Print Sermon

Objektif sitwèb sa a se founi maniskri mesaj gratis ak videyo mesaj yo bay pastè yo ak misyonè yo atravè mond lan, espesyalman nan peyi soudevlope yo, kote ki pa gen kèk seminè teyolojik oswa lekòl Biblik.

Maniskri mesaj sa yo ak videyo yo ale kounye a nan anviwon 1,500,000 òdinatè nan plis pase 215 peyi chak ane nan www.sermonsfortheworld.com Dè santèn lòt moun gade videyo yo sou YouTube, men byento yo kite YouTube epi vini sou sit entènèt nou an.YouTube alimante moun yo nan sit entènèt nou an. Maniskri mesaj yo difize nan 46 lang a anviwon 120,000 òdinatè chak mwa. Maniskri mesaj yo pa gen dwadotè, konsa predikatè yo ka itilize yo san pèmisyon nou. Tanpri klike isit la pou aprann kijan ou ka fè yon don chak mwa pou ede nou nan gwo travay sa a pou preche Levanjil la nan lemonn antye.

Chak fwa ou ekri Doktè Hymers, toujou di l nan ki peyi ou rete, oswa li pa ka reponn ou. Imel Doktè Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net.
SIY NAN DÈNYE JOU YO

SIGNS OF THE LAST DAYS
(Creole)

pa Doktè R. L. Hymers, Jr.

Yon mesaj ki te preche nan Tabènak Batis Los Angeles la
Jou Aswè Senyè a, 9 Septanm 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, September 9, 2018


Disip yo te vle konnen kilè mond lan ta fini. Yo te di, “Kisa ki pral siy w ap vini ak lafen mond lan?” (Matye 24:3). Yo te mande Kris la pou ba yo yon siy. Li te bay yo anpil siy, ekri nan Matye 24, ak nan pasaj paralèl la, nan Lik 21. Matye 24 bay anpil nan siy yo. Epi Lik 21 bay plis nan yo. Nou pral koute sitou Lik 21 aswè a. “Kisa ki pral siy w ap vini an, ak lafen mond lan?” Kris la te bay anpil nan siy sa yo nan Lik 21, men dabò tounen nan II Pyè.

Tounen nan II Pyè, chapit twa, vèsè 3. Se nan paj 1319 nan Bib Etid Scofield la. Li di,

“Konnen sa a dabò, ke pral gen nan dènye jou yo mokè, k ap mache aprè konvwatiz yo” (II Pyè 3:3).

Aswè a mwen pral pale sou sijè a: “Siy yon nan Dènye Jou yo,” paske n ap viv nan dènye jou yo kounye a. Tan an kout.

Remake ekspresyon sa a nan II Pyè 3:3, “pral gen nan dènye jou yo.” Remake mo yo “dènye jou yo.” Ou pral jwenn ekpresye sa a ak konsèp sou yo ankò e ankò nan Bib la.

Bib la anseye nou ke gen yon pwen nan istwa a ki te konnen tankou dènye jou yo. Anpil pwofesè Biblik di noun an peryòd sa a kounye a. Mwen panse yo bon. Bib la avèti kont dat yo. Men, gen yon peryòd tan ke yo konnen tankou “dènye jou.” Chak siy endike ke noun an peryòd jeneral sa a kounye a. Leonard Ravenhill te di, “Sa yo se dènye jou yo.”

Pawòl k ap vini an nan II Pyè 3:3 se “mokè.” Moun sa yo moke lide nan Dezyèm Retou Kris la ak lafen mond lan. Yo moke epi moke ak ri. Yo sinik epi enkonvèti. Yo di, “Nou pa kapab jwenn Bondye nenpòt kote. Nou pa panse Bondye pral fini mond lan. Nou pa menm si gen yon Bondye.” Yo moke epi ri lide de yon jijman nan lavni, yo moke lide Jezikri ap tounen sou te sa a sòti nan syèl la, nan lòt dimansyon. Yo ri lide menm lafen mond lan nan kolè adan Bondye a

“Konnen sa a dabò, ke pral gen nan dènye jou yo mokè, k ap mache aprè konvwatiz yo” (II Pyè 3:3).

Poukisa yo moke epi ri? Kèk pwochen mo rakonte nou, “Mache aprè konwatiz yo” oswa “swiv aprè pwòp konvwatiz yo.” Y ap viv nan peche. Se poutèt sa yo pa vle Kris vini epi entèfere ak mòd lavi peche yo a. Yo renmen konvwatiz yo a, yo renmen peche yo anpil ke yo pa vle Kris la vini, se konsa yo rejte sa Bib la anseye sou jijman Bondye a! Li se yon Bondye renmen, men li se tou yon Bondye an kòlè ak jijman. Li se yon Bondye ki an kòlè sou peche ak sa ki mal. Ipokrit bafwe sa yo pa pral egzaminen prèv la. Yo pa li Bib la. Yo pa vle konnen verite a – paske yo se ipokrit. Yo se mokè k ap mache nan pwòp konvwatiz yo!

Alò, pwochen vèsè a di, “Pou sa yo inyoran volontye, ke pa pawòl Bondye nan syèl yo te ansyen…” (gade vèsè 7). “Men syèl yo ak latè a, ki kounye a, nan menm mo a kenbe nan magazen, rezève nan dife kont jou jijman an ak pèdisyon moun mechan yo” (II Pyè 3:3-7).

Kounye a gade nan vèsè dis la:

“Men jou Senyè a va vini tankou yon vòlò nan mitan lannwit, nan syèl la pral pase ak gwo bri, ak eleman yo pral fonn ak chalè dife, tè a ak tou sa ki ladan l yo pral boule nèt.”

Pasaj sa a nan Ekriti a di ke yon jou nan jijman ki pral rive. Mond peche a pral kanpe yon jou devan ba jijman Bondye a. Si ou pa konvèti ou pral kanpe devan Bondye nan jou sa a. Ou pral jije pou peche ou si ou pa sove.

Epi disip yo te mande sou jou sa a k ap vini an. Yo te di “Kisa ki pral siy w ap vini an nan fen mond lan?” (Matye 24:3).

Kounye a Kris la te ba yo anpil siy, e m pral enimere kèk nan yo.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

MESAJ NOU YO DISPONIB NAN TELEFÒN SELILÈ OU A KOUNYE A.
ALE NAN WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
KLIKE SOU NOUVO BOUTON VÈT LA AK MO “APLIKASYON” SOU LI A.
SWIV ENSTRIKSYON YO K AP VINI AN.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

I. Premyèman, gen siy ekolojik ki montre ke lafen an pwòch.

Jezi te di pral gen

“Gwo tranblemanntè nan divès kote, ak grangou ak epidemik, ak vizyon efreyan…epi sou latè detrès nasyon yo, avèk difikilte; lanmè a ak vag yo go gwonde; ke mesye yo echwe yo pou pou pè, ak pou chèche bagay sa yo k ap vini sou tè a” (Lik 21:11, 25-26).

Reflechi de li! Jezi te di ke pèp la ta febli epi echwe lè yo wè sa ap rive “sou tè a.” Li te di pral gen detrès ak lapenn ak gwo laperèz, akòz de“bagay sa yo k ap vini sou tè a.”

Pa lontan de sa syantis yo te jwenn yon twou nan ozòn lan ki anwo Pòl Nò a menm gwo tankou Eta Maine lan. Magazin Time te gen yon istwa de nouvèl yo – prezante sou kouvèti a.– “The Big Meltdown. Kom tanperati a leve nan Arktik la, li voye yon fredi nan planèt la.” (Magazin Time, 4 Septanm 2000, pp. 52-56). Time te di, “Menm yon fizyon pasyèl ta ka devaste klima nò emisfè a.” Anpil syantis pè nou kapab antre nan yon nouvo laj glasyal. Nan atik Time lan, Doktè Richard Alley, yon jeyofizisyen nan Inivèsite Penn State, te pale de “bese tanperati yo pi lwen pase chajman yo ki te afekte moun nan istwa a.” Èske sa a ta lafen limanite? Doktè Alley di, “Non, men se pral yon tan enkonfòtab pou limonite. Trè enkonfòtab.”

Lavi a te ranpli zam a dife ak lagè,
   E tout moun te pyetine atè a.
M swete nou tout prè.
   (“M Swete Nou Tout Prè” pa Larry Norman, 1947-2008).

Èske w pare?

Syantis tankou Doktè Alley toumante ak laperèz

“e pou okipe de bagay sa yo k ap rive sou tè a” (Lik 21:26).

Lè ou gade efondreman pòl Nò a ak lè glasyal la ki, daprè yo, ta kapab pwodui briskeman pandan 25 pwochèn ane yo, se efreyan. Lè ou reyalize ke epidemik SIDA aap devaste Lafrik, pa gen anyen ki an pèspektiv – se efreyan. Lè ou gade nan rezijan tibèkiloz rezistan a antibyotik yo ak lòt nouvo “monstre” ki pa reponn a okenn medikaman ke yo konnen – se efreyan.

Pa etonan ke anpil jèn pè lavni. Yon sondaj resan montre ke 80 % adolesan yo jodi a pa panse gen yon bon avni. Sondaj sa a te montre ke adolesan sa yo enkyete souvan pwoblèm ekoloji a, tankou efondreman pòl Nò a ak lè glasyal la oswa mond akwatik la ki ta kapab pwodui.

Jèn yo konnen enstenktivman ke mond nou an anpire. E sa fè yo pè. Kisa w pral fè lè li fè frèt nan Sid Kalifòni?

“Kè mesye yo echwe pou laperèz, e yo okipe yo de bagay ki rive sou tè a” (Lik 21:26).

Jèn moun yo pwofondeman pè ke limanite ruine planèt nou an. E mwen pataje preyokipasyon yo – konplètman!

Madanm mwen ak mwen te kanpe nan lakou nou an. Mwen te mande li, “Ki dènye fwa ou te wè yon papiyon monak? Ki dènye fwa ou te wè yon krapo oswa yon grenouy? Yo pati – oswa trè prèske konsa.” Li te di mwen, “Wi, nou te vrèman gache anviwònman an.” Yon nonm te di mwen, “ Nou te souye nich nou epi nou ap ruine mond lan.” Malerezman, m tadwe dakò. Li te mouri tousuit.

E pwoblèm efreyan yo ke nou wè nan ekoloji a, rapòte chak jou nan jounal yo, se siy ke lafen mond lan lan ak dezyem retou Kris la tre pwòch. Bib la di, “Prepare pou rankontre Bondye w la.” Ou pa gen anpil tan ki rete pou prepare! Larry Norman te di,

Lavi a te ranpli zam a dife ak lagè,
   E tout moun te pyetine atè a.
M swete nou tout prè.

Èske ou pare?

Se poutèt sa ou bezwen antre legliz epi jwenn Kris la kounye a! Tan an prese pou mond nou an. Ou dwe prese pou jwenn Kris la, pou konvèti ou, e pou ran ou pwofondman nan legliz sa a anvan ke jijman an pa tonbe. Lè ou nan Kris, Bondye pwomèt pou pwoteje ou kont danje.

Kache mwen, O Sovè mwen, kache,
   Pandan tanpèt lavi a pase;
An sekirite nan gid refij la,
   O resevwa nanm mwen an dènye!
(“Jezi, Amoure Nanm Mwen” pa Charles Wesley, 1707-1788).

II. Men dezyèmman, gen siy rasyal ki montre lafen an pwòch.

Lik 21:20 pale de sa,

“Alò li te di yo, Nasyon (Grèk ethnos oswa gwoup etnik) pral leve kont nasyon (gwoup etnik), ak wayòm (Basilean = gwoup nasyonal) kont wayòm (gwoup nasyonal)” (Lik 21:10).

Se sa nou wè jodi a. Avèk tout teknoloji nou an ak lasyans nou pa kapab rete konfli etnik yo ant ras yo ak lagè yo ant nasyon yo. Chak prezidan tante fè lapè ant Arab yo ak Jwif yo. Men tout prezidan nou yo echwe! Se lè Kris la pral retounen ke pral gen lapè ant tout tribi yo ak tout gwoup etnik yo! Se lè Kris la pral retounen ke l pral pote lapè ant tout nasyon yo ak tout ras yo. Pa gen lòt moun ki ka fè l – pa menm vini antiKris la pa pral konplètman reyisi. Sèlman Jezi kapab pote lapè ant plizye ras ak gwoup etnik yo a nasyon yo – lè Li retounen sou latè (e sèlman nan moman sa a) pral gen yon vrè lapè ak bòn volonte anvè tout moun!

Lavi a te ranpli zam a dife ak lagè,
   E tout moun te pyetine atè a.
M swete nou tout prè.

Èske ou pare aswè a?

III. Answit, twazyèmman, gen siy antisemitik tout nan alantou nou, montre lafen an pwòch.

Anpil moun stipid rayi Jwif yo, moun chwazi Bondye yo sou tè a. Pasaj la nan Lik 21 di:

“E lè ou pral we Jerizalèm antoure lame yo (oswa ansèkle toutotou), alò konnen ke dezolasyon an pwòch pa konsekan li prèske (li pwòch)” (Lik 21:20).

Antisemitism, layèn Jwif yo, pral gradi si fò nan dènye jou yo ke gran ame payen yo pral vin rankontre pèp jwif nan Jerizalèm epi pral chèche pou detwi yo, kòm Hitler te fè l pandan dezyèm gè mondyal la. Men Jwif yo se pèp eli Bondye sou latè, daprè Bib la. La Bib di

“Yo renmen yo pou lanmou zansèt yo” (Women 11:28).

Si se pa t pou Abraram, Moyiz ak pwofèt yo ou pa tai sit la aswè a. Se poutèt sa Batis yo ki kwè nan Bib la yo pami pi gwo sipòtè pèp Izrayèl la.

Men, Bib la anseye ke mond peche a pral vire kont jwif yo nan dènye jou yo. Bondye di:

“M pral fè Jerizalèm tounen yon gwo wòch lou pou tout moun” (Zakari 12:3).

Sa a ap pase kounye a. Se yon siy ke n ap viv nan dènye jou yo.

Lavi a te ranpli zam a dife ak lagè,
   E tout moun te pyetine atè a.
M swete nou tout prè.

Èske ou pare?

IV. E alò, katryèmman, gen siy relijye yo – siy de desepsyon nan fo relijyon, ki montre ke lafen an pwòch.

“Epi li di : Veye pou nou pa twonpe tèt nou, paske anpil moun va vini nan non mwen… pa ale dèyè yo” (Lik 21:8).

Ankò Kris la te di:

“Yon bann fo pwofèt pral parèt, e y a fè anpil mirak ak bèl mèvèy; amezi kote, si li te posib, yo pral twonpe eli yo” (Matye 24:24).

Anpil nan sa ou wè sou TBN – sa ou wè sou kanal 17 nan zòn sa a – se yon desepsyon. Benny Hinn se yon twonpè. Joel Osteen se yon twonpè. Pifò evanjelik radyo ak televizyon se yon desepsyon. Se poutèt sa sèlman mwen rekòmande Doktè McGee, e pa lòt moun! Mwen pa fè nouvo evanjelik yo konfyans!

“Yon lè ou gen pou wè moun p ap vle yo montre yo verite a anko, y ap vle pou yo swiv lide pa yo. Lè sa a, y a reyini yon bann direktè mete kote yo ki va di yo sa yo ta renmen tande” (II Timote 4:3).

Siy sa a ap rive kounye a! Lafen an pwòch!

V. Senkyèmman, gen siy pèsekisyon relijyez, montre ke lafen an pwòch.

Pèsekisyon Kretyen yo ap pase nan tout mond lan nan yon to san parèy. Pa egzanp, anpil Kretyen gen pou rankontre an sekrè nan LaChin Kominis. Los Angeles Times te bay rapò sa a de twa ganyè nanm ki te depòte de LaChin pou pataje Levanjil la:

Lachin te depòte twa evanjelis Ameriken (ganyè nanm yo) aprè yo te arete yo nan yon raf de fidèl pwotestan klandeten nan sant Lachin, yon gwoup defans dwa moun te rapòte. Rapò a … te akonpanye de nouvèl daprè yo dèdizèn de fidèl chinwa detni avèk yo te anprizone. Selon Sant enfòmasyon an sou dwa moun ak mouvman demokratik nan Lachin, baze nan Hong Kong, senkant lòt adèpt de… bous pwotestan yo te atete nan twa pwovens.

Jezi te prevwa pèsekisyon mondyal Kretyen yo nou wè jodi a. Li te di,

“Yo pral mete men yo sou ou, epi pèsekite ou, delivre ou… nan” (Lik 21:12).

Lè sa a, li te di ke menm paran ak fanmi ap pèsekite ou si ou vin yon Kretyen reyèl. Nou te wè sa rive sou ankò e ankò isi a nan Los Angeles. Kris te di:

“Lè sa a, se papa nou ak manman nou, frè nou, pwòp fanmi nou ak bon zanmi nou ki va denonse nou, y ap fè touye anpil nan nou. Tout moun pral rayi nou poutèt mwen” (Lik 21:16-17).

Kris la te di ke anpil paran ak zanmi yo pral aktyèlman rayi ou si ou vin yon Kretyen reyèl. Pa ri. Sa se deja vre nan tout anpil nan mond lan. Mizilman yo rayi nou, touye nou, epi mete nou nan prizon nan anpil nan mond lan aswè a. Premyèman, yo pra eseye pi bon pou rete tounen nan legliz sa a epi pou sove. Men, si ou kontinye ap vini isit la nan legliz la epi si ou jwenn sove, yo ka vire sou ou e menm rayi ou.Yo an jeneral jwenn sou li aprè plizye mwa, lè yo wè ke yo pa ka rete ou.

Men, konte pri a! Yon moun pa pral renmen li si ou vini yon Kretyen reyèl! Yon mou nap vini kont ou! Li koute pou vin yon Kretyen reyèl nan tan fènwa sa a. Se yon siy ke nou ye nan dènye jou yo.

Lavi a te ranpli ak zam epi lagè,
   E yo te pyetinen tout moun atè a.
Mwen swete nou tout ta pare.

Èske ou pare?

VI. E finalman, Kris la te ban nou yon sizyèm siy pou montre nou ke nou tou pre nan lafen an. Mwen rele li “siy sikolojik.”

Kris te di:

“Fè atansyan (fè atansyon) poutèt pa nou, pou ke kè ou pa sichaje (aloudi oswa aloudi) avèk…. (enkyetid) nan lavi sa a, e ke jou sa a pa vin siprann ou. Paske, tankou yon pèlen, li pral tonbe sou tout moun ki rete sou latè” (Lik 21:34-35).

Yon jèn gason ki vini legliz la plizyè fwa te deklare, “Mwen pa ka vini Dimanch pwochen, Mwe dwe ede matant mwen demenaje” Li te gen sis jou pou fè li, men li “te dwe” rive Dimanch maten. Li aloudi pa pwoblèm lavi a. Jodi a, legliz manke limyè pou rezon lejè epi stipid. Yo aloudi pa sousi nan lavi sa a. E jou jijman Bondye a pral siprann yo – lè y ap tann mwens lan, lafen an pral vini!

Lavi a te ranpli ak zam epi lagè,
   E yo te pyetinen tout moun atè a.
Mwen swete nou tout ta pare.

Èske ou pare?

Ou ka gen pwoblèm dwòg ak sèks, men ou soufri pwoblèm familyal ki ba ou traka, Mwen te wè sa rive anpil jèn koup atravè ane yo.

Lè sa a, Jezi te di:

Pa kite dòmi pran nou, epi lapriyè tout tan, konsa n a gen fòs pou n chape anba tout sa ki gen pou rive, pou n ka kanpe dwat devan Moun Bondye voye nan lachè” (Lik 21:36).

Epi se sa ou bezwen fè pou w pare pou fen mond lan ak Jijman k ap vini an.Gen twa bagay ou bezwen fè:

(1) Vini nan legliz sa a. Pa gen lòt bagay k ap ede ou si ou pa fè sa.

(2) Vini jwenn Kris la. Li te mouri pou peche nou yo Li te leve literalman ak fizikman sòti vivan nan lanmò. Li vivan nan mwen dwat Bondye kounye a. Li la pou ou kounye a. Vin jwenn li. Mete konfyans ou nan Jezi epi sove!

(3) Se pa sèlman ou bezwen antre nan legliz sa a, non sèlman ou bezwen vini nan Kris la, men ou bezwen tou ou priye. Jezi te di ke lapriyè se kle pou viv yon lavi Kretyèn nan siksè nan dènye jou yo.


Kijan ou pral chape anba jijman an k ap vini an? Bib la di “[Kris] la te fè peche nou yo nan pwòp li sou pye bwa a” – sou Kwa a. Kris la ka ranplase ou. Li te pini nan plas ou, yo peye penalite a pou peche ou sou Kwa a! Kris te vide San presye li sou kwa sa a. San Li ka lave tout peche ou – epi ou pral pare lè lafen an rive! Mwen mande ou kwè Jezi Kris la aswè a! Charles Wesley te di,

Kache mwen, O Sovè mwen, kache,
   Jiskaske tanpèt lavi a pase;
San danje nan gid sa a,
   O resevwa nanm mwen anfen!

Yon kantik evanjelik di,

Jezi se repons lan pou mond lan jodi a,
Pi wo pase l pa gen okenn lòt, Jezi se chemen an!

Fè Jezi konfyans aswè a e Li pral sove ou! Amèn.


LÈ OU EKRI DR. HYMERS OU DWE DI LI NAN KI PEYI W AP EKRI OSWA LI PA KA REPONN IMEL OU A. SI MESAJ SA YO BENI OU VOYE YON IMEL BAY Dr. Hymers. Imel Dr. Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net (klike isi). Ou ka ekri Dr. Hymers in nenpòt lang, men ekri an anglè si ou kapab. Si ou vle ekri Dr. Hymers pa lapòs, adrès li se P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Ou ka telefone l nan (818)352-0452.

(FEN MESAJ LA)
Ou ka li mesaj Doktè Hymers yo chak semèn sou entènèt la
nan www.sermonsfortheworld.com.
Klike sou “Mesaj an Kreyòl.”

Maniskri mesaj sa yo pa pwoteje pa dwadotè. Ou ka itilize yo san pèmisyon Dr. Hymers.
Sepandan, tout videyo mesaj Dr. Hymers yo, ak tout lòt mesaj yo sou videyo nan legliz nou
an, yo pwoteje pa dwadotè e yo kapab itilize sèlman ak pèmisyon.

Solo te chante Anvan Mesaj la pa Mesye Benjamen Kincaid Griffith :
“Mwen swete nou tout te pare” (pa Larry Norman, 1947-2008).


CHEMA DE

SIY NAN DÈNYE JOU YO

SIGNS OF THE LAST DAYS

pa Doktè R. L. Hymers, Jr.

“Konnen sa a an premye, lè dènye jou yo va rive, gen moun ki pou parèt ki pral pase bagay Bondye yo anba rizib. Se moun k ap viv daprè tout vye lanvi yo genyen” (II Pyè 3:3).

I.    Premyeman, gen siy ekolojik ki montre ke lafen an tou pre,
Lik 21:11, 25-26.

II.   Dezyèmman, gen siy rasyal ki montre ke lafen an tou pre,
Lik 21:10.

III.  Twazyèmman, gen siy antisemitik tout alantou nou, montre ke lafe an tou pre, Lik 21:20; Women 11:28; Zakari 12:3.

IV.  Katryèmman, gen siy relijye – siy desepsyon an fo relijyon, ki montre ke lafen an tou pre, Lik 21:8; Matye 24:24; II Timote 4:2-3.

V.   Senkyèmman, gen siy pèsekisyon relijyez, montre ke lafen an tou pre
Lik 21:12, 16-17.

VI.  Sizyèmman, gen “siy psikolojik,” ki montre ke lafen an tou pre,
Lik 21:34-36.