Print Sermon

Ang mga pangaral na manuskrito at mga videyo ay ngayon lumalabas sa 1,500,000 na mga kompyupter sa lampas na 221 na mga bansa kada taon sa www.sermonsfortheworld.com . Daan-daang iba ang nanonood ng mga videyo, sa YouTube, ngunit di nagtatagal ay iniiwan ang YouTube at nagpupunta sa aming websayt, dahil bawat pangaral ay nagtuturo sa kanila papalyo mula sa YouTube tungo sa aming websayt. Ang YouTube ay nagdadala ng mga tao sa aming websayt. Ang mga pangaral na manuskrito ay ibinibigay sa 46 na mga wika sa halos 120,000 na mga kompyuter kada buwan. Ang pangaral na manuskrito ay hindi nakarapatang magpalathala, kaya nagagamit ng mga mangangaral ang mga ito na walang pahintulot. Mayroong daan-daang mga videyo ni Dr. Hymers at ng kanyang mga estudyanteng nangangaral. Ang mga manuskrito ay hindi nakarapatang magpalathala, ngunit lahat ng mga videyo nakarapatang magpalathala. Paki-klik ito upang matutunan kung paano ka maaring gumawa ng isang buwan-buwanang donasyon upang tulungan kami sa dakilang gawaing ito ng pagkakalat ng Ebanghelyo sa buong mundo, kasama ang mga Muslim at mga Hindu na mga bansa.

Tuwing nagsusulat kay Dr. Hymers, laging sabihin sa kanya kung anong bansa ka nakatira, o hindi ka niya masasagot. Ang email ni Dr. Hymers’ ay rlhymersjr@sbcglobal.net .
ANG GAWAIN NG ISANG EVANGELISTA

THE WORK OF AN EVANGELIST
(Tagalog)

ni Dr. R. L. Hymers, Jr.

Isang pangaral na ipinangaral sa Baptist Tabernacle ng Los Angeles
Gabi ng Araw ng Panginoon, Ika-25 ng Nobiyembre taon 2012

“Gawin mo ang gawa ng evangelista” (II Timoteo 4:5).


Ang salitang isinaling “evangelista” ay nagpapakita ng tatlong beses lamang sa Bagong Tipan. Ito’y ibinigay sa ating teksto, at sa Mga Gawa 21:8 at Mga Taga Efeso 4:11. Ang Griyegong salita “nagpapahiwatig ng isang mangangaral ng Ebanghelyo” (Isinalin mula kay Vine). Sa Mga Taga Efeso 4:11 mga “evangelista” ay nakalista bilang mga likas na magagaling na mga kalalakihan, kasunod ng mga “apostol” at mga “propeta.” Ang mga “evangelista” ay mga kalalakihan na ibinigay sa mga simbahan ng Diyos upang mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan ni Kristo sa di napagbagong loob. Si Timoteo ang pastor, na sinabihan ng Apostol Pablo na “gawin mo ang gawa ng evangelista.” Ibig nitong sabihin ang isang pastor ay dapat gawin ang gawang ito sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo sa di napagbagong loob na nagpupunta sa kanyang simbahan, at doon sa mga di napagbagong loob na mga tao na nagpupunta sa simbahan mula sa mundo. Ang sinabi ng Apostol kay Timoteo, gayon ay maaisasabuhay sa lahat ng mga mangangaral, “Gawin mo ang gawa ng evangelista.” Sinabi ni Dr. John Gill (1697-1771), “Ang gawain ang gawa ng isang uri ay hindi pagbabas ng mga aralin ng moralidad…kundi ang mangaral ng kapayapaan, pagpapatawad, katuwiran, buhay, at kaligtasan sa pamamagitan ni Hesu-Kristo lamang, at sa pamamagitan ng libre biyaya ng Diyos” (Isinalin mula kay John Gill, D.D.,Isang Pagpapaliwanag ng Bagong Tipan [An Exposition of the New Testament], The Baptist Standard Bearer, 1989 inilimbag muli, kabuuan III, p. 340; sulat sa II Timoteo 4:5).

Ngayon iyan ay mukhang simpleng sapat. Ang mga pastor ay sinasabihan na magpangaral ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo lamang. At iyan ang ginawa ng mga mangangaral sa loob ng mga siglo. Gayon, sa mga huling mga araw na ito, masyadong maraming mga mangangaral ay napagkalito-lito ang lahat ng mga ito. Gaya ng sinabi ni Solomon, “ginawang matuwid ng Dios ang tao; nguni't nagsihanap sila ng maraming katha” (Mga Eclesiates 7:29).

Imbes na mangaral ng ebanghelistikong mga pangaral, maraming mga pastor ang nagbibigay ng mga tinatawag na “nagpapaliwanag” na pangaral, na may imbitasyon “na nakakabit” sa huli. Marami sa kanila ay hindi na nga marunong maghanda ng isang ebanghelisitkong pangaral! Ang mga “imbitasyon” na kanilang inilalagay sa hulihan ng kanilang mga “pagpapaliwanag” ay madalas ibinibigay na hindi binabanggit ang Ebanghelyo – na walang pagpapaliwanag ng anuman ng kamatayan ng muling pagkabuhay ni Kristo! Para sa akin, ito’y nakalulungkot. Kailangan natin gawin ang sinabi sa ating gawin ng Apostol sa napaka simpleng wika – “Gawin ang gawa ng evangelista”!

Huwag dapat natin kailan man ipapalagay na alam ng mga tao na namatay si Kristo para sa kanilang mga kasalanan! Huwag dapat nating ipalagay kailan man na alam nilang Siya’y ibinangon mula sa pagkamatay para sa kanilang pagpapatunay! Natandaan kong kausap ang isang mas matandang Tsinong babae na nagpupunta sa simbahan ng marami nang taon kung saan siya’y binigyan ng mga “pagpapaliwanag” sa Bibliya. Ngunit noong tinanong ko kung paano ang isang tao ay naliligtas wala siyang mas maiging pagkaintindi kay isang nawawalang Romanong Katoliko! Huwag dapat natin, kailan man, ipagpalagay na ang ating mga tagapakinig ay ligtas, o alam ang mga panimula Ebanghelyo!

Isang tao sa Bagong Tipan ay partikular na tinagawag ng isang “evangelista.” Tinawag siyang “Feilipe ang ebangelista” sa Mga Gawa 2:18. Sa siping binasa ni Dr. Chan bago ko ipinangaral ang sermon ito, mababasa natin ang tungkol sa isang ebanghelistikong pagpupulong na isinagawa ni Felipe ang evanghelista. Marami sa mga tampok ng isang ebanghelistiong pagpupulong ay ibinigay sa siping iyan. Na hindi nagpupunta sa detalye na kakaiba sa partikular na ebanghelistikong pagpupulong na iyon, aking ipapakita ang maraming karaniwang tampok na kasama sa isang pinagpala ng Diyos na ebanghelistikong mga paglilingkod.

I. Una, noong si Felipe ay nangaral ito’y pambihirang nakapupukaw.

Babasahin ko ang sipi na binasa ni Dr. Chan bago ng sermon ito muli.

“At bumaba si Felipe sa bayan ng Samaria, at ipinangaral sa kanila ang Cristo. At ang mga karamiha'y nangagkakaisang nangakikinig sa mga bagay na sinasalita ni Felipe, pagkarinig nila, at pagkakita ng mga tanda na ginawa niya. Sapagka't sa maraming may mga karumaldumal na espiritu, ay nangagsilabas sila, na nangagsisisigaw ng malakas na tinig: at maraming lumpo, at pilay, ang pinagaling. At nagkaroon ng malaking kagalakan sa bayang yaon” (Mga Gawa 8:5-8).

Sa tinggin ko ay mararamdaman mo ang kagalakan sa pamamagitan ng pagbabasa ng siping ito. Ito’y isang ebanghelistikong pagpupulong na naging isang muling pagkabuhay! Nakita ko na iyang nangyari ng napakaraming beses. Wala nang mas nakakatutuwa pa, para sa mas maiging salita, mas nakatutuwa kaysa pagiging nasa ganoong mga pagpupulong. Walang mag-iisip na tignana ang kanilang relo sa ganoong uri ng pagpupulong! Ako’y naroon sa isang paglilingkod na tulad niyan sa isang pundamental na Bautistang simbahan sa isang Katimugang bansa maraming taon ang nakalipas. Ang pagpupulong ay nagpatuloy hangang hatinggabi. Ito’y naka planong matapos ng mga 7:30 ng gabi, ngunit ito’y nagpatuloy-tuloy. Wala ni isang tao ang umalis ng awditoriyum! Wala ni isa! Mayroong mga ina na may mga sanggol sa nerseriya, ngunit nalimutan nila ang tungkol sa kanilang mga sanggol! Ang lahat ay nabighani kay Hesu-Kristo, pagkatapos nilang makarinig ng isang simpleng pangaral ng Ebanghelyo. Pitom-pu’t limang mga tao ay inaasahang napabagong loob noong gabi ng paglilingkod na iyon. Ang mga tao ay nagsisi-luha Ang mga tao ay nagsisisigaw. Ang tao ay nagsisikanta. Ito’y isang nakapasisigla – isa sa pinaka nakagagalak na paglilingkod na aking napuntahan.

Ngunit madalas kong naranasan katuwaan sa mas kaunting antas sa maraming mga ebanghelistikong paglilingkod. Ang pagkakanta ay mayroong espesyal na kapangyarihan rito. Ang pangangaral ay nakabibighani, at ang mga panalangin ay humahawak sa atensyon ng lahat. Ang isa ay madarama na mayroong gagawin ang Diyos na nakapagbabagong buhay sa isang paglilingkod tulad niyan! Ganoon doon sa Samaria – at ganoon ito sa isang mainam na ebanghelistikong paglilingkod!

II. Pangalawa, ipinangaral ni Felipe si Kristo.

“At bumaba si Felipe sa bayan ng Samaria, at ipinangaral sa kanila ang Cristo” (Mga Gawa 8:5).

Ganyan nila ito ginawa “ang gawain ng evanghelista” sa buong Aklat ng Mga Gawa! Ipinangaral nila si Kristo! Ipinangaral nila si Kristo! Ipinangaral nila si Kristo! Ganoon doon sa Samaria. Si Felipe ang evanghelista ay “ipinangaral sa kanila ang Cristo.” Ganyan noong si Pedro ay nangaral sa mga Gentil ng kasambahay ni Cornelies. Sinabi ni Pedro,

“[Kami’y] na nagsikain at nagsiinom na kasalo niya, pagkatapos na siya'y muling mabuhay sa mga patay. At sa ami'y ipinagbilin niya na magsipangaral kami sa bayan, at saksihan na siya ang itinalaga ng Dios na maging Hukom ng mga buhay at ng mga patay. Siya ang pinatotohanan ng lahat ng mga propeta, na ang bawa't sumasampalataya sa kaniya ay magkakamit ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng kaniyang pangalan” (Mga Gawa 10:41-43).

Ipinangaral ni Pedro si Kristo sa kanila! Iyan rin ang nangyari noong ang mga Kristiyano ng Cyprus at Cyrene ay dumating sa Antioquia at “ay nangagsalita naman sa mga Griego, na ipinangangaral ang Panginoong Jesus. At sumasa kanila ang kamay ng Panginoon: at ang lubhang marami sa nagsisisampalataya ay nangagbalik-loob sa Panginoon” (Mga Gawa 11:20, 21). At ganoon ito sa buong Aklat ng mg Gawa! Si Kristo ay ipinangaral! Si Kristo ay ipinangaral! Si Pablo ay masyadong nadala sa mga ebanghelistikong mensahe na sinabihan niya ang mga nagulat na mga Taga Corinto,

“Aking pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at siya na napako sa krus” (I Mga Taga Corinto 2:2).

Ang kanilang ebanghelismo ay napaka sentro kay Kristo na iniulat na sinabi ni Emperor Nero, “Ang mga Kristiyanong ito ay sumasamba sa isang patay na Hudyo!” Ah! Ngunit siya ay kalahating tama lamang! Oo, si Kristo ay patay, ngunit si Pedro ay malakas ang loob na nagsalita sa galit na Korte ng Sanhedrin,

“Siya'y pinadakila ng Dios ng kaniyang kanang kamay upang maging Principe at Tagapagligtas, upang magbigay ng pagsisisi sa Israel, at kapatawaran ng mga kasalanan. At kami'y mga saksi ng mga bagay na ito; at gayon din ang Espiritu Santo, na siyang ibinigay ng Dios sa nagsisitalima sa kaniya” (Mga Gawa 5:31-32).

Iyan ay pangangaral ng Ebanghelyo! Iyan ay tunay na ebanghelismo! Iyan ay paggawa ng gawain ng isang ebanghelista! Naway ang bawat mangangaral sa Amerika, at sa mundo, ay manngaral tulad niyan ngayon! Kantahin ang bilang 6 sa inyong papel!

Iniibig ko sabihin ang kwento Ng mga di nakikitang bagay sa itaas,
   Tungkol kay Hesus at Kanyang luwalhati.
Tungkol kay Hesus at Kanyang pag-ibig.
   Iniibig kong sabihin ang kwento, Dahil alam ko ito’y totoo;
Pinalulugod nito ang aking mga hangad Gaya ng walang anu pa man.
   Iniibig kong sabihn ang kwento, Ito’y magiging aking tema sa luwalhati,
Na sabihin ang lumang, lumang kwento ni Hesus at Kanyang pag-ibig.

Iniibig kong sabihin ang kwento; Mas mukha itong nakamamangha
   Kaysa lahat ng mga gintong pinagkakahumaling
Ng lahat ng ating mga gintong panaginip.
   Iniibig kong sabihin ang kwento, Lubos ang ginawa nito para sa akin;
At iyan ang dahilan na sinasabi ko na ito ngayon sa iyo.
   Iniibig kong sabihn ang kwento, Ito’y magiging aking tema sa luwalhati,
Na sabihin ang lumang, lumang kwento ni Hesus at Kanyang pag-ibig.

Iniibig kong sabihin ang kwento; Ito’y kaaya-ayang ulitin
   Ang lalong mas nagiging nakamamanghang matamis,
Sa bawat beses na akin itong binabanggit,
   Iniibig kong sabihin ang kwento, Dahil ang ilan ay di pa kailan man narinig
Ang mensahe ng kaligtasan Mula sa banal na Salita ng Diyos.
   Iniibig kong sabihn ang kwento, Ito’y magiging aking tema sa luwalhati,
Na sabihin ang lumang, lumang kwento ni Hesus at Kanyang pag-ibig.

Iniibig kong sabihin ang kwento, Doon sa may alam nitong higit
   Mukhang ginugutom at nauuhaw Na marinig ito tulad ng iba.
At kapag sa mga eksena ng luwalhati, kumakanta ako ng bagong, bagong kanta,
   Ito’y magiging ang lumamg, lumang kwento
Na aking iniibig ng napaka tagal na.
   Iniibig kong sabihn ang kwento, Ito’y magiging aking tema sa luwalhati,
Na sabihin ang lumang, lumang kwento ni Hesus at Kanyang pag-ibig.
      (“Iniibig Kong Sabihin ang Kwento.” Isinalin mula sa
          “I Love to Tell the Story” ni A. Catherine Hankey, 1834-1911).

Sa gabi bago Siya ipinako dinala ni Hesus ang Kanyang mga Disipolo sa kadiliman ng Hardin ng Gethsemani. Ang mga Disipolo ay nagsitulog habang si Hesus ay nanalangin. Ang mga kasalanan ng mundo ay inilagay sa Kanya sa Hardin. Ang bigat ng ating mga kasalanan ay pumipi sa Kanya at Siya’y ‘[nagpawis na]…naging gaya ng malalaking patak ng dugo na nagsisitulo sa lupa” (Luke 22:44). Habang Siya’y nanalangin isang grupo ng mga opisyales mula sa punong saserdote ay dumating at inaresto Siya. Dinala nila Siya sa mataas na saserdote. Siya’y [“kanilang kinampas sa mukha”] (Lucas 22:64) – KJV. Humatak sila ng mga piraso ng Kanyang balbas at dumura sa Kanyang mukha (Isaias 50:6). Tapos dinala nila Siya sa Romanong gobernador, si Pontiu Pilato. Iniutos ni Pilato Siyang paghahampasin sa likuran hanggang sa ang dugo ay tulo sa Kanyang mga binti. Gumawa sila ng isang korona ng mga tinik at idiniin ito sa Kanyang ulo. Ang dugo ay tumulo mula sa Kanyang mukha at sa Kanyang mga mata. Naglagay sila ng isang krus sa Kanyang dumurugong likuran at dinala Siya sa lugar ng pagpapako sa krus. Ipinukopok nila ang mga pako sa Kanyang mga kamay at paa. Itinaas nila ang Kanyang krus. Bumitin Siya habang ang pulong ay sumigaw sa Kanya at kinutya Siya. Nanalangin siya, “Ama, patawarin mo sila; sapagka't hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa” (Lucas 23:34). Sa wakas, sumigaw Siya ng may malakas na tinig, “Ama, sa mga kamay mo ay ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu” (Lucas 23:46). Sinabi Niya, “Naganap na: at iniyukayok ang kaniyang ulo, at nalagot ang kaniyang hininga Naganap na: at iniyukayok ang kaniyang ulo, at nalagot ang kaniyang hininga” (Juan 19:30).

Kinuha nila ang Kanyang patay na katawan mula sa krus at inilagay ito sa bagong libingan. Sinelyohan nila ang libingan at naglagay ng mga Romanong mga kawal doon upang protektahan ito mula sa mga magnanakaw.

Maaga ng Linggo ng umaga si Maria Magdalena at isa pang Maria ay nagpunta sa libingan at nakita ang isang anghel ng Panginoon na nakaupo sa isang bato na na rolyo mula sa pintunan. Sinabi ng anghel, “Huwag kayong mangatakot; sapagka't nalalaman ko na inyong hinahanap si Jesus na ipinako sa krus. Siya'y wala rito; sapagka't siya'y nagbangon, ayon sa sinabi niya.” (Mateo 28:5, 6). Sa gabing iyon ang bumangong si Kristo ay nagpakita sa Kanyang mga Disipolo. Kumain Siya kasama nila, at nakita nila Siya ng maraming beses sa loob ng susunod na apat na pung araw. Hinawakan nila Siya at nakita na Siya ay hindi isang espiritu, kundi mayroong “laman at mga buto” na nabuhay na muling katawan (Lucas 24:39). Tinuruan Niya sila ng maraming mga bagay sa loob ng apat na pung araw. Sa wakas sinabi Niya sa kanila,

“Ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin.. Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo: Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo: at narito, ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan” (Mateo 28:18-20).

“At nangyari, na samantalang sila'y binabasbasan niya, ay iniwan niya sila; at dinala siya sa itaas sa langit” (Lucas 24:51).

Ito’y tungkulin ko na sabihin sa iyo ang kwento! Iyan ang Ebanghelyo! Iyan ang aking tungkulin! Iyan ang tungkulin ng bawat isang mangangaral! “ Gawin ang gawain ng evanghelista”!!! Ah! Ngunit mayroon pa!

III. Pangatlo, iniutos ni Felipe ang kanilang atensyon.

“At ang mga karamiha'y nangagkakaisang nangakikinig sa mga bagay na sinasalita ni Felipe” (Mga Gawa 8:6).

Ginanap ni Felipe ang kapangyarihan sa ibabaw ng pulong nga mga hetano! Hindi mo maiisip na makita siya sa isang pangitain na nagbibigay ng malambot na pananalitang “pagpapaliwanag ng Bibliya” sa kanila! Ang salitang pambata, ang bumubulang kus-kos balungos na ibinibigay ng tatlom pung minute tuwing Linggo ng umaga sa marming mga simbahan ay maaring inuyam at kinutya na may mapagmataas na pagdudusta noong mabangis na pulong ng mga Samaritano! Ngunit hindi ganoong nangaral si Felipe! Ang mga tao ay “nakinig ng mabuti” sa sermon si Felipe dahil ang kanyang “pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan” (I Mga Taga Corinto 2:4).

Iyan ang paraan na nangaral si Felipe. Iyan ang paraan na nangaral si Pablo. At iyang ang paraan na si Pedro ay nangaral sa Pentekostes. Ang mga Salita ng Diyos sabi ni Pedro “itinaas ang kaniyang tinig” sa Pentekostes (Mga Gawa 2:14)! Iyan ang paraan na nangaral si Whitefield! Iyan ang paraan na si Wesley ay nangaral! Iyan ang paraan na nangaral si Christmas Evans! Iyang paraan na nangaral si Daniel Rowland! At iyan ang paraan na dapat tayong mangaral ngayon – oo! Iyan ang paraan na dapat tayong mangaral ngayon – sa panahon ni Obama – sa katapusan ng mundo! Tulungan kami ng Diyos! “Gawin ang gawain ng evanghelista”!

IV. Pang-apat, napakilos ni Felipe ang kanilang mga emosyon.

Ang tunay na ebanghelistiong pangangaral ay laging ganyan ang gingawa! “Sapagka't sa maraming may mga karumaldumal na espiritu, ay nangagsilabas sila, na nangagsisisigaw ng malakas na tinig” (Mga Gawa 8:7). Mayroon laging isang emosyonal na tugon sa isang tunay na ebanghelistikong pangangaral – at madalas isang demonikong tugon rin! Hindi mo simpleng magagawa ang gawain ng isang ebanghelista na hindi napakikilos ang emosyon ng mga tao. Hindi ito maaring mangyari! Sinabi ni Dr. Lloyd-Jones, “ Nasaan ang pasyon sa pangangaral na palaging ang katangian ng isang dakilang mangagnaral ng nakaraan? Hindi ba ang mga makabagong mangangaral napakikilos at nadadala ng napaka dalas gaya ng mga mangangaral ng nakaraan? …Sinasabi kong muli na ang isang taong makapagsasalita tungkol sa mga bagay na ito na [walang pasyon] ay walang karaptan na maging nasa pulpit; at dapat ay di kailan man makapapasok sa isa” (Isinalin mula kay D. Martyn Lloyd-Jones, M.D., Pangangaral at Mga Mangangaral [Preaching and Preachers], Zondervan Publishing House, 1971, pp. 90, 97).

Ako’y nasa isang pagdiriwang ng pagreretiro para sa kay Dr. Murphy Lum ilang linggo ang nakaraan. Mayroong maraming mga tao doon na kakilala ko sa Tsinong simbahan. Noong ang sariling anak na lalake ni Dr. Lum ay nagsalita, binanggit niya na narinig niya akong mangaral ng isang sermon sa Pangalawang Pagdating ni Kristo, natakot siya nito, at siya’y naligtas. Isang lalake ay nakaupo sa parehong lamesa kasama ko na nagsabi na narinig niya akong mangaral ng isang sermon sa Impiyerno, at ginawa siya nitong napaka galit sa akin. “Ngunit,” sinabi niya, “bigla nalang na aking naramdaman na dapat akong maligtas,” at nagtiwala siya kay Kristo. Ganyan dapat. “Gawin ang gawain ng evanghelista.”

Upang magawa iyan ay nangangailangan ng higit sa pagsasabi sa iyo ng tungkol sa Ebanghelyo. Hindi mo seseryosohin ang Ebanghelyo hangga’t ika’y mapakilos ng emosyonal – galit o takot! Ang iyong puso ay dapat mapakilos, “Sapagka't ang tao'y nanampalataya ng puso sa ikatutuwid” (Mga Taga Roma 10:10).

Sinasabi ko na si Kristo ay darating upang hatulan ang mundong ito. Ang mga paghahatol ay bumababa na. Tignan ang halimaw ng mga unos. Tignan ang mga halimaw na mga baha, ang halimaw na mga bagyo, ang nanunuyong Gitnang kanluran, ang mga terorista na maka-lipul ng buong mga lungsod gamit ng mga maruruming bomba. Hindi mo ba ito nakikita? Anong mangyayari sa iyo kapag ang “malaking lindol” ay tatama sa Los Angeles – kapag ang lupa ay bubukas ang ika’y babagsak sa Impiyerno? Anong mangyayari sa iyong kaluluwa kapag ang iyong katawan ay nakalatag sa malamig at magtigas sa morge? Anong mangyayari sa iyo kung magpapatuloy ka kung paano ka – naglalaro ng laro sa simbahan! Naglalaro ng laro ng iyong kaluluwa! Naglalaro ng laro kasama ang Diyos – at hindi ka pababayaan ng Diyos na hindi ka pinarurusahan, dahil ang aming Diyos ay isang lumalamon na apoy!

Ang lahat ng ito ba ay laro sa iyo? Iyo bang tinanggihan ang Banal na Espiritu? Nakakamit ka ba ng mga sekretong mga kasalanan na iniisip mo ay di kailan man malalaman? Ang iyong puso ba ay puno ng masasamang kaisipan at kalapastangan? O, sinasabi ko sa iyo ngayong gabi, ito’y halos huli na para sa ilan sa inyo! At ito’y huli para sa isang tao rito – kung ika’y magpapatuloy ng isa pang araw na walang pagpapatawad na Dugo ni Kristo! Huwag kang tatalikod mula sa Kanya. Maaring ito na ang iyong huling oras na magtiwala sa Kanya bago na ang paghahatol ay bababa. Ito’y aking tungkulin na bigyan kang babala. Ito’y aking tungkulin na gawin ang gawain ng evanghelista. Magsitayo at kantahin ang himno bilang 8 sa inyong papel.

Masyado nang matagal na aking tinanggihan ang Tagapagligtas.
   Masyado nang matagal na ako’y kumapit sa aking kasalanan.
Masyado nang matagal na aking tinatanggihan,
   At ngayon ako’y nawawala na wala Siya.
Huli na, o huli na! Gayon man Siya’y kumakatok sa pintuan.
   At Hesus, matamis na Tagapagligtas, ay tumatawag muli.

Masyadong huli kapag nasunog na ang aking konsensya,
   Masyado nang huli kapag ang aking puso ay tulad ng isang bato.
Masyado nang huli kung iiwanan ako ng Espiritu!
   Masyado nang huli kung ang buhay hininga ko ay wala na.
Huli na, o huli na! Gayon man Siya’y kumakatok sa pintuan.
   At Hesus, matamis na Tagapagligtas, ay tumatawag muli.

Masyado nang matagal, ang isang oras ng pagtatangi kay Kristo.
   Maaring masyado nang huli ito sa isang araw.
Ngayon ay ang araw ng kaligtasan. O Hesus, huwag lumihis.
   Huli na, o huli na! Gayon man Siya’y kumakatok sa pintuan.
At Hesus, matamis na Tagapagligtas, ay tumatawag muli.
    (“Masyado Nang Matagl na Aking Tinggihan.” Isinalin
        “Too Long I Neglected” ni Dr. John R. Rice, 1895-1980).

Kung gusto mong makipag-usap tungkol sa pagiging ligtas, magpunta sa likuran ng silid ngayon. Dadalhin ka ni Dr. Cagan sa isang tahimik na lugar kung saan makausap ka namin tungkol sa pagtitiwala kay Hesus. Gng. Lee, magsitayo at gabayin kami sa panalangin.

(KATAPUSAN NG PANGARAL)
Maari ninyong mabasa ang mga sermon ni Dr. Hymers linggo-linggo sa Internet sa
www.realconversion.com. I-klik ang “Mga Pangaral sa Tagalog.”

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Pagbabasa ng Kasulatan Bago ng Pangaral ni Dr. Kreighton L. Chan: Mga Gawa 8:5-8.
Kumanta ng Solo Bago ng Pangaral si Gg. Benjamin Kincaid Griffith:
“Masyado Nang Matagl na Aking Tinggihan.” Isinalin mula sa
“Too Long I Neglected” (ni Dr. John R. Rice, 1895-1980).


ANG BALANGKAS NG

ANG GAWAIN NG ISANG EVANGELISTA

ni Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Gawin mo ang gawa ng evangelista” (II Timoteo 4:5).

(Mga Eclesiastes 7:29)

I.   Una, noong si Felipe ay nangaral ito’y pambihirang
nakapupukaw, Mga Gawa 8:5-8.

II.  Pangalawa, ipinangaral ni Felipe si Kristo,
Mga Gawa 8:5; 10:41-43; 11:20, 21;
I Mga Taga Corinto 2:2; Acts 5:31-32; Luke 22:44, 64;
Isaias 50:6; Lucas 23:34, 46; Juan 19:30; Mateo 28:5, 6;
Lucas 24:39; Mateo 28:18-20; Lucas 24:51.

III. Pangatlo, iniutos ni Felipe ang kanilang atensyon,
Mga Gawa 8:6; I Mga Taga Corinto 2:4; Mga Gawa 2:14.

IV. Pang-apat, napakilos ni Felipe ang kanilang mga emosyon,
Mga Gawa 8:7; Mga Taga Roma 10:10.