Print Sermon

Objektif sitwèb sa a se founi maniskri mesaj gratis ak videyo mesaj yo bay pastè yo ak misyonè yo atravè mond lan, espesyalman nan peyi soudevlope yo, kote ki pa gen kèk seminè teyolojik oswa lekòl Biblik.

Maniskri mesaj sa yo ak videyo yo ale kounye a nan anviwon 1,500,000 òdinatè nan plis pase 215 peyi chak ane nan www.sermonsfortheworld.com Dè santèn lòt moun gade videyo yo sou YouTube, men byento yo kite YouTube epi vini sou sit entènèt nou an.YouTube alimante moun yo nan sit entènèt nou an. Maniskri mesaj yo difize nan 46 lang a anviwon 120,000 òdinatè chak mwa. Maniskri mesaj yo pa gen dwadotè, konsa predikatè yo ka itilize yo san pèmisyon nou. Tanpri klike isit la pou aprann kijan ou ka fè yon don chak mwa pou ede nou nan gwo travay sa a pou preche Levanjil la nan lemonn antye.

Chak fwa ou ekri Doktè Hymers, toujou di l nan ki peyi ou rete, oswa li pa ka reponn ou. Imel Doktè Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net.
ANKOURAJMAN AK AVÈTISMAN NAN TRIBILASYON –
KOUNYE A AK NAN LAVNI

ENCOURAGEMENT AND WARNING IN TRIBULATION –
NOW AND IN THE FUTURE
(Creole)

pa Doktè R. L. Hymers, Jr.

Yon mesaj ki te ekri pa by Doktè R. L. Hymers, Jr.
avèk materyèl pa Doktè Christopher L. Cagan
te preche nan Tabènak Baptis Los Angeles la Jou Aswè Senyè a, 19 Me 2019
A sermon written by Dr. R. L. Hymers, Jr.
with material by Dr. Christopher L. Cagan
preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, May 19, 2019

“Mwen pale konsa pou nou kapab gen kè poze nan mwen. Nou gen pou n soufri anpil sou latè. Men, pran kouray, lemonn deja pèdi devan mwen” (Jan 16:33).


Jezi te di, “Nan mond lan ou pral gen tribilasyon.” Mo ki tradui “tribilasyon” se thlipsis. Li ta ka tradui “presyon.” Nou tout gen presyon nan lavi nou. Men, tan ki pi mal nan presyon an ap vini ankò. Tribilasyon an se peryòd sèt lane jis anvan Kris la desann sou mòn oliv yo pou dirije mond lan nan lajistis. Pati ki pi mal la nan tribilasyon sa a se dènye twa zan edmi yo. Nan sèt lane jis anvan Kris la retounen sou tè a, antikrisyanism la pral dirije mond lan. Bib la endike ke tout moun ki vin tounen yon Kretyen pandan sèt ane sa yo pral matirize.

Apot Jan te wè yon vizyon nanm Kretyen nan tribilasyon sa yo nan syèl la. Li te di,

“Aprè sa, ti Mouton an kase senkyèm sele a. Lè sa a, mwen wè anba lotèl la nanm tout moun yo te touye paske yo t ap fè konnen Pawòl Bondye a, paske yo t ap di verite a jan l ye a” (Revelasyon 6:9).

Answit li te ekri,

“Se moun ki pase anba gwo pèsekisyon an. Yo lave rad yo, yo blanchi yo nan san ti Mouton an” (Revelasyon 7:14).

Sèt lane sa yo pral pi mal pou Kretyen yo pase nenpòt lòd peryòd nan listwa. Jezi te di,

“Paske le sa a, va gen yon gwo lafliksyon moun poko janm wè depi nan kòmansman lè Bondye t ap kreye latè a jouk jodi a. P ap janm gen yon lòt tankou l ankò” (Matye 24:21).

Wi, pral gen yon anlèvman. Bib la di,

“Lè sa a, n a tande yon gwo lòd pase, n a tande vwa chèf zanj lan ansanm ak kout klewon Bondye a: epi Senyè a menm va desann sòt nan syèl la. Moun ki te mete konfyans yon an Kris la lè yo te mouri, se yo ki va leve sòti vivan an premye. Aprè sa, nou menm ki va vivan toujou lè sa a, y ap vin pran nou, nou menm ansanm ak moun ki sòti vivan nan lanmò yo, y ap mete nou sou nyaj yo pou n al kontre Senyè a anwo a. Konsa, nou tout n ap toujou ansanm ak Senyè a.” (I Tesalonisyen 4:16-17).

Sepandan, nou pa dwe panse ke pwomès sa a pral evite nou eprèv jodi a, menm anvan gwo tribilasyon an. Nan tèks nou an, Jezi te di Kretyen yo t ap gen tribilasyon pandan tout laj sa a.

“Mwen pale konsa pou nou kapab gen kè poze nan mwen. Nou gen pou n soufri anpil sou late. Men, pran kouray, lemonn deja pèdi devan mwen” (Jan 16:33).

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

MESAJ NOU YO DISPONIB SOU TELEFÒN SELILÈ W LA KOUNYE A.
ALE NAN WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
KLIKE SOU BOUTON VÈT LA KA MO “APP” SOU LI A.
SWIV ENSTRIKSYON YO KI MONTE A.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Ann konsidere sa Jezi te di ak anpil atansyon. Mwen pral fè kòmantè sou dezyèm pati a nan vèsè a, answit premye pati a, epi tou dènye pati a.

I. Premyèman, “nan mond lan ou pral gen tribilasyon.”

Jezi te di disip yo, e li aplike pou tout kretyen nan laj sa a. Kretyen yo pral gen pwoblèm fizik. Apot Pòl te ekri,

“Malgre sa, pou lògèy pa fè m gonfle avèk kalite bèl revelasyon sa yo mwen resevwa, yo ban m yon kalite maladi nan kò m k ap fè m soufri, ou ta di yon zanj Satan voye maltrete m pou anpeche m gen lògèy …” (II Korentyen 12:7).

Sa sanble endike pwoblèm Pòl te genyen ak je l. Li se yon endikasyon ke kretyen yo pral ale nan tribilasyon an nan maladi fizik, doulè, ak lanmò fizik. Nou pa chape anba maladi fizik ak doulè lè nou vin kretyen.

Kretyen yo pral ale tou nan lòt eprèv ak tribilasyon nan mond peche nou an ki tonbe. Apot Pòl te pale de kretyen ki gen eksperyans

“…tribilasyon, oswa kè sere, oswa pèsekisyon, oswa grangou, oswa toutouni, oswa lanmò, oswa nepe? Daprè sa ki ekri nan liv la: Se poutèt ou, tout moun yo sòti pou touye nou. Yo gade nou tankou mouton y ap mennen labatwa” (Women 8:35-36).

Men kisa, atò, ki va fè nou pèdi renmen Kris la gen pou nou an?” (Women 8:35a).

“Nan mond lan ou pral gen anpil tribilasyon” (Jan 16:33).

Tout Apot yo te mouri pou lafwa yo nan Kris la - eksepte pou Jan - ki te tranpe nan lwil bouyi, ak mak pou tout rès lavi li. Kretyen nan tout laj yo te soufri pou lafwa yo. Liv martir Foxe la a se yon liv klasik ki dokimante soufrans nan mati kretyen nan tout listwa. Doktè Paul Marshall te di,

Nan forè Amerik Santral yo ... kan travay Chinwa yo, prizon Pakistan yo, revòlt Endyen yo, ak tout ti bouk Soudan yo ki gen anpil kwayan deja peye pri final pou lafwa yo (ibid, paj 160).

Nan Soudan kretyen yo tounen esklav.Nan Iran yo asasinen. Nan Kiba yo nan prizon. Nan Lachin yo bat jouk yo mouri. Nan plis pase 60 peyi atravè lemond y ap anmède kretyen yo, abize, tòtire oswa egzekite paske nan lafwa yo. 200,000,000 kretyen toupatou sou latè ap viv nan krent pou sekrè, vijilan, oswa represyon eta ... chak santèn de milyon kretyen soufri tou senpleman paske sa yo kwè (Paul Marshall, Ph.D., san yo kriye, Pawòl, 1997, back jacket).

Menm isit la nan Lwès la, vrèman kretyen yo souvan selibatè epi ralanti oswa anmède, pa yon sosyete de plizanpli pwofàn. Krisyanis la ak Bib la yo nan betiz nan salklas kolèj. Anpil kretyen yo pase pou avansman, ak lòt moun yo sispann nan travay yo paske dezi yo se te adore Bondye nan legliz yo nan Jou Seyè a. Menm manm fanmi ki pa kretyen epi fèb, nouvo evanjelik mou yo ak fèb yo meprize kretyen devwe yo. Jan Jezi te di,

“Nan mond lan ou pral gen anpil tribilasyon” (Jan 16:33).

II. Dezyèmman, “mwen di w tout bagay sa yo, pou w ka gen lapè nan mwen.”

Sa a se yon pwomès bay moun ki "nan Kris la." "Nan mwen." Li se sous lapè enteryè. Jezi te di,

“M ap ban nou kè poze. M ap fè kè nou poze nan jan pa mwen. Mwen p ap fè li pou nou jan sa fèt daprè prensip ki nan lemonn. Pa kite anyen toumante tèt nou, nou pa bezwen pè.…” (Jan 14:27).

Lè yon moun konnen Kris la, gen yon lapè enteryè ki etabli ke lòt moun nan mond lan pa genyen.

Moun ki "nan" Kris la, epi ki konfye pwoblèm li a Bondye nan lapriyè, gen yon lapè spesifik, ke Bib la rele.

“konsa Bondye va ban nou kè poze nan jan pa l, bagay lèzòm pa ka konprann.” (Filipyen 4:7). Mond lan tou senpleman pa ka konprann poukisa yo ta arete, tòtire, anprizone ak ekzekite kretyen yo - jan yo ye nan anpil peyi atravè mond lan aswè a.

Lapè sa a pa vle di ke kretyen an pa gen okenn konfli anndan, pwoblèm emosyonèl, oswa maladi fizik. Anpil evanjelik nan Amerik yo obsede avèk siksè, pwosperite, trankilite, kontantman, ak amelyorasyon pwòp tèt ou. Sijè sa yo ta sanble ridikil, yon kretyen Chinwa ke yo te pann tèt anba pou lafwa li, oswa yon kretyen Kiben ki te pase senk ane nan prizon solitèr, oswa yon kretyen nan Iran fè fas a lanmò pou kwè nan Jezi.

Kretyen sa yo ki te pèsekite nan peyi Tyèmond yo te pi pwòch pou konprann sa Jezi te vle di Le li te di, “mwen di w tout bagay sa yo, pou w ka gen lapè nan mwen” (Jan 16:33). M panse ke yo ta konprann ke lapè sa a fè referans a yon kalm enteryè, ki sòti nan yon konesans ke peche yo padone, e ke Bondye gen sousi pou yo

M pral li II Korentyen 11:24-28. Koute m alò m ap rakonte w sa k te rive Apot Pòl. Li te di,

“An senk fwa, jwif yo ban m trant nèf kout fwèt. An twa fwa, women yo bat mwen. Yon fwa yo kalonnen m wòch pou yo te touye mwen. Batiman koule avè m twa fwa. Yon fwa menm mwen pase yon jou ak yon nwit nan dlo. Anpil fwa menm, lè m ap vwayaje konsa dlo larivye manke pote m ale. Bandi manke touye m, jwif yo manke touye m tou, ata moun lòt nasyon yo manke touye m tou, ata moun lot nasyon yo manke touye m tou, ata moun lòt nasyon yo manke touye m tou. Mwen te an danje nan lavil, mwen te an danje andeyò, mwen te an danje sou lanmè. Ata swadizan frè yo manke touye mwen. Mwen redi travay, di, mwen fatige kò m anpil, mwen pase anpil nwit san dòmi, mwen konnen sa ki rele grangou ak swaf dlo. Anpil fwa mwen te blije rete san manje, mwen soufri fredi, mwen konn pa gen rad pou m mete sou mwen. San konte anpil lòt bagay ankò, chak jou se tèt chaje pou mwen ak bagay mwen gen pou m regle pou tout legliz yo” (II Korentyen 11:24-28).

Kòman Pòl te fè pale pou gen lapè nan sikonstans sa yo? Poutan li te fè. Pòl te bay repons lan nan Filipyen 4:6, 7.

“Pa bay kò nou traka pou anyen. Men, nan tout sikonstans mande Bondye tou sa nou bezwen nan lapriyè. Toujou sonje di l mèsi tou lè n ap lapriyè. Konsa, Bondye va ban nou kè poze nan jan pa l, bagay lèzòm pa ka konprann. La kenbe kè nou ak lespri nou fèm nan Jezikri.” (Filipyen 4:6-7).

Pòl te pase nan anpil tribilasyon ak soufrans, ankò li te pale isit la nan “lapè nan Bondye, ki pase tout konpreyansyon.”

III. Twazyèmman, “Se pou ou gen bon kouraj; Mwen te venk mond lan.”

Ou ka mande si wi ou non ou ka fè l nan travèse eprèv yo ak tribilasyon nan lavi yo. Jèn moun ki nan inivèsite kolèj yo dwe chita nan klas aprè klas, kote Bib la ak Krisyanis la atake yon fason sanglan, defèt, epi ridikil. "Èske mwen ka fè li, epi yo dwe yon kretyen?", Etidyan nan kolèj panse. "Èske mwen ka ale nan prezan pwosè sa a? Èske mwen ka fè li lè moun vire kont mwen? Èske mwen ka kenbe lè mwen pè - epi mwen pa gen anpil konfyans nan Bondye? "

Jodi a kretyen serye yo pase yo nan betiz an fanatik. Moun ap di ou ap fè twòp pou Jezi. Yo rele ou nan yon relijyon fasil nan yon sèl èdtan nan dimanch maten, oswa nan absans legliz la. Yo di ou pral kontan si sèlman ou pral sispann swiv Kris la. "Pa gen okenn nesesite pou pote kwa a. Pa gen okenn nesesite pou soufrans oswa doulè, ”yo di. "Bliye tout. Jis kite l ale epi ou dwe jan nou ye a. "Yo mete presyon sou ou. Kòm Jezi te di, "Nan mond lan ou pral gen tribilasyon."

Men Kris la di, “Men, pran kouraj, lemond déjà èi devan mwen.” Koute jan mwen li Women 8:35-39.

“Kisa, atò, ki va fè nou pèdi renmen Kris la gen pou ou an? Soufrans ka fè nous a? Osinon, grangou, mizè, gwo danje, lanmò? Daprè sa ki ekri nan Liv la: Se poutèt ou, tout moun yo sòti pou touye nou. Yo gade nou tankou mouton y ap mennen labatwa. Men, sou tout bagay say o, nou genyen batay la nèt ale, gremesi moun ki renmen nou an. Paske, mwen gen lasirans anyen pa ka fè nou pèdi renmen Kris la gen pou nou: ni lanmò, ni lavi, ni zanj Bondye yo, ni lòt otorite ak pouvwwa ki nan syèl la, ni pouvwa ki anba tè a. Non. Pa gen anyen nan tout kreyasyon Bondye a ki ka janm fè nou pèdi renmen Bondye fè nou wè nan Jezikri, Senyè nou an” (Women 8:35-39).

Lè ou vini nan Kris la, Li pran relè a. Li kenbe ou epi pa pral kite ou ale. Lè ou te vini nan Kris la, ou pa bezwen kenbe l. Li kenbe ou! Sòti nan moman sa a nan konvèsyon ou, se pou ou tout tan sekirite nan Kris la. Reyalite ke gen 200 milyon moun nan twazyèm mond lan ki dispoze soufri pou lafwa kretyen yo pwouve ke Kris kenbe disip li yo, epi yo p ap kite yo peri san espwa nan syèl la. Vini nan Kris la, epi Li fè tout Sali a, epi li kenbe tout! Kòm Mesye Ngann te chante anvan prèch la,

Nanm lan ki sou Jezi te apiye pou somèy,
   Mwen pa vle, mwen p ap kite pou lènmi l yo.
Nanm sa a, menm si tout lanfè ta dwe fè efò pou souke,
   Mwen pap janm, pa janm, pa janm renonse.
("Ala yon fondasyon fèm," 'K " Seleksyon kantik," Rippon 1787).

Tit la nan mesaj sa a se "Ankourajman ak Avètisman nan tribilasyon - Koulye a, ak nan lavni an." Mwen te ba ou ankourajman aswè a. Men, mwen dwe tou ba ou yon mo nan avètisman. Kèlkeswa pwoblèm nou pase kounye a se ti kras konpare ak sa moun yo ap soufri nan lòt kote. Nan Tyemond lan yo bat Kretyen yo, mete yo nan prizon, tòtire yo epi yo te tiye pou kwè nan Jezi. Lavi nou isit la nan Amerik se yon vakans konpare ak sa li ye isit la. Nan ane k ap vini yo li ka jwenn lwen pi difisil yo dwe yon kretyen isit la. Presyon an ap vin pi mal. Ou ka pèdi travay ou, kay ou, ak lajan ou pou vin yon kretyen serye. Li rive nan lòt peyi kounye a. Zanmi ou ak fanmi ou ka vire kont ou. Pale de tribilasyon an, Jezi te di, “Frè va denonse frè pou fè touye li. Papa va denonse pitit pitit va leve kont manman l ak papa l, l a fè touye yo. Tout moun pral rayi nou poutèt mwen. Men, moun ki va kenbe fèm jouk sa kaba, se li ki va sove” (Mak 13:12, 13). Li rive nan lòt peyi kounye a. Pa sezi si moun rejte ou menm anvan sèt ane sa yo.

Pwofèt Jeremi reponn li: -Si ou pran kouri ak moun ki nan sòlda ou yo, si ou konte sou ou, èske ou ka goumen ak chwal yo? e si nan peyi lapè, kote ou fè konfyans yo, yo fatige ou, kijan ou ka fè nan anfle larivyè Jouden an? ”(Jeremi 12: 5). Wi, ou pral pase kèk tribilasyon kounye a. Men, si ou pa ka fè fas ak presyon yo jodi a, kisa ou pral fè lè li vin pi mal? Si ou pa kapab viv kretyen an nan tan vakans jodi a, kisa ou pral fè lè tanpèt yo vini? Mwen ankouraje w pou w vin yon kretyen fò kounye a. Si ou fè sa kounye a ou pral yon kretyen fò pita. Mwen te panse de sa kòm yon nouvo kretyen lè mwen li Pastè Richard Wurmbrand’s book, Tòtire pou Kris la. Li pa sèlman yon liv pou li. Li chanje lavi mwen. Lè ou se yon kretyen se pa toujou yon vakans. Li ka difisil. Li difisil. Wi, “Men, pran kouray,” (Jan 16:33). Men tou konte pri a (gade Lik 14:28). Li pral vo tout bagay sa yo, pou ou ap viv avèk Kris la pou tout tan.

Epi kounyeya mwen dwe pale ak moun ki pèdi yo ki isit la aswè a. Jezi renmen ou. Li te mouri sou kwa a pou peye pou peche ou. Li te koule san li pou lave peche ou. Li leve sòti nan kavo a pou ba ou lavi. Si ou fè li konfyans, ou pral sove pou tout tan. Men, konfyans Jezi se pa sèlman yon kèk mo. Si nou fè Jezi konfyans sa vle di kwè nan Jezi. Wi, pral gen fwa difisil. Wi, ou ka soufri. Men, li pral vo li tout. Ou pral konnen Jezi. Ou pral viv avèk Kris la pou tout tan si ou fè li konfyans. Si ou ta renmen pale avè m sou konfyans Jezi, tanpri vini epi chita nan de premye ranje yo. Amèn.


LÈ OU EKRI DR. HYMERS OU DWE DI LI NAN KI PEYI W AP EKRI OSWA LI PA KA REPONN IMEL OU A. SI MESAJ SA YO BENI OU VOYE YON IMEL BAY Dr. Hymers. Imel Dr. Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net (klike isi). Ou ka ekri Dr. Hymers in nenpòt lang, men ekri an anglè si ou kapab. Si ou vle ekri Dr. Hymers pa lapòs, adrès li se P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Ou ka telefone l nan (818)352-0452.

(FEN MESAJ LA)
Ou ka li mesaj Doktè Hymers yo chak semèn sou entènèt la
nan www.sermonsfortheworld.com.
Klike sou “Mesaj an Kreyòl.”

Maniskri mesaj sa yo pa pwoteje pa dwadotè. Ou ka itilize yo san pèmisyon Dr. Hymers.
Sepandan, tout videyo mesaj Dr. Hymers yo, ak tout lòt mesaj yo sou videyo nan legliz nou
an, yo pwoteje pa dwadotè e yo kapab itilize sèlman ak pèmisyon.

Solo te chante anvan Mesaj la pa Mesye Jack Ngann:
“Ala yon Fondasyon Fèm” (‘K’ Seleksyon Kantik, Rippon 1787).


CHEMA DE

ANKOURAJMAN AK AVÈTISMAN NAN TRIBILASYON –
KOUNYE A AK NAN LAVNI

ENCOURAGEMENT AND WARNING IN TRIBULATION –
NOW AND IN THE FUTURE

Yon mesaj ki te ekri pa Doktè R. L. Hymers, Jr.
avèk materyèl pa Doktè Christopher L. Cagan

“Mwen pale konsa pou nou kapab gen kè poze nan mwen. Nou gen pou n soufri anpil sou latè. Men, pran kouray, lemonn deja pèdi devan mwen” (Jan 16:33).

(Revelasyon 6:9; 7:14; Matye 24:21; I Thesalonisyen 4:16-17)

I.   Premyèman, “Ou pral gen tribilasyon nan mond lan,” II Korentyen 12:7;
Women 8:35-36.

II.  Dezyèmman, “mwen di w tout bagay sayo, pou w ka gen lapè nan mwen”
Jan 14:27; II Korentyen 11:24-28; Filipyen 4:6-7.

III. Twazyèmman, “Men, pran kouraj lemonn deja pèdi devan mwen,”
Women 8:35-39; Mak 13:12, 13; Jeremi 12:5; Lik 14:28.