Print Sermon

Objektif sitwèb sa a se founi maniskri mesaj gratis ak videyo mesaj yo bay pastè yo ak misyonè yo atravè mond lan, espesyalman nan peyi soudevlope yo, kote ki pa gen kèk seminè teyolojik oswa lekòl Biblik.

Maniskri mesaj sa yo ak videyo yo ale kounye a nan anviwon 1,500,000 òdinatè nan plis pase 215 peyi chak ane nan www.sermonsfortheworld.com Dè santèn lòt moun gade videyo yo sou YouTube, men byento yo kite YouTube epi vini sou sit entènèt nou an.YouTube alimante moun yo nan sit entènèt nou an. Maniskri mesaj yo difize nan 46 lang a anviwon 120,000 òdinatè chak mwa. Maniskri mesaj yo pa gen dwadotè, konsa predikatè yo ka itilize yo san pèmisyon nou. Tanpri klike isit la pou aprann kijan ou ka fè yon don chak mwa pou ede nou nan gwo travay sa a pou preche Levanjil la nan lemonn antye.

Chak fwa ou ekri Doktè Hymers, toujou di l nan ki peyi ou rete, oswa li pa ka reponn ou. Imel Doktè Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net.
EXPLOSION EVANJELIZASYON AN

THE EVANGELISM EXPLOSION
(Creole)

pa Doktè R. L. Hymers, Jr.

Yon mesaj ki te preche nan Tabènak Batis Los Angeles la
Jou Aswè Segnè a, 3 Novanm 2019
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, November 3, 2019

“Pa favè Bondye nou sove pa mwayen lafwa – Non pa nan zèv yo, pou okenn moun pa ta dwe fè grandizè” (Efezyen 2:8, 9).


Jedi swa pase a mwen te vin nan reyinyon lapriyè nan legliz nou an. Mwen pa t preche oswa dirije sèvis la. Men, pandan mwen te chita nan do oditoryòm nan, mwen te vin konsyan de yon jenn gason ki te pèdi. Nan fen sèvis la mwen te mande l vini epi chita bò kote m jan lòt moun yo kite sal la.

Mwen te li Eksplozyon Evanjelizasyon pa Doktè D. James Kennedy. Se konsa, mwen te panse mwen ta eseye sa Doktè Kennedy te di sou jenn gason sa a. Li te sanble twò senp pou li. Aprè yo tout, li te ale nan legliz nou an tout lavi l. Li te konn tande anpil diskou evanjelis. Kijan panse senp Kennedy yo te ba l yon bagay li te rate nan tout gwo diskou li te deja tande? Men, depi tout lòt bagay nou te di pa t ede l sove mwen te panse mwen ta ka byen ba li senp eksplikasyon Doktè Kennedy a.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

MESAJ NOU YO DISPONIB SOU TELEFÒN SELILÈ W LA KOUNYE A.
ALE NAN WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
KLIKE SOU BOUTON VÈT LA KA MO “APP” SOU LI A.
SWIV ENSTRIKSYON YO KI MONTE A.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Mwen te di l, “Si ou te mouri aswè a, epi vin devan Bondye nan pòtay Syèl la – e Bondye te di ou, ‘Poukisa mwen tad we kite ou vin nan Syèl?’ kisa w t ap di Bondye?” Li te trankil pou plizyè segonn. Aprè sa li te di, “Mwen ta di Bondye ke mwen te yon bon ti gason.”

Women 6:23 di, “kado Bondye a se lavi etènèl.” Syèl la se yon kado gratis. Se pa ganye oswa merite. Alò mwen di: “pou anpil ane mwen te panse sa ou fè. Mwen te dwe bon ase, ke mwen te ‘ganye’ Syèl la epi travay pou li.”

Mwen te kapab diman kwè sa li te di a. Se konsa, mwen te repete kesyon an: “Si Bondye te di ou, ‘Poukisa mwen ta dwe kite ou antre nan Syèl la?’ kisa ou ta di Bondye?” Fwa sa a, mwen remake li te gen dlo nan je l yo. Men li te bay menm repons lan, “mwen ta di Bonye mwen te yon bon gason.” Men yon jenn gason ki te atenn fen adolesans li e ki te pase tout vi li nan legliz nou an – dimanch manten ak dimanch swa, ak reyinyon priyè tou nan mitan semèn lan. Men, repons li te klè – li te kwè nan delivre pa bon zèv. E li pa t kwè nan Efezyen 2:8, 9!!!

Mwen pa t repouse l. Mwen tou senpleman te di, "Nan pwochèn minit yo mwen pral di ou pi gwo nouvèl la ou pa t janm tande." Alò, mwen te fè l gade nan liv mwen an e li Efezyen 2 : 8,9 poukont li.

“Pa favè Bondye nou sove pa mwayen lafwa – Non pa nan zèv yo, pou okenn moun pa ta dwe fè grandizè” (Efezyen 2:8, 9).

Lè sa a, mwen te di: “Se pou nou gade ak anpil atansyon mo sa yo nan Bib la.” Li kòmanse ak "pa favè yo nou sove.” Gras se yon kado, “li se kado Bondye a.” Syèl la se yon kado – kado a ki p ap janm fini an. Aprè sa, mwen te site dezyèm mwatye Women 6:23, “kado Bondye a se lavi etènèl.” Syèl la se yon kado gratis. Li pa t genyen oswa merite. Lè sa a, mwen te di, “Pou anpil ane mwen te panse sa ou fè. Mwen te dwe bon ase, ke mwen te ‘genye’ syèl la ak zèv pou li. Lè sa a, mwen finalman dekouvri ke syèl la se yon kado gratis - absoliman gratis! Sa te etone m! Bib la di, ‘Pa favè Bondye nou sove pa mwayen lafwa – Non pa nan zèv yo, pou okenn moun pa ta dwe fè grandizè (Efezyen 2:8, 9).”

Lè sa a, mwen te di l ke “tout te fè peche, epi yo tout vire do bay Bondye ki gen pouvwa a” (Women 3:23). Nou te peche nan pawòl nou yo, panse ak zèv nou yo. Okenn nan nou pa bon ase pou ale nan Syèl la. Nou pa ka pafè ase.

Men, Bondye gen mizèrikòd. Li pa vle pini nou. Men, Bondye jis tou – se poutèt sa Li dwe pini peche. Bondye nan sajès Li te wè solisyon an. Bondye te rezoud pwoblèm sa a nan voye Jezi, Pitit li a, pou l sove nou. Kiyès Jezi ye? Jezi se Bondye-lòm. Selon Bib la, Jezikri se Bondye, Dezyèm Pèsòn Trinite a. Epi Bib la di ke Jezi “te fèt nan lachè, epi te rete nan mitan nou” (Jan 1:1, 14). Jezi, Bondye-lòm, te mouri sou Kwa a epi te leve sòti vivan nan lanmò pou peye penalite pou peche nou e ban nou lavi etènèl nan Syèl la. Jezi te pran peche nou sou tèt li, sou Kwa a. “pote peche nou yo nan pwòp kò Li” (I Pyè 2:24). Li te antere l nan kavo a pandan twa jou. Men, Li te leve sòti vivan nan lanmò a, li te ale nan syèl la, pou prepare yon kote pou nou. Kounye a, Jezi ofri lavi etènèl nan Syèl la – pou nou kòm yon kado gratis. Kijan nou resevwa li? Nou resevwa kado a pa lafwa! “Pa favè Bondye nou sove pa mwayen lafwa” (Efezyen 2:8).

Lafwa nan Jezi louvri pòt la nan syèl la. Lafwa se pa sèlman asanble entelektyèl. Menm Dyab la ak move lespri yo kwè nan Divinite a nan Jezi. Men, yo pa te sove. Lafwa se pa sèlman jwenn bagay sa yo nan lavi sa a - tankou sante, lajan, pwoteksyon ak konsèy - bagay sa yo ki gen fè ak lavi sa a ki pral pase.

Lafwa, selon Bib la, se mete konfyans nan Jezi sèl. Kris la te vin jwenn nou nan syèl la, pou nou ka gen lavi etènèl! Bib la di, “Mete konfyans ou nan Jezi, epi w a delivre” (Travay 16:31).

Moun ki mete konfyans sèlman youn nan de bagay yo – swa nan tèt yo oswa nan Jezikri. Mwen te mete konfyans mwen nan pwòp efò mwen pou viv yon bon lavi ase. Alò, mwen reyalize ke mwen te bezwen sispann kwè nan tèt mwen, epi mete konfyans nan Jezi pito. Mwen te fè sa – e Jezi te ban mwen kado lavi etènèl la. Se te yon kado, “non pa de zèv yo.”

Kite m montre w kijan li travay ak chèz sa a. Èske ou kwè chèz sa a ta sipote, ou si ou te chita sou li? (wi).

Men li pa sipòte m kounye a– paske mwen pa chita sou li. Kòman mwen ka pwouve ke mwen reyèlman mete konfyans nan chèz la? Se vre, nan chita sou li!

Se sa nou dwe fè avèk Jezi. Ou dwe depann de Li pou fè ou antre nan syèl la. Ou te di, “mwen ta di Bondye ke mwen te yon bon gason.” Kiyès ki te sèl moun nan repons ou an? (ou).

Kiyès ou kwè pou mennen ou nan Syèl la le ou te di sa? (Se vre, ou).

Pou resevwa lavi etènèl ou dwe sispann kwè nan tèt ou, epi mete konfyans nan Jezi pito. (chita sou chèz vid la).

Èske sa fè sans pou ou? Kounye a kesyon Bondye ap poze w se sa a – “Èske ou ta renmen resevwa kado lavi etènèl la kounye a?” (Wi, mwen ta).

Mwen pral priye kounye a, “mwen priye pou ou bay zanmi m kado lavi etènèl la kounye a.”

Kounye a, Jezi isit la, e Li ka tande ou. Mwen vle ou di Jezi ou reyèlman vle gen lavi etènèl. Repete mo sa yo mwen bay, men di yo a Jezi,

“Jezi, mwen mete konfyans nan ou kounye a. Mwen se yon pechè. Mwen te mete konfyans nan tèt mwen ak pwòp bonte mwen. Kounye a, mwen vle mete konfyans nan ou, Seyè Jezi. Mwen mete konfyans nan ou kounye a. Mwen kwe ou te mouri pou peye pou peche m yo. Mwen mete konfyans nan ou kounye, Jezi. Mwen vire do bay pwòp bonte mwen ak peche m yo. Mwen fè w konfyans. Mwen aksepte kado gratis lavi etènèl la. Nan non Jezi, Amèn.”

Kounye a, mwen pral priye pou ou. “Jezi, ou te tande lapriyè zanmi m te priye a. Mwen priye pou l tande nan nanm li, vwa sa a ki di, ‘peche ou yo padone.’ ‘Moun ki mete konfyans nan mwen p ap janm peri, men li gen lavi etènèl.’ Nan non Jezi mwen priye, Amèn.”

Kounye a mwen vle ou li Jan 6:47 byen fò.

“Mwen di nou, moun ki kwè nan mwen gen lavi etènèl.”

Pa chèche yon santiman. Pa yon senp zak lafwa ou mete konfyans ou nan Jezikri. Èske sa kòrèk?

Kiyès ou fè konfyans kounye a pou sali ou? (Jezikri).

Ekonomize lafwa vle di kwè Jezi pou Sali etènèl. Èske se sa ou fenk fè? (wi).

Jezi di ke nenpòt ki moun ki fè sa ki gen lavi etènèl la. Èske se sa ou fenk fè a? (wi).

Kounye a, si ou te mouri nan dòmi ou aswè a ak Bondye mande ou poukisa Li tad we kite ou nan Syèl la, kisa ou ta di? (Mwen kwè Jezi pou lavi etènèl).

Zanmi, si ou te vrèman vle di sa ou sot priye a, Jezi te padonnen peche ou yo, epi ou gen lavi etènèl kounye a!

Mwen vle ou li Levanjil Jan an, yon chapit chak jou. Gen 21 chapit nan Levanjil Jan an. Ou li yon chapit pa jou, ak nan sèlman twa semèn ou pral li Levanjil la nan Jan.

Mwen vle ke ou di yon sèl moun kisa ki rive ou aswè a. Ki moun sa a ta dwe ye? (Frè mwen).

Èske w ap di l ke ou te fè Jezi konfyans aswè a? (wi).

Kounye a, mwen ta renmen chwazi ou leve, li pran ou nan legliz avè m dimanch pwochen. Èske mwen ka chwazi ou dimanch maten pou ale avè m? (wi). Si ou bezwen pale avè m anvan sa, tanpri telefone m. Men nimewo telefòn mwen.

Kounye a, pou jis yon moman, nou ka remèsye Jezi pou sove nanm ou ak ban nou lavi etènèl? (lapriyè).

Kounye a, mwen vle ou li Efezyen 2:8, 9 byen fò.

“Pa favè Bondye nou sove pa mwayen lafwa – Non pa nan zèv yo, pou okenn moun pa ta dwe fè grandizè” (Efezyen 2:8, 9).

Sonje byen ke dè milye de moun atravè mond lan yo te vrèman konvèti pa metòd senp sa a. Menm si yo toujou pa sèten, fini reyinyon an avèk yon souri sou figi ou, e omwen fè yo pwomèt pou li Levanjil Jan yon chapit pa jou. Ou pral gen yon lòt chans pale ak yo si ou pa fè yo fache.

Pran prèch sa a lakay ou avèk ou. Li li ankò jiskaske ou ka bay lide yo nan memwa. Eseye li sou yon zanmi oswa yon fanmi touswit. Ou ka sezi ke yo reyèlman vin enterese epi vini nan legliz avèk ou!


LÈ OU EKRI DR. HYMERS OU DWE DI LI NAN KI PEYI W AP EKRI OSWA LI PA KA REPONN IMEL OU A. SI MESAJ SA YO BENI OU VOYE YON IMEL BAY Dr. Hymers. Imel Dr. Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net (klike isi). Ou ka ekri Dr. Hymers in nenpòt lang, men ekri an anglè si ou kapab. Si ou vle ekri Dr. Hymers pa lapòs, adrès li se P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Ou ka telefone l nan (818)352-0452.

(FEN MESAJ LA)
Ou ka li mesaj Doktè Hymers yo chak semèn sou entènèt la
nan www.sermonsfortheworld.com.
Klike sou “Mesaj an Kreyòl.”

Maniskri mesaj sa yo pa pwoteje pa dwadotè. Ou ka itilize yo san pèmisyon Dr. Hymers.
Sepandan, tout videyo mesaj Dr. Hymers yo, ak tout lòt mesaj yo sou videyo nan legliz nou
an, yo pwoteje pa dwadotè e yo kapab itilize sèlman ak pèmisyon.