Print Sermon

Ang mga pangaral na manuskrito at mga videyo ay ngayon lumalabas sa 1,500,000 na mga kompyupter sa lampas na 221 na mga bansa kada taon sa www.sermonsfortheworld.com . Daan-daang iba ang nanonood ng mga videyo, sa YouTube, ngunit di nagtatagal ay iniiwan ang YouTube at nagpupunta sa aming websayt, dahil bawat pangaral ay nagtuturo sa kanila papalyo mula sa YouTube tungo sa aming websayt. Ang YouTube ay nagdadala ng mga tao sa aming websayt. Ang mga pangaral na manuskrito ay ibinibigay sa 46 na mga wika sa halos 120,000 na mga kompyuter kada buwan. Ang pangaral na manuskrito ay hindi nakarapatang magpalathala, kaya nagagamit ng mga mangangaral ang mga ito na walang pahintulot. Mayroong daan-daang mga videyo ni Dr. Hymers at ng kanyang mga estudyanteng nangangaral. Ang mga manuskrito ay hindi nakarapatang magpalathala, ngunit lahat ng mga videyo nakarapatang magpalathala. Paki-klik ito upang matutunan kung paano ka maaring gumawa ng isang buwan-buwanang donasyon upang tulungan kami sa dakilang gawaing ito ng pagkakalat ng Ebanghelyo sa buong mundo, kasama ang mga Muslim at mga Hindu na mga bansa.

Tuwing nagsusulat kay Dr. Hymers, laging sabihin sa kanya kung anong bansa ka nakatira, o hindi ka niya masasagot. Ang email ni Dr. Hymers’ ay rlhymersjr@sbcglobal.net .
JOSE – ISANG TIPO NI KRISTO

(PANGARAL BILANG 71 SA AKLAT NG GENESIS)

JOSEPH – A TYPE OF CHRIST
(SERMON #71 ON THE BOOK OF GENESIS)
(Tagalog)

ni Dr. R. L. Hymers, Jr.

Isang pangaral na ipinangaral sa Baptist Tabernacle ng Los Angeles
Gabi ng Araw ng Panginoong Ika-17 ng Pebrero taon 2013


Ito ang ika-pitum pu’t isang pangaral na aking ipinangaral mula sa Aklat ng Genesis nitong huling nakaraang maraming buwan. Balak naming isaayos ang mga pangaral na ito at ilagay sila sa isang aklat ng pinamagatang, “Ang Mensahe ng Genesis” [“The Message of Genesis”]. Ngunit ngayong gabi hindi ako magsisimula sa isang teksto mula sa Genesis. Ang aking pambukas na teksto ay mula kay Lucars, mula sa pasahe na binasa ni Gg. Prudhoome kanina mas maaga sa ating paglilingkod. Magsitayo at lumipat kasama ko sa Lucas 24:44 at 45. Ito’y nasa pahina 1112 sa Pag-aaral na Bibliya ng Scofield.

“Ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo, nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, at sa mga propeta, at sa mga awit. Nang magkagayo'y binuksan niya ang kanilang mga pagiisip, upang mapagunawa nila ang mga kasulatan” (Lucas 24:44, 45).

Sabi ni Hesus, “Kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasulat tungkol sa akin sa kautusa ni Moises.” “Ang batas ni Moises” ay ang tinawag ni Hesus na unang limang mga aklat ng Bibliya, na isinulat ni Moises. Iyan ay tumutukoy sa unang aklat, ang Genesis. Ang lahat ng mga bagay patungkol kay Kristo sa Genesis ay matutupad. Ngayon tignan ang Lucas 24:25-27. Ito ang sinabi ni Hesus, sa hapon ng araw na Siya’y muling nabuhay, sa dalawa sa Kanyang mga Dispolong Kanyang nasalubong sa daan papuntang Emmaus.

“Oh mga taong haling, at makukupad ang mga pusong magsisampalataya sa lahat ng salita ng mga propeta! Hindi baga kinakailangang si Cristo ay maghirap ng mga bagay na ito, at pumasok sa kaniyang kaluwalhatian? At magmula kay Moises at sa mga propeta, ay ipinaaninaw niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kaniya sa lahat ng mga kasulatan” (Lucas 24:25-27).

Tignang mabuti ang mga salitang iyon sa berso 27, “At magmula kay Moises…ipinaaninaw niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kaniya.” Maari nang magsi-upo.

“Ang mga bagay tungkol sakaniya” ay ipinaliwanag ni Hesus mula sa Aklat ng Genesis. Ang salaysay na iyon ay malinaw na nagpapakita sa atin na ang Aklat ng Genesis ay tumutukoy kay Hesus sa mga “tipo.” Ang isang tipo ay isang bagay sa Lumang Tipan na tumuturo sa isang bagay sa Bagong Tipan alin ay ang anti-tipo. Halimbawa, walong mga tao ay naligtas sa daong ni Noe sa Aklat ng Genesis. Gayon ang daong ay ang tipo ni Kristo na nagliligtas ng Kanyang mga tao mula sa pagkasira. Ang tipo ay ang daong; ang anti-tipo ay si Kristo

.

Habang tayo’y mapunt sa sermon ngayong gabi, titignan natin kung paano si Jose, sa Aklat ng Genesis ay isang tipo ni Kristo. Si Dr. I. M. Haldeman, ang mahabang panahong pastor ng Unang Bautistang Simbahan ng Lungsod ng New York, ay tumuro ng isang daan at isang mga kahilera sa pagitan ni Jose at ang Aklat ng Genesis, at si Kristo sa apat na mga Ebanghelyo ng Bagong Tipan. Pag-isipan ito! Si Kristo ang anti-tipo, o katuparan, ng isang daan at isang mga tipo sa buhay ni Jose! Wala akong duda na si Kristo ay itinuro sa kahit kaunting mga tipo kay Jose na natupad sa Kanya, noong “magmula kay Moises…ipinaaninaw niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan” (Lucas 24:27). Tiyak na hindi ko ibibigay sa inyo ang isang daan at isang mga kahilera sa pagitan ni Jose at ni Kristo! Ngunit ibibigay ko ang marami sa mga ito.

Ang pangunahing tauhan sa huling labing apat na mga kapitulo ng Genesis ay si Jose. Mas marami pang mga kapitulo ay nakatalaga kay Jose kay sa sa ibang tao sa Aklat ng Genesis! Mas maraming mga kapitulo ang nagsasabi tungkol kay Jose kay sa tungkol kay Abraham, Isaac, Jacob or kahit sino pa man. Isa sa mga dahilan na lubos na higit ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa atin tungkol kay Jose ay dahil siya ay mas higit na tulad ni Kristo kaysa sa ibang mga tao sa Bibliya. Ang sulat sa Scofield sa Genesis 37:2 ay nagsasabing, “Habang wala kahit saan man na iginigiit na si Jose ay isang tipo ni Kriost, ang mga analohiya ay masyadong marami upang maging aksidental.” Sumasang-ayon ako na ang mga “analohiya ay masayading maraming upang maging aksidental.” Ngunit di ako sumasang-ayon na ang Bagong Tipan ay hindi kailan man tumutukoy sa kanya na isang tipo ni Kristo. Nagpunyagi ako patungkol rito ng mahabang panahon, ngunit ako’y dumating sa katapusang ito – ang tipo ay si Jose sa Aklat ng Genesis. Ang anti-tipo ay si Kristo sa apat na mga Ebanghelyo. Gayon ang lahat na apat na mga Ebanghelyo ay nagbibigay sa atin ng anti-tipo, muli’t muli. Iyan ang dahilan na “ang mga analohiya ay masyadong marami upang maging aksidental.” Tama si Dr. Haldeman – si Jose ay ang tipo ni Kristo. Bibigyan ko kayo ng labin limang mga kahilera – alin ay ibinigay ni Jose ang isang tipo ng Kristo.

1. Una, pareho silang lubos na minahal ng kanilang mga Ama.

Mababasa natin sa Genesis,

“Minamahal nga ni Israel si Jose ng higit kay sa lahat niyang anak...” (Genesis 37:3).

Israel ang bagong pangalan ni Jacob. At minahal ni Israel si Jose ng napaka lubos, higit sa lahat ng iba. Si Jose ay isang tipo.

Noong si Hesus ay bininyagan ni Juan Bautista, ang Diyos ay nagsalita mula sa Langit at nagsabi,

“Ito ang sinisinta kong Anak, na siya kong lubos na kinalulugdan” (Mateo 3:17).

Si Hesus ay ang anti-tipo, ang katuparan ng tipo.

2. Pangalawa, pareho silang kinamuhian ng kanilang mga kapatid.

Mababasa natin sa Genesis,

“Nakita ng kaniyang mga kapatid na siya'y minamahal ng kanilang ama ng higit kay sa lahat niyang kapatid; at siya'y kinapootan, at hindi nila mapagsalitaan siya ng payapa” (Genesis 37:4).

Kinapootan si Jose ng kanyang mga kapatid at hindi makapagsalita ng mabubuting mga salita sa kanya. Si Jose ang tipo.

Ang mga kapatid ni Jose ay masakit magsalita patungkol sa Kanya sa Juan 7:3,4. Sinuwat nila Siya at nagsabing, “Pakilala ka sa sanglibutan.” Tapos tayo ay sinabihan, “Sapagka't kahit ang kaniyang mga kapatid man ay hindi nagsisisampalataya sa kaniya” (Juan 7:5). Si Hesus ay ang anti-tipo, ang katuparan ng tipo.

3. Pangatlo, sila ay parehong pinagsabwatan.

Mababasa natin sa Genesis na sinabi ng mga kapatid ni Jose,

“Halikayo ngayon, siya'y ating patayin” (Genesis 37:20).

Si Jose ang tipo.

Ginawa ng mga Fariseo ang parehong bagay kay Hesus, dahil tayo ay sinabihan,

“Kaya't mula nang araw na yaon ay pinagsanggunianan nilang ipapatay siya” (Juan 11:53).

Si Hesus ay ang anti-tipo, ang katuparan ng tipo.

4. Pang-apat, pareho silang kinuhanan ng kanilang mga tunika.

Mababasa natin sa Genesis,

“At nangyari, nang dumating si Jose sa kaniyang mga kapatid, na hinubdan siya ng kaniyang tunika...” (Genesis 37:23).

Si Jose ang tipo.

Noong si Jesus ay napako sa krus “kinuha [ng mga kawal] ang kaniyang mga kasuutan…at gayon din naman ang tunika” (Juan 19:23). Si Hesus ang anti-tipo, ang katuparan ng tipo. Si Jose ay hinubaran at itinapon sa isang hukay. Si Hesus ay hinubaran at ipinako sa isang krus. Si Hesus ang anti-tipo, ang katuparan ng tipo.

5. Panlima, sila’y parehong dinala sa Egipto.

Mababasa natin sa Genesis na sinabi ng kanyang kapatid na si Juda na dapat nilang ibenta si Jose, na kanilang ginawa, isang pangkat ng mga naglalakbay na mga mangangalakal, “at dinala si Jose sa Egipto” (Genesis 37:28).

Noong sinabihan ng anghel si Jose, ang amain ni Hesus, na hahanapin at papatayin ni Haring Herodes ang sanggol na si Hesus, “dinala ang sanggol at ang ina nito sa kinagabihan, at napasa Egipto” (Mateo 2:14). Si Hesus ang anti-tipo, ang katuparan ng tipo.

6. Pang-anim, sila’y parehong ibinenta para sa halaga ng isang alipin.

Mababasa natin sa Genesis na hinatak ng kanyang mga kapatid si Jose mula sa hukay na ipinagtapunan nila sa kanya “ipinagbili nila si Jose sa mga Ismaelita ng dalawang pung putol na pilak” (Genesis 37:28). Si Jose ay isang tipo.

Ilang mga araw bago naipako sa krus si Hesus, isa sa Kanyang mga Disipolo, si Hudas, ay nagpunta sa punong saserdote at nagsabing, “Ano ang ibig ninyong ibigay sa akin, at siya'y ibibigay ko sa inyo? At siya'y tinimbangan nila ng tatlongpung putol na pilak” (Mateo 26:15). Dalawampung piraso ng pilak ay ang halaga ng isang alipin sa panahon ni Jose, mga 1759 na mga taon bago si Kristo ay itinakwil para sa tatlompung piraso ng pilak, alin ay ang halaga ng isang alipin sa panahon ni Hesus. Si Hesus ang anti-tipo, ang katuparan ng tipo.

7. Pampito, sila’y parehong tinukso.

Noong si Jose ay dinala pababa sa Egipto, siya ay ibinenta kay Potiphar, isang opisyal ng Paraon. Itinakda ng taong ito si Jose na responsible sa kanyang tahanan at kanyang estado. Noong si Potiphar ay malayo, ang tinukso ng kanyang asawa si Jose at nagsabi, “sipingan mo ako” ngunit nilabanan ni Jose ang tukso at tumakas mula sa tahanan (Genesis 39:12). Si Jose ang tipo.

Sa Bagong Tipan tayo ay sinabihan, “Nang magkagayo'y inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng diablo” (Mateo 4:1). Ngunit sinipi ni Hesus ang Kasulatan at tinangihan ang tukso. Si Hesus ang anti-tipo, ang katuparan ng tipo.

8. Pangwalo, sila’y parehong huwad na inakusa.

Nagsinungaling ang asawa ni Potiphar noong inakusa niya si Joseng nakipagtalik sa kanya (Genesis 39:14-18). Si Jose ang tipo.

Sa Bagong Tipan mababasa natin na si Jesus ay huwad ding inakusa noong Siya ay dinala sa harap ng punong saserdote sa gabi bago Siya ipinako sa krus. Sa Mateo, kapitulo dalawampu’t anim mababasa natin,

“Nguni't pagkatapos ay nagsidating ang dalawa, At nangagsabi, Sinabi ng taong ito, Maigigiba ko ang templo ng Dios, at muling itatayo ko sa tatlong araw. At nagtindig ang dakilang saserdote, at sinabi sa kaniya, Wala kang isinasagot na anoman? Ano itong sinasaksihan ng mga ito laban sa iyo?” (Mateo 26:60-62).

Si Hesus ang anti-tipo, ang katuparan ng tipo.

9. Pang-siyam, sila ay parehong nakagapos sa mga kadena.

Inilagay ni Potiphar si Jose sa bilangguan dahil sa pinaninindigang pagsubok na akitin ang kanyang asawa.

“At dinala ng kaniyang panginoon si Jose, at inilagay sa bilangguan, sa dakong pinagkukulungan ng mga bilanggo ng hari: at siya'y natira roon sa bilangguan” (Genesis 39:20).

Si Jose ay ang tipo.

Sa Bagong Tipan, si Hesus rin ay nagapos ng mga kadena,

“At siya'y ginapos nila, at siya'y inilabas, at kanilang ibinigay siya kay Pilato na gobernador” (Mateo 27:2).

Si Hesus ang anti-tipo, ang katuparan ng tipo.

10. Pangsampu, sila’y parehong inilagay kasama ng dalawa pang mga bilango, isa ay naligtas at ang isa nawawala.

“At naginit si Faraon laban sa kaniyang dalawang tagapamahala, sa puno ng mga katiwala ng saro at sa puno ng mga magtitinapay. At pinagpipiit sa bilangguan, sa bahay ng kapitan ng bantay, sa bilangguang kinabibilangguan ni Jose” (Genesis 40:2, 3).

Ang dalawang mga kalalakihang ito ay inilagay sa bilangguan kasama ni Jose. Isa sa kanila ay napatawad, at ang isa ay ibinitay. Si Jose ang tipo.

Sa Bagong Tipan, si Hesus ay ipinako sa krus sa pagitan ng dalawang magnanakaw.

“At dinala rin naman na kasama niya, ang dalawang tampalasan, upang patayin” (Lucas 23:32).

Ang isa sa mga magnanakaw ay naligtas sa krus. At ang isa ay nasawi. Si Hesus ang anti-tipo, ang katuparan ng tipo.

11. Panlabin-isa, pareho silang pinarangalan pagkatapos magdusa.

Sa pamamagitan ng magkakasunod na mga probidensyal na mga pangyayari si Jose ay pinakawalan mula sa bilangguan, “At sinabi ni Faraon kay Jose, Tingnan mo, ikaw ay inilagay ko sa buong lupain ng Egipto” (Genesis 41:41). Siya ay pinakawalan mula sa bilangguan at naging primong ministor ng buong lupain ng Egipto! Si Jose ang tipo.

Sa Bagong Tipan, mababasa natin ang pagpaparangal ng bumangong si Kristo,

“Kaya siya naman ay pinakadakila ng Dios, at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan: Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod, ng nangasa langit, at ng nangasa ibabaw ng lupa, at ng nangasa ilalim ng lupa; At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Dios Ama” (Mga Taga Filipo 2:9-11).

Si Kristo ang anti-tipo, ang katuparan ng tipo.

12. Panlabin-dalawa, pareho silang lumuha.

Sa katapusan, niraranasan ng mga kapatid ni Jose ang taggutom sa lupa ng Israel. Upang hindi magutom sila’y nagpunta sa Egipto upang bumili ng mga butil. Kinailangan nilang kunin ito mula sa kanilang kapatid na si Jose, sino ay ang primong ministor. Hindi nila nakilala si Jose, dahil ahit ang kanyang mukha at ulo tulad ng isang taga-Egipto. Limam beses tayong sinabihan sa Genesis na si Jose ay lumuha para sa kanyang mga kapatid. Narito ay isa sa mga pagkakataon,

“At siya'y umiyak ng malakas: at narinig ng mga Egipcio, at narinig ng sangbahayan ni Faraon” (Genesis 45:2).

Si Jose ang tipo.

Sa Bagong Tipan mababasa natin, “Tumangis si Jesus” (Juan 11:35). Muli, tayo ay sinabihan patungkol sa pagtangis ni Hesus para sa Jerusalem,

“Nang malapit na siya, nakita niya ang bayan, at ito'y kaniyang tinangisan” (Lucas 19:41).

Si Hesus ang anti-tipo, ang katuparan ng tipo.

13. Panglabin-tatlo, pareho nilang pinatawad yaon mga umusig sa kanila.

Sa Genesis ating mababasa na sa wakas inilantad ni Jose ang kanyang sarili sa kanyang mga kapatid. Hindi nila siya makilala pagkatapos ng lahat ng mga taong iyon, at dahil siya ay naahit at nakadamit tulad ng mga taga-Egipto. Ngunit inilantad ni Jose ang kanyang sarili sa kanila at pinatawad sila.

“At sinabi ni Jose sa kaniyang mga kapatid, Lumapit kayo sa akin, isinasamo ko sa inyo. At sila'y lumapit. At kaniyang sinabi: Ako'y si Jose na inyong kapatid, na inyong ipinagbili upang dalhin sa Egipto” (Genesis 45:4).

“At siya'y humilig sa leeg ng kaniyang kapatid na si Benjamin, at umiyak; at si Benjamin ay umiyak sa ibabaw ng kaniyang leeg.. At kaniyang hinagkan ang lahat niyang kapatid, at umiyak sa kanila: at pagkatapos ay nakipagsalitaan sa kaniya ang kaniyang mga kapatid” (Genesis 45:14-15).

Si Jose ay ang tipo.

Sa Bagong Tipan mababasa natin ang sinabi ni Hesus, habang Siya’y pababa mula sa Krus doon sa mga nagpako sa Kanya doon. Sinabi ng Tagapagligtas, “Ama, patawarin mo sila; sapagka't hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa” (Lucas 23:34). Si Hesus ang anti-tipo, ang katuparan ng tipo.

14. Panlabin-apat, pareho nilang inilagtas ang kanilang mga tao.

Sa Genesis ating mababasa na sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid na huwag magdalamhati para sa ginawa nila, “Sapagka't sinugo ako ng Dios sa unahan ninyo upang magadya ng buhay” (Genesis 45:5). Si Jose ang tipo.

Sa Bagong Tipan mababasa natin na sinabi ng anghel, “at ang pangalang itatawag mo sa kaniya'y JESUS; sapagka't ililigtas niya ang kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan” (Mateo 1:21). Maaring sinabi ni Hesus ang sinabi ni Jose, “Sinugo ako ng Dios sa unahan ninyo upang magadya ng buhay.” Si Hesus ang anti-tipo, ang katuparan ng tipo. Ngunit mayroong isa pa, na masyadong mahalaga upang hindi pansinin.

15. Panlima, ang ginawa ng mga tao upang masaktan sila,
ginawang mabuti ng Diyos.

Sa katapusan, ang mga kapatid ni Jose ay nagsidatin ang bumagsak sa harapan niya. Sinabi ni Jose sa kanilang huwag matakot sa kanya. At sinabi ni Jose,

“At tungkol sa inyo ay inyong ipinalagay na kasamaan laban sa akin; nguni't ipinalagay ng Dios na kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito, na iligtas ang buhay ng maraming tao. Kaya nga huwag kayong matakot: aking pakakanin kayo at ang inyong mga bata. At kaniyang inaliw sila at kaniyang pinagsalitaan sila na may kagandahang loob” (Genesis 50:20, 21).

Kailangan ko bang sabihin sa iyo na si Kristo Mismo ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga salitang iyon sa iyon ngayong gabi,

“Kaya nga huwag kayong matakot: aking pakakanin kayo…At kaniyang inaliw sila at kaniyang pinagsalitaan sila na may kagandahang loob” (Genesis 50:21).

Tiyak na si Jose ay isang tipo, at si Hesus ay ang katuparan nito. Napakalapit ng pagkakahilera na ang mga salitang iyong ay maaring manggaling mula sa bibig ni Hesus!

“Kaya nga huwag kayong matakot: aking pakakanin kayo…At kaniyang inaliw sila at kaniyang pinagsalitaan sila na may kagandahang loob” (Genesis 50:21).

Madaling magtiwala s isang Tagapagligtas na tulad niyan! Pakakainin ka Niya. Pagagandahin Niya ang iyong loob. Patatawarin niya ang iyong mga kasalanan at lilinisan ka gamit ng Kanyang mahal na Dugo. Magpunta at magtiwala sa Kanya ngayong gabi. Kung gusto mong iligtas ka ni Hesus, magpunta sa likuran ng silid ngayon. Dadalhin ka ni Dr. Cagan sa isang tahimik na lugar kung saan maari tayong mag-usap at manalangin kasama ka. Magpunta ngayon na. Dr. Chan, halika at manalangin para doon sa mga tumugon sa pangaral na ito.

(KATAPUSAN NG PANGARAL)
Maari ninyong mabasa ang mga sermon ni Dr. Hymers linggo-linggo sa Internet sa
www.realconversion.com. I-klik ang “Mga Pangaral sa Tagalog.”

Maari ninyong sulatan sa pamamagitan ng email si Dr. Hymers sa Ingles sa
rlhymersjr@sbcglobal.net – o maari ninyong sulatan siya sa P.O. Box 15308, Los Angeles,
CA 90015. O tawagan sa (818)352-0452.

Pagbabasa ng Kasulatan Bago ng Pangaral ni Gg. Abel Prudhomme: Lucas 24:36-45.
Kumanta ng Solo Bago ng Pangaral si Gg. Benjamin Kincaid Griffith:
“Pinagpalang Tagapagligtas.” Isinalin mula sa
“Blessed Redeemer” (ni Avis B. Christiansen, 1895-1985).


ANG BALANGKAS NG

JOSE – ISANG TIPO NI KRISTO

(PANGARAL BILANG 71 SA AKLAT NG GENESIS)

ni Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo, nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, at sa mga propeta, at sa mga awit. Nang magkagayo'y binuksan niya ang kanilang mga pagiisip, upang mapagunawa nila ang mga kasulatan” (Lucas 24:44, 45).

(Lucas 24:25-27)

1.  Una, pareho silang lubos na minahal ng kanilang mga Ama, Genesis 37:3;
Mateo3:17.

2.  Pangalawa, pareho silang kinamuhian ng kanilang mga kapatid,
Genesis 37:4; Juan 7:3, 4, 5.

3.  Pangatlo, sila ay parehong pinagsabwatan, Genesis 37:20; Juan 11:53.

4.  Pang-apat, pareho silang kinuhanan ng kanilang mga tunika,
Genesis 37:23; Juan 19:23.

5.  Panlima, sila’y parehong dinala sa Egipto, Genesis 37:28; Mateo 2:14.

6.  Pang-anim, sila’y parehong ibinenta para sa halaga ng isang alipin,
Genesis 37:28; Mateo 26:15.

7.  Pampito, sila’y parehong tinukso, Genesis 39:12; Mateo 4:1.

8.  Pangwalo, sila’y parehong huwad na inakusa, Genesis 39:14-18;
Mateo 26:60-62.

9.  Pang-siyam, sila ay parehong nakagapos sa mga kadena, Genesis 39:20;
Mateo 27:2.

10.  Pangsampu, sila’y parehong inilagay kasama ng dalawa pang mga bilango,
isa ay naligtas at ang isa nawawala, Genesis 40:2, 3; Lucas 22:32.

11.  Panlabin-isa, pareho silang pinarangalan pagkatapos magdusa,
Genesis 41:41; Mga Taga Filipo 2:9-11.

12.  Panlabin-dalawa, pareho silang lumuha, Genesis 45:2; Juan 11:35;
Lucas 19:41.

13.  Panglabin-tatlo, pareho nilang pinatawad yaon mga umusig sa kanila,
Genesis 45:4, 14-15; Lucas 23:34.

14.  Panlabin-apat, pareho nilang inilagtas ang kanilang mga tao, Genesis 45:5;
Mateo 1:21.

15.  Panlima, ang ginawa ng mga tao upang masaktan sila, ginawang mabuti ng
Diyos, Genesis 50:20, 21.