Print Sermon

Objektif sitwèb sa a se founi maniskri mesaj gratis ak videyo mesaj yo bay pastè yo ak misyonè yo atravè mond lan, espesyalman nan peyi soudevlope yo, kote ki pa gen kèk seminè teyolojik oswa lekòl Biblik.

Maniskri mesaj sa yo ak videyo yo ale kounye a nan anviwon 1,500,000 òdinatè nan plis pase 215 peyi chak ane nan www.sermonsfortheworld.com Dè santèn lòt moun gade videyo yo sou YouTube, men byento yo kite YouTube epi vini sou sit entènèt nou an.YouTube alimante moun yo nan sit entènèt nou an. Maniskri mesaj yo difize nan 46 lang a anviwon 120,000 òdinatè chak mwa. Maniskri mesaj yo pa gen dwadotè, konsa predikatè yo ka itilize yo san pèmisyon nou. Tanpri klike isit la pou aprann kijan ou ka fè yon don chak mwa pou ede nou nan gwo travay sa a pou preche Levanjil la nan lemonn antye.

Chak fwa ou ekri Doktè Hymers, toujou di l nan ki peyi ou rete, oswa li pa ka reponn ou. Imel Doktè Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net.
KIJAN PYÈ TE VIN YON DISIP

HOW PETER BECAME A DISCIPLE
(Creole)

Tèks pa Doktè Christopher L. Cagan;
te preche pa Doktè R. L. Hymers, Jr.
nan Tabènak Batis nan Los Angeles
Jou Aswè Senyè a, 1er Septanm 2019
Text by Dr. Christopher L. Cagan;
preached by Dr. R. L. Hymers, Jr.
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, September 1, 2019

“Andre youn nan de moun ki te tande sa Jan t ap di a, t ap swiv li, se te Simon Pyè frè li. Li di li konsa: Nou jwenn Mesi a (ki vle di: Kris la). Li mennen Simon bay Jezi. Jezi gade l, li di: Se ou menm Simon, pitit Jan an? Y a rele ou Sefas. (Se menm bagay ak Pyè, ki vle di wòch.)” (Jan 1:40-42; p. 1116 Scofield).


Se premye fwa Pyè te rankontre Jezi. Non orijinal li te Simon. Jezi te bay li non an "Pyè," ki vle di "yon wòch." Andre te frè li. Pyè te yon pechè. Andre ak Pyè te rete nan yon vil pa lwen lanmè Galile, kote yo te fè lapèch. Lavi te difisil, paske lapèch te fizikman trè mande, travay di. Pyè te marye paske Jezi te geri manman-bòpè li. Pyè te gen anviwon 30 an lè li te rankontre Jezi. Li te pi ansyen disip yo.

Pechè sou lanmè Galile yo te difisil pou moun. Lapèch te fizikman trè mande. Yo te fè fas a pè, paske tanpèt move souvan te vini toudenkou sou lanmè Galile. Moun sa yo ki tanpèt te kapab pwent sou ti bato yo ak nwaye moun.

Pyè pa t yon Farizyen. Depi li te yon jwif li pafwa ale nan sinagòg la. Li pa te entèdi ,Òtodòks, tankou farizyen yo. Men, kontrèman ak lòt pechè, Pyè te konnen nan kè li ke li te yon pechè. Pita li te di Jezi, “Pa rete kote mwen; paske mwen pa bon, O Senyè” (Lik 5:8; p. 1078).

Se konsa, Pyè pa t kòmanse sòti kòm yon moun relijye, oswa tankou yon bon kretyen. Li te yon karaktè ki rijid. Li te dwe rijid pou yon pechè pwason. Li pa t tankou yon “moun legliz” ki byen antrene. Li te itilize move lang e li te gen yon move tan. Li te yon pechè ki te fè anpil erè.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

MESAJ NOU YO DISPONIB SOU TELEFÒN SELILÈ W LA KOUNYE A.
ALE NAN WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
KLIKE SOU BOUTON VÈT LA KA MO “APP” SOU LI A.
SWIV ENSTRIKSYON YO KI MONTE A.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Kounye a, reflechi sou moun ou ap eseye genyen pou Kris la. Menm jan ak Pyè, li se pa yon konplètman ekipe ak ki resevwa fòmasyon "legliz moun." Li pa konprann poukisa li ta dwe vini nan reyinyon legliz. Li panse li bon pou pase èdtan ap jwe jwèt videyo, oswa pase tan ak zanmi pèdi yo. Tout lòt moun li konnen se jis tankou l. Li gen peche l yo. Li gen lide mal li yo. Li gen pwoblèm li yo. Ou pa pral genyen l 'bay Kris la pa diskite avè l. Olye de sa, di l sou Jezi. Di l sa Jezi te fè pou ou. Fè zanmitay ak li. Li pral pran konsiderasyon yo mennen l avèk ou nan legliz la. Pyè pa t resevwa fòmasyon, ak ni se yon moun pèdi nan mond lan.

Andre, frè li, te pale ak Pyè sou Jezi. “Premye moun Andre te rankontre se te Simon [Pyè] , frè li. Li di li konsa : Nou jwenn [Mesi] a, ki vle di : Kris la” (Jan 1:41; p. 1116). Pyè pa t vin yon disip premye fwa li te tande pale de Jezi.

Sa enpòtan anpil. Nan yon redaksyon sou "desizyon," Doktè A. W. Tozer fè li klè ke fòse moun yo di yon "lapriyè peche a" anjeneral pa pwodwi kretyen reyèl, disip reyèl. Pyè pa t pran yon "desizyon" premye fwa li te tande pale de Jezi. Wi, Pyè te enterese. Li te vle tande plis ... Men, li pa t jouk pita, aprè yo te fin arete Jan Batis, ke Pyè deside swiv Jezi kòm yon disip.

“Aprè yo te fin mete Jan nan prizon, Jezi ale nan peyi Galile pou l te fè konnen Bòn Nouvèl Bondye voye a. Li t ap di yo konsa: Jou a rive. Kounyea, Bondye ki wa nan syèl la ap vin pran pouvwa a nan men li. Tounen vin jwenn Bondye. Asepte Bòn Nouvèl la. Pandan Jezi t ap mache bò lanmè Galile a, li wè de pechè pwason Simon ak Andre, frè li a Yo t ap voye privye nan lanmè a. Jezi di yo konsa: Vin jwenn mwen. M a fè nou tounen pechè moun pito. Lamenm, yo kite privye yo, y ale avèk li” (Mak 1:14-18; p. 1046).

Chak moun w ap eseye mennen nan Kris la - pral nan kèk pwen deside si yo vin yon disip Kris la oswa ou pa. Sa a se lit la. Sa a se batay la. Se pa fini lè li ap vini nan legliz avèk ou pou kèk semèn oswa mwa. Li se yon batay k ap kontinye ki ka ale pou dè mwa oswa menm pou dèzane

Pa konnen sa a se sa ki fè Kreighton Chan si inefikas nan evanjelizasyon. Li, tankou anpil desizyonis, panse ke yo "nan" lè yo konprann anvan tout koreksyon "reyalite yo" nan Levanjil la. Desizyonis tankou Chan ak Waldrip kite moun nouvo yo "ale" byen lwen twò bonè. Yo pa reyalize ke vrè nanm-genyen se yon batay k ap kontinye. Se poutèt sa vrèman genyen nanm bezwen sajès: “Moun ki gen nanm yo gen bon konprann” (Pwovèb 11:30; p. 680). Vèsè sa a kapab tradui tou, "Li ki gen bon konprann ranmase nanm." Doktè A. W. Tozer anpil sajès te di

“Kiyès ki di ke mwen ye? Simon Pyè reponn: Ou se Kris la, Pitit Bondye vivan an. Jezi reponn li: Benediksyon pou ou, Simon Baron, paske chè ak san pa t devwale ou, men Papa m ki nan syèl la” (Matye 16:15-17; p. 1021).

Bondye Papa a te montre (eklere) kiyès Jezi te ye pou Pyè. Bondye te montre Pyè kiyès Jezi te reyèlman ye. Men, Pyè pa t konvèti ankò !!! Anpil moun panse ke li te konvèti Lè sa a ,. Men, yo gen to!

Touswit aprè Jan te montre Pyè kiyès Jezi te reyèlman ye - Lè sa a, Pyè te kòmanse rejte Levanjil la !!!

“Depi lè sa a, Jezi kòmanse pale aklè ak disip li yo, li di: Fòk mwen monte lavil Jezizalèm. Fòk mwen soufri anpil nan men chèf fanmi yo, nan men chèf prêt yo, nan men direktè lalwa yo. Y ap fè yo touye mwen. Men, sou twa jou, mwen gen pou m leve sòti vivan nan lanmò. Lè sa a, Pyè rele Jezi sou kote, li di l konsa: Mande Bondye padon, Mèt! Sa p ap rive ou. Men, Jezi vire tèt li, li di Pye konsa: Wete kò ou sou mwen, Satan. W ap chèche fè m tonbe. Lide ou pa sou sa Bondye vle, men sou sa lèzòm ta vle” (Matye 16:21-23; p. 1022).

Pyè te reziste Levanjil la. Li menm te reprimande Jezi pou di ke li ta ale sou kwa a epi pou l leve sòti vivan nan lanmò. Li rejte Levanjil la! Se konsa, yon moun ka yon disip nan Jezi pou ane ak toujou ap ekri ak batay. Absoliman!

Pyè te pale sou jan yon kretyen te fò. Lannwit anvan Kris la te krisifye, Pyè te di l, “Menm si m ta dwe mouri avè ou, mwen p ap janm di mwen pa konnen ou.” (Matye 26:35; p. 1038). Men, sèlman yon kèk èdtan apre Pyè refize Jezi twa fwa!

Pyè pa te genyen ankò! Li te kouri byen lwen Jezi fizikman lè yo te arete li nan Jetsemane. Li te refize Kris twa fwa byen fò. Pyè te yon disip ak lòt yo - men lit li pa te fini ankò. Li pa te genyen ankò. Li pa menm "nan" ankò!

Li pa t ankò jouk Jezi leve sòti vivan nan lanmò ke Pyè te finalman konvèti. Li anrejistre nan Jan 20:22,

“Epi lè [Jezi] te di sa, li soufle sou yo [Pyè ak lòt yo], epi li di yo: Resevwa Sentespri a” (20 Jan 19-22; p. 1144).

Kòmantatè John Ellicott te di nou ke Apot Jan an "sonje kijan enfliyans nan moman sa a sou lavi fiti yo k ap vini yo te yon nouvo kreyasyon espirityèl, pa yo te rele sòti nan lanmò nan lavi" ( Kòmantè Ellicott la sou Tout Bib la). Ak nan kou, Doktè J. Vernon McGee te di ke sa a se lè Pyè te rejenerasyon, fèt ankò, sou nwit la la Jezi leve sòti vivan nan lanmò a! (Gade Thru Bib la sou Jan 20:22).

Se lè Pyè te fè konfyans Jezi totalman. Talè konsa, li te vin yon gwo Apot ki te preche nan Pannkòt la lè twa mil moun te sove. Pita li te mouri pou Kris olye ke li refize. Men, anvan tout sa, Pyè te pase nan fo kòmansman ak echèk ak lit yo ak apèsi.

Èske ou ka wè ke genyen yon nanm se yon gwo lit grav? Li pa ka fè pa yon apèl nan telefòn oswa yon lapriyè. Li se yon lavi-lit pou lavi nanm nan yon gason oswa yon fanm. Li pral pran priyè ou yo. Li pral pran bon konprann. Li pral pran efò. Li pral pran tan. Si ou genyen yon sèl nanm nan tout lavi ou, ou beni. Ou te fè anpil. Ou te fè byen. Mwen priye pou nou ka fè sa.

Èske sa a sanble yon wout twò long pou swiv? Li sanble twò difisil epi long? Jezi te di,

“Men pòt ki jis la, chemen ki difisil la pa mennen nou tou dwat nan lavi. Pa gen anpil moun ki jwenn li.” (Matye 7:14; p. 1004).

Men, se pou nou bay Pyè li menm dènye mo ki sou mesaj sa a. Sa yo se dènye mo ke Pyè te ekri anvan li te kloure sou kwa,

“Okontrè se pou nou grandi nan favè ak konesans Jezikri, Senyè nou ak Sovè nou. Se pou Li tout lwanj la, kounye a ak pou tout tan” (II Pyè 3:18; p. 1320).


LÈ OU EKRI DR. HYMERS OU DWE DI LI NAN KI PEYI W AP EKRI OSWA LI PA KA REPONN IMEL OU A. SI MESAJ SA YO BENI OU VOYE YON IMEL BAY Dr. Hymers. Imel Dr. Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net (klike isi). Ou ka ekri Dr. Hymers in nenpòt lang, men ekri an anglè si ou kapab. Si ou vle ekri Dr. Hymers pa lapòs, adrès li se P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Ou ka telefone l nan (818)352-0452.

(FEN MESAJ LA)
Ou ka li mesaj Doktè Hymers yo chak semèn sou entènèt la
nan www.sermonsfortheworld.com.
Klike sou “Mesaj an Kreyòl.”

Maniskri mesaj sa yo pa pwoteje pa dwadotè. Ou ka itilize yo san pèmisyon Dr. Hymers.
Sepandan, tout videyo mesaj Dr. Hymers yo, ak tout lòt mesaj yo sou videyo nan legliz nou
an, yo pwoteje pa dwadotè e yo kapab itilize sèlman ak pèmisyon.