Print Sermon

Objektif sitwèb sa a se founi maniskri mesaj gratis ak videyo mesaj yo bay pastè yo ak misyonè yo atravè mond lan, espesyalman nan peyi soudevlope yo, kote ki pa gen kèk seminè teyolojik oswa lekòl Biblik.

Maniskri mesaj sa yo ak videyo yo ale kounye a nan anviwon 1,500,000 òdinatè nan plis pase 215 peyi chak ane nan www.sermonsfortheworld.com Dè santèn lòt moun gade videyo yo sou YouTube, men byento yo kite YouTube epi vini sou sit entènèt nou an.YouTube alimante moun yo nan sit entènèt nou an. Maniskri mesaj yo difize nan 46 lang a anviwon 120,000 òdinatè chak mwa. Maniskri mesaj yo pa gen dwadotè, konsa predikatè yo ka itilize yo san pèmisyon nou. Tanpri klike isit la pou aprann kijan ou ka fè yon don chak mwa pou ede nou nan gwo travay sa a pou preche Levanjil la nan lemonn antye.

Chak fwa ou ekri Doktè Hymers, toujou di l nan ki peyi ou rete, oswa li pa ka reponn ou. Imel Doktè Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net.Imn Chante Anvan Mesaj la: “Higher Ground | Yon Teren Pi Eleve”
            (pa Johnson Oatman, Jr., 1856-1926).


ÈSKE VIRIS KOWONA A PRAL SISPANN NOU?

SHALL THE CORONAVIRUS STOP US?
(Creole)

pa Doktè R. L. Hymers, Jr.,
Pastè Emerite

Yon mesaj ki te preche nan Tabènak Batis Los Angeles la
Jou Aprè midi Segnè a, 10 Me 2020
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Afternoon, May 10, 2020


Tanpri ale nan Lik 21:8-11.

“Jezi di yo, Atansyon pou pèsòn pa twonpe nou. Paske, plizyè moun va vin sou non mwen, y a di se yo menm ki Kris la, ou ankò jou a rive! Pa koute yo. Lè n a pran nouvèl lage ak revolisyon k ap fèt, nou pa bezwen pè. Fòk bagay sa yo rive anvan. Men, se p ap ankò lafen an sa. Li di yo ankò: Yon pèp va goumen ak yon lòt pèp. Yon peyi va atake yon lòt peyi. Va gen gwo tranblemanntè. Nan divès kote va gen grangou ak epidemik. Lè sa a, va gen bagay tèrib ak gwo kokenn chenn siy k ap parèt nan syèl la” (Lik 21:8-11).

Kounye a ale nan Matye 24:4-8.

“Jezi reponn yo: Atansyon pou pèsòn pa twonpe nou. Paske, anpil moun va vini sou non mwen, y a di se yo menm ki Kris la. Y a twonpe anpil moun. Nou pral tande lagè ap fèt toupre nou, ansanm ak nouvèl lagè k ap fèt byen lwen. Koute sa m ap di nou byen : nou pa bezwen pè. Paske, fòk bagay sa yo rive. Men, se p ap ankò lafen an sa. Yon pèp pral leve goumen ak yon lòt pèp. Yon peyi va atake yon lòt peyi. Va gen anpil grangou, va gen tranblemanntè divès kote. Tou sa, se va tankou tranche anvan akouchman.” (Matye 24:4-8).

Mwen vle ou remake yon mo nan pasaj sa yo - “epidemi.” Alò remake Matye 24:8, “ Tou sa, se va tankou tranche anvan akouchman.”

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

MESAJ NOU YO DISPONIB SOU TELEFÒN SELILÈ W LA KOUNYE A.
ALE NAN WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
KLIKE SOU BOUTON VÈT LA KA MO “APP” SOU LI A.
SWIV ENSTRIKSYON YO KI MONTE A.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Kounye a, mo “epidemi yo” enpòtan, li se loimoi (pliryèl) nan grèk. Kòmantè Bib Unger a di ke se pawòl Bondye a “aplike nan ... move maladi a.” Jezi te prevwa maladi SIDA a. Pawòl la tou pale de yon pandemi viris kowona. Remake kisa Kris la te di sou epidemi sa yo, nan vèsè 8, “ Tou sa, se va tankou tranche anvan akouchman.” Mo grèk yo vle di “kòmansman doulè nan travay” (MacArthur).

Pale de jou nou an, J. N. Darby te di, “Ta gen yon fo legliz: ta gen grangou, epidemi, tranblemanntè.” Diksyonè Ekspozisyon Vine lan defini yon epidemi kòm “nenpòt ki maladi ki ka touye moun enfekte, yo itilize nan fòm pliryèl nan Lik 21:11.”

Kounye a, konsidere kijan moun ki pral “fè legliz” aprè epidemi Covid la. Yon rapò sou onenewsnow.com (24 avril 2020) te gen tit, “Kijan moun pral “fè legliz” aprè kriz Covid la? ” Li di ke anpil moun “asiste sèvis sou entènèt.” Li di ke “lavi legliz aprè pandemi an ta kapab diferan pase sa li te ye anvan an.” “42% di ke bay pi mal ke anvan pandemi an.” “Yon sèten enkyetid te konstate lakay lidè legliz ki gen krentif pou sa yo pral fè fas a yon fwa vewouyaj sa a fini.”

“Avèk yon gwo pwopòsyon fidèl ki frekante mega-legliz yo, gen yon degre nan apreyansyon pami lidè legliz atravè Amerik la.” “Kòm syantis konpòtman, nou kwè 'nou pans eke senaryo ‘nan plas de’ youn ki gen plis chans - e ke sa konsène anpil pastè.” “Kilti a te anseye moun yo pou atann ke bagay yo dwe ... disponib sou demann”.

Aprè mwen fin pase 62 ane ki sot pase yo nan ministè a, mwen kwè ke pè sa yo byen fonde. Mwen panse ke sa a ta ka byen fè pati pwofesi nan fen-tan ki pale nan II Tesalonisyen 2: 3, “Se pou pèsòn pa twonpe ou nan nenpòt ki mwayen: pou jou sa a pa pral vini sòf si chit la vini an premye” (Hē apostasi ”). - apostazi a). Doktè Merrill F. Unger te deklare, “Efondreman pasyèl la sede plas a efondreman konplè a - abandon pèmanan an de tout lafwa pa lakretyènte” (Demonoloji Biblik, p. 207). Èske nou ka kretyen reyèl si nou pa obeyi vèsè enpòtan sa a nan Ekriti yo?

“Pa pran egzanp sou moun ki pran abitid pa vin nan reyinyon nou yo. Okontrè, se pou youn ankouraje lòt fè sa, kounye a pi plis pase anvan, paske nou we jou Senyè a ap pwoche” (Ebre 10:25).

Doktè W. A. Criswell te di nan vèsè sa a "Otè Ebre yo pretann ke pratik nan rasanble ansanm dwe ogmante ... tankou jou Kris la ap pwoche ... enpòtans krisyal nan legliz lokal la, ak nesesite enpoze a chak kretyen dwe fidèl a kominote lokal la sen yo" (Etid Biblik Criswell; nòt sou Ebre 10:25).

Mwen kwè ke mo sa yo pran yon pi gwo sans jodi a, menm jan nou wè dezyèm aparisyon Kris la ap pwoche. Nouvo evanjelik yo pa obeyi vèsè sa a. Li pral menm plis rejte jan nou pase nan direksyon pou gwo tribilasyon an. Satan konnen li dwe separe vrè kretyen nan legliz lokal yo pou febli yo menm plis, kidonk anfen yo pral soumèt a antikristyanism lan.

Mwen trè tris ke moun tankou David Jeremiah pa mete aksan sou prezans regilye nan legliz lokal yo plis. Doktè Jeremiah pa di odyans li yo kijan pou prepare pou gwo tribilasyon an.

Kounye a tounen nan Matye 24:6-8.

“Nou pral tande lagè ap fèt toupre nou, ansanm ak nouvèl lage k ap fèt byen lwen. Koute sa m ap di nou byen: nou pa bezwen pè. Paske, fòk bagay sa yo rive. Men, se p ap ankò lafen an sa. Yon pèp pral leve goumen ak yon lòt pèp. Yon peyi va atake yon lòt peyi. Va gen anpil grangou, va gen tranblemanntè divès kote. Tou sa, se va tankou tranche anvan” (Matye 24:6, 7, 8).

“Se p ap ankò lafen an” (24:6).

“Yon pèp pral leve goumen ak yon lòt pèp. Yon peyi va atake yon lòt peyi. Va gen anpil grangou, va gen tranblemanntè divès kote. Tou sa, se va tankou tranche anvan” (Matye 24:7, 8).

“Tou sa, se va tankou tranche anvan” (24:8).

Koulye a, mwen dakò ak Dr J. Vernon McGee ki 24: 9 se nan konmansman an nan gwo tribilasyon an. Doktè A. W. Tozer te di,

“Se vre wi jou yo move ak tan yo ap vin pi an reta, men vrè kretyen an pa kenbe tèt san konprann. Li te avèti nan tan sa yo jis tankou sa yo epi li te ap tann yo” (“Nan Bondye ak Gason,” p. 131).

Tanpri kanpe pandan m ap li Matye 24:7-14.

“Yon pèp pral leve goumen ak yon lòt pèp. Yon peyi va atake yon lòt peyi. Va gen anpil grangou, va gen tranblemanntè divès kote. Tou sa, se va tankou tranche anvan. Lè sa a, y ap pran nou, y ap lage nou nan men moun k ap fè nou pase touman, y ap touye nou. Moun tout nasyon pral rayi nou poutèt mwen. Lè sa a, anpil moun pral jwenn okazyon pou yo tonbe nan peche, youn pral denonse lòt, youn pral rayi lòt. Gen anpil moun k ap parèt, y ap pran pòz pwofèt yo, y a twonpe anpil moun. Ap sitèlman gen mechanste sou latè, pifò moun youn p ap renmen lòt. Men, moun ki va kenbe fèm jouk sa kaba, se li ki va delivre. Fòk yon gen tan mache bay bòn nouvèl Peyi kote Bondye Wa a toupatou sou latè, pou tou moun ka tande mesaj la. Se lè sa a atò lafen an va rive.” (Matye 24:7-14).

Kounye a, mwen dwe di ou ke mwen pa kwè nan ravisman pretribilasyon an. Mwen vin kwè ke chache fidèl la vini anvan kòlè Bondye a tonbe. Kidonk, an jeneral, mwen kwè nan anlèvman legliz la anvan kòlè a, tankou Marvin Rosenthal pale nan nan liv li a Anlèvman Legliz la anvan Kòlè a (Thomas Nelson Piblikasyon, 1990). Tanpri pa jije liv Rosenthal la jiskaske ou li l an premye.

Marvin J. Rosenthal, tankou m, te yon kwayan fèm nan anlèvman legliz anvan tribilasyon an. Mesye Rosenthal anseye, nan liv li a, ke anlèvman an pa pral vini jouk jis anvan Jijman Bowl nan Revelasyon 16 la. Kidonk, mwen kwè nan anlèvman an, men mwen pa kwè ke li pral rive jis anvan jijman Bowl yo de Abc nan Revelasyon 16 la. Sa a se pa yon erezi, men se egzakteman sa Bib la predi. Gwo evanjelis Chinwa John Sung kwè sa. Se konsa, Dr Timote Lin, konseye m ak pastè pou 24 ane tou. Doktè Christopher L. Cagan tou kwè sa egalman.

Èske Rosenthal gen rezon? Mwen panse ke li trè pwòch pou gen rezon. Anvan ou rejte Rosenthal, ou ta dwe li epi etidye chapit sèzyèm nan liv li a, “Vini an ak lafen an.”

Objektif mwen nan prèch sa a se montre ke si nou “kretyen” pa ka kanpe anba yon “epidemi” nan jou anvan gwo tribilasyon an, kijan yo ka pètèt kanpe pandan gwo tribilasyon li menm?

“Paske lè sa a, va gen yon gwo lafliksyon moun poko janm wè depi nan kòmansman lè Bondye t ap kreye latè a jouk jodi a. P ap janm gen yon lòt tankou l ankò. Si yo pa t wete kèk jou sou jou sa yo, pèsòn pa ta sove. Men, y a wete sou jou sa yo poutèt moun bondye chwazi yo.” (Matye 24:21, 22).

Vèsè sa yo montre “gwo tribilasyon an”. Doktè. J. Vernon McGee te di, “Nou li nan Liv Revelasyon an ke pandan gwo tribilasyon an yon tyè nan popilasyon sou latè a pral detwi ... pandan peryòd sa a pral diminye. Te gen yon tan lè sa a te sanble yo dwe yon egzajerasyon. Sepandan, kounye a ke plizyè nasyon nan mond lan gen bonm atomik, ki ta ka detwi popilasyon an nan mond lan, li pa parèt yo dwe egzajere” (Atravè Bib la; nòt sou Matye 24:22).

Jezi te di, “Lè sa a, ou pral wè abominasyon de dezolasyon, pale pa Danyèl pwofèt la, kanpe nan kote ki apa pou Bondye, (moun ki li, kite l konprann :) ” (Matye 24: 15). Dr McGee te di, “Seyè nou an, se san dout refere a ... yon imaj nan antikristyanism lan (gade Danyèl 12:11) ki pral mete kanpe nan [rebati] tanp lan.”

“ Paske lè sa a , va gen yon gwo lafliksyon moun poko janm wè depi nan kòmansman lè Bondye t ap kreye latè a jouk jodi a. P ap janm gen yon lòt tankou l ankò. Si yo pa t wete kèk jou sou jou sa yo, pèsòn pa ta sove. Men, y a wete sou jou sa yo poutèt moun bondye chwazi yo” (Matye 24:21, 22).

Doktè McGee te di, “Bondye pa pral kite limanite komèt swisid. Se rezon sa a ki pral tankou yon peryòd kout ” (McGee, ibid., Nòt sou Matye 24:22). Remake tou ke “eli” kretyen yo ap toujou isit la, jan Marvin J. Rosenthal di nan liv li a, Anlèvman Legliz la Anvan Kòlè a.

Kounye a, tanpri ale nan II Tesalonik 2: 3.

“Pa kite pèsòn twonpe noun an okenn jan. Paske, anvan jou sa a vire, gen yon dènye revòlt kont Bondye ki pou fèt. Nou gen pou nou wè mechan ki deja kondannen pou disparèt la vini anvan” (II Thesalonisyen 2:3).

“Eksepte apostazi a vini anvan” (tradiksyon modèn).

Nan jou sa yo nan apostazi anpil predikatè, tankou Kreighton ak Waldrip, bliye sou avètisman yo bay la nan I Timote 4: 1, 2. Tounen nan I Timote 4: 1, 2.

“Lespri Bondye te di sa byen klè: nan dènye tan an, gen moun k ap lage konfyans yon an Bondye. Yo pral obeyi yon bann lespri k ap bay manti, yo pral swiv yon bann pawòl ki sòti nan move lespri yo. Y ap kite yon bann moun ipokrit fè yo pèdi tèt yo ak manti. Konsyans moun sa yo fini, ou ta di yo boule ak yon fè cho” (I Timote 4:1,2).

Depi yo bliye tout bagay sou pwofesi sa a, yo prete atansyon a “lespri sediktè yo, ak doktrin move lespri yo (move lespri yo); Pale rezide nan ipokrizi; konsyans yo sere avèk yon fè cho.” Se poutèt sa moun tankou yo fann legliz yo. Poukisa? Paske yo avègleman “fè atansyon ak doktrin move lespri yo,” se konsa poukisa!

Isit la yo se karakteristik plizyè nan “lidè” ki fann legliz yo. Sa yo bay pa Doktè Roy Branson, nan liv li a, Legliz Fann (pp. 29-31).


1. Yo egoyis. Yo pa vle admèt ke nenpòt moun, menm pastè a, ta ka gen plis bon konprann pase sa yo ye.

2. Yo egoyis. Yo vle pwòp fason pa yo, kèlkeswa moun oswa sa ki soufri kòm yon rezilta.

3. Yo pa pral admèt li lè yo gen tò. Yon lòt mak nan yon egoyism.

4. Yo grangou pou rekonesans ak lagwla pèsonèl.

5. Yo ensibòdone. Pa gen ansèyman Biblik ki pi klè pase otorite pastè a ak konsèy pou obeyi li epi swiv li. Yo di ke yo rete fidèl a Kris la. Yo di ke pastè a se yon tiran kriyèl.

6. Yo mantè. Yo pretann yo konsène pou legliz la. Men, yo vrèman konsène ak pwòp dominasyon yo ak pozisyon.

7. Yo mal itilize mo yo, “Mwen renmen pastè a, men ...” Lè sa a, yo atake pastè a.

8. Yo site pastè a mal, oswa aplike move motif nan mo li yo.

9. Yo aplike move motif tout bagay pastè a fè.

10. Yo p ap aksepte ansèyman. Yo “melanje” sa Bib la di.

11. Yo chanpyon sa ki lakòz lòt moun ki gen plent kont pastè a. Kidonk, yo rekrite alye pou divizyon legliz k ap vini an.


Tout karakteristik sa yo parèt pandan fann Kreighton / Waldrip la.

Mwen pa t ka kanpe pandan mwen t ap preche. Sa a anadi Kreighton. Li se yon nonm pito timid, men li te fache avè m pou pa kite l vin predikatè prensipal la. Li te di plizyè fwa ke li pa te fache. Li menm te ekri di Doktè Cagan ke li pa t bezwen preche pou “satisfè.” Mwen pa t kite l preche paske li pa t gen don pou fè li. Li te di ke li te dakò avè m. Men, li te bay manti lè li te di sa. Menm jan ak anpil jèn gason nan laj li, li te gen yon move relasyon ak pwòp papa l. Se konsa, lè m te malad, li pran rebelyon an kont papa l sou mwen. Men, li te fè sa an kachèt. Olye pou yo pale avè m, li te kòmanse gen reyinyon sekrè avèk yon lòt predikatè, John Waldrip. Reyinyon li yo ak Waldrip te enkoni pou mwen. Waldrip te vin alye li nan reyinyon “sekrè” sa yo.

Lè sa a, Kreighton te kòmanse kite lòt moun nan legliz la konnen ke li te dakò avèk mwen. Men, li pa janm di m anyen de dezakò l yo. Depi lè a mwen te aprann enfòmasyon sou rebelyon Kreighton a li te twò ta. Li te pran de tyè nan jèn nou yo e li te kòmanse pwòp “legliz” li avèk yo. Nou te kite avèk sèlman apeprè 35 moun ki rete fidèl.

Nan moman sa a, mwen te prèske gen 80 an, e mwen te malad. Te gen nan bagay sa yo tankou sa a anvan, mwen te konnen ke Bondye ta toujou avè m, se konsa mwen pa t enkyete anpil sou li.

Youn nan dyak yo te eseye jwenn yon batay ak mwen. Yon lòt dyak mete foto pònografik sou tèt li ak yon fanm sou sit entènèt li. Yon lòt lidè te di ke mwen te kenbe tèt ak moun ki nwa nan legliz nou an. Yon lòt lidè plenyen ke mwen te sispann predikasyon nan lari a akòz de atak yo ak moun LGBTQS yo, ki de tout fason pa ede.

Lè tout bagay sa yo sòti, mwen demisyone kòm pastè e Doktè Cagan te nonmen kòm pastè. Pwòp pitit gason l, ke mwen te prepare pou vin pwochen paste a, kite, byenke mwen konsidere l kòm yon zanmi pwòch.

Lè sa a, coronavirus la frape! Se konsa, nou te deplase sòti nan bilding nan ansyen legliz la e li te kòmanse reyinyon nan kay, avè m, kòm Pastè Emeritus, bay yon prèch chak dimanch sou televizyon nan kay yo.

Nou te achte yon nouvo bilding legliz nan yon katye rich nan Los Angeles. Mwen pral ankadre yon jèn gason Chinwa pou li pran larelèv lè mwen pa kapab preche ankò.

Mwen te kritike pou predikasyon sou move lespri yo ak divize legliz, men mwen gen yon gwo odyans nan “twazyèm mond” lan ki li mesaj mwen yo nan 43 lang nan tout twazyèm mond lan. Depi fraksyon nan legliz yo kounye a se sa k ap pase nan “twazyèm mond lan” ak nan Amerik la, mwen te santi ke mesaj sa yo pral yon èd pou yo kòm pou nou. Mwen santi ke Bondye vle m pale sou sijè sa a kòm nou kòmanse yon nouvo legliz Chinwa.

Mwen trè rekonesan ke Bondye te rele m pou vin yon misyonè a pèp Chinwa a lè mwen te gen 19 ane. Plis pase 60 ane pita mwen toujou ap fè sa Bondye te rele m fè gen anpil ane de sa. Mwen toujou yon misyonè pa favè Bondye a. Sa fè lontan mwen te abandone lide pou m te vin nenpòt lòt bagay! Men yon ti powèm ke gran John Wesley te site nan jounal li a,

Yon ti ponp, enpe balansman,
Yon reyon solèy nan yon sezon jou livè,
Èske tout grannèg yo gen pouvwa
Ant bèso a ak tonm lan!

Mwen te kòmanse plizyè legliz “apati de zewo” nan 62 ane mwen nan predikasyon. Mwen sèten ke Bondye ap ede Doktè Cagan ak mwen kòmanse ankò.

Men, li p ap fasil. Pa favè Bondye a, nou pral kòmanse nouvo legliz sa a nan mitan antinomianism lan nan nouvèl evanjelizasyon nan dènye jou yo. Li pral mande pou fondamentalis kòryas. Li pral mande pou ou yo dwe tèlman difisil ke yon ti bagay tankou coronavirus la pa pral anpeche ou ye sa ou kapab ye nan Jezikri, tankou Doktè Timote Lin ak Pastè Richard Wurmbrand. Sonje byen, “nou dwe nan anpil tribilasyon antre nan wayòm Bondye a” (Travay 14:22).

Mwen apiye sou chemen asandant lan, nouvo somè mwen genyen chak jou;
   Mwen toujou lapriyè jan mwen kontinye pou avanse, “Seyè, plante pye m sou yon tè ki pi wo.”
Seyè, leve m kanpe epi kite m kanpe, Pa lafwa, sou tab nan syèl syèl la,
   Yon avyon ki pi wo pase mwen jwenn; Seyè, plante pye m sou yon tè ki pi wo.

Kè mwen pa gen okenn anvi rete kote dout leve ak laperèz konstènasyon;
   Menm si kèk ka rete la kote yo abonde, lapriyè mwen, bi mwen, se yon tè pi wo.
Seyè, leve m kanpe epi kite m kanpe, Pa lafwa, sou tab nan syèl syèl la,
   Yon avyon ki pi wo pase mwen jwenn; Seyè, plante pye m sou yon tè ki pi wo.

Mwen vle viv pi wo nan mond lan, Menm si flechèt Satan an sou mwen yo lanse;
   Pou lafwa te sezi son kè kontan, chan an pou moun k ap sèvi Bondye sou yon tè pi wo.
Seyè, leve m kanpe epi kite m kanpe, Pa lafwa, sou tab nan syèl syèl la,
   Yon avyon ki pi wo pase mwen jwenn; Seyè, plante pye m sou yon tè ki pi wo.

Mwen vle mezire pi gran wotè pli ekstrèm epi trape yon lyè nan tout bèl pouvwa klere;
   Men, toujou mwen pral priye jouk nan syèl la mwen te jwenn, “Seyè, mennen m 'nan yon tè pi wo.
   Yon avyon ki pi wo pase mwen jwenn; Seyè, plante pye m sou yon tè ki pi wo.
(“Tè Pi Wo a” pa Johnson Oatman, Jr., 1856-1926).


LÈ OU EKRI DR. HYMERS OU DWE DI LI NAN KI PEYI W AP EKRI OSWA LI PA KA REPONN IMEL OU A. SI MESAJ SA YO BENI OU VOYE YON IMEL BAY Dr. Hymers. Imel Dr. Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net (klike isi). Ou ka ekri Dr. Hymers in nenpòt lang, men ekri an anglè si ou kapab. Si ou vle ekri Dr. Hymers pa lapòs, adrès li se P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Ou ka telefone l nan (818)352-0452.

(FEN MESAJ LA)
Ou ka li mesaj Doktè Hymers yo chak semèn sou entènèt la
nan www.sermonsfortheworld.com.
Klike sou “Mesaj an Kreyòl.”

Maniskri mesaj sa yo pa pwoteje pa dwadotè. Ou ka itilize yo san pèmisyon Dr. Hymers.
Sepandan, tout videyo mesaj Dr. Hymers yo, ak tout lòt mesaj yo sou videyo nan legliz nou
an, yo pwoteje pa dwadotè e yo kapab itilize sèlman ak pèmisyon.