Print Sermon

Ang mga pangaral na manuskrito at mga videyo ay ngayon lumalabas sa 1,500,000 na mga kompyupter sa lampas na 221 na mga bansa kada taon sa www.sermonsfortheworld.com . Daan-daang iba ang nanonood ng mga videyo, sa YouTube, ngunit di nagtatagal ay iniiwan ang YouTube at nagpupunta sa aming websayt, dahil bawat pangaral ay nagtuturo sa kanila papalyo mula sa YouTube tungo sa aming websayt. Ang YouTube ay nagdadala ng mga tao sa aming websayt. Ang mga pangaral na manuskrito ay ibinibigay sa 46 na mga wika sa halos 120,000 na mga kompyuter kada buwan. Ang pangaral na manuskrito ay hindi nakarapatang magpalathala, kaya nagagamit ng mga mangangaral ang mga ito na walang pahintulot. Mayroong daan-daang mga videyo ni Dr. Hymers at ng kanyang mga estudyanteng nangangaral. Ang mga manuskrito ay hindi nakarapatang magpalathala, ngunit lahat ng mga videyo nakarapatang magpalathala. Paki-klik ito upang matutunan kung paano ka maaring gumawa ng isang buwan-buwanang donasyon upang tulungan kami sa dakilang gawaing ito ng pagkakalat ng Ebanghelyo sa buong mundo, kasama ang mga Muslim at mga Hindu na mga bansa.

Tuwing nagsusulat kay Dr. Hymers, laging sabihin sa kanya kung anong bansa ka nakatira, o hindi ka niya masasagot. Ang email ni Dr. Hymers’ ay rlhymersjr@sbcglobal.net .Himno Kinanta Bago ng Pangaral: “Mas Mataas na Dahilan” Isinalin mula sa
         “Higher Ground” (ni Johnson Oatman, Jr., 1856-1926).


MAHIHINTO BA TAYO NG CORONAVIRUS?

SHALL THE CORONAVIRUS STOP US?
(Tagalog)

ni Dr. R. L. Hymers, Jr.,
Pastor Emeritus

Isang pangaral na ipinangaral sa Baptist Tabernacle ng Los Angeles
Hapon ng Araw ng Panginoon, Ika-10 ng Mayo 2020
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Afternoon, May 10, 2020


Maaring lumipat sa Lucas 21:8-11.

“At sinabi niya, Mangagingat kayo na huwag kayong mangailigaw: sapagka't marami ang paririto sa aking pangalan, na mangagsasabi, Ako ang Cristo; at, Malapit na ang panahon: huwag kayong magsisunod sa kanila. At pagka kayo'y nangakarinig ng mga digmaan at mga kaguluhan, ay huwag kayong mangasindak: sapagka't kinakailangang mangyari muna ang mga bagay na ito; datapuwa't hindi pa malapit ang wakas. Nang magkagayo'y sinabi niya sa kanila, Magtitindig ang isang bansa laban sa bansa, at ang isang kaharian laban sa kaharian: At magkakaroon ng malalakas na lindol, at sa iba't ibang dako ay magkakagutom at magkakasalot; at magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot, at ng mga dakilang tanda mula sa langit.” (Lucas 21:8-11).

Ngayon lumipat sa Mateo 24:4-8.

“At magkakaroon ng malalakas na lindol, at sa iba't ibang dako ay magkakagutom at magkakasalot; at magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot, at ng mga dakilang tanda mula sa langit. Sapagka't marami ang magsisiparito sa aking pangalan, na mangagsasabi, Ako ang Cristo; at ililigaw ang marami. At mangakakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingawngaw ng mga digmaan; ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan: sapagka't kinakailangang ito'y mangyari datapuwa't hindi pa ang wakas. Sapagka't magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian; at magkakagutom [mga salot] at lilindol sa iba't ibang dako. Datapuwa't ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan” (Mateo 24:4-8) – [KJV].

Gusto kong panisinin mo ang isang salita sa mga siping ito – “mga salot.” Tapos pansinin ang Mateo 24:8, “Datapuwa't ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan.”

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ANG AMING MGA PANGARAL AY MAKUKUHA
NA NGAYON SA IYONG CELLPHONE.
MAGPUNTA SA WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
I-KLIK ANG BERDENG BUTONES NA MAY SALITANG “APP”.
SUNDAN ANG HAKBANG NA LALABAS.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Ngayon ang salitang “mga salot” ay mahalaga, ito ay lomoi (maramihang anyo) sa Griyego. Sinasabi ng Kumentaryo ng Bibliya ni Unger [Unger’s Bible Commentary] na ang salita ay “magagamit sa…peste.” Hinulaan ni Hesus ang salot ng AIDS. Ang salita rin ay tumutukoy sa coronavirus ng pandemiko. Pansinin ang sinabi ni Kristo patungkol sa mga salot na ito sa berso 8, “Datapuwa't ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan.” Ang kahulugan ng mga Griyegong salita ay “ang pasimula ng sakit ng panganganak” (Isinalin mula kay MacArthur).

Patungkol sa ating panahon, sinabi ni J. N Darby, “Magkakaroon ng isang huwad na simbahan: Magkakaroon ng pagkagutom, mga salot, at mga lindol.” Ipinapaliwanag ng Nagpapaliwanag na Diksyonaryo ni Vine [Vines Expository Dictionary] ang isang salot bilang isang “kahit anong nakamamatay na karamdaman, na ginamit sa maramihang anyo nito sa Lucas 21:11.”

Ngayon isipin kong paano “magsisimba” ang mga tao pagkatapos ng salot na Covid. Isang ulat sa onenewsnow.com (ika-24 ng Abril 2020) ay pinamagatang, “Paano magsisimba’ ang mga tao pagkatapos ng Covid na krisis?” Sinasabi nito na maraming mga tao ang “sumasali sa mga paglilingkod sa internet.” Sinasabi nito na ang “buhay simbahan pagkatapos ng pandemiko ay maaring mas higit na iba kaysa kung paano ito bago ng Covid.” “Sinasabi ng 42 na pursyento na ang pamimigay ay mas malubha kaysa bago ng pandemiko.” “Isang antas ng pagkabalisa ay nakita sa mga pinuno ng simbahan na natatakot sa kung anong haharapin nila pagka ang pagsasara ay tapos na.” “Na may mas malaking proporsyon ng mga nagpupunta sa simbahan na nagpupunta sa mga malalaking mga simbahan, mayroong antas ng pagkabalisa sa mga pinuno ng simbahan sa buong America.” “Bilang mga siyentipiko ng asal, naniniwala kami na ‘sa kapalit na senaryo ay mas malamang – at nagawa niyan na maraming mga pastor na nag-aalala.” “Tinuruan ng kultura ang mga tao na asahan na ang mga bagay na maging …madaling makuha kong kailan lang kailangan.”

Pagkatapos ng 62 taon sa pangangasiwa, naniniwala ako na ang mga takot na ito ay may makatuwiran. Iniisip ko na maari itong maging bahagi ng katapusang panahong propesiya na tinukoy sa II Mga Taga Tesalonica 2:3, “Huwag kayong padaya kanino man sa anomang paraan: sapagka't ito'y hindi darating, maliban nang dumating mula ang pagtaliwakas” (Hē apostasia” – ang apostasiya). Sinabi ni Dr. Merrill F. Unger, “Ang bahagyang pagtataliwakas ay nagbibigay daan sa ganap na pagtataliwakas – hanggang sap ag-abandona ng lahat ng pananampalataya sa mundo ng Kristiyanismo” (Biblikal na Demonolohiyo isinalin mula sa Biblical Demonology, pah. 207). Maari ba tayong maging mga Kristiyano kung mabibigo tayong sundin ang mahalagang berso ng Kasulatang ito?

“Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, na gaya ng ugali ng iba, kundi mangagaralan sa isa't isa; at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw” (Mga Hebreo 10:25).

Sinabi ni Dr. W. A. Criswell patungkol sa bersong ito, “Ang may-akda ng Mga Hebreo ay prinoproklama na ang kaugalian ng pagsasama-sama ay dapat lumaki..habang ang araw ni Kristo ay papalapit…ang napaka importanteng kahalagahan ng lokal na simbahan, at ang pangangailangan ay tumutulak sa bawat Kristiyano na maging mapagpananampalataya sa lokal na pamayanan ng mga santo” (Ang Pag-aaral na Bibliya ni Criswell [The Criswell Study Bible; tala sa Mga Hebreo 10:25).

Naniniwala ako na ang mga salitang ito ay mas matinding kahulugan ngayon, habang nakikita natin ang pangalawang pagdating ni Kristong papalapit. Hindi pinaniniwalaan ng mga Bagong-ebanghelikal ang bersong ito. Mas lubos pa itong tatanggihan habang papunta tayo sa Matinding Tribulasyon. Alam ni Satanas na dapat niyang ihiwalay ang mga tunay na mga Kristiyano mula sa kanilang mga lokal na simbahan upang pahinain sila ng higit pa, upang sa wakas sila’y susuko sa Anti-kristo.

Nalulungkot ako na mga kalalakihan tulad ni David Jeremiah ay hindi binibigyang halaga ang regular na pagpupunta sa kanilang lokal na simbahan ng higit pa. Nabibigo si Jeremiah na sabihin sa kanyang manonood kung paano maghanda para sa Matinding Tribulasyon.

Ngayon lumipat sa Mateo 24:6-8.

“At mangakakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingawngaw ng mga digmaan; ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan: sapagka't kinakailangang ito'y mangyari datapuwa't hindi pa ang wakas. Sapagka't magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian; at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapuwa't ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan” (Mateo 24:6, 7, 8).

“Datapuwa't hindi pa ang wakas” (24:6).

“Sapagka't magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian; at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapuwa't ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan” (Mateo 24:7, 8).

“Datapuwa't ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan” (24:8).

Ngayon sumasang-ayon ako kay Dr. J. Vernon McGee na 24:9 ay ang simula ng Matinding Tribulasyon. Sinabi ni Dr. A. W. Tozer,

“Tiyak na ang mga araw ay masama at ang mga panahon ay lalong gumagabi, ngunit ang tunay na Kristiyano ay hindi nahuhuling walang kamalayan. Siya ay binalaan ng ganitong mga uri ng panahon at inaasahan ang mga ito” (“Ng sa Diyos at mga Katauhan” Isinalin mula sa “Of God and Men,” pah.131).

Magsitayo at basahin ang Mateo 24: 7-14.

“Sapagka't magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian; at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapuwa't ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Kung magkagayo'y ibibigay kayo sa kapighatian, at kayo'y papatayin: at kayo'y kapopootan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. At kung magkagayo'y maraming mangatitisod, at mangagkakanuluhan ang isa't isa, at mangagkakapootan ang isa't isa. At magsisibangon ang maraming bulaang propeta, at kanilang ililigaw ang marami. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pagibig ng marami ay lalamig. Datapuwa't ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. At ipangangaral ang evangeliong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa; at kung magkagayo'y darating ang wakas” (Mateo 24:7-14).

Ngayon dapat kong sabihin sa iyo na hindi na ako naniniwala sa bago-ng-tribulasyong pagdadagit. Ako’y napaniwala na ang pagdadagit ay darating bago maibuhos ang poot ng Diyos. Gayon, sa karaniwan, naniniwala ako sa bago ng poot na Pagdadagit ng simbahan, tulad ng tinutukoy ni Marvin Rosenthal sa kanyang aklat Ang Bago ng Poot na Pagdadagit ng Simbahan [The Pre-Wrath Rapture of the Church] (Thomas Nelson Publications, 1990). Huwag huhusgahan ang aklat ni Rosenthal hanggang sa mabasa mo muna ang aklat.

Si Marvin J. Rosenthal, tulad ko, ay isang matatag na mananampalataya sa bago ng Tribulasyong pagdadagit bago ng mga Mangkok na Paghahatol ng Apocalipsis 16. Gayon, naniniwala ako sa pagdadagit, ngunit hindi ako naniniwala na ito’y mangyayari hanggang sa ang bago lang ng mga Mangkok na Paghahatol sa Apocalipsis 16. Ito’y hindi erehiya, kundi ang saktong hinuhulaan ng Bibliya. Ang dakilang Tsinong ebanghelistang si John Sung ay pinaniwalaan ito. Gayon din si Dr. Timothy Lin, ang aking guro at pastor ng 24 na taon. Pinaniniwalaan din ito ni Dr. Christopher L. Cagan.

Tama kaya si Rosenthal? Sa tingin ko siya ay napaka lapit sa pagiging tama. Bago mo tanggihan si Rosenthal, dapat mong basahin at pag-aralan ang ika-labing anim na kapitulo ng kanyang aklat, “Ang Pagdating at ang Katapusan.”

Ang aking layunin sa pangaral na ito ay ang ipakita na kung tayong mga “Kristiyano” ay hindi makatitiis sa ilalim ng “salot” sa mga araw bago ng Matinding Tribulasyon, paano sila posibleng makapagtitiis sa loob ng Matinding Tribulasyon mismo?

“Sapagka't kung magkagayo'y magkakaroon ng malaking kapighatian, na ang gayo'y di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon, at ni hindi na mangyayari kailan man. At malibang paikliin ang mga araw na yaon, ay walang lamang makaliligtas: datapuwa't dahil sa mga hirang ay paiikliin ang mga araw na yaon” (Mateo 24:21, 22).

Ipinapakita ng mga bersong ito ang “Matinding Tribulasyon.” Sinabi ni Dr. J. Vernon McGee, “Mababasa natin sa Aklat ng Apocalipsis na sa panahon ng Matinding Tribulasyon isang-katlo ng populasyon ay masisira… sa panahong iyon ay masisira. Mayroong panahon noong ito’y mukhang pinalala. Gayon man, ngayon maraming mga bansa ng mundo ay mayroong mga atomikong bomba, na maaring makasira ng populasyon ng mundo, hindi na ito nagpapakitang pinalala” (Sa Buong Bibliya isinalin mula sa Thru the Bible; tala sa Mateo 24:22).

Sinabi ni Hesus, “Kaya nga pagkakita ninyo ng kasuklamsuklam na paninira, na sinalita sa pamamagitan ng propeta Daniel, na natatayo sa dakong banal (unawain ng bumabasa)” (Mateo 24:15). Sinabi ni Dr. McGee, “Ang ating Panginoon ay walang dudang tumutukoy sa…isang imahen ng Antikristo (tignan ang Daniel 12:11) na maitatayo sa [naitayo muling] Templo.”

“Sapagka't kung magkagayo'y magkakaroon ng malaking kapighatian, na ang gayo'y di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon, at ni hindi na mangyayari kailan man. At malibang paikliin ang mga araw na yaon, ay walang lamang makaliligtas: datapuwa't dahil sa mga hirang ay paiikliin ang mga araw na yaon” (Mateo 24:21, 22).

Sinabi ni Dr. McGee, “Hindi hahayaan ng Diyos na ang sangkatauhan ay magpakamatay. Iyan ang dahilan na maikling panahon lamang ito” (Isinalin mula kay McGee ibid., tala sa Mateo 24:22). Pansinin rin na ang mga “napiling” mga Kristiyano ay narito pa rin, gaya ng sinasabi ni Marvin J. Rosenthal sa kanyang aklat, Ang Bago ng Poot na Pagdadagit ng Simbahan [The Pre-Wrath Rapture of the Church].

Ngayon paki lipat sa II Mga Taga Tesalonica 2:3.

“Huwag kayong padaya kanino man sa anomang paraan: sapagka't ito'y hindi darating, maliban nang dumating mula ang pagtaliwakas” (II Mga Taga Tesalonica 2:3).

“Maliban na ang apostasiya ay dumating muna” (makabagong pagsasalin).

Sa mga araw na ito ng apostasiya maraming mga mangangaral, tulad nina Kreighton at Waldrip, ay nalimutan ang tungkol sa pagbabala na ibinigay sa I Ni Timoteo 4:1, 2. Lumipat sa I Ni Timoteo 4:1, 2.

“Nguni't hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, at mangakikinig sa mga espiritung mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonio; Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan, na hinerohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga” (I Ni Timoteo 4:1,2).

Dahil nalimutan nila ang tungkol sa propesiyang ito, pinapansin nila ang “mga espiritung mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonio; sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan, na hinerohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga.” Ito ang dahilan kung bakit ang mga kalalakihan tulad nila ay naghihiwalay ng mga simbahan. Bakit? Dahil nabubulag silang “mangakikinig sa mga aral ng mga demonio,” iyan ang dahilan!

Narito ay maraming mga katangian ng mga “pinunong” naghihiwalay ng mga simbahan. Ang mga ito ay ibinigay ni Dr. Roy Branson, sa kanyang aklat, Ang Paghihiwalay ng Simbahan [Church Split] (mga pah. 29-31).


1. Sila ay mga egotista. Hindi sila papaya na ang kahit sino, kahit ang pastor, ay maaring mas nakakaalam kaysa sa kanila.

2. Sila makasarili. Gusto lang nila ang sarili nilang paraan, sinoman o anoman ang magdurusa bilang resulta.

3. Hindi nila aaminin ito kapag sila ay mali. Isa na namang marka ng egotista.

4. Sila’y gutom para sa personal na pagkilala at kabantugan.

5. Matigas ang ulo nila. Walang pagtuturo ng Bibliya ang mas malinaw kaysa sa awtoridad ng pastor at ang pagpapaalala na talimahin at sundan siya. Sasabihin nil ana sila’y matapat kay Kristo. Sinasabi nila na ang pastor ay malupit na maniniil.

6. Sila’y magpaglinlang. Nagkukunwari silang nag-aalala para sa simbahan. Ngunit sila’y nag-aalala lamang para sa sarili nilang pangingibabaw at posisyon.

7. Mali ang paggamit nila sa mga salita, “Minamahal ko ang pastor, ngunit…” Tapos ay sinasalakay nila ang pastor.

8. Mali ang pagsisipi nila sa pastor, o ginagawa ang maling motibo sa kanyang mga salita.

9. Maling motibo ang ginagamit nila sa lahat ng bagay na ginagawa ng pastor.

10. Hindi nila tatanggapin ang pagtuturo. Hindi nila pinapansin ang sinasabi ng Bibliya.

11. Nagrereklamo sila laban sa pastor upang umangkop sa iba na mayroong parehong pag-iisip. Gayon, nag-aanib sila ng mga kakampi para sa darating na paghihiwalay ng simbahan.


Ang lahat ng mga ito ay mga katangian sa Kreighton/Waldrip na paghihiwalay.

Hindi na ako makatayo pagkanangangaral ako. Dahil rito napalakas ang loob ni Kreighton. Siya ay tahimik na tao, ngunit galit siya sa akin dahil hindi ko siya pinayagang maging pangunahing mangangaral. Sinasabi niya na paulit-ulit na hindi siya galit. Sumalat pa nga siya na sinasabi kay Dr. Cagan na hindi niya kailangang mangaral upang “maging kontento.” Hindi ko siya hinayaang mangaral dahil wala siyang talento upang gawin ito. Sinabi niya na sumang-ayon siya sa akin. Ngunit nagsinungaling siya noong sinabi niya iyon. Tulad ng maraming mga kalalakihan sa kanyang edad, nagsimula siyang magkaroon ng mga sekretong pagpupulong kasama ng isa pang mangangaral, si John Waldrip. Ang kanyang mga pagpupulong kasama ni Waldrip ay hindi ko alam. Si Waldrip ay naging kanyang kaanib sa mga “sekretong” mga pagpupulong na ito.

Tapos nagsimulang ipaalam ni Kreighton sa iba sa simbahan na hindi siya sumasang-ayon sa akin. Ngunit hindi niya kailanman minsan sinabi sa akin ang kanyang mga di pagsasang-ayon. Sa oras na nalaman ko ang tungkol sa rebelyon ni Kreighton huli na. Kinuha niya ang dalawa’t ikatlo ng aming mga kabataan at nagsimula ng sarili niyang “simbahan” kasama nila. Naiwan kami ng 35 lamang na tapat ng mga tao.

Sa panahon ng paghihiwalay, halos 80 na taong gulang na ako, at may sakit. Dahil napag daanan ko na ang mga bagay na ito tulad nito noon, alam ko na ang Diyos ay kasama ko pa rin, kaya hindi ako nag-alala na masyado tungkol rito.

Ang isa sa mga diakono ay sumubok na maki pagsuntukan sa akin. Isa pang diakono ay naglagay ng mga pornograpikong mga larawan ng kanyang sarili at isang babae sa kanyang websayt. Isa pang pinuno ang nagsabi na ako’y rasista laban sa mga itim na mga tao sa aming simbahan. Isa pang pinuno ang nagreklamo na tinigil ko ang pangangaral sa kalye dahil sa mga salakay ng mga LGBTQS na mga tao, na hindi naman natutulungan.

Noong ang mga bagay na ito ay lumabas, nagbitiw ako bilang pastor at si Dr. Cagan ang itinalagang pastor. Ang sarili niyang anak, na inihahanda kong maging ang sunod na pastor, ay umalis, kahit na isinasang-alang ko siyang malapit na kaibigan.

At tapos dumating ang coronavirus! Kaya nilisan namin ang lumang gusali ng simbahan at nagsimulang magpulong sa mga bahay, kasama ko bilang Pastor Emeritus, na nagbibigay ng pangaral kada Linggo sa telebisyon sa mga bahay.

Bumili kami ng isang bagong gusali ng simbahan sa labas ng bayan ng Los Angeles. Tuturuan ko ang isang kabataang Tsinong lalake na pumalit sa akin pagka hindi na ako makapangaral.

Ako’y napuna dahil sa pangangaral patungkol sa mga demonyo at paghihiwalay ng simbahan, ngunit mayroon akong malaking manonood ng “ikatlong-mundong” mga mangangaral na nagbabasa ng aking mga pangaral sa 43 na mga wika sa buong mundo. Dahil ang mga paghihiwalay ng simbahan ay ngayon nangyayari sa “ikatlong-mundo” gayon din sa Amerika, nadama ko na ang mga pangaral na ito ay makatutulong sa kanila gayon din sa atin. Nadarama ko na gusto ng Diyos na magsalita ako patungkol sa paksang ito habang nagsisimula kami ng isang bagong Tsinong simbahan.

Ako’y lubos na nagpapasalamat sa Diyos sa pagtatawag sa akin na maging misyonaryo sa mga Tsinong tao noong ako ay 19 na taong gulang. Higit sa 60 na taon maya-maya ginagawa ko pa rin kung anong tinawag ako ng Diyos na gawin maraming taon na ang nakalipas. Ako pa rin ay isang misyonaryo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Mahabang panahon noon isinuko ko ang pag-iisip ng pagiging kahit ano pang iba! Narito ay isang tula na isinipi ng dakilang si John Wesley sa kanyang Talaarawan,

Kaunting karanyaan, kaunting pag-ugoy,
Isang sinag ng araw sa araw ng taglamig,
Ay ang lahat na mayroon ang dakila at makapangyarihan
Sa pagitan ng duyan at ng libingan!

Nagsimula ako ng maraming mga simbahan “mula sa wala” sa aking 62 na taon ng pangangaral. Tiyak ako na tutulungan ng Diyos si Dr. Cagan at ako na magsimula muli.

Ito’y hindi magiging madali. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, sisimulan natin ang bagong simbahan na ito sa gitna ng Antinomiyanismo ng bagong ebanghelikalismo sa huling mga araw. Kakailanganin na ika’y maging matibay na Pundamentalista. Kakailanganin na ika’y maging napaka lakas na ang isang maliit na bagay na tulad ng coronavirus ay hindi pipigil sa iyo mula sa pagiging lahat na ika’y maari para kay Hesu-Kristo, tulad ni Dr. Timothy Lin at Pastor Richard Wurmbrand. Tandaan, “sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Dios” (Mga Gawa 14:22).

Ako’y umaabante patungo sa paitaas na daan,
   Mga bagong kaitaasan aking nakukuha araw-araw;
Nananalangin pa din bilang isang obligadong pasulong,
    “Panginoon, itanim ang aking paa sa mas mataas na saligan.”
Panginoon, itaas ako at hayaan akong tumayo,
   Sa pananampalataya, sa pinaka mataas na lupain ng Langit,
Isang mas mataas na antas kaysa sa nahanap ko;
   Panginoon, itanim ang aking mga paa sa mas mataas na saligan.

Ang aking puso ay walang hanggad na manatili
   Kung saan mga pagdududa ay nanggagaling at mga takot malagim;
Kahit na ang ilan ay maninirahan kung saan ang mga ito’y masagana,
   Aking panalangin, layunin, ay mas mataas na saligan.
Panginoon, itaas ako at hayaan akong tumayo,
   Sa pananampalataya, sa pinaka mataas na lupain ng Langit,
Isang mas mataas na antas kaysa sa nahanap ko;
   Panginoon, itanim ang aking mga paa sa mas mataas na saligan.

Gusto kong mabuhay na mas mataas sa mundo,
   Kahit na ang mga salugi sa akin ay hinahagis;
Dahil nahuli ng pananampalataya ang magalak na tunog,
   Ang kanta ng mga santo sa mas mataas na saligan.
Panginoon, itaas ako at hayaan akong tumayo,
   Sa pananampalataya, sa pinaka mataas na lupain ng Langit,
Isang mas mataas na antas kaysa sa nahanap ko;
   Panginoon, itanim ang aking mga paa sa mas mataas na saligan.

Gusto kong akyatin ang pinakamataas na itaas
   At humuli ng isang sinag ng luwalhating maliwanag;
Ngunit mananalangin pa rin ako hanggang mahanap ko ang Langit,
    “Panginoon, dalhin ako sa mas mataas na saligan.”
Panginoon, itaas ako at hayaan akong tumayo,
   Sa pananampalataya, sa pinaka mataas na lupain ng Langit,
Isang mas mataas na antas kaysa sa nahanap ko;
   Panginoon, itanim ang aking mga paa sa mas mataas na saligan.
(“Mas Mataas na Lupain” Isinalin mula sa “Higher Ground”
       ni Johnson Oatman, Jr., 1856-1926).


KAPAG SUSULAT KA KAY DR. HYMERS DAPAT MONG SABIHIN KUNG ANONG BANSA KA SUMUSULAT MULA O HINDI NIYA MASASAGOT ANG IYONG EMAIL. Kung ang pangaral na ito ay nagkapagpala sa iyo paki padalhan ng isang email si Dr. Hymers at sabihin sa kanya – rlhymersjr@sbcglobal.net (i-klik ito). Maari kang sumulat kay Dr. Hymers sa kahit anong wika, ngunit sumulat sa Ingles kung kaya mo. Kung gusto mong sulatan si Dr. Hymers sa pamamagitan ng postal mail, ang kanyang address ay P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Maari mo siyang tawagan sa telepono sa (818)352-0452.

(KATAPUSAN NG PANGARAL)
Maari ninyong mabasa ang mga sermon ni Dr. Hymers linggo-linggo sa Internet sa
www.sermonsfortheworld.com
.
Iklik ang “Mga Pangaral sa Tagalog.”

Ang mga sermonng dokumentong mga ito ay hindi nakarapatang magpalathala.
Maari ninyo gamitin ang mga ito na walang pahintulot ni Dr. Hymers. Gayon man,
lahat ng mga videyong mensahe ni Dr. Hymers ay nakarapatang magpalathala
at maari lamang magamit sa pamamagitan ng pahintulot.