Print Sermon

Objektif sitwèb sa a se founi maniskri mesaj gratis ak videyo mesaj yo bay pastè yo ak misyonè yo atravè mond lan, espesyalman nan peyi soudevlope yo, kote ki pa gen kèk seminè teyolojik oswa lekòl Biblik.

Maniskri mesaj sa yo ak videyo yo ale kounye a nan anviwon 1,500,000 òdinatè nan plis pase 215 peyi chak ane nan www.sermonsfortheworld.com Dè santèn lòt moun gade videyo yo sou YouTube, men byento yo kite YouTube epi vini sou sit entènèt nou an.YouTube alimante moun yo nan sit entènèt nou an. Maniskri mesaj yo difize nan 46 lang a anviwon 120,000 òdinatè chak mwa. Maniskri mesaj yo pa gen dwadotè, konsa predikatè yo ka itilize yo san pèmisyon nou. Tanpri klike isit la pou aprann kijan ou ka fè yon don chak mwa pou ede nou nan gwo travay sa a pou preche Levanjil la nan lemonn antye.

Chak fwa ou ekri Doktè Hymers, toujou di l nan ki peyi ou rete, oswa li pa ka reponn ou. Imel Doktè Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net.
SIMONTE MOVE LESPRI YO KI FEBLI NOU –
«KALITE SA A »!

OVERCOMING THE DEMONS THAT WEAKEN US –
“THIS KIND”!
(Creole)

pa Doktè R. L. Hymers, Jr.

Yon mesaj ki te preche nan Tabènak Batis Los Angeles la
Jou Aswè Senyè a, 5 Dawout, 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, August 5, 2018

“E lè li te antre nan kay la, disip li yo te mande l an prive, Poukisa nou pa t kapab chase lespri sa a? Epi li te di yo: Se lapriyè sèl ak jèn ki pou fè kalite lespri sa a sòti” (Mak 9:28-29).


Aswè a mwen pral pale sou move lespri yo ak Satan, ak sa Doktè J.I. Packer rele “eta degrade nan legliz aktyèl la,” ak rezon ki fè yo pa te gen okenn gwo revèy nasyonal nan Amerik la depi 1859. Mwen konte sou deskripsyon yon mesaj pa Doktè Martyn Lloyd-Jones. Tèm debaz la ak plan yo sòti nan Doktè Lloyd-Jones.

“E lè li te antre nan kay la, disip li yo te mande l an prive, Poukisa nou pa t kapab chase lespri sa a? Epi li te di yo: Se lapriyè sèlak jèn ki pou fè kalite lespri sa a sòti” (Mak 9:28-29).

Mwen vle ou reflechi sou de vèsè sa yo. Mwen pral aplike vèsè sa yo pou bezwen legliz k ap kriye yo “ki brize” nan Amerik la ak nan mond oksidantal la ki gen ladan kèk pwen konsènan legliz nou an.

Mwen konnen ke mo “revèy” la detounen moun yo jodi a. Yo pa vle tande de li. Men, rezon ki fè yo santi sa a se Satanik! Se yon sijè Dyab la pa vle moun yo reflechi sou li. Se konsa mwen priye ke ou pral koute ak anpil atansyon lè mwen pale sou bezwen kritik sa a nan legliz nou an ak nan tout legliz yo.

Se yon sijè ki ta dwe enterese entanseman chak nan nou. Sòf si nou santi nou gen gwo enkyetid sou kondisyon nan legliz yo jodi a, nou se kretyen trè pòv. An reyalite, si ou pa gen okenn enterè nan yon revèy reyèl, ou ta dwe kesyone si ou pa yon kretyen ditou! Si ou pa gen okenn enkyetid pou legliz nou an, ak pou lòt moun, ou sètènman pa yon kretyen vibran! Mwen repete, revèy reyèl yo ta dwe yon bagay ki entans enteresan nan nou chak.

Se konsa, kite nou kòmanse pa panse sou evènman sa a nan nevyèm chapit Mak la. Li se yon evènman trè enpòtan, paske Sentespri a te pran anpil swen pou rann nou kont nan twa nan kat levanjil yo, nan Matye, Mak, ak Lik. Mwen li lekti de vèsè nan kont nan liv Mak la. Nan pati a byen bonè nan chapit Mak la di nou ke Kris la te pran Pyè, Jak ak Jan e li te ale monte sou mòn lan nan transfigirasyon kote yo te temwen yon evènman etonan. Men, lè yo desann sòti sou mòn lan, yo te jwenn yon gwo foul moun nan moun ki antoure disip yo rete epi diskite avèk yo! Twa moun ki te desann ansanm ak Jezi pa t kapab konprann kisa sa a te ye. Lè sa a, yon nonm te demisyone nan foul la epi li te di Jezi ke pitit gason l lan te gen yon move lespri sou li ki te fè l bave nan bouch li epi li manje dan l. Nonm lan di li: Mwen mwennen l bay disip ou yo pou yo chase move lespri a, epi yo pa t kapab” (Mak 9:18).Yo te eseye, men yo te echwe.

Jezi te mande mesye a kèk kesyon. Lè sa a, li trè byen vit chase move lespri a sou ti gason an. Ansuit, Kris la antre nan kay la. Disip yo ale avèk li. Aprè sa, yo te nan kay la disip yo te mande l, “Poukisa nou pa t kapab chase lespri sa a?” (Mak 9:28). Yo te eseye di pou fè li. Yo te reyisi anpil fwa anvan. Men, fwa sa a yo te konplètman echwe. Poutan Jezi te senpleman di, “Sòti sou li” e ti gason an te geri.Yo te di, “Poukisa nou pa kapab chase lespri sa a?” Kris la te reponn, “Se lapriyè sèl ak jèn ki pou fè kalite lespri sa a sòti” (Mak 9:29).

Kounye a, mwen pral sèvi ak ensidan sa a yo montre pwoblèm nan legliz nou an jodi a. Ti gason sa a reprezante jèn moun nan mond modèn lan. Disip yo reprezante legliz nou yo jodi a. Èske se pa evidan ke legliz nou yo pa rive ede jèn yo? George Barna di nou ke nou pèdi 88% nan pwòp jèn nou yo, leve sòti nan legliz la. Epi nou genyen trè kèk jèn moun, sòti nan mond lan. Legliz nou yo tari epi echwe rapidman. Batis nan Sid yo pèdi kounye a anviwon 1,000 legliz chak ane! Se pwòp chif yo! Epi legliz endepandan nou yo pa fè pi byen. Nenpòt ki moun ki gade chif yo kapab konstate ke legliz nou yo pa de fwa pi solid ke yon santèn ane de sa. Se poutèt sa Doktè J.I. Packer te pale de “degradasyon legliz aktyèl la.”

Legliz nou yo, tankou Disip yo, ap fè tout sa yo kapab, epi ankò yo pa febli. Yo pa febli menm jan disip yo te fè lè yo te eseye ede jèn jan sa a. Kesyon an nou ta dwe poze se “Poukisa nou pa ka chase l?” Kisa ki lakòz echèk sa a?

Isit la, nan nevyèm chapit Mak la, li sanble m ke Kris la trete de kesyon sa a menm. Epi repons Kris la te bay la se si enpòtan jodi a ke l te ye nan epòk la.

“Disip li yo te mande an prive, Poukisa nou pa t kapab chase lespri sa a? Epi li te di yo: Se lapriyè sèl ak jèn ki pou fè kalite lespri sa a sòti” (Mak 9:28-29).

Tèks la kapab divize an twa pwen senp.

I. Premye pwen an se “kalite sa a.”

Poukisa yo pa t kapab chase l? Kris la te di, “Kalite sa a ka pa sòti nan anyen, men nan lapriyè ak jèn.” Li te di yo ke gen diferans ant yon sèl ka ak yon lòt. Nan tan lontan, Kris la te voye yo pou yo te preche epi chase move lespri yo – e yo te sòti epi te preche ak chase anpil move lespri. Yo te retounen kè kontan. Yo te di ke move lespri yo te soumèt.

Se konsa, lè nonm sa a mennen pitit gason l lan te asire ke yo te kapab ede l pa fè menm bagay la yo te fè anvan. Men, tan sa yo konplèman echwe. Malgre tout efò yo, ti gason an pa te ede tout, epi yo sezi poukisa. Lè sa a, Kris la te pale de, “kalite sa a.” Gen yon diferans ant “kalite sa a” ak kalite a yo te fè fas anvan an.

Nan yon fason, pwoblèm nan se toujou menm bagay la. Travay legliz la se delivre jèn moun yo sòti nan pouvwa Satan an ak move lespri li yo, “pou ou kapab louvri je yo, pou fè yo sòti nan fènwa kote yo ye a vin nan limyè, pou wete yo anba pouvwa Satan vin jwenn Bondye” (Travay 26:18). Sa a se toujou menm bagay la tou nan chak laj, ak nan chak kilti. Legliz yo te toujou gen kontra avèk Satan ak move lespri yo. Men, gen yon diferans ant move lespri yo. Yo tout pa menm bagay la. Apòt Pòl te di sa, “paske se pa ak moun nou gen pou n goumen. Men, se ak move lespri ki nan syèl la, ak chèf, ak pouvwa, ak otorite k ap gouvènen nan fènwa ki sou latè a,” (Efezyen 6:12). Li te di nou gen diferan klas nan move lespri yo, ak lidè nan yo se Satan li menm, “chèf otorite yo ki nan lè a, move lespri k ap travay nan moun k ap dezobeyi Bondye yo ” (Efezyen 2:2). Satan vivan nan tout pouvwa li. Men, anba l w ap jwenn pwisans demonyak yo. Disip yo ta ka byen jete move lespri ki pi fèb yo. Men, isit la, nan ti gason sa a, se te yon lespri ki gen plis pouvwa. “kalite sa a” se diferan, e se poutèt sa se yon pi gwo pwoblèm. Premye bagay nou dwe chèche konnen se ki “kalite sa a” ye ke nou dwe fè fas ak li jodi a.

Nan gade nan mo sa yo “kalite sa a” Mwen mande si anpil pastè jodi a menm reyalize ke batay la ladan l nou ap travay la se yon batay espirityèl. Mwen sèten ke laplipa pastè pa janm panse ke travay yo se yon batay ak Satan ak move lespri yo. Seminè yo, e menm kolèj Biblik yo ensiste anpil sou metòd imèn yo. Men, yo pa anseye predikatè yo ke pwoblèm prenspipal yo rezide nan domèn espiritiyèl la.

Se konsa, yo kontinye avèk sèten metòd ki te gen siksè nan tan lontan an. Yo pa reyalize ke vye metòd sa yo pa trete de “kalite sa a” jodi a. Tout moun konnen ke gen yon bezwen. Men, kesyon an se – kisa egzakteman bezwen sa a ye? Jiskaske ke nou konsyan de bezwen egzat la jodi a, nou pral tankou san siksè kòm Disip yo te ye ak ti gason sa a.

Ki “kalite sa a” ye jodi a? “Kalite sa a” se yon move lespri sou ekzistansyalism. Ekzistansyalism di ke yon bagay ki reyèl sèlman si ou fè ekspreyans li – sèlman si ou santi li. Jodi a lespri moun yo avèg nan yon “move lespri sou santiman.” Dyab ekzistansyèl la di ke ou dwe gen yon eksperyans katatik – yon santiman de asirans. Dyab la di si ou gen santiman sa a, li pwouve ou sove.

Moun sa yo avegle pa kwè nan yon Bondye de jijman. Yo kwè sèlman nan santiman yo.Yo pans eke yo dwe gen yon santiman pou yo sove. Yo bezwen yon santiman de “asirans” pou pwouve yo sove. “Asirans” yo se yon zidòl! Yo mete konfyans yo nan santiman yo, pa Jezikri! Nou mande moun, “Èske ou mete konfyans nan Kris la?” Yo di, “non.” Poukisa yo di non? Paske yo pa t gen bon santiman an! Yo mete konfyans yon an santiman yo, pa Kris la! Dyab la te avegle lespri yo. “Kalite sa a” de move lespri a ka sèlman dwe bat pa lapriyè ak jèn! Nou dwe jene pou kraze pran “kalite sa a!”

II. Dezyèm pwen an se metòd yo ki te echwe.

Mwen wè legliz nou yo fè bgay ki te trè itil nan tan lontan an, men pa gen anpil efè sou “kalite sa a.” Epi nou konte sou ansyen metòd yo, nou pèdi prèske tout jèn nou yo, epi nou konvèti diman nenpòt moun ki sòti nan mond lan. Nan risk pou yo te konprann, mwen ta mete lekòl Dominikal la nan kategori sa a. Li te trè efikas yon santèn ak vennsenk ane de sa. Men, mwen panse ke li gen yon ti kras valè jodi a. Mwen ta di menm bagay la sou trak sali a. Nan yon sèl fwa moun aktyèlman li yo epi yo te vin legliz la. Men, mwen ta tou senpleman mande nenpòt pastè, “Èske ou gen nenpòt jèn moun nan legliz ou a ki te vini epi te sove nan li yon trak?” Mwen panse ke li evidan ke “kalite sa a” nan tan nou an pa reponn byen a metòd yo ke yo te itilize nan tan lontan an. Mwen ta tou mete vizit pòt-a-pòt nan kategori sa a. Li te itilize avèk fòs nan tan lontan an, men li pa ede nou jwenn jèn moun nan legliz kounye a ke nou fè fas ak “kalite sa a.”

Gen kèk bagay ki initil jodi a, lè yo aplike nan “kalite sa a.” Nan lòt mo, Kris te di annefè, Ou te echwe nan ka sa a paske pouvwa ou te genyen an, ki te ase pou lòt ka yo, pa gen okenn vale isit la. Li kite ou san fòs ede ti gason an ki anba pouvwa a nan ‘kalite sa a.’”

Mwen konnen gen pastè ki reyalize ke anpil bagay nou te fè nan tan lontan an se initil jodi a. Men, yo te resevwa fòmasyon pou panse sou metodoloji olye de “dispozitif yo” de Satan (II Korentyen 2:11) – se konsa, yo anbake yo nan nouvo metòd ki pa pi bon pase ansyèn lan– ki se, si nou ap eseye jwenn jèn moun yo dwe manm solid nan legliz la. Pa egzanp, nou gen kèk moun ki di nou ke repons lan se nan “pwouve” nan jèn moun ke resi kreyasyon nan lajenèz la se verite e ke evolisyon an se fo. Yo panse ke jèn yo pral konvèti, ak lòt moun ki va soti nan mond lan, si nou ka pwouve evolisyon an epi pou yo jwenn repons yon an lajenèz la.Yo panse ke metòd sa a yo ka fè fas ak sitiyasyon an kounye a.

Dr. Lloyd-Jones te di, “Se te egazakteman menm jan an nan kòmansman dizwityèm syèk la, lè moun yo te epengle lafwa yo sou [apolojetik]. Sa yo, yo te anseye nou an, se bagay sa yo ki pral montre verite a nan Krisyanis lan, men yo pa t fè l.‘Kalite sa a’ pa ka sòti pa anyen sou liy sa a.”

Yon lòt metòd ki te echwe se itilizasyon tradiksyon modèn yo. Yo te di nou ke jèn yo pa konprann Bib King James lan. Kisa nou bezwen se yon Bib nan lang modèn. Lè sa a, jèn moun ap li li. Lè sa a, yo pral di, “Sa a se Krisyanism lan” – epi yo pral vin an mas nan legliz nou. Men, sa pa te rive. An reyalite, opoze a te rive. Mwen te travay ak jèn moun pou swasant ane. Mwen konnen pou yon reyalite ke tradiksyon modèn sa yo pa atire jèn moun ditou. An reyalite, mwen tande anpil nan yo di, “Sa pa sanble kòrèk. Sa a pa sanble tankou Bib la.”

Mwen pa janm preche nan yon tradiksyon modèn, e mwen pa janm fè l. Epi nou ap wè jèn moun nan tout mond lan, tou de nan legliz nou an, ak nan mond lan tou. Kèlkeswa sa valè tradiksyon sa yo, yo pa pral rezoud pwoblèm nan. Yo pa fè fas a “kalite sa a.”

Ki lòt bagay yo ap eseye? Oh, pi gwo a se mizik modèn lan! “Nou te dwe gen bon mizik la e answit yo pral antre epi pral kretyen.” Se trè tris. Èske mwen reyèlman bezwen fè kòmantè sou li? Gen yon legliz Batis nan Sid ki satisfè nan enstalasyon lwe nan Los Angeles. Pastè a mete yon mayo epi chita sou yon tabourè. Avan l fè diskou l la, te ge anviwon yon èdtan mizik rock. Youn nan mesye nou yo te ale verifye l. Li te sezi. Li te di ke sèvis la te sonb e patetik, epi pa t espirityèl ditou. Li te di moun sa yo pa ganye nanm e ke yo pa kapab imajine l ap lapriyè pandan yon èdtan tankou jèn nou yo fè. Yon èdtan nan pa gen anyen men nan lapriyè? Bliye l! Se konsa, mizik modèn rock la te egalman echwe pou simonte ! “kalite sa a.”

III. Twazyèm pwen an se ke nou bezwen yon bagay ki ka tonbe sou pouvwa sa ki mal epi brize l, e pa gen yon sèl bagay ki ka fè sa, e ke se pouvwa Bondye a!

Doktè Lloyd-Jones te di, “Nou dwe reyalize ke sepandan gwo ‘kalite sa a’ se, pouvwa Bondye a se enfiniman pi gran, ke sa nou bezwen se pa plis konesans, plis konpreyansyon, plis apolojetik, [nouvèl tradiksyon, oswa mizik rock] – non, nou bezwen yon pouvwa ki ka antre nan nanm yo nan moun epi kraze yo e imilye yo ak rann yo nouvo. Epi se pouvwa Bondye vivan an.” E sa mennen nou nan tèks la,

“Poukisa nou pa t kapab chase lespri sa a? Epi li te di yo: Se lapriyè sèl ak jèn ki pou fè kalite lespri sa a sòti” (Mak 9:28-29).

Lapriyè ak jèn. Pa gen lòt bagay ki ka ede legliz nou yo simonte “kalite” atak Satanik sa a. Leligz nou yo pa atenn jèn moun jodi a. Kisa nou ka fè? “Kalite sa a ka sòti ke nan lapriyè ak jèn.”

Gen kèk “entèlektyèl” ki pral di, “pi bon maniskri yo pa di ‘epi jene.’” Men, kisa “entèlektyèl” konnen sou move lespri yo? Kisa li konnen sou konvèsyon payen yo nan lari a ak kanpis kolèj yon an vil nou an? Kisa li konnen sou revèy – revèy tankou yo gen kounye a nan Lachin? Li pa konnen anyen sou bagay sa yo. Mween te temwen pandan twa fwa nan revèy peche a nan lavi mwen. Mwen akable pou pans eke mwen te tèlman gen privilèj pou preche pandan twa fwa sa yo. Yo pa te reyinyon evanjelizasyon. Yo se te tan lè pwisans Bondye a antre nan kè moun, li kraze yo, li imilye yo, li fè yo nouvèl kreyati nan Jezi Kris la!

konsa, mesye yo ki te kopye maniskri Sinaiticus la retire mo yo “epi jene” pou pwoteje vèsè gnostik yo te itilize a. “Gnostik yo te pratike jèn nan pwen pou mouri grangou” (William R. Horne, Seminè Evanjelik Latrinite, “Pratik Jèn lan nan Istwa Legliz la,” p. 3). “Entèlektyèl” modèn yo di nou ke kopis yon te ajoute mo sa yo. Men, li pi plis pwobab ke yo retire yo (gade Istwa Sekrè Gnostik yo: Ekriti yo, Kwayans yo ak Tradisyon yo, pa Andre Phillip Smith, chapit 5, paj 1). Nou konnen ke Kris la te di,“ak jèn.” Kijan nou konnen sa? Nou konnen li pou de rezon. Premyèman, Disip yo te evidamman priye lè yo chase demon yo pi bonè. Fòk nou ta ajoute kèk bagay. Fok te gen lot bagay – jene! Lapriyè sèl pa t ase. Nou menm tou nou konnen li pa eksperyans. Paske nou te jene e nou te wè ak pwòp je nous a Bondye ka fè lè nou vide kè nou nan jèn ak lapriyè.

Kounye a, mwen pral fèmen ak yon lòt sitasyon de Doktè Martyn Lloyd-Jones. Ala yon predikatè! Ala pèspikasite! Kijan mwen ka remèsye Bondye pou li. Nan yon lòt kote li te di,

M ap mande si sa te rive nou pou panse a kesyon jèn lan? Reyalite a se, se pa vre, ke sijè sa a tout antye sanble disparèt nan lavi nou ak tou panse kretyèn nou an?

E sa a, pwobabman plis pase nenpòt lòt bagay, se poukisa nou pa te kapab simonte “kalite sa a.”

Mwen pral rele pou yon jèn jeneral nan legliz nou an. Mwen pra di ou plis sou li pita. Mwen pral di ou lè nou pral jene. Mwen pral di ou sou kòman jene epi kòman fini jèn ou an.

Nan moman sa a, nou vin nan legliz la epi nou pran yon repa anvan nou gen yon reyinyon lapriyè. Kèk nan moun k ap rele yo pral rakonte pa Doktè Cagan pou telefone yon moman. Rès nan nou pral lapriyè, epi Doktè Cagan ak mwen pral reponn kesyon yo.

1. Nou pral jene ak lapriyè pou siksè nouvo pwogram nou an.

2. Nou pral jene ak lapriyè pou yon nouvo “gwoup” gason ak yon nouvo “gwoup” fi. Yon “gwoup” se senk oswa sis moun ki vini nan samdi, dimanch maten, epi diman swa ak moun ki enterese nan vin disip.

3. Nou pral jene tou epi lapriyè pou konvèsyon yon an legliz nou an. Nou pral sitou konsantre nou sou “kalite sa a” – move lespri ki tounen domestic yon moun ki ap chèche santiman.


Kounye a, mwen pa dwe fèmen reyinyon saa san yo pa pale sou Jezi. Tout sa nou bezwen nou jwenn li nan Li. Liv Ebre a di,

“Okontrè, lè nou gade Jezi, nou we pou yon tan Bondye te mete l pi ba pase zanj yo, pou l te ka mouri pou tout moun, tankou yon favè Bondye t ap fè yo” (Ebre 2:9).

Jezi, Pitit Bondye a, te mouri nan plas moun k ap fè peche yo, kòm rannplasan moun k ap fè peche a. Jezi leve fizikman, vyann ak zo, sòti vivan nan lanmò pou ba ou lavi. Men moman ou rann sou Sovè a, peche presye ou a pirifye nan istwa Bondye a nan San presye Kris la. Kijan nou priye pou nou mete konfyans nan Senyè Jezi Kris la epi pou nou sove anba peche pa li. Amèn e Amèn. Silvouplè, leve kanpe epi chante kantik nimewo 4 la sou fèy patisyon ou an.

Yon fò pwisan se Bondye nou an, yon ranpa ki p ap janm manke,
   Asistan nou an Li, nan mitan inondasyon nan maladi mòtèl dominan.
Pou toujou ansyen lènmi nou yo chache pou fè nou mal;
   Metye Li ak pouvwa li yo gran, Epi, ame ak layèn kriyèl,
Sou latè pa egal a li.

Èske nou gen, nan pwòp fòs nou yo, konfye ke efò nou an ta pèdi,
   Èske se pa moun ki dwat la sou bò kote nou an, moun Bondye chwazi poukont li a.
Ou mande ki moun li ka ye? Li se, Kris Jezi;
   Senyè Sabaoth non Li, depi laj nan laj la menm lan,
E Li dwe genyen batay la.
      (“Yon Fò Pwisan Se Bondye Nou an” pa Martin Luther, 1483-1546).


LÈ OU EKRI DR. HYMERS OU DWE DI LI NAN KI PEYI W AP EKRI OSWA LI PA KA REPONN IMEL OU A. SI MESAJ SA YO BENI OU VOYE YON IMEL BAY Dr. Hymers. Imel Dr. Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net (klike isi). Ou ka ekri Dr. Hymers in nenpòt lang, men ekri an anglè si ou kapab. Si ou vle ekri Dr. Hymers pa lapòs, adrès li se P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Ou ka telefone l nan (818)352-0452.

(FEN MESAJ LA)
Ou ka li mesaj Doktè Hymers yo chak semèn sou entènèt la
nan www.sermonsfortheworld.com.
Klike sou “Mesaj an Kreyòl.”

Maniskri mesaj sa yo pa pwoteje pa dwadotè. Ou ka itilize yo san pèmisyon Dr. Hymers.
Sepandan, tout videyo mesaj Dr. Hymers yo, ak tout lòt mesaj yo sou videyo nan legliz nou
an, yo pwoteje pa dwadotè e yo kapab itilize sèlman ak pèmisyon.

Solo te chante anvan Mesaj la pa Mesye Benjamin Kincaid Griffith:
“Pouvwa nan Tan Pase” (pa Paul Rader, 1878-1938).


CHEMA DE

SIMONTE MOVE LESPRI YO KI FEBLI NOU –
«KALITE SA A »!

OVERCOMING THE DEMONS THAT WEAKEN US –
“THIS KIND”!

pa Doktè R. L. Hymers, Jr.

“Antre Jezi antre nan kay la, disip yo pran l apa, epi yo di li: Poukisa nou pa t kabap chase lespri sa a? Li di yo: Se lapriyè ak jèn sèlman ki pou fè kalite lespri sa a sòti ” (Mak 9:28-29).

(Mak 9:18)

I.   Premye pwen an se “kalite sa a,” Travay 26:18; Efezyen 6:12; 2:2.

II.  Dezyèm pwen an se metòd yo ki te echwe, II Korentyen 2:11.

III. Twazyèm pwen an se ke nou bezwen yon bagay ki ka desann anba pouvwa sa ki mal, epi brize li, e gen yon sèl bagay ki ka fè sa, e se pouvwa Bondye a! Ebre 2:9.