Print Sermon

เป้าหมายของเว็ปไซต์นี้คือจัดเตรียมบทเทศนาที่เขียนจากต้นฉบับ และในรูปแบบวีดีโอให้กับผู้รับใช้ และมิชชั่นนารีที่ไปรับใช้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในโลกที่สามที่ขาดแคลนพระคริสตธรรมหรือโรงเรียนอบรมพระคัมภีร์

ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ถูกอ่านในคอมพิวเตอร์ประมาณ 1,500,000 เครื่อง และมากกว่า 221 ประเทศในแต่ละปี โปรดไปอ่านได้ที www.sermonsfortheworld.com ในขณะเดียวกันมีหลายร้อยคนดูวิดีโอบน YouTube และหลังจากนั้นคนเหล่านั้นก็จะย้ายจากดู YouTube มาอ่านเว็บไซต์ของเรา YouTube นำคนมาที่เว็บไซต์ของเรา บทเทศนาต้นฉบับนี้ถูกแปลออกเป็น 46 ภาษา และมีคนอ่านในคอมพิวเตอร์มากถึง 120,000 ทุก ๆ เดือน บทเทศนาต้นฉบับนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ อนุญาตให้นักเทศนาสามารถนำไปใช้เทศน์ได้ นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบวีดีโอเป็นร้อย ๆ ซึ่งเทศน์โดย ดร. ไฮเมอร์ส และนักศึกษาของท่าน บทเทศนาต้นฉบับไม่สงวน แต่จะสงวนเฉพาะในรูปแบบวีดีโอ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ว่าจะสนับสนุนการประกาศพระกิตติคุณไปทั่วโลกได้อย่างไร

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ อีเมล์ของ ดร. ไฮเมอร์ส คือ rlhymersjr@sbcglobal.net
การฆ่า การดึง ความอัปยศและการทำร้าย

THE SMITING, PLUCKING, SHAME AND SPITTING
(Thai)

เทศนาโดน ดร. อาร์ เอล ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

บทเทศนาที่คริสตจักรแบ๊บติสต์เทเบอร์นาเคลเมืองลอสแอนเจลิส
วันของพระเป็นเจ้าภาคกลางคืน 25 มีนาคม 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, March 25, 2018

“ข้าพเจ้าหันหลังให้แก่ผู้ที่โบยตีข้าพเจ้า และหันแก้มให้แก่คนที่ดึงเคราข้าพเจ้าออก ข้าพเจ้าไม่หนีหน้าจากความอายแก่การถ่มน้ำลายรด” (อิสยาห์ 50:6)


นี่เป็นหนึ่งในสามคำทำนายโดยอิสยาห์ที่กล่าวถึงความทุกข์ทรมานของพระคริสต์ ข้อนี้เป็นอีกหนึ่งข้อที่พระเยซูทรงตรัสไว้เมื่อพระองค์ตรัสกับเหล่าศิษย์ของพระองค์ว่า

“ดูเถิด เราทั้งหลายจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม และสิ่งสารพัดซึ่งเหล่าผู้พยากรณ์ได้เขียนไว้ว่าด้วยบุตรมนุษย์นั้นจะสำเร็จ ด้วยว่าบุตรมนุษย์นั้นจะต้องถูกมอบไว้กับคนต่างชาติ และเขาจะเยาะเย้ยท่าน กระทำหยาบคายแก่ท่าน ถ่มน้ำลายรดท่าน เขาจะโบยตีและฆ่าท่านเสีย แล้วในวันที่สามท่านจะเป็นขึ้นมาใหม่” (ลูกา 18:31-33).

คำพยากรณ์ในอิสยาห์ 50: 6 ไม่ได้กล่าวถึงใครคนไหนคน นอกเสียพระเยซู เพราะพระเยซูคริสต์จะทรงกระทำให้สำเร็จตามนั้น

“ข้าพเจ้าหันหลังให้แก่ผู้ที่โบยตีข้าพเจ้า และหันแก้มให้แก่คนที่ดึงเคราข้าพเจ้าออก ข้าพเจ้าไม่หนีหน้าจากความอายแก่การถ่มน้ำลายรด” (อิสยาห์ 50:6)

ผมจะนำพระธรรมข้อนี้มากล่าวในสามประการนี้

I. หนึ่ง พระเยซู “มอบ” พระองค์เองแก่การทรมาณ!

ดร. สตรอง (หมายเลข 5414) บอกเราว่าคำว่า "nâthan" ในภาษาฮีบรูหมายถึง "มอบ" พระเยซู "มอบ" พระองค์เองให้กับผู้ที่ทำร้าย พระองค "ทรงให้" แก้มของเขากับพวกที่ดึงผมของพระองค์ออก พระองค์ทรงประทานพระพักตร์ของพระองค์ให้คนต่ และยอมถูกรับความ "อัปยศและคาย" พระเยซูตรัสว่า

“เราสละชีวิตของเรา เพื่อจะรับชีวิตนั้นคืนมาอีก... ไม่มีผู้ใดชิงชีวิตไปจากเราได้ แต่เราสละชีวิตด้วยใจสมัครของเราเอง” (ยอห์น 10:17-18)

อีกครั้งหนึ่งในสวนเกทเสมนี พวกเขามาจับกุมพระองค์ พระเยซูตรัสกับเปโตรว่า

“ท่านคิดว่าเราจะอธิษฐานขอพระบิดาของเรา และในบัดเดี๋ยวนั้นพระองค์จะทรงประทานทูตสวรรค์แก่เรากว่าสิบสองกองไม่ได้หรือ แต่ถ้าเป็นเช่นนั้นพระคัมภีร์ที่ว่า จำจะต้องเป็นอย่างนี้ จะสำเร็จได้อย่างไร?” (มัทธิว 26:53-54)

แม้ในขณะที่ทหารมาลากพระองค์ไปนั้น พระเยซูทรงสามารถเรียกทูตสวรรค์ 72,000 องค์มาเพื่อป้องพระองค์ แต่พระองค์จงใจปฏิเสธที่จะทำเช่นนั้น ใช่พระผู้ช่วยให้รอดทรง "ให้" หลังและแก้มของพระองค์ให้กับผผู้ที่ "ทำร้าย" และพระองค์ทรงประทานพระองค์เองเพื่อยอมรับความทุกข์ยากเหล่านั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพระองค์ในการเสด็จมาในโลกนี้ เพื่อช่วยประชาชนของพระองค์ให้ไถ่คนทั้งหลายที่มา ให้พระองค์ อย่างที่พระองค์ทรงตรัสว่า

มอบพระองค์เองให้กับทุกคน” (1 ทิโมธี 2:6)

พระองค์

สละพระองค์เองเพราะบาปของเราทั้งหลาย เพื่อช่วยเราให้พ้นจากยุคปัจจุบันอันชั่วร้ายตามพระประสงค์พระเจ้าผู้เป็นพระบิดาของเรา” (กาลาเทีย 1:4)

พระองค์

ประทานพระองค์เองให้เรา เพื่อไถ่เราให้พ้นจากความชั่วช้าทุกอย่าง” (ทิตัส 2:14)

พระองค์ตรัสว่า

“เราสละชีวิตของเรา เพื่อจะรับชีวิตนั้นคืนมาอีก... ไม่มีผู้ใดชิงชีวิตไปจากเราได้ แต่เราสละชีวิตด้วยใจสมัครของเราเอง” (ยอห์น 10:17-18)

พระองค์ทรงยอมถูกทรมาน ทนกับความอายและถูกตรึงไว้ที่กางเขนเพราะพระองค์ทรงรักคุณ พระองค์ตรัสว่า

“ไม่มีผู้ใดมีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ คือการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายของตน” (จอห์น 15:13)

พระเยซูเสด็จลงมาจากพระที่นั่งแห่งสวรรค์เพื่อประโยชน์ในการนี้ คือประทานชีวิตของพระองค์ไปสู่ทางแห่งการทรมานและความอับอาย การนั้นเพื่อเราจะได้มีชีวิตใหม่ โอ้ คิดอะไร! พระองค์ตรัสว่า "เรามอบหลังของเราให้ผู้ที่โบยตีเรา เพราะเรารักคุณ เราให้แก้มกับคนที่ดึงผมของราออก เพราะเรารู้ว่านี่เป็นวิธีเดียวที่เราสามารถไถ่ถอนเจ้าได้ เราได้เผชิญหน้ากับความอัปยศและถูกถ่มน้ำลายเพื่อช่วยชีวิตเจ้าให้พ้นจากความอับอายในวันพิพากษาครั้งสุดท้าย! "พระองค์ทรงสละชีวิตของพระองค์ภายใต้ความน่าสะพรึงกลัวเหล่านี้เพราะพระองค์ทรงรักคุณและเป็นเพื่อนของคุณ! "พระเยซูเป็นเพื่อนของคนบาป!" ยืนขี้นและร้องเพลง!

พระเยซูทรงเป็นเพื่อนของคนบาป
   เพื่อนของคนบาปเพื่อนของคนบาป
พระเยซูทรงเป็นเพื่อนของคนบาป
   พระองค์สามารถทำให้คุณเป็นอิสระได้!
(“Jesus is the Friend of Sinners,” John W. Peterson, 1921-2006)

“ข้าพเจ้าหันหลังให้แก่ผู้ที่โบยตีข้าพเจ้า และหันแก้มให้แก่คนที่ดึงเคราข้าพเจ้าออก ข้าพเจ้าไม่หนีหน้าจากความอายแก่การถ่มน้ำลายรด” (อิสยาห์ 50:6)

II. สอง พระเยซู “มอบ” พระองค์เองรับการทนทุกข์เพื่อรักษาคุณให้เหาย!

พระองค์ “มอบ” [หลังของ] พระองค์เองให้กับผู้โบยตีหลังของพระองค์” อย่ามองผิวเผิน! พระวจนะกล่าวว่า

“ขณะนั้นปีลาตจึงให้เอาพระเยซูไปโบยตี” (ยอห์น 19:1)

สเปอร์เจียนกล่าวว่า

ปิลาตผู้ว่าราชการจังหวัดให้เขาขึ้นไปสู่กระบวนการโหดร้ายของการเฆี่ยนตี ... ขนตา ... ถูกสร้างขึ้นจากเส้นเอ็นของวัว ... ในนั้นบิดเบี้ยว ของแกะมีเกล็ดของกระดูกเพื่อให้จังหวะทุกอย่างอาจ effectually ฉีกขาดของมัน เข้าไปในเนื้อที่ที่สั่นสะเทือนที่ไม่ดีซึ่งได้รับผลกระทบจากจังหวะแย่ ๆ การลงโทษเป็นเช่นการลงโทษว่าโดยทั่วไปถือว่าเลวร้ายยิ่งกว่าความตายและในความเป็นจริงหลายคนเสียชีวิตขณะยืนยงหรือหลังจากนั้นไม่นาน พระผู้ไถ่ผู้ไถ่ของเราได้ให้ที่พักพิงแก่เขาและพวกเขาทำให้บาดแผลลึก ๆ ที่นั่น ปรากฏการณ์ของความทุกข์ยาก! เราจะทนได้อย่างไร? (C. H. Spurgeon, “The Shame and Spitting,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1972 reprint, volume XXV, p. 422)

“ข้าพเจ้าหันหลังให้แก่ผู้ที่โบยตีข้าพเจ้า และหันแก้มให้แก่คนที่ดึงเคราข้าพเจ้าออก ข้าพเจ้าไม่หนีหน้าจากความอายแก่การถ่มน้ำลายรด” (อิสยาห์ 50:6)

พระเยซูทำไมถึงยอมหันหลังให้กับผู้ที่โบยตีพระองค์? อีกครั้งหนึ่ง ตามที่อิสยาห์ได้ตอบเราว่า

“การตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายปลอดภัยนั้นตกแก่ท่าน ที่ต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดี” (อิสยาห์ 53:5)

กับ "การทำลาย" บนหลังของพระองค์ จิตวิญญาณของเราก็ได้รับการรักษาให้หายจากบาป! อัครสาวกเปโตรกล่าวอย่างชัดเจนว่า

“พระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้น เพื่อว่าเราทั้งหลายซึ่งตายจากบาปแล้ว จะได้ดำเนินชีวิตตามความชอบธรรม ด้วยรอยเฆี่ยนของพระองค์ ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หาย” (1 เปโตร 2:24)

จิตใจของเราถูกคลอบงำโดยบาป แต่สามารถรักษาโดยการที่พระองค์ถูกตีและทนทุกข์ทรมาณ!

ในขณะที่พระองค์อยู่ที่ทะเลสาบทิบีเรียสนั้น มีคนมากมายมาหาพระองค์

“และทรงรักษาคนทั้งหลาย” (มัทธิว 12:15)

ในขณะที่พระองค์ทรงรักษากายพวกเขาได้ พระองค์ก็จะทรงสามารถรักษาจิตใจที่ผิดบาปของคุณ หรือใจ "ที่หมดหวังชั่ว" แม้ว่าจะเป็น (เยเรมีย์ 17: 9) ชาร์ลส์ เวสลีย์ เขียนไว้ในบทเพลงนมัสการ "Hark, the Herald Angels Sing” กล้าวว่าพระเยซูคริสต์ “ทรงฟื้นขึ้นมาด้วยการรักษาพระองค์ด้วยปีกของพระองค์ ... เกิดมาเพื่อเลี้ยงดูบุตรมนุษย์ที่เกิดในแผ่นดิน เพื่อให้พวกเขาจะได้บังเกิดครั้งที่สอง" จงไปหาพระเยซูคริสต์ และพระเยซูคริสต์จะรักษาบาดแผลบาปในจิตวิญญาณของคุณโดยการทนทุกข์ของพระองค์ และคุณจะได้บังเกิดใหม่อีกครั้ง!

III. สาม พระเยซู “มอบ” ชีวิตของพระองค์เข้ารับการทรมาณในที่คนบาปอย่างคุณ!

“ข้าพเจ้าหันหลังให้แก่ผู้ที่โบยตีข้าพเจ้า และหันแก้มให้แก่คนที่ดึงเคราข้าพเจ้าออก ข้าพเจ้าไม่หนีหน้าจากความอายแก่การถ่มน้ำลายรด” (อิสยาห์ 50:6)

ไม่มีที่ไหนที่จะกล่าวชัดเจนมากกว่านี้อีก

“แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความละเมิดของเราทั้งหลาย ท่านฟกช้ำเพราะความชั่วช้าของเรา การตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายปลอดภัยนั้นตกแก่ท่าน ที่ต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดี ข้าพเจ้าไม่หันกลับ ข้าพเจ้าหันหลังให้แก่ผู้ที่โบยตีข้าพเจ้า และหันแก้มให้แก่คนที่ดึงเคราข้าพเจ้าออก ข้าพเจ้าไม่หนีหน้าจากความอายแก่การถ่มน้ำลายรด” (อิสยาห์ 50:5-6)

พระเยซูทรงผ่านพ้นการทนทุกข์ทรมาณต่างๆในที่ของคุณ เพื่อให้คุณจะได้รอดพ้นจากการทรมาณในนรก!

“เขาได้พูดหมิ่นประมาทแล้ว เราต้องการพยานอะไรอีกเล่า ดูเถิด บัดนี้ ท่านทั้งหลายก็ได้ยินเขาพูดหมิ่นประมาทแล้ว” (มัทธิว 26:67)

“บางคนก็เริ่มถ่มน้ำลายรดพระองค์ ปิดพระพักตร์ของพระองค์ ตีพระองค์ แล้วว่าแก่พระองค์ว่า “พยากรณ์ซิ” และพวกคนใช้ก็เอาฝ่ามือตบพระองค์” (มาระโก 14:65)

“เมื่อพวกเขาร้องเพลงสรรเสริญแล้ว เขาก็พากันออกไปยังภูเขามะกอก” (มัทธิว 27:30)

“แล้วเขาได้เอาไม้อ้อตีพระเศียรพระองค์ และได้ถ่มน้ำลายรดพระองค์ แล้วคุกเข่าลงนมัสการพระองค์” (มาระโก 15:19)

“ฝ่ายคนที่คุมพระเยซูก็เยาะเย้ยโบยตีพระองค์ และเมื่อเขาเอาผ้าผูกปิดพระเนตรของพระองค์แล้ว เขาจึงตบพระพักตร์ของพระองค์และถามพระองค์ว่า จงพยากรณ์เถอะว่า ใครตบเจ้า? และเขาพูดคำหมิ่นประมาทแก่พระองค์อีกหลายประการ” (ลูกา 22:63-65)

“ขณะนั้นปีลาตจึงให้เอาพระเยซูไปโบยตี” (ยอห์น 19:1)

“ข้าพเจ้าหันหลังให้แก่ผู้ที่โบยตีข้าพเจ้า และหันแก้มให้แก่คนที่ดึงเคราข้าพเจ้าออก ข้าพเจ้าไม่หนีหน้าจากความอายแก่การถ่มน้ำลายรด” (อิสยาห์ 50:6)

โจเซฟ ฮาร์ท กล่าวเอาไว้ว่า

ลองดูว่าพระเยซูทรงอดทนมากขณะไหน
   ในสถานที่ [และเป็นสถานที่โหดร้ายที่สุด]!
คนบาปได้ชืมือของตัวเองทำร้าย
   และตีที่พระพักต์ของพระผู้สร้าง
(“His Passion,” Joseph Hart, 1712-1768; altered by Dr. Hymers)

พระเยซูเสด็จผ่านความทุกข์ยากทั้งหมดนั้น แล้วพวกเขาก็ตอกพระหัตถ์ของพระองค์และพระบาทของพระองค์ที่กางเขน! พระองค์ทรงเดินผ่านความสยดสยองและความเจ็บปวดทั้งหมดแทนคุณ พระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนในสถานที่ของคุณ เพื่อชำระบาปของคุณและรักษาคุณหายและนำมาที่พระเจ้า!

“พระคริสต์เช่นกันก็ได้ทนทุกข์ครั้งเดียวเท่านั้น เพราะความผิดบาป คือพระองค์ผู้ชอบธรรมเพื่อผู้ไม่ชอบธรรม” (1 เปโตร 3:18)

ดร. อิสอัส วัตต์ กล่าวว่า

ดูจากพระหัตถ์ของพระองค์พระหัตถ์ของพระองค์พระบาทของพระองค์
   ความโศกเศร้าและความรักไหลลงมา
ความรักและความเศร้าโศกดังกล่าวได้มาพบเจอ
   หรือมงกุฎประดิษฐ์ที่เต็มไปด้วยหนาม?

เป็นดินแดนแห่งธรรมชาติทั้งปวง
   นั่นเป็นของขวัญที่เล็กเกินไป
ดังนั้นรักที่น่าอัศจรรย์ของพระเจ้า
   ขอชีวิตฉันชีวิตของฉันทั้งหมดของฉัน
(“When I Survey the Wondrous Cross,” Isaac Watts, D.D., 1674-1748)

วิลเลียม วิลเลียมส์กล่าวว่า

ความผิดมหาศาลของของมนุษย์
   วางอยู่ในพระผู้ช่วยให้รอด
เช่นเดียวกับเครื่องแต่งกายพระองค์
   สำหรับคนบาปถูกจัดเรียง
สำหรับคนบาปถูกจัดเรียง
   (“Love In Agony,” William Williams, 1759)

เอมี่ ซาบาลากา เกิดในคริสตจักรของเรา เธอมานมัสการทุกอาทิตย์ แต่นั่นไม่ได้ทำให้เธอเป็นคริสเตียนได้ เธอเป็นคนบาปตามธรรมชาติเช่นเดียวกับคนอื่น ๆ เธอต่อสู้กับบาปและกับตัวเธอเอง แต่มีวันหนึ่งเธอได้ก้าวไปข้างหน้าในตอนท้ายของการเทศนาของผม เธอคุกเข่าลงและวางใจในพระคริสต์! ฟังสิ่งที่เธอพูด

บาปของดิฉันแผ่กว้างออกไปเหมือนมหาสมุทรที่ไม่มีที่สิ้นสุด ดิฉันไม่สามารถแบกมันอีกต่อไป ดิฉันต้องการพระคริสต์! ดิฉันต้องมีโลหิตของพระองค์! ดิฉันคุกเข่าลงและวางใจในพระเยซูเอง พระเจ้าทรงปลอดปล่อยให้ดิฉันมีอิสระ จากไอดอลแห่งความรู้สึกจิตวิเคราะห์และความปรารถนาต่างๆ ดิฉันปล่อยได้บาปเหล่านั้นไปและวางลงไปในอ้อมแขนของพระผู้ช่วยให้รอด แทนที่จะกลัวการเปลี่ยนแปลงที่ผิดพลาดอื่น หรือมองภายในตัวเองและตรวจสอบความรู้สึกของดิฉันเหมือนที่เคยทำไปมาก่อนหน้านี้ ดิฉันมองไปที่พระคริสต์โดยความเชื่อ พระคริสต์ทรงพระชนม์ช่วยดิฉันไว้ พระองค์ทรงล้างบาปของดิฉันด้วยโลหิตล้ำค่าของพระองค์ พระองค์ทรงเอาภาระหนักแห่งบาปออกไป พระเยซูทรงนำดิฉันหลุดพ้นจากพระพิโรธของพระเจ้าที่ควรจะส่งดิฉันไปสู่นรก พระองค์ทรงอภัยบาปทั้งหมดของดิฉัน และบันทึกประทับตราว่า "ไม่ผิด" ด้วยโลหิตของพระองค์เอง พระองค์ทรงเป็นผู้สนับสนุนของดิฉัน พระผู้ไถ่ของดิฉัน ทรงเป็นพระผู้ไถ่ของฉันและพระเจ้าของฉัน! ดิฉันสามารถเหมือนพูดกับอัครสาวกเปาโลว่า "จงขอบพระคุณพระเจ้าแด่พระเป็นเจ้าสำหรับพระคุณอันประเสริฐของพระองค์คือพระเยซูคริสต์"

พระเยซูคริสต์เป็นผู้ตัวของคุณ พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์แทนคุณเพื่อชดใช้บาปของคุณ สเปอร์เจียนผู้ยิ่งใหญ่กล่าวว่า "คนอื่น ๆ อาจสอนสิ่งอื่นๆ แต่สำหรับธรรมาสน์นี้จะเทศนาเฉพาะการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์เท่านั้น!"

พระเยซูทรงจ่ายหนี้บาปของคุณโดยการทุกข์ทรมานและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน! มาหาพระเยซูและพระองค์จะทรงอภัยโทษบาปของคุณและช่วยชีวิตคุณ! คุณสามารถอย่างเต็มใจว่า

พระเจ้า ข้าพระองค์กำลังมา!
   มาในตอนนี้!
ทรงชำระล้างข้าพระองคืด้วยโลหิต
   ที่ไหลลงบนโขดหิน
(“I Am Coming, Lord,” Lewis Hartsough, 1828-1919)

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ หากคุณได้รับพระพรจากบทเทศนานี้ ดร. ไฮเมอร์ส อยากจะได้ยินจากคุณ ตอนที่เขียนจดหมายถึง ดร. ไฮเมอร์ส กรุณาบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือหากท่านไม่อาจตอบอีเมลล์ของท่าน หากบทเทศนานี้เป็นพระพรให้กับคุณ กรุณาเขียนอีเมล์ส่งไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส และบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร และนี่คืออีเมล์ของดร.ไฮเมอร์ส – rlhymersjr@sbcglobal.net (คลิกที่นี่) คุณสามารถเขียนถึง ดร. ไฮเมอร์ส ในภาษาของคุณ แต่หากเป็นไปได้ก็ขอให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเขียนส่งจดหมายส่ง ดร. ไฮเมอร์ส ทางไปรษณีตามที่อยู่นี้ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. คุณสามารถโทรศัพท์ไปท่านได้ที่ (818)352-0452

(จบการเทศนา)
คุณสามารถอ่านบทเทศนาของ ดร.ไฮเมอร์ส ในแต่ละสัปดาห์ทางอินเทอร์เน็ทได้ที่
at www.sermonsfortheworld.com.
คลิกที่นี่) “บทเทศนาในภาษาไทย”

หมายเหตุ: ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์
คุณสามารถนำไปใช้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจาก ดร. ไฮเมอร์ส
แต่อย่างไรก็ตามข้อความทั้งหมดของ ดร. ไฮเมอร์ส
ที่อยู่ในรูปวิดีโอนั้นมีการสงวนลิขสิทธิ์และต้องได้รับการอนุญาตเท่านั้นถึงจะสามารถนำมาใช้ได้

ร้องเพลงเดี่ยวโดย ผป. เบนจามิน คินเคด กรีฟิฟท์:
“My Jesus, I Love Thee” (William R. Featherstone, 1842-1878)


โครงร่างของ

การฆ่า การดึง ความอัปยศและการทำร้าย

THE SMITING, PLUCKING, SHAME AND SPITTING

เทศนาโดน ดร. อาร์ เอล ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“ข้าพเจ้าหันหลังให้แก่ผู้ที่โบยตีข้าพเจ้า และหันแก้มให้แก่คนที่ดึงเคราข้าพเจ้าออก ข้าพเจ้าไม่หนีหน้าจากความอายแก่การถ่มน้ำลายรด” (อิสยาห์ 50:6)

(ลูกา 18:31-33)

I.   หนึ่ง พระเยซู “มอบ” พระองค์เองแก่การทรมาณ! ยอห์น 10: 17-18; มัทธิว 26: 53-54; 1 ทิโมธี 2: 6;
กาลาเทีย 1: 4; ติตัส 2:14; ยอห์น 15:13

II.  สอง พระเยซู “มอบ” พระองค์เองรับการทนทุกข์เพื่อรักษาคุณให้เหาย! ยอห์น 19: 1; อิสยาห์ 53: 5;
1 เปโตร 2:24; มัทธิว 12:15; เยเรมีย์ 17: 9

III. สาม พระเยซู “มอบ” ชีวิตของพระองค์เข้ารับการทรมาณในที่ของคนบาปอย่างคุณ!
อิสยาห์ 53: 5-6; มัทธิว 26:67; มาระโก 14:65;
มัทธิว 27:30; มาระโก 15:19; ลูกา 22: 63-65;
ยอห์น 19: 1; 1 เปโตร 3:18