั่วร้าย ... ต้องถวายเกียรตแด่พระองค์ตลอดไป" (C. H. Spurgeon, “Perseverance Without Presumption,” MPT, Number 1,055) ต้องเป็น! ต้องเป็นเช่นนั้น! ต้องถวายเกียรตแด่พระองค์ตลอดไป! นั่นเป็นของขวัญ! นั่นเป็นของประทานจากพระเยซูคริสต์! พระองค์ทรงตรัสว่า "เราประทานชีวิตนิรันดร์ให้พวกเขา" สรรเสริญพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์! พระองค์ประทานชีวิตนิรันดร์ให้เรา! เราไม่ต้องจ่ายอะไรเลย พระเยซูทรงจ่ายด้วยการสิ้นพระชนม์ของพระองค์บนไม้กางเขน! พระเยซูทรงมีโดยเป็นขึ้นมาจากความตาย!

ฮาเลลูยาสำเร็จแล้วข้าฯเชื่อในพระบุตร
ข้าฯรอดโดยพระโลหิตบนไม้กางเขน!
   (“Hallelujah, ‘Tis Done” by Philip P. Bliss, 1838-1876)

“เราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะนั้น และแกะนั้นจะไม่พินาศเลย และจะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือของเราได้” (ยอห์น 10:28)

ชีวิตนิรันดร์คือของขวัญของพระคริสต์

II. ประการที่สอง พระสัญญาของพระคริสต์

"เราประทานชีวิตนิรันดร์ให้แก่พวกเขา และพวกเขาจะไม่พินาศ ...” พระองค์กล่าวว่า "เราทำเช่นนี้" เป็นพระสัญญาที่ยอดเยี่ยม! "พวกเขาจะไม่พินาศ" ผมดีใจที่พระองค์ทรงตรัสอย่างนั้น บางคนบอกว่าพวกเขาอาจจะรอดโดยการตัดสินใจของพวกเขาเอง พวกเขาอาจตัดสินใจไปจากพระองค์ แต่วลีนี้ไม่ได้กล่าวว่าอย่างนั้น - "พวกเขาจะไม่พินาศ" ซึ่งรวมถึงตลอดเวลา "พวกเขาจะไม่พินาศไปเลย" พวกอนุชนคือผู้ที่มีความรู้น้อยใช่หรือเปล่า? ความเชื่อของพวกเขาอ่อนแอเพราะพวกเขาพึ่งกลับใจใหม่หรือเปล่า? "พวกเขาจะไม่พินาศ" เมื่อพวกเขาอายุมากขึ้นและปัญหาชีวิตทำลายความเชื่อของพวกเขา หากเป็นเช่นนี้พวกเขาจะสูญเสียความเชื่อหรือเปล่า? "พวกเขาจะไม่พินาศ" พวกเขาพินาศเพราะโลกนี้ทำลายพวกเขา พวกเขาพินาศเพราะตกเป็นทาสของวิญญาณชั่วร้ายอย่างนั้นหรือ ไม่อาจเป็นเช่นนั้น "พวกเขาจะไม่พินาศ" ทุกอย่างได้รับการ “ปกป้อง” โดยพระวจนะ จะเกิดอะไรขึ้นหากพวกเขาถูกทดลอง? "พวกเขาจะไม่พินาศ" จะเกิดอะไรขึ้นหากความรักของพวกเขาเยือกเย็นลงและความกระตือรือร้นของพวกเขาหายไป? "พวกเขาจะไม่พินาศ" ไม่มีทางที่บาปจะควบคุมพวกเขาอีกครั้ง "พวกเขาจะไม่พินาศไป"

ผมเป็นคริสเตียนมานานกว่าห้าสิบสี่ปี มีบางครั้งที่ดูเหมือนว่าพระเจ้าอยู่ห่างไกล มีหลายครั้งที่ผมยังสงสัยในความรอดของตัวเอง มีบางครั้งที่ผมคิดว่าอาจเดินหลงผิดตลอดไป แต่พระเยซูทรงนำพาผมผ่านพ้นไปเสมอ พระเยซูนำผมออกมาจากความสิ้นหวัง ผมไม่ได้เติบโตในครอบครัวคริสเตียน ผมไม่มีบุคคลตัวอย่าง ผมมีชีวิตอยู่ท่ามกลางคนที่ชั่วร้าย ผมเกือบหลงผิด เพราะผมเห็นคนที่หลงทำบาปมาแล้วมากมาย ผมรู้สึกว่าตัวเองก็จะหลงไปกับคนเหล่านั้น ผมอ่อนแอจนเกือบต้องหลงทาง ผมรู้สึกเหมือนถูกขับไล่ออกจากสังคม ฉันรู้สึกเหมือนเดวิดตอนที่เขาอาศัยอยู่ในถ้ำเพื่อซ่อนตัวจากศัตรูของเขาคือกษัตริย์ซาอูล

“ข้าพระองค์มองทางขวามือและมองดู แต่ไม่มีใครยอมรู้จักข้าพระองค์ ข้าพระองค์ไม่มีที่หลบภัย ไม่มีใครเอาใจใส่จิตใจข้าพระองค์” (สดุดี 142:4)

“เมื่อข้าพเจ้าได้คิดว่า “เท้าของข้าพลาด” โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ความเมตตาของพระองค์ยึดข้าพระองค์ไว้” (สดุดี 94:18)

ผมรู้โดยประสบการณ์ “เมื่อข้าพเจ้าได้คิดว่า “เท้าของข้าพลาด” โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ความเมตตาของพระองค์ยึดข้าพระองค์ไว้" ผมรู้โดยประสบการณ์ว่าพระคริสต์ทรงตรัสความจริงให้ผม พวกเขาไม่เคยจะพินาศทั้งผู้ใดจะดึงพวกเขาออกจากมือของฉัน" นี้ไม่ได้เป็นเพียงความเชื่อกับผมตอนนี้ มันเป็นความจริงที่อยู่อาศัย - ออกมาจากปากของพระเยซูคริสต์ "เราให้แก่พวกเขามีชีวิตนิรันดร์ และพวกเขาไม่เคยจะพินาศไป"

พระองค์ไม่ละทิ้งข้าฯไป พระองค์จะจับข้าไว้แน่น
   พระองค์ทรงซื้อข้าฯด้วยราคาแพง พระองค์จะจับข้าไว้แน่น
พระองค์จะจับข้าไว้แน่น พระองค์จะจับข้าไว้แน่น
   พระผู้ทรงรักข้าฯตลอดไป พระองค์จะจับข้าไว้แน่น

หนุ่มสาวทั้งหลายผมเองเคยเป็นหนุ่มมาก่อน และผมรู้ว่า พระสัญญาของพระเยซูนั้นเป็นความจริง ผมรู้ว่านั่นคือความจริง! "เมื่อฉันกล่าวว่าเท้าของฉันความเมตตาของพระองค์โอพระเจ้าจัดขึ้นฉันขึ้น" ฉันรู้ว่าพระเยซูบอกความจริง “ข้าพระองค์มองทางขวามือและมองดู แต่ไม่มีใครยอมรู้จักข้าพระองค์ ข้าพระองค์ไม่มีที่หลบภัย ไม่มีใครเอาใจใส่จิตใจข้าพระองค์” ผมรู้ว่าพระเยซูทรงตรัสความจริงให้ผม

“เราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะนั้น และแกะนั้นจะไม่พินาศเลย และจะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือของเราได้”

พระองค์ทรงค้ำจุนผมเอาไว้ พระองค์ทรงกอบกู้ผมอย่างรวดเร็ว ผมรู้ว่าพระองค์ก็ทรงสามารถทำเช่นเดียวกันนั้นให้คุณด้วย! นั่นแหละคือเหตุผลที่ผมกล้าที่จะบอกคุณให้วางใจในพระผู้ช่วยให้รอดของฉผมคือพระเยซู ผมไว้ใจพระองค์มานานแล้ว และผมเองก็ไม่เคยพินาศ ถ้าคุณวางใจในพระองค์ คุณก็จะไม่พินาศ! นั่นคือพระสัญญาของพระคริสต์เอง!

III. ประการที่สาม นั่นคือฤทธิ์อำนาจของพระคริสต์

“และจะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือของเราได้” (ยอห์น 10:28ข) ขอให้สังเกตว่าคำว่า "คน" ตามตัวหนังสือตัวเอียงในพระคัมภีร์ฉบับคิงเจมส์ นั่นหมายความว่าพระคัมภีร์ฉบับ KJV มีคำว่า "คน" อยู่ในนั้น - เพราะคำนี้ไม่ได้อยู่ในภาษากรีก คำในภาษากรีกคือ "tis" หมายความว่า "คน" (George Ricker Berry) หรือ “ทุกคนหรือทุกสิ่ง” (Strong) นักศาสนศาสตร์ผู้ชำนาญภาษากรีกที่ชื่อ เอ ที โรเบิร์ตสัน กล่าวถึงข้อนี้ว่า “แกะเหล่านั้นรู้สึกว่าปลอดภัย...ไม่มีหมาป่า ไม่มีโจร ไม่มีขโมย ไม่มีวิญญาณชั่ว ไม่มีวิญญาณชั่วตนไหนกล้า (ฉก) แกะไปจากมือของเราได้” (Word Pictures; note on John 10:28). ดร. โรเบิร์ตอ้างอิงถึงจอห์น 6:39

“และพระประสงค์ของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามานั้น ก็คือให้เรารักษาบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงมอบไว้กับเรา มิให้หายไปสักคนเดียว แต่ให้ฟื้นขึ้นมาในวันที่สุด” (ยอห์น 6:39)

อีกครั้งหนึ่งที่ ดร. โรเบิร์ตอ้างถึงยอห์น 17:12 "ข้าพระองค์ก็ได้พิทักษ์รักษาพวกเขาไว้โดยพระนามของพระองค์ ผู้ซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้ปกป้องเขาไว้และไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเสียไปนอกจากลูกของความพินาศ..." และอ้างในโคโลสี 3: 3 "เพราะว่าท่านได้ตายแล้วและชีวิตของท่านซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้า" ฉบับคิงเจมส์กล่าวว่า "ไม่มีใครที่จะฉกพวกเขาจากมือของเราได้”

สเปอร์เจียนกล่าวว่า "คุณรู้ข้อความนี้ก่อนเรา เราจึงไม่จำเป็นต้องอ่านคำว่า 'มนุษย์' เพราะไม่ได้อยู่ในฉบับดั้งเดิม [กรีก] ... ดังนั้นเราควรอ่าน - ไม่มีวิญญาณชั่วตนไหนกล้า (ฉก) แกะไปจากมือของเราได้” ไม่เฉพาะเท่านั้น – มนุษย์ทุกคน แต่รวมถึงมารด้วย ... ดังนั้นจึงไม่ใช่เฉพาะมนุษย์เท่านั้น บางครั้งรวม [ศัตรู] ที่เลวร้ายที่สุดของเราด้วย ... และรวมถึงทูตสวรรค์ที่หลงทำบาปด้วย ไม่มีใครเอาใจใส่จิตใจข้าพระองค์ ไม่มีทางที่ใครคนใดคนหนึ่งที่จะนำเราออกจากพระหัตถ์ของพระเจ้าได้ ... เราเป็นลูกสุดที่รักของพระองค์ และพระองค์ทรงคุ้มครองลูกๆของพพระองค์ โอ้เป็นพระสัญญาแห่งสันติสุข!" (ibid.)

โปรดจำอาจารย์ วูลเบรนด์ บางทีคุณอาจจะสงสัยว่าทำไมผมอ่านหนังสือของเขาที่ชื่อ ทรมานเพื่อพระคริสต์ หรือ Tortured for Christ, อาจจะสงสัยว่าทำไมผมถึงอ่านหนังสือเล่มนี้ นี่คือเหตุผล ผมไม่ได้อ่านเพราะความสนใจอยากรู้อยากเห็น หรือโรคหรือความรักของโลหิตและเลือด ผมอ่านหนังสือของเขาเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ดึงดูดผม เพราะกล่าวถึงฤทธิ์อำนาจของพระเยซูและทรงรักษาสัญญาของพระองค์ พวกคอมมิวนิสต์ทรมานอาจารย์วูลเบรนด์เพราะท่านเทศนาถึงพระกิตติคุณ พวกเขาทุบตีเท้าของท่านเขาจนไม่สามารถยืนเทศนา ตอนที่ท่านมาเทศนาในคริสตจักรของเรานั้น ท่านต้องถอดรองเท้าและนั่งบนเก้าอี้เพราะแผลเที่เท้าของท่าน พวกคอมมัวนิสต์แทงหลังของท่านจนถึงสิบแปดหลุม พวกเขาให้ท่านยืนเป็นเวลาหลายชั่วโมง พวกเขาทรมาณท่าน พวกเขาขังท่านอยู่ในคุกเหมือนอยู่ในรูหนู พวกเขาขังท่านโดดเดี่ยวจนไม่ได้ยินเสียงของใครเป็นเวลาหลายเดือน แต่ท่านก็ผ่านพ้นสิ่งเลวร้ายนี้ไป – และท่านก็มาเทศนาที่คริสตจักรของเราหลายครั้งด้วยกัน คุณอาจพูดว่า "ท่านแข็งและทนเหมือนเหล็ก" ไม่ใช่อย่างนั้น ท่านเป็นคนที่อ่อนแอมาก ท่านผ่านพ้นความทุกข์ทุกทรมานเพราะพระสัญญาของพระคริสต์ที่เป็นความจริง!

“เราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะนั้น และแกะนั้นจะไม่พินาศเลย และจะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือของเราได้” (ยอห์น 10:28)

ผมรู้ว่าเป็นความจริง เพราะผมก็มีประสบการณ์ถึงความจริงนี้ในชีวิตของผม จงพักอยู่ในพระคริสต์และรับเอาชีวิตนิรันดร์ พระเยซูไม่เคยโกโหก

ตอนนี้ผมอยากจะอ้างคำพูดของสเปอร์เจียนอีกครั้ง "ผมเห็นในขณะที่ผมก็ยัง [หนุ่ม] ว่ามีชายหนุ่มหลายคนตกอยู่ในความชั่ว [และบาป] ผมรู้โดยฝ่ายจิตวิญญาณของผมว่า [เกลียดชัง] ความบาปที่ผมได้ยิน ผมถูกแยกจาก [โดยพ่อแม่ของผม] ผมกลัวว่าบาปของคนหนุ่มสาวเหล่านี้จะเข้ามามีส่วนในชีวิตของผม ผมเองก็รู้สึกเป็นทุกข์ใจอย่างหนัก ผมเชื่อว่าหากผมบังเกิดใหม่อีกครั้ง และรับชีวิตใหม่ ผมรู้สึกว่าไม่มั่งคง มิฉะนั้นผมอาจจะเป็นเหยื่อองมาร ผมกลัวว่าตัวเองอาจจะผิดศีลธรรมเหมือนอย่างเด็กอื่นๆ ความคิดนี้ทำให้ผมเป็นทุกข์มากนัก แต่เมื่อผมได้ยินว่าพระเยซูจะช่วยกู้ผมจากการหลงผิด พระองค์ทำให้ผมมีความหวังและช่วยกู้ผม ผมคิดว่า ถ้าผมไปที่พระเยซูและรับเอาจิตใจใหม่และวิญญาณใหม่ ผมถูกนำออกจากบาปและเข้าอยู่ในพระองค์ ความคิดนี้เองที่ทำให้ผมอยากจะรู้จักพระคริสต์

ผมดีใจมากที่ได้ยินว่าพระเยซูทรงสัตย์ซื่อในการรักษาพระสัญญาของพระองค์ให้กับผู้ที่ยอมจำนนต่อพระองค์ แล้วพระองค์ก็ทรงสามารถชำระบาปของชายหนุ่มทั้งหลายและปกป้องพวกเขาจนวันสุดท้าย ทางของเขาและให้เขาไปจนกว่าจะสิ้น โอ้ อนุชนทั้งหลายไม่มีชีวิตที่มั่นคงเท่ากับการเราเชื่อในพระเยซูคริสต์" (C. H. Spurgeon, ibid., somewhat simplified by Dr. Hymers for modern hearers)

“เราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะนั้น และแกะนั้นจะไม่พินาศเลย และจะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือของเราได้” (ยอห์น 10:28)

อีกหนึ่งความดีที่อยากให้คุณ ผมบอกว่าไม่มีศัตรูที่เป็นมนุษย์และวิญญาณชั่วที่จะสามารถพรากคุณไปจากพระหัตถ์ของผู้ช่วยให้รอด "แต่" คุณอาจจะพูดว่า "จะเกิดถ้าผมหันไปจากพระเยซู? จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมเองออกจากคริสตจักรและกลับสู่โลก?" เพื่อนรัก "ตัวผมเอง"รวมอยู่ในคำที่ว่า "ทุกคน" ผมรู้ว่าคนอื่น ๆ ที่ไม่ได้กลับใจอย่างแท้จริงกลับไปสู่ชาวโลก ในขณะเดียวกันผมก็รู้ว่าคนเหล่านั้นไม่เคยมีตราประทับแห่งแกะของพระคริสต์ พวกเขาไม่เคยได้ยินเสียงของพระองค์ พระองค์ไม่เคยรู้จักคนเหล่านั้น พวกเขาไม่เคยติดตามพระองค์ พวกเขาใช้การตัดสินใจผิวเผินและแล้วละทิ้งพระองค์ไป แต่ผมไม่ได้ขอให้คุณไปทำอย่างนั้น ผมขอให้คุณมาที่พระเยซูชาวนาซาเร็ธพระบุตรของพระเจ้า ผมกำลังขอให้คุณวางใจพระองค์และนอนพักในพระองค์ สเปอร์เจียนกล่าวว่า "โอ้! คนบาป วันนี้เจ้าจงเข้ามาพักผ่อนอยู่ในพระเยซูและในพระเยซูเท่านั้นและจงรับข้อความนี้ อย่ากลัว - 'เราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะนั้น และแกะนั้นจะไม่พินาศเลย และจะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือของเราได้” (ibid.)

พระองค์จะช่วยกู้เจ้า พระองค์จะช่วยกู้เจ้า
พระผู้ช่วยของฉันทรงรักคุณ พระองค์จะช่วยกู้เจ้า

พระบิดา ข้าพระองค์อธิษฐานขอให้คนได้ยินบทเทศนานี้ จะพบและวางใจในพระเยซู ผู้ทรงประทานชีวิตนิรันดร์ ในพระนามของพระองค์ อาเมน

หากบทเทศนานี้เป็นพระพรให้กับคุณ กรุณาเขียนอีเมล์ส่งไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส และบอกท่าน – www.realconversion.com (คลิกที่นี่) คุณสามารถเขียนถึง ดร. ไฮเมอร์ส ในภาษาของคุณ แต่หากเป็นไปได้ก็ขอให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ

(จบการเทศนา)
คุณสามารถอ่านบทเทศนาของ ดร. ฮิวเมอร์ ได้ในแต่ละอาทิตย์ทางอินเตอร์เนทได้ที่
www.realconversion.com. (กดที่นี่) “บทเทศนาในภาษาไทย”

คุณสามารถส่งอีเมล์ถึง ดร. ไฮเมอร์ส ที่ rlhymersjr@sbcglobal.net
– หรือเขียนจดหมายส่งไปให้เขาที่ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
หรือโทรศัพท์ถึงเขาที (818) 352-0452.

หมายเหตุ: ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์
คุณสามารถนำไปใช้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจาก ดร. ไฮเมอร์ส
แต่อย่างไรก็ตามข้อความทั้งหมดของ ดร. ไฮเมอร์ส
ที่อยู่ในรูปวิดีโอนั้นมีการสงวนลิขสิทธิ์และต้องได้รับการอนุญาตเท่านั้นถึงจะสามารถนำมาใช้ได้

อ่านพระคัมภีร์ก่อนเทศนาโดย ท่าน อาเบล พรูดโฮมมี: ยอห์น 10:22-29.
ร้องเพลงเดี่ยวพิเศษโดย มร. เจค แกน “He Will Hold Me Fast” (Ada R. Habershon, 1861-1918).


โครงร่างของ

พระองค์ทรงช่วยกู้คุณอย่างทันทีทันใด

HE WILL HOLD YOU FAST!

โดย ดร. อาร์ เอล์ ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“เราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะนั้น และแกะนั้นจะไม่พินาศเลย และจะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือของเราได้” (ยอห์น 10:28)

(ยอห์น 10:31, 27; กาลาเตีย 5:6; I โครินธ์ 2:7)

I.    ประการแรก นั่นคือของประทานของพระคริสต์ ยอห์น 10:28ก; 4:14; เอเฟซัส 2:5.

II.   ประการที่สอง พระสัญญาของพระคริสต์ ยอห์น 10:28ก; สดุดี 142:4; สดุดี 94:18.

III.  ประการที่สาม นั่นคือฤทธิ์อำนาจของพระคริสต์ ยอห์น 10:28ข; 6:39; 17:12;
โคโลสี 3:3.