Print Sermon

เป้าหมายของเว็ปไซต์นี้คือจัดเตรียมบทเทศนาที่เขียนจากต้นฉบับ และในรูปแบบวีดีโอให้กับผู้รับใช้ และมิชชั่นนารีที่ไปรับใช้ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในโลกที่สามที่ขาดแคลนพระคริสตธรรมหรือโรงเรียนอบรมพระคัมภีร์

ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ถูกอ่านในคอมพิวเตอร์ประมาณ 1,500,000 เครื่อง และมากกว่า 221 ประเทศในแต่ละปี โปรดไปอ่านได้ที www.sermonsfortheworld.com ในขณะเดียวกันมีหลายร้อยคนดูวิดีโอบน YouTube และหลังจากนั้นคนเหล่านั้นก็จะย้ายจากดู YouTube มาอ่านเว็บไซต์ของเรา YouTube นำคนมาที่เว็บไซต์ของเรา บทเทศนาต้นฉบับนี้ถูกแปลออกเป็น 46 ภาษา และมีคนอ่านในคอมพิวเตอร์มากถึง 120,000 ทุก ๆ เดือน บทเทศนาต้นฉบับนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ อนุญาตให้นักเทศนาสามารถนำไปใช้เทศน์ได้ นอกจากนี้ยังมีในรูปแบบวีดีโอเป็นร้อย ๆ ซึ่งเทศน์โดย ดร. ไฮเมอร์ส และนักศึกษาของท่าน บทเทศนาต้นฉบับไม่สงวน แต่จะสงวนเฉพาะในรูปแบบวีดีโอ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ว่าจะสนับสนุนการประกาศพระกิตติคุณไปทั่วโลกได้อย่างไร

ตอนที่คุณเขียนหนังสือไปให้ ดร. ไฮเมอร์ส บอกท่านเสมอว่าคุณเขียนมาจากประเทศอะไร หรือท่านไม่ได้ตอบคุณ อีเมล์ของ ดร. ไฮเมอร์ส คือ rlhymersjr@sbcglobal.net
การทรงเลือก

ELECTION
(Thai)

โดย ดร. อาร์ เอล์ ไฮเมอร์ส จูเนียร์
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

เทศนาในตอนเช้าวันของพระเป็นเจ้าที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2015 ณ
คริสตจักรแบ๊บติสต์แห่งนครลอสแอนเจลิส
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, February 1, 2015

“และเมื่อคนต่างชาติได้ยินอย่างนั้นก็มีความยินดี และได้สรรเสริญพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้า และคนทั้งหลายที่ทรงหมายไว้แล้วเพื่อให้ได้ชีวิตนิรันดร์ก็ได้เชื่อถือ” (กิจการ 13:48)


อาจารย์เปาโลและสหายของท่านเดินทางด้วยกันไปที่โรมเมืองอันทิโอกซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดของปิซีเดีย พวกเขาเข้าไปตามธรรมศาลา และพวกผู้นำที่นั่นได้เชิญให้อาจารย์เปาโลเทศนา โดยธรรมเนียมของชาวยิว ตอนมีผู้นำเดินทางมาที่เมืองนี้ก็จะเชิญให้เทศนา เพราะพวกเขาต้องการที่จะได้ยินคำพยานถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางศาสนาที่อยู่ในกรุงกรุงเยรูซาเล็ม นี่จึงเป็นเรื่องดีเพราะอาจารย์จะได้มีโอกาสเทศนาที่นั่น ท่านได้ลุกขึ้นและเริ่มพูดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอิสราเอล การเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ ตอนที่อาจารย์เปาโลเทศนาจบลง พวกยิวบางส่วนและชาวต่างชาติที่หันไปนับถือศาสนายูดาห์ ได้หันมาให้ความสนใจในพระกิตติคุณ

วันสะบาโตครั้งต่อมานั้น ผู้คนทั้งหมดในเมืองต่างออกมาฟังอาจารย์เปาโลเทศนาประกาศข่าวดีแห่งความรอด

“และเมื่อคนต่างชาติได้ยินอย่างนั้นก็มีความยินดี และได้สรรเสริญพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้า และคนทั้งหลายที่ทรงหมายไว้แล้วเพื่อให้ได้ชีวิตนิรันดร์ก็ได้เชื่อถือ” (กิจการ 13:48)

ตามตัวอักษรแล้ว “คนทั้งหลายที่ทรงหมายไว้แล้วเพื่อให้ได้ชีวิตนิรันดร์ก็ได้เชื่อถือ” พระเจ้าได้เลือกคนเหล่านี้บางส่วนก่อนหน้านั้นแล้ว ตอนนี้พระเจ้าทรงนำพวกเขามาที่พระคริสต์โดยทางความเชื่อ ลูกาใช้ประโยคเขียนในรูปแบบถูกกระทำ คือว่า "ทรงหมายไว้แล้ว” – “ได้รับการแต่งตั้ง" เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าเท่านั้นเป็นผู้ทรงกระทำแต่เพียงผู้เดียว พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงให้ชีวิตนิรันดร์ นี่เป็นหนึ่งในการงานที่ชัดเจนของพระเจ้าในการช่วยคนบาป พระเจ้าทรงเลือกผู้ใดคนนั้นก็จะรอด พระองค์ทรงเรียกพวกเขา พระองค์ทรงดึงพวกเขาเข้ามา ทรงเปลี่ยนพวกเขาใหม่ “คนทั้งหลายที่ทรงหมายไว้แล้ว [ได้รับการแต่งตั้ง] เพื่อให้ได้ชีวิตนิรันดร์ก็ได้เชื่อถือ” ดร. ดับบริว เอ คริสเวลล์ กล่าวถึงพระธรรมข้อนี้ว่า

บรรดาผู้ที่ไม่ได้ถูกแต่งตั้งให้รับชีวิตนิรันดร์ พวกนั้นจะไม่เชื่อ บรรดาผู้ที่ได้รับการทรงเลือกเท่านั้นที่เชื่อ (“Election: God’s Sovereign Purpose Achieved”)

นั่นง่ายมากเลย! หลักคำสอนเกี่ยวกับการทรงเลือกนั้นเป็นหลักคำสอนที่อยู่ในพระคัมภีร์ ทุกอย่างผ่านทางพระคัมภีร์

เราอ่านเรื่องของโนอาห์ที่อยู่ในยุคที่คนล้มเหลวและทำบาปเลวทราม "แต่โนอาห์เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์" (ปฐมกาล 6: 8) โนอาห์และครอบครัวของเขาได้รับการช่วยกู้จากน้ำท่วมโลก เพราะพระเจ้าทรงเลือกพวกเขาและทรงช่วยโดยพระคุณ นั่นคือการทรงเลือก!

เราอ่านเกี่ยวกับอับราฮัม ผู้ที่ถูกเรียกออกมาจากเมืองเออร์แห่งเคลเดีย ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่บูชารูปเคารพมากที่สุดในสมัยนั้น พระเจ้าทรงเรียกอับราฮัมออกมาจากการบูชารูปเคารพ และช่วยกู้เขาและทำให้เขาเป็นกลายเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่ นั่นคือการทรงเลือก!

เราอ่านเรื่องราวของโลทที่อาศัยอยู่ในเมืองแห่งความบาป เมืองที่เต็มด้วยบาป โลทไม่ต้องการที่จะหนีออกจากเมืองนั้น

“และขณะที่เขายังรีรออยู่ ทูตเหล่านั้นจึงคว้าจับมือเขา มือภรรยาของเขาและมือบุตรสาวทั้งสองของเขา พระเยโฮวาห์ทรงมีความเมตตาต่อเขา ทูตเหล่านั้นจึงนำเขาออกมาและให้เขาอยู่ที่นอกเมือง” (ปฐมกาล 19:16)

นั่นคือการทรงเลือก! "แต่ภรรยาของเขาผู้อยู่ข้างหลังเขาเหลียวกลับไปมองดูและนางจึงกลายเป็นเสาเกลือ" (ปฐมกาล 19:26) ทำไมนั่นจึงเกิดขึ้นให้กับภรรยาของโลท? เพราะเธอไม่ใช่คนที่ถูกเลือก นั่นเป็นเหตุผลที่เธอต้องพินาศ!

เราอ่านเรื่องราวลูกหลานของอิสราเอลที่ตกเป็นทาสในอียิปต์ พระเจ้าส่งโมเสสให้ไปปลอดปล่อยพวกเขา ที่พุ่มไหม้ในถิ่นทุรกันดาร พระเจ้าทรงตรัสกับโมเสสว่า

“และเราลงมาเพื่อจะช่วยพวกเขาให้รอดพ้นจากมือของคนอียิปต์ และจะนำพวกเขาออกจากแผ่นดินนั้น ขึ้นไปยังแผ่นดินที่สมบูรณ์และกว้างใหญ่ เป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์ คือไปยังสถานที่แห่งชาวคานาอัน คนฮิตไทต์ คนอาโมไรต์ คนเปริสซี คนฮีไวต์ และคนเยบุส” (อพยพ 3:8)

นั่นคือการทรงเลือก! และอย่างที่พวกเขาสอนพันธสัญญาเดิมครั้งแล้วครั้งเล่า

ในช่วงเวลาของผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ ชนชาติอิสราเอลได้บูชารูปเคารพและชั่วร้าย ในขณะนั้นผู้เผยพระวจนะกล่าวว่า

“ถ้าพระเยโฮวาห์จอมโยธามิได้เหลือคนไว้ให้เราบ้างเล็กน้อยแล้ว เราก็จะได้เป็นเหมือนเมืองโสโดม และจะเป็นเหมือนเมืองโกโมราห์” (อิสยาห์ 1:9)

เฉพาะส่วนที่เหลือเท่านั้นที่รอด นั่นคือการทรงเลือกเช่นกัน!

ในพระคัมภีร์ใหม่เราอ่านอีกครั้งเกี่ยวกับพระเจ้าผู้ทรงเลือกด้วยพระคุณ เราอ่านพระธรรมโรม

“เช่นนั้นแหละบัดนี้ก็ยังมีพวกที่เหลืออยู่ตามที่ได้ทรงเลือกไว้โดยพระคุณ... ถ้าเช่นนั้นจะเป็นอย่างไร? พวกอิสราเอลไม่พบสิ่งที่เขาแสวงหา แต่คนที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้นั้นเป็นผู้ได้พบ และคนนอกนั้นก็มีใจแข็งกระด้างไป” (โรม 11:5, 7)

เราอ่านเอเฟซัส

“พระองค์ทรงกำหนดเราไว้ก่อนตามที่ชอบพระทัยพระองค์ให้เป็นบุตรโดยพระเยซูคริสต์พระองค์ได้ทรงโปรดให้เรารู้ความลึกลับในพระทัยของพระองค์ ตามพระเจตนารมณ์ของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงดำริไว้ในพระองค์เองประสงค์ว่าเมื่อเวลากำหนดครบบริบูรณ์แล้ว พระองค์จะทรงรวบรวมทุกสิ่งทั้งที่อยู่ในสวรรค์ และในแผ่นดินโลกไว้ในพระคริสต์และในพระองค์นั้นเราได้รับมรดกที่ทรงดำริไว้ตามพระประสงค์ของพระองค์ ผู้ทรงกระทำทุกสิ่งตามที่ได้ทรงตริตรองไว้สมกับพระทัยของพระองค์” (เอเฟซัส 1:5, 9-11)

เราอ่าน 2 เทสะโลนิเก

“แต่พี่น้องทั้งหลาย ผู้เป็นที่รักขององค์พระผู้เป็นเจ้า เราจำเป็นต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านอยู่เสมอ เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกท่านไว้ตั้งแต่เริ่มแรกให้ถึงที่รอด โดยพระวิญญาณทรงชำระตั้งไว้ให้บริสุทธิ์ และโดยที่ได้เชื่อความจริง พระองค์ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายโดยทางข่าวประเสริฐของเรา เพื่อจะได้รับสง่าราศีของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (2 เทสะโลนิเก 2:13-14)

พระเจ้าทรงเลือก พระเจ้าทรงเรียกและพระเจ้าทรงเลือกคนของพระองค์ ไม่ว่านักการเมืองจะพูดอะไรก็ตาม หรือศาลของประเทศจะกล่าวอะไรก็ตาม หรือผู้ก่อการร้ายชาวมุสลิมจะพูดอะไรก็ตาม พระเจ้าทรงสัญญาแผ่นดินนั้นให้แก่อิสราเอลผ่านทางอับราฮัมและเชื้อสายของเขาตลอดไป ดินแดนที่นั่นเป็นของพวกเขา เพราะจุดประสงค์ของพระเจ้าคือเลือกให้พวกอิสราเอลอาศัยอยู่ที่นั่น และกลับเข้ามาในแผ่นดินของพวกเขาที่พะเจ้าได้ทรงสัญญาเอาไว้ และไม่มีประชาชาติหรือผู้การก่อการร้ายคนไหนที่จะสามารถยึดครองแผ่นดินนี้ นั่นคือการทรงเลือก!

บางคนอาจบอกว่าถ้าคุณเชื่อในการทรงเลือก คุณก็จะไม่ไปนำคนให้มาเชื่อพระเจ้า ผมคิดว่าพวกเขาเห็นเคลวินในยุคสมัยใหม่ที่บางคนไม่ยอมประกาศ แต่ ดร. ลอยด์ โจนส์ กลับกล่าวว่าพวกเขาไม่ใช่เคลวินที่แท้จริง ความเชื่อของพวกเขาเป็นเพียงแค่ "ปรัชญา” คนที่เชื่อในการทรงเลือกได้นำคนทุกเพศทุกวัยมาเชื่อกันอย่างมากมาย - ไวท์ฟิลด์นักประกาศผู้ยิ่งใหญ่ วิลเลียม คาเรย์ ผู้บุกเบิกงานมิชชั่น อาโดนีแรม จั๊ดสัน ชาวอเมริกันคนแรกที่กลายมาเป็นมิชชันนารี ดร. เดวิด ลีวีนตัน นักประกาศไปอยู่ที่แอฟริกา ซี เอช สเปอร์เจียน นักเทศน์แบ๊บติสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทุกยุคทุกสมัย - คนเหล่านี้ทั้งหมดต่างก็เชื่อในการทรงเลือก!

เดือนเมษายนสี่สิบปีที่ผ่านมา ผมก่อตั้งคริสตจักรแห่งนี้ ตอนนั้นผมไม่เคยเชื่อการทรงเลือก นั่นทำให้ผมคิดล้มเลิกที่จะทำพันธกิจหลายต่อหลายครั้ง เพราะผมเชื่อว่าคนจะเชื่อนั้นขึ้นอยู่กับผมเท่านั้น แต่ตอนที่ผมเริ่มมาเห็นความจริงเกี่ยวกับพระคุณแห่งการทรงเลือกของพระเจ้า ทำให้ผมมีความสุขในยามที่ออกไปประกาศ เช่นเดียวกันกับที่ผมมีให้กับพวกคุณ! ไม่มีทางที่คุณจะล้มเหลว! เราออกไปตามท้องถนนและห้างสรรพสินค้าของเมืองใหญ่และชั่วร้ายนี้ – ถ้าดูตามภูมิปัญญาของมนุษย์แล้วจะพูดว่า "คุณไม่สามารถทำได้หรอก ไม่มีวันสามารถทำสำเร็จได้หรอก! ทุกคนที่คุณนำมาในคริสตจักรจะหนีออกไปหมด! "แต่นั่นเป็นเสียงของซาตาน!พระวจนะของพระเจ้าตรัสว่า

“และคนทั้งหลายที่ทรงหมายไว้แล้วเพื่อให้ได้ชีวิตนิรันดร์ก็ได้เชื่อถือ” (กิจการ 13:48).

คุณไม่อาจล้มเหลว! เราออกไปตามท้องถนนและห้างสรรพสินค้าของเมืองที่ดีและความชั่วร้ายนี้ - และภูมิปัญญาของมนุษย์จะพูดว่า "คุณไม่สามารถทำมันได้ มันจะไม่สามารถทำได้! ทุกคนที่คุณนำมาให้คริสตจักรจะตกออกไป! "แต่นั่นเป็นเสียงของปีศาจ!พระวจนะของพระเจ้าตรัสว่า

นำพวกเขาเข้ามา นำพวกเขาเข้ามา
     นำพวกคนบาปเข้ามาข้างใน
นำพวกเขาเข้ามา นำพวกเขาเข้ามา
     นำคนเข้ามาที่พระเยซู
(“Bring Them In” by Alexcenah Thomas, 19th century)

ซาตานจะพูดว่า "การฟื้นฟูไม่มีทางเกิดขึ้นได้! เพราะคุณพยายามทำมาก่อนหน้านั้นแล้ว! ไม่มีทางเกิดขึ้นได้!" แต่พระประสงค์แห่งการทรงเลือกของพระเจ้าสามารถเป็นไปได้! และผมเชื่อว่าจะเกิดขึ้น! พระเจ้าทรงสามารถทำในสิ่งที่เราไม่สามารถทำ! พระเจ้าส่งการฟื้นฟูลงมา! ร้องเพลงนี้!

พระเจ้าทรงส่งการฟื้นฟู
   พระเจ้าทรงส่งการฟื้นฟู
พระเจ้าทรงส่งการฟื้นฟู
   ให้เริ่มต้นที่ข้าพระองค์!

นั่นเป็นการตักเตือนที่รุนแรงจากพระคัมภีร์และประยุกต์ใช้ให้กับพวกเราในทุกวันนี้ ดังนี้ว่า

“คนที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้นั้นเป็นผู้ได้พบมัน และคนนอกนั้นตาบอด” (โรม 11:7)

คำว่า “มัน” เป็นการอ้างอิงถึงความรอด และข้อนี้ประประยุกต์ใช้ให้กับพวกเราที่อยู่ในคริสตจักร

ทำไมผู้ถูกเลือกถึงได้พบมัน? นั่นเป็นเพราะพระเจ้าทรงประทานหูให้พวกเขาสามารถได้ยินและตาให้สามารถมองเห็น พวกเขาตั้งใจฟังคำเทศนา พวกเขาเห็นความผิดบาปของพวกเขา พวกเขาวางใจพระคริสต์ มันง่ายเหมือนที่ว่า "และคนนอกนั้นตาบอด" ผมหวังว่านั่นไม่ใช่ความจริงให้กับคุณ แต่ผมก็กลัวว่ามันอาจจะเป็น “คนที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้นั้นเป็นผู้ได้พบมัน และคนนอกนั้นตา”

คุณจะเห็น "ส่วนที่เหลือ" เคยได้ยินมาก่อนหน้านั้นและพวกเขาก็ปิดจิตใจของพวกเขาไป พวกเขาได้เห็นวิดีโอรอยแผลของอาจารย์ วูร์มเบรน์ด ท่านได้ทนทุกข์ทรมาถูกกดขี่ข่มเหงเพื่อพระคริสต์ พวกเขาเห็นอย่างนั้นมาก่อน และเนื่องจากว่าพวกเขาได้เห็นแล้ว แต่ใจของพวกเขาก็ปิดลงไป พวกเขาได้ยินแต่ไม่สนใจในสิ่งที่อาจารย์ วูร์มเบรน์ด กล่าวเอาไว้! พวกเขาก็เคยได้ยิน ดร. ชาน พูดแล้ว – หลายครั้งด้วยแต่มีใจที่เย็นชา การเทศนานั้นจึงไม่อาจที่จะสัมผัสใจของพวกเขา พวกเขาเคยได้ยินแล้วว่าท่านเทศนาสั่งสอนและอธิษฐาน แต่ใจของพวกถูกปิดจากสิ่งที่ท่านกล่าว พวกก็เขาเคยได้ยินผมเทศนามาแล้ว - หลาย ๆ ครั้งด้วย แต่เสียงตะโกนดั่งฟ้าร้องของผมก็ไม่อาจทำลายกำแพงที่กั้นพวกเขาเอาไว้ พวกเขาเคยได้ยินสิ่งที่ผมบอกและวิงวอน แต่การเทศนาของผมนั้นไม่อาจสัมผัสใจของพวกเขา ใจของพวกเขาถูกปิดจากสิ่งที่ผมเทศนา

แต่การทรงเลือกไม่ใช่อย่างนั้น ตอนที่พวกเขาได้ยินอาจารย์อาจารย์ วูร์มเบรน์ด จากวิดีโอที่พวกเขาจะกลัวและเริ่มสงสัย พวกเขาฟังท่านราวกับว่าท่านเป็นอัครสาวกเปาโลเทศน์สดๆทั้งมี่ใส่จโซ่และอยู่ในคุกมืดในกรุงโรม พวกเขาเคยได้ยิน ดร. ชาน ราวกับว่าท่านเป็นนายแพทย์ลูกาพูดสดๆจากการเผชิญหน้ากับพระเจ้า พวกเขาได้ยินเสียงเทศน์ของผมดังราวกับฟ้าผ่าและเหมือนเป็นเสียงของลูเทอร์ประกาศบัญญัติของพระเจ้า

“คนที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้นั้นเป็นผู้ได้พบ และคนนอกนั้นก็มีใจแข็งกระด้างไป” (โรม 11:7)

ก่อนที่อาจารย์ วูร์มเบรน์ด จะถูกขังอยู่ในคุก ท่านได้มีโอกาสพูดคุยกับนักโทษคนอื่น ๆ ที่อยู่ในค่ายกักกันของคอมมิวนิสต์ ชายคนหนึ่งชื่อ สแตนคู พูดกับท่านว่า

[จอร์จ] เบอร์นาร์ด ครั้งหนึ่งเคยบอกว่าคนที่มีภูมิต้านทานโรคตั้งแต่ในวัยเด็กจะแข็งแรงดั่งศาสนาคริสต์ที่แข็งที่ไม่อ่อนไหวต่อสิ่งต่างๆ (Richard Wurmbrand, In God’s Underground, Living Sacrifice Book Co., 2004 reprint, page 120)

นั่นเกิดขึ้นให้กับคุณด้วยหรือเปล่า? คุณได้รับภูมิต้านทานโรคหรือเปล่า? คุณเรียนรู้ความจริงของศาสนาคริสต์น้อยมาก คุณเลยไม่สามารถรับสิ่งที่เป็นจริงใช่หรือเปล่า?

ประสบการณ์ของการกลับใจใหม่ที่จริงนั้น คุณต้องมองทุกอย่างด้วยตาใหม่ และยินทุกอย่างด้วยหูใหม่ ความจริงที่คุณอ่านพบในพระคัมภีร์จะต้องมีค่าและมีประโยชน์ให้คุณ เพราะว่าคุณค่าจิตวิญญาณของคุณ บาปในใจของคุณ สิ่งเลวที่ทำให้คุณหลีกหนีจากพระคริสต์ตลอดไป – สิ่งเหล่านี้ได้แต่นำจิตวิญญาณของคุณห่างจากพระเจ้า และไร้ความรอด

ดร. คาเกน และผมเคยเห็นคนที่ไม่เคยคิดว่าจะได้รับความรอด แต่ทันใดที่คนเหล่านั้นมาค้นพบบาปและใจชั่วของตัวเองแล้ว เราเห็นว่าพวกเขาร้องไห้เสียใจเพราะบาปของพวกเขา เราก็เห็นพวกเขามาไว้ใจในพระคริสต์ เราได้เห็นพวกเขาผ่านพรมแดนของโลกนี้และมาพบกับพระคริสต์โดยความเชื่อในฝ่ายจิตวิญญาณ เราไม่อาจอธิบายด้วยเหตุผลถึงความเชื่อของมนุษย์ถึงเวลาที่ได้มาพบกับพระเจ้า ไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถทำและพูดได้ในที่ผานมา เราบอกพวกเขาด้วยคำๆเดียวตามที่พวกเขาได้ยินหลายครั้งมาก่อนหน้านั้น แต่ทันใดนั้นพระเจ้าก็ตรัสในใจของพวกเขา พวกเขารู้สึกว่าบาปนั้นไม่มีค่าใดๆอีกต่อไป พวกเขารีบวิ่งไปที่พระคริสต์โดยความเชื่อ ความบาปของพวกเขาถูกชำระล้างโดยพระโลหิตของพระองค์ พวกเขาบังเกิดในพระเจ้า ตอนนี้พวกเขาอยู่ในพระเยซูคริสต์ นี่คือความมหัศจรรย์ของการกลับใจใหม่ นี่คือมหัศจรรย์แห่งความรอด นี่คือเหตุผลที่พระคริสต์เสด็จมาในโลกเพื่อสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน นี่คือเหตุผลที่ทรงหลั่งโลหิต - เพื่อให้ความบาปของคุณถูกชำระล้างออกตลอดไป! นี่คือเหตุผลที่พระกายของพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนม์จากความตาย - เพื่อให้คุณมีชีวิตใหม่

“คนที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้นั้นเป็นผู้ได้พบ และคนนอกนั้นก็มีใจแข็งกระด้างไป” (โรม 11:7)

ท่าน "ศิษยาภิบาล" บางคนอาจพูดว่า "ฉันไม่ต้องการที่จะเป็นคนตาบอด แต่ต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของคนที่ถูกเลือก" จากนั้น "จงยิ่งอุตส่าห์กระทำตนให้เป็นไปตามที่พระเจ้าทรงเรียก! "(2 เปโตร 1:10) อย่าปฏิเสธพระวิญญาณของพระเจ้า ผู้ที่จะทรงเผยให้คุณเห็นถึงใจของคุณที่ปนเปื้อนและหลอกลวง อย่าต่อต้านพระวิญญาณของพระเจ้าตอนที่พระองค์นำคุณมาที่พระคริสต์ จงอยู่ในโลหิตของพระองค์

แม่ของผมเข้าออกคริสตจักรอยู่หลายครั้งตลอดชีวิตของเธอ แม้กระนั้นใจของเธอดหมือนเต็มไปด้วยหมอกและไม่ชัดเจนในพระกิตติคุณ ท่านไม่เข้าใจพระกิตติคุณ ในใจของเธอแล้วนั่นดูเหมือนแปลก ด้วยเหตุนี้เธอยังเป็นผู้เชื่อที่ยังหลงหายอยู่ วันหนึ่งท่านได้ยินเสียงลูกชายสองคนของผมร้องเพลงในสนามหลังบ้านของเรา ตอนนั้นพวกเขามีอายุแค่เจ็ดขวบ เธอได้ยินพวกเขาร้องเพลงว่า

คุณชำระล้างในโลหิตของพระเมษโปดกแล้วหรือยัง?
เสื้อผ้าของคุณสะอาดหรือไม่? ขาวเหมือนดั่งหิมะหรือไม่?
คุณชำระล้างในโลหิตของพระเมษโปดกแล้วหรือยัง?
   (“Are You Washed in the Blood?” by Elisha A. Hoffman, 1839-1929).

วันต่อมาท่านกล่าวว่า "เพลงที่เด็กๆร้องไปนั้นช่างเป็นบทเพลงที่แปลกมากๆ” 'คุณชำระล้างในโลหิตของพระเมษโปดกแล้วหรือยัง?’ เพลงอะไรช่างแปลกจริง!"

แต่หลังจากนั้นไม่นานบทเพลงที่ดูแปลกๆให้กับท่านนี้ ได้นำเธอมาถึงพระคริสต์และกลับใจใหม่ ท่านบอกผมว่า "โรเบิร์ต พระเยซูมีจริง ตอนที่พระองค์เสด็จมาที่ฉัน พระองค์ทรงบริสุทธิ์" ผมไม่เคยได้ยินใครบอกอย่างนั้นมาก่อน ผมไม่เคยอ่านพบที่ไหน ผมไม่เคยรู้คนที่รับประสบการณ์เช่นนี้เหมือนท่าน นั่นก็เป็นประสบการณ์ของแม่ของผม ตอนที่ท่านมาที่พระเยซูคริสต์โดยความเชื่อ ได้รับการ "คุณชำระล้างในโลหิตของพระเมษโปดก"

ไม่อยากให้คุณไปคาดหวังว่าจะมีประสบการณ์เช่นนี้ด้วย – แต่เมื่อคุณมาถึงที่พระคริสต์โดยความเชื่อแบบง่ายๆ คุณก็เช่นกันจะได้รับการชำระล้างในโลหิตของพระเมษโปดกของพระเจ้า ความบาปทางโลกทั้งหมดถูกทิ้งออกไป แม้ว่าคุณจะไม่มีประสบการณ์เช่นเดียวกับแม่ของผม พระเยซูทรงสัญญาว่า "เจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้า" (เยเรมีย์ 29:13) เมื่อคุณวางใจในพระเยซู คุณก็คือหนึ่งในคนที่ได้รับการทรงเลือก! ดร. ชาญ โปรดอธิษฐานให้กับคนที่วางใจพระเยซูในวันนี้ด้วย

(จบการเทศนา)
คุณสามารถอ่านบทเทศนาของ ดร. ฮิวเมอร์ ได้ในแต่ละอาทิตย์ทางอินเตอร์เนทได้ที่
www.realconversion.com. (กดที่นี่) “บทเทศนาในภาษาไทย”

คุณสามารถส่งอีเมล์ถึง ดร. ไฮเมอร์ส ที่ rlhymersjr@sbcglobal.net
– หรือเขียนจดหมายส่งไปให้เขาที่ P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
หรือโทรศัพท์ถึงเขาที (818) 352-0452.

หมายเหตุ: ต้นฉบับของบทเทศนาเหล่านี้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์
คุณสามารถนำไปใช้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจาก ดร. ไฮเมอร์ส
แต่อย่างไรก็ตามข้อความทั้งหมดของ ดร. ไฮเมอร์ส
ที่อยู่ในรูปวิดีโอนั้นมีการสงวนลิขสิทธิ์และต้องได้รับการอนุญาตเท่านั้นถึงจะสามารถนำมาใช้ได้

อ่านพระคัมภีร์ก่อนเทศนาโดย นาย อาเบล พรูมโหมมี: กิจการ 13:44-48.
ร้องเพลงเดี่ยวพิเศษโดย มร. เบนจามิน คินเคด กริฟฟิท์:
“I’ve Found a Friend” (by James G. Small, 1817-1888).