YOU CAN WRITE TO DR. HYMERS AT P.O. BOX 15308, LOS ANGELES, CA 90015.  PHONE (818) 352-0452

THIS BOOK GIVES A FULL BIBLICAL EXPLANATION OF CHRIST'S PASSION.  A MUST FOR PREACHERS! YOU CAN ORDER THIS INSPIRING BOOK BY SENDING $15.00 AND REQUESTING IT. write to Box 15308, Los Angeles, Ca 90015. ORDER IT BY TELEPHONE AT (818) 352-0452.

MGA PANGARAL SA PASKO NG PAGKABUHAY

ANG ARAW NA NAMATAY SI HESUS   ANG TATLONG MGA HARDIN, NAGSASABI NG KWENTO
ANG KAHIHIYAN NG TAPAGLIGTAS   BAKIT BUMANGON SI HESUS MULA SA PAGKAMATAY
BAKIT TINATANGGIHAN NG MGA NATURAL NA TAO ANG SA KATAWANG
MULING PAGKABUHAY NI KRISTO

TUNAY NA LAMAN! TUNAY NA MGA BUTO! TUNAY NA DUGO! – BAHAGI I
TUNAY NA LAMAN! TUNAY NA MGA BUTO! TUNAY NA DUGO! – BAHAGI II
ANG PRUWEBA NG PAGKA-ANAK NI KRISTO!   MULING PAGKABUHAY NGAYON!
SI KRISTO AT ANG KANYANG KAPATID –   ISANG MULING PAGKABUHAY NA PANGARAL
ANG TATLONG PATUNAY NG MULING PAGKABUHAY NI KRISTO   ANG DUGO NG PASKUA 
ANG UNANG PAGPAPAKITA NG BUMANGONG KRISTO SA KANYANG MGA DISIPOLO
ANG BAGONG PAGKAPANGANAK – NG MULING NABUHAY NA KRISTO!
ANG MULING PAGKABUHAY NI KRISTO AT ANG
BUHAY MULI! ANG MGA PAGPAPAKITA NI KRISTO
PAGKATAPOS NG MULING PAGKABUHAY!
KAWALANG KABULUHAN MAKABAGONG PANGANGARAL
BARRABAS  SIMON NG CIRENE  ANG LAMANG NG MAGNANAKAW
ANG PANGUNAHING PAKSA! ANG WALANG HANGANANG PAKSA!
ANG PANANAKIT, PAGBABALTAK, KAHIHIYAN AT PAGLULURA
ANG PAGKA-UHAW NI HESUS SA KRUS  ANG LUHO NI HUDAS!
ANG MGA SUGAT NI KRISTO ANG PUSO NG EBANGHELYO
ANG PANGAKO NI KRISTO SA NAPAGBAGONG LOOB NA MAGNANAKAW
GETHSEMANE – ANG TAGA-ALIS NG ALAK  KAPAYAPAAN SA DUGO
KAMANGMANGAN SA AYON SA LAMANG TAO!
NAKAPAKO SA KRUS KASAMA NI KRISTO
TUNAY NA KRISTIYANISMO – ISANG PASKO NG PAGKABUHAY NA MENSAHE
ANG PANGKARANIWANG KASALANAN, ANG TANGING KASALANAN,
AT ANG GAMOT SA KASALANAN

ISANG TEKSTO NA DAPAT KUMAPIT NG MAHIGPIT SA IYONG PUSO!
ANG PAGHIHIRAP NI KRISTO – ANG TUNAY AT ANG HUWAD
SI KRISTO – PANDAIGDIGANG HINDI PINAHAHALAGAHAN
SI KRISTO - TINANGIHAN NG MASA  ANG TINANGGIHANG ULAT
ANG PAGHIHIRAP AT TAGUMPAY NG LINGKOD NG DIYOS!