Print Sermon

Objektif sitwèb sa a se founi maniskri mesaj gratis ak videyo mesaj yo bay pastè yo ak misyonè yo atravè mond lan, espesyalman nan peyi soudevlope yo, kote ki pa gen kèk seminè teyolojik oswa lekòl Biblik.

Maniskri mesaj sa yo ak videyo yo ale kounye a nan anviwon 1,500,000 òdinatè nan plis pase 215 peyi chak ane nan www.sermonsfortheworld.com Dè santèn lòt moun gade videyo yo sou YouTube, men byento yo kite YouTube epi vini sou sit entènèt nou an.YouTube alimante moun yo nan sit entènèt nou an. Maniskri mesaj yo difize nan 46 lang a anviwon 120,000 òdinatè chak mwa. Maniskri mesaj yo pa gen dwadotè, konsa predikatè yo ka itilize yo san pèmisyon nou. Tanpri klike isit la pou aprann kijan ou ka fè yon don chak mwa pou ede nou nan gwo travay sa a pou preche Levanjil la nan lemonn antye.

Chak fwa ou ekri Doktè Hymers, toujou di l nan ki peyi ou rete, oswa li pa ka reponn ou. Imel Doktè Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net.
OZE POU W SE YON KRETYEN KONBATAN!

DARE TO BE A FIGHTING CHRISTIAN!
(Creole)

pa Doktè R. L. Hymers, Jr.

Yon mesaj ki te preche nan Tabènak Batis Los Angeles la
Nan Aswè Jou Senyè a, 10 Desanm 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, December 10, 2017


Yo ki vin evanjelik pandan y ap etidye an Amerik, e kijan pifò nan yo pa ka antre nan legliz nan kay yo lè yo tounen nan peyi Lachin. Yon ti fi ki te vin yon evanjelik e li te retounen Lachin te eksplike pwoblèm yo genyen. Li te di: “Mwen te ale vizite yon legliz nan kay. Men, li te vrèman difisil pou pataje eksperyans mwen avèk yo. Yo jis pa t gen rapò. Mwen te santi m tèlman sèl epi debòde. ” Atik la te di eksperyans li te tipik. Anpil moun ki vin evanjelik an Amerik yo prepare pou sa yo jwenn nan legliz nan kay yo - presyon fanmi, orè travay, ak yon kilti legliz radikal diferan. “Aprè de zan, anviwon 80 pousan nan etidyan ki vin evanjelik pa ale legliz” World Magazine, 30 septanm 2017, paj 48). “Atant yo te kraze lè yo te demisyone nan legliz Lachin nan - kèk san èkondisyone oswa yon legliz - kote pa gen moun ki te reponn a bezwen yo.”

An menm tan an pastè yo nan Lachin te jwenn ke jèn moun sa yo ki retounen an te plenyen epi te bay defi a otorite nan legliz la. Yo te vle legliz Chinwa yo nan kay pou vin pi plis tankou legliz yo te frekante nan Etazini.

Mwen te jwenn sa a trè enteresan paske nan legliz nou an nou panse trè wotman de legliz Chinwa yo nan kay. Kretyen Chinwa sa yo te siviv pèsekisyon pa Kominis yo pandan kèk ane. Epitou gen renesans reyèl nan mitan anpil nan legliz Chinwa nan kay yo. Li ta sanble ke timoun yo nan legliz Amerikanize yo ta renmen pou yo ak timoun Chinwa serye yo ak espri de revèy nan legliz nan kay yo! Men non, evanjelik Amerikanize yo “jis pa ka tou senpleman pa rakonte” a timoun Chinwa yo intanseman espirityèl nan legliz nan kay yo! “Aprè dezan sou 80 pousan nan evanjelik Amerikanize yo pa ale legliz!”

Poukisa? Pa gen èkondisyone! Pòv ti bebe! Pa gen bèl edifis legliz! Pòv, pòv ti bebe! Pa gen moun ki reponn a bezwen yo! Oh mwem! Oh Pòv ti bebe mwen! Nou vle tout bagay yo ban nou - tankou evanjelik yo nan peyi Etazini! Nou pote plent! Nou bay defi a otorite lidè legliz yo - jis tankou evanjelik Ameriken gate yo! Nou pa enterese nan reyinyon lapriyè serye! Poukisa yo dwe priye anpil - e si fò! Poukisa yo oblije preche tèlman di, e konsa byen ? Poukisa yo pa ka ban nou etid Biblik dous tankou yo fè an Amerik la?

Ki pwoblèm ki genyen avèk evanjelik Chinwa sa yo ki resevwa fòmasyon an Amerik? Men kisa World Magazine te di ki te mal ak evanjelik Amerikanize yo ki retounen nan peyi Lachin - 8 sou10 nan yo pa t kapab byen klè deklare Levanjil la! 8 sou 10 pa t konnen levanjil la! Yo pa t konvèti nan legliz evanjelik yo nan Amerik la! Sa a se bagay prensipal ki pa mache ak evanjelik Amerikanize sa yo. 8 sou 10 ladan yo tou senpleman yo pa Kretyen reyèl! Se pa etonan ke yo pa renmen kretyen reyèl yo nan legliz Chinwa nan kay yo! Dezyèmman, yo pa t gen yon relasyon pèsonèl avèk Bondye, sèlman avèk lòt manm legliz yo. Si sèl rezon ki fè ou ale legliz se pou amitye, ou pa pral dire lontan! Si ou pa nan yon relasyon reyèl ak Jezi Kris la, ou pral kite legliz la pi bonè oswa pita! Twazyèmman, yo pa te aprann pou sèvi Bondye nan legliz la. Yo te vle pran anchaj san yo pa janm sèvi lòt moun epi ganye yo pou Kris la!

Sa ke tout sa montre, se echèk abjè a, echèk la prèske total, de evanjelik Ameriken yo pou mennen jèn moun vrèman konvèti epi renmen pou travay pou Kris la! Nou te konnen l deja, pa vre? Evanjelik Ameriken yo di, “Mwen rich, epi m anrichi ak byen e m pa bezwen anyen; podyab! Konnen ou pa konnen jan ou malere, jan ou nan gwo nesesite, jan ou pòv, ak toude je ou yo pete! Men, ou tyèd, ou pa cho, ou pa frèt. Mwen pral vomi ou sòti nan bouch mwen" (Revelasyon 3:17, 16). Kris la te di a etidyan fyè sa yo e Amerikanize yo, “ Mwen pral vomi ou sòti nan bouch mwen!” (Literal). Epi sa mennen nou a kat jèn zanmi nou yo nan liv Danyèl la. Danyèl, Chadrak, Mechak ak Abèdnego te a 1.500 kilomèt lakay yo. Jèn gason sa yo se te adolesan, lwen lakay yo, nan yon vil payen Babilonyen. Èske yo ta tankou fèb nouvo evanjelik yo ki retounen nan peyi Lachin?

Kat jèn gason sa yo pa t sèlman gason ebre yo ke yo te mennen an kaptivite. Tanpri ale nan Danyèl 1: 3. Se nan paj 898 la nan Bib Etid Scofield la. Silvouplè, rete debou pou li vèsè sa a.

“Epi wa a te bay Achpenaz, kòmandan nèg konfyans li yo, lòd pou l te chwazi nan moun pèp Izrayèl yo te depòte yo kèk jenn gason ki sòti nan fanmi wa a, osinon nan fanmi grannèg yo.” (Danyèl 1:3).

Kounye a gade vèsè 6.

“Nan branch fanmi Jida yo, te gen: Danyèl, Ananya, Michayèl, ak Azarya” (Danyèl 1:6).

Ou ka chita. Vèsè sa yo montre ke te gen anpil lòt jenn gason nan pèp Izrayèl la ki te pran yo kòm prizonye. Men, jenn gason sa yo te pi bon an. Yo te pral resevwa fòmasyon pou twa ane pou vin moun lespri e answit konseye Nèbikadneza, wa Babilòn. Danyèl te nan mitan yo ak twa lòt yo se te Chadrak, Mechak ak Abèdnego. Yo te tout jenn gason briyan, ki te byen avanse nan konesans, nan syans, ak lang.

Men te gen yon lòt bagay sou kat gason sa yo ki te diferan. Yo pa t vle manje manje wa a, ni yo pa bwè diven li a. Yo te mande pou yo kapab kenbe lalwa Moyiz la konsènan manje ak bwè. Yo te kapab egzekite. Yo te pran yon pozisyon difisil pou Bondye nan tribinal payen sa a. Gade nan vèsè 8. Li di, “Danyèl te pran desizyon nan kè l ke li pa ta defile tèt li ak pòsyon nan vyann wa a [manje], ni ak diven an ke li te bwè.” Twa lòt yo te fè menm bagay la. Yo te pran yon pozisyon difisil pou Bondye. Ou wè, se pa sèlman sèvitè wa a ki te fòme yo. Bondye li menm te fòme yo pou kanpe pou li epi yo pa dwe wont de Li. Ou bese tèt ou epi di Bondye mèsi pou manje a chak fwa ou manje? Èske w kontinye fè sa menm lè w ak moun ki pa kretyen? Ou kontinye fè sa lè ou ak yon foul moun nan yon restoran? Èske w pral manke legliz lavèy Nwèl la pou nan yon kote peche? Oswa ou pral avèk nou legliz la nan nouvèl ane a? Oswa ou pral nan yon pati payen? Fòk gen lafwa ak kouraj pou pran pozisyon tankou gason sa yo te fè! Mwen te chanje yon mo nan chan an.

Oze pou tankou Danyèl,
Oze pou kanpe poukont ou!
Oze pou gen yon objektif fèm!
Oze pou fè l konnen!

Kanpe epi chante li!

Oze pou tankou Danyèl,
Oze pou kanpe poukont ou!
Oze pou gen yon objektif fèm!

Ou ka chita.

Kat gason sa yo pa t tankou timoun Chinwa Amerikanize yo ki te vle bon legliz yo nan peyi Lachin dwe mou epi konpwomèt tankou evanjelik Ameriken yo. Non! Non! Gason sa yo ki te kenbe dwat nan obeyi Bondye si yon moun te renmen li ou pa! Se kalite timoun sa yo Bondye onore! Li te onore yo epi li pral onore ou si ou serye tankou gason sa yo!

Kounye a, gason sa yo resevwa yon lòt tès. Yo te pase premye tès la nan pa manje manje souye. Kounye a Bondye ba yo yon lòt tès - tès lapriyè a. Wa a te gen yon rèv e li te vle konnen kisa li vle di. Men, li pa t di moun ki gen bon konprann sa rèv la te ye. Li te mande yo ke yo premye di l sa rèv la te ye anvan yo eksplike sa li vle di. Si yo pa t kapab fè li yo ta chire an miyèt moso. Wa a di, “Montre m rèv la ak entèpretasyon sa a” (2: 6). Moun ki saj yo te di ke pa gen okenn moun yo te ka fè sa li te mande. Sa te fè wa a fache, li te bay lòd pou yo te detwi tout nèg save ki nan lavil Babilòn yo. Dekrè wa a te sòti, e yo te chèche Danyèl ak twa zanmi l yo pou yo touye ak lòt mesye saj yo. Danyèl al jwenn wa a, li mande pou yon ti tan plis e li ta bay repons lan. Kisa Danyèl te fè? Li al chache Chadrak, Mechak ak Abèdnego, twa zanmi l yo. Ak kat moun sa yo te gen yon reyinyon lapriyè. Yo raple m Jan, Jack, Noye ak Arawon, kat jenn gason ki rankontre avè m pou lapriyè. Yo mande Bondye pou l gen pitye pou yo. Yo lapriyè pou Bondye di yo rèv la sekrè. Gade nan Danyèl 2:19, “Lè sa a, sekrè a te revele bay Danyèl nan yon vizyon lannwit. Lè sa a, Danyèl beni Bondye nan syèl la.” Gade nan Danyèl 2:23. Danyèl di l konsa: -Mwen di Bondye mèsi dèske ou ban m sa ou gen lide fè, pou m fè lwanj ou, pou m fè lwanj ou, paske ou fè nou konnen sa pou nou fè pwoblèm. “Gade. Wa a di l: -Èske ou ka di m rèv mwen te fè a? Danyèl reponn: -Yon kèk moun serye, ou konn sa. Men, gen yon Bondye nan syèl la ki revele sekrè ... Sa a se rèv ou te gen ak sa a se sa sa vle di. ” Lè sa a, Danyèl ak twa zanmi l yo te di wa a rèv sekrè l, kisa li vle di. Kounye a, gade nan vèsè 47, “Wa a reponn Danyèl, li di: se vre wi: Bondye nou an, se yon Bondye bondye yo, yon Seyè wa yo, ak yon revelatè sekrè, wè ou te kapab revele sekrè sa a.” Kounnye a, gade. Lè sa a, wa a bay Danyèl yon gwo lame, li mete l chèf pou gouvènen pwovens Babilòn lan, li mete l responsab tout maj yo nan lavil Babilòn. Chadrak, Mechak ak Abèdnego te resevwa pozisyon wo, men jèn gason sa a Danyèl te fè premye minis nan tout Wayòm Babilòn lan!

Gason yo te pase premye egzamen Bondye te ba yo lè yo te refize pou souye ak manje epi diven wa a.Yo mete Bondye an premye epi yo te pase tès sa a fasilman!

Kounye a, gason yo te pase dezyèm tès la. Yo te rankontre ansanm epi te lapriyè pou Bondye revele rèv wa a. Yo te depann de Bondye nan lapriyè epi yo te pase dezyèm tès la fasilman tou!

Mwen te pran tan pou montre ou sa paske li trè enpòtan. Nou pafwa panse ke ou ka fè yon gwo pa kwasans nan gwo pouvwa kòm yon kretyen. Men, ou pa “sote” nan gwo pouvwa ak Bondye. Ou grandi nan Li. Ou te sove epi ansuit ou grandi! Jezi te di,

“Moun ki kenbe pawòl li nan tout ti bagay, la kenbe l nan gwo bagay tou. Men, moun ki pa serye nan ti bagay, li p ap serye nan gwo bagay nonplis.” (Lik 16:10).

Si ou fidèl nan yon ti bagay tankou ou nan legliz la nan lavèy Nwèl la ak lavèy nouvèl ane a, alò pita, ou pral fidèl nan pi gwo bagay!

Gason sa yo te fidèl nan sa yo te manje. Yo te pase tès la. Yo te fidèl tou nan lapriyè. Yo te pase tès sa a tou.

Pita yo te gen yon tès pi gwo anpil. Èske yo ta bese tèt yo epi adore zidòl lò wa a, oswa yo ta riske boule vivan nan yon gwo founo dife pou pa bese tèt atè? Yo te pase tès ki pi piti yo. Se konsa, pita yo te ka di avèk fòs konviksyon,

“Si bondye n ap sèvi a ka wete nou nan gwo fou tou limen an, si li ka delivre nou tou anba men ou, l ap fè l. O wa!” (Danyèl 3:17).

Yo te aprann lè yo te pase pi piti tès yo ke Bondye ta delivre yo anba gwo tès gwo founo dife a!

Epitou lapriyè serye yo te sove yo pou wa a pa t touye yo. Pita, lè wa a te menase pou jete Danyèl nan yon twou lyon rijisan yo, Danyèl te rete an sekirite, Bondye voye yon zanj fèmen bouch lyon yo! Jezi te nan gwo fou adan an epi te sove yo. Jezi se te zanj sa a. Jezi te nan twou lyon an lè yo te jete Danyèl anndan l. Li te gen lafwa pou opoze kont Dyab la. Bib la di, “Prepare pou w satisfè Bondye ou.” Si ou pa prepare, ou pral bay Dyab la epi refize Seyè a!

Ou dwe antrene w kounye a pou kapab kanpe epi pou konte. Se konsa Danyèl te fè. Alò ou dwe, si ou espere sove nan dife a!

Se poutèt sa ou dwe kòmanse fòmasyon kounye a! Pa pita, men kounye a! Ou pa toudenkou vin yon gwo moun nan lafwa! Non! Li pran pratik! Koute sa Doktè Chan te di apwopo de madanm mwen, Madam Hymers. Doktè Chan te di, "Madam Hymers pa t vin yon gwo Kretyen jodi a ak demen. Li te gen matirite nan anpil ane nan sèvis fidèl a Seyè a. Kòm yon jenn fanm li te jete lavi l nan ministè a nan legliz la epi li pa t gen anyen an retou. Bondye te itilize li anpil poutèt sa. "Li te kòmanse a 16 zan pou fè meyè de li menm pou legliz la. Kounye a, anpil ane aprè, li se yon jeyan lafwa. Si ou pa serye epi fidèl kounye a, ak ti travay ou genyen an, ou pa pral toudenkou pou yon gwo ganyan nanm e vanyan sòlda lapriyè nan tan k ap vini an.

Pa te gen okenn rakousi pou Danyèl ak twa zanmi l yo – e pa gen okenn rakousi pou ou. Kòmanse kounye a pa yon efò serye epi zele pou antre nan Kris la. Si ou parese nan kòmansman an, ou p ap janm vin yon gwo Kretyen pita. Fè efò avèk tout fòs ou pou antre nan Kris la kounye a. Yon moun te di, “Byen kòmanse se mwatye fè.” Madam Hymers te vire do bay peche epi te fè Jezi konfyans premye fwa li te tande m preche Levanjil la! Se konsa, Doktè Judith Cagan te fè l tou. Doktè Kreighton Chan te fè l. Madam Melissa Sanders te fè l. Mesye Ben Griffith te fè l. Se pa etonan yo se Kretyen solid kounye a! Yon fanm te gade m ak gwo sezisman ke yo te sove si rapid. Li menm te pèdi isit la pandan anpil ane. “Kijan yo te ka fè li si rapid?” Li mande. Yo te serye e ou pa t serye. Se konsa! Si ou pèdi tan ou epi ou pa fè efò di pou antre nan Peyi Wa a nan kòmansman an, ou pral toujou yon nouvo-evanjelik fèb, tankou timoun Chinwa sa yo ki ruine nan frekante nouvo-legliz evanjelik flask, fèb yo. Bib la di, “Tankou yon bon sòlda Jezikri, aksepte tout soufrans ki vin pou ou” (II Timote 2: 3). Oze pou tankou Danyèl! Chante li!

Oze pou tankou Danyèl,
   Oze pou kanpe poukont ou!
Oze pou gen yon objektif fèm!
   Oze pou fè l konnen!

Natirèlman mwen dwe goumen, si mwen t ap gouvènen;
   Ogmante kouraj mwen, Seyè!
Mwen pral pote travay la, sipòte doulè a,
   Sipòte pa Pawòl ou.
(“Èske mwen se yon sòlda lakwa a?” Pa Doktè Isaac Watts, 1674-1748).

“Mennen batay pou lafwa a byen. Kenbe lavi ki p ap janm fini an fèm!” (I Timote 6:12).

Nouvo-evanjelik parese yo pa janm fè bon manm legliz! Yo tout pa pral kwè ke fèb nouvo-evanjelism yo fo! Se poutèt sa nouvo evanjelik yo raman sove. Epi yo pa t janm sove premye fwa yo tande levanjil la. Ou gen pou goumen ak yo pandan dèzane anvan yo admèt relijyon yo a mal. Se poutèt sa yo pa janm fè bon manm legliz!Jamè! Jamè! Jamè! Si ou twò parese pou konbat chemen w a Kris la, ou pa pral janm kapab goumen pou nenpòt lòt bagay enteresan nan lavi Kretyèn nan! Èske mwen ap pale de sali pa zèv yo? Non, mwen menm mwen p ap pale. Mwen ap pale de Sali pa pa gras, lagras ki pouse ou pou chèche fè yon chemen sou dout ou yo ak laperèz ou yo. Mwen ap pale de lafwa ki chèche fè yon chemen a Kris la, epi ansuit kontinye goumen pou byen legliz Kris la. Doktè R. A. Torrey te gen yon mesaj ki gen tit - “Bezwen - Kretyen Konbatan!” Ou dwe youn depi nan kòmansman an! Si ou se parese pou vin yon kretyen - ou pral parese tout lavi ou! “Bezwen - Kretyen Konbatan!” Se kalite sa a sèlman nou gen isit la nan Tabernak Batis la. Si ou vle Ketyennte parese, ale nan yon lòt legliz! Gen anpil legliz nouvo-evanjelik fèb! Ale nan yon sèl! Ale nan yon sèl! Ale nan yon sèl! Sòti epi ale nan yon sèl!

Men, rete tann! Mwen pa atravè! Mwen pa vrèman vle ou ale. Mwen vle ou rete epi sove! KOUNYE A KOUTE MWEN ATANTIVMAN. SA A SE PATI KI PI ENPÒTAN NAN MESAJ LA SI OU PA SOVE. KONSANTRE SOU SA MWEN DI OU KOUNYE A. KOUTE SA KÒM OU PA T JANM KOUTE ANVAN!

Wa a te jete twa gason sa yo nan founèz adan boule a. Yo te pase tout espwa. Èske se pa fason sa a ou santi ou kounye a? Ou nan yon kondisyon san espwa. Ou pa ka sove tèt ou. An reyalite, ou te abandone tout espwa ke ou te sove. “Mwen pa ka tankou Doktè Chan oswa Mesye Griffith oswa Judy Cagan oswa Madam Hymers.” Ou santi ou san espwa. Ou konnen ou pral boule nan lanfè, epi ou pa ka fè anyen pou sove tèt ou! Men, rete tann! Lè wa a gade nan gwo fou flanm dife sa a li pa t wè sèlman twa gason. Li te wè kat moun nan gwo fou a, “mache nan mitan dife a, epi yo pa gen okenn malè; epi fòm katriyèm lan se tankou Pitit Bondye a” (Danyèl 3:25). Spurgeon te gen rezon. Katriyèm gason nan dife a se te Jezi – preenkane Pitit Gason Bondye a. Jezi te la nan dife a avèk yo. Jezi te la sove gason sa yo nan flanm dife yo! Bib la di ke “dife a pa gen okenn pouvwa” pou boule yo (Danyèl 3:27). Jezi te avèk yo e Jezi te sove yo sòti nan dife a ak nan lanfè.

Chè zanmi mwen, Jezi pral delivre ou tou. Li gen konpasyon pou ou. Li renmen ou. Pa gen pwoblèm kijan lafwa ou piti, Jezi tou-pwisan. E Jezi bò kote ou! Bib la di l! Bib la di, “Kris Jezi te vini nan mond lan pou sove pechè yo” (1 Timote 1:15).

Mwen pa sousye kijan ou santi ou dezespere kounye a. An reyalite, plis ou santi ou san espwa se mye! Poukisa? Paske sa vle di ou ka pare pou kite Jezi fè tout ekonomi an. Ou pa ka sove tèt ou. Ou konnen ou pa kapab. Ou konnen ou pa ka bon ase oswa fò ase. Bon! Kounye a, kite Jezi se katriyèm gason nan gwo fou ou. Kite L sove ou.

Ou di, “Mwen pa gen lafwa ase.” Mwen konnen. Men, Jezi ap sove ou kanmenm. Jezi sove m 'lè mwen te pèdi tout espwa ke yo te sove. Li te vin jwenn mwen, li delivre mnan gwo fou a nan dout ak laperèz. Jezi te mouri sou kwa a pou sove ou. Jezi te leve sòti vivan nan lanmò pou sove ou. Jezi isit la pou ou aswè a. Li pral desann vin jwenn ou nan gwo founo dife ou a nan dout ak laperèz. Li pral ba ou lapè ak espwa. Mwen konnen ou pa kwè li. Men, rive jwenn li epi li isit la pou ou. Pa gade tèt ou. Gade L. Fè L konfyans yon ti kras epi tout bagay pral byen. Ou pa menm bezwen kwè l. Jis kwè mwen. Mwen konnen Li pral sove ou. Kite lafwa mwen ede ou. Kite mwen ede ou fèJezi konfyans epi tout bagay pral byen. “Doktè. Hymers kwè ke Jezi ap delivre m, se konsa, mwen pral mete konfyans nan pastè a ak mete konfyans nan Jezi tou!” “Sèlman fè Li konfyans, sèlman fè Li konfyans, sèlman fè Li konfyans kounye a. Li pral delivre ou, Li pral delivre ou, Li pral delivre ou kounye a.” “Men,” ou di, “Li pa t sove m anvan.” Li ta ka sanble fason sa a, men Li pral delivre ou kounye a.

Vini non, chak nanm oprime nan peche, gen mizerikòd avèk Seyè a,
   Epi Li pral siman ba ou repo nan mete konfyans nan Pawòl Li.
Sèlman mete konfyans nan Li, sèlman mete konfyans nan Li, sèlman mete konfyans,
   Nan Li kounye a,
Li pral delivre ou, Li pral delivre ou, Li pral delivre ou kounye a.
   (“Sèlman mete konfyans nan Li” pa John H. Stockton, 1813-1877).

Rete lwen de nouvo-relijyon evanjelik fèb ou a. Detounen w kounye a! Epi fè konfyans a Jezi e sove anba peche pa Li - pa San an ke Li te koule pou ou sou kwa a!


LÈ OU EKRI DR. HYMERS OU DWE DI LI NAN KI PEYI W AP EKRI OSWA LI PA KA REPONN IMEL OU A. SI MESAJ SA YO BENI OU VOYE YON IMEL BAY Dr. Hymers. Imel Dr. Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net (klike isi). Ou ka ekri Dr. Hymers in nenpòt lang, men ekri an anglè si ou kapab. Si ou vle ekri Dr. Hymers pa lapòs, adrès li se P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Ou ka telefone l nan (818)352-0452.

(FEN MESAJ LA)
Ou ka li mesaj Doktè Hymers yo chak semèn sou entènèt la
nan www.sermonsfortheworld.com.
Klike sou “Mesaj an Kreyòl.”

Maniskri mesaj sa yo pa pwoteje pa dwadotè. Ou ka itilize yo san pèmisyon Dr. Hymers.
Sepandan, tout videyo mesaj Dr. Hymers yo, ak tout lòt mesaj yo sou videyo nan legliz nou
an, yo pwoteje pa dwadotè e yo kapab itilize sèlman ak pèmisyon.

Chante Solo Anvan Mesaj la pa Mesye Benjamin Kincaid Griffith:
“Oze pou se yon Danyèl” (pa Philip P. Bliss, 1838-1876; modifye pa Dr. Hymers).