Print Sermon

Objektif sitwèb sa a se founi maniskri mesaj gratis ak videyo mesaj yo bay pastè yo ak misyonè yo atravè mond lan, espesyalman nan peyi soudevlope yo, kote ki pa gen kèk seminè teyolojik oswa lekòl Biblik.

Maniskri mesaj sa yo ak videyo yo ale kounye a nan anviwon 1,500,000 òdinatè nan plis pase 215 peyi chak ane nan www.sermonsfortheworld.com Dè santèn lòt moun gade videyo yo sou YouTube, men byento yo kite YouTube epi vini sou sit entènèt nou an.YouTube alimante moun yo nan sit entènèt nou an. Maniskri mesaj yo difize nan 46 lang a anviwon 120,000 òdinatè chak mwa. Maniskri mesaj yo pa gen dwadotè, konsa predikatè yo ka itilize yo san pèmisyon nou. Tanpri klike isit la pou aprann kijan ou ka fè yon don chak mwa pou ede nou nan gwo travay sa a pou preche Levanjil la nan lemonn antye.

Chak fwa ou ekri Doktè Hymers, toujou di l nan ki peyi ou rete, oswa li pa ka reponn ou. Imel Doktè Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net.
DOKTÈ HYMERS PALE SOU 60yèm ANIVÈSÈ LI NAN MINISTÈ

"BENEDIKSYON YO NAN LAVI MWEN"
DR. HYMERS SPEAKS ON HIS 60TH ANNIVERSARY IN MINISTRY
"THE BLESSINGS OF MY LIFE"
(Creole)

pa Doktè R. L. Hymers, Jr.

Yon mesaj ki te preche nan Bibliyotèk Richard Nixon,
Yorba Linda, Kalifòni
Jou aswè Senyè a 8 Avril 2018
A sermon preached at the Richard Nixon Presidential Library,
Yorba Linda, California
Lord’s Day Evening, April 8, 2018


Tanpri kanpe pandan m ap li vèsè lavi m.

“Nenpòt sitiyasyon ki parèt devan mwen, m ap degaje m, gremesi Kris la ki ban mwen fòs kouraj” (Filipyen 4:13).

Ou ka chita.

Ou ka mande poukisa mwen te chwazi bibliyotèk Nixon lan pou selebre anivèsè swasantyèm anivèsè mwen nan ministè a. Lè ou li otobiyografi mwen, ou pral dekouvri kijan mwen te resevwa vèsè lavi m de Prezidan Nixon.

“Nenpòt sitiyasyon ki parèt devan mwen, m ap degaje m, gremesi Kris la ki ban mwen fòs kouraj” (Filipyen 4:13).

Papa m te kite m lè m te gen de zan. Mwen pa t janm viv avè l ankò. Mwen te viv ak manman jouk rive nan laj 12 zan. Après a, mwen te deplase sòti nan yon kote pou ale yon lòt kote, mwen t ap viv ak fanmi ki pa t vle m . Mwen te frekante 22 lekòl diferan avan mwen te gradye nan lekòl segondè. Mwen te toujou “nouvo gamen an.” Mwen te yon òfelen vityèl. Men, pi gran pèt la se grandi san papa. Mwen te poukont mwen, san èd ak sipò. Sa k pi mal nan tout sa, mwen pa t gen yon papa tankou yon wòl modèl. Se konsa, mwen te kòmanse gade pèsonaj istorik yo epi kreye sa yon nonm te dwe ye. Mesye sa yo te vin ewo mwen.

Mwen kategorize yo tankou wòl modèl layik ak modèl Kretyen. Ewo mwen yo se te tout gason ki te fè fas a gran esè epi te simonte. Ewo Kretyen mwen yo te gason tankou Abraham Lincoln, John Wesley, Richard Wurmbrand ak John R. Rice. Ewo layik mwen yo se te Winston Churchill ak Richard Nixon.Youn nan biyograf Nixon yo te deklare, “Li te entwovèti nan zafè esktravèti a. Enkwayabman, li te vin yon politisyen reyisi. Li timid, li te konnen li te ka bat, konte, epoutan – e kèlkeswa obstak yo – resisite ankò.” Non, li pa t yon Kretyen. Men, wi, li te retounen bat ankò. Filipyen 4:13 se te vèsè Nixon te pi renmen nan Bib la.

Aprè mwen te fin dekouvri poukisa Prezidan Nixon te renmen vèsè sa a anpil, mwen pa t ap janm renmen li. Li te simonte anpil obstak ke mwen te wè l tankou yon lespri sanblab.Nan èdtan ki pi fè nwa nan lavi mwen, mwen te souvan panse, "Si Richard Nixon te ka viv nan Watergate, mwen ta ka pase atravè sa a." Jounalis Newsman Walter Cronkite te di, "Si ou te Richard Nixon, nou ta mouri. Mwen se te yon kalite detèminasyon. Nixon te di, "Yon nonm pa fini lè li te venk. Li fini lè li te kite. "Pa gen anyen ki kapab sispann li. Li te pèdi eleksyon prezidansyèl la kont John F. Kennedy nan lane 1960. Li te pèdi kous gouvènè a nan Kalifòni an 1962. Li te genyen prezidans lan an 1968. Yo te chase l nan biwo a nan sou Watergate. Men, li toujou tounen. Se poutèt sa, menm si li pa t yon kretyen, li se youn nan ewo eksklizyon mwen yo.

Apòt Pòl te di,

“Nenpòt sitiyasyon ki parèt devan mwen, m ap degaje m, gremesi Kris la ki ban mwen fòs kouraj” (Filipyen 4:13).

Sa pa t vle di mwen te kapab fè cheve nan tèt mwen pouse! Li pa t vle di mwen te kapab vole! Li pa t vle di mwen te kapab fè byen nan matematik! Apòt la te vle di ke li te kapab andire tout eprèv yo, ke li te kapab fè tout devwa yo, ke li te kapab simonte tout obstak yo – atravè Kris la ki ranfòse l. E mwen te jwenn ke se te vre nan mwen tou. Mwen di Bondye mèsi pou vèsè sa a. Men, mwen remèsye Bondye menm plis pou Kris la Li te bay pou fòtifye mwen! Mwen te echwe nan kolèj, men Kris la te ban m fòs pou tounen annaryè epi dekwoche twa doktora. Mwen te echwe pou te vin yon misyonè, men Kris la te fè m yon sous de fòs pou moun atravè mond lan atravè sit entènèt nou an.

Epi nan li liv mwen an, ou pral wè poukisa solo Mesye Griffith jis te chante a se chante m pi renmen.

Mèt la rele nou; wout la ka tris
   E danje ak lapenn yo epapiye sou pis la;
Men, Sentespri Bondye a pral konsole sa yo ki bouke;
   Nou suiv Sovè a epi nou pa ka retounen annaryè;
Mèt la rele nou, menm si dout ak tantasyon
   Ka bousoule vwayaj nou an, nou kontan chante:
“Kontinye wout ou, gade anwo,” atravè anpil tribilasyon;
   Pitit Siyon yo dwe suiv wa yo.
(“Mèt la rive” pa Sara Doudney, 1841-1926).

Mwen te ekri otobiyografi mwen paske pitit gason m Wobè te di m. Mwen pa t renmen ekri li paske lavi m te tèlman plen advèsite, lit ak doulè. Plizyè fwa mwen te anvi jete maniskri a paske li te twò negatif. Men, Jan Samyèl Cagan te di, “pa jete li, Doktè Hymers. Tout sa li bezwen se yon lòt chapit. Pale de tan manman ou te di "konte benediksyon ou yo”. Mwen koute Jan epi ekri dènye chapit la, ki pral kounye a ba ou nan fòm abreje.

Mwen te chita bò kabann manman m nan lopital la. Se te yon semèn aprè Thanksgiving. Nou te pale de youn nan moun nou renmen yo, Abraham Lincoln, ak kijan Prezidan Lincoln te fè Thanksgiving yon jou fèt nasyonal. Nou te chante chante nou te chante chante nan Thanksgiving lan.

Lè sou flo lavi a ou balonnen,
Lè ou dekouraje, panse tout pèdi,
Konte anpil benediksyon ou yo, site yo youn pa youn,
Epi li pral siprann ou sa Senyè a te fè.
Konte benediksyon ou yo, site yo youn pa youn,
Konte benediksyon ou yo, gade sa Bondye te fè!
Konte benediksyon ou yo, site yo youn pa youn,
Konte anpil benediksyon ou yo, gade sa Bondye te fè.
   (“Konte Benediksyon ou yo” pa Johnson Oatman, Jr., 1856-1922).

Lè nou te fini chan an, Manman te di, “O, Wobè, nou vrèman gen anpil pou nou rekonesan pou lavi nou.” Lè nou kòmanse konte benediksyon nou yo “youn pa youn”. Li te kòmanse bay remèsiman pou ti gason nou yo, Wobè ak Jan. Aprè sa, li te remèsye pou Ileana, madanm mwen. “Li tèlman bon pou mwen, Wobè, epi li se yon bon manman ak madanm. Li te remèsye Bondye pou legliz nou an. Li te remèsye pou manm nou yo, “youn pa youn”. Answit mwen te bay plizyè bagay pou pou di mèsi. Epi nou te chante refren an ankò.

Konte benediksyon ou yo, site yo youn pa youn,
Konte anpil benediksyon ou yo, gade sa Bondye te fè.

Li te trè ta nan mitan nwit lan. Mwen te bo li, e lè mwen te kite sal la, li te di mwen kèk bagay ke mwen p ap janm bliye toutotan m ap viv. Li te di : “Wobè, ou se pi bon bagay ki te janm rive m.” Dlo te plen je m pandan mwen te kite chanm li an, li mache sòti nan lopital la nan nwit lan. Se te dènye konvèsasyon mwen te gen avè l la. Li te gen yon konjesyon serebral masiv pita jou lannwit sa a ki te pran lavi li.

“Pa jete liv ou, Doktè Hymers. Tout sa li bezwen se yon lòt chapit. Di lè manman ou te di ‘konte benediksyon ou yo.’” Men kèk benediksyon enkwayab Bondye ban m nan pèlerinaj nan lavi mwen.

Toudabò, mwen remèsye Bondye ke manman mwen finalman te sove. Li te gen katreven tan e mwen te panse li pa ta janm konvèti. Mwen te avèk Ileana ak ti gason yon an Nouyòk, kote mwen te preche nan plizyè legliz. Kòm mwen te mache retounen ak lide nan chanm nou an, mwen te priye pou sali manman m. Alò, toudenkou, mwen te konnen li ta ka sove. Mwen te “lapriyè” tankou ansyen yo ta di. Mwen te telephone Doktè Cagan epi te mande l pou ale epi mennen Manman bay Kris. Li pa t janm koute l anvan. Men, fwa sa a li te fè Jezi konfyans. Se te yon mirak, tankou tout konvèsyon reyèl yo ye. Jou sa a li sispann fimen ak bwè. Mwen te di ke doktè ke yon alkolik ki sispann bwè toudenkou tankou sa yo pral gen konvilzyon sof si yo ba li Phenobarbital. Men li pa t fè l. Se te yon mirak. Li pa janm fimen yon lòt sigarèt epi li pa janm pran yon lòt bwason. Li te li Bib la plizyè fwa epi li te vini legliz kat fwa pa semèn avè m. Mwen te batize l 4 jiyè, jou ferye li pi renmen. Mwen remèsye Bondye pou konvèsyon manman m.

Dezyèmman, mwen remèsye Bondye pou Ileana, bèl madanm mwen an. Li te vini nan yon maryaj mwen t ap dirije. Anvan maryaj la mwen te preche yon mesaj kout sou Jan 3:16. Se te premye mesaj la li te tande nan yon legliz Pwotestan. Li te reponn a envitasyon an epi yo te imedyatman sove! Premye fwa mwen te mande li marye avè m, li te di, “non.” Kè mwen te brize. Orlando ak Irène Vazquez (ki isit la aswè a) invite m ale ak yo nan Pòtoriko. Mwen te ale, men mwen te kontinye ap panse de Ileana. Li t ap panse de mwen tou. Li te di, “Mwen espere ke li pral mande m ankò.” Mwen te fè, epi fwa sa a li te di, “wi.” Nou te marye pandan trannsenk ane. Mwen di Bondye mèsi pou ti madanm dous mwen an chak jou! Li te ekri m yon nòt ki di, “Wobè, mwen renmen ou ak tout kè m ak nanm mwen. Renmen toujou, Ileana.” Li sanble anpil ak fanm vètyez nan Pwovèb 31 an. Tout sa ou dwe fè se li chapit pou wè jan li dekri zanmi mwen, Ileana. Mwen pral cheri l nan kè mwen pou tout tan. Papa l isit la aswè a. Li te sòti Gwatemala pou vin isit la. Mèsi, Mesye Cuellar! Epi frè l ak fanmi li isit la tou. Mèsi, Erwin!

Twazyèmman, mwen remèsye Bondye pou de pitit gason m yo, Wobè ak Jan. Yo se jimo, e kounye a yo gen trannkat ane. Yo toulede diplome nan Inivèsite dEta Kalifòfni nan Northridge. Wobè marye ak yon bèl ti fi Koreyèn ki rele Jin. Paran li yo isit la aswè a, ak frè li ak madanm li. Mèsi pou vini! Wobè ak Jin se paran de fi yo, Hannah ak Sara. Mwen remèsye Bondye paske li ban mwen bèl pitit pitit sa yo.

Lòt gason m lan ki se Jan Wesley, non an sòti aprè gran predikatè anglè a. Wobè ak Jan toude ale nan tout reyinyon legliz nou an. Wesley se moun ki konn lapriyè. Li priye ak li Bib la, souvan pou dè èdtan. Li se yon bon kretyen e li se zanmi mwen. Mwen kontan ak de pitit gason m yo. Yo se yon benediksyon enkwayab pou madanm mwen ak mwen.

Mwen remèsye Bondye pou Doktè Christopher Cagan. Li se frè a mwen pa t janm genyen. Li se meyè zanmi mwen ak pi pwòch kolaboratè mwen. Nou respekte youn lòt anpil ke nou pa janm rele lòt nan prenon nou yo. Menm lè nou pou kont nou mwen toujou rele li Doktè Cagan e li toujou rele m Doktè Hymers. Mwen remèsye Bondye pou ban mwen yon zanmi si saj e fidèl. Nou konprann youn lòt. Nou toude gen tandans pou entwovèti, e nou pase anpil tan pou kont noun an lapriyè ak etid Biblik. Li pi syantifik epi matematik nan panse li. Mwen pi mistik epi entuitif. Men, nou pafètman alèz pou travay ansanm. Nou se patnè, tankou Holmes ak Watson, oswa Johnson ak Boswell (yon moun te ajoute, “Tankou Laurel ak Hardy oswa Abbott ak Costello,” komedyen nan tan lontan).

Mwen se yon innovate epi li se yon konsolidatè. Mwen literè. Li gen yon espri matematik. Li konsidere m tankou yon lidè. Mwen konsidere l tankou yon jeni. Patenarya nou an se yon benediksyon pou nou toude. M remèsye Bondye pou Doktè Christopher Cagan.

Mwen remèsye Bondye pou Jan Samyèl Cagan. Li se pi gran gason Doktè ak Madan Cagan. Jan se pi jèn gason ki dirije sèvis sa a. Li te òdone kòm yon minis Batis yè. Alò kounye a, li se Reveran Jan Samyèl Cagan! Li se yon trè bon predikatè e konseye. Mwen konsidere Jan kòm “pitit gason m” nan ministè a. Li nan dezyèm ane li nan Lekòl Teyoloji Talbot nan Inivèsite Biola. Li trè entèlijan. Pa etonan pwiske papa l gen de doktora ak manman l Judi se yon doktorès. Jan se yon etidyan nan dwa. Plan li se gen yon doktora nan teyoloji. Nan laj 24 an, Jan te preche nan reyinyon evanjelizasyon nan peyi Zend, Repiblik Dominikèn, ak twa nasyon nan Lafrik. Li preche nan legliz nou an chak dimanch maten. Nou pase chak Jedi aprèmidi ansanm, diskite teyoloji ak travay ministè a. Mwen di Bondye mèsi pou Jan. Li pral swiv mwen kòm pwochen pastè nan legliz nou an. Li se zanmi mwen. Se si senp tankou sa.

Mwen remèsye Bondye pou chante Noe a. Li se lòt “ti gason predikatè mwen an.” Noe ap fini travay kolèj li epi li prale nan seminè. Li ak Jan Cagan fè yon bon ekip, epi yo pral dirije legliz nou an nan lavni.

Mwen remèsye Bondye pou Noe, Aaron Yancy ak Jack Ngann. Yo se dyak nou yo ki fenk òdone. Aaron se zanmi m. Li veye sou mwen tankou yon poul ak yon sèl pousen. Li se youn nan meyè zanmi ki pi pwòch mwen. Jack Ngann marye e li gen de pitit gason. Epi men yon bagay ou ka pa konnen. M poko fini! Ane pwochèn mwen pral plante yon nouvèl legliz Chinwaz tou nèf nan kay Jack Ngann lan.

Jan Cagan, Noe Song, Aaron Yancy, Jack Ngann ak Ben Griffith se patnè lapriyè mwen yo. Nou rankontre chak mèkredi swa pou priye ansanm nan biwo mwen an. Mwen remèsye Bondye pou mesye sa yo. Yo te ede m travèse moman difisil yo, patikilyèman pandan trèman mmwen an kont kansè.

Mwen remèsye Bondye pou Doktè Chan, Madanm Salazar ak “39” la. Doktè Chan se pastè asistan nou an, an chaj evanjelizasyon an ak ministè suivi telefonik nou an. Madan Saazar an chaj Espanyòl nou an. “39” yo se moun fidèl ki te sove legliz nou an soti nan fayit pandan yon gran separasyon legliz la. Mwen remèye Bondye pou Mesye Abèl Pridòm. Li se nonm ki te sispann separasyon legliz la. Epi mwen remèsye Bondye pou Virgel ak Beverly Nickell. Yo se koup ki te prete nou pi fò lajan an pou achte bilding legliz nou an. Yo pa janm ezite pou sipòte nou. Yo se kounye a manm onore nan legliz nou an.

Legliz nou an konpoze anviwon senkant pousan jèn moun ki poko gen laj de trant an. Mwen te toujou renmen jèn paste jèn yo. Gwoup la nou gen kounye a se pami meyè yo ke mwen pa t janm konnen. Nou gen yon bèl gwoup dyak. Gen uit dyak òdone, epi nou altène yo chak de zan. Aaron Yancy se prezidan pèmanan dyak yo, konsa li se moun ki pa janm altène. Mwen remèsye Bondye pou mesye sa yo.

Moun ki pi granmoun nan legliz nou an bay gwo sipò pou tout sa nou fè. Yo patisipe nan chak reyinyon. Yo priye trè byen e travay di pou konstwi legliz nou an. Mwen pa gen okenn pè pou kite sèvis dimanch maten an nan men Jan Cagan ak papa l, pandan ke mwen ale nan Montebello pou kòmanse yon nouvo legliz Chinwa. Mwen fè yo konfyans nèt. M pral tounen nan legliz prensipal la pou preche chak dimanch swa.

Tout lavi m tounen toutotou moun lan legliz nou an. Yo se “paran” mwern. Sa ban m gwo lajwa pou patriyach de yon si gran fanmi pwolonje. Jezi te di,

“Si nou youn youn renmen lòt, lè sa a tout moun va konnen se disip mwen nou ye.” (Jan 13:35).

Mwen pa ka panse de yon pi bon fason pou mete fen nan mesaj sa a pase pou di ou yon istwa vrè. Lè mwen te preche nan legliz la de Pòt Ouvè a nan Konte Marin lan, mwen te toujou pran yon gwoup jèn nan San Francisco chak vandredi ak samdi swa. Mwen t ap mache bay mesaj nan lari a pandan yo t ap distribiye trak. Nou souvan te ale nan zòn Plaj Nò lavil la. Se te yon kote trè tòrid, kote moun yo te pran dwòg, e te gen plizyè atikilasyon “teren toumante”. An jeneral mwen te preche sou twotwa devan yon teren atikilasyon yo rele “Jaden Edenn lan”!!!

Yon lannwit kèk nan timoun yo mennen yon jenn gason ban mwen. Li te di m li te gen yon abitid ewoyin trè chè. Li te di m li te vle debarase. Nan diskite avè l, mwen te santi ke li te sense. Nan fen sware a mwen te di l monte nan machin mwen an, epi mennen l avè m nan apatman mwen an. Mwen mete l nan kwizin nan, mwen te fèmen pòt chanm mwen nan e mwen te ale dòmi.

Pandan plizyè jou k ap vini yo, li te travèse epizòd tèrib de retrè alò ke li te chita sou planche kwizin lan. Finalman li te fè yon ti kalme epi li te mande m si yon moun te gen yon gita. Mwen te mande timoun mwen yo youn pou li. Li chita sou etaj sa a pou grate pandan kèk jou. Après a, li te mande pou yon kantik. Nou te pote youn pou li epi li te anvante yon melodi nouvo pou youn nan kantik yo. Mwen bliye non reyèl ti gason an. Mwen toujou rele l DA, mo kout pou adkite nan dwòg!

Epi, yon jou DA a te di m, “Koute sa.” Li ranmase gita a, li te louvri liv kantik yo epi te chante kantik Albert Midlane lan (1825-1909), “Relanse Travay ou a” nan nouvo melodi l la. Absoliman bèl! Nou chante kantik sa a nan melodi DA a nan jou sa a!

Relanse Travay ou a, O Senyè! Bra pwisan ou an dezabiye;
   Pale ak vwa a ki reveye mò yo, e fè tande pèp ou a.
Relanse! relanse! Epi bay douch rafrechisan;
   La glwa a pral pou ou; Benediksyon an se pral pou nou.
(“Relanse Travay ou a” pa Albert Midlane, 1825-1909).

Lè m te vin lakay ou nan Los Angeles, mwen te pè kontak ak DA a. Lavi a te kontinye epi finalman legliz nou an te sitiye nan batiman an ke nou okipe kounye a.Telefòn lan te sonnen yon jou lannwit. Mwen te ale nan biwo mwen epi mwen te di “Alo.” Vwa a nan telefòn nan te di, “Alo, Doktè Hymers, se DA.” Mwen te di, “Ki moun?” Li te di, “DA. Ou sonje, Adikte nan Dwòg la- DA.” Mwen prèske tonbe. Mwen pa t janm tande vwa l depi trant an! Mwen te di, “Ki kote ou ye?” Li te di, “Mwen nan Florid. Mwen marye. Mwen gen yon koup timoun, ak yon bon madanm. Epi mwen anseye lekòl dimanch nan legliz nou.”

Mwen ri ak kè kontan! Mwen te chante sou tout wout la lè m t ap tounen lakay lannwit sa a! Se moman tankou sa a ki fè m kontan antre nan ministè a 60 an de sa. Sa te vo soufrans ak doulè aprè tou! Gannye jenn moun, tankou DA, te fè kè kontan mwen konplèt!

Doulè ak lapenn te fonn lè mwen panse de tout jenn moun ki te sove. 60 tan mwen nan ministè a te ban m gwo moman kontantman. Mwen pa ta chanje ministè m lan pou anyen!

Kòm toujou, mwen dwe pran yon kèk minit pou eksplike Levanjil la. Jezi te desann sòti nan syèl la pou yon rezon prensipal – Li te vin mouri sou kwa a pou peye penalite a pou peche nou an. Li te leve fizikman, chè ak zo, nan dimanch Pak la. Li te fè San presye l la koule pou netwaye nou anba tout peche. Li te di nou pou nou mete konfyans nou nan Li, epi nou ta netwaye nan peche.

Mwen te eseye ganye Sali mwen pou vin pafè. Mwen te yon farizyen. Men, 28 Septanm 1961nan Kolè Biola, mwen te fè Jezi konfyans. Se te chante sa a ki te mennen m bay Kris la:

Lontan lespri m anprizone te kouche
   Vit mare nan peche ak lannwit lanati a.
Je w te emèt yon reyon akselerasyon,
   Mwen te leve, sitèn lan te limen ak limyè,
Chenn mwen yo tonbe, kè m te lib,
   Mwen te leve, kanpe, epi swiv ou.
Lanmou etonan! Kijan li ka ye
   Ke Ou, Bondye mwen, ta mouri pou mwen?
(“Epi èske l ka?” pa Charles Wesley, 1707-1788).

Jezi se te Bondye enkane. Li te mouri pou mwen. Mwen te panse de li nan yon nouvo fason. Mwen fè Kris la konfyans. Se lapriyè mwen ke ou pral fè Jezi konfyans epi dwe sove. Alò, asire w ke ou antre nan yon legliz ki kwè nan Bib la ak viv lavi ou pou Jezi Kris la.

Epi, mwen di nou tout, “Se pou Bondye beni nou jan li te beni m kont tout atant ak tout laperèz.” “Mwen pa gen okenn pi gwo kè kontan pase tande ke pitit mwen yo mache nan laverite” (III Jan 4). Amèn.

Mwen pral kounye a tounen pwogram lan bay Rev. Jan Cagan, yo fè sèvis sa a. (Jan anonse anivèsè nesans yo de Doktè ak Madan Hymers avèk de gato, ak “Bòn Fèt.”)


LÈ OU EKRI DR. HYMERS OU DWE DI LI NAN KI PEYI W AP EKRI OSWA LI PA KA REPONN IMEL OU A. SI MESAJ SA YO BENI OU VOYE YON IMEL BAY Dr. Hymers. Imel Dr. Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net (klike isi). Ou ka ekri Dr. Hymers in nenpòt lang, men ekri an anglè si ou kapab. Si ou vle ekri Dr. Hymers pa lapòs, adrès li se P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Ou ka telefone l nan (818)352-0452.

(FEN MESAJ LA)
Ou ka li mesaj Doktè Hymers yo chak semèn sou entènèt la
nan www.sermonsfortheworld.com.
Klike sou “Mesaj an Kreyòl.”

Maniskri mesaj sa yo pa pwoteje pa dwadotè. Ou ka itilize yo san pèmisyon Dr. Hymers.
Sepandan, tout videyo mesaj Dr. Hymers yo, ak tout lòt mesaj yo sou videyo nan legliz nou
an, yo pwoteje pa dwadotè e yo kapab itilize sèlman ak pèmisyon.

Ekriti li Anvan Mesaj la pa Mesye Jan Wesley Hymers: Sòm 27:1-14.
Solo te Chante Anvan Mesaj la pa Mesye Benjamin Kincaid Griffith:
“Èske Jezi dwe pote kwa a pou kont Li?” (pa Thomas Shepherd, 1665-1739; premye ak dènye estwòf la)/
“Mèt la te vini” (pa Sarah Doudney, 1841-1926; de dènye estwòf yo).