Print Sermon

เป้าหมายของเว็ปไซต์นี้คือจัดเตรียมบทเทศนาที่เขียนจากต้นฉบับ และในรูปแบบวีดีโอให้กับผู้รับใช้ และมิชชั่นนารีที่ไปรับใช้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในโลกที่สามที่ขาดแคลนพระคริสตธรรมหรือโรงเรียนอบรมพระคัมภีร์

ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ถูกอ่านในคอมพิวเตอร์ประมาณ 1,500,000 เครื่อง และมากกว่า 221 ประเทศในแต่ละปี โปรดไปอ่านได้ที www.sermonsfortheworld.com ในขณะเดียวกันมีหลายร้อยคนดูวิดีโอบน YouTube และหลังจากนั้นคนเหล่านั้นก็จะย้ายจากดู YouTube มาอ่านเว็บไซต์ของเรา YouTube นำคนมาที่เว็บไซต์ของเรา บทเทศนาต้นฉบับนี้ถูกแปลออกเป็น 46 ภาษา และมีคนอ่านในคอมพิวเตอร์มากถึง 120,000 ทุก ๆ เดือน บทเทศนาต้นฉบับนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ อนุญาตให้นักเทศนาสามารถนำไปใช้เทศน์ได้ นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบวีดีโอเป็นร้อย ๆ ซึ่งเทศน์โดย ดร. ไฮเมอร์ส และนักศึกษาของท่าน บทเทศนาต้นฉบับไม่สงวน แต่จะสงวนเฉพาะในรูปแบบวีดีโอ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ว่าจะสนับสนุนการประกาศพระกิตติคุณไปทั่วโลกได้อย่างไร

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ อีเมล์ของ ดร. ไฮเมอร์ส คือ rlhymersjr@sbcglobal.net
บาปที่ไม่ทรงอภัยให้-
บทเรียน # 1 ในศาสนศาสตร์ระบบ

THE UNPARDONABLE SIN –
LESSON #1 IN SYSTEMATIC THEOLOGY
(Thai)

โดย ดร. อาร์ เอล ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

บทเทศนาที่คริสตจักรแบ๊บติสต์เทเบอร์นาเคลในนคร ลอสแอนเจลิส
เช้าวันของพระเป็นเจ้า 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2017
A lesson given at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, February 25, 2017


“เพราะฉะนั้น เราบอกท่านทั้งหลายว่า ความผิดบาปและคำหมิ่นประมาททุกอย่างจะโปรดยกให้มนุษย์ได้ เว้นแต่คำหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงโปรดยกให้มนุษย์ไม่ได้ ผู้ใดจะกล่าวร้ายบุตรมนุษย์จะโปรดยกให้ผู้นั้นได้ แต่ผู้ใดจะกล่าวร้ายพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะทรงโปรดยกให้ผู้นั้นไม่ได้ทั้งโลกนี้โลกหน้า” (มัทธิว 12:31-32)

I. หนึ่ง บาปที่อภัยให้ไม่ได้คืออะไร?

The Reformation Study Bible (Ligonier Ministries, 2005) กล่าวว่า

“บาปของการคำหมิ่นประมาท...คือการพูด ตามที่เราเข้าใจว่าการแสดงออกทางความคิดและจิตใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับที่พระเยซูตรัสถึงอำนาจของการทำดีท่ามกลางพวกเขา ที่ไม่ใช่มาจากพระเจ้า แต่มาจากมาร พระเยซูตรัสถึงความแตกต่างระหว่างคำหมิ่นประมาทและบาปอื่นๆทั่วไป ตามที่พระคัมภีร์สอน บาปของการร่วมประเวณี ฆาตกรรมโกหกและแม้แต่การทำลายคริสตจักรของเปาโล ซึ่งเปาโลทำในขณะที่ "ข่มขู่คุกคามและสังหาร" ต่อต้านคนของพระเจ้า (กิจการ 9:1)

อะไรที่ทำให้บาปที่ไม่อาจอภัยได้แตกต่างจากสิ่งอื่นๆ คือความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สอนใจของคนบาป (เอเฟซัส 1: 17-18) เพื่อเผยให้เห็นและสอนพระกิตติคุณ (ยอห์น 14:26) และเปิดเผยชักชวนให้กลับใจในฝ่ายวิญญาณและเชื่อพระเยซูคริสต์ พระวิญญาณไม่เพียง แต่อธิบายพระวจนะของพระเจ้า แต่พระองค์ทรงเปิดใจเพื่อที่จะได้รับ ... เมื่อพระองค์ทรงครอบครอง แต่คนจงใจและเจตนาปฏิเสธ ซึ่งตรงข้ามกับแสงสว่าง ตอนนั้นบาปที่ทำนั้นจึงถือว่าเป็นการทำแบบจงใจที่จะทำแบบความอาฆาตพยาบาท ในทำนองเดียวกันคนที่กลับใจใหม่จะครอบครองโดยทางความเชื่อ (ฮีบรู 3:12, 13) พระเจ้าอนุญาตให้การตัดสินใจของมนุษย์เป็นไปอย่างถาวรในกรณีนี้ พระเจ้าจะไม่ทรงทำโดยปราศจากเหตุผล แต่เพื่อตอบสนองต่อการกระทำที่เป็นความผิดและต่อต้านความรักของพระองค์

ยังมีข้อพระคัมภีร์อื่นๆอีกที่กล่าวถึงบาปที่ไม่ทรงอภัยให้อยู่ในฮีบรู 6:4-6; 10:26-29; และ 1 ยอห์น 5:16, 17. นี่กล่าวถึงบาปนี้...พระเยซูตรัสว่า ‘บาปทุกอย่าง’ และ ‘ใครที่หมิ่นประมาท’ นอกจากบาปนี้” - บาปที่ไม่อภัยให้!

หนังสือของ ดร. เฮนรี่ ซี ทีเซน ชือ่ว่า Introductory Lectures in Systematic Theology (Eerdmans, 1949) กล่าวว่า

"ความบาปสุดท้าย [แข็งกระด้าง] นั่นคือระดับของจิตวิญญาณที่ได้แข็งกระด้างในตัวมันเอง และกลายเป็นความรู้สึกที่ไม่ยอมรับพระคุณของพระเจ้า นี่แสดงถึงระดับของความผิด สุดท้ายความหยิ่งยโส [แข็งกระด้าง] เป็นบาปที่ต่อต้านพระวิญญาณบริสุทธิ์ และไม่อาจอภัยได้ เพราะว่าจิตวิญญาณเช่นนี้ไม่ยอมรับพระเจ้า" (หน้า 270)

II. สอง ตัวอย่างของบาปที่ไม่ทรงอภัยให้

1. คาอิน ปฐมกาล 4:3-7, 11-12, 16.

2. คนในสมัยโนอาร์ ปฐมกาล 7:16 – “พระเจ้าทรงปิด”
(ดูมัทธิว 24:37-38; ดู 2 เปโตร 2:5)

3. คนในโสโดม ปฐมกาล 19:12-15, 24, 26.

4. ฟาโรห์ อพยพ 7:14; 7:22; 8:15; 8:19; 8:32; 9:35; 10:17-20; 11:10.

5. เอซาว ฮีบรู 12:16-17.

6. อิสเอลที่คาเดช-บาร์นี ฮีบรู 3:7, 8, 10-12.

7. คนที่มีความรู้ ฮีบรู 6:4-6.

8. เศธรฐีหนุ่ม มัทธิว 19:22; โรม 1:28-32.

9. ยูดาห์ มัทธิว 27:3-5


เรายังไม่เคยมีหนุชนชายหรือหญิงที่กลับใจใหม่เหมือนบุตรน้อยหลงหาย ยิ่งกว่านั้นเรายังไม่เคยเห็นคนที่หนีออกจากคริสตจักรของเรา และกลับใจใหม่ในเวลาต่อมา เราไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซนต์ว่าพวกเขาทั้งหมดทำบาปที่ไม่อาจอภัยให้ ฮีบรู 6:4-6

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ หากคุณได้รับพระพรจากบทเทศนานี้ ดร. ไฮเมอร์ส อยากจะได้ยินจากคุณ ตอนที่เขียนจดหมายถึง ดร. ไฮเมอร์ส กรุณาบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือหากท่านไม่อาจตอบอีเมลล์ของท่าน หากบทเทศนานี้เป็นพระพรให้กับคุณ กรุณาเขียนอีเมล์ส่งไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส และบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร และนี่คืออีเมล์ของดร.ไฮเมอร์ส – rlhymersjr@sbcglobal.net (คลิกที่นี่) คุณสามารถเขียนถึง ดร. ไฮเมอร์ส ในภาษาของคุณ แต่หากเป็นไปได้ก็ขอให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเขียนส่งจดหมายส่ง ดร. ไฮเมอร์ส ทางไปรษณีตามที่อยู่นี้ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. คุณสามารถโทรศัพท์ไปท่านได้ที่ (818)352-0452

(จบการเทศนา)
คุณสามารถอ่านบทเทศนาของ ดร.ไฮเมอร์ส ในแต่ละสัปดาห์ทางอินเทอร์เน็ทได้ที่
at www.sermonsfortheworld.com.
คลิกที่นี่) “บทเทศนาในภาษาไทย”

หมายเหตุ: ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์
คุณสามารถนำไปใช้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจาก ดร. ไฮเมอร์ส
แต่อย่างไรก็ตามข้อความทั้งหมดของ ดร. ไฮเมอร์ส
ที่อยู่ในรูปวิดีโอนั้นมีการสงวนลิขสิทธิ์และต้องได้รับการอนุญาตเท่านั้นถึงจะสามารถนำมาใช้ได้