Print Sermon

Ang mga pangaral na manuskrito at mga videyo ay ngayon lumalabas sa 1,500,000 na mga kompyupter sa lampas na 221 na mga bansa kada taon sa www.sermonsfortheworld.com . Daan-daang iba ang nanonood ng mga videyo, sa YouTube, ngunit di nagtatagal ay iniiwan ang YouTube at nagpupunta sa aming websayt, dahil bawat pangaral ay nagtuturo sa kanila papalyo mula sa YouTube tungo sa aming websayt. Ang YouTube ay nagdadala ng mga tao sa aming websayt. Ang mga pangaral na manuskrito ay ibinibigay sa 46 na mga wika sa halos 120,000 na mga kompyuter kada buwan. Ang pangaral na manuskrito ay hindi nakarapatang magpalathala, kaya nagagamit ng mga mangangaral ang mga ito na walang pahintulot. Mayroong daan-daang mga videyo ni Dr. Hymers at ng kanyang mga estudyanteng nangangaral. Ang mga manuskrito ay hindi nakarapatang magpalathala, ngunit lahat ng mga videyo nakarapatang magpalathala. Paki-klik ito upang matutunan kung paano ka maaring gumawa ng isang buwan-buwanang donasyon upang tulungan kami sa dakilang gawaing ito ng pagkakalat ng Ebanghelyo sa buong mundo, kasama ang mga Muslim at mga Hindu na mga bansa.

Tuwing nagsusulat kay Dr. Hymers, laging sabihin sa kanya kung anong bansa ka nakatira, o hindi ka niya masasagot. Ang email ni Dr. Hymers’ ay rlhymersjr@sbcglobal.net .
SI JOSE AT HESUS

(PANGARAL BILANG 86 SA AKLAT NG GENESIS)

JOSEPH AND JESUS
(SERMON #86 ON THE BOOK OF GENESIS)

ni Dr. R. L. Hymers, Jr.

A Isang pangaral na ipinangaral sa Baptist Tabernacle ng Los Angeles
Gabi ng Araw ng Panginoon, Ika-6 ng Disyembre taon 2015

“At ganito ang sinalita ng Dios, na ang kaniyang binhi ay makikipamayan sa ibang lupain, at kanilang dadalhin sila sa pagkaalipin, at sila'y pahihirapang apat na raang taon. At ang bansang sa kanila'y aalipin ay aking hahatulan, sabi ng Dios: at pagkatapos nito'y magsisialis sila, at paglilingkuran nila ako sa dakong ito. At ibinigay niya sa kaniya ang tipan ng pagtutuli: at sa ganito'y naging anak ni Abraham si Isaac, at ito'y tinuli nang ikawalong araw; at naging anak ni Isaac si Jacob, at naging mga anak ni Jacob ang labingdalawang patriarka. At ang mga patriarka sa udyok ng kainggitan kay Jose, ay ipinagbili siya, upang dalhin sa Egipto; at ang Dios ay sumasa kaniya, At siya'y iniligtas sa lahat ng kaniyang kapighatian, at siya'y binigyan ng ikalulugod at karunungan sa harapan ni Faraon na hari sa Egipto; at siya'y ginawang gobernador sa Egipto at sa buong bahay niya. Dumating nga ang kagutom sa buong Egipto at sa Canaan, at nagkaroon ng malaking kapighatian: at walang nasumpungang pagkain ang ating mga magulang. Datapuwa't nang marinig ni Jacob na may trigo sa Egipto, ay sinugo niyang una ang ating mga magulang. At sa ikalawa'y napakilala si Jose sa kaniyang mga turnikatid; at nahayag kay Faraon ang lahi ni Jose. At nagsugo si Jose, at pinaparoon sa kaniya si Jacob, na kaniyang ama, at ang lahat niyang kamaganakan, na pitongpu't limang tao” (Mga Gawa 7:6-14).


Dalawang kalalakihan na nagngangalang Jose ay tanyag sa Bibliya. Si Jose sa Bagong Tipan ay ang amahin ni Hesus, ang nag-iisang bugtong Anak ng Diyos. Si Jose ng Lumang Tiapn ay ang anak ni Jacob. Itutukoy ko ngayong gabi si Jose ng Lumang Tipan. Si Jose ang huli sa pitong pinaka dakilang santo na tinukoy sa Aklat ng Genesis. Ang pito ay sina Adam, Abel, Noah, Abraham, Isaac, Jacob at Jose. Marami pang kapitulo ng Genesis ay tumutukoy kay Jose kaysa kahit ano alin sa iba. Sinabi ni Arthur W. Pink,

Ang buhay ni Jose na nagpapaliwanag sa nakamamanghang [paglago] ng mga Hebreo mula sa isang simpleng karamihan ng gumagalang mga pastol sa isang [malaking] kolonya sa Ehipto. Ngunit walang duda ang [pangunahing] dahilan bakit ang buhay ni Jose ay inilarawan na may ganoong pagkabuong detalye ay dahil halos lahat sa [kanyang buhay] ay mayroong isinisagisag na bagay na konektado kay Kristo…sa pagitan ng kasaysayan ni [Jose] at noong kay Kristo maari nating mabakas na buong buo ang isang daang punto ng analohiya! (Isinalin mula kay Arthur W. Pink, Gleanings in Genesis, Moody Press, 1981 inilimbag muli, mga pah. 342, 343).

Si Jose ay malinaw na isang tipo, o isang larawan ng pagdating ni Kristo. Ang ilan ay nagsabi na walang anti-tipo ni Jose sa Bagong Tipan. Ang sulat sa Scofield na Bibliya sa Genesis 37:2 ay nagsasabi “Ito’y wala kung saan man na iginigiit na si Jose ay isang tipo ni Kristo.” Iyan ay mali. Ang apat na Ebanghelyo sa Bagong Tipan ay nagpapakita na ang buhay ni Jose sa maraming paraan ay isang tipo, at ang Panginoong Hesu-Kristo ay isang anti-tipo, ang katuparan ng tipo. Gaya ng patuloy na sinasabi ng sulat sa Scofield, “ang mga analohiya ay masyadong marami upang maging aksidente.” Ibinigay ni Arthur W. Pink ay nagbigay ng “isang daang mga punto ng analohiya” – pagkukumpara sa pagitan ni Jose at Hesus ang Anak ng Diyos. Tiyak na hindi ako maibibigay ang lahat ng 100 sa mga ito sa pangaral na ito. Ngunit ibibigyan ko sa iyo, iyong maraming mas mahalagang.

1. Una, ang pagturnikanganak ni Jose at ang pagturnikanganak ni Hesus ay parehong himala.

Ang ina ni Jose ay si Rachel ang asawa ni Jacob. Hindi niya kayang magkaroon ng anak. Umiyak siya sa kanyang asawa, “Bigyan mo ako ng anak, o kung hindi ay mamamatay ako” (Genesis 30:1). Pinagsabihan niya siya at nagsabi, “Ako ba'y nasa kalagayan ng Dios?” – ako’y nasa lugar ng Diyos, na nagpanatili sa iyong mula sa pagkakaroon ng anak? Ngunit maraming mga taon maya-maya, mababasa natin, “At naalala ng Dios si Raquel, at dininig ng Dios, at binuksan ang kaniyang bahay-bata. At siya'y naglihi at nanganak ng lalake… At kaniyang tinawag ang pangalan niya na Jose” (Genesis 30:22-24). Sinabi ni Dr. J. Vernon McGee, “Ang pagturnikanganak ni Jose ay milagroso sa paraan na sa pamamagitan ng pamamagitan ng Diyos bilang sagot sa panalangin. Ang Panginoong Hesus ay isang birheng ipinanganak. Ang kanyang pagturnikanganak ay tiyak na milagroso!” (Isinalin mula sa Sa Buong Bibliya [Thru the Bible], Thomas Nelson Publishers, 1981, kab. 1, p. 150). Sinabi ng anghel kay Birheng Maria,

“Ang Espiritu Santo, at lililiman ka ng turnikangyarihan ng Kataastaasan: kaya naman ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging Anak ng Dios” (Lucas 1:35).

2. Pangalawa, parehong si Jose at Hesus ay espesyal na mga bagay ng kanilang pagmamahal ng kanilang ama.

Sinasabi ng Genesis 37:3, “Minamahal nga ni Israel si Jose ng higit kay sa lahat niyang anak, sapagka't siya ang anak ng kaniyang katandaan.” Noong si Hesus ay bininyagan, habang Siyang papataas mula sa tubig ang tinig ng Diyos ay nagsabi, “Ito ang sinisinta kong Anak, na siya kong lubos na kinalulugdan” (Mateo 3:17).

3. Pangatlo, parehong si Jose at Hesus ay sinimulan ang kanilang makalupaing pangangasiwa sa edad na tatlom pu.

Sinasabi ng Genesis 41:46, “At si Jose ay may tatlong pung taon nang tumayo sa harap ni Faraon na hari sa Egipto.” Diyan noon sinimulan ni Jose ang pangunahing gawain ng kanyang buhay. Ang Bagong Tipan ay nagsasabi sa atin, “At si Jesus din, nang magpasimula siyang magturo ay may gulang na tatlongpung taon” noong sinimulan Niya ang pangunahing gawain ng Kanyang buhay sa lupa (Lucas 3:23).

4. Pang-apat, parehong si Jose at Hesus ay kinamuhian ng kanilang mga turnikatid.

Tayo ay sinabihan sa Genesi 37:8,

“At sa kaniya'y sinabi ng kaniyang mga turnikatid, Maghahari ka ba sa amin? o papapanginoon ka sa amin? At lalo pa siyang kinapootan nila dahil sa kaniyang mga panaginip at sa kaniyang mga salita” (Genesis 37:8).

Ang mga turnikatid ni Jose ay kinamuhian siya dahil minahal siya ng kanyang ama ng napaka higit, “At nakita ng kaniyang mga turnikatid na siya'y minamahal ng kanilang ama ng higit kay sa lahat niyang turnikatid; at siya'y kinapootan, at hindi nila mapagsalitaan siya ng payapa” (Genesis 37:4). Kinamuhian nila si Jose at nagsabi, “Maghahari ka ba sa amin?” (Genesis 37:8). Sa Bagong Tipan, sinabi ni Hesus, “Kinapopootan siya ng kaniyang mga mamamayan, at ipinahabol siya sa isang sugo, na nagsasabi, Ayaw kami na ang taong ito'y maghari pa sa amin” (Lucas 19:14). At sinabi ni Hesus, “Ako'y kinapootan nila na walang kadahilanan” (Juan 15:25). Sinabi ni Dr. J. Vernon McGee, “Si Jose ay papalapit sa kanyang mga turnikatid, at sila’y nagplaplano laban sa kanya. Suot niya iyong kappa ng maraming kulay…alin ay isang tanda ng pagkakaroon ng posisyon. Dapat nating tandaan na si Jose ay mas bata kaysa kanyang mga turnikatid gayon siya ay nasa isang posisyon sa ibabaw nila. Kaya mayroon itong lahat ng pagkamuhi at pagka-inggit – hanggang sa punto ng pagpapatay!” (Isinalin mula kay McGee, ibid.; sulat sa Genesis 37:18-20).

5. Panlima, parehong si Jose at Hesus ay pinagbantaan laban sa ng kanyang mga turnikatid.

Sinasabi ng Genesis 37:18,

“At kanilang natanawan [si Jose] sa malayo... nagbanta sila laban sa kaniya na siya'y patayin.”

Sa Bagong Tipan mababasa natin,

“Nang magkagayo'y ang mga pangulong saserdote, at ang mga matanda sa bayan ay nangagkatipon sa looban ng dakilang saserdote, na tinatawag na Caifas, At sila'y nangagsanggunian upang hulihin si Jesus sa pamamagitan ng daya, at siya'y patayin” (Mateo 26:3, 4).

6. Pang-anim, parehong si Jose at Hesus ay isinanla parasa maraming piraso ng pilak.

Itinapon si Jose ng kanyang mga turnikatid sa isang butas. Noong ilang mga Arabong mangangalakal ang dumaan, “ipinagbili nila si Jose sa mga Ismaelita ng dalawang pung putol na pilak. At dinala si Jose sa Egipto” (Genesis 37:28).

Noong si Hudas ay itinakwil ni Hesus, nagpunta siya sa mga punong saserdote, “at sinabi, Ano ang ibig ninyong ibigay sa akin, at siya'y ibibigay ko sa inyo? At siya'y tinimbangan nila ng tatlongpung putol na pilak” (Mateo 26:15).

7. Pampito, parehong si Jose at Hesus ay mayroong magudong mga turnika.

Pagkatapos na ibinenta si Jose ng kanyang mga turnikatid sa mga Arabo “kanilang kinuha ang tunika ni Jose, at sila'y pumatay ng isang lalaking kambing, at kanilang inilubog ang tunika sa dugo” (Genesis 37:31). Kinuha nila ang turnika ng Panginoong Hesus at isinugal ito habang namatay Siya sa Krus.

“Ang mga kawal nga, nang si Jesus ay kanilang maipako na sa krus, ay kanilang kinuha ang kaniyang mga kasuutan at pinagapat na bahagi, sa bawa't kawal ay isang bahagi; at gayon din naman ang tunika: at ang tunika ay walang tahi, na hinabing buo mula sa itaas” (John 19:23).

8. Pangwalo, parehong si Jose at Hesus ay inihiwalay mula sa kanilang mga kapatid ng mahabang panahon.

Sinabi ni Dr. McGee,

“Pagkatpos na si Jose ay naibenta sa Egipto hindi siya nakita ng maraming taon. Si Kristo ay umakyat sa langit. Sinabi Niya sa Kanyang mga disipolo na hindi na nila Siya makikita hanggang Siya’y bumalik” – sa Kanyang Pangalawang Pagdating.

9. Pang-siyam, parehong si Jose at Hesus ay bumaba sa kadiliman.

Si Jose ay ibinenta sa bilang isang alipin sa Egipto, isang tipo ng kadiliman at kamatayan. Ang patay na katawan ni Hesus ay sinelyohan sa kadiliman ng isang libingan.

Sinabi ni Dr. M. R. DeHaan, “Si Jose ay inalisan ng kanyang damit at itipon sa isang butas upang mamatay, ngunit bumalik siya mula sa lugar ng kamatayan na buhay” – gaya rin na si Hesus ay bumangaon mula sa libingan ng umaga sa Linggo ng Muling Pagkabuhay (Isinalin mula kay M. R. DeHaan, M.D., Mga Larawan ni Kristo sa Genesis [Portraits of Christ in Genesis], Zondervan Publishing House, 1966, pah. 171). Sinabi ni David, “hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa [impiyerno]; ni hindi mo man titiisin ang iyong banal ay makakita ng kabulukan” (Mga Awit 16:10). Ang Apostol na si Pedro, sa Mga Gawa 2:31 ay nagsabi na ito’y tumutukoy kay Kristo. Kung gayon parehong si Jose at Hesus ay bumaba sa kadiliman, at tumaas, gaya mula sa sa pagkamatay.

10. Pansampu, prehong si Jose at Hesus ay naging mga tagapagligtas ng mundo.

There in Egypt the typology of him and Jesus became very rich. Dr. DeHaan said, Pagkatapapos na si Jose ay naibenta sa mga Arabo para sa 20 mga pirahos ng pilak siya ay ipinadala sa Egipt. Doon sa Egipt ang tipolohiyo niya at si Hesus ay naging napaka yaman. Sinabi ni Dr. DeHaan,

“Si Jose…ay ipinadala sa Egipto [isang larawan ng mundo. Siya] ay naging isang alipin [gaya ni Hesus]. Siya ay huwad na inakusa ng asawa ni Potiphar at itinapon sa bilangguan. Wala siyang sinubok na pagtatanggol, at sa bilangguan siya ay nakasama ng mga makasalanan [gaya ni Hesus, sa Krus]. Habang nasa bilangguan ng pagkatanggi, siya ay naging tagapagligtas ng mayordoma ng hari ngunit tagapaghusga ng panadero ng hari [tipolohiyo ng dalawang magnanakaw na naipako sa krus kasama ni Hesus]. Ang mayordomo ay napalaya, at [maya-maya] binanggit ang pangalan ni Jose sa hari na nagkaroon ng isang terible, at misteryosong panaginip. Si Jose ay tinawag at isinalin ang panaginip ng Faraon [‘Narito, dumarating ang pitong taong may malaking kasaganaan sa buong lupain ng Egipto: At may dadating, pagkatapos ng mga iyan, na pitong taong kagutom… at pupuksain ng kagutom ang lupain,’ Genesis 41:29, 30]. Si Jose ay pinarangalan” (Isinalin mula kay DeHaan, ibid., pah. 171).

Si Faraon ay humangang lubos kay Jose na tinawag niya siyang “na taong kinakasihan ng espiritu ng Dios” (Genesis 41:38). Tapos ginawa ni Faraon si Jose na isang punong ministor, pangalawa lamang sa Faraon mismo. Pinagawa ni Jose ang mga tao ng Egipto na mag-impok ng pagkain sa loob na pitong masaganang mga taon. Tapos sa sunod na pitong taon ng pagkagutom ay nagsimula.

“At nang ang buong lupain ng Egipto ay magutom, ay dumaing ng tinapay ang bayan kay Faraon: at sinabi ni Faraon sa lahat ng mga Egipcio, Pumaroon kayo kay Jose; ang kaniyang sabihin sa inyo ay inyong gawin. And the famine was over all the face of the earth: and Joseph At ang kagutom ay nasa ibabaw ng buong lupa: at binuksan ni Jose ang lahat ng kamalig at nagbili sa mga Egipcio; at lumala ang kagutom sa lupain ng Egipto. At lahat ng mga taga ibang lupain ay nagsiparoon kay Jose upang magsibili ng trigo; sapagka't lumala ang kagutom sa buong lupa” (Genesis 41:55-57).

Si Jose ay naging tagapagligtas ng mundo. Si Dr. McGee ay nagsabi, “Tinatawag ko ang inyong atensyon sa katunayan na si Jose ay ang isang iyong mayroong tinapay. Mayroong isa pang pagpaparis rito. Si Hesu-Kristo ay nagsabi, ‘Ako ang tinapay ng kabuhayan: ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom’” (Juan 6:35), isinalin McGee, ibid., pah. 168; sulat sa Genesis 41:54, 55.

“At lahat ng mga taga ibang lupain ay nagsiparoon kay Jose upang magsibili ng trigo; sapagka't lumala ang kagutom sa buong lupa (Genesis 41:57).

Ang mga tao ng mundo ay nagpunta kay Jose upang kumuha ng tinapay. At sinabi ni Hesus Siya ang tinapay ng buhay – “siyang magpunta sa akin ay di kailan man magugutom.” Gaya ng mga tao sa buong mundo ay nagpunta kay Jose para sa tinapay, gayon din dapat kang magpunta kay Hesus upang maligtas. Si Jose ay nagligtas ng mga tao sa buong mundo, na nagpunta sa kanya. Si Hesus ay nagliligtas ng mga tao sa buong mundo na nagpunta sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya.

Ang mga kapatd ni Jose ay nadinig na mayroong mais sa Egipt. Kaya nagpunta sila kay Jose upang bumili ng kinakailangan nila. Namukhaan ni Jose ang kanyang mga kapatid, ngunit hindi nila siya namukhaan. Si Jose ay nasa Egipto ng mahabang panahon na. Siya ay nakadamit na isang taga Egipto. Hindi nila siya nakilala. Noong nagpunta sila sa pangalawang beses, si Jose ay handa nang ilantad ang kanyang sarili sa kanila.

Ngayon gusto kong buksan mo ang iyong Bibliya sa Genesis 45:1. Si Jose ay ngayon mag-isa na kasama ng mga kapatid na sa pasimbolo ay pinatay siya, itinapon siya sa isang butas, upang mabenta bilang isang alipin sa Egipto. Ngayon tumayo siya sa harap nila, bilang punong ministor ng buong Egipto. Hindi pa rin nila kilala kung sino siya, ngunit kilala niya sila. Babasahin ko ang unang limang mga berso ng Genesis 45. Ito ang isa sa pinaka emosyonal na naka pupukaw ng damdaming pasahe sa buong Bibliya. Tiganan ito kasama ko.

“Nang magkagayon ay hindi nakapagpigil si Jose sa harap nilang lahat na nakatayo sa siping niya; at sumigaw, Paalisin ninyo ang lahat ng tao sa aking harap. At walang taong tumayo na kasama niya samantalang si Jose ay napakikilala sa kaniyang mga kapatid. At siya'y umiyak ng malakas: at narinig ng mga Egipcio, at narinig ng sangbahayan ni Faraon. At sinabi ni Jose sa kaniyang mga kapatid, Ako'y si Jose; buhay pa ba ang aking ama? At ang kaniyang mga kapatid ay hindi mangakasagot sa kaniya: sapagka't sila'y nagugulumihanan sa kaniyang harap. At sinabi ni Jose sa kaniyang mga kapatid, Lumapit kayo sa akin, isinasamo ko sa inyo. At sila'y lumapit. At kaniyang sinabi: Ako'y si Jose na inyong kapatid, na inyong ipinagbili upang dalhin sa Egipto. At ngayo'y huwag kayong magdalamhati, o magalit man sa inyong sarili na inyo akong ipinagbili rito: sapagka't sinugo ako ng Dios sa unahan ninyo upang magadya ng buhay” (Genesis 45:1-5).

Tumingala na. Pakinggan ang mga kumento ni Dr. McGee,

Si [Jose] ay bumagsak at tumangis. Walang may alam bakit kundi si Jose. Ang kanyang sariling mga kapatid sa oras na ito ay hindi alam…ang araw ay parating na ang Panginong Hesu-Kristo ay gagawin ang Kanyang sariling kilala sa Kanyang mga kapatid ang mga Hudyo. Noong unang beses Siyang dumating, “Siya'y naparito sa sariling kaniya, at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kaniya” (Juan 1:11). Sa Katunayan, iniligtas nila Siya upang maipako sa krus. Ngunit kapag dumating Siya sa pangalawang pagkakataon, gagawin Niya ang Kanyang sariling kilala sa Kanyang sariling mga taon. “At sasabihin ng isa sa kaniya, Ano ang mga sugat na ito sa pagitan ng iyong mga bisig? Kung magkagayo'y siya'y sasagot, Iyan ang mga naging sugat ko sa bahay ng aking mga kaibigan” (Zekarias 13:6). Gagawin ni Kristong kilala ang Kanyang sarili sa Kanyang mga kapatid. At sa “Sa araw na yaon ay mabubuksan ang isang bukal sa sangbahayan ni David at sa mga mananahan sa Jerusalem, sa kasalanan, at sa karumihan” (Zekarias 13:1). Ito’y magiging isang pampamilyang pangyayari sa pagitan ng Panginoong Hesus at Kanyang kapatid. Ang bahaging ito ni Jose na naglalantad ng kanyang sarili sa kanyang mga kapatid ay nagbibigay sa atin ng maliit na [pahiwatig] kung gaano maging kamangha ang araw na iyon ng paglalantad ni Kristo (Isinalin mula kay McGee, ibid., pah. 179; sulat sa Genesis 45:1, 2).

Inaaral ko ang propetikong mga Kasulatan na lampas sa limamapung taon. Simpleng itinuturo ng Bibliya ang kaligtasan ng mga Hudyong mga tao sa buong mundo sa nakamamanghang araw ng iyon. Paki lipat sa Mga Taga Roma 11:25, 26.

“Sapagka't hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo maalaman ang hiwagang ito, baka kayo'y mangagmarunong sa inyong sariling mga haka, na ang katigasan ng isang bahagi ay nangyari sa Israel, hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga Gentil. At sa ganito'y ang buong Israel ay maliligtas: gaya ng nasusulat, Magbubuhat sa Sion ang Tagapagligtas; Siya ang maghihiwalay sa Jacob ng kalikuan” (Mga Taga Roma 11:25, 26).

It is a mystery (musterion), something we cannot understand, that “blindness in part is happened to Israel – until the fulness [full number] of the Gentiles [non-Jewish Christians] be come in. And so all Israel shall be saved: as it is written, There shall come out of Sion [Zion] the Deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob” (Romans 11:25, 26). Ito’y isang misteryo (musterion), isang bagay na hindi natin maintindihan, na “ang katigasan ng isang bahagi ay nangyari sa Israel –hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga Gentil [hindi Hudyong mga Kristiyano]. At sa ganito'y ang buong Israel ay maliligtas: gaya ng nasusulat, Magbubuhat sa Sion ang Tagapagligtas; Siya ang maghihiwalay sa Jacob ng kalikuan.”

“At sa ganito'y ang buong Israel ay maliligtas” (Mga Taga Roma 11:26). Kamakailan lang ay binasa ko ang mga salitang ito sa isang Bautistang pastor na nasanay sa isang liberal nsa seminaryo. Sinabi niya, “Hindi iyan ang ibig nitong sabihin!” Sinabi ko, “hindi ko sinabi sa iyo ang ibig nitong sabihin. Binasa ko lang sa iyo ang mga salitang iyon.” “At sa ganito’y ang buong Isarel ay maliligtas.” Hayaan ang mga salita ay tumayo gaya ng pagkasulat nito! Tulad ni Jose, ang Panginoong Hesus ay darating, lumuluha sa may pag-ibig at pagdurusa, upang yakapin ang Kanyang sariling lubos na iniibig na mga tao, ang mga Hudyo. “At sa ganito’y ang buong Isarael ay maliligtas.” Ito ang Salita ng Diyos! Hayaan itong tumayo!

At iniibig ni Hesus iyong mga nawawalang mga Gentil rin. Inilaab ni Jose ang nagbibigay na buhay na pagkain sa buong mundo, “At lahat ng mga taga ibang lupain ay nagsiparoon kay Jose upang magsibili ng trigo” (Genesis 41:57). Si Hesus ay ang ating Jose. Magpunta sa Kanya. Lilinisan ka Niya mula sa lahat ng kasalanan gamit ng Kanyang mahal na Dugo. Bibigyan ka Niya ng walang hanggang buhay sa pamamagitan ng Kanyang muling pagkabuhay mula sa pagkamatay. Nagmamaka-awa ako sa iyo, magpunt akay Hesus. Magtiwala kay Hesus. Magtiwala lamang sa Kanya ngayon. Ililigtas ka Niya mula sa iyong kasalanan. Amen. Dr. Chan, paki pangunahan kami sa panalangin.


Kung pinagpala kayo ng pangaral na ito gustong makarinig ni Dr. Hymers mula sa iyo. KAPAG SUSULAT KA KAY DR. HYMERS DAPAT MONG SABIHIN KUNG ANONG BANSA KA SUMUSULAT MULA O HINDI NIYA MASASAGOT ANG IYONG EMAIL. Kung ang pangaral na ito ay nagkapagpala sa iyo paki padalhan ng isang email si Dr. Hymers at sabihin sa kanya – rlhymersjr@sbcglobal.net (iklik ito). Maari kang sumulat kay Dr. Hymers sa kahit anong wika, ngunit sumulat sa Ingles kung kaya mo.

(KATAPUSAN NG PANGARAL)
Maari ninyong mabasa ang mga sermon ni Dr. Hymers linggo-linggo sa Internet sa
www.sermonsfortheworld.com
.
Iklik ang “Mga Pangaral sa Tagalog.”

Ang mga sermonng dokumentong mga ito ay hindi nakarapatang magpalathala.
Maari ninyo gamitin ang mga ito na walang pahintulot ni Dr. Hymers. Gayon man,
lahat ng mga videyong mensahe ni Dr. Hymers ay nakarapatang magpalathala
at maari lamang magamit sa pamamagitan ng pahintulot.

Panalangin Bago ng Pangaral ni Gg. Abel Prudhomme.
Kumanta na Mag-isa Bago ang Pangaral ni Gg. Benjamin Kincaid Griffith:
“Anong Kaibigan Mayroon Tayo kay Hesus.” Isinalin mula sa
“What a Friend We Have in Jesus” (ni Joseph Scriven, 1819-1886).


ANG BALANGKAS NG

SI JOSE AT HESUS

(PANGARAL BILANG 86 SA AKLAT NG GENESIS)
JOSEPH AND JESUS
(SERMON #86 ON THE BOOK OF GENESIS)

ni Dr. R. L. Hymers, Jr.

“At ganito ang sinalita ng Dios, na ang kaniyang binhi ay makikipamayan sa ibang lupain, at kanilang dadalhin sila sa pagkaalipin, at sila'y pahihirapang apat na raang taon. At ang bansang sa kanila'y aalipin ay aking hahatulan, sabi ng Dios: at pagkatapos nito'y magsisialis sila, at paglilingkuran nila ako sa dakong ito. At ibinigay niya sa kaniya ang tipan ng pagtutuli: at sa ganito'y naging anak ni Abraham si Isaac, at ito'y tinuli nang ikawalong araw; at naging anak ni Isaac si Jacob, at naging mga anak ni Jacob ang labingdalawang patriarka. At ang mga patriarka sa udyok ng kainggitan kay Jose, ay ipinagbili siya, upang dalhin sa Egipto; at ang Dios ay sumasa kaniya, At siya'y iniligtas sa lahat ng kaniyang kapighatian, at siya'y binigyan ng ikalulugod at karunungan sa harapan ni Faraon na hari sa Egipto; at siya'y ginawang gobernador sa Egipto at sa buong bahay niya. Dumating nga ang kagutom sa buong Egipto at sa Canaan, at nagkaroon ng malaking kapighatian: at walang nasumpungang pagkain ang ating mga magulang. Datapuwa't nang marinig ni Jacob na may trigo sa Egipto, ay sinugo niyang una ang ating mga magulang. At sa ikalawa'y napakilala si Jose sa kaniyang mga turnikatid; at nahayag kay Faraon ang lahi ni Jose. At nagsugo si Jose, at pinaparoon sa kaniya si Jacob, na kaniyang ama, at ang lahat niyang kamaganakan, na pitongpu't limang tao” (Mga Gawa 7:6-14).

1. Una, ang pagturnikanganak ni Jose at ang pagturnikanganak ni Hesus ay parehong himala, Genesis 30:1, 22-24; Lucas 1:35.

2. Pangalawa, parehong si Jose at Hesus ay espesyal na mga bagay ng kanilang pagmamahal ng kanilang ama, Genesis 37:3; Mateo 3:17.

3. Pangatlo, parehong si Jose at Hesus ay sinimulan ang kanilang makalupaing pangangasiwa sa edad na tatlom pu, Genesis 41:46; Lucas 3:23.

4. Pang-apat, parehong si Jose at Hesus ay kinamuhian ng kanilang mga turnikatid, Genesis 37:8, 4; Lucas 19:14; Juan 15:25.

5. Panlima, parehong si Jose at Hesus ay pinagbantaan laban sa ng kanyang mga turnikatid, Genesis 37:18; Mateo 26:3, 4.

6. Pang-anim, parehong si Jose at Hesus ay isinanla parasa maraming piraso ng pilak, Genesis 37:28; Mateo 26:15.

7. Pampito, parehong si Jose at Hesus ay mayroong magudong mga turnika, Genesis 37:31; Juan 19:23.

8. Pangwalo, parehong si Jose at Hesus ay inihiwalay mula sa kanilang mga kapatid ng mahabang panahon.

9. Pang-siyam, parehong si Jose at Hesus ay bumaba sa kadiliman, Mga Awit 16:10; Mga Gawa 2:31.

10. Pansampu, prehong si Jose at Hesus ay naging mga tagapagligtas ng mundo, Genesis 41:29, 30, 38, 55-57; Juan 6:35; Genesis 45:1-5; Juan 1:11; Zekarias 13:6, 1; Mga Taga Roma 11:25, 26; Genesis 41:57.