Print Sermon

Ang mga pangaral na manuskrito at mga videyo ay ngayon lumalabas sa 1,500,000 na mga kompyupter sa lampas na 221 na mga bansa kada taon sa www.sermonsfortheworld.com . Daan-daang iba ang nanonood ng mga videyo, sa YouTube, ngunit di nagtatagal ay iniiwan ang YouTube at nagpupunta sa aming websayt, dahil bawat pangaral ay nagtuturo sa kanila papalyo mula sa YouTube tungo sa aming websayt. Ang YouTube ay nagdadala ng mga tao sa aming websayt. Ang mga pangaral na manuskrito ay ibinibigay sa 46 na mga wika sa halos 120,000 na mga kompyuter kada buwan. Ang pangaral na manuskrito ay hindi nakarapatang magpalathala, kaya nagagamit ng mga mangangaral ang mga ito na walang pahintulot. Mayroong daan-daang mga videyo ni Dr. Hymers at ng kanyang mga estudyanteng nangangaral. Ang mga manuskrito ay hindi nakarapatang magpalathala, ngunit lahat ng mga videyo nakarapatang magpalathala. Paki-klik ito upang matutunan kung paano ka maaring gumawa ng isang buwan-buwanang donasyon upang tulungan kami sa dakilang gawaing ito ng pagkakalat ng Ebanghelyo sa buong mundo, kasama ang mga Muslim at mga Hindu na mga bansa.

Tuwing nagsusulat kay Dr. Hymers, laging sabihin sa kanya kung anong bansa ka nakatira, o hindi ka niya masasagot. Ang email ni Dr. Hymers’ ay rlhymersjr@sbcglobal.net .
MGA TANDA NG MGA PANAHON

SIGNS OF THE TIMES
(Tagalog)

ni Dr. R. L. Hymers, Jr.

Isang pangaral na ipinangaral sa Baptist Tabernacle ng Los Angeles
Gabi sa Araw ng Panginoon ika- 27 ng Disyembre taon 2015

“Kayo’y marurunong magsikilala ng anyo ng langit; datapwa’t hindi ninyo mangakilala ang mga tanda ng mga panahon” (Mateo 16:3).


Ang mga Fariseo at mga Saduseo ay dalawang pangunahing relihiyosong grupo sa panahon ni Kristo. Huminggi sila ng isang espesyal na tanda mula sa Langit. Nakatanggap na sila ng magkakasunod na tanda na pinatutunayan na si Hesus ay kanilang Mesiyas. Nagpakain siya ng limang libong tao sa pamamagitan ng milagrosong pagpaparami ng limang tinapay at dalawang isda (Mateo 14:15-21). Lumakad na Siya sa tubig, sa Dagat ng Galileo (Mateo 14:22-33). Nakapagpagaling na siya ng malaking bilang ng mga tao na hinawakan Siya (Mateo 14:36). Nagkapagpagaling na Siya ng isang babaeng Cananea (Mateo 15:21-28). Nakapagpagaling na Siya ng malaking grupo ng mga taong bulag, pipi, pingkaw “at iba pang marami” (Mateo 15:29-31). Pinakakain Niya ang apat na libong mga tao sa pangalawang milagro, sa pamamagitan ng pagpaparami ng pitong tinapay at “ilang maliliit na isda” (Mateo 15:32-39).

Binigayan sila ng mga magkakasunod na tanda – nagpapakita na si Hesus ay ang kanilang Mesiyas. Ngunit ngayon gayon man ay nagtatanong pa rin ng isa pang tanda. Si Matthew Henry, ang dakilang taga-Inglaterang kumentador, ay nagsabi na gusto nila ng “isang tanda mula sa langit,” hindi dahil gusto nilang maniwala sa Kanya. Gusto nila ng isang tanda “mula sa Langit” upang maparatang ito kay Satanas, “ang prinsipe ng kapangyarihan ng hangin.” Gusto nilang mapatunayan na si Kristo ay kumikilos para sa Satanas, hindi para sa Diyos (isinalin mula sa isinulat ni Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible, Hendrickson Publishers, 1991 reprint, volume 5, p. 182).

Sinabi ni Kristo sa kanila,

“Ang isang lahing masama at mapangalunya ay humahanap ng tanda; at hindi siya bibigyan ng anomang tanda, kundi ng tanda ni Jonas…” (Mateo 16:4).

Ang tanda ng propetang si Jonas ng muling pagkabuhay ni Kristo mula sa pagkamatay.

“Sapagka't kung paanong si Jonas ay napasa tiyan ng isang balyena [halimaw ng dagat] na tatlong araw at tatlong gabi; ay gayon ding mapapasa ilalim ng lupa na tatlong araw at tatlong gabi ang Anak ng tao” (Mateo 12:40).

Gaya ng muling pagkabuhay ni Jonas mula sa tiyan ng halimaw ng dagat, gayon din si Kristo ay babangong pisikal mula sa hukay (isinalin mula sa isinulat ni J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1983, volume IV, p. 69; sulat sa Mateo 12:40). Ang muling pagkabuhay ng patay na katawan ni Kristo ang tanging tanda na inialay Niya sa kanila.

Ngayon dumating tayo sa mga salita ng teksto mismo,

“Kayo'y marurunong magsikilala ng anyo ng langit; datapuwa't hindi ninyo mangakilala ang mga tanda ng mga panahon” (Mateo 16:3).

Maari nilang malaman kung anong katulad ng panahon sa susunod na araw sa pagtingin sa himpapawid. Ngunit masyadong bulag ang kanilang espiritung maintindihan ang mga tanda, ang mga milagro, na ginawa ni Kristo sa kanila.

At iyan ang nangyayari ngayon. Mayroong mga tanda na nakapaligid sa atin na nagtuturo sa katotohanan na tayo ay nabubuhay sa napaka lapit na katapusan ng mundo. Ang Pangalawang Pagdating ni Kristo at ang katapusan ng mundo ay ngayon madaling nalalapit na. Ang katapusan ay malapit na. Nakapagtataka, na mayroon tayong napaka kaunting pangangaral sa araw na ito – halos wala! Ito’y isang popular na paksa ng maraming taon. Tinapos ni Billy Graham ang bawat isa sa kanyang mga krusada na may isang pangaral sa mga tanda.

Ngunit napaka kaunting mga mangangaral ang gumagawa niyan ngayon. Tinatanong ko ang parehong tanong na tinanong ni Hesus

“Hindi ninyo mangakilala ang mga tanda ng mga panahon” (Mateo 16:3).

Bakit hindi mo makita ang mga tanda ng panahon? Ano ito na pumipigil sa iyo mula sa pagkakakita na ang katapusan ng mundo ay napakalapit na? Ang bawat tanda ay tumuturo sa katunayan na ang oras ay naubos na. Ang katapusan ay malapit na para sa buong sangkatauhan

“Hindi ninyo mangakilala ang mga tanda ng mga panahon” (Mateo 16:3).

I. Ang unang tanda na ang katapusan ay malapit na ay ang pagtaas ng paganismo at ang pagtalikod kay Kristo sa Kanlurang mundo, at kung saan pa man ngayon.

Ang USA Today ay nagkaroon ng isang pangunahing kwento na pinamagatang, “Pagsisiyasat: Mas Maraming Amerikano ang Lumalayo Mula sa Relihiyon” (isinalin mula sa USA Today, Marso 7, 2002, pp. 1A, 1D, 7D). Dito sa Estados Unidos ang mga tao ay isinusuko ang seryosong Kristiyanismo gaya nila sa Reyno Unido at Europa at ilang ibang lugar. Narito ang mga porsyento, sa pitong pinakamataas na nasyon, na nagsasabi na “wala silang relihiyon”:

Washington  25%
Vermont      22%
Colorado      21%
Oregon         21%
Nevada        20%
Wyoming     20%
California     19%

Ang tunay na ipinapakita nito ay na ang mga matatandang jeprox [hippie] – hindi nakagugulat – na sinasamba ang kanilang mga sarili imbes na nasa simbahan, gaya ng itinuturo ng Bibliya (sa Hebreo 10:25). Sinasamba nila ang “nilalang kay sa Lumalang” (Mga Taga Roma 1:25). “Mga nangamamarunong [karamihan ng generasyon ng mga Jeprox]…ay naging mga mangmang” (Mga Taga Roma 1:22).

Sinabi sa atin ni Kristo na ang tunay na Kristiyanong pagmamahal ay mawawala sa Kanlurang mundo habang ang katapusan ay papalapit:

“At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pagibig ng marami ay lalamig” (Mateo 24:12).

Ang matandang hipi na generasyon ay sa pagitan ng mga edad na 51 at 71. Nagsinungaling ang matatandang mga jeprox sa inyo mga kabataan. Sinabi nila sa inyo na maari kayong lumabas at tignan ang kalikasan at hindi ninyo kailangang pumunta sa simbahan. Itong mga utak drogang jeprox ay nagsinungaling sa inyo! Ito’y isang kasinungalingan! Kasinungalingan! Kasinungalingan! “Kung wala kang simbahan bilang iyong ina, hindi mo maaring makamit ang Diyos bilang iyong ama! Sabihin mo sa kanila na sinabi iyan ni Cyprian noong ika’tlong siglo! (AD 200-258). Sabihin mo sa kanila na sumasang-ayon ako kay Cyprian! Ang dakilang Taga Repormang si John Calvin ay nagsabi ng parehong bagay!

Si Cyprian ay napagbagong loob bandang huli sa buhay. Siya ay nahalal bilang pastor ng pinaka malaking simbahan sa Aprika, sa lungsod ng Carthage. Nakasangga niya ang Obispo ng Roma, nakikipagtalo para sa pantay na awtoridad ng lahat ng mga namumunong pastor. Si Esteban ang Obispo ng Roma, ay binalaang ihihiwalay sa simbahan si Cyprian dahil sa kanyang matapang na pangitain ng disiplina ng simbahan. Maraming mga tao ay umalis sa mga simbahan sa ilalim ng matinding pag-uusig ng mga Romano. Ipinaglaban ni Cyprian na hindi sila dapat tanggapin muli sa mga simbahan pagkatapos nilang umalis ng walang matinding pagsisisi. Ikinatwiran ni Papa Stephen ang madaling pagtatanggap noong mga umalis ng simbahan dahil sa pag-uusig. Ikinatwiran ni Cyprian na hindi sila dapat tanggapin sa kahit anong pangyayari. Noong binantaan ng Papa ng Romang ihiwalay si Cyprian sa simabahan, siya ay napalaya mula sa paghihiwalay sa simbahan sa pamamagitan ng pagiging martir, pinapatay ng mga pagano. Siya ay naalala dahil sa kanyang matapang na posisiyon sa disiplina ng simbahan. Malapit na kinilala ni Cyrpian ang simbahan bilang lokal na simbahan, ang tinawag niyang “ang nakikitang simbahan.” Nadama niya na iyong mga umalis sa nakikitang lokal na simbahan sa ilalim ng pag-uusig ay dapat dumaan sa masusing pagsusuri at pag-sisi bago muling tanggapin sa kanilang lokal na simbahan. Sa isang diwa, si Cyrprian ay tulad ng maaagang Protestante sa puntong ito. Kung si Papa Esteban ay nakinig sa kanya ang Katolikong Simbahan ngayon ay maging mas maliit, ngunit mas malakas kaysa ano ito ngayon.

Ako ay kumbinsido na kailangan natin ng bagong generasyon ng mga Bautistang mangangaral na kasing higpit nitong maagang pastor sa tema ng disiplina ng simbahan. At masasabi ko, sa mga salita nina John Calvin at Cyprian, “Siyang walang simbahan bilang kanyang ina, ay hindi makakamit ang Diyos bilang kanyang Ama” (isinalin mula sa sinabi ni cf. J.D. Douglas, Who’s Who in Christian History, Tyndale House, 1992, pp. 186-187). Sabihin ninyo kahit kanino, na sumasang-ayon ako kay Cyprian. Siya ay martir ng pananampalataya. Sumasang-ayon ako sa kanya na dapat kang manatiling nananampalataya sa iyong lokal na simbahan. Sumasang-ayon ako sa kanya at kay John Calvin, ang Taga Reporma. Ang mga taong magsasabi sa iyong umalis sa iyong simbahan ay mga sinungaling. Ang mga taong nagsasabi sa iyong sila’y mga Kristiyano na walang Linggong simbahang pinupuntahan ay mga sinungaling. “Kristiyanismo” na walang pagpapangako sa lokal na simbahan ay isang tanda ng huling mga araw. Ito’y isang kasinungalingan mula kay Satanas!

“Hindi ninyo mangakilala ang mga tanda ng mga panahon?” (Mateo 16:3).

II. Ang pangalawang tanda ng katapusan ay ang nauukol sa isipang pagkalito na sanhi ng droga, walang katapusang telebisiyon, at oras oras ng palaro sa computer, pagtitingin ng mga bagay sa internet at pagtitingin sa pornograpiya.

Sinasabi ng Bibliya sa atin na ang mga tao ay bababa ng mas mababa sa mga hayop sa kanilang makasalanang kalagayan sa huling mga araw:

“Datapwa’t alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sapagka’t ang mga tao’y magiging…mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis” (II Kay Timoteo 3:1, 3).

Ang Griyegong salita na isinaling “mapanganib” ay mahahanap sa isa lamang tanging lugar sa Bagong Tipan, sa paliwanag ng sinapian ng demonyong Gadareno. Tayo ay sinabihan na siya ay “totoong mabangis” (Mateo 8:28). Ang Griyegong salitang isinaling “mabangis” rito ay kapareho ng salitang “mabangis” sa II Kay Timoteo 3:1. Ang salitang ito ay “chalepos,” at ang kahulugan nito ay “mapanganib, galit, mabangis” (isinalin mula sa Strong’s). Isang tumataas na bilang ng mga tao ay nagiging katulad niyan – “mapanganib, galit at mabangis.” Nakikita natin iyan araw araw sa balita.

Naalala niyo ba ang ulat ng isang babae sa Fort Worth, Texas? Siya ay isang asistant ng nars. Iniinom niya ang drogang “ecstasy.” Binunggo niya ang isang mama gamit ang kanyang kotse at nagmaneho pauwi kasama ang mamang nakaipit na nauuna ang ulo sa kanyang nawasak na salamin. Ipinasok niya ang kanyang kotse sa loob ng garahe at sinarado ang pinto. Nanatili ang mamang nakaipit sa salamin ng kanyang kotse ng tatlong araw, habang dahan dahan siyang namatay mula sa pagkawala ng dugo. Maraming beses sa isang araw siya ay lumalabas upang tignan kung patay na ba siya. Noong sa wakas ay patay na siya pagkalipas ng tatlong araw, isinuksok niya ang katawan sa likod ng kanyang kotse at itinapon ito sa parke. Idineklara ng taga-usig ng Distrito ng Tarrant sa Texas na, “Malupit hindi sapat. Walang puso? Hindi makatao? Baka muli nating binigyan ng bagong kahulugan ang kawalan ng katauhan” (isinalin mula sa Los Angeles Daily News, ika-8 ng Marso 2002, p. 1). Dapat tandaan na ang babaeng ito ay isang katulong ng nars. Dapat pansinin na naniniwala ang babaeng ito na siya ay isang Kristiyano. Ngayon mayroon tayong mga walang awang mamatay taong nagsasabing sila ay mga Kristiyano. Hindi ba ito kapanipaniwala! Mga tunay na Kritiyano’y hindi kikilos tulad ng babaeng iyon!

Hindi ka maaring uminom ng “ekstasi” o kahit anong uri ng droga tulad nito na hindi kahit minsan nagiging nasapian ng demonyo. Ang mga sinapian ng demonyo ay mga mabangis na tao, mapanganib at wala pagpipigil. Ang mga kalye ay puno ng mga sinapian ng demonyong mga tao. Sila ay nakakalat sa mga telebisiyon at sa mga pelikula. Ang mga pelikula ay puno ng mga bampira, mga zombie, mga mamamatay tao, mga pagpapahirap, dugo at laman. Mas lumalala ito bawat taon! Ang mga Amerikano ay naging mga nauuhaw sa dugo tulad ng lumang panahong mga Romano – na nagtapon ng mga Kristiyano sa mga leyon – at nagpuri sa mga kolesiyum habang ang mga Kristiyano ay napunit-punit ng pira-piraso!

Ang buong generasyon ay na impluwensiyahan ng mga demonyo. Marami sa mga sinapian ng demonyong mga taong ito’y gagawin ang lahat ng kanilang makakayang makuha kayong iwanan ang inyong lokal na simbahan. Marami sa mga taong umalis sa ating simbahan dalawampung taon noon, at sinalakay tayo sa Internet, ay kumilos na parang sila’y nasapian ng demonyo. Kumbinsido ako na sila’y nasa direktang panghahawak ni Satanas. Kinailangan naming magpunta sa FBI upang pahintuin ang kanilang mga pagsasalakay! Wala silang takot sa Diyos. Ngunit napigil sila ng FBI! Papuri sa Panginoon! Sinasabi ng Bibliya,

“Magsiligtas kayo sa likong [malupit, sinungaling, baluktot, isinalin mula kay Strong’s] lahing ito” (Mga Gawa 2:40).

Ang nauukol sa isipang kawalan ng kasiguraduhan at dinemonyong kabangisan ng maraming mga tao ngayon ay isang tanda na ang katapusan ay malapit na.

“Hindi ninyo mangakilala ang mga tanda ng mga panahon?” (Mateo 16:3).

III. Pangatlo ang tanda ng katapusan ay ang pataas ng terorismo sa buong mundo.

Sinabi ng Time magasin:

Isang 10-kiloton ng [nukleyar] na sandata ay nagsisisabog sa Lungsod ng New York? Hindi ito nangyari. Ngunit maari ito mangyari.

Anim na buwan pagkatapos ng ika-11 ng Setyembre, ang Amerika ay nagkakagulo sa pag-aalala upang ayusin ang isang wasak na sistema bago dumating ang isa na namang pagtatama. Habang hinihigpitan ng ating mga espiya ang lambat, nagtanong ang isang pag-iimbestiga ng Time, Maari ba Nating Mahinto ang Sunod na Pagsalakay? (isinalin mula sa salaysay ng ika-11 ng Marso taon 2002, pp. 24-25).

Hindi sigurado ang Time kung kaya nating ipagtanggol ang ating sarili. Natapos ang artikulo sa mga salitang ito, “Ngayon nagpunta na tayo sa opensibo. Ang malaking tanong ay kung ginawa natin ito sa paglipas ng panahon” (isinalin mula sa ibid., p. 37).

Nagpatuloy ang Time magasin sa pagsasabing:

Sinasabi ng mga eksperto na ang mga terorista ay kumikilos upang makahanap ng mga paraan upang gumawa ng pagkasira sa U.S., alin ay hindi pa rin ginagawa ang lahat ng makakaya nito upang protektahin ang sarili nito mula sa mga pagsalakay.

Ang mga Terorista ay gumagawa ng mga aparato na napuno ng uraniyum na magkakalat ng radyasyon sa malalawak na mga lugar at nagsasanhi ng takot (ibid., mga pah. 26-27

Magagawang magpasabog ba ng mga radikal na Muslim ng mga termonukleyar na bomba sa New York o Los Angeles? Iniisip ng Time magasin na maaring gawin nila. Mayroong nakakatakot na kwento ang Reuters, isang Britanyang ahensiya ng mga balita, pinamagatang “Ipinapakita ng mga Numero ang Binahang Mundo ng mga Nakaw na Gamit na Nukleyar” [“Data Shows World Awash in Stolen Nuclear Material”] (isinalin mula sa ulat noong ika-6 ng Marso taon 2002, sa www.reuters.com).

Sinabi ni Dr. Lyudmila Zaitseva ng Unibersidad Stanford, “Ito’y tunay na nakakatakot.” Ipinagsamasama ng mga internasiyonal na mananaliksik ang sinasabi nilang pinaka kompletong listahan ng mga nawawala, nakaw, at mga nawala sa lugar ng mga materyales na nukleyar – nagpapakita ng isang mundong nabaha sa isang armas na klaseng uraniyum at plutoniyum at walang aangkin ng responsibilidad para sa mga ito. Sinasabi ng balitang paglilingkod ng Reuters, “Ang mga katunayan ay nakanginginig” (isinalin ibid). Ngayon ang Iran ay gumagawa ng mga nukleyar na mga armas upang salakayin ang Amerika at Israel. Sinong magpapahinto sa kanila? Hindi si Obama o Hillary Clinton! Gumawa sila ng isang kasunduhan kasama ng Iran na nagpapabaya sa kanilang magpatuloy sa paggawa ng mga nukleyar na mga armas! Tulungan tayo ng Diyos! Sa ganoong uri ng pamumuno tayo ay nasa mapanganib na sitwasyon ngayon!

Ang mundo ba’y sasabong sa isang termonukleyar na bagyo ng apoy? Sinasabi ng Bibliya:

“At ibinuhos ng ikaapat ang kaniyang mangkok sa araw; at ibinigay nito sa kaniya ang masunog ng apoy ang mga tao. At nangasunog ang mga tao sa matinding init…” (Apocalipsis 16:8-9).

Paano kung ipahintulot ng Diyos ang Iran na pakawalan ang ganoong uri ng bagyong apoy na iyan? Kung ang Los Angeles ay masusunog sa isang umaapoy na nukleyar na matinding pagkawasak sa apoy, anong mangyayari sa iyo? Ano ang gagawin mo kapag ang mundo ay nasusunog? Saan ka magtatago kapag ang lungsod ay napasa ilalim sa nukleyar na pagsalakay?

Sa kanyang mas nakababatang mga araw, ginawa ni Billy Graham ang mga salaysay na ito tungkol sa pagdating ng apoy ng paghahatol:

Noong ang mga propeta ay nagsasalita ng tungkol sa apoy sa paghahatol ng mundo, o noong binanggit ni Pedro ang apoy sa katapusan ng panahon, hindi posibleng ang tinutukoy niya ay ang apoy na nasusunog. Maaring ito ay ang paghihiwalay ng atomikong nukleyus, ang pagpapakawala ng nukleyar na kapangyarihan sa pamamagitan ng paghihiwalay ng mga atomiko…Tiyak ito ay magiging isang apoy ng paghahatol sa malupit na mundo (isinalin mula sa isinulat ni Billy Graham, World Aflame, Doubleday, 1965, pp. 246-247).

Kapag ang galit ng paghahatol ng Diyos ay babagsak sa Los Angeles, ano ang gagawin mo upang tumakas? Kapag ang mga radikal na Muslim ay magpapasabog ng “maruruming” nukleyar na bomba sa ating mga lungsod, at gawin silang aktwal na butas ng Impiyerno, saan ka magtatago?

Walang hindi napagbagong loob ang handa para sa apoy ng Diyos na ipadadala Niya sa lupa sa mga huling araw. Ang tanging paraan upang maging handa ay ang pumasok sa isang naniniwala sa Bibliyang simbahan tulad nito at pumunta sa bawat paglilingkod. Makinig sa mga sermon na para bang ang iyong buhay ay nakasalalay rito. Pagkatapos, siguraduhin, gawing lubusang tiyak, na ika’y napagbagong loob – at hindi lang isa na namang ligaw na miyembro ng simbahan.

Iyan ang dahilan na kailangan mong lumapit diretso at kaagad-agad kay Hesu-Kristo, ang taga pagitan sa pagitan ng makasalanang tao at isang banal na Diyos. Si Kristo ay namatay ng isang kasuklamsuklam na kamatayan sa Krus upang bayaran ang multa ng iyong mga kasalanan. Ibinuhos Niya ang Kanyang Dugo sa Krus para ang iyong mga kasalanan ay mahugasan. Pagkatapos si Kristo ay bumangong pisikal mula sa pagkamatay at umakyat pabalik sa Langit, kung saan Siya na ngayon ay naka-upo sa kanang kamay ng Diyos. Dapat kang lumapit kay Kristo, Mismo, upang maligtas. At pagkatapos ay pumunta sa isang lubusang pakikisama sa Bagong Tipang Bautismong Simbahang ito at mabinyagan sa kasapian nito. Tanging kapag ika’y napag bagong loob na ika’y magiging ligtas kapag susunugin na ng apoy ng paghahatol ang malupit na lungsod na ito. Magtiwala kay Kristo. Gawin ito ngayon – habang may oras pa! Amen.


Kung pinagpala kayo ng pangaral na ito gustong makarinig ni Dr. Hymers mula sa iyo. KAPAG SUSULAT KA KAY DR. HYMERS DAPAT MONG SABIHIN KUNG ANONG BANSA KA SUMUSULAT MULA O HINDI NIYA MASASAGOT ANG IYONG EMAIL. Kung ang pangaral na ito ay nagkapagpala sa iyo paki padalhan ng isang email si Dr. Hymers at sabihin sa kanya – rlhymersjr@sbcglobal.net (iklik ito). Maari kang sumulat kay Dr. Hymers sa kahit anong wika, ngunit sumulat sa Ingles kung kaya mo.

(KATAPUSAN NG PANGARAL)
Maari ninyong mabasa ang mga sermon ni Dr. Hymers linggo-linggo sa Internet sa
www.sermonsfortheworld.com
.
Iklik ang “Mga Pangaral sa Tagalog.”

Ang mga sermonng dokumentong mga ito ay hindi nakarapatang magpalathala.
Maari ninyo gamitin ang mga ito na walang pahintulot ni Dr. Hymers. Gayon man,
lahat ng mga videyong mensahe ni Dr. Hymers ay nakarapatang magpalathala
at maari lamang magamit sa pamamagitan ng pahintulot.

Pagbabasa ng Kasulatan Bago ng Pangaral ni Gg. Abel Prudhomme: Mateo 16:1-4.
Kumanta ng Solo Bago ng Pangaral si Gg. Benjamin Kincaid Griffith:
“Sa Mga Panahong Tulad Nito.” Isinalin mula sa “In Times Like These” (ni Ruth Caye Jones, 1944).


ANG BALANGKAS NG

MGA TANDA NG MGA PANAHON

SIGNS OF THE TIMES

ni Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Kayo’y marurunong magsikilala ng anyo ng langit; datapwa’t hindi ninyo mangakilala ang mga tanda ng mga panahon” (Mateo 16:3).

I.   Ang unang tanda na ang katapusan ay malipit na ay ang pagtaas ng
paganismo at ang pagtalikod kay Kristo sa Kanluran mundo ngayon,
at kung saan pa man ngayon Hebreo 10:25; Mga Taga Roma 1:25, 22; Mateo 24:12.

II.  Ang pangalawang tanda ng katapusan ay ang nauukol sa isipang
pagkalitao na sanhi ng droga, walang katapusang telebisiyon,
at oras ng palaro sa computer at panonood sa internet, pagtitingin ng
mga bagay sa internet at pagtitingin sa pornograpiya
II Kay Timoteo 3:1, 3; Mateo 8:28; Mga Gawa 2:40.

III. Pangatlo ang tanda ng katapusan ay ang pataas ng terorismo sa buong
mundo, Apocalipsis 16:8-9.