Print Sermon

Ang mga pangaral na manuskrito at mga videyo ay ngayon lumalabas sa 1,500,000 na mga kompyupter sa lampas na 221 na mga bansa kada taon sa www.sermonsfortheworld.com . Daan-daang iba ang nanonood ng mga videyo, sa YouTube, ngunit di nagtatagal ay iniiwan ang YouTube at nagpupunta sa aming websayt, dahil bawat pangaral ay nagtuturo sa kanila papalyo mula sa YouTube tungo sa aming websayt. Ang YouTube ay nagdadala ng mga tao sa aming websayt. Ang mga pangaral na manuskrito ay ibinibigay sa 46 na mga wika sa halos 120,000 na mga kompyuter kada buwan. Ang pangaral na manuskrito ay hindi nakarapatang magpalathala, kaya nagagamit ng mga mangangaral ang mga ito na walang pahintulot. Mayroong daan-daang mga videyo ni Dr. Hymers at ng kanyang mga estudyanteng nangangaral. Ang mga manuskrito ay hindi nakarapatang magpalathala, ngunit lahat ng mga videyo nakarapatang magpalathala. Paki-klik ito upang matutunan kung paano ka maaring gumawa ng isang buwan-buwanang donasyon upang tulungan kami sa dakilang gawaing ito ng pagkakalat ng Ebanghelyo sa buong mundo, kasama ang mga Muslim at mga Hindu na mga bansa.

Tuwing nagsusulat kay Dr. Hymers, laging sabihin sa kanya kung anong bansa ka nakatira, o hindi ka niya masasagot. Ang email ni Dr. Hymers’ ay rlhymersjr@sbcglobal.net .
ANG MGA TANDA NG PANGALAWANG PAGDATING NI KRISTO

SIGNS OF CHRIST’S SECOND COMING
(Tagalog)

ni Dr. R. L. Hymers, Jr.

Isang pangaral na ipinangaral sa Baptist Tabernacle ng Los Angeles
Umaga ng Araw ng Panginoon, Ika-17 ng Mayo taon 2015

“Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito, at ng katapusan ng sanglibutan?” (Mateo 24:3).


Nagbabasa ako ng tatlong mga peryodiko araw-araw. Gumugugol rin ako ng ilang minuto na nanonood ng balita sa kaybol. Ang lahat na naririnig natin sa mga balita ay nagpapakita na ang mundo ay nasa kaguluhan. Mga terorismo, mga digmaan, mga hosteyds at mga pagbombomba ay nangyayari sa buong mundo araw araw. Maraming mga simbahan ay nasusunog at ang mga Kristiyano at pinupugutan ng mga ulo na daan-daan. Ang Iran ay malapit ng magkaroon ng mga nukleyar na mga bomba. Binabantaan nila ang ating pinaka bubuhay. Sinasabi nila na magpupuslit sila ng mga bomba sa ating mga lungsod, pasasabugin ang mga ito at sisirain ang ating pamamaraan ng buhay.

Si Pangulong John F. Kennedy ay isang Katoliko. Isang araw ay naglalaro siya ng golf kasama ni Billy Graham. Sinabi niya kay Gg. Graham na pinaniniwalaan ng Katolikong Simbahan ang Pangalawang Pagdating ni Kristo. Binibigkas nila ang kredo na nagsasabing, “Mula roon Siya ay darating, upang husgahan ang buhay at ang patay.” Ngunit gustong malaman ni Pangulong Kennedy ang higit pa sa tungkol sa Pangalawang Pagdating. Anim pung taon noon si Ginoong Winston Churchill ay ang Punong Ministor ng Dakilang Britanya. Ang batang ebanghelistang si Billy Graham ay inihatid sa kanyang opisina sa 10 Kalye ng Downing, sa London. Sinabi ni Churchill sa kanya, “Sa tinggin ko ang mundo ay mayroon pang mahabang panahong itatagal. Ang mga problema natin ay higit sa atin.” Ngayon halos lahat na nasa pagkapinuno ay nadarama ang takot. Ang panahon na ating binubuhay ay lumilipas sa harapan natin. Mukhang tayo ay patungo sa rurok ng kasaysayan at sa katapusan ng mundo.

Ang mga Disipolo ay interesado riyan. Tinanong nila si Hesus, “Ano ang magiging tanda ng iyong pagparito, at ng katapusan ng sanglibutan?” Ang Griyegong salitang isinaling “sanglibutan” ay “aion.” Ibig nitong sabihin ay “panahon” – ang panahon na binubuhay natin ngayon, ang Kristiyanong dispensasyon. Hindi sila sinumbatan ni Kristo para sa pagtatanong ng katanungang iyon – ano ang magiging tanda ng iyong pagparito, at ng katapusan ng [panahon]?” Imbes na sumbatan sila, nagbigay Siya ng mahabang listahan ng mga “tanda.” Humiling sila para sa isang tanda, ngunit binigyan sila ni Kristo na marami sa mga sumusunod na mga berso, at sa mga bahagi ng Olivet na Diskorso na itinala sa Marcos 13 at Lucas 21.

Mayroong tatlong mga pagkakamali patungkol sa mga tanda na ibinigay ni Kristo. Una, ang mga preterista ay ipinipilit ang mga tandang ito pabalik sa unang siglo. Maraming mga makabagong Kalvinista ay mga preterista na ginagawa iyan. Sa tinggin ko sila ay mali. Halimbawa, kinakailangan ng tunay na pag-uunat ng imahinasyon upang gawin ang berso 14 na tumukoy sa unang siglo at gayon nananatili ng isang literal na ermenutiko, isang literal na interpretasyon ng Kasulatan. Sinasabi ng berso,

“At ipangangaral ang evangeliong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa; at kung magkagayo'y darating ang wakas” (Mateo 24:14).

Iyan ay isang simple at malinaw na propesiya mula kay Kristo. Ito’y malinaw na di naganap hanggang sa kasalukuyang araw.

Alam natin na ikinalat ng mga Disipolo ang Ebanghelyo sa buong Romanong Imperyo, ngunit hindi nila ipinangaral ang Ebanghelyo “sa buong sanglibutan” – tiyak hindi sa Hilaga at Timog Amerika, Hapon, Australia, ang mga isla ng dagat, at iba pang mga lugar. Ang Mateo 24:14 ay ngayon lamang literal na natutupa “sa buong sanglibutan.”

Tapos, sa tingin ko ang pangalawang pagkakamali patungkol sa mga tanda ay ang itulak ang mga ito lahat sa hinaharap, sa pitong taong Tribulasyon. Iyan ang kinikilingang gawin ng mga makabagong Dispensasyonalistang gawin. Kaya, sa tingin ko ito’y pagkakamali na itulak ang lahat ng mga tanda pabalik sa unang siglo – at sa tingin ko ito’y pagkakamali rin na itulak ang mga ito paharap, ekslusibo sa Tribulasyon. Ako’y kumbinsido na ang mga “tanda” ay ibinigay sa atin ngayon, sa mga masasamang mga araw na ito.

Ito’y nakapagtataka na napaka kaunting pangangaral sa mga tanda sa maraming mga simbahan ngayon. Para sa akin mukhang ang makabagong pagtatanggi ng mga tanda mismo ay isang tanda! Natatakot ako na inilalagay nito ang ilang mga mangangaral sa kategorya ng mga “manunuya” na nagsasabi “Saan naroon ang pangako ng kaniyang pagparito ?” (II Ni Pedro 3:3-4). Sa tingin ko ang pagtatangi ng mga tandang ito ay nagpapakita na “samantalang nagtatagal nga ang kasintahang lalake, ay nangagantok silang lahat at nangakatulog” (Mateo 25:5). Ang mga natutulog na mga simbahan ay ayaw madinig ang mga tanda. Baka sila magising ng mga ito! Sinabi ni Dr. M. R. DeHaan, “Mayroong gayon dalawang panganib. Una, ang panganib ng pagsasaad ng araw, at pangalawa, ang kabaligtarang kasamaan, kasing seryoso lamang, ng pagwawalang bahala ng mga tanda…” (Isinalin mula kay M. R. DeHaan, M.D., Ang mga Tanda ng Panahon [Signs of the Times], Kregel Publications, 1997 edisiyon, pah. 13). Winawalang bahala ng mga mangangaral ang mga tanda sa karamihan ng mga simbahan ngayon!

Tapos mayroong pangatlong pagkakamali. Noong taong 2011 ibinigay ni Harold Camping ang araw at ang oras ng pagdating ni Kristo sa mga ulap, sa pagdadagit. Sinabi niya na iyan ay mangyayari noong Mayo 21, 2011, 6:00 ng hapon. Siyempre, mali siya. Sinabi ito ni Hesus na napaka linaw, “tungkol sa araw at oras na yaon walang makakaalam” (Mateo 24:36). Kung ang kahit sino ay magsasabi sa iyo na alam nila ang panahon na darating si Kristo, huwag makinig sa taong iyon!

Ang mga Disipolo ay humingi para sa isang tanda ng Kanyang pagdating “at ang katapusan ng [panahon],” ngunit binigyan sila ni Kristo ng maraming mga tanda. Ililista ko ang marami sa mga tanda na ibinigay ni Kristo at Kanyang mga Apostol, sa tatlong mga kategoriya.

I. Una, mayroong mga tanda sa mga simbahan.

Sa katunayan iyan ang unang tanda na ibinigay ni Hesus, sa Mateo 24:4-5,

“At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Mangagingat kayo na huwag kayong mailigaw ninoman. Sapagka't marami ang magsisiparito sa aking pangalan, na mangagsasabi, Ako ang Cristo; at ililigaw ang marami” (Mateo 24:4-5).

Ito’y mukhang tumutukoy unang-una sa mga demonyo, na gumaganap ang kanilang sarili bilang si Kristo. Ang Apostol Pablo na nagbanta tunglol sa “ibang Jesus, na hindi namin ipinangaral” (II Mga Taga Corinto 11:4). Sinabi ng Apostol rin,

“Sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, at mangakikinig sa mga espiritung mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonio” (I Ni Timoteo 4:1).

Ngayon nakikita natin ang “Espiritung-Kristo” ng Gnostisismo na ipinangangaral sa maraming mga simbahan. Ang Gnostikong Kristo ay isang espiritu, hindi ang tunay na laman at butong Kristo ng Kasulatan. Sinasabi ng Bibliya, “ang bawa't espiritung hindi ipinahahayag si Jesus [ay dumating sa laman], ay hindi sa Dios” (I Ni Juan 4:3) [KJV]. Sa lahat ng mga makabagong pagsasalin, ang KJV lamang ang nagsasalin ng berso na tama! Ang Griyegong salita ay “elēluthota.” Ito ang perpektong kapanahunan, isinasaad ang kasalukuyang kalagayan ni Kristo (insinalin mula sa cf. Jamieson, Fausset at Brown). Gaya ng tamang pagsasalin ng KJV, si Kristo “ay [dumating sa laman].” Dumating Siya sa laman, at nananatili sa laman, sa Kanyang bumangong muling laman at butong katawan. Pagkatapos Niyang bumangon mula sa pagkamatay, sinabi ni Hesus, “Ang isang espiritu'y walang laman at mga buto, na gaya ng inyong nakikita na nasa akin” (Lucas 24:39). Kaya, ngayon ang espiritung Kristo ay aktwal na isang demonyo!

Muli, sa Mateo 24:24, sinabi ni Kristo,

“May magsisilitaw na mga bulaang Cristo, at mga bulaang propeta, at mangagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan; ano pa't ililigaw, kung maaari, pati ng mga hirang” (Mateo 24:24).

Huwag tayo dapat malinlang ng mga “tanda at kababalaghan” sa mga masasamang mga araw na ito.

“Sapagka't ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa, na nangagpapakunwaring mga apostol ni Cristo. At hindi katakataka: sapagka't si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga na ang kaniyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katuwiran; na ang kanilang wakas ay masasangayon sa kanilang mga gawa” (II Mga Taga Corinto 11:13-15).

Si Apostol Pablo ay nagbanta,

“Sapagka't darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral; kundi, pagkakaroon nila ng kati ng tainga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita; At ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga, at mga ibabaling sa katha” (II Ni Timoteo 4:3-4).

Ako’y kumbinsido na tayo na ngayon ay nabubuhay sa apostasiya, ang “pagtataliwakas” na hinulaan ng Apostol Pablo sa II Mga Taga Tesalonica 2:3.

Gayon rin, sinabi ni Kristo,

“Dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pagibig ng marami ay lalamig” (Mateo 24:12).

Hinulaan ni Kristo na magkakaroon ng higit na pagkasama sa mga simbahan na tunay na pag-ibig sa pagitan ng mga miyembro ay lalamig. Ang mga simbahan ay sarado sa gabi ng Linggo simple dahil ang tunay na samahan ay higit na isang bagay ng nakaraan. Ang mga miyembro ng simbahan ay hindi na iniibig na magkakasama gaya nila sa unang mga simbahan (cf. Mga Gawa 2:46-47). Gayon rin, hinulaan ni Hesus na magkakaroon ng kaunting matiyagang panalangin sa katapusang mga panahon (cf. Lucas 18:1-8). Walang pagtataka napaka kaunting mga panalanging pagpupulong ngayon. Ang Miyerkules na gabing paglilingkod (kung mayroong isa!) ay nabago mula sa isang panalanging pagpupulong sa isang pag-aaral ng Bibliya, na marahil ay mayroong isa o dalawang karaniwang mga panalangin. Tiyakak ito ay isang tanda ng katapusan! “Pagparito ng Anak ng tao, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya [pananampalataya upang manalangin] sa lupa?” (Lucas 18:8). Ngunit, tandaan, sinabi ni Hesus,

“Datapuwa't kung magpasimulang mangyari ang mga bagay na ito, ay magsitingin kayo, at itaas ninyo ang inyong mga ulo; sapagka't malapit na ang pagkatubos ninyo” (Lucas 21:28).

Kantahin ang himno bilang 3, pangalawang taludtod!

Madilim ang gabi, ang kasalanan ay nakipagdigma laban sa atin;
   Mabigat ang karga ng pagdurusa na ating dala;
Ngunit ngayon nakikita natin ang mga tanda ng Kanyang pagdating;
   Ang ating mga puso ay umiilaw sa loob natin, ang tasa ng galak ay umaapaw!
Siya’ darating muli, Siya’y darating muli,
   Ang pinaka parehong Hesus, tinanggihan ng mga tao;
Siya’y darating muli, Siya’y darating muli,
   Na may kapangyarihan at dakilang luwalhati, Siya’y darating muli!
(“Siya’y Darating Muli.” Isinalin mula sa “He Is Coming Again”
      ni Mabel Johnston Camp, 1871-1937).

II. Pangalawa, mayroong mga tanda ng pag-uusig.

Sinabi ni Hesus,

“Kung magkagayo'y ibibigay kayo sa kapighatian, at kayo'y papatayin: at kayo'y kapopootan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. At kung magkagayo'y maraming mangatitisod, at mangagkakanuluhan ang isa't isa, at mangagkakapootan ang isa't isa” (Mateo 24:9-10).

“At ibibigay ng kapatid sa kamatayan ang kapatid, at ng ama ang kaniyang anak; at magsisipaghimagsik ang mga anak laban sa mga magulang, at sila'y ipapapatay. At kayo'y kapopootan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan: datapuwa't ang magtitiis hanggang sa wakas, ay siyang maliligtas” (Marcos 13:12-13).

Ang teribleng pag-uusig ay nagaganap ngayon sa maraming bahagi ng maundo. Iklik ito upang basahin ang tungkol rito sa www.persecution.com. Ang ISIS ay pumapatay ng mga Kristiyano na libo-libo. Ang kanilang inihayag na layunin ay ang sirain ang Kristiyanismo sa buong sanglibutan! Mas higit na mapaglalang na mga puwersa laban sa tunay na mga Kristiyano ay ngayon mahahanap kahit rito sa Kanlurang mundo. Ang mga mapagpananampalatayang mga pastor ay sinasalakay noong mga nagsasanhi ng paghihiwalay ng simbahan. Ang mga magulang ay inuusig ang kanilang sariling mga anak dahil sa pagiging mga Kristiyano. At ito’y nakagugulat na makita kung anong ginagawa ng ilang mga tao mga matatanda nang mga magulang na mga seryosong mga Kristiyano! Marami ang tunay na nakakulong, at iniiwang mag-isang lubusan, di kailan man binibisita ng kanilang di Kristiyanong mga anak. Maraming mga pastor ang nagsasabi sa akin iniisip nila na ang mga Kristiyano sa Amerika ay malapit ng makaranas ng mas matindi pang pag-uusig. Ngunit tandaan, sinabi ni Hesus,

“Mapapalad kayo kung kayo'y kapootan ng mga tao, at kung kayo'y ihiwalay nila, at kayo'y alimurahin, at itakuwil ang inyong pangalan na tila masasama, dahil sa Anak ng tao. Mangagalak kayo sa araw na yaon, at magsilukso kayo sa kagalakan; sapagka't narito, ang ganti sa inyo'y malaki sa langit; sapagka't sa gayon ding paraan ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga propeta” (Lucas 6:22-23).

Kantahin ito muli – himno bilang 3 – ang pangalawang taludtod!

Madilim ang gabi, ang kasalanan ay nakipagdigma laban sa atin;
   Mabigat ang karga ng pagdurusa na ating dala;
Ngunit ngayon nakikita natin ang mga tanda ng Kanyang pagdating;
   Ang ating mga puso ay umiilaw sa loob natin, ang tasa ng galak ay umaapaw!
Siya’ darating muli, Siya’y darating muli,
   Ang pinaka parehong Hesus, tinanggihan ng mga tao;
Siya’y darating muli, Siya’y darating muli,
   Na may kapangyarihan at dakilang luwalhati, Siya’y darating muli!

III. Pangatlo, mayroon ang tanda ng malawakang ebanghelismo sa mundo.

Pansinin kung gaano itong nakapagtatakang nakalalakas ng loob na tanda ay biglang nagpapakita, sa gitna ng mga teribleng mga tandang ito. Tumayo habang basahin ko ang Mateo 24:9-14.

“Kung magkagayo'y ibibigay kayo sa kapighatian, at kayo'y papatayin: at kayo'y kapopootan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. At kung magkagayo'y maraming mangatitisod, at mangagkakanuluhan ang isa't isa, at mangagkakapootan ang isa't isa. At magsisibangon ang maraming bulaang propeta, at kanilang ililigaw ang marami. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pagibig ng marami ay lalamig. Datapuwa't ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. At ipangangaral ang evangeliong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa; at kung magkagayo'y darating ang wakas” (Mateo 24:9-14).

Maari nang magsi-upo.

Ang “Ebanghelyo ng Kaharian” ay simple “ang Ebanghelyo” sa Marcos 13:10, na nagsasabi, “At sa lahat ng mga bansa ay kinakailangan munang maipangaral ang evangelio.” Sa pinaka gitna ng apostasiya at pag-uusig, biglaang sinabi ni Kristo ang Ebanghelyo ay ipapangaral sa lahat ng mundo, “at kung magkagayo’y darating ang wakas” (Mateo 24:14).

Anong propesiya! Napaka kaunting mga lugar sa mundo kung saan ang Ebanghelyo ay hindi maaring madinig sa ating panahon. Sa pamamagitan ng Internet, ng radyo, ng maikling alon, ng satekayt, at sa pamamagitan ng libo-libong mga misyonaryo – ang Ebanghelyo ay ikinakalat ng malakawakan sa mundo ngayon! Ang Mateo 24:11-14 ay natutupad sa ating henerasyon! Nakapagtataka ito, kahit na habang ang mga simbahan sa Kanluran ay isinasara ang kanilang mga pinto at hinihinto ang kanilang paggabing paglilingkod, na mayrong isang pagsabog ng Ebanghelyo sa mga Pangatlong Mundo – sa Tsina, Timogsilangang Asiya, sa mga Hmong, at mga Untouchable ng Indiya! Apostasiya at muling pagkabuhay – ay nagaganap sa parehong beses – gaya ng pagkahula ni Hesus! Anong anong kakaibang kabalintunan! Gayon iyan mismo ang nangyayari, gaya ng pagkahula ni Kristo na ito nga ay mangyayari!

“At ipangangaral ang evangeliong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa; at kung magkagayo'y darating ang wakas” (Mateo 24:14).

Aleluya! Si Hesus ay darating! Kantahin ito muli!

Madilim ang gabi, ang kasalanan ay nakipagdigma laban sa atin;
   Mabigat ang karga ng pagdurusa na ating dala;
Ngunit ngayon nakikita natin ang mga tanda ng Kanyang pagdating;
   Ang ating mga puso ay umiilaw sa loob natin, ang tasa ng galak ay umaapaw!
Siya’ darating muli, Siya’y darating muli,
   Ang pinaka parehong Hesus, tinanggihan ng mga tao;
Siya’y darating muli, Siya’y darating muli,
   Na may kapangyarihan at dakilang luwalhati, Siya’y darating muli!

Kilala mo ba si Kristo? Magiging handa ka ba kapag dumating Siya? Ikaw ba ay napagbagong loob? “Muling pagtatalaga” ay hindi tutulong sa iyo kung ika’y nawawala. Ang ilan ay nagsasabi sila’y bumabalik kay Kristo tulad ng Mapagwalgas na Anak. Ngunit di kailan man sinasabi ng Bibliya na ang Mapagwalgas na Anak ay minsan naligtas, nanumbalik sa dating kasamaan, at tapos ay muling itinalaga ang kanyang buhay. Hindi! Simpleng sinasabi ng Bibliya na siya ay nawawala! Sinabi ng sarili niyang ama,

“Sapagka't patay na ang anak kong ito, at muling nabuhay; siya'y nawala, at nasumpungan” (Lucas 15:24).

Dapat kang magpunta kay Kristo na nakumbinsi na ikaw ay nawawala! Iklik ito upang basahin ang “Ang Paraan ng Biyaya” ng dakilang ebanghelistang si George Whitefield (1714-1770).

Kung hindi ka kumbinsido na ikaw ay nawawala, hindi ka magpupunta kay Hesus. Hindi ka magtitiwala sa Kanya lamang. Hindi mo mararanasan ang tunay na pagbabagong loob, at hindi ka malilinis mula sa kasalanan sa pamamagitan ng Dugo ni Kristo, o mabigyan ng buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo.

O Diyos, panalangin namin na mayroong nawawalang kasalanan, nakikinig o binabasa ang manuskritong ito, o nanonood sa aking ipangaral ito sa YouTube o sa aming websayt, ay mapupunta sa ilalim ng kumbiksyon ng kasalanan at magtiwala kay Hesu-Kristo Iyong Anak. Amen.

Kung ang pangaral na ito ay nagkapagpala sa iyo paki padalhan ng isang email si Dr. Hymers at sabihin sa kanya – rlhymersjr@sbcglobal.net (iklik ito). Maari kang sumulat kay Dr. Hymers sa kahit anong wika, ngunit sumulat sa Ingles kung kaya mo.

(KATAPUSAN NG PANGARAL)
Maari ninyong mabasa ang mga sermon ni Dr. Hymers linggo-linggo sa Internet sa
www.realconversion.com o www.rlhsermons.com. I-klik ang
 “Mga Pangaral sa Tagalog.”

Maari ninyong sulatan sa pamamagitan ng email si Dr. Hymers sa Ingles sa
rlhymersjr@sbcglobal.net – o maari ninyong sulatan siya sa P.O. Box 15308, Los Angeles,
CA 90015. O tawagan sa (818)352-0452.

Banal na Kasulatan na Binasa Bago ang Pangaral ni Gg. Abel Prudhomme: Marcos 13:1-13.
Kumanta na Mag-isa Bago ang Pangaral ni Mr. Benjamin Kincaid Griffith:
“Si Hesus ay Darating Muli.” Isinalin mula sa
“Jesus is Coming Again” (ni John W. Peterson, 1921-2006).


ANG BALANGKAS NG

ANG MGA TANDA NG PANGALAWANG PAGDATING NI KRISTO

ni Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito, at ng katapusan ng sanglibutan?” (Mateo 24:3).

(Mateo 24:1-2; Lucas 21:20-24; Mateo 24:14, 36)

I.   Una, mayroong mga tanda sa mga simbahan, Mateo 24:4-5;
I Ni Timoteo 4:1; II Mga Taga Corinto 11:4; I Ni Juan 4:3;
Lucas 24:39; Mateo 24:24; II Mga Taga Corinto 11:13-15;
II Ni Timoteo 4:3-4; II Mga Taga Tesalonica 2:3; Mateo 24:12;
Mga Gawa 2:46-47; Lucas 18:1-8; 21:28; II Ni Pedro 3:3-4;
Mateo 25:5.

II.  Pangalawa, mayroong mga tanda ng pag-uusig, Mateo 24:9-10;
Marcos 13:12-13; Lucas 6:22-23.

III. Pangatlo, mayroon ang tanda ng malawakang ebanghelismo sa mundo,
Mateo 24:9-14; Marcos 13:10; Lucas 15:24.