Print Sermon

Objektif sitwèb sa a se founi maniskri mesaj gratis ak videyo mesaj yo bay pastè yo ak misyonè yo atravè mond lan, espesyalman nan peyi soudevlope yo, kote ki pa gen kèk seminè teyolojik oswa lekòl Biblik.

Maniskri mesaj sa yo ak videyo yo ale kounye a nan anviwon 1,500,000 òdinatè nan plis pase 215 peyi chak ane nan www.sermonsfortheworld.com Dè santèn lòt moun gade videyo yo sou YouTube, men byento yo kite YouTube epi vini sou sit entènèt nou an.YouTube alimante moun yo nan sit entènèt nou an. Maniskri mesaj yo difize nan 46 lang a anviwon 120,000 òdinatè chak mwa. Maniskri mesaj yo pa gen dwadotè, konsa predikatè yo ka itilize yo san pèmisyon nou. Tanpri klike isit la pou aprann kijan ou ka fè yon don chak mwa pou ede nou nan gwo travay sa a pou preche Levanjil la nan lemonn antye.

Chak fwa ou ekri Doktè Hymers, toujou di l nan ki peyi ou rete, oswa li pa ka reponn ou. Imel Doktè Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net.
REVÈY LA SE PA YON OPSYON!

REVIVAL IS NO OPTION!
(Creole)

pa Dr. R. L. Hymers, Jr.

Yon mesaj ki te preche nan Tabènak Batis Los Angeles la
Aswè Jou Seyè a, 1er Oktòb, 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, October 1, 2017

"Men, men repwòch mwen gen pou m fè ou: Kounye a ou pa renmen m jan ou te renmen m anvan an. Chonje kote ou te ye anvan ou tonbe a, tounen vin jwenn Bondye. Reprann lavi ou t ap mennen anvan an. Si ou pa tounen vin jwenn Bondye, m ap vini kote ou ye a, m ap wete chandelye ou la nan plas kote l ye a, eksepte si ou repanti" (Revelasyon 2:4, 5).


Legliz Efèz la te yon gran legliz. Se te yon bon legliz. Se te yon legliz fondamantal ki te rayi fo doktrin men li te gen yon sèl defo. Legliz sa a te konplezan. Batiman an te peye. Moun yo te vin pito pou fè byen. Yo te gen anpil lajan. Yo pa t bezwen anyen. Men, Kris la te di li te gen yon sèl bagay kont yo. Yo te kite premye amou yo. Li te rele yo a la repantans. Li te rele yo pou yo retounen epi jwenn lanmou ak zèl yo te pèdi pandan kèk ane. Si yo te refize, Kris te avèti yo pou vini nan jijman. Legliz la te tankou yon gwo lanp sèt branch. Li te pote limyè nan yon mond sonb. Men, si legliz sa a pa t repanti, Kris di, "Mwen pral vin jwenn ou byen vit, epi mwen pral retire lanp ou a soti nan plas li, eksepte si ou repanti " (Revelasyon 2:7). Men, legliz la pa t repanti epi li pa t fè eksperyans revèy la ase pou sove li. Fwa sa a, yon gran legliz te detwi pa lame Wòm lan, anba Anperè Domisyena tou pre nan fen premye syèk la. Yon lòt batiman nan legliz la te konstwi, men tout vil la te finalman detwi pa Mizilman yo.

Èske mwen bezwen aplike l nan legliz nou an? Nan premye jou yo, legliz Efèz la te plen lavi ak lanmou kretyen. Se te yon legliz renouwe epi ki te gen lanmou. Li te tankou legliz nou an lontan. Nou te divize legliz la. Men, yo te toujou divize sou dedikasyon ak angajman. Moun ki te kite toujou te kite paske yo pa t vle kretyen ki serye. Chak fwa mwen te eseye jwenn yo pou fè yo tounen pou renmen Kris la, gwoup sa yo te kite. Yo pa t janm kite paske mwen te preche fo doktrin. Yo te toujou kite paske yo pa t vle revèy la. Yo pa t vle disip Jezi. Richard Olivas te lakòz separasyon an vin pi mal. Li te di ke Gran Komisyon an te sèlman pou Apot yo, ke pa gen yon lòt ki te ganye nanm. Se te premye plent li. . Li literalman rayi pawòl Jezi yo, "Chèche premyèman wayòm Bondye a ak jistis li" (Matye 6:33).

Li te di pèp la chèche siksè ak lajan olye wayòm Bondye a. Mwen te kontinye preche pou pèp la pou yo pase lavi yo nan ganye nanm ak lapriyè. Twa san moun te swiv li. Se sèlman apeprè 15 ki rete. Pèp nou an te kenbe Kris santral la e li te reyisi plis pase pèp li a! Pi plis! Prèske tout timoun nou gradye nan kolèj. Pifò nan moun orijinal yo lakay nou yo oswa kondominyòm yo se pou legliz. Pèp li yo te gaye nan kat van yo. Nou te gen anpil divòs. Pèp li yo pa t kapab rete tann pou divòse youn ak lòt! Alò, ki moun ki sòti pi bon? Asire w, nou te soufri pou peye pou batiman sa a. Men, li te fè nou disip fò nan Jezi. Ti gwoup li a te vin fèb nouvo evanjelik. Nou te soufri yon ti kras pou Jezi e yo te beni. Yo kouri dèyè mond lan ak lajan e yo te kraze pa Dyab la! Jezi te di, "Nou pa ka sèvi Bondye ak mamon " (Matye 6:24). Seyè a te gen rezon e yo te gen tò! "Mwen te deside suiv Jezi." Kanpe epi chante l!

Mwen te deside pou swiv Jezi;
Mwen te deside pou swiv Jezi;
Mwen te deside pou swiv Jezi;
Mwen p ap tounen, mwen p ap tounen.

Lakwa devan mwen, lemond dèyè do m.
Lakwa devan mwen, lemond dèyè do m.
Lakwa devan mwen, lemond dèyè do m.
Mwen p ap tounen, mwen p ap tounen.
   ("Mwen te deside pou swiv Jezi," te atribiye a yon Endou konvèti, 19èm syèk).

Amèn! Ou kapab chita.

Men yon bagay tèrib te rive nan legliz Efèz la Jezi te di yo,

"Men, men repwòch mwen gen pou m fè ou: Kounye a ou pa renmen m jan ou te renmen m anvan an" (Revelasyon 2:4).

Li pa t di yo "te tonbe" nan premye amou yo. Li te di yo " te kite" premye amou yo.

"Men, men repwòch mwen gen pou m fè ou: Kounye a ou pa renmen m jan ou te renmen m anvan an" (Revelation 2:4).

Doktè. John F. Walvoord te bay rezon an. Li te di,

"Legliz Efèz la te kounye a nan dezyèm jenerasyon Kretyen li yo."

Èske mwen bezwen di plis? "Legliz la te kounye a nan dezyèm jenerasyon li yo." Sa di tout! Lè sa a, Dr. Walvoord te di, "lanmou Bondye ki karakterize premye jenerasyon an te manke" (John F. Walvoord, Th.D., Revelasyon an nan Jezi Kris la, Moody Press, 1973, paj 56).

Jèn, ou se dezyèm jenerasyon legliz nou an! Ou pa soti nan "39 " moun ki te sove batiman legliz sa a. Yo se premye jenerasyon an, pa ou! Doktè Chan te di kijan premye jenerasyon an, "39, " yo te renmen epi sèvi Kris la. Li antre nan legliz nou an kòm yon adolesan. Li te di,

     Lè m fè konfyans a Kris la, lavi m te chanje pou tout tan, peche mwen te netwaye pa san li, epi legliz la se te dezyèm kay mwen kounye a! Mwen imedyatman mete lavi m nan travay pou Kris la. Doktè Hymers toujou preche sou disip Kris la, mete [Kris] ak legliz la an premye, bliye tèt ou, epi ganye nanm. Li te anonse kont "Antinomyanism" – etan yon "kretyen" san lwa. Mwen te konnen sa li te preche a se te vre. Se te pou mwen! ... Nou te priye epi chante ansanm. Mwen gen gwo souvni nan moman sa yo. Nou evanjelize plizyè fwa nan yon semèn. Nou te ranpli tout oditoryòm lan. Mwen te mennen Judy Cagan, Melissa Sanders, ak Winnie Yeung, ki te vin madanm mwen. Bondye te ede m mennen yo nan evanjelizasyon nan kanpous UCLA a ... Madan Hymers [kòm yon jèn ti fi] te jete lavi l nan ministè a nan legliz la epi pa t kenbe anyen. Mwen te konnen li lè li te premye antre nan legliz nou an lè nou te tou de jèn moun. Li te genyen, e li kontinye gen yon gwo lanmou pou Kris la ak yon pasyon pou ganye nanm pèdi yo ... Li kontinye fè travay de moun nan legliz nou an, menm anvan li gradye nan lekòl segondè ... Koulye a, li ap travay sèlman avèk jenn Chinwa ak lòt ti fi Azyatik ... Li se misyonè entèkiltirèl pi efikas ke m pa t janm konnen (kont tout dezakò).

Ileana te malad dènyèman, men li pa janm manke reyinyon lapriyè yo Mèkredi ak Jedi swa nan telefone – pou mennen moun pèdi yo tande levanjil la. Yon lòt gran fanm se Madan Salazar. Li tankou ManmanTeresa sou estewoyid yo! Li se yon Batis sen!

Jèn, pa kite legliz nou an desann tankou dezyèm jenerasyon nan Efèz la te fè! Ou se avni legliz nou an! Tanpri, pa kite premye amou an pou Jezi!

Kounye a, gade, nan Revelasyon 2: 3. Li nan paj 1332 nan Etid Biblik Scofield la.

"Ou gen anpil pasyans, ou soufri anpil pou tèt mwen. Ou pa dekouraje" (Revelasyon 2:3).

Yon tradiksyon modèn mete li nan fason sa a, "Ou te pèsevere epi te andire difikilte pou non mwen, epi pa t fatige mwen" (NIV). Remake ke sa revele sa yo te ye tankou nan tan lontan an - ou te sipòte. Ou te andire difikilte yo, ou pa t fatige. Li se yon deskripsyon sou fason yo te ye nan tan lontan an.

Doktè Walvoord di konsa, "Legliz la te kounye a nan dezyèm jenerasyon kretyen li yo ... lanmou Bondye a ki te karakterize premye jenerasyon an te disparèt. Refwadisman sa a nan kè a ... se te yon prekisè danjere de apati espirityèl [mank de antouzyasm] ki te dwe efase tout temwanyaj kretyen nan [legliz] enpòtan sa a. Se konsa, li te toujou nan istwa nan legliz la: premye yon refwadisman nan lanmou espirityèl, Lè sa a, lanmou Bondye a ranplase pa lanmou pou bagay yo nan mond lan ... Sa a se te swiv pa yon depa nan lafwa a ak pèt nan efikasite temwayaj la " (Walvoord, ibid.).

Mwen konvenki ke sa k te pase nan legliz nou an. Dezyèm jenerasyon nan legliz nou an te pi frèt anpil epi te manke antouzyasm pase nan premye jenerasyon an. Doktè Chan, Mesye Griffith, Doktè Judy Cagan, Madan Hymers - moun orijinal yo ki te vin nan legliz nou an nan ane 1970 yo - yo te vivan, plen ak zèl, plen lanmou ak pwofon kamarad - ak yon angajman fò anvè Kris la. Nan lòt mo, te gen anpil tankou premye jenerasyon kretyen yo nan legliz Efèz la.

Men, chalè ak zèl sa a pa te transmèt a pi fò nan timoun legliz yo - moun ki te grandi nan dezyèm jenerasyon an. Dezyèm jenerasyon an te isit la tout lavi yo. Yo te egzaminen mosyon yo. Yo te vini nan reyinyon lapriyè yo, men yo pa t lapriyè oswa fè lapriyè sekrèt san okenn zèl. "Lanmou Bondye a ki te karakterize premye jenerasyon an te manke nan pi fò nan lavi yo." Se sèlman Jan Cagan ki te distenge epi li te tankou premye jenerasyon an. Se paske li te gen yon konvèsyon ki te chanje lavi ki te lakòz kalite lanmou ak zèl ke ansyen jenerasyon an te genyen. Si li pa te yon atlèt ak yon lidè natirèl, li t ap melanje ak lòt timoun legliz yo ki frèt. Gen kèk nan laj li ki te kite legliz la. Gen lòt ki te frèt epi sinik. Gen kèk nan yo ki toujou konsa. Menm Jan li menm te pafwa konfonn, mande poukisa jenerasyon li an te tèlman frèt epi mondèn.

Nan pwen sa a mwen te kòmanse reyalize ke nou dwe gen revèy. Dezyèm jenerasyon an pa t janm ka kenbe legliz nou an plen ak lanmou epi puisans sof si yo te transfòme pa yon eksperyans reyèl avèk Kris la nan yon konvèsyon pwisan. Men, pi fò nan dezyèm jenerasyon an te revòlte epi te kite legliz la, oswa yo te enstale nan yon sinik frèt. Gen kèk konsa ki rejte Kris la. Menm si yo te rete yo te refize konvèti.

Kèk nan yo menm te kòmanse panse ke konvèsyon an pa te reyèl. Lòt te mande kèk chanjman enteryè pou pwouve ke Kris la te reyèl.

Youn pa youn nou konfwonte yo jiskaske yo te vrèman konvèti oswa kite legliz la. Anfen, majorite nan yo te konvèti - menm si yo te gen yon gwo lit pou vin tankou premye jenerasyon an. Pou yo fè sa yo te "sonje kote yo te tonbe." Yo renmen John Cagan te reyalize konfyans yo te mouri konpare ak lafwa "trant-nèf" yo - paran yo ak pi gran jenerasyon an. Dezyèmman, yo te dwe "repanti epi fè premye travay yo". Yo te dwe gen yon chanjman nan lespri ak kè a. Yo te dwe retounen annaryè epi gen yon konvèsyon reyèl (premye travay yo). Mèsi Bondye ke kèk nan yo te fè - tankou Emi ak Ayako, tankou Filip ak Timote, tankou Wesley ak Noe - ak kèk lòt moun.

Lè sa a, Bondye te kòmanse voye revèy nan mitan nou! Mèsi Bondye, li finalman te ka fè nou konfyans ase pou l voye Lespri li. Nan dènye mwa yo, anviwon 20 nouvo moun te vini epi yo te sove. Reyinyon sa yo kontinye òganize pou fonde nouvo jèn sa yo nan lafwa!

Kounye a, John Cagan te di ke "revèy la se moso nan pwochen devinèt la." Legliz nou an dwe mete aksan sou revèy la ankò e ankò nou pa pral kapab wè konvèti zele tankou manm orijinal yo nan legliz nou an. Yo te bezwen sa nan legliz Efèz la - epi legliz nou an bezwen li jodi a. Mwen rele li " revèy pou siviv!"

Frè m ak sè m yo, nou dwe konfese peche nou yo plizyè fwa epi priye plis nan prezans Bondye pou desann aprè vag revèy la nan mitan nou. Fè li! Fè li! Fè li! Kanpe epi chante kantik nimewo 15 lan, "Mwen pral viv pou li. "

Frè m ak sè m yo, nou dwe konfese peche nou yo plizyè fwa epi priye plis nan prezans Bondye pou desann aprè vag revèy la nan mitan nou. Fè li! Fè li! Fè li! Kanpe epi chante kantik nimewo 15 lan, "Mwen pral viv pou li."

Lavi mwen, lanmou mwen, mwen ba ou, Anyo Bondye a ki mouri pou mwen;
   O ke mwen ka toujou fidèl, Sovè mwen ak Bondye mwen!
Mwen pral viv pou Li ki te mouri pou mwen, kijan lavi m pral satisfè!
   Mwen pral viv pou moun ki te mouri pou mwen, Sovè mwen ak Bondye mwen!

Kounye a, mwen kwè ou pral resevwa, paske ou mouri pou ka viv.
   Kounye a, mwen mete tout konfyans mwen nan ou, Sovè mwen, ak Bondye mwen!
Mwen pral viv pou moun ki te mouri pou mwen an, ki jan lavi m pral satisfè!
   Mwen pral viv pou moun ki te mouri pou mwen an, Sovè mwen ak Bondye mwen!

O, ou menm ki te mouri sou Kalvè a, Pou sove nanm mwen epi fè m lib,
   Mwen pral konsakre lavi m pou ou, Sovè mwen ak Bondye mwen!
Mwen pral viv pou moun ki te mouri pou mwen an, kijan lavi m pral satisfè!
   Mwen pral viv pou moun ki te mouri pou mwen an, Sovè mwen ak Bondye mwen!
("Mwen pral viv pou li" pa Ralph E. Hudson, 1843-1901; modifye pa Pastè a).

Kounye a chante nimewo 19 la, "Men Lanmou an."

Men lanmou an, vas tankou lanmè a, jantiyès lanmou tankou inondasyon an,
   Lè Prens lavi a, ranson nou an, te koule pou nou San presye Li a.
Ki moun lanmou Li pa pral sonje? Ki moun ki ka sispann chante pou fè lwanjLi?
   Li pa janm ka bliye, pandan tout tan nan syèl la.

Sou mòn krisifiksyon an, Fontèn yo louvri fon epi laj;
   Atravè baryè yo nan mizèrikòd Bondye a, te make yon mare vas ak pitye.
Gras ak lanmou, tankou larivyè puisan, te koule kontinyèlman anwo,
   Ak lapè Syèl la ak jistis pafè, te anbrase yon mond koupab nan lanmou.

Kite m chèche sèlman rèy ou, epi lavi m dwe fè lwanj ou;
   Ou pral sèl glwa mwen, wè pouvwa mwen. Pa gen anyen nan mond lan ke mwen wè.
Ou te pirifye mwen epi sanktifye mwen, ou te libere mwen.
   Nan verite ou, ou pral dirije m pa Lespri ou pa pawòl ou.
Ak favè ou, bezwen mwen reyini, jan mwen gen konfyans nan ou, Seyè mwen an.
   Nan plenitid ou, ou pral vide gwo lanmou ou ak pouvwa ou sou mwen,
San mezi, plen epi san limit, Desinen kè m a ou.
    ("Men lanmou an, vas kòm Oseyan an" pa William Rees, 1802-1883

Doktè Chan, silvouplè kondui nou nan lapriyè ak la gras.


LÈ OU EKRI DR. HYMERS OU DWE DI LI NAN KI PEYI W AP EKRI OSWA LI PA KA REPONN IMEL OU A. SI MESAJ SA YO BENI OU VOYE YON IMEL BAY Dr. Hymers. Imel Dr. Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net (klike isi). Ou ka ekri Dr. Hymers in nenpòt lang, men ekri an anglè si ou kapab. Si ou vle ekri Dr. Hymers pa lapòs, adrès li se P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Ou ka telefone l nan (818)352-0452.

(FEN MESAJ LA)
Ou ka li mesaj Doktè Hymers yo chak semèn sou entènèt la
nan www.sermonsfortheworld.com.
Klike sou "Mesaj an Kreyòl."

Maniskri mesaj sa yo pa pwoteje pa dwadotè. Ou ka itilize yo san pèmisyon Dr. Hymers.
Sepandan, tout videyo mesaj Dr. Hymers yo, ak tout lòt mesaj yo sou videyo nan legliz nou
an, yo pwoteje pa dwadotè e yo kapab itilize sèlman ak pèmisyon.

Chante Solo pa Mesye. Benjamin Kincaid Griffith avan Mesaj la:
"Jezi se non ki pi dous mwen konnen" (pa Lela Long, 1924).