Print Sermon

Objektif sitwèb sa a se founi maniskri mesaj gratis ak videyo mesaj yo bay pastè yo ak misyonè yo atravè mond lan, espesyalman nan peyi soudevlope yo, kote ki pa gen kèk seminè teyolojik oswa lekòl Biblik.

Maniskri mesaj sa yo ak videyo yo ale kounye a nan anviwon 1,500,000 òdinatè nan plis pase 215 peyi chak ane nan www.sermonsfortheworld.com Dè santèn lòt moun gade videyo yo sou YouTube, men byento yo kite YouTube epi vini sou sit entènèt nou an.YouTube alimante moun yo nan sit entènèt nou an. Maniskri mesaj yo difize nan 46 lang a anviwon 120,000 òdinatè chak mwa. Maniskri mesaj yo pa gen dwadotè, konsa predikatè yo ka itilize yo san pèmisyon nou. Tanpri klike isit la pou aprann kijan ou ka fè yon don chak mwa pou ede nou nan gwo travay sa a pou preche Levanjil la nan lemonn antye.

Chak fwa ou ekri Doktè Hymers, toujou di l nan ki peyi ou rete, oswa li pa ka reponn ou. Imel Doktè Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net.
KONVÈSYON REYÈL – EDISYON 2015

REAL CONVERSION – 2015 EDITION
(Creole)

pa Dr. R. L. Hymers, Jr.

Yon mesaj ki te preche nan Tabènak Batis Los Angeles la
Maten Jou Segnè a, 4 Janvye 2015
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, January 4, 2015

“Li di: - Sa m ap di nou la a, se vre wi: Si nou pa chanje, si nou pa tounen tankou yon timoun piti, nou p ap janm ka mete pye nou nan Peyi Wa a ki nan syèl la.” (Matye 18:3).


Jezi te di klèman: “Si nou pa konvèti … nou p ap antre nan Peyi Wa a ki nan syèl la. Konsa, Li te fè l pafètman klè ke ou dwe fè eksperyans konvèsyon. Li te di si ou pa fè eksperyans konvèsyon ou “pa pral antre nan Peyi Wa a ki nan syèl la.”

Maten an mwen pral di ou kisa k ap pase nan yon moun ki fè eksperyans yon konvèsyon reyèl. Remake mwen te di yon konvèsyon “reyèl”. Atravè itilizasyon “Lapriyè Pechè a,” ak lòt fòm desizyonis, dè milyon de moun te sèlman gen eksperyans fo konvèsyon.

Nou gen kèk moun nan legliz nou an, ki gen ladan pwòp madanm mwen, ki te konvèti premye fwa yo te tande Levanjil te preche byen klè. Men yo tout se te granmoun ki te byen prepare pa sikonstans yo nan lavi a avan yo te tande Levanjil la. Okenn nan yo pa t timoun piti. Pifò nan konvèsyon reyèl nou yo, byen lwen, te pami jenn adilt ki te vin jwenn Kris aprè plizyè mwa (e menm plizyè ane) pou tande mesaj Levanjil yo. Spurgeon te di, “Kapab gen yon tèl lafwa nan premye koudèy la, men jeneralman nou atenn lafwa pa etap yo” (C. H. Spurgeon, Around the Wicket Gate, Pilgrim Publications, 1992 reenpresyon, p. 57). Men “etap yo” laplipa moun travèse.

I. Premyèman, ou vin legliz la pou kèk lòt rezon pase ou konvèti.

Prèske tout moun vin legliz pou premye fwa yo pou “move” rezon, tankou mwen te fè li. Mwen te vin legliz tankou yon tinedjè (adolesan) paske fanmi akote a te envite m pou vini legliz avèk yo. Konsa, mwen te kòmanse vin legliz an 1954 paske mwen te sèl, epi moun akote yo te janti ak mwen. Se pa vrèman “bon” rezon an, pa vre? Mwen te ale “pi devan” nan fen premye mesaj la mwen te tande a epi mwen te batize san yo pa t konseye m ditou, san menm mwen pa t kesyone poukisa mwen te vini devan. Se konsa mwen te vin yon Batis. Men mwen pa te konvèti. Mwen te vini paske moun akote yo te janti ak mwen, se pa paske mwen te vle sove. Pa konsekan, mwen te travèse yon lit long ki te dire 7 an avan mwen te finalman konvèti le 28 Septanm 1961, lè mwen te tande Doktè Charles J. Woodbridge preche nan Kolèj Biola (kounye a Inivèsite Biola). Se te jou sa a mwen te gen konfyans nan Jezi, e Li te netwaye mwen epi sove m anba peche.

E ou menm? Èske ou te vini legliz paske ou te sèl? – oswa paske paran ou yo te mennen ou legliz tankou yon timoun? Si ou isit la maten an pa abitid, tankou yon timoun ki te leve nan legliz la, sa pa vle di ke ou konvèti. Oswa èske ou te vini jan m te fè a, paske ou te sèl epi yon moun te envite ou, e moun yo te janti ak ou? Si ou te fè sa, sa pa vle di ke ou konvèti. Pa twouve m mal. Mwen kontan ou isi a – kèlkeswa pa abitid tankou yon timoun legliz, oswa pa solitid, menm jan ak mwen lè mwen te gen trèz an. Sa yo se rezon konpreyansib pou vini legliz – men yo pa pral sove ou. Ou gen yon konvèsyon reyèl pou sove. Ou dwe reyèlman vle sove pa Jezi. Sa a se “bon” rezon an – yon sèl ki pral sove ou de yon vi peche.

Li pa mal pou isit la pa abitid oswa paske ou sèl. Se pa jis bon rezon an. Ou dwe vle yon bagay de plis pou konvèti, se pa jis paske li fè ou santi ou pi byen pou vini legliz.

II. Dezyèmman, ou kòmanse konnen ke gen vrèman yon sèl Bondye.

Ou ka reyalize ke Bondye egziste anvan ou te vin legliz. Men, pifò moun gen sèlman yon vwal, yon kwayans ki pa klè nan Bondye anvan yo konfwonte ak Levanjil la. Sa a se te pwobableman ka ou tou, si yon moun te mennen w isit la.

Si ou te leve nan legliz, ou konnen deja anpil sou Ekriti yo. Ou konnen anpil vèsè Biblik ak kantik. Men Bondye toujou pa reyèl epi klè pou ou.

Lè sa a, si ou se yon moun nouvo oswa yon timoun legliz, yon bagay kòmanse rive. Ou kòmanse reyalize ke gen vrèman yon Bondye – pa sèlman pale de Bondye. Bondye vin yon moun reyèl pou ou.

Mwen te gen yon kwayans fèb, pa klè nan Bondye depi tout tan lè mwen te yon timoun piti. Men mwen pa t pran konsyans de “Bondye gran an epi terib la” (Neyemi 1:5) nan Bib la jouk lè mwen te gen kenz an – plis pase de ane aprè mwen te kòmanse ale nan legliz batis ak moun bò lakay yo. Jou a grann mwen te antere mwen te kouri ale nan pyebwa nan simityè a epi mwen te kraze epi swe atè a.Toudenkou Bondye te desann sou mwen – epi mwen te konnen Li te reyèl, e ke Li te Toupuisan, menm efrayan nan sentete Li. Men mwen pa t ko konvèti.

Èske ou te fè eksperyans de yon bagay konsa? Èske Bondye nan Bib la se yon moun reyèl pou ou? Sa enpòtan anpil. Bib la di,

“Nou konnen pèsonn pa ka fè Bondye plezi si li pa gen konfyans nan Bondye, se pou yo kwè gen yon Bondye [i.e. ke Li egziste]” (Ebre 11:6)

Kwè nan Bondye mande yon kantite lafwa – men se pa yon lafwa k ap sove. Li pa konvèsyon. Manman m te konn di souvan, “Mwen toujou kwè nan Bondye.” Epi pa gen okenn kesyon nan lespri m ke l te kwè. Li te kwè nan Bondye depi piti. Men li pa te konvèti jiskaske li te gen 80 ane. Li enpòtan ke li te kwè nan Bondye, men yon bagay pi plis pase sa dwe rive pou yon moun vrèman konvèti.

Konsa, m ap di, ke ou pwobableman te vin legliz maten an san konnen reyalite Bondye a. Alò, petèt tou dousman, petèt pi rapidman, ou wè ke gen reyèlman yon Bondye. Sa a se dezyèm etap la, men se pa ko konvèsyon.

III. Twazyèmman, ou reyalize ke ou te ofanse epi fache ak Bondye pa peche ou.

Bib la di, “Moun ki soumèt devan egzijans kò a [i.e. sa yo ki pa konvèti] pa kapab fè Bondye plezi” (Women 8:8). Konsa ou kòmanse reyalize kòm yon moun ki pa konvèti, ke pa gen anyen ou fè ki fè Bondye plezi. Anfèt, ou kòmanse reyalize ke ou se yon pechè. Chak jou “kè w enpetinan pi presye a ka mennen w nan chatiman” (Women 2:5). Bib la di:

“Bondye an kòlè kont mechan an chak jou” (Sòm 7:11).

Apre ou dekouvri ke gen reyèlman yon Bondye, ou kòmanse reyalize ke ou te ofanse Bondye pa peche ou. Ou te ofanse Bondye nan pa renmen Li. Peche ou te komèt te kont Bondye ak kòmandman Li yo. Li pral vin trè klè pou ou ke se vre. Manke lanmou w pou Bondye pral wè tankou yon gwo peche nan moman sa a. Men, plis ke sa, ou kòmanse wè ke nati ou se peche, ke pa gen anyen bon anndan ou, ke kè ou se peche.

Etap sa a te souvan rele etap “revèy” pa Piriten yo. Men pa pral gen yon revèy san yon sans brital de peche epi yon oto-kondanasyon pwofon. Ou pral santi ou tankou John Newton te di lè li ekri:

O Seyè, kijan mwen mechan, enpi epi pa pwòp!
Kijan mwen kapab oze m depase ak yon chay peche konsa?

Èske kè polye sa a se yon kay pou Ou?
Anvayi, Elas! Nan chak pati, kisa ki mal mwen wè!
(“O Seyè, Kijan mwen mechan” pa John Newton, 1725-1807).

Ou pral kòmanse panse pwofondman, alò, sou peche anndan lespri ou epi nan kè ou. Ou pral panse, “Kè m ranpli peche, epi trè lwen Bondye.” Panse sa a pral deranje ou. Ou pral vin fache anpil epi kontrarye pa pwòp peche ou ak pwòp mank lanmou w pou Bondye. Fwadè inanimite nan kè w anvè Bondye pral twouble w pwofondman nan etap sa a. Ou pral kòmanse reyalize ke yon moun ak yon kè peche tankou pa w la pa gen espwa. Ou pral wè ke li nesesè epi bon pou Bondye voye ou nan lanfè – paske ou merite lanfè. Se sa ou pral panse lè ou vrèman reveye epi reyalize ou te ofanse Bondye epi w te fè Li fache ak peche ou. Etap revèy sa a se yon faz enpòtan, men li se pa ko konvèsyon. Yon moun ki wè kijan li gen anpil peche te reveye – men li pa ko konvèti. Konvèsyon ale pi lwen pase kondane pou peche.

Ou ka reyalize toudenkou ke ou pa t fè Bondye plezi, oswa yon tèl konsyans ka grandi de yon senp doktrin nan yon konpreyansyon pi konplèt ke Bondye te ofanse epi Li te trè fache avèk ou. Sèlman lè ou konplètman reveye difèt ke ou peche, epi enpi ou pral pare pou katriyèm ak senkyèm “etap” konvèsyon yo.

Charles Spurgeon te vin konsyan de peche li lè li te gen 15 an. Papa l ak granpapa l, toulede, te predikatè. Yo te viv nan yon jou lè “desizyonism” modèn lan pa t ko fè vrè konvèsyon labou a epi pa klè. Konsa, papa l ak granpapa l pa t “pouse” l pou fè pran yon “desizyon sipèfisyèl pou Kris.” Olye de sa, yo te tann Bondye pou fè travay konplè nan konvèsyon li a. Mwen panse yo te gen rezon.

Lè li te gen kenz an Spurgeon anfen te pwofondman konvenk de peche. Spurgeon te eksplike revèy li nan peche ak pawòl sa yo:

Toudenkou, mwen te rankontre Moyiz, li te pote nan men l lalwa Bondye a, epi jan li te gade m lan, li te sanble li chèche m atravè je dife l yo. Li [te di m pou li] “Dis pawòl Bondye yo” – dis kòmandman yo – epi pandan mwen te li yo tout te sanble jwenn akizasyon epi kondane mwen nan je yon Bondye sen.

Li te wè, nan eksperyans sa a, ke li te yon pechè nan je Bondye, epi pa gen okenn kantite “relijyon” oswa “bonte” ki te kapab sove li. Jèn Spurgeon te travèse yon peryòd gran detrès. Li te eseye, nan plizyè fason, jwenn lapè ak Bondye pa pwòp efò li yo, men tout nan tantativ sa yo pou fè lapè avèk Bondye te echwe. Sa mennen nou nan katriyèm etap konvèsyon an.

IV. Katryèmman, ou genyen Sali ou, oswa aprann kijan pou sove.

Moun ki reveye a pral santi peche, men pa pral tounen ankò a Jezi. Pwofèt Ezayi te dekri moun nan kondisyon sa a lè li te di, “Nou te kache jan li te wè vizaj nou yon an li … nou pa t estime l” (Ezayi 53:3). Nou tankou Adan, ki te konnen li te peche, men li te kache de Sovè a, epi te eseye kouvri peche li avèg fèy fig yo (Jenèz 3:7, 8).

Menm jan ak Adan, pechè reveye a eseye fè kèk bagay pou sove li menm de peche. Li eseye “aprann” kijan pou sove. Men li twouve “aprantisaj” sa a fè li pa bon, ke li p ap janm aprann, epi pa janm ka rive konnen verite a” (II Timote 3:7). Oswa li ka chèche yon “santiman” olye de Jezi Li menm. Kèk moun ki chèche yon “santiman” kontinye sa pou dè mwa, paske pèsòn pa sove pa yon “santiman.” Spurgeon te reveye nan peche l. Men li pa t kwè li ta kapab sove senpleman nan mete konfyans nan Jezi. Li te di,

Anvan mwen te vini a Kris, mwen te di tèt mwen, “li pa kapab sa vre, si mwen kè nan Jezi, menm jan mwen ye a, mwen pral sove? Mwen dwe santi yon bagay; mwen dwe fè yon bagay” (ibid.).

Epi ki mennen ou nan senkyèm etap la.

V. Senkyèmman, ou finalman vini a Jezi, epi fè Li sèl konfyans.

Jèn Spurgeon finalman te tande yon predikatè di, “Gade Jezi… Li initil pou gade tèt ou… Gade Kris la.” Aprè tout lit li yo ak tibilans anndan ak doulè – Spurgeon finalman te gade Jezi epi te mete konfyans nan Li. Spurgeon te di, “Mwen te sove pa san! [Jezi’] Mwen ta kapab danse sou tout wout la jouk lakay.”

Aprè tout lit sa a ak dout, li te sispann chèche yon santiman, oswa nenpòt lòt bagay nan li menm. Li te senpleman fè Jezi konfyans – epi Jezi te sove li answit. Nan yon moman nan tan an li te netwaye de peche pa San Jezi Kris! Se senp, e ankò se eksperyans ki pi pwofon yon èt imen kapab genyen. Sa a, zanmi mwen, se konvèsyon reyèl! Bib la di, “Mete konfyans ou nan Seyè Jezi, epi w va delivre (Travay 16:31). Joseph Hart te di,

Moman an yon pechè kwè,
   Epi konbyen nan Bondye krisifye li,
Li resevwa padon li alafwa,
   Redanmsyon an plen pa San Li.
(“Moman an yon pechè kwè” pa Joseph Hart, 1712-1768).

Konklizyon

Jezi te di,

“Si nou pa chanje, si nou pa tounen tankou yon timoun piti, nou p ap janm ka mete pye noun an Peyi Wa a ki nan syèl la.” (Matye 18:3).

Tankou karaktè prensipal la nan Pwogrè Pèleren an, pa konfòme a yon “desizyon sipèfisyèl pou Kris.” Non! Non! Asire w ke konvèsyon ou reyèl, paske si ou pa reyèlman konvèti, “Ou pa dwe antre nan Peyi Wa a ki nan syèl la” (Matye 18:3).

Pou gen yon konvèsyon reyèl

1.  Ou dwe vini nan plas la pou kwè reyèlman ke gen yon Bondye – yon Bondye reyèl ki kondane pechè yo pou lanfè, epi mennen sove yo nan Syèl lè yo mouri.

2.  Ou dwe konnen, trè pwofon anndan, ke ou se yon pechè ki te ofanse Bondye pwofondman. Ou ka kontinye konsa pandan lontan (oswa li ka pi kout pou kèk). Dr. Cagan, paste asosye nou an, te di, “Mwen te lite atravè plizyè nuit blanch pandan plizyè mwa aprè Bondye te vin reyèl pou mwen. M ka senpleman dekri peryòd sa a nan lavi mwen tankou de ane agoni mantal” (C.L. Cagan, PhD., From Darwin to Design, Whitaker House, 2006, p. 41).

3.  Ou dwe konnen ke ou pa ka fè anyen ki bon pou rekonsilye ou a yon Bondye ofanse epi fache. Anyen nan sa ou di, oswa aprann, oswa fè, oswa santi pa ka ede ou ditou. Sa dwe vin klè nan panse ou ak nan kè ou.

4.  Ou dwe vini a Jezikri, Pitit Bondye a, epi ou dwe pirifye de peche ou pa San Li. Dr. Cagan te di, Mwen ka sonje, pandan kèk segonn egzat, lè mwen te mete konfyans nan [Jezi]…Li te sanble ke mwen te imedyatman fè fas a [Jezi]…epi Li te definitivman disponib pou mwen. Pandan plizyè ane mwen te detounen l, men Li te toujou la pou mwen, avèk amou ofri mwen Sali a. Mwen lannuit sa a mwen te konnen lè a tan an te rive pou mwen fè Li konfyans. Mwen te konnen ke mwen te dwe vini a Li oswa vire do m. Nan moman sa a, nan jis kèk segonn, mwen te vini a Jezi. Mwen pa t yon kwayan endepandan ki te gen konfyans nan tèt mwen... Mwen te fè Jezikri konfyans. Mwen te kwè nan Li. Li te si senp ke … mwen te kouri tout lavi, men lannuit sa a mwen te vire toutotou mwen te vini dirèkteman a Jezikri (C. L. Cagan, ibid., p. 19). Sa a se yon konvèsyon reyèl. Se sa ou dwe eksperimante pou konvèti a Jezi Kri! Vini a Jezi epi mete konfyans nan Li! Li pral sove ou epi pirifye ou de tout peche avèk San Li te vèse sou la Kwa a! Amen.


LÈ OU EKRI DR. HYMERS OU DWE DI LI NAN KI PEYI W AP EKRI OSWA LI PA KA REPONN IMEL OU A. SI MESAJ SA YO BENI OU VOYE YON IMEL BAY Dr. Hymers. Imel Dr. Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net (klike isi). Ou ka ekri Dr. Hymers in nenpòt lang, men ekri an anglè si ou kapab. Si ou vle ekri Dr. Hymers pa lapòs, adrès li se P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Ou ka telefone l nan (818)352-0452.

(FEN MESAJ LA)
Ou ka li mesaj Doktè Hymers yo chak semèn sou entènèt la
nan www.sermonsfortheworld.com.
Klike sou “Mesaj an Kreyòl.”

Maniskri mesaj sa yo pa pwoteje pa dwadotè. Ou ka itilize yo san pèmisyon Dr. Hymers.
Sepandan, tout videyo mesaj Dr. Hymers yo, ak tout lòt mesaj yo sou videyo nan legliz nou
an, yo pwoteje pa dwadotè e yo kapab itilizè sèlman ak pèmisyon.

Lapriyè Anvan Mesaj la pa Mr. Abel Prudhomme.
Chante Solo Anvan Mesaj la pa Mr. Benjamin Kincaid Griffith:
“Amazing Grace” (pa John Newton, 1725-1807).


CHEMA DE

KONVÈSYON REYÈL – EDISYON 2015

REAL CONVERSION – 2015 EDITION

pa Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Li di: - Sa m ap di nou la a, se vre wi: Si nou pa chanje, si nou pa tounen tankou yon timoun piti, nou p ap jan ka mete pye noun an Peyi Wa a ki nan syèl la.” (Matye 18:3).

I.    Premyèman, ou vini legliz pou kèk lòt rezon ke konvèti.
II.   Dezyèmman, ou kòmanse konnen ke gen reyèlman yon Bondye,
Neyemi 1:5; Ebre 11:6.

III.  Twazyèmman, ou reyalize ke ou te ofanse epi fache ak Bondye pa
peche ou, Women 8:8; 2:5; Sòm 7:11.

IV.  Katriyèmman, ou eseye genyen Sali ou, oswa aprann kijan pou sove,
Izayi 53:3; Jenèz 3:7, 8; II Timote 3:7.

V.   Senkyèmman, ou finalman vin jwenn Jezi, epi fè Li konfyans sèl,
Travay 16:31.