Print Sermon

Objektif sitwèb sa a se founi maniskri mesaj gratis ak videyo mesaj yo bay pastè yo ak misyonè yo atravè mond lan, espesyalman nan peyi soudevlope yo, kote ki pa gen kèk seminè teyolojik oswa lekòl Biblik.

Maniskri mesaj sa yo ak videyo yo ale kounye a nan anviwon 1,500,000 òdinatè nan plis pase 215 peyi chak ane nan www.sermonsfortheworld.com Dè santèn lòt moun gade videyo yo sou YouTube, men byento yo kite YouTube epi vini sou sit entènèt nou an.YouTube alimante moun yo nan sit entènèt nou an. Maniskri mesaj yo difize nan 46 lang a anviwon 120,000 òdinatè chak mwa. Maniskri mesaj yo pa gen dwadotè, konsa predikatè yo ka itilize yo san pèmisyon nou. Tanpri klike isit la pou aprann kijan ou ka fè yon don chak mwa pou ede nou nan gwo travay sa a pou preche Levanjil la nan lemonn antye.

Chak fwa ou ekri Doktè Hymers, toujou di l nan ki peyi ou rete, oswa li pa ka reponn ou. Imel Doktè Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net.
BAGAY KI GEN POU VINI – YON MESAJ NOUVÈL AN

THINGS TO COME – A NEW YEAR’S SERMON
(Creole)

pa Doktè R. L. Hymers, Jr.

Yon mesaj ki te preche nan Tabènak Batis Los Angeles la
Jou Aswè Segnè a, 5 Janvye 2020
A sermon preached at the Baptist Tabernale of Los Angeles
Lord’s Day Evening, January 5, 2020

“Bagay ki gen pou vini; tout bagay se pa w; E nou se pou Kris la; e Kris la se Bondye” (I Korentyen 3:22-23).


“Bagay ki gen pou vini.” Pawòl sa yo fè moun pè ki pa konnen Kris la! “Bagay ki gen pou vini.” Moun ki nan alantou nou fè fas a lavni an ak laperèz ak tranbleman! Yo santi yon sans de dezespwa ak dezespwa.

Avèk ogmantasyon nan televizyon, ak entènèt la, trajedi mondyal, lagè, teworis, lanmò ak destriksyon nan tout mond lan nou wè yo chak jou lakay nou. Nou wè asasinay yo. Nou wè bonbadman yo. Nou wè zak sanglan teworis yo. Vyòl, agresyon, piyaj, grangou ak pèsekisyon yo imedyatman te pote devan je nou. Pa gen lòt jenerasyon ki te gen aksè fasil a laterè nan mond sa a. Nou wè sa yo sèlman li. Nou wè chak jou katastwòf nan mond antye nan pwogram nouvèl yo ki ranpli pasaj lè yo ak tansyon, enkyetid ak laperèz. Mwen panse Kris la te konnen davans sou kominikasyon elektwonik modèn. Li te pale de "detrès" ak "konfizyon" nan lemond antye. (Lik 21:25) avèk,

“Kè moun yo echwe pa laperèz e pou okipe de bagay ki ap vini sou tè a …” (Lik 21:26).

Avyon yo detounen. Bilding yo detui. Bonm nikleyè yo ap vini nan men moun fou ki ka byen itilize yo. Gason pi popilè nan syans, ak dirijan figi politik, yo avèti nou sou danje ki genyen nan rechofman atmosfè ki kouche jis devan yo. Pa ri! Wi, mo "bagay ki gen pou vini yo" se tèrib pou milyon. Kòm Kris la prevwa, "kè gason yo neglije yo fè defo pa laperèz e pou okipe bagay ki ap vini sou tè a."

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

MESAJ NOU YO DISPONIB SOU TELEFÒN SELILÈ W LA KOUNYE A.
ALE NAN WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
KLIKE SOU BOUTON VÈT LA KA MO “APP” SOU LI A.
SWIV ENSTRIKSYON YO KI MONTE A.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Anplis tout imaj tèrib yo nan televizyon, nou konfwonte ak pi move kondisyon yo nan Washington mwen te janm wè! Anpil politisyen sanble yo te pèdi lespri yo! Espesyalman Demokrat yo!

Ajoute nan tout sa a se lefèt ke fanmi nou yo fraktire, divòs la ranpan, timoun nou yo ap gaye, konfonn epi yo pèdi tèt yo pa yon estrikti sosyal ki ap tonbe apa nan kouti yo. Yon tyè nan jenerasyon sa a nan jèn moun yo te touye nan vant - plis pase 60 milyon nan yo! Kat nan chak sèt timoun Afriken-Ameriken te gen lavi yo etoufe sòti nan Olokòs Ameriken an pa san an ak kanaj nan "legalize" avòtman an. Se konsa, tantakil teworis la te penetre nan zantray dè milyon de fanm. Pa gen kote ki an sekirite! Pa gen okenn kote pou kache! Powèt selèb Ilandè William Butler Yeats te di tout nan powèm li an, "Dezyèm Vini an":

Bagay yo efondre; sant la pa ka kenbe;
Senp anachi a delye sou mond lan,
Mare nwa pas an an relache, ak tout kote
Seremoni inosans lan nwaye;
Pi bon yo manke konviksyon, pandan sa k pi move yo
Plen entansite pasyone ...

Lè yo fin resevwa Kandida meday lò Kongrè a nan Washington, Billy Graham te deklare: "Nou se yon sosyete ki sou pwen pou detwi tèt li-" (Los Angeles Times, 3 me 1996, p. A-10). Moun yo panse ke pa gen okenn kote ki an sekirite! Yo santi ke pa gen okenn kote pou kache nan malè terib ke nou wè chak jou nan televizyon ak entènèt la. Se pa etonan mo "bagay sa yo vini" yo ranpli kè yo ak laperèz ak tranbleman!

Men, tèks nou an pa t remèt ak moun ki pèdi yo. Li te ekri pou moun ki deja konvèti. Nan vèsè 21 an, Apot la te di, "Tout bagay yo pou ou." Nan fen lis sa a, li te di, “Bagay yo ki gen pou vini; tout bagay se pa nou” (I Korentyen 3:22). Si ou se yon vrè Kretyen, lavni an se pou ou!

“Bagay ki gen pou vini; tout bagay se pou nou” (I Korentyen 3:22).

I. Premyèman, triyonf Krisyanism lan se pa w !

Jezi te di,

“Se sou wòch sa a m ap bati legliz mwen. Ata lanmò p ap kapab fè l” (Matye 16:18).

Prens Predikatè C. H. Spurgeon te di,

Kòm nou gade ... nan sitiyasyon politik la, nou panse li fè nwa epi menasan. Nwaj yo ap rasanble isit la epi gen; nou tranble pou Legliz Bondye a li menm, lè sekirite li yo parèt an danje, nan milye aksidan an nan tonbe fotèy. Men, pa gen okenn chanjman dinasti ka janm afekte destriksyon nan Legliz la. Nan chak kriz nan istwa, nan chak konvilzyon de leta a, ak nan tout dezas ki rive nan mond lan, Legliz la dwe toujou triyonfe ... sòti nan fayit nasyon yo, [legliz] Kris la ranmase richès (CH Spurgeon, "bagay yo vini! Yon... Eritaj Sen yo, ”Mesaj Spurgeon yo Odela Volim 63 Day One Publications, 2009, pp. 341-342).

Anpi Britanik lan te brize e li te tonbe, men Krisyanis anvayi nan ansyen koloni li yo. Mare revèy anvwaye pa Bondye bale dè milyon de moun nan legliz yo! Kòm "anpi" Ameriken an vasiye bò efondreman an, dè dizèn de milye peyi nan tyèmond lan te pote nan bra Kris la pa pouvwa souveren Bondye! E, menm jan mwen pale aswè a, pwofesi Jezi a ap deplase san rete nan direksyon akonplisman an,

“Levanjil la nan Peyi Wa a pral preche nan tout mond lan pou yon temwayaj nan tout nasyon yo …” (Matye 24:14).

“Kouwòn ak fotèy ka peri. "Chante li!

“Kouwòn ak fotèy ka peri, Wayòm monte epi febli,
   Men, legliz Jezi Konstant an ap rete;
Pòt nan lanfè pa janm ka pi fò ke legliz domine;
   Nou gen pwòp pwomès Kris la; E ki pa ka febli.
Answit, sòlda kretyen yo, mache kòm nan lagè,
   Avèk kwa Jezi a ale anvan!
("Pi devan, Sòlda kretyen yo" pa Sabine Baring-Gould, 1834-1924.)

Legliz la, kounye a militan, byento pral legliz triyonfan an! Byento vwa an zanj ap kriye,

“Wayòm ki sou latè sa yo vin wayòm Senyè nou an, ak Kris li a; Li pral gouvènen pou tout tan” (Revelasyon 11:15).

“Bagay ki gen pou vini; tout bagay se pou ou” (I Korentyen 3:22).

II. Dezyèmman, Wayòm Kris k ap vini an se pa w !

Jezi te di,

“Benediksyon pou moun ki dou, paske y a resevwa byen Bondye te sere pou yo a sou latè” (Matye 5:5).

Ankò, Jezi te di,

“Nou pa bezwen pè, ti twoupo; paske Papa ou se plezi pou l ba ou wayòm nan” (Lik 12:32).

Yo pase Kretyen yo nan betiz epi meprize isit la nan Amerik ak nan tout mond lan. Kretyen yo pèsekite, anprizone, e souvan asasinen pou lafwa yo nan twazyèm mond lan. Septik yo ak imanis nan tan nou an panse ke nou pral febli. Men, yo mouri mal! Bib la di,

“Si nou soufri, nou pral renye avèk li” (II Timote 2:12)

Lè Wayòm Li pral gouvènen mond lan. Answit, nou pral chante pou Kris la,

“…ou te touye, epi ou delivre nou nan Bondye pa san ou soti nan tout fanmi, ak lang, ak moun, ak nasyon; Epi ou te fè nou tounen pou Bondye nou an, wa ak prèt yo, e nou pral gouvènen sou è a” (Revelasyon 5:9-10).

Chante kantik 2 a, sou fèy chante ou a, "Nwit lan te fè nwa." Chante li!

Nwit lan te fè nwa, peche te fè lagè kont nou;
   Chay lou a ke nou te pote;
Men kounye a, nou wè siy nan retou l la;
   Kè nou briye nan nou,
Ti gode lajwa ap koule!
   Li vini ankò, li vini ankò,
Jezi menm menm, rejte moun;
   Li vini ankò, li vini ankò;
Avèk pouvwa e bèl gwo pouvwa, Li ap vini ankò!
("Li ap vini ankò" pa Mabel Johnston Camp, 1871-1937).

Chante l ankò!

Nwit lan te fè nwa, peche te fè lagè kont nou;
   Chay lou a ke nou te pote;
Men kounye a, nou wè siy nan retou l la;
   Kè nou briye nan nou,
Ti gode lajwa ap koule!
   Li vini ankò, li vini ankò,
Jezi menm menm, rejte moun;
   Li vini ankò, li vini ankò;
Avèk pouvwa e bèl gwo pouvwa, Li ap vini ankò!

Si ou konvèti, Wayòm k ap vini an nan Kris la se pou ou!

“Bagay ki gen pou vini; tout bagay se pou ou” (I Korentyen 3:22).

III. Twazyèmman, nouvo syèl ak nouvèl tè a se pa w !

Ansyen mond sa a pral pase! Lè Kris la te gouvènen sou tè a pou mil ane, Satan pral lage sòti nan prizon li epi mennen rebèl enkonvèti yo nan mond lan kont li. Lè sa a, dife Bondye ap desann sòti nan syèl la 20: 9),

“…lè sa a, syèl la pral disparèt ak yon gwo bri. Tout bagay pral pran dife, y ap fonn nèt. Latè ak dènye bagay ki ladan l va boule, y ap tounen sann” (II Pyè 3:10, 12).

Men, pa janm dezespere, paske Apot Jan te di nan vizyon li,

“Mwwen wè yon lòt syèl ak yon lòt latè. Premye syèl la ak premye latè a te disparèt. Pa t gen okenn lanmè ankò.Aprè sa, mwen wè lavil Bondye, lòt Jerizalèm nèf lan, ki t ap desann sòti bò kote Bondye ye nan syèl la.” (Revelasyon 21:1-2).

Lè Bondye kreye syèl la ak nouvo tè a, ou pral la nan Nouvèl Jerizalèm lan - si ou se yon vrè kretyen! Wi, w ap rete la pou toutan nan nouvo paradi Bondye a, sou nouvo tè a, ak nan Nouvèl Jerizalèm nan!

Bagay ki gen pou vini; tout bagay se pou ou” (I Korentyen 3:22).

“Bagay ki gen pou vini; tout bagay yo se pou ou” (I Korentyen 3:22).

Men, mwen dwe fèmen nan tounen yon fwa ankò nan tout tèks la, ke nou li nan kòmansman an,

“…bagay ki gen pou vini; tout bagay se pou ou; E nou se pou Kris la; e Kris la se pou Bondye” (I Korentyen 3:22-23).

Nou te wè bèl bagay “ki gen pou vini” pou moun ki fè pati Kris la. Men, ou se youn nan moun ki? Èske ou ka di ak sètitid ke ou "se Kris la"? Si ou pa kapab, Lè sa a, okenn nan pwomès sa ge sa yo pa apatni a ou! Spurgeon te di, "Si ou pa gen konfyans nan Bondye, tan k ap vini an pa gen anyen pou ou ke laperèz ... Si ou pa Kris la, nou pa ka di anyen pou ankouraje ou" (ibid., P. 347).

Kisa sa pral sèvi ou pou genyen gwo sòm lajan, epi pou pran plezi e pran plezi nan lavi sa a si, finalman, ou pèdi tout e ke lanmò jwenn ou san Kris la? "Bagay ki gen pou vini yo" pral yon gwo laperèz pou ou si ou pa te fidèl nan Kris la. Mwen priye nou pou nou reflechi anpil sou sali nanm nou. Mwen mande ou pou w reflechi sou peche w yo ak sou kè peche w la. Mwen sipliye ou konsidere lefèt ke peche ou dwe, epi yo pral, dezabiye ou nan tout espwa, e modi ou nan Lak Dife a. Mwen priye pou nou vire do bay fènwa ak peche mond sa a. Mwen priye pou ou vini dirèkteman e imedyatman pou Jezi Kris. Mwen priye pou w ka wè l pa lafwa e pou w ka woule anba peche w yo pa san etènèl konble w de peche ou a! Vini jwenn li. Jete ou sou Pitit Bondye a yon fwa kloure sou kwa a, kounye a fè lwanj ,. Li pral sove ou! Li pral sove ou! Lè sa a, kè kontan e plen espwa "bagay sa yo rive," mwen te pale, se pral ou yo kòm byen ke pa nou yo!

Si ou ta renmen pale ak pastè nou an apwopo de vin yon kretyen reyèl, tanpri kite chèz ou a epi mache nan fon sal la kounye a pou li ka pale ak ou sou peche ou, ak Sali a nan Kris Jezi.

Koulye a, yon dènye mo pou ou. Èske se pa vre ke nou menm ki gen yon espwa konsa nan Kris la ta dwe chèche gaye bon nouvèl sa a byen lwen? Èske li pa bon pou nou kòmanse nouvèl ane sa a avèk yon rededikasyon nan lavi nou yopou obeyi Gran Komisyon an Kris te ban nou an Matye 28:19-20?

Se pou nou di, ak tout kè nou ak tout nanm nou, ke nou pral obeyi Jezi nan evanjelizasyon pèsonèl; ak nan asiste sòti evanjelik yo nan legliz nou an; epi tou lè yo chèche mennen fanmi ak zanmi pou yo tande levanjil sali a nan Jezi. Se pou Bondye ede nou obeyi Kris la nan evanjelizasyon nan tout opòtinite an 2020 an! Tanpri kanpe epi chante dènye kantik lan sou fèy chante ou a.

Ban nou yon pawòl pou lè a, Yon mo emosyonèl, yon mo de pwisans,
Yon rèl batay, yon souf anflame ki rele konkèt oswa lanmò.
Yon mo pou reveye legliz repo a, Pou reponn a gwo demann Mèt la.
Apèl la bay, nou gen tout pouvwa a, leve, pawòl nou an se, evanjelize!

Bon nouvèl la kounye a pwoklame, Atravè tout tè a, nan non Jezi;
Mo sa a k ap sonnen nan syèl la: Evanjelize! Evanjelize!
Pou moun ki mouri yo, yon ras tonbe, Fè konnen kado a nan favè Levanjil la;
Mond lan ki kounye a nan fènwa, Evanjelize! Evanjelize!
   ("Evanjelize! Evanjelize!" Pa Doktè Oswald J. Smith, 1889-1986;
      modifye pa Doktè Hymers; nan melodi "e li ka dwe ye?"
      pa Charles Wesley, 1707-1788).

Amèn!


LÈ OU EKRI DR. HYMERS OU DWE DI LI NAN KI PEYI W AP EKRI OSWA LI PA KA REPONN IMEL OU A. SI MESAJ SA YO BENI OU VOYE YON IMEL BAY Dr. Hymers. Imel Dr. Hymers se: rlhymersjr@sbcglobal.net (klike isi). Ou ka ekri Dr. Hymers in nenpòt lang, men ekri an anglè si ou kapab. Si ou vle ekri Dr. Hymers pa lapòs, adrès li se P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Ou ka telefone l nan (818)352-0452.

(FEN MESAJ LA)
Ou ka li mesaj Doktè Hymers yo chak semèn sou entènèt la
nan www.sermonsfortheworld.com.
Klike sou “Mesaj an Kreyòl.”

Maniskri mesaj sa yo pa pwoteje pa dwadotè. Ou ka itilize yo san pèmisyon Dr. Hymers.
Sepandan, tout videyo mesaj Dr. Hymers yo, ak tout lòt mesaj yo sou videyo nan legliz nou
an, yo pwoteje pa dwadotè e yo kapab itilize sèlman ak pèmisyon.


CHEMA DE

BAGAY KI GEN POU VINI – YON MESAJ NOUVÈL AN

THINGS TO COME – A NEW YEAR’S SERMON

pa Doktè R. L. Hymers, Jr.

“Bagay ki gen pou vini; tout bagay se pou nou yo ye; E Kris la se pou nou; e Kris la se Bondye” (I Korentyen 3:22-23).

(Lik 21:25, 26; I Korentyen 3:21, 22).

I.   Premyèman, triyonf Krisyanism lan se pa w! Matye 16:18;
Matye 24:14; Revelasyon 11:15.

II.  Dezyèmman, Wayòm Kris k ap vini an se pa w! Matye 5:5;
Lik 12:32; II Timote 2:12; Revelasyon 5:9-10.

III. Twazyèmman, nouvo syèl ak nouvèl tè a se pa w!
Revelasyon 20:7-9; II Pyè 3:10, 12; Revelasyon 21:1-2;
Matye 28:19-20.