Print Sermon

Ang mga pangaral na manuskrito at mga videyo ay ngayon lumalabas sa 1,500,000 na mga kompyupter sa lampas na 221 na mga bansa kada taon sa www.sermonsfortheworld.com . Daan-daang iba ang nanonood ng mga videyo, sa YouTube, ngunit di nagtatagal ay iniiwan ang YouTube at nagpupunta sa aming websayt, dahil bawat pangaral ay nagtuturo sa kanila papalyo mula sa YouTube tungo sa aming websayt. Ang YouTube ay nagdadala ng mga tao sa aming websayt. Ang mga pangaral na manuskrito ay ibinibigay sa 46 na mga wika sa halos 120,000 na mga kompyuter kada buwan. Ang pangaral na manuskrito ay hindi nakarapatang magpalathala, kaya nagagamit ng mga mangangaral ang mga ito na walang pahintulot. Mayroong daan-daang mga videyo ni Dr. Hymers at ng kanyang mga estudyanteng nangangaral. Ang mga manuskrito ay hindi nakarapatang magpalathala, ngunit lahat ng mga videyo nakarapatang magpalathala. Paki-klik ito upang matutunan kung paano ka maaring gumawa ng isang buwan-buwanang donasyon upang tulungan kami sa dakilang gawaing ito ng pagkakalat ng Ebanghelyo sa buong mundo, kasama ang mga Muslim at mga Hindu na mga bansa.

Tuwing nagsusulat kay Dr. Hymers, laging sabihin sa kanya kung anong bansa ka nakatira, o hindi ka niya masasagot. Ang email ni Dr. Hymers’ ay rlhymersjr@sbcglobal.net .
SI NOE – ISANG URI NG KRISTO!

NOAH – A TYPE OF CHRIST!

ni Dr. R. L. Hymers, Jr.

Isang pangaral na ipinangaral sa Baptist Tabernacle ng Los Angeles
Gabi ng Araw ng Panginoon, Ika-19 ng Hunyo taon 2011


Si Benjamin Keach ay ipinanganak noong 1640. Siya ay binautismohan pagkatapos niyang mapagbagong loob sa edad na 15. Nagsimula siyang mangaral sa edad ng 18. Noong 1668, sa edad na 28, siya’y naging pastor ng isang Bautismong simbahan sa London, kung saan maya-maya’y ipinastor ni Dr. John Gill at C. H. Spurgeon. Siya ang may-akda ng 43 mga aklat at nagkaroon ng malawak na impluwensya sa mga Bautismo at sa mga iba. Isa sa kanyang pinaka tanyag na aklat ay ang Pangangaral Mula sa mga Uri at mga Talinghaga ng Bibliya [Preaching From the Types and Metaphors of the Bible] (mula sa Kregel Publications, 1972 inilimbag muling 1855 na edisyon). Ako’y nagkakautang kay Benjamin Keach para sa balangkas ng pangaral na ito kay “Noe – isang Uri ng Kristo.” Paki lipat sa inyong Bibliya sa Mga Taga Hebreo 11:7, at magsitayo para sa pagbabasa ng Salita ng Diyos.

“Sa pananampalataya si Noe, nang paunawaan ng Dios tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot, ay naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kaniyang sangbahayan; na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanglibutan, at naging tagapagmana ng katuwiran na ayon sa pananampalataya” (Mga Taga Hebreo 11:7).

Maari nang magsi-upo.

Si Noe ay makikita bilang isang uri ng Kristo dahil sa maraming mga pagkakaparis at mga pagkakapareho sa pagitan ni Noe at Kristo.

I. Una, si Noe ay, sa isang tunay na diwa, ang pisika na tagapagligtas ng mundo sa kanyang araw.

Sa pamamagitan ni Noe at kanyang pananampalataya at kanyang gawain na ang “binhi” ng sangkatauhan ay napanatili mula sa pagkakalunod mula sa Matinding Pagbaha. Noong ang Baha ay dumating,

“Nilipol ang bawa't may buhay na nasa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din ang hayop, at ang mga umuusad at ang mga ibon sa himpapawid; at sila'y nalipol sa lupa: at ang natira lamang, ay si Noe at ang mga kasama niya sa sasakyan”
      (Genesis 7:23).

Sa pamamagitan ni Noe, ang kanyang tatlong mga anak at kanilang mga asawa, isang “binhi” ng sangakatauhan ay napanatili. Ang lahat ng natira ng sangkatauhan ay nasawi sa Baha.

Si Kristo ay ang katapat na uri, ang katuparan ni Noe, ang uri. Si Kristo ang Dakilang Tagapagligtas, ang espirituwal na Tagapagligtas ng mundo. Sinabi ng anghel ng Panginoon kay Jose, “ang pangalang itatawag mo sa kaniya'y JESUS; sapagka't ililigtas niya ang kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan” (Mateo 1:21). Ang pangalang “Hesus” ay nangangahulugang “naglilitas na Jehovah.” Sa pamamagitan ni Hesus, isang “binhi” ng sangkatauhan ay naligtas, “ililigtas niya ang kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan.” Gaya nang nagawa lamang ni Noe na iligtas ang “kanyang sangbahayan” (Mga Taga Hebreo 11:7), kaya rin maliligtas lamang ni Hesus yoong mga nagpupunta sa Kanya sa pananampalataya. Yoong mga nanatiling di-napagbabagong loob ay mapupunta sa Impiyerno, gaya ng mga tao ng araw ni Noe ay nasawi noong ipinadala ng Diyos ang “pagkagunaw sa sanglibutan ng masasama” (II Ni Pedro 2:5).

II. Pangalawa, si Noe ay isang mangangaral ng katuwiran.

Tayo ay sinabihan na ang “sanglibutan ay hindi pinatawad [ng Diyos], datapuwa't iningatan si Noe na tagapangaral ng katuwiran” (II Ni Pedro 2:5). Si Noe ay nangaral ng katuwiran at tumawag ng mga makasalanan sa pagsisisi at pananampalataya. Ngunit kinasuklaman ng mga tao ng araw ni Noe ang pangangaral at tinanggihang magsisi, maniwala at maligtas.

“At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng Anak ng tao. Sapagka't gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom, at nangagaasawa at pinapapagaasawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong, At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw, at sila'y tinangay na lahat; ay gayon din naman ang pagparito ng Anak ng tao” (Mateo 24:37-39).

Ang mga tao ng araw ni Noe ay inisip lamang ang tungkol sa mga pisikal na mga kasiyahan. Hindi sila nakinig sa babala ni Noe tungkol sa padating na paghahatol. “Hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw” dahil sila’y “sadyang nililimot” (II Ni Pedro 3:5). Sadyang kanilang ikinalilimot ang padating na paghahatol. Kahit na narinig nila ang babala ni Noe sa kanila ng maraming taon, hindi nila siya pinaniwalaan, magsisi at magpunta sa Daong.

Ito’y parehas kay Kristo. Ang Kanyang pangangaral ay tinanggihan rin ng karamihan noong mga nakarinig sa Kanya. Tumangis si Hesus dahil sa Jerusalem (Lucas 19:41). sinabi Niya, na may biyak na puso,

“Oh Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta, at bumabato sa mga sinusugo sa kaniya! makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak, na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kaniyang mga sisiw sa ilalim ng kaniyang mga pakpak, ay ayaw kayo!” (Mateo 23:37).

Si Hesus ay nangaral ng pagsisisi at ang pangangailangan para sa bagong pagkapanganak at pagbabagong loob. Gayon din si Noe ng walang duda, “tagapangaral ng katuwiran” (II Ni Pedro 2:5).

III. Pangatlo, itinayo ni Noe ang isang daong.

Hindi siya nagtayo ng isang bapor. Ang isang bapor ay matataob sa Deluge, gaya ng lahat ng ibang mga bapor. Ang Hebreong salitang isinaling “daong” ay “tebah.” Literal nitong ibig sabihin ay “isang kahon.” Sinabi ni Dr. M. R. DeHaan, “Ang pinaka-unang bagay na papansinin ay ang ideya ng isang daong para sa pagpapanatili ni Noe at kanyang pamilya ay nagbuhat mula sa puso ng Diyos. Ito’y hindi imbensyon ng tao…Wala ni isang bagay [ay] naiwan sa tao” (isinalin mula kay M. R. DeHaan, M.D., Portraits of Christ in Genesis, Zondervan Publishing House, 1966, pp. 82, 84). Ang Daong ay isang napakalaking kahon na hindi maaring mataob. Ang ispasyo sa Daong ay mga 1.4 milyong kubikong talampakan, katumbas ng 522 kahong-karo ng riles ng tren. Ito’y tatlong palapag ang taas at kayang maka buhat ng higit sa 125,000 na mga hayop ng karaniwang laki ng isang tupa. Sinabi ng Diyos kay Noe,

“Ganitong paraan gagawin mo: tatlong daang siko [mga 450 talampakan] ang haba ng sasakyan, limang pung siko [mga 75 talampakan] ang luwang, at tatlong pung siko ang taas [mga 45 talampakan]” (Genesis 6:15).

Gaya ng pagtayo ni Noe ang Daong, gayon din ang pagtayo ni Kristo sa Kanyang simbahan. Sinabi ni Kristo,

“Itatayo ko ang aking iglesia; at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya” (Mateo 16:18).

Itinayo ni Noe ang Daong ayon sa saktong detalye na ibinigay ng Diyos. Ginawa ni Kristo ang parehong bagay. Sa pagtatayo ng Kanyang simbahan, sinundan ni Kristo saktong-sakto ang mga propesiya sa Kanya na ibinigay sa Lumang Tipang mga Kasulatan. Sa apat na mga Ebanghelyo tayo ay paulit-ulit na sinabihan na ang bawat bagay na ginawa ni Kristo ay nagawa “upang ang Kasulatan ay matupad.” Ang Ebanghelyo mismo ay nagsasabing,

“Si Cristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan; At siya'y inilibing; at siya'y muling binuhay nang ikatlong araw ayon sa mga kasulatan
      (I Mga Taga Corinto 15:3-4).

Mayroon lamang isang pintuan sa Daong ni Noe (Genesis 6:16). Kaya, mayroon lamang isang pintuan sa tunay na simbahan. Ang nag-iisang daan papasok sa isang tunay na simbahan ay sa pamamagitan ni Kristo, na nagsabing, “Ako ang pintuan” (Juan 10:7). Si Kristo ang nag-iisang pintuan sa kaligtasan. Sinabi ni Kristo, “Ako ang pintuan; ang sinomang taong pumasok sa akin, ay siya'y maliligtas” (Juan 10:9). Nagbigay ang Diyos ng kaligtasan mula sa kasalanan at paghahatol sa pamamagitan ng pagpapadala kay Kristo upang mamatay sa Krus upang magbayad para sa ating mga kasalanan, at bumangon mula sa pagkamatay upang bigyan tayo ng buhay. Ngunit hindi nagbigay ang Diyos ng iba pang paraan upang ang tao ay maligtas. Sinabi ni Hesus, “Sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko” (Juan 14:6). Mayroon lamang isang pintuan papasok sa Daong, at mayroon lamang isang paraan upang maligtas – sa pamamagitan ni Hesu-Kristo ang ating Panginoon. Dapat kang mapunta sa kaligtasan sa pamamagitan ni Hesu-Kristo.

Ang lahat nang nagpunta sa Daong ni Noe ay naligtas mula sa paghahatol. Ngunit ang lahat noong mga hindi pumasok sa Daong ay nasawi. Kaya, lahat ng tatangging magpunta kay Kristo ay mapapahamak.

Ang Daong ni Noe ay nai-itsa-itsa ng magagaspang na mga alon, at gayon man ay napanatili. Kaya ang simbahan ay naiitsa-itsa sa magulong mundong ito, at gayon man ay napananatili. Noong ang Baha ay natapos na, si Noe ay nagpadala ng isang kalapati palabas ng Daong at bumalik na may dalang isang sangay ng olivo sa bunganga nito, na nagsisimbolo ng kapayapaan. Gayon din kapag iyong maranasan ang tunay na pagbabagong loob. Ika’y maiitsa-itsa, sa ilalim ng mga pagtutukso mula sa Diablo, at pangungumbinsi ng pagkakasala ng Banal na Espiritu. Ngunit kapag ika’y magpupunta kay Hesus, ang Espiritu ng Diyos ay magdadala sa iyo ng kapayapaan at pahinga sa iyo. Gaya nang pagkalagay nito ni Charlotte Elliott sa kanyang magandang himno,

Bilang ako lamang, kahit na naibabato-bato
   Na maraming mga gusot, maraming pag-aalinlangan,
Mga pakikipaglaban at mga takot sa loob, at labas
   O Kordero ng Diyos, Ako’y pupunta! Ako’y pupunta!
(“Bilang Ako Lamang.” Isinalin mula sa “Just As I Am”
     ni Charlotte Elliott, 1789-1871).

Magsitayo at kantahin ang himnong iyan. Ito’y bilang 7 sa inyong papel.

Bilang ako lamang, na walang pakiusap,
   Ngunit iyang Iyong dugo ay ibinuhos para sa akin,
At na ako’y tinatawag Mong magpunta sa Iyo,
   O Kordero ng Diyos, Ako’y pupunta! Ako’y pupunta!

Bilang ako lamang, at di naghihintay
   Upang maalisan ang aking kaluluwa ng isang maitim na mantsa,
Sa Iyo na kung kanino’y ang dugo’y makalilinis ng bawat mantsa,
   O Kordero ng Diyos, Ako’y pupunta! Ako’y pupunta!

Bilang ako lamang, kahit na naibabato-bato
   Na maraming mga gusot, maraming pag-aalinlangan,
Mga pakikipaglaban at mga takot sa loob, at labas
   O Kordero ng Diyos, Ako’y pupunta! Ako’y pupunta!

Bilang ako lamang, mahirap, sira, bulag;
   Ang paningin, mga kayamanan, pagpapagaling ng isipan,
Oo, lahat ng kailangan ko sa Iyo aking nahahanap,
   O Kordero ng Diyos, pupunta ako! Pupunta ako!

Bilang ako lamang, Iyong tatanggapin,
   Ay masayang sasalubungin, papatawarin, lilinisin, at pahuhupain;
Dahil ang Iyong pangako aking pinaniniwalaan,
   O Kordero ng Diyos, Ako’y pupunta! Ako’y pupunta!
(“Bilang Ako Lamang.” Isinalin mula sa “Just As I Am”
     ni Charlotte Elliott, 1789-1871).

(KATAPUSAN NG PANGARAL)
Maari ninyong mabasa ang mga sermon ni Dr. Hymers linggo-linggo sa Internet sa
www.realconversion.com. I-klik ang “Mga Pangaral sa Tagalog.”

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here)
or you may write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015.
Or phone him at (818)352-0452.

Pagbabasa ng Kasulatan Bago ng Pangaral ni Dr. Kreighton L. Chan: Mateo 24:32-39.
Kumanta ng Solo Bago ng Pangaral si Gg. Benjamin Kincaid Griffith:
“Hesus, Ako’y Pupunta.” Isinalin mula sa
“Jesus, I Come” (ni William T. Sleeper, 1819-1904).


ANG BALANGKAS NG

SI NOE – ISANG URI NG KRISTO!

ni Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Sa pananampalataya si Noe, nang paunawaan ng Dios tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot, ay naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kaniyang sangbahayan; na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanglibutan, at naging tagapagmana ng katuwiran na ayon sa pananampalataya” (Mga Taga Hebreo 11:7).

I.   Una, si Noe ay, sa isang tunay na diwa, ang pisika na tagapagligtas ng
mundo sa kanyang araw, Genesis 7:12; Mateo 1:21; II Ni Pedro 2:5.

II.  Pangalawa, si Noe ay isang mangangaral ng katuwiran, II Ni Pedro 2:5;
Mateo 24:37-39; II Ni Pedro 3:5; Lucas 19:41; Mateo 23:37.

III. Pangatlo, itinayo ni Noe ang isang daong, Genesis 6:15; Mateo 16:18;
I Mga Taga Corinto 15:3-4; Genesis 6:16; Juan 10:7, 9; 14:6.