Print Sermon

เป้าหมายของเว็ปไซต์นี้คือจัดเตรียมบทเทศนาที่เขียนจากต้นฉบับ และในรูปแบบวีดีโอให้กับผู้รับใช้ และมิชชั่นนารีที่ไปรับใช้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในโลกที่สามที่ขาดแคลนพระคริสตธรรมหรือโรงเรียนอบรมพระคัมภีร์

ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ถูกอ่านในคอมพิวเตอร์ประมาณ 1,500,000 เครื่อง และมากกว่า 221 ประเทศในแต่ละปี โปรดไปอ่านได้ที www.sermonsfortheworld.com ในขณะเดียวกันมีหลายร้อยคนดูวิดีโอบน YouTube และหลังจากนั้นคนเหล่านั้นก็จะย้ายจากดู YouTube มาอ่านเว็บไซต์ของเรา YouTube นำคนมาที่เว็บไซต์ของเรา บทเทศนาต้นฉบับนี้ถูกแปลออกเป็น 46 ภาษา และมีคนอ่านในคอมพิวเตอร์มากถึง 120,000 ทุก ๆ เดือน บทเทศนาต้นฉบับนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ อนุญาตให้นักเทศนาสามารถนำไปใช้เทศน์ได้ นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบวีดีโอเป็นร้อย ๆ ซึ่งเทศน์โดย ดร. ไฮเมอร์ส และนักศึกษาของท่าน บทเทศนาต้นฉบับไม่สงวน แต่จะสงวนเฉพาะในรูปแบบวีดีโอ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ว่าจะสนับสนุนการประกาศพระกิตติคุณไปทั่วโลกได้อย่างไร

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ อีเมล์ของ ดร. ไฮเมอร์ส คือ rlhymersjr@sbcglobal.net
การถูกทดลองของพระเยซูคริสต์
และความล้มเหลวของซาตาน

THE TEMPTATION OF CHRIST
AND THE FALL OF SATAN!
(Thai)

โดย ดร. อาร์ เอล ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

บทเทศนาที่คริสตจักรแบ็บติสต์เทเบอร์นาเคล ลอสแอนเจลิส
วันของพระเป็นเจ้า 29 กรกฎาคม 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, July 29, 2018


องค์พระเยซูคริสต์เผชิญหน้ากับซาตาน ดูในมัทธิว 4:1 ในหน้า 997 ของพระคัมภีร์ฉบับ the Scofield Study Bible

“ระวิญญาณทรงนำพระเยซูเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร เพื่อพญามารจะได้มา [โดย] ลทดลอง” (มัทธิว 4:1)

ลองดู ชื่อแรกของซาตานที่ให้ไว้ในที่นี้คือ "ชั่ว" แปลคำภาษากรีกว่า "เดียโบลอส" ซึ่งแปลว่า "ฆาตกร" หรือ "ผู้ฆ่าคน" มันล่อลวงพระเยซูเพื่อมันจะ "ฆ่าพระองค์" ได้ หากพระเยซูคริสต์ตกเป็นเหยื่อของมัน ตอนนี้ดูข้อสาม

“เมื่อผู้ทดลองมาหาพระองค์ มันก็ทูลว่า ถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า จงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นพระกระยาหาร”” (มัทธิว 4:3)

ชื่อที่สองของซาตานในที่นี้คือ “ผู้ทดลอง” แปลมาจากภาษากรีกคือคำว่า “pěirazō” ซึ่งหมายถึง “ทดลอง” หรือ “ทดสอบ” พระเยซูอ้างสดุดี 8:3, “มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหามิได้ แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า” (มัทธิว 4:4)

ตอนนี้มารอ้างพระคัมภีร์ด้วยตัวเอง เช็คสเปียร์กล่าวถูกต้องเมื่อเขาพูดว่า "มารสามารถพูดพระคัมภีร์ได้เพื่อจุดประสงค์ของมันเอง" ซาตานยกสดุดี 91: 11-12 แม้ว่ามารจะพูดผิดก็ตาม ลัทธิพยานพระยะโฮวาและมอร์มอนอ้างพระคัมภีร์บางข้อ แต่พวกเขาไม่ได้กล่าวอ้างอย่างถูกต้อง แต่พระเยซูตรัสตอบซาตานอย่างถูกต้อง

“พระเยซูจึงตรัสตอบมันว่า มีเขียนไว้อีกว่า ‘อย่าทดลององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่าน” สดุดี 6:16 (มัทธิว 4:7)

จากนั้นมารทดสอบพระเยซูเป็นครั้งที่สามเพื่อจะทรงมอบอาณาจักรทั้งหลายแห่งโลกนี้ให้พระเยซู หากพระเยซูนกราบมัสการมัน ตอนนี้ดู มัทธิว 4:10

“พระเยซูจึงตรัสตอบพญามารว่า ซาตาน จงไปเสียให้พ้น เพราะมีเขียนไว้แล้วว่า จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่าน และปรนนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียว” อ้างจากสดุดี 6:13 และ 10:20 (มัทธิว 4:10).

ดร. เจ. เวอร์นอน แมคกี้ กล่าวว่า "พระเยซูตรัสตอบซาตานทุกครั้งโดยใช้พระวจนะ [พระคัมภีร์] มารดูเหมือนจะคิดว่า [พระคัมภีร์] ให้คำตอบที่ดีเพราะในข้อต่อไปที่เราอ่านว่า "มารเหือดหายไป" (มัทธิว 4:11) " (J. Vernon McGee, Thru the Bible, notes on Matthew 4:1-11)

ข้อสังเกตในข้อที่สิบพระเยซูเรียกชื่อมารครั้งที่สามว่า "ซาตานจงออกไป ... " แปลตามคำภาษากรีกว่า "ซานตานา" ซึ่งแปลว่า "โจทก์" พระเยซูทรงทดสอบเพื่อพิสูจน์ว่าพระองค์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมัน ผมรู้ว่าคุณและผมไม่ได้มีอำนาจเท่ากับพระเยซูคริสต์ แต่เราสามารถปฏิบัติตามแบบอย่างของพระองค์และฝึกเป็นทหารและสาวกของพระองค์! ขอให้สังเกตว่าพระคริสต์ได้ตอบทุกสิ่งด้วยการอ้างอิงพระคัมภีร์ พระวจนะของพระเจ้า พระองค์ไม่ได้พูดว่า "ดี เราคิดว่าเรื่องนี้หรือ" หรือ "ดี เราเชื่อว่ามีวิธีที่ดีกว่านี้" พระเยซูคริสต์ยกข้อพระคัมภีร์มาตอบโต้กับซาตาน ผมเรียนปริญญาโทจากสถาบันของเสรีนิยม พวกสอนต่อต้านพระคัมภีร์ ผมต้องไปเรียนที่นั่นเพราะผมไม่มีเงินพอที่จะไปเรียนที่พระคริสตธรรมดี ๆเช่นเดียวกับที่จอห์นเคลแกนไปเรียน แต่ผมได้เรียนรู้สิ่งหนึ่งที่วิทยาลัยที่ไม่ดี นั่นฉันเรียนรู้ที่จะตอบอาจารย์โดยการอ้างอิงพระคัมภีร์ให้กับพวกเขา พวกเขาเรียกผมว่าพวกหัวโบราณ ที่นั่นทำอะไรไม่ได้ผมเลย! ผมติดตามพระเยซู ผมเป็นสาวกของพระองค์ไม่ใช่ของพวกเขา!

นั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณกลับมาที่นี่และเรียนรู้พระคัมภีร์ อย่าหนีไปคริสตจักรอื่นหรือศึกษาพระคัมภีร์ที่อื่น บุคคลที่นำกลุ่มดังกล่าวอาจไม่รู้จักพระคัมภีร์เป็นอย่างดี ดังนั้นพวกเขาจะไม่สามารถฝึกให้คุณเป็นสาวกของพระคริสต์ได้ ถ้าคุณยังคงมาที่นี่เราจะสอนคุณเกี่ยวกับพระวจนะบริสุทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าและขอให้คุณจดจำข้อสำคัญต่าง ๆมากมาย นี่เป็นอีกข้อที่คุณจะจดจำได้ในวันนี้

“ข้าพระองค์ได้สะสมพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์” (สดุดี 119:11)

ตอนนี้ผมต้องการให้คุณเห็นจากพระคัมภีร์ พระวจนะของพระเจ้า ที่ ๆ ซาตานมาจากที่นั่น พวกอีเวนเจลิคอล์อ่อนแอใหม่บางคน จะบอกคุณว่ามันไม่สำคัญที่จะรู้เกี่ยวกับซาตาน แต่คุณต้องรู้จักบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับซาตานถ้าคุณต้องการที่จะเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์! หันไปดูอิสยาห์ 14: 12-15 อยู่ในหน้า 726 ของ Scofield Study Bible กรุณายืนอ่านเงียบ ๆ ในขณะที่ผมอ่านออกเสียง

“โอ ลูซีเฟอร์เอ๋ย โอรสแห่งรุ่งอรุณ เจ้าร่วงลงมาจากฟ้าสวรรค์แล้วซิ เจ้าถูกตัดลงมายังพื้นดินอย่างไรหนอ เจ้าผู้กระทำให้บรรดาประชาชาติตกต่ำน่ะ เจ้าคิดในใจของเจ้าว่า ข้าจะขึ้นไปยังสวรรค์ ข้าจะตั้งพระที่นั่งของข้า ณ เหนือดวงดาวทั้งหลายของพระเจ้า ข้าจะนั่งบนขุนเขาชุมนุมสถาน ณ ด้านทิศเหนือข้าจะขึ้นไปเหนือความสูงของเมฆ ข้าจะกระทำตัวของข้าเหมือนองค์ผู้สูงสุด แต่เจ้าจะถูกนำลงมาสู่นรก ยังที่ลึกของปากแดน บรรดาผู้ที่เห็นเจ้าจะเพ่งดูเจ้า และจะพิจารณาเจ้าว่า [ชาย] คนนี้หรือที่ทำให้โลกสั่นสะเทือน ผู้เขย่าราชอาณาจักรทั้งหลาย ผู้ที่ได้กระทำให้โลกเป็นเหมือนถิ่นทุรกันดาร และคว่ำหัวเมืองของโลกเสีย ผู้ไม่ยอมให้เชลยกลับไปบ้านของเขา” (อิสยาห์ 14:12-15)

พวกคุณนั่งลงได้

ในข้อที่ 12 ปีศาจเรียกว่า "ลูซิเฟอร์" ลูซิเฟอร์หมายถึง "แสงสว่างส่อง" เป็นภาษาฮีบรู แค่รู้ว่าชื่อของปีศาจคือ "แสง" อาจช่วยคุณได้ในภายหลัง ในคณะและกลุ่ม เพนเทคอส บางคนเห็น "แสงสว่าง" และพวกเขาคิดว่าเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่! ไม่! เป็นซาตาน! มันคือลูซิเฟอร์! ใน 2 โครินธ์ 11:14 พระคัมภีร์กล่าวว่า "ซาตานถูกแปรสภาพเป็นทูตสวรรค์แห่งแสงสว่าง" เมื่อคุณเห็นแสงสว่างบนหัวของใครบางคนมันคือซาตาน! ไม่ใช่พระเจ้า! ไม่ใช่พระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นซาตาน "แปรสภาพเป็นทูตสวรรค์แห่งแสงสว่าง" ทุกวันนี้มีหนังสือยอดนิยมที่พูดถึงคนที่กำลังจะตายและเดินทางไปยังสวรรค์แล้วกลับมายังโลก พวกเขาแทบจะพูดถึงการได้เห็น "แสง" ในสวรรค์ ในเกือบทุกกรณีพวกเขาได้รับการหลอกลวงโดยซาตาน - พวกเขาเห็นซาตานและคิดว่าเป็นพระเจ้า! แต่นั่นเป็นไปไม่ได้ พระเยซูตรัสกับเราว่า

“ไม่มีมนุษย์คนไหนเคยเห็นพระเจ้า” (จอห์น 1:18)

ถ้าพวกเขาเห็น "แสง" จริง ๆไม่ใช่พระเจ้า! มันเป็นลูซิเฟอร์ (ซาตาน) หรือหนึ่งในวิญญาณชั่วของมัน! ไม่ใช่พระเจ้า!

กลับไปที่อิสยาห์ 14:12 ลูซิเฟอร์ทำให้ "ประชาชาติอ่อนกำลังลง" เมื่อมันถูกขับออกไปจากสวรรค์ลงสู่โลก เพราะลูซิเฟอร์เคยเป็นทูตสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ในสวรรค์ แต่ลูซิเฟอร์ถูกขับไล่ออกไปจากสวรรค์เพราะพยายามจะเข้าสู่ตำแหน่งของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ ดูอิสยาห์ 14: 13-15 ยืนขึ้นตอนผมอ่านอีกครั้ง กรุณายืน

“เจ้าคิดในใจของเจ้าว่า ข้าจะขึ้นไปยังสวรรค์ ข้าจะตั้งพระที่นั่งของข้า ณ เหนือดวงดาวทั้งหลายของพระเจ้า ข้าจะนั่งบนขุนเขาชุมนุมสถาน ณ ด้านทิศเหนือข้าจะขึ้นไปเหนือความสูงของเมฆ ข้าจะกระทำตัวของข้าเหมือนองค์ผู้สูงสุด แต่เจ้าจะถูกนำลงมาสู่นรก ยังที่ลึกของปากแดน บรรดาผู้ที่เห็นเจ้าจะเพ่งดูเจ้า และจะพิจารณาเจ้าว่า ชายคนนี้หรือที่ทำให้โลกสั่นสะเทือน ผู้เขย่าราชอาณาจักรทั้งหลาย ผู้ที่ได้กระทำให้โลกเป็นเหมือนถิ่นทุรกันดาร และคว่ำหัวเมืองของโลกเสีย ผู้ไม่ยอมให้เชลยกลับไปบ้านของเขา” (อิสยาห์ 14:13-15)

ดูข้อความใน Scofield ที่ด้านล่างของหน้า 726 ข้อความในข้อ "ข้อ 12-14 แสดงถึงซาตานอย่างชัดแจ้ง ... ข้อความนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความบาปในจักรวาล เมื่อลูซิเฟอร์กล่าวว่า "เราจะ" บาปเริ่ม "ตอนนี้ดูวิวรณ์ 12: 9 อยู่ที่หน้า 1341 ในตอนสุดท้ายของพระคัมภีร์ ดูตาในขณะผมอ่าน

“พญานาคใหญ่ซึ่งเป็นงูดึกดำบรรพ์ ที่เขาเรียกกันว่า พญามารและซาตาน ผู้ล่อลวงมนุษย์ทั้งโลก พญานาคและพวกทูตของมันก็ถูกผลักทิ้งลงมาในแผ่นดินโลก” (วิวรณ์ 12:9)

มังกรผู้ยิ่งใหญ่ที่นี่คือลูซิเฟอร์ หรือซาตาน "พญานาครุ่นเก่าที่เรียกว่าปีศาจและซาตาน" นักวิชาการสมัยใหม่ส่วนใหญ่กล่าวว่านี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่นำออกมาจากซาตานในตอนท้ายของโลก ข้อนี้ช่วยในการอธิบายถึงการชี้ขาดเดียวกันกับที่เราอ่านเกี่ยวกับในอิสยาห์ 14 ในทั้งสองกรณีนั่นคือสิ่งที่รู้ว่าซาตานมาจากไหน ในข้อ 9 บอกเราว่า "ทูตสวรรค์ของมันถูกขับไล่ออกไปกับมัน" เหล่าทูตสวรรค์ที่กบฏเหล่านี้ได้กลายเป็นวิญญาณชั่วที่เผชิญกับพระเยซูในพระคัมภีร์ มีอีกหนึ่งประโยคที่จะสังเกตเห็นในวิวรณ์ 12: 9 "ซาตานซึ่งหลอกลวงคนทั้งโลก"

แม้ว่าวินสตันเชอร์ชิลล์ไม่ใช่คริสเตียน - แต่เขาเข้าใจว่ามีวิญญาณชั่วอยู่จริง เชอร์ชิลรู้ว่าปีศาจอยู่เบื้องหลังฮิตเลอร์และกองกำลังชั่วร้ายของเยอรมนีในสงครามโลกครั้งที่สอง นั่นเป็นเหตุผลที่เชอร์ชิลรู้ว่าเขาไม่สามารถทำสันติภาพกับฮิตเลอร์ได้ อื่น ๆ เช่น เชมเบอร์เลียน ลอร์ดแฮลิแฟกซ์และ "appeasers" คิดว่าพวกเขาสามารถทำข้อตกลงสันติภาพกับฮิตเลอร์ แต่เชอร์ชิลล์รู้ว่าอำนาจของปีศาจแห่งโลกนี้ต้องหยุดลงหรือมันจะเป็นจุดสิ้นสุดของสิ่งที่ เชอร์ชิลล์ เรียกว่า "ความเจริญรุ่งเรือนของคริสเตียน"

นั่นคือสิ่งที่เราต้องต่อสู้ในฐานะสาวกของพระคริสต์ เพื่อนร่วมงานของผมที่ชื่อ จอห์น คาร์แกน จะเทศนาเกี่ยวกับศัตรูของเรา - ซาตาน - คืนนี้ตามเวลา 6:15 น. เราเตรียมอาหารให้พวกคุณและคุณจะได้ฟังคำเทศนาจอห์น อย่าลืมกลับมาอีกครั้งในคืนนี้ 6:15!

โปรดยืนร้องเพลงนมัสการของลูเทอร์ "ป้อมปราการอันยิ่งใหญ่คือพระเจ้าของเรา" บทเพลงบทที่หนึ่งในหนังสือเพลงของคุณ กรุณายืนและร้องเพลงนี้!

ป้อมปราการอันยิ่งใหญ่คือพระเจ้าของเราและไม่เคยล้มเหลว
   พระผู้ช่วยของเราพระองค์ท่ามกลางน้ำท่วมที่กำลังเกิดขึ้น
ศัตรูที่ยังหลงเหลืออยู่ในสมัยก่อนของเราพยายามจะทำร้ายเรา
   หัตถกรรมของพระองค์และฤทธิ์เดชนั้นยิ่งใหญ่และมีอาวุธดีเลิศ
ไม่มีใครในโลกเทียบได้

เราอยู่ในความแข็งแกร่งของเราเองหรือความมุ่งมั่นจะสูญเสีย,
   เราไม่ได้อยู่ในฝ่ายมนุษย์แต่เลือกที่จะอยู่ในฝ่ายพระเจ้า
ถามคนที่อาจจะ? พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้า
   พระเจ้าซาโบลพระนามของพระองค์ตั้งแต่โบราณกาล
และพระองค์ต้องชนะสงคราม
   (“A Mighty Fortress is Our God,” Martin Luther, 1483-1546)

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ หากคุณได้รับพระพรจากบทเทศนานี้ ดร. ไฮเมอร์ส อยากจะได้ยินจากคุณ ตอนที่เขียนจดหมายถึง ดร. ไฮเมอร์ส กรุณาบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือหากท่านไม่อาจตอบอีเมลล์ของท่าน หากบทเทศนานี้เป็นพระพรให้กับคุณ กรุณาเขียนอีเมล์ส่งไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส และบอกท่านว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร และนี่คืออีเมล์ของดร.ไฮเมอร์ส – rlhymersjr@sbcglobal.net (คลิกที่นี่) คุณสามารถเขียนถึง ดร. ไฮเมอร์ส ในภาษาของคุณ แต่หากเป็นไปได้ก็ขอให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเขียนส่งจดหมายส่ง ดร. ไฮเมอร์ส ทางไปรษณีตามที่อยู่นี้ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. คุณสามารถโทรศัพท์ไปท่านได้ที่ (818)352-0452

(จบการเทศนา)
คุณสามารถอ่านบทเทศนาของ ดร.ไฮเมอร์ส ในแต่ละสัปดาห์ทางอินเทอร์เน็ทได้ที่
at www.sermonsfortheworld.com.
คลิกที่นี่) “บทเทศนาในภาษาไทย”

หมายเหตุ: ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์
คุณสามารถนำไปใช้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจาก ดร. ไฮเมอร์ส
แต่อย่างไรก็ตามข้อความทั้งหมดของ ดร. ไฮเมอร์ส
ที่อยู่ในรูปวิดีโอนั้นมีการสงวนลิขสิทธิ์และต้องได้รับการอนุญาตเท่านั้นถึงจะสามารถนำมาใช้ได้

ร้องเพลงเดี่ยวก่อนเทศนาโดย ผป. เบนจามิน คินเคด กรี่ฟีทท์:
“A Mighty Fortress Is Our God” (Martin Luther, 1483-1546)