Print Sermon

Objektif sitwèb sa a se founi maniskri mesaj gratis ak videyo mesaj yo bay pastè yo ak misyonè yo atravè mond lan, espesyalman nan peyi soudevlope yo, kote ki pa gen kèk seminè teyolojik oswa lekòl Biblik.

Maniskri mesaj sa yo ak videyo yo ale kounye a nan anviwon 1,500,000 òdinatè nan plis pase 215 peyi chak ane nan www.sermonsfortheworld.com Dè santèn lòt moun gade videyo yo sou YouTube, men byento yo kite YouTube epi vini sou sit entènèt nou an.YouTube alimante moun yo nan sit entènèt nou an. Maniskri mesaj yo difize nan 46 lang a anviwon 120,000 òdinatè chak mwa. Maniskri mesaj yo pa gen dwadotè, konsa predikatè yo ka itilize yo san pèmisyon nou. Tanpri klike isit la pou aprann kijan ou ka fè yon don chak mwa pou ede nou nan gwo travay sa a pou preche Levanjil la nan lemonn antye.

Chak fwa ou ekri Doktè Hymers, toujou di l nan ki peyi ou rete, oswa li pa ka reponn ou. Imel Doktè Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net.
PECHE ORIJINÈL AK DEPRAVITE TOTAL #1

ORIGINAL SIN AND TOTAL DEPRAVITY #1
(Creole)

pa Doktè R. L. Hymers, Jr.,
Pastè Emeritus

Yon mesaj ki te preche nan Tabènak Batis Los Angeles la
Jou Aprè midi Segnè a, 22 Mas 2020

“Lè egzijans kò a fin pran tèt yon moun, li pa vle wè Bondye ankò, li p ap soumèt devan lawa Bondye a, li p ap ka soumèt” (Women 8:7).


Sa a se yon vèsè trè enpòtan nan ekriti a. Moun ki pa konvèti a wè Bondye kòm yon lènmi. Sa vre menm si moun nan te chita anba predikasyon Levanjil la pandan plizyè ane. Men, anjeneral li pa vin klè nan kòmansman. Pa egzanp, timoun piti yo sanble tankou zanj. Men, lè yo rive fòme yo rebèl e se nati reyèl yo revele. Lè sa a, yo wè Bondye kòm lènmi yo. Yo pral menm wè pastè yo kòm yon lènmi, ak paran yo ki sòti nan Bondye tankou lènmi.

Divizyon Legliz yo toujou rezilta yon depravite total. Mwen pèsonèlman temwen senk divizyon legliz la. Tout senk nan yo leve sòti nan koripsyon total. Isit la se youn ou ka pa te tande pale sou sa.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

MESAJ NOU YO DISPONIB SOU TELEFÒN SELILÈ W LA KOUNYE A.
ALE NAN WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
KLIKE SOU BOUTON VÈT LA KA MO “APP” SOU LI A.
SWIV ENSTRIKSYON YO KI MONTE A.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

An 1925, Andrew Gih te fòme sa li te rele "Bethel Worldwide Evangelistic Band" nan Lachin. Yon ti kras pita Doktè John Sung te envite pa Andrew Gih pou avèk yo. Byento Doktè Sung te vin evanjelis prensipal la nan ekip la, ak dè milye konvèti e pwisan. Leslie Lyall dekri John Sung kòm "pi gwo evanjelis Lachin te janm konnen." Andre Gih te dirijan Betèl la. Li te yon pwofesè ki te toujou anseye nan aprèmidi a, avèk John Sung kap preche prèch evanjelizasyon pou gwo foul yo ki te vin tande l nan aswè yo. Èske ou ka devine sa ki te pase? An 1934 Andrew Gih te kòmanse pale de “mekontantman k ap grandi nan lidè yo Betèl ak kontribisyon John Sung a. Gih plenyen ke Doktè Sung pa t anseye sou eliminasyon peche a, e ke Sung te atire konvèti pou tèt li, se konsa travay li pa ta dire. " Jou lannwit sa a Doktè Sung te pale a 1,000 elèv yo. Te gen gwo kè kontan sou dè santèn de jèn moun ki te konvèti.

Kèk jou aprè yo te bay yon telegram Andre Gih. Telegram la te di Andre Gih pou l te kite doktè Sung epi li te òganize de nouvo gwoup evanjelis yo. Andre Gih te pwomèt pou travay an patenarya ak doktè Sung. Men, li te wonp relasyon li Doktè Sung epi kite. John Sung te wè Andre Gih nan estasyon an ak gwo lapenn. Leslie Lyall te di, "John Sung ak Andrew Gih raman te rankontre ankò" (Leslie T. Lyall, Yon biyografi nan John Sung, p. 147). Malgre ke mesye Lyall pa t di sa, li te evidan ke Andrew Gih te fè jalouzi pou don evanjelizasyon Sung lan.

Galat 5: 19-21 bay yon lis ki dekri depravite total. Mwen pral site yon pati nan lis sa a sòti nan tradiksyon ESV pou klè, nan anglè modèn.

“Imoralite, kont, jalouzi, kòlè, rivalite, se youn fè lòt lènmi, se fè kont, lanvi” (Galat 5: 19-21 ESV)

An 1960 mwen pèsonèlman te rankontre doktè. Li te kounye a yon vye granmoun gason. Li rive nan Premye Legliz Batis Chinwa k ap chèche yon travay kòm pastè. Predikasyon li te sèk epi san lavi. Kalamite total te vòlè l nan benediksyon li te pèdi lè li te lakòz yon separasyon ak Doktè John Sung. Erezman legliz la pa t rele l tankou pastè. Nou tann jiskaske te rele Doktè Timote Lin. Kòm mwen te di, Doktè Timothy Lin raple m, nan plizyè fason, nan Doktè John Sung. Doktè Lin mennen ti legliz Chinwaz nou an nan pi gwo revèy mwen te janm temwen!

Mwen kwè nan depravite total. Depravite total pa vle di ke nou move jan nou ta dwe ye. Depravite total vle di ke nou konplètman kowonpi espirityèlman e moralman. Sa vle di ke pa gen okenn pati nan nou ki entak nan peche. Premye fwa mwen te rankontre depravite total lè m te yon tinedjè. Moun k ap vini yo pòt te mennen m nan yon legliz Batis lè mwen te gen trèzan. Mwen te panse jèn yo te kretyen. Men, mwen te choke yo dekouvri ke yo te totalman deprave!

Depravite total vini jwenn nou nou sòti nan Adan. Apot Pòl te di,

“Si dezobeyisans yon sèl moun, yo te fè anpil peche”, konsa tou obeyisans yon sèl moun lakòz Bondye va fè anpil moun gras (Women 5:19).

Nonm sa a te Adan. Reyalite peche Adan an dekri nan Jenèz 3: 4-8. Sa tèrib fin vye granmoun kritik Bib Bruce Metzger (1914-2007) te gen yon figi efreyan ankò. Yon sèl moun ki gade yon foto figi l te di, "Li sanble move lespri ki posede." Li se figi an kòlè de yon pechè totalman deprave, ki moun ki rayi Bondye, li atake Pawòl Bondye a nan chak opòtinite! Nan liv li a, Kijan pou Li Bib la ak Konpreyansyon, Metzger te di ke resi peche Adan an "pa dwe li kòm istwa ... epi yo pa ka trete kòm estrikteman istorik" (Metzger, The New Oxford Annotated Bible). Sa se menm fatra mwen te tande nan yon seminè liberal Sid Batis. Mwen pa te sezi lè mwen te aprann ke otobiyografi Metzger a pa bay okenn referans a [li ki gen] yon eksperyans sali pèsonèl. David W. Cloud te deklare ke Doktè Robert L. Sumner te di te fe Meztger konfyans e te reprimande [Cloud] pou kalifye Meztger de liberal” (O Timothy, janvier 2020, p. 10). Doktè Sumner se te youn nan zanmi mwen yo. Mwen eskize l pou twonpe paske li te pwobableman pa te konnen anpil sou Metzger. Men, Cloud te gen rezon. Metzger te yon liberal total ki refize kont peche Adan ak chit li!

Men, Apot Pòl, anba enspirasyon Sentespri a, te kwè nan Chit moun nan Adan. Pòl te di, “Se poutèt yon sèl moun peche antre sou latè. Peche a louvri pòt pou lanmò. Se konsa lanmò vin pou tout moun, paske tout moun fè peche” (Women 5:12) e “Se sa k fè menm jan lòt yon sèl moun lakòz tout moun kondannen” (Women 5:18) e “Se dezobeyisans yon sèl moun lakòz yon foul moun fè peche” (Women 5:19). Mwen kwè Apot Pòl, pa liberal avèg la Bruce Metzger! Sinon, kijan tout ras imèn lan te vin lènmi Bondye? Sinon, kijan tout ras imèn lan vin totalman deprave? Kijan Bondye ta ka di otreman nan Women 3:9-19.

“Anvan nou te pwouve Jwif yo ak moun lòt nasyon yo, yo tout anba peche; Daprè sa ki ekri nan liv la: Pa gen moun k ap mache dwat, ki pa konn Bondye. Yo tout kite chemen an, yo tout ansanm vin pa itil; pa gen youn ki fè byen, pa gen yon sèl. Bouch yo tankou kavo ki louvri; se twonpe y ap twonpe moun ase ak lang yo. Pawòl nan bouch yo se pwazon, ou ta di venen sèpan aspik. Bouch yo plen madichon ak jouman. Ti krik ti krak, se fè san koule. Kote yo pase se dega, se malè yo kite dèyè, yo pa konn kijan pou yo viv byen ak moun. Yo mete nan tèt yo pa gen rezon pou gen krentif Bondye. Nou konnen egzijans lalwa se pou moun ki anba lalwa. Konsa, pa gen eskiz ki pou sòti nan bouch pèsòn: tout moun antò devan Bondye.” (Women 3:9-19).

Wi, kijan Pawòl Bondye a ta ka di otreman: “Tout moun [te vin] koupab devan Bondye” (Women 3:19)? Kijan Dr. A. W. Tozer te ka di otreman.

“Chit la se te yon kriz [ki] te afekte tout pati nan lanati imèn lan, moral entèlektyèl, sikolojik, espirityèl ak fizik … peche nan kè li te debòde nan lavi total, afekte relasyon l ak Bondye, ak moun parèy li yo ak tout moun … ak tout sa ki manyen l” (“Li fèt aprè Minwi”).

Plezi tèt li, ak peche ouvè se pa t konsekans li”? Poukisa teyolojyen klasik Willam G.T. Shedd ta di “Tout moun pwopaje de Adan e eritye peche l”? Poukisa premye pitit gason Adan an, Kayen, ta asasinen frè l Abèl? Tout bagay sa yo sòti nan DEPRAVITE TOTAL – eritye de premye pechè ADAN!!!

Yon sèl moun! Poukisa peche a vini nan tout limanite, san yon sèl eksepsyon? Sèl repons lan – depravasyon total!!!

“Si dezobeyisans yon sèl moun, yo te fè anpil peche”, konsa tou obeyisans yon sèl moun lakòz Bondye va fè anpil moun gras (Women 5:19).

San depravite total, poukisa J. Richard Olivas kite legliz sa a peye pou ekolaj li yo, fè degre li gradye, epi kite sa a legliz peye pou madanm li vin yon enfimyè – epi answit, fann legliz sa a epi eseye pran tout manm li yo?

San depravite total, poukisa Waldrip ak Chan konspire pou detui legliz sa a nan kreye legliz Satanik pi divize nou pa t janm wè?

Poukisa pitit gason pastè a dwe vin yon ate?

Poukisa yon predikatè ki gen don Bondye ta voye lavi l jete pou tounen yon grefye lawa?

Poukisa yon pitit legliz tre entèlijan ta panse ke li te kapab touche delivre l apre li fin tande dè santèn de prèch evanjelizasyon preche Kris la kòm Sovè a sèlman?

Poukisa yon fanm trè entèlijan “Voye kò l anba otobis la” nan kite legliz fondamantal li pou ale asiste yon nouvèl evanjelik lach?

Poukisa Andrew Gih te jete kado li yon an trayi pi gwo evanjelis ke Lachin pa t janm pwodui?

Poukisa? Poukisa? Poukisa?

Akòz rebelyon Adan kont Bondye – ki te pwodui yon DEPRAVITE TOTAL !!! SE POUTÈT SA!!!

Mwen kwè nan depravasyon total la. Mwen te kòmanse kwè nan legliz la le mwen te adolesan. Moun sou kote yo te mennen m nan yon legliz batis le mwen te gen trèz zan. Mwen te panse ke jèn yo lòt bò a te kretyen. Mwen te choke lè mwen te wè ke yo te totalman deprave!

Depravasyon total pa vle di ke nou pa bon jan nou ta ka ye. Depravasyon total la vle di ke èt imen yo konplètman kowonpi moralman epi espirityèlman. Sa vle di ke pa gen okenn pati nan nou ki entak nan peche. Pa gen aksyon nan nou ki si bon bon jan li ta dwe ye. Kè imen yo mouri nan peche. Selon Pawòl Bondye a, tout moun "mouri poutèt mechanste ak peche nou yo" (Efezyen 2:1). "Lespri yo bouche," e yo "ale lwen lavi Bondye bay la pa inyorans ki nan yo, paske yo avèg e kè yo fin di" (Efezyen 4:18). Bib la di, "malveyan yo pèvèti depi nan vant manman yo (Psalm 58:3). «Moun k ap bay manti yo gen madichon depi yo fèt (Sòm 53: 3). “Wi, depi m fèt, mwen fèt ak peche nan kè m. Depi nan vant manman m, mwen gen peche nan kèm” (Sòm 51:5). Sa se depravite total! Se poutèt sa nou pèdi!

Nan Nouvo Testaman an, nou li menm mesaj mesaj sa a ki se depravite total. Apot Pòl te di: “Jwif yo ak moun lòt nasyon yo ... tout anba peche. Pa gen okenn moun ki jis, pa gen yon sèl, pa gen yon sèl: Pa gen moun ki konprann, pa gen moun ki chache dèyè Bondye ... Pa gen moun ki fè byen, pa gen okenn ... pa gen yon wout nan lapè yo pa konnen: pa gen krentif pou Bondye devan je yo ... tout mond lan [vinn koupab devan Bondye ”) (Women 3: 9-19). Sa se depravite total! E se sa mwen te wè ak pwòp je mwen nan mitan jèn yo nan yon legliz Batis - lè mwen te gen trèzan! Depravite total !!!

Lè sa a, mwen te wè yon legliz fann la!!! Kisa mwen te wè ki fann nan legliz sa te vrèman terib! Li dekri nan Galat, chapit 5. Mwen bay yon pati nan li isit la sòti nan vèsyon Estanda Anglè a (tradiksyon ESV),non pa korije KJV a, men sèlman bay mo sa yo nan Anglè modèn.

“Imoralite, kont, jalouzi, kòlè, rivalite, se youn fè lòt lènmi, se fè kont, lanvi” (Galat 5: 19-21 ESV)

Mwen te wè yon sèl moun yo te bat dwòl pa de dyak nan legliz la. Mwen te wè pastè ki sòti nan Bondye a demisyone e li te kite legliz sa a. Mwen te wè rebelyon an anvan tout koreksyon nan legliz la - nan koripsyon total !!! Mwen te kouri sòti nan legliz sa a epi mwen te di ke mwen pa ta janm retounen toutotan mwen ta viv. Depripavsyon total la nan moun sa yo fè m kouri sòti nan kè sere ak degou!

Men, yon sèl bagay te sove m. Bondye te montre mwen ke li reyèl pa favè li. Mwen pa t ankò sove, men mwen te konnen, pa favè prevantif, ke Bondye te reyèl. Yon fwa mwen te mande manman m poukisa yon gwoup pastè pa t tankou m. Manman te di, "Se paske ou kwè nan Bondye." Li te konnen diferans lan, e se poutèt sa li finalman te sove!

Gras Prevansyon Bondye a te rele m, epi li pa ta kite m ale (irezistib favè). Li toujou vin jwenn mwen lè mwen menm poukont mwen. “Lè ou te di: Chèche figi m; kè m te di ou, figi ou, Seyè, mwen pral chèche ... Moutre m fason ou, Seyè, ak mennen m 'nan yon chemen klè, paske nan men lènmi m' .Mwen te tonbe, si mwen te kwè yo wè bonte Seyè a nan peyi vivan yo ”(Sòm 27: 8, 11, 13).

Mwen pa t yon ti gason patikilyèman bon. Men favè Bondye a te mennen m nan Premye Legliz Batis Chinwa a. Mwen te fè konfyans Jezi, te geri pa san li, epi batize pa pastè Chinwa mwen an, Doktè Timothy Lin - yon vrè nonm Bondye, sa mwen rele "kontra reyèl la." Mwen pa panse nan tèt mwen kòm yon nonm trè bon. Men, mwen kwè nan Bondye. Mwen kwè nan Bondye paske li te revele tèt li ban mwen pa gras li.

Mwen pa ka konprann konplètman poukisa Bondye te fè sa pou mwen. Mwen souvan panse, “Kijan mwen te sove? Poukisa mwen te rete nan legliz pou tout ane sa yo? Poukisa mwen toujou ap preche levanjil la aprè 62 ane? Poukisa gen lòt moun ale lwen, pandan mwen kontinye? " Mwen ka sèlman reponn kesyon sa yo pa eleksyon. Bib la di, "Bondye ... chwazi ou nan delivre" (II Tesalonik 2:13). Bib etid refòm lan di, "Nou kwè kounye a sèlman paske nou te chwazi" (paj 1630). "Se yon mèvèy ke Bondye ta dwe chwazi nenpòt nan nou" (ibid.). John Newton (1725-1807) te sezi ke Bondye te chwazi yon pechè tankou l. Li te ekri,

“Se te lagras ki te anseye kè m gen krentif,
   E ke laperèz mwen soulaje;
Kom gras sa a te parèt presyez
   Lè a mwen te kwè pou premye fwa!
(“Amazing Grace" pa John Newton).

“Se yon mèvèy ke [Bondye] ta dwe chwazi pou sove nenpòt nan nou” !!!

“Si dezobeyisans yon sèl moun, yo te fè anpil peche”, konsa tou obeyisans yon sèl moun lakòz Bondye va fè anpil moun gras (Women 5:19).

Augustine (354-430) te di ke premye peche Adan an se te "dezi mechan pou fè tèt li plezi, epi peche ouvè a se te men konsekans li" (Vil Bondye a, volim 3). Se konsa, "lanmò te pase sou tout moun" (Women 5:12). Doktè William G. T. Shedd te deklare, "Tout moun te pwopaje apati de Adan epi eritye peche l yo." Sa a te pwouve lè premye pitit gason Adan an Kayen touye Abèl ak frè l yo. Pa gen moun ki te asasinen anvan ke Kayen te touye frè li. Li te rive paske peche Adan an te atribye bay pitit gason l Kayen! Epitou, yo te wè peche nan tout limanite san okenn eksepsyon. Se konsa limanite te vin totalman deprave.

Depravite total obsève nan koripsyon limanite nan nati moral ak espirityèl li. Li te ruine konsyans moun Bondye a. Bib la di ke lèzòm “volontèman inyoran” (II Petyè 3:5). Lezom dezire pou inyoran. Konsyans yo souye (I Timote 4:2). Yo pa gen “yon bon konsyans” (Ebre 13:18). Lè ou leve nan legliz la pa fè anyen pou efase salte nan konsyans li. “Timoun Legliz” yo notwaman rebèl. Yo gen tandans fè peche seksyèl ak liks osito ke yo rive fòme.
     Depravite natirèl yo lakòz yo kache yo menm de matirite Kretyèn. Prèske tout rezon ki fè yo te enfliyanse yo pou yo kite legliz la epi ale ak Kreighton te baze sou dezi yo pou yo te “lib” pou livre nan sansyalite.
     Sa se sans nan antinomyenism - rezilta nan yon depravite total!
     Depravasyon total fè Bondye lènmi yo, “amitye [avèk] mond lan se lènmi [anvè] Bondye” (Jak 4: 4). Yo rayi sa ki bon epi yo renmen sa ki mal nan lanati.
     Gen moun ki "sòti nan nou, men yo pa t nan nou; paske si yo te sòti nan nou, yo ta san dout kontinye avèk nou” (I Jan 2:19). Doktè. W. A. Criswell te di, "depa yo te aktyèlman demontre ke konfyans ekonomize, e konsa, vrè fratènite a te absan" (Criswell Study Bible, sonje sou mwen Jan 2:19). "Sa yo se moun ki separe tèt yo, sansyèl, ki pa gen Lespri Bondye a" (Jid 19). "Pa gen Lespri Bondye a, se pa gen lavi espirityèl ... nan lòt mo yo dwe yon enkwayan" (The MacArthur Study Bible, nòt sou Jid 19). Kite yon legliz fondamantal epi ale nan yon nouvo legliz evanjelik se yon siy asire de depravasyon.

Rezilta peche orijinèl Adan desann nan tout desandan l yo – tout limanite. Rezilta yo gen ladan yo:


(1) Tout moun anba yon madichon, Galat 3:10.

(2) Tout moun se pitit dyab la, Jan 8:44.

(3) Tout kontwole pa Dyab la, Efezyen 2:2.

(4) Tout moun se esklav peche a, Women 6:17.

(5) Tout moun gen yon kè peche, Jeremi 17:9.

(6) Tout moun gen kè plen tou nwa, Women 1:21.

(7) Tout moun se lènmi Bondye a, Women 8:7, 8).

(8) Tout moun se pitit kòlè, Efezyen 2:3.

(9) Tout moun mouri nan peche, Efezyen 2:1.

(10) Tout moun ap fini yo mouri, Ebre 9:27. Chak simityè ontre ke Bib la se vre - "Li fèt pou lòm mouri yon sèl fwa” – akòz DEPRAVITE TOTAL! Se poutèt sa!


Lanmò moun se triplè,


(1) Lanmò fizik, separasyon nanm nan kò a.

(2) Lanmò espirityèl, separasyon nanm nan de Bondye.

(3) lanmò etènèl, ki rele "dezyèm lanmò a" - Doktè R. A. Torrey te di, "Dezyèm lanmò a se yon kote nan touman konsyan e san fen." - "toumante ak dife ak souf ... Epi lafimen nan touman yo monte pou tout tan ak tout tan: epi yo pa gen okenn rès jou ni lannwit" (Revelasyon 14:10, 11).


Men rezilta depravasyon total la!

Men, Ekriti yo di ke Bondye te bay yon fason pou moun peche yo te konvèti nan penalite tèrib depravite total la.

Jezikri, sèl Pitit Bondye a, “te vini nan mond lan pou sove moun k ap fè peche” (1 Timote 1:15). Chapit 53 nan Ezayi bay yon foto pwisan nan lanmò Jezi a, flajelasyon l, Krisifiksyon l, nan plas nou. Li te koule san li pou netwaye tout peche nou yo (mwen Jan 1:7), "san Jezikri, Pitit li a, pwòpte nou anba tout peche." Se nan tòti Jezi a ak lanmò nan plas nou pou nou ka sove soti nan madichon nan peche, epi gen lapè ak Bondye. Se sèl fason pou yo sove pechè yo. "Pèdi pechè pou reklame, Alelouya, ala yon Sovè!" Jezi Kris te di,

"Mwen se chemen an, verite a, ak lavi a; pèsòn pa vini nan Papa a, men pa mwen" (Jan 14: 6).

Doktè A. W. Tozer te di, "legliz kretyen an gen sèlman yon rezon pou ye - se pou montre lavi, mizèrikòd ak favè nan Jezi Kris la."

Gran kantik Charlotte Elliott te yon mwayen kote anpil moun k ap fè peche yo te sove pa Jezi. Èske w te chante souvan pou w reflechi sou mo sa yo? Mwen espere ke non.

Menm jan mwen menm, e san atann, Pou debarase nanm mwen nan tach sonb [peche],
Pou ou ki gen san ka netwaye chak tach, O ti mouton Bondye a, mwen vini! Mwen vini!
Menm jan mwen ye, pòv, mizerab, avèg; Wè, richès, gerizon nan lespri a;
Wi, tout sa mwen bezwen nan ou mwen jwenn li, O, ti Mouton Bondye a, mwen vini! Mwen vini!


LÈ OU EKRI DR. HYMERS OU DWE DI LI NAN KI PEYI W AP EKRI OSWA LI PA KA REPONN IMEL OU A. SI MESAJ SA YO BENI OU VOYE YON IMEL BAY Dr. Hymers. Imel Dr. Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net (klike isi). Ou ka ekri Dr. Hymers in nenpòt lang, men ekri an anglè si ou kapab. Si ou vle ekri Dr. Hymers pa lapòs, adrès li se P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Ou ka telefone l nan (818)352-0452.

(FEN MESAJ LA)
Ou ka li mesaj Doktè Hymers yo chak semèn sou entènèt la
nan www.sermonsfortheworld.com.
Klike sou “Mesaj an Kreyòl.”

Maniskri mesaj sa yo pa pwoteje pa dwadotè. Ou ka itilize yo san pèmisyon Dr. Hymers.
Sepandan, tout videyo mesaj Dr. Hymers yo, ak tout lòt mesaj yo sou videyo nan legliz nou
an, yo pwoteje pa dwadotè e yo kapab itilize sèlman ak pèmisyon.