Print Sermon

Ang mga pangaral na manuskrito at mga videyo ay ngayon lumalabas sa 1,500,000 na mga kompyupter sa lampas na 221 na mga bansa kada taon sa www.sermonsfortheworld.com . Daan-daang iba ang nanonood ng mga videyo, sa YouTube, ngunit di nagtatagal ay iniiwan ang YouTube at nagpupunta sa aming websayt, dahil bawat pangaral ay nagtuturo sa kanila papalyo mula sa YouTube tungo sa aming websayt. Ang YouTube ay nagdadala ng mga tao sa aming websayt. Ang mga pangaral na manuskrito ay ibinibigay sa 46 na mga wika sa halos 120,000 na mga kompyuter kada buwan. Ang pangaral na manuskrito ay hindi nakarapatang magpalathala, kaya nagagamit ng mga mangangaral ang mga ito na walang pahintulot. Mayroong daan-daang mga videyo ni Dr. Hymers at ng kanyang mga estudyanteng nangangaral. Ang mga manuskrito ay hindi nakarapatang magpalathala, ngunit lahat ng mga videyo nakarapatang magpalathala. Paki-klik ito upang matutunan kung paano ka maaring gumawa ng isang buwan-buwanang donasyon upang tulungan kami sa dakilang gawaing ito ng pagkakalat ng Ebanghelyo sa buong mundo, kasama ang mga Muslim at mga Hindu na mga bansa.

Tuwing nagsusulat kay Dr. Hymers, laging sabihin sa kanya kung anong bansa ka nakatira, o hindi ka niya masasagot. Ang email ni Dr. Hymers’ ay rlhymersjr@sbcglobal.net .
ANG PAGSASA-AYOS NG WALANG KRISTONG
KRISTIYANISMO!

CORRECTING CHRISTLESS CHRISTIANITY!

ni Dr. R. L. Hymers, Jr.

Isang pangaral na ipinangaral sa Baptist Tabernacle ng Los Angeles
Umaga ng Araw ng Panginoon, Ika-25 ng Marso taon 2012

“Sapagka't aking pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at siya na napako sa krus” (I Mga Taga Corinto 2:2).


Ang pangaral ko ngayong umaga ay pinamagatang, “Ang Pagsasa-ayos ng Walang Kristiong Kristiyanismo!” Ang Panginoong Hesu-Kristo ay inaalis ng ating mga simbahan. Hindi ka na halos makarinig ng mga pangaral kay Hesus at sa Kanyang napako sa krus sa mga masasamang mga araw na ito. Kakaunting mga pangaral ang ipinangangaral na ngayon kay Kristo, at mas kaunti pa sa Kanyang pagpapako sa krus. Saan tayo nakaririnig ng mga buogn pangaral ngayon kay Hesu-Kristo, o sa Kanyang pagpapako sa krus? Kahit sa panahon ng Muling Pagkabuhay karamihan sa mga Ebanghelikal na mga mangangaral ay hindi nagbibigsy ng diin sa pasyon ni Kristo! Sa panahon ng pagtalikod sa pananampalataya si Kristo ay hindi ipinapapasok ng ating mga simbahan. Tumatayo Siya sa labas ng pintuan ng simbahan, nasa labas, gaya Niya sa simbahan ng Laodicea!

Nagsulat si Dr. Michael Horton ng isang aklat na tinatawag na “Walang Kristong Kristiyanismo” (isinalin mula kay Baker Books, 2008). Sinabi ni Dr. Horton na karamihan sa mga mangangaral ngayon ay hindi isinasama si Kristong napako sa krus mula sa kanilang mga sermon. Sinabi niya,

Ang walang Kristong Kristiyanismo ay [nasa lahat ng paligid], tumatawid mula sa konserbatibong-liberal na espektro at lahat ng mga denominasyonal na linya…Madaling magambala mula kay Kristo bilang ang nag-iisang pag-asa para sa mga makasalanan. Kung nasaan ang lahat ay masusukat sa pamamagitan ng ating kaligayahan kaysa ang kabanalan ng Diyos, ang pagkadiwa ng ating pagiging makasalanan ay nagiging pangalawa, kung hindi nakapagalit…iniisip ko na ang simbahan sa Amerika ngayon ay napaka nahuhumaling sa pagiging praktikal, importante, matulungin, matagumpay, at…ginugusto na malapit na nitong nakamumukha ang mundo mismo…Walang mahanap sa karamihan sa mga simbahan ngayon na hindi makalulugod sa kahit anong bilang ng mga sekular na mga programa at mga pagtulong sa sariling mga grupo (isinalin mula sa Christless Christianity, pp. 26, 15-17).

Isinipi ni Dr. Horton ang mga paksa ng sermon na ibinigay sa isang pampleta ng isang konserbatibong Bautistang simbahan. Narito ang kanilang mga pamagat ng mga pangaral,

“Paano Bumuti ang Pakiramdam sa Iyong Sarili”
“Paano Matatalo ang Depresyon”
“Paano Magkaroon ng Puno at Matagumpay na Buhay”
“Pagtututong Pamahalaan ang Iyong Pera na Hindi Ka nito Pamamahalaan”
“Ang Mga Lihim ng isang Matagumpay na Pamumuhay may Pamilya”
“Paano Matatalo ang Kagipitan” (isinalin mula sa ibid., p.49).

Si Kristo at Siyang naipako sa krus ay hindi binanggit. Sa aba sa kahit sinong simbahan na hindi malugod na tinatanggap si Kristo!

Kahit sa mga napaka konserbatibong mga simbahan, kung saan ang Bibliya ay itinuturo ng berso-kada-berso, ang mga pangaral ay walang paltos na sa pagtuturo ng mga tao kung paano mabuhay ng masaya at matagumpay na mga buhay. Ngayon hindi na natin halos marinig ang mga matatandang batas at pangangaral ng Ebanghelyo. Hindi na tayo halos makarinig ng isang pastor na nagsasabing,

“Sapagka't aking pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at siya na napako sa krus”
       (I Mga Taga Corinto 2:2).

O Diyos tulungan ninyo kami! Ang sinabi ni Kristo sa simbahan sa Laodicea ay naglalarawan sa maraming mga simbahan ngayon,

“Kaya sapagka't ikaw ay malahininga, at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Sapagka't sinasabi mo, Ako'y mayaman, at nagkamit ng kayamanan, at hindi ako nangangailangan ng anoman; at hindi mo nalalamang ikaw ang aba at maralita at dukha at bulag at hubad” (Apocalipsis 3:16-17).

Noong ako’y isang binata ang mga tao ay nagmamaneho ng maraming mga milya upang marinig ang dakilang mangangaral ng Ebanghelyo tulad nina Dr. R. G. Lee at Dr. W. A. Criswell. Noong mga panahong iyon ang mensahe ng Krus ni Kristo ang sentral. Ngunit ngayon maraming mga simbahan ang tumitingin sa popular na mga musika upang mapuno ang kanilang mga santuwaryo. Isinusulong ni Rick Warren ang Tinutulak ng Layuning Simbahan. Kasama sa kanyang mga paraan ay.

1.  Musikang rock, at musikang heavy metal.
2.  Walang mga tradisyonal na mga himno.
3.  Pinapalitan ang piyano ng mga instrumentong pang-heavy metal.
4.  Impormal na pananamit tuwing paglilingkod na pagsasamba.
5.  Wala nang pananalanging pagpupulong.
6.  Bagong pagsasalin ng Bibliya.
7.  Ang mga salitang “simbahan” at “Bautista” ay inalis mula sa mga
     pangalan ng simbahan.
8.  Ang pagtatanggal ng pangangaral ng Ebanghelyong nakasentro kay Kristo
     at Siyang napako sa krus.
9.  Ang pag-aalis ng mga salita gaya ng “naligtas,” “nawawala,” “Impiyerno,”
     “ang Dugo,” at “naipanganak muli” mula sa mga pangaral.
10. Ang pagpapalit ng “nawawala” at “ligtas” sa “nasimbahan” at
      “di-nasimbahan.”

Pinapalabnaw ang mga pangaral sa mga nakapaanyak na mga usapin. Wala na halos mga buong pangaral kay Hesu-Kristo at Siyang napako sa krus.

Noong ika-23 ng Marso, taon 2005, ang Bangkong Pagtitipon sa Relihiyon at Publikong Buhay [Pew Forum on Religion and Public Life], ni Rick Warren ay nagsabing, “Ang salitang ‘pundamentalista’ ay aktwal na nanggagaling mula sa isang dokumento noong mga taon ng 1920 na tinatawag na ‘ang Limang Pundamental ng Pananampalataya’ [the Five Fundamentals of the Faith]. At ito ay isang lubos na legalistiko, makitid na pananaw ng Kristiyanismo.” Ano ang mga di niya pinagsang-ayunan sa mga libritong mga iyon? Hindi siya sumang-ayon sa mga sumusunod na mga punto, na mga pokus sa “mga Pundamental” [the Fundamentals]. Tinawag niya ang mga puntong iyon na “legalistiko” at “makitid” –

1.  Ang pagkawala ng pagkakamali at lubos na awtoridad ng Bibliya.
2.  Ang birheng pagkapanganak at punong PagkaDiyos ni Hesu-Kristo.
3.  Ang makatawang muling pagkabuhay ni Hesu-Kristo mula sa pagkamatay.
4.  Ang nakapagbabayad na kamatayan ni Kristo sa Krus.
5.  Ang literal na pangalawang pagdating ni Hesu-Kristo.

Iyon ang mga paksa ng “mga Limang Pundamental” [‘the Five Fundamentals’] na tinawag ni Rick Warren na “legalistiko” at “makitid.” Kung young mga naniniwala sa mga makasaysayang Biblikal na mga doktrina ay legalistiko at makitid, isulat ninyo ako bilang isa sa kanila! Sumasang-ayon ako sa bawat isa sa kanila! At isulat mo ako bilang isa mangangaral na “pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at siya na napako sa krus.” “Nasa Krus.” Kantahin ito!

Nasa krus, nasa krus,
   Maging maluwalhati magpakailan man,
Hangang ang aking nadagit na kaluluwa ay mahanap
   Pahinga sa kabila ng ilog,
(“Malapit sa Krus.” Isinalin mula sa “Near the Cross”
   ni Fanny J. Crosby, 1820-1915).

Si Spurgeon ang “Prinsipe ng mga Mangangaral,” ay nagsabi, “Ang pinaka malaking kasinungalingan na sinabi kailan man ng Diablo ay na ang mga simbahan ay makakakamit ng mga kaluluwa gamit ng pag-aaliw.” Itaboy si Rick Warren at ang kanyang “Tinutulak ng Layuning” pagkahangal! Hindi natin kailangan ng kilusang “Tinutulak ng Layunin.” Kailangan nating marinig ang pangangaral kay “Hesu-Kristo, at siyang napako sa krus.” Kantahin ito muli!

Nasa krus, nasa krus,
   Maging maluwalhati magpakailan man,
Hangang ang aking nadagit na kaluluwa ay mahanap
   Pahinga sa kabila ng ilog.

Si “Hesu-Kristo, at siyang napako sa krus” ay ang pangunahing tema ng buong Bibliya. Pagkatapos Niyang bumangon mula sa pagkamatay, sinabi ni Hesus sa Kanyang mga tagasunod,

“Oh mga taong haling, at makukupad ang mga pusong magsisampalataya sa lahat ng salita ng mga propeta! Hindi baga kinakailangang si Cristo ay maghirap ng mga bagay na ito, at pumasok sa kaniyang kaluwalhatian? At magmula kay Moises at sa mga propeta, ay ipinaaninaw niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kaniya sa lahat ng mga kasulatan” (Lucas 24:25-27).

“Ipinaaninaw niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kaniya sa lahat ng mga kasulatan.” Nagpapaaninaw Siya mula sa Lumang Tipang Kasulatan. Dapat nating gawin ang parehong bagay! Mula sa bawat aklat ng Lumang Tipan, at mula sa Bago, dapat nating “ipinaaninaw [natin] sa kanila ang mga bagay tungkol sa kaniya sa lahat ng mga kasulatan.” Walang Kristong Kristiyanismo? Huwang itong mangyari sa ating mga simbahan at ating mga pulpito! Ating ipananinaw “ang mga bagay tungkol sa kaniya” sa bawat paglilingkod – sa mga makasalanan at sa mga santo rin! Oo, kailangan ng mga Kristiyanong marinig ang mga pangaral kay Hesu-Kristo at Siyang napako sa krus! Lubos akong sumasang-ayon sa kantang iyon, “Iniibig kong I-kwento ang Kwento.”

Iniibig kong i-kwento ang kwento,
   Para doon sa mga nakaa-alam nitong lubos
Mukhang ginugutom at nauuhaw pa
   Upang madinig ito tulad ng iba.
At kapag, sa mga eksena ng luwalhati,
   Kumakanta ako ng bagong, bagong kanta,
Ito’y magiging ang pinaka matandang kwento
   Na iniibig ko na ng napaka tagal.

Kantahin ito!

Iniibig kong i-kwento ang kwento,
    Ito’y magiging aking tema sa luwalhati,
Upang sabihin ang lumang, lumang kwento
   Ni Hesus at ang Kanyang pag-ibig.
(“Iniibig Kong I-kwento ang Kwento.” Isinalin mula sa
   “I Love to Tell the Story” ni A. Catherine Hankey, 1834-1911).

Ang “Tinutulak ng Layuning Simbahan” ni Rick Warren ay hindi lamang ang nag-iisang pagkakamali ngayon. Ang “ebanghelyo ng prosperidad” ay ngayon sumisira sa maraming mga simbahan rin. Ito’y isinusulong ni Kenneth Copeland, T. D. Jakes, Benny Hinn, Joyce Meyer, at Joel Osteen. Milyon-milyong mga tao ang nanonood sa mga mangagnaral an ito sa telebisyon. Sinabi ni Kenneth Copeland, “Wala kang Diyos na naninirahan sa loob mo. Ikaw ay isang Diyos. Ika’y bahagi at piraso ng Diyos.” Ika’y Diyos! Anong erehya! At pinaniniwalaan ng mga tao ang basurang iyan! Ang mga mananalitang mga ito ay nangangaral ng huwad na ebanghelyo ng “Mahal ka ng Diyos ano mang paraan.” Sinabi ni Dr. Horton, “Wala nang pangangailangan para kay Kristo bilang iyong tagapamagitan dahli ang Diyos ay hindi naman banal at tayo ay hindi naman kailan man kasing ka-tampalasang moral na kinakailangan ng walang mas liliit sa kamatayan ni Kristo sa ating lugar. Ang Diyos ay ang ating pare. Gusto niya lang tayong maging masaya” (Isinalin mula kay (Horton, ibid., pp. 71, 72). Kung iniisip mo na siya’y mali, makinig sa sinabi ni Joel Osteen sa isang panayam kasama ni Larry King, noong ika-20 ng Hunyo taon 2005.

Sinabi ni Osteen na hindi siya tiyak sa kung anonng nangyayari sa taong tumatanggi kay Kristo. [Tapos ay tinanong siya] ni King, tungkol sa mga Hudyo, Muslim, at ibang mga di-Kristiyano. “Mali sila, hindi be?” [Tanong ni King]. Sumagot si Osteen, “Hindi ko alam kung naniniwala silang sila’y mali…Ngunit iniisip ko na ang Diyos lamang ang huhusga sa puso ng isang tao. Gumugol ako ng maraming oras sa Indiya kasama ng aking ama. Wala akong masyadong alam tungkol sa kanilang relihiyon ngunit alam ko na mahal nila ang Diyos. At hindi ko alam. Nakita ko ang kanilang sinseridad. Kaya hindi ko alam” (isinalin mula sa isinipi sa aklat ni Horton, ibid., pp. 74, 75).

“Hindi ako sigurado” kung anong mangyayari sa mga taong tinatanggihan si Kristo. “Hindi ko alam” kung anong mangyayari sa taong tinatanggihan si Kristo. “Hindi ko alam” kung kailangan ng mga tao si Kristo o hindi! Napaka iba ng mensahe ni Gg. Osteen sa mensahe ni Kristo, na nagsabing, “Sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko” (Juan 14:6). Hindi alam ni Gg. Osteen, ngunit alam ko. Alam ko na sinasabi ng Diyos,

“Sapagka't ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak; nguni't ito'y kapangyarihan ng Dios sa atin na nangaliligtas” (I Mga Taga Corinto 1:18).

“Manampalataya ka sa Panginoong Jesus, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan” (Mga Gawa 16:31).

“At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan: sapagka't walang ibang pangalan sa silong ng langit, na ibinigay sa mga tao, na sukat nating ikaligtas” (Mga Gawa 4:12).

Iyan ang dahilan na “aking pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at siya na napako sa krus” (I Mga Taga Corinto 2:2). “Nasa Krus.” Kantahin ito muli!

Nasa krus, nasa krus,
   Maging maluwalhati magpakailan man,
Hangang ang aking nadagit na kaluluwa ay mahanap
   Pahinga sa kabila ng ilog.

Sa mga di pangkaraniwang mga araw ng pagtalikod sa pananampalataya, ang mensahe ng Krus ay bihirang ipinapangaral, kahit ang pinaka konserbatibong, nananalig sa Bibliyang mga simbahan. Ito’y halos parating isang pangaral sa mga Kristiyano – na para bang lahat ay naipanganak nang muli – na para bang ang mga Kristiyano mismo ay di nangangailangang marinig ang mensahe ng Krus! Gayon man ang mga tao sa mga simbahang iyon ay madalas napaka hina sa kanilang pananampalataya. Pagkatapos ng maraming dekada ng pagdidinig ng berso kada bersong pag-aaral ng Bibliya at mapanghikayat na mga pangaral, kakaunti sa kanila ang mayroong may pag-ibig kay Kristong handang ialay ang sarili. Napaka iba kumpara sa mga unang siglong mga Kristiyano, na nakadinig ng mensahe ni Kristo at ng Krus palagi! Ilan ang makasasabi ngayon,

“Ako'y napako sa krus na kasama ni Cristo; at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Cristo ang nabubuhay sa akin: at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya, ang pananampalataya na ito'y sa Anak ng Dios, na sa akin ay umibig, at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa akin” (Mga Taga Galacias 2:20)?

Ilan ang makasasabi,

“Datapuwa't malayo nawa sa akin ang pagmamapuri, maliban na sa krus ng ating Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan niyao'y ang sanglibutan ay napako sa krus sa ganang akin, at ako'y sa sanglibutan” (Mga Taga Galacias 6:14)?

Diyos tulungan ninyo kami! Ang mensahe ni Kristo at Siyang napako sa krus ay dapat maipangaral muli sa ating mga pulito! Walang pag-asa para sa kahit sino kung wala si Hesu-Kristo at Siyang naipako sa krus! “Malapit sa Krus! O Kordero ng Diyos.” Kantahin ito!

Malapit sa krus! O Kordero ng Diyos,
   Dalhin ang mga eksena nito sa harap ko;
Tulungan akong maglakad bawat araw
   Na may mga anino sa ibabaw ko.
Nasa krus, nasa krus,
   Maging maluwalhati magpakailan man,
Hangang ang aking nadagit na kaluluwa ay mahanap
   Pahinga sa kabila ng ilog.
(Malapit sa Krus.” Isinalin mula sa “Near the Cross”
     ni Fanny J. Crosby, 1820-1915).

Ako noon ay miyembro ng isang Tsinong Bautistang simbahan ng 24 na mga taon. Ang aking pastor ay si Dr. Timothy Lin, na isang Lumang Tipang eskolar. Ang huling beses na ang aking pastor, si Dr. Lin ay nagsalita sa ating simbahan siya ay 98 na taong gulang. Mayroon siyang sinabi na laging bumabalik sa akin. Sinabi niya sa akin, “Naniniwala ako na sinabi sa akin ng Diyos na ang iyong simbahan ay kailangan mag-abot sa iba,” sa ganoong epekto. Hindi ako masyado nagbigay ng atensyon sa kanya sa oras na iyon. Akala ko na sapat na ang ginagawa naming pag-aabot. Kaya nalimutan ko ang sinabi ni Dr. Lin. Ngunit noong huling gabi ng Martes mukhang sinasabi sa akin ng Diyos, “Alam mo ba, tama siya. Iyan ang dahilan na pinapagpapala ko ang iyong ministro sa Internet.” Nahikayat akong lubos ng kaisipang iyan na nagpasya ako, sa oras na iyon, na ipangaral ang mensaheng itong ibibigay ko ngayong umaga!

Oo, ang simbahan natin ay maraming ginagawang pag-eebanghelismo ditto sa Los Angeles. Nagpupunta kayo sa mga kalye at mga tindahan at mga kolehiyo at nagdadala ng mga nawawalang mga tao sa bawat paglilingkod upang madinig ang Ebanghelyo ni Kristo. Oo, mahusay ang ating gingawagang pagpapadala ng mensahe rito sa Los Angeles. Ngunit dapat tayong umabot sa ating websayt sa buong mundo. Ang ating mga pangaral kay Hesu-Kristo, at Siyang napako sa krus ngayon ay nasa websayt sa 16 mga wika, at magdadagadag pa kami ng dalawa pa sa susunod na lingo. Plano naming magkaroon ng 20 mga wika sa katapusan ng Tag-init, o mas maaga sa. Sa susunod na lingo ang ating mga sermon sa naipakong Kristo ay nasa ating websayt sa 18 mga wika, sa Ingles, Espanyol, Russo, Pranses, Polish, Urdu (Pakistan), Hindi (India), Laotian, Tagalog (Pilipinas), Burmese, Korean, Hapones, Indonesian, Simpleng Tsino, Tradisyonal na Tsino, Armenian, Cambodian, at Arabiko. Ipinapakita ng ating talaan na ang mga pangaral na ito ay nagpupunta sa 168 na mga bansa ng mundo – mula sa Swaziland hanggang sa Nepal, mula sa Bangladesh patungong Icelan, mula Portugal patungong Afganistan, mula sa Ethiopia patungong Hungary, mula Morocco patungong Ivory Coast, mula Thailand patungong Lebanon, mula Switzerland patungong Romanya, mula Taiwan patungong Pangunahing Lupa ng Tsina, mula Costa Rica patungong Malaysia, mula Australiya patungong Alemanya, mula Ukraine patungong Pransiya, mula sa United Kingdom patungong Hapon, at Puerto Rico, Kuwait, Italya, Saudi Arabia, Myanmar, Egipto, United Arab Emirates, Ireland, Uganda, Jordan, Israel, Morocco, New Zealand, Madagascar, Algeria, Haiti, Malawi, Cyprus, at mga isla ng dapat, hanggang sa 160 na mga bansa ng lupa! Sa Diyos ang luwalhati! Mga dakilang mga bagay na Kanyang ginawa! Ang Doxolohiya! Kantahin ito!

Papuri sa Diyos kung Kanino lahat ng pagpapala ay umaagos,
   Papuri sa Kanya lahat ng mga nilalang rito sa ibaba;
Papuri sa Kanya sa lahat, kayong mga kalangitang pulong;
   Papuri sa Ama, Anak at Banal na Espiritu. Amen.
(“Ang Doxolohiya.” Isinalin mula sa “The Doxology” ni
     Thomas Ken, 1637-1711).

Ang mga katutubong mga mangangaral sa mga lupang ito ay kinukuha ang mga pangaral na ito sa kanilang sariling mga wika at ipinangangaral ito sa kanilang mga tao sa kanilang bansa tulad ng Iran, Saudi Arabiya, Kuwait, Afganistan, Cuba, at Republika ng mga Tao ng Tsina, kung saan walang misyonaryo mula sa mga bansa ng mundo ng wikang Ingles ay makapupunta. Maraming mga Kristiyano ay nag-aalala dahil ang “ebanghelyo ng prosperidad” ay kumakalat sa Pangatlong Mundo. Ngunit ang ating mga sermon kay Hesu-Kristo at Siyang naipako sa krus ay lalabs sa ating websayt sa 18 mga wika sa literal na libo-libong mga katutubong mga mangangaral sa mga lugar kung saan wala sa ating mga misyonaryo ay nakakapunta. Ang mga katutubong mga mangangaral na mga ito ay ang ating mga misyonaryo – nagngangaral mula sa mga sermong manuskripto sa ating websayt sa kanilang sariling mga tao, sa kanilang sariling wika.

Mula sa nagyeyelong mga bundok ng Greenland,
   Mula sa mga pila ng mga koral,
Kung saan ang maaraw na mga bukal ng Aprika ay
   Rumorolyo pababa ng kanilang gintong buhangin,
Mula sa maraming mga matatandang mga ilog,
   Mula sa maraming mga mabungang mga kapatagan,
Tinatawag nila tayong magdala sa
   Kanilang lupa mula sa kadena ng pagkakamaling

Tayo bang ang mga kaluluwa ay napagaan
   Ng kadunungan mula sa itaas,
Tayo ba’y gagawing mang-mang
   Ang lampara ng buhay ay ipagkakaila?
Kaligtasan! O kaligtasan!
   Ang maligayang tunog ay nagproproklama,
Hanggang sa ang pinakamalayong bansa ng lupa
   Ay matutunana ang ngalan ng Mesiyas.
(“Mula sa Nagyeyelong mga Bundok.” Isinalin mula sa
    “From Greenland’s Icy Mountains” ni Reginald Heber, 1783-1826).

At mapangahas kong sasabihin sa iyong nanonood nitong videyo, o nagbabasa ng manuskripto ng sermon ito, “Tulungan kami.” Malapit na kami sa katapusan ng magagawa ng aming simbahan, ditto sa loob na lungsod ng Los Angeles. Kung mahal mo ang mensahe ng Krus na aming ipinapangaral, nag-aapela ako sa iyo ngayong umaga, padalhan kami ng e-mail at sabihin sa amin na ika’y magiging kabakas namin sa pamamagitan ng pagpapadala ng $50 bawat buwan at tulungan kaming magdagdag pa ng mas marami pang wika, upang maabot ang marami pang mga kaluluwa gamit ng pinagpalang Ebanghelyo ni Hesu-Kristo, at siyang napako sa krus.” Naway pagpalain ka ng Diyos para sa pananalangin at pagtatayong pinansyal kasama namin sa dakilang malakang pag-aabot! Amen at amen! “Nasa Krus.” Kantahin ito!

Nasa krus, nasa krus,
   Maging maluwalhati magpakailan man,
Hangang ang aking nadagit na kaluluwa ay mahanap
   Pahinga sa kabila ng ilog.

Kung ika’y narito ngayong umaga, ngunit hindi pa naligtas, hinihiling kong magtiwala kau kay Hesus, ang naipako sa krus na Tagapagligtas. Namatay siya sa Krus upang bayaran ang multa para sa iyong kasalanan. Ibinuhos Niya ang Kanyang mahal na Dugo upang malinisan ka mula sa lahat ng kasalanan. Bumangon Siya mula sa pagkamatay at pumaitaas pabalik sa Langit upang manalangin para sa iyo, at bigyan ka ng walang hanggang buhay. Magsisi at magtiwala kay Hesus. Ililigtas Niya ang iyong kaluluwa sa lahat ng panahon, at sa buong walang hanggan.

Aming kakantahin ang “Malapit sa Krus.” Habang kami’y kumakanta umalis mula sa inyong upuan at magpunta sa likoran ng awditoriyum. Ang aming senyor na diakonong si Dr. Cagan, ay magpupunta kasama mo niyo at kakausapin kayo tungkol sa pagtitiwala kay Hesus. “Malapit sa Krus! O Kordero ng Diyos.” Kantahin ito!

Malapit sa krus! O Kordero ng Diyos,
   Dalhin ang mga eksena nito sa harap ko;
Tulungan akong maglakad bawat araw
   Na may mga anino sa ibabaw ko.
Nasa krus, nasa krus,
   Maging maluwalhati magpakailan man,
Hangang ang aking nadagit na kaluluwa ay mahanap
   Pahinga sa kabila ng ilog.

(KATAPUSAN NG PANGARAL)
Maari ninyong mabasa ang mga sermon ni Dr. Hymers linggo-linggo sa Internet sa
www.realconversion.com. I-klik ang “Mga Pangaral sa Tagalog.”

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Pagbabasa ng Kasulatan Bago ng Pangaral ni Dr. Kreighton L. Chan:
I Mga Taga Corinto 1:18-24.
Kumanta ng Solo Bago ng Pangaral si Gg. Benjamin Kincaid Griffith:
“Ang Lumang Bakubakong Krus.” Isinalin mula sa
“The Old Rugged Cross” (ni George Bennard, 1873-1958).